Pohledávka a její pfiíslu enství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohledávka a její pfiíslu enství"

Transkript

1 Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) Kapitola 2 Pfiíslu enství pohledávky Smluvené úroky Úroky z prodlení (sankãní úroky) Poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatnûním pohledávky Vzor ã. 2 Smlouva o pûjãce se smluvním úrokem Vzor ã. 3 Smlouva o nájmu nebytov ch prostor s uveden mi zákonn mi úroky z prodlení a smluvní pokutou Vzor ã. 4 Îaloba o zaplacení úrokû z prodlení vyúãtovan ch dle repo sazby (dle 1 nafiízení vlády ã. 142/1994 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 163/2005 Sb., úãinném od do ) Vzor ã. 5 Îaloba o zaplacení úrokû z prodlení vyúãtovan ch dle repo sazby (dle 1 nafiízení vlády ã. 142/1994 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 33/2010 Sb., úãinném od ) Vzor ã. 6 Îaloba na zaplacení dluïné ãástky s úrokem z prodlení dle diskontní sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nafiízení vlády ã. 142/1994 Sb., úãinném do ) Vzor ã. 7 Îaloba na zaplacení dluïné ãástky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nafiízení vlády ã. 142/1994 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 163/2005 Sb., úãinném od do ) Vzor ã. 8 Îaloba na zaplacení dluïné ãástky s úrokem z prodlení dle repo sazby s návrhem na vydání platebního rozkazu (dle 1 nafiízení vlády ã. 142/1994 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 33/2010 Sb., úãinném od ) DÍL II Zaji tûní závazkû Kapitola 1 Zaji tûní závazkû obecnû Kapitola 2 Vznik zaji tûní závazkû Kapitola 3 Zaji tûní závazkû podle obãanského zákoníku Zástavní, podzástavní a zadrïovací právo Vzor ã. 9 Zástavní smlouva k nemovitosti Vzor ã. 10 Zástavní smlouva k pohledávce VII

2 3.2 Smluvní pokuta Ruãení Dohoda o sráïkách ze mzdy a jin ch pfiíjmû Vzor ã. 11 Dohoda o sráïkách ze mzdy Zaji tûní závazkû pfievodem práva Vzor ã. 12 Zaji tûní závazku pfievodem práva Zaji tûní postoupením pohledávky Jistota Uznání dluhu Vzor ã. 13 Uznání dluhu Pfievzetí dluhu Vzor ã. 14 Smlouva o pfievzetí dluhu Pfiistoupení k závazku Vzor ã. 15 Dohoda o pfiistoupení k závazku Kapitola 4 Zaji tûní závazkû podle obchodního zákoníku Smluvní pokuta Vzor ã. 16 Dohoda o smluvní pokutû Ruãení Vzor ã. 17 Prohlá ení ruãitele Uznání závazku Vzor ã. 18 Uznání závazku Bankovní záruka Zástavní právo k obchodnímu podílu Vzor ã. 19 Zástavní smlouva k obchodnímu podílu Finanãní zaji tûní DÍL III Promlãení a prekluze pohledávky Kapitola 1 Institut promlãení Promlãení podle obãanského zákoníku Promlãení podle obchodního zákoníku Promlãení podle dal ích právních pfiedpisû Promlãení podle zákona o rodinû Promlãení podle zákoníku práce Promlãení podle zákona smûneãného a ekového Promlãení podle zákona o odpovûdnosti za kodu zpûsobenou vadou v robku Kapitola 2 Institut prekluze Kapitola 3 Vztah promlãení a prekluze Vzor ã. 20 Námitka promlãení DÍL IV Zánik pohledávky a závazku Kapitola 1 Splnûní dluhu (soluce) Splnûní dluhu podle obãanského zákoníku Splnûní dluhu podle obchodního zákoníku Kapitola 2 Dohoda vûfiitele s dluïníkem Novace Dissoluce VIII

3 Kapitola 3 Prominutí dluhu a vzdání se práva Kapitola 4 NemoÏnost plnûní Kapitola 5 V povûì Kapitola 6 Odstoupení od smlouvy Kapitola 7 Odstupné Kapitola 8 Narovnání Kapitola 9 Splynutí Kapitola 10 Zapoãtení Kapitola 11 Uplynutí doby Kapitola 12 Neuplatnûní práva prekluze Kapitola 13 Smrt vûfiitele nebo dluïníka Kapitola 14 Prodlení u fixní smlouvy Vzor ã. 21 Dohoda o nahrazení dosavadního závazku nov m privativní novace Vzor ã. 22 Dohoda o narovnání Vzor ã. 23 Dohoda o vzájemném zapoãtení a vyrovnání pohledávek Vzor ã. 24 Jednostranné zapoãtení a vyrovnání pohledávek DÍL V Prevence problematické pohledávky Kapitola 1 Problematická pohledávka Kapitola 2 Pfiedcházení vzniku problematické pohledávky Informace o smluvním partnerovi Právní o etfiení vztahu s obchodním partnerem Zohlednûní odli ností právního a podnikatelského prostfiedí zahraniãního obchodního partnera Informace o dopadu hospodáfiského cyklu na obor podnikání obchodního partnera Správa pohledávek (invoicing) Signály avizující moïnost vzniku problematické pohledávky Vzor ã. 25 Struktura kreditní informace Vzor ã. 26 Dokumentární akreditiv (zjednodu en vzor) DÍL VI e ení problematické pohledávky Kapitola 1 Obecná charakteristika Kapitola 2 Vymáhání pohledávky vûfiitelem Vzor ã. 27 Upomínka platby Vzor ã. 28 Druhá upomínka platby Vzor ã. 29 Uznání závazku Vzor ã. 30 Uznání dluhu Vzor ã. 31 Návrh splátkového kalendáfie Vzor ã. 32 Smlouva o splátkovém kalendáfii Kapitola 3 Vymáhání pohledávky inkasní kanceláfií Vzor ã. 33 Mandátní smlouva Vzor ã. 34 Mandátní smlouva. Plná moc (souãást mandátní smlouvy) IX

4 Kapitola 4 Postoupení (prodej) pohledávky Vzor ã. 35 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor ã. 36 Oznámení postupitele dluïníkovi o postoupení pohledávky Vzor ã. 37 Prokázání postoupení pohledávky postupníkem dluïníkovi Vzor ã. 38 Námitka promlãení postoupené pohledávky uplatnûná dluïníkem Vzor ã. 39 Informace postupitele ruãiteli o postoupení pohledávky Vzor ã. 40 Prohlá ení postupitele postupníkovi o ruãení za dobytnost postoupené pohledávky Vzor ã. 41 Oznámení dluïníka postupníkovi o zapoãtení proti postoupené pohledávce Vzor ã. 42 Îádost postupníka o vymáhání postoupené pohledávky postupitelem na úãet postupníka Vzor ã. 43 Oznámení dluïníka postupiteli vymáhajícímu pohledávku na úãet postupníka o zapoãtení proti postoupené pohledávce Vzor ã. 44 Oznámení procesního nástupnictví ohlednû postoupené pohledávky soudu Kapitola 5 Faktoring Vzor ã. 45 Faktoringová smlouva Kapitola 6 Forfaiting Kapitola 7 Kapitalizace pohledávky Kapitola 8 Uplatnûní pohledávky pfii zmûnách v obchodní spoleãnosti Pohledávky pfii sníïení základního kapitálu spoleãnosti Pohledávky pfii pfiemûnách obchodních spoleãností a druïstev Pohledávky pfii prodeji podniku Vzor ã. 46 Pfiihlá ka pohledávky pfii zmûnû právní formy spoleãnosti Vzor ã. 47 Odpor vûfiitele pfii prodeji podniku Kapitola 9 Notáfisk (exekutorsk ) zápis s doloïkou vykonatelnosti Vzor ã. 48 Notáfisk zápis Kapitola 10 Uspokojení pohledávky z prostfiedkû získan ch ve vefiejné draïbû Vzor ã. 49 Smlouva o provedení dobrovolné draïby Kapitola 11 Systém SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vznikl ch na vnitfiním trhu Evropského spoleãenství X

5 âást II Uplatnûní a vymáhání pohledávky DÍL I Kapitola 1 DÍL II Vymáhání pohledávky v klasickém civilním fiízení Îaloba hlavní prostfiedek pro vymáhání pohledávek Formální pfiedpoklady pro úspû né vymáhání pohledávky Ïalobou Oznaãení úãastníkû Skutková tvrzení Îalobní petit Îaloba na plnûní Pfiíslu nost soudu DÛkazní povinnost Vzor ã. 50 Îaloba o zaplacení kupní ceny Vymáhání pohledávky ve zkráceném civilním fiízení Kapitola 1 Platební rozkaz Vydání platebního rozkazu Odpor proti platebnímu rozkazu Vzor ã. 51 Návrh na vydání platebního rozkazu Vzor ã. 52 Odpor proti platebnímu rozkazu Kapitola 2 Elektronick platební rozkaz Kapitola 3 Evropsk platební rozkaz Kapitola 4 Smûneãn a ekov platební rozkaz Smûnka Právní úprava problematiky smûnek Smûnka jako cenn papír Druhy smûnek NáleÏitosti smûnky Blankosmûnka Eskont smûnky Práva a povinnosti ze smûnky Vzor ã. 53 Smûnka vlastní fixní s uvedením minimálních náleïitostí Vzor ã. 54 Smûnka vlastní na fiad s doloïkou bez protestu napsaná na pfiedti tûném formuláfii Vzor ã. 55 Smûnka vlastní s avalem (rukojmím) Vzor ã. 56 Smûnka cizí s uvedením minimálních náleïitostí Vzor ã. 57 Smûnka cizí na fiad Vzor ã. 58 Rub smûnky s rubopisem Vzor ã. 59 Dohoda o udûlení smûneãného vyplàovacího práva ek Právní úprava problematiky ekû ek jako cenn papír eky pravidelné a eky nepravidelné NáleÏitosti eku XI

6 DÍL III Blanko ek Splatnost eku LhÛty pro pfiedloïení eku k placení Vydání smûneãného a ekového platebního rozkazu Námitky proti smûneãnému a ekovému platebnímu rozkazu Vzor ã. 60 Návrh na vydání smûneãného platebního rozkazu Vzor ã. 61 Námitky proti smûneãnému platebnímu rozkazu Vzor ã. 62 Zpûtvzetí námitek proti smûneãnému platebnímu rozkazu Vzor ã. 63 Návrh na vydání ekového platebního rozkazu Vzor ã. 64 Námitky proti ekovému platebnímu rozkazu Vzor ã. 65 Îádost o prominutí zme kání lhûty k podání námitek proti ekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami Vzor ã. 66 Zpûtvzetí námitek proti ekovému platebnímu rozkazu Vymáhání pohledávek v trestním fiízení Kapitola 1 Adhezní fiízení jako souãást trestního fiízení Kapitola 2 Po kozen v trestním fiízení Kapitola 3 Zaji tûní nároku po kozeného v trestním fiízení Kapitola 4 Zmocnûnec po kozeného v trestním fiízení Kapitola 5 Rozhodnutí o nároku na náhradu kody v trestním fiízení Vzor ã. 67 Návrh po kozeného na uloïení povinnosti obvinûnému nahradit kodu uplatnûn v pfiípravném fiízení Vzor ã. 68 Návrh po kozeného na uloïení povinnosti obïalovanému nahradit kodu uplatnûn v fiízení pfied soudem Vzor ã. 69 Návrh po kozeného u soudu na uspokojení nároku na náhradu kody zaji tûním majetku obïalovaného Vzor ã. 70 Prohlá ení po kozeného o vzdání se procesních práv zákonem pfiiznan ch po kozenému Vzor ã. 71 Návrh obïalovaného na zru ení zaji tûní majetku z dûvodu pominutí dûvodu, pro kter bylo nafiízeno Vzor ã. 72 Návrh obïalovaného na zru ení zaji tûní majetku z dûvodu sloïení penûïité jistoty Vzor ã. 73 Oznámení po kozeného o zvolení zmocnûnce Vzor ã. 74 Návrh po kozeného na pfiiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocnûncem bezplatnû XII

7 DÍL IV Vymáhání pohledávky v rozhodãím fiízení Kapitola 1 Rozhodãí fiízení jako alternativní zpûsob vymáhání pohledávek Rozhodãí fiízení Arbitrabilita Rozhodãí smlouva rozhodãí doloïka Vzor ã. 75 Rozhodãí doloïka v kupní smlouvû Vzor ã. 76 Smlouva o rozhodci Vzor ã. 77 Neomezen kompromis Kapitola 2 V hody rozhodãího fiízení Institucionální (stál ) rozhodãí soud Osoba rozhodce Kapitola 3 Rozhodãí fiízení pfied Rozhodãím soudem pfii Hospodáfiské komofie âeské republiky a Agrární komofie âeské republiky Rozhodãí soud pfii Hospodáfiské komofie âeské republiky a Agrární komofie âeské republiky historick v voj Rychlost rozhodãího fiízení Nevefiejnost Jednoinstanãnost a neformálnost Vykonatelnost rozhodãího nálezu Ekonomika rozhodãího fiízení Kapitola 4 e ení pohledávek Podání Ïaloby a její náleïitosti Odpovûì na Ïalobu Jmenování a odmítnutí rozhodce Vzor ã. 78 Pfiijetí funkce rozhodce a prohlá ení o nezávislosti Kapitola 5 PrÛbûh rozhodãího fiízení Administrace sporu ZpÛsob jednání ProtiÏaloba Pfieru ení fiízení Dokazování Rozhodné právo Kapitola 6 Skonãení fiízení Rozhodãí nález, usnesení NáleÏitosti rozhodãího nálezu Vzor ã. 79 Rozhodãí nález Právní úãinky rozhodãího nálezu Zru ení rozhodãího nálezu Kapitola 7 Rozhodãí fiízení on-line Vzor ã. 80 Rozhodãí smlouva (on-line) Kapitola 8 Rozhodãí fiízení o doménové spory.eu Kapitola 9 Spolupráce se zahraniãím Vzor ã. 81 Kupní smlouva podle obchodního zákoníku s rozhodãí doloïkou XIII

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více