Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s."

Transkript

1 Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. GEMM GE Money Multiservis, a.s., se sídlem Vyskoãilova 422/a, Praha 4, Iâ:492450, zapsána u MS v Praze oddíl B vloïka 2092, vûfiitel z poskytnutého Úvûru a poskytovatel Karty/D karty Zákazník fyzická osoba, obãan âr star í 8 let anebo v jimeãnû i fyzická osoba star í 8 let, která nemá státní pfiíslu nost âr, av ak které bylo udûleno v souladu s obecnû závazn mi právními pfiedpisy dlouhodobé vízum (má korespondenãní adresu na území âr), a které byl poskytnut Úvûr a Karta dle Smlouvy Dal í drïitel fyzická osoba, které byla poskytnuta D karta k Úvûru Zákazníka GEMB GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskoãilova 422/a, Praha 4 - Michle, Iâ: , zapsána u MS v Praze oddíl B, vloïka 5403, která je bankou ve smyslu zákona ã.2/992 Sb. o bankách, v platném znûní, vydavatel Karty nebo D karty, smluvní partner GEMM Zástupce zvolená tfietí osoba, která je pfii uzavírání Smlouvy a plnûní smluvních povinností zmocnûna vystupovat v plném rozsahu jménem GEMM Partner AVON Cosmetics, spol. s.r.o. se sídlem Na Maninách 7, Praha 7, âeská republika, zapsána do obchodního rejstfiíku MS v Praze, vloïka 998, oddíl C, Iâ: , DIâ: CZ Autorizaãní místo místa nebo zafiízení, která pfiijímají Karty/D karty pfiíslu né Asociace ãi v âeské republice s logem OK; v pfiípadû Referenãní karty se jedná pouze o internetové stránky Partnera a telefonick systém IVR Partnera, pokud nebude GEMM v slovnû uvedeno jinak Asociace mezinárodní karetní asociaci Mastercard Europe S.A, nebo jiná mezinárodní karetní asociace pod jejíï hlaviãkou je Karta a D karta vydána DrÏitel Zákazník nebo Dal í drïitel, kterému byla poskytnuta Karta, Referenãní karta nebo D karta a stal se tak jejím oprávnûn m DrÏitelem Karta kreditní karta MasterCard (neembosovaná) ãi jiná kreditní karta vydaná GEMB na základû licence Asociace a poskytnutá GEMM Zákazníkovi dle Smlouvy. Karta je oznaãena logem Asociace, pfiípadnû logem OK a logem Partnera, prostfiednictvím které mûïe Zákazník ãerpat Úvûr. Referenãní karta identifikaãní a platební prostfiedek, poskytnut GEMM Zákazníkovi dle Smlouvy, kter obsahuje posledních 0 ãíslic z Karty, prostfiednictvím kterého mûïe Zákazník provést pouze ãerpání Úvûru u Partnera a to prostfiednictvím (i) internetov ch transakcí pfies webové stránky Partnera nebo (ii) telefonick ch transakcí pfies IVR systém Partnera; ve keré Transakce provedené Referenãní kartou jsou povaïovány za Transakce provedené Kartou D karta dal í Karta poskytnutá GEMM Dal ímu drïiteli urãenému Zákazníkem k ãerpání Úvûru Smlouva smlouva o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání Karty uzavfiená mezi GEMM a Zákazníkem, na základû které GEMM poskytne Zákazníkovi Úvûr a Kartu; nedílnou souãástí Smlouvy jsou OP a Saz Úvûr penûïní prostfiedky schválené a poskytnuté GEMM doãasnû Zákazníkovi na základû Smlouvy ve v i stanoveného Úvûrového rámce a to za úplatu, kter mûïe Zákazník nebo Dal í drïitel ãerpat pouze prostfiednictvím Karty nebo D karty. Úvûr je ãerpán Transakcemi. Úãet virtuální úãet, kter je veden v souvislosti se Smlouvou a Kartou, na kterém GEMM eviduje své pohledávky vûãi Zákazníkovi z poskytnutého Úvûru. Jedná se o informaãní poloïku v databázi karetního systému, kter eviduje zûstatky, Platby a Transakce Zákazníka a Dal ího drïitele; nejde o bankovní úãet ve smyslu platného zákona o bankách V pis písemná informaci o ve ker ch zaúãtovan ch pohybech z a na Úãet Zákazníka v období od vyhotovení posledního V pisu nebo od otevfiení Úãtu za jednotlivé Úãtovací cykly a mûïe obsahovat i informace o vûrnostním programu ke Kartû, vãetnû údaje o pfiidûlen ch bodech a nárocích na v hody u Partnera. Tento V pis slouïí Zákazníkovi zejména jako podklad ke kontrole Aktuálního zûstatku na Kartû a D kartû, ke kontrole proveden ch Transakcí a jejich zaúãtování, ke kontrole v e Úhrad úãtovan ch za jednotlivé druhy Transakcí k tíïi Zákazníka, ke kontrole do l ch zaúãtovan ch Plateb od Zákazníka a ke kontrole pfiedepsané MS. Úãtovací cyklus mûsíãní cyklus mezi daty dvou pravidelnû po sobû jdoucích V pisû, v prûbûhu kterého jsou Transakce a Platby úãtovány na Úãet a probûhne úroãení. Úvûrov rámec maximální schválená v e Úvûru, kter je DrÏitel oprávnûn ãerpat prostfiednictvím Karty ãi D karty podle Smlouvy (Hotovostním a Bezhotovostním ãerpáním), a to i opakovanû. Disponibilní ãástka disponibilní zûstatek tj.penûïní prostfiedky z Úvûru, které jsou Zákazníkovi k dispozici pro jeho ãerpání; disponibilní zûstatek je stanoven jako Úvûrov rámec sníïen o provedené dosud neuhrazené zaúãtované Transakce, rezervované ãástky na základû úspû né autorizace, zaúãtované dosud neuhrazené Úhrady. 1

2 Aktuální zûstatek aktuální zûstatek dluïné ãástky Zákazníka uveden ve V pise, zahrnující souãet v ech zaúãtovan ch Transakcí proveden ch prostfiednictvím Karty ãi D karty a Úhrad, sníïen o pfiipsané Platby Zákazníka. Hotovostní ãerpání ãerpání hotovosti z ATM a v bûr hotovosti v bankách, smûnárnách nebo místech urãen ch GEMM prostfiednictvím Karty nebo D karty (cash advance) Bezhotovostní ãerpání úhrada zboïí a sluïeb (dále jen zboïí ) u Autorizaãních míst prostfiednictvím Karty nebo D karty a v pfiípadû internetov ch transakcí pfies webové stránky Partnera a jeho telefonického systému IVR úhrada prostfiednictvím Referenãní karty Transakce Hotovostní nebo Bezhotovostní ãerpání Úvûru provedené s pouïitím Karty, Referenãní karty nebo D karty, vãetnû zaúãtovan ch Úhrad Saz sazebník Úhrad, které je Zákazník povinen hradit GEMM; Saz je nedílnou souãástí Smlouvy Úhrady ve keré Poplatky, poplatky za pfiedchozí Úãtovací cykly, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, které je povinen Zákazník hradit GEMM dle Saz, vãetnû poplatkû za zvolené DoplÀkové sluïby Poplatky ve keré poplatky uvedené v Saz úãtované Zákazníkovi za bûïn Úãtovací cyklus, související se Smlouvou, vyjma poplatkû za zvolené doplàkové sluïby a PoplatkÛ za pfiedchozí Úãtovací cykly Platby ve keré do lé ãástky od Zákazníka nebo tfietí osoby na úhradu závazkû Zákazníka vûãi GEMM vypl vající ze Smlouvy MS povinná minimální splátka k úhradû ãerpaného Úvûru, kterou je Zákazník povinen mûsíãnû hradit GEMM; zpûsob v poãtu MS je uveden v bodu 6.2. OP; konkrétní v e MS bude uvedena na V pise, pfiípadnû ji Zákazník zjistí prostfiednictvím telefonického informaãního systému GEMM. Datum splatnosti datum uvedené ve V pisu, ke kterému má b t pfiipsána minimálnû ãástka ve v i MS na úãet GEMM; Datum splatnosti je moïno zjistit i prostfiednictvím telefonického informaãního systému GEMM nebo na zákaznickém servisu GEMM. ATM (Automated Teller Machine) penûïní automat oznaãen ochrannou známkou podle typu Karty, kter pfii pouïití Karty vyplácí hotovost v místní mûnû PIN osobní identifikaãní ãíslo, které slouïí k pouïívání Karty ãi D karty v ATM k v bûrûm hotovosti ãi k uskuteãàování jin ch Transakcí prostfiednictvím Karty ãi D karty, u kter ch je PIN vyïadován Heslo Zákazníkem ve Smlouvû zvolen údaj, kter mu umoïàuje aktivaci Karty, pfiístup do telefonického informaãního systému GEMM, umoïàující zejména zji tûní MS, Datumu splatnosti. VZOP Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a uïívání elektronick ch platebních prostfiedkû âeské národní banky vydané podle 6 zákona ã.24/2002 Sb., o platebním styku. RPSN roãní procentní sazba nákladû dle ZSU ZSU zákon ã. 32/200 Sb.o nûkter podmínkách sjednávání spotfiebitelského úvûru a zmûnû zákona ã. 64/986 Sb., v platném znûní DoplÀkové sluïby bezúplatnû nebo za úplatu poskytované sluïby ke Smlouvû a Kartû/D kartû, jako je napfiíklad doplàkové cestovní poji tûní, poji tûní schopnosti Zákazníka platit, nebo jiné produkty poji Èovacích a jin ch spoleãností, jejichï obchodní podmínky obdrïí Zákazník nejpozdûji pfii sjednání této DoplÀkové sluïby. 2. Základní ustanovení 2.. Tyto OP vymezují vztahy mezi GEMM, jako vûfiitelem, a Zákazníkem, kter poïádá GEMM o poskytnutí Úvûru a penûïních prostfiedkû aï do v e Úvûrového rámce, vãetnû úpravy práv a povinností smluvních stran, t kajících se vydání a uïívání Karty a D karty, která(é) slouïí k ãerpání prostfiedkû z Úvûru. Tyto OP tvofií nedílnou souãást Smlouvy uzavfiené mezi GEMM a Zákazníkem a odpovídají VZOP, s následujícími odchylkami: a) GEMM dle bodu 4.6. OP uplatàuje pfiísnûj í podmínky odpovûdnosti DrÏitele za zneuïití Karty ãi D karty pfii její ztrátû, odcizení a zniãení, pokud jde o podmínky pfiechodu této odpovûdnosti na GEMM i pokud jde o v i odpovûdnosti za finanãní ztrátu v dûsledku ztráty, odcizení ãi zniãení Karty ãi D karty neï je uvedeno v ãlánku VIII VZOP; b) GEMM dle bodu 4.7. OP uplatàuje pfiísnûj í pravidla pro provedení reklamace Transakce Zákazníkem, která mûïe b t provedena pouze písemnû, na rozdíl od ãlánku V, bod 3 VZOP, c) vzhledem ke skuteãnosti, Ïe GEMM nemûïe ovlivnit zafiízení tfietích osob pro provádûní operací s Kartou ãi D kartou, neodpovídá, dle bodu 4.7.OP, za neprovedení ãi chybné provedení Transakcí na takov ch zafiízeních a v pfiípadû sporu nemá dûkazní povinnost o tom, zda sporná Transakce nebyla ovlivnûna technickou poruchou ãi jinou závadou. Obsahuje-li Smlouva úpravu odli nou od tûchto OP, pouïijí se vïdy pfiednostnû ustanovení Smlouvy GEMM, jako smluvní partner GEMB, poskytuje Zákazníkovi na základû Smlouvy Úvûr, kter mûïe b t ãerpán pouze prostfiednictvím Karty nebo D karet, které GEMM DrÏitelÛm poskytne spolu s Úvûrem, dle tûchto OP a Smlouvy GEMM je oprávnûn dle svého uváïení pouïít v rozsahu potfiebném pro plnûní sv ch smluvních a jin ch povinností a pfii poskytování sluïeb jím zvoleného Zástupce Zákazník bere v slovnû na vûdomí, Ïe vzhledem k formû poskytnutého Úvûru nelze pro nûj RPSN ve smyslu ZSU vypoãítat. Proto GEMM vyuïívá ustanovení ZSU a uvádí maximální v i Úvûru, v i Úhrad s Úvûrem souvisejících a podmínky, za kter ch lze tyto Úhrady a Úvûrov rámec mûnit. 2

3 3. ZpÛsob uzavfiení Smlouvy 3.. Uzavfiení Smlouvy. Smlouva se uzavírá na pfiedti tûném formuláfii GEMM. Smlouva nab vá platnosti a úãinnosti pfiijetím jejího návrhu ze strany GEMM a Zákazníkem. GEMM pfiijímá návrh Smlouvy podpisem ãi podpisem Zástupce. Zákazník pfiijímá návrh Smlouvy podpisem návrhu Smlouvy a jeho doruãením/pfiedáním GEMM ãi Zástupci. Podpisem návrhu Smlouvy Ïádá Zákazník GEMM o poskytnutí Úvûru a o vydání Karty a Referenãní karty. V pfiípadû uzavírání Smlouvy korespondenãní formou podává Zákazník návrh na uzavfiení Smlouvy GEMM na pfiedti tûném formuláfii GEMM, a to jeho fiádn m vyplnûním a vlastnoruãním podepsáním, kdy tento návrh je vûãi GEMM úãinn doruãením tohoto vyplnûného a podepsaného návrhu GEMM. OkamÏikem uzavfiení Smlouvy v tomto pfiípadû se rozumí den, kdy GEMM vydal písemné potvrzení o pfiijetí návrhu Smlouvy se stanovením Úvûrového rámce. O tomto pfiijetí bude Zákazník informován. Ode dne uzavfiení Smlouvy je Zákazník povinen hradit GEMM vyúãtované Úhrady dle Saz Zákazník v návrhu na uzavfiení Smlouvy je povinen uvést úplné a pravdivé informace a v pfiípadû neúpln ch ãi nepravdiv ch údajû odpovídá Zákazník GEMM za tím zpûsobené kody. V návrhu na uzavfiení Smlouvy Zákazník vyplní i svûj návrh na stanovení Úvûrového rámce. Konkrétní v e Úvûrového rámce, vãetnû jeho rozdûlení na limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání stanoví GEMM podle interních pravidel a podmínek a s pfiihlédnutím k návrhu Zákazníka a s tím Zákazník v slovnû souhlasí. Po uzavfiení Smlouvy GEMM je DrÏitel oprávnûn ãerpat Úvûr do v e stanoveného Úvûrového rámce Na poskytnutí Úvûru, Karty, Referenãní karty ani D karty není právní nárok a GEMM si vyhrazuje právo zamítnout návrh Smlouvy nebo Ïádost o D kartu bez udání dûvodu Zákazník je povinen oznámit GEMM zmûny v údajích uveden ch ve Smlouvû t kajících se jeho osoby, zejména pak zmûnu pfiíjmení, trvalého bydli tû, kontaktní adresy, zamûstnavatele, nûkterého z telefonních ãísel uveden ch ve Smlouvû a bankovního spojení, a to nejpozdûji do 7 dnû od okamïiku, kdy k takové zmûnû dojde. Zákazník je dále povinen oznámit GEMM okolnosti, které mohou negativnû ovlivnit jeho schopnost plnit své finanãní závazky ze Smlouvy. Zákazník odpovídá za kody, které GEMM utrpí v dûsledku nesplnûní této povinnosti. 4. Karta poskytnutí Karty, D karty, ãerpání Úvûru, blokace, reklamace 4.. Karta, D karta a Referenãní karta. K Úvûru poskytuje GEMM Zákazníkovi Kartu, Referenãní kartu a za dále stanoven ch podmínek mûïe b t poskytnuta Dal ímu drïiteli i D karta nebo D karty. D karta mûïe b t GEMM poskytnuta Dal ímu drïiteli na základû písemné Ïádosti Zákazníka, podepsané Zákazníkem a Dal ím drïitelem. V pfiípadû poskytnutí D karty tvofií schválená Ïádost dodatek ke Smlouvû. Karta/D karta mûïe b t poskytnuta s mezinárodní platností nebo pouze s platností na území âeské republiky, embosovaná nebo pouze elektronicky autorizovatelná, kdy v bûr pfiíslu ného typu Karty ãi D karty je na GEMM. Ke kaïdé Kartû a D kartû je pfiidûlen PIN, kter m se za níïe stanoven ch podmínek prokazuje oprávnûní k uskuteãàování Transakcí prostfiednictvím Karty ãi D karty. Karta je kreditní karta, která DrÏiteli umoïàuje, za podmínek uveden ch ve Smlouvû, provádût Transakce na Autorizaãních místech aï do v e Úvûrového rámce s tím, Ïe splácením Úvûru ze strany Zákazníka se Úvûrov rámec neustále o v i splacené jistiny obnovuje. Karta/D karta je vyrobena z plastu a na pfiední stranû obsahuje zejména povinnû logo Asociace a logo AVON a pfiípadnû logo OK, jméno a pfiíjmení DrÏitele, dobu platnosti, ãíslo karty, údaj o pfiípadném omezení územní platnosti a dal í bezpeãností prvky a na zadní stranû je obvykle magnetick a podpisov prouïek. Karta/D karta je vlastnictvím GEMM a k jejímu pouïití je v luãnû oprávnûn DrÏitel; Kartu/D kartu nelze pfievést na jinou osobu ani umoïnit její uïívání jiné osobû. Kartu/D kartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná DrÏitelem na místû k tomu urãeném. Zákazník je odpovûdn za ve keré nakládání s Kartou/D kartou tfietími osobami a nese odpovûdnost za kodu takto zpûsobenou GEMM nebo jakékoliv tfietí osobû. GEMM je oprávnûn kdykoliv v prûbûhu trvání Smlouvy zmûnit stávající Kartu ãi D kartu z elektronicky autorizovatelné na embosovanou a naopak ãi zaslat Zákazníkovi a Dal ímu drïiteli vy í verzi Karty ãi D karty napfi. tzv. ãipovou kartu s tím, Ïe aktivací této nové karty zaniká platnost pûvodní Karty /D karty bez ohledu na platnost vyznaãenou na pûvodní Kartû/D kartû. Toto není povaïováno za zaslání nevyïádané karty. Referenãní karta mûïe b t vyrobena v papírové podobû a obsahuje posledních 0 ãíslic uveden ch na Kartû. Tato karta slouïí pouze k provedení Transakcí u Partnera pfies jeho webové stránky a/nebo pfies jeho telefonick systém tzv. IVR. Pfied provedením Transakcí prostfiednictvím Referenãní karty je Zákazník povinen provést registraci Referenãní karty na webov ch stránkách Partnera, nebo pfies IVR systém Poskytnutí Karty a D karty. Karta/D karta spolu s Referenãní kartou bude Zákazníkovi zaslána po uzavfiení Smlouvy, a to doporuãenou zásilkou do vlastních rukou na adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvû. Nebezpeãí kody na Kartû ãi D kartû pfiechází na Zákazníka okamïikem pfievzetí zásilky. Zákazník je povinen zkontrolovat neporu enost zásilky pfii jejím pfiebírání a v pfiípadû jejího poru ení ihned tuto skuteãnost nahlásit GEMM.. âerpání na Referenãní kartu mûïe Zákazník provést vïdy pouze Bezhotovostním ãerpáním u Partnera a to pouze prostfiednictvím internetov ch nebo telefonicky ovûfiovan ch Transakcí. Pro první ãerpání na obchodních místech GEMB mûïe GEMM povolit i Hotovostní ãerpání. Podmínky pro první ãerpání platí za pfiedpokladu, Ïe GEMM v slovnû nestanoví jinak. DrÏitel je povinen okamïitû po pfievzetí Karty/D karty se na její zadní stranû podepsat v místû podpisového prouïku, a to vhodn m psacím prostfiedkem (nikoliv obyãejnou tuïkou) a po doruãení PIN si vyïádat provedení telefonické aktivace Karty, popfi.d karty do 30dnÛ po doruãení, zpûsobem stanoven m GEMM. Konkrétní postupy a zpûsob telefonické aktivace Karty/D karty obdrïí DrÏitel spolu s doruãením Karty/D karty. Vlastní aktivace probûhne nejpozdûji do konce následují- 3

4 cího pracovního dne od jejího telefonického vyïádání. Provedením aktivace DrÏitel potvrzuje pfievzetí zásilky s Kartou/D kartou a pfievzetí PIN v neporu eném stavu a Zákazník provedením aktivace opûtovnû potvrzuje souhlas s ustanoveními Smlouvy, tûchto OP, Saz, s v i Úvûrového rámce stanoveného GEMM a se zvolen mi DoplÀkov mi sluïbami. Neprovede-li DrÏitel aktivaci Karty ãi D karty ve stanoveném termínu nebo GEMM nepovolí tuto aktivaci, je DrÏitel povinen Kartu nebo D kartu znehodnotit a vrátit GEMM. DrÏitel je povinen chránit Kartu pfied po kozením a zniãením tak, aby nebyla omezena ãi znemoïnûna její funkãnost, zejména ji nevystavovat moïnosti po krábání, oh bání, zlomení, pûsobení magnetického pole apod. Na Referenãní kartu, se pfiimûfienû k její povaze a omezenému pouïití vztahují ustanovení tûchto OP, která se vztahují na kartu. Na D kartu se vztahují ve kerá ustanovení tûchto OP, není-li v slovnû uvedeno jinak. D kartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná Dal ím drïitelem na místû k tomu urãeném. Dal í drïitel D karty je oprávnûn pouze k ãerpání penûïních prostfiedkû k tíïi Úãtu Zákazníka v souladu se Smlouvou, k Oznámení dle bodu 4.6. a k blokaci D karty. K ostatním úkonûm je oprávnûn v luãnû Zákazník. Zákazník odpovídá za Transakce provedené Dal ím drïitelem D karty jako by D kartu pouïíval sám, tj. je zejména povinen splácet závazky vzniklé pou- Ïitím D karty. Zákazník je povinen seznámit Dal ího drïitele D karty s podmínkami této Smlouvy a jejich zmûnami a zajistit, aby Dal í drïitel D karty uïíval D kartu v souladu tûchto OP Platnost Karty a její obnova. Karta a D karta je poskytována DrÏiteli na omezenou dobu platnosti. Platnost konãí uplynutím posledního dne mûsíce a roku vyznaãeného na Kartû /D kartû, jen do tohoto dne má DrÏitel oprávnûní k jejímu uïívání. V pfiípadû, Ïe platnost D karty k danému Úãtu bude konãit pozdûji neï platnost Karty, která není obnovena, platnost D karty(ret) konãí posledním dnem mûsíce vyznaãeného na D kartû, pokud Zákazník nepoïádá o její(ich) blokaci dfiíve. Obnova D karty není v pfiípadû neexistence ãi neobnovení Karty moïná. Pokud do konce mûsíce pfiedcházejícího mûsíci, v nûmï konãí platnost Karty/D karty, Zákazník ani GEMM Smlouvu neukonãí a budou fiádnû dodrïovány smluvní podmínky Zákazníkem a Dal ím drïitelem je GEMM oprávnûn automaticky vydat Zákazníkovi Kartu/D kartu s novou dobou platnosti. Pro tuto Kartu/D kartu platí stejné PIN jako pro Kartu/D kartu pûvodní, vãetnû zvolen ch DoplÀkov ch sluïeb, není-li GEMM písemnû stanoveno jinak. GEMM o automatickém vydání Karty/D karty není povinen Zákazníka informovat. Karta/D karta nebude obnovena pokud DrÏitel oznámí GEMM písemnû nebo telefonicky nejpozdûji dva mûsíce pfied skonãením doby platnosti Karty/D karty, Ïe o obnovení Karty/D karty nemá zájem, nebo v pfiípadû skonãení doby platnosti D karty, neexistuje-li Karta. Obnova Karty nebo D karty je zpoplatnûna dle Saz a pro aktivaci této Karty (D karty) se analogicky pouïijí ustanovení bodu 4.2. OP. Po skonãení platnosti v ech karet (Karty, D karty) poskytnut ch k Úãtu Zákazníka se z Úãtu jiï nedá ãerpat, ale nadále se úãtují Úhrady dle Saz, související s Úãtem, pfiípadné smluvní pokuty a úroky z prodlení a povinnost Zákazníka splatit závazky vûãi GEMM trvá Náhradní Karta. V pfiípadû mechanického po kození, krádeïe, podvodu, nedoruãení nebo ztráty Karty nebo D karty poskytne GEMM DrÏiteli na jeho Ïádost náhradní Kartu nebo náhradní D kartu za podmínky, Ïe po kozená Karta ãi D karta bude v pfiípadû mechanického po kození, znehodnocena a doruãena GEMM. Poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty mûïe b t zpoplatnûno dle Saz. V pfiípadû poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty z dûvodu po kození zásilky s Kartou ãi D kartou nebo s PIN, je DrÏitel povinen po podání své Ïádosti o poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty, znehodnotit pûvodní Kartu /D kartu a vrátit ji GEMM bez zbyteãného odkladu. V pfiípadû zadrïení Karty nebo D karty v ATM je DrÏitel povinen tuto skuteãnost ihned oznámit na pfiíslu ném obchodním místû banky, která provozuje pfiíslu n ATM a GEMM. Na aktivaci náhradní Karty nebo náhradní D karty se pouïijí analogicky ustanovení bodu 4.2.OP âerpání Úvûru. DrÏitel ãerpá Úvûr, provádûním Transakcí prostfiednictvím Karty nebo D karty, a to tak, Ïe Ïádá o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru na Autorizaãních místech, která Karty/D karty pfiijímají, pfiedloïením Karty /D karty, na poïádání dokladu totoïnosti (ãi sdûlením ve ker ch poïadovan ch údajû a to zejména doplàujících identifikaãních údajû - pfiedloïení platného pasu aj.) a podpisem vyplnûného dokladu o Bezhotovostním nebo Hotovostním ãerpání (dále jen doklad ), zadáním správného PINu (tam kde je PIN vyïadován), popfi. vyplnûním a odesláním Ïádosti o ãerpání penûïních prostfiedkû na Internetu u smluvního Zástupce, není-li GEMM stanoveno jinak. Neodpovídá-li totoïnost DrÏitele uvedená na Kartû /D kartû údajûm dle prûkazu totoïnosti ãi dostane-li pfiíslu né Autorizaãní místo pokyn z autorizaãního centra, je zástupce tohoto místa oprávnûn Kartu/D kartu zadrïet. V pfiípadû Hotovostního ãerpání z ATM, Ïádá DrÏitel o ãerpání Úvûru pfiedloïením fiádnû podepsané Karty/D karty a zadáním správného PINu. GEMM si vyhrazuje právo zamítnout Ïádost DrÏitele o provedení Transakce, v pfiípadû poru ení Smlouvy a OP nebo vyskytnouli se okolnosti, které mohou negativnû ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho penûïité závazky ze Smlouvy ãi z jin ch smluv uzavfien ch Zákazníkem se GE CZ dle bodu 2.3.GEMM je oprávnûn podmínit provedení Transakce opûtovn m poskytnutím údajû o Zákazníkovi v rozsahu poïadovaném ve formuláfii Smlouvy. GEMM si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, pozastavit nebo zru it oprávnûní k provádûní jednotliv ch typû Transakcí prostfiednictvím Karty nebo D karty nebo vylouãit nûkteré druhy platebních operací provádûn ch Kartou nebo D kartou. Toto rozhodnutí je GEMM povinen sdûlit Zákazníkovi vhodn m zpûsobem nejpozdûji do jednoho mûsíce. DrÏitel nesmí provádût Transakce prostfiednictvím Internetu, vyjma u smluvních ZástupcÛ a Partnera, a to ani v MO/TO (Transakce bez fyzického pfiedloïení Karty/Referenãní karty/d karty) ãi internetov ch obchodních místech, vyjma u smluvních ZástupcÛ a Partnera, ktefií Kartu /D kartu akceptují a Zákazník je plnû odpovûdn za ve kerá zneuïití prostfiednictvím tohoto typu Transakcí. GEMM není odpovûdn za odmítnutí Transakce Kartou/Referenãní karty/d kartou u Autorizaãního místa Blokace Karty a D karty. DrÏitel je povinen neprodlenû oznámit GEMM na telefonní linku zákaznického servisu GEMM , která je k dispozici 24 hodin dennû, ztrátu, odcizení, po kození nebo zniãení Karty/D karty (dále 4

5 jen Oznámení ) s tím, Ïe GEMM bezodkladnû po tomto Oznámení u Karty/D karty podnikne ve kerá pfiimûfiená opatfiení k zastavení dal ího uïívání Karty/D karty (a to i v pfiípadû podvodného jednání ãi hrubé nedbalosti DrÏitele), zejména v pfiípadû Oznámení DrÏitele ãi na základû Ïádosti DrÏitele provede GEMM blokaci Karty nebo D karty, a to bez zbyteãného odkladu. V takovém pfiípadû odpovídá Zákazník v plné v i GEMM za ve keré nakládání se ztracenou, odcizenou, po kozenou nebo zniãenou Kartou/D kartou, zejména za Transakce provedené tfietími osobami, u Karet/D karet pouze elektronicky autorizovateln ch aï do okamïiku Oznámení a u Karet/D karet ostatních do konce dne, ve kterém bylo uãinûno Oznámení. V pfiípadû hrubé nedbalosti DrÏitele, poru ení podmínek o nakládání s Kartou/D kartou dle OP nebo podvodného jednání DrÏitele odpovídá Zákazník GEMM v plné v i za ztrátu ãi kodu bez ohledu na Oznámení. V pfiípadû jakéhokoliv zneuïití Karty nebo D karty pfii pouïití PIN odpovídá Zákazník za finanãní ztráty v plné v i bez omezení. GEMM není odpovûdn za finanãní ztrátu v pfiípadû ztráty nebo odcizení Karty/D karty, jestliïe bylo Karty/D karty uïito bez elektronické autorizace. GEMM z dûvodu zaji tûní maximální prokazatelnosti poskytnutí potvrzení o Oznámení uvádí datum a ãas provedeného Oznámení písemnû, a to na nejbliï ím zaslaném V pisu z Úãtu Zákazníka, spolu se zaúãtováním poloïky pfiípadného Poplatku za blokaci Karty/D karty. V jimeãnû mûïe o blokaci Karty/D karty poïádat tfietí osoba, a to po ovûfiení vûrohodnosti Ïádosti o blokaci ze strany GEMM; v tomto pfiípadû je DrÏitel povinen tuto skuteãnost písemnû (po tou ãi faxem) potvrdit GEMM do 3 dnû od telefonického nahlá ení blokace, jinak tato blokace mûïe b t GEMM povaïována za neoprávnûnou se v emi dûsledky pro Zákazníka. GEMM nenese odpovûdnost ze pfiípadné neoprávnûné blokace. GEMM je oprávnûn provést blokaci Karty/D karty, nikoliv povinen, v pfiípadû poru ení povinností DrÏitele dle bodu.4.5. a 4.4.OP nebo v pfiípadû, kdy Zákazník poru uje své povinnosti vypl vající ze Smlouvy, OP a Saz. Je-li blokace provedena v souladu s OP, neodpovídá GEMM DrÏiteli za následky vzniklé v dûsledku pfiijat ch opatfiení. O blokaci D karty mûïe poïádat i DrÏitel Karty, ke které byla D karty poskytnuta. Za provedení blokace Karty/D karty je GEMM oprávnûn Zákazníkovi úãtovat Poplatek dle Saz Reklamace Transakce. V pfiípadû nesouhlasu s provedenou ãi zaúãtovanou Transakcí pouïitím Karty nebo D karty, je Zákazník povinen uplatnit svûj pfiípadn nesouhlas ãi reklamaãní nárok neprodlenû, nejpozdûji do 60 dnû od zaúãtování této Transakce na Úãet Zákazníka, a to písemnû na zákaznick servis GEMM spolu s vûrohodn m písemn m dolo- Ïením reklamované skuteãnosti, pfiiãemï reklamace Transakce, t kající se D karty, musí b t podepsána Zákazníkem a opatfiena písemn m vyjádfiení Dal ího drïitele. GEMM vyfiizuje tyto reklamace obvykle ve lhûtû 55 dnû a o v sledku reklamace bude Zákazník bez odkladu obeznámen. V pfiípadû neoprávnûné reklamace mûïe b t GEMM Zákazníkovi naúãtován Poplatek ze neoprávnûnou reklamaci dle Saz. V pfiípadû uznání reklamace bude Zákazníkovi poskytnuta GEMM ãástka potfiebná k navrácení do pûvodního stavu, vãetnû úroku z ní, tím není dotãeno právo Zákazníka na náhradu pfiípadné kody. Podání reklamace nemá odkladn úãinek na povinnosti Zákazníka hradit v pfiedepsaném termínu stanovenou MS. Konkrétní podmínky a pravidla reklamaãního fiízení jsou uvedeny v reklamaãním fiádu GEMM, kter je k dispozici na v ech obchodních místech GEMB a na aktuálních internetov ch stránkách GEMM. GEMM v této souvislosti neodpovídá za neprovedení ãi chybné provedení Transakce, na jejíï provedení má DrÏitel právo, bez ohledu na to, na jakém zafiízení byl podnût k Transakci podán a v pfiípadû sporu nemá GEMM dûkazní povinnosti o tom, zda sporná Transakce nebyla ovlivnûna technickou poruchou ãi jinou závadou. JestliÏe Zákazník fiádnû reklamoval chybnou Transakci nebo se domáhal v souladu s OP u GEMM jiné nápravy neúspû nû, má právo se obrátit na finanãního arbitra (dle zákona ã.229/2002 Sb., o finanãním arbitrovi) na adresu Washingtonova 25, 0 00 Praha Monitoring Transakcí. GEMM je oprávnûn zaznamenávat a uchovávat informace o ve ker ch pokynech a Transakcích provádûn ch Kartou/D kartou. Pokud GEMM zaznamená pokyny ãi Transakce, které jsou neobvyklé svojí v í ãi frekvencí, pfiíp. jsou neobvyklé vzhledem k dlouhodobému zpûsobu uïívání Karty/D karty DrÏitelem, a jejichï charakter nasvûdãuje tomu, Ïe Karta/D karta je zneuïívána na újmu DrÏitele, je GEMM oprávnûn kontaktovat telefonicky DrÏitele a ovûfiit provedené Transakce a/nebo provést ohlednû pfiíslu né Karty/D karty její blokaci. V této souvislosti je GEMM oprávnûn vyïadovat od osoby, s kterou ovûfiení Transakce provádí, údaje potfiebné ke zji tûní její totoïnosti, vãetnû rodného ãísla. GEMM Kartu/D kartu opûtovnû aktivuje po pro etfiení okolností pfiípadu nebo na Ïádost Zákazníka Vûrnostní program ke Kartû. GEMM ve spolupráci s Partnerem si vyhrazuje právo nabídnout ke Kartû ZákazníkÛm pfii aktivním pouïívání Karty rûzná zv hodnûní, sluïby, slevy a to na nákupy zboïí u Partnera, jako zejména slevové poukázky. Konkrétní podmínky vûrnostního programu budou uvedeny na internetov ch stránkách Partnera a Zákazník bude o pfiípadné aktualizaci tohoto vûrnostního programu informován na V pisu a/nebo jin m vhodn m zpûsobem. 5. Úvûrov rámec, limity, V pis 5.. Úvûrov rámec. Schválen Úvûrov rámec Zákazníka, spolu s limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání, je zaznamenán na Úãtu Zákazníka a jeho v e, vãetnû v e limitû, bude Zákazníkovi písemnû sdûlena nejpozdûji doruãením pfiijetí návrhu Smlouvy GEMM nebo doruãením Karty. Mûnou pro vedení Úãtu je mûna platná na území âeské republiky. DrÏitel je oprávnûn disponovat s penûïními prostfiedky pouze do v e Úvûrového rámce a to dle limitû pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání, maximálnû v ak do v e Disponibilní ãástky. V pfiípadû pfiekroãení Úvûrového rámce DrÏitelem je Zákazník povinen tuto ãástku ihned vrátit GEMM. GEMM je oprávnûn úãtovat Zákazníkovi za pfiekroãení Úvûrového rámce smluvní pokutu dle Saz. Zákazník odpovídá za zachování dostateãné Disponibilní ãástky pro pokrytí novû zaúãtovan ch Úhrad v rámci pravidelného Úãtovacího cyklu. V pfiípadû, Ïe Úvûrov rámec, Disponibilní ãástka nebo nûkter z nastaven ch limitû je niï í neï autorizovaná ãástka, Transakce nemusí b t povolena a pfiípadné povolení Transakce nezbavuje Zákazníka odpovûdnosti za zachování dostateãné Disponibilní ãástky. 5

6 5.2. Zmûna Úvûrového rámce. GEMM je oprávnûn zmûnit v i Úvûrového rámce na základû plnûní povinností vypl vajících ze Smlouvy Zákazníkem, zejména s ohledem na platební disciplínu, splácení MS, plnûní závazkû vûãi tfietím osobám apod., nebo v pfiípadû podstatné zmûny skuteãností na stranû Zákazníka oproti stavu uvedenému ve Smlouvû. Zákazník je oprávnûn poïádat GEMM o zmûnu Úvûrového rámce a to písemnû ãi telefonicky s tím, Ïe GEMM není povinen jeho Ïádosti vyhovût. KaÏdá zmûna Úvûrového rámce bude Zákazníkovi písemnû sdûlena a nab vá úãinnosti provedením Transakce DrÏitelem po tomto sdûlení Limity. GEMM stanoví v rámci Úvûrového rámce celkové limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání a dále i denní limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání a to podle interních pravidel a podmínek a s pfiihlédnutím k návrhu Zákazníka. Limity pro D kartu navrhuje Dal ímu drïiteli D karty Zákazník v mezích pfiiznaného Úvûrového rámce a maximálních limitû stanoven ch pro Úãet. GEMM je oprávnûn jednostrannû zmûnit v i jednotliv ch limitû pro jednotlivé karty na základû plnûní povinností ze Smlouvy Zákazníkem a Dal ím drïitelem, zejména s ohledem na platební disciplínu, splácení MS, plnûní závazkû vûãi tfietím osobám apod., nebo v pfiípadû podstatné zmûny skuteãností na stranû DrÏitele oproti stavu uvedenému ve Smlouvû V pis. GEMM zasílá pravidelnû mûsíãnû, ãi jinak GEMM zvolen ch intervalech, Zákazníkovi V pis a to ode dne poãátku prvního Úãtovacího cyklu, kter obsahuje informace ohlednû jednotliv ch zaúãtovan ch Transakcí, zaúãtovan ch Plateb, v i MS a její splatnost, zaúãtované Úhrady a pfiípadnû informace o vûrnostním programu ke Kartû. Zákazník v slovnû souhlasí i s pfiípadn m zasíláním V pisû prostfiednictvím nezabezpeãené sítû Internet na adresu uvedenou Zákazníkem. Zákazník v slovnû bere na vûdomí, Ïe informace o zûstatku na Úãtu pfiedávané prostfiednictvím ATM mají pouze informativní charakter a GEMM neodpovídá za pfiípadné odchylky od skuteãného stavu. 6. Úhrady, splatnost, bezúroãné období 6.. Splatnost. Zákazník je povinen a zavazuje se, splatit cel vyãerpan Úvûr, vãetnû Úhrad v souladu se Smlouvou, OP a Saz. Splácení je povinen Zákazník provádût v mûnû, ve které je veden jeho Úãet, a to vïdy nejpozdûji do Datumu splatnosti ve v i minimálnû stanovené MS a to na úãet GEMM veden u GEMB ã.ú.30030/0600. KaÏdá Platba musí b t identifikována variabilním symbolem, kter m je ãíslo Smlouvy. MS je uvedena na V pise spolu s datem splatnosti. Zákazník je oprávnûn kdykoliv provést mimofiádnou splátku, a to aï do v e celkového závazku, kter mu vznikl na základû Smlouvy vûãi GEMM. Dnem vãasné úhrady se rozumí den pfiipsání ãástky na úãet GEMM s uvedením fiádného variabilního symbolu dle Smlouvy. V pfiípadû nedoruãení V pisu nezbavuje tato skuteãnost Zákazníka povinnosti splácet ãerpan Úvûr. Zákazník je v tomto pfiípadû povinen neprodlenû kontaktovat zákaznick servis GEMM ãi telefonick informaãní systém GEMM, kde mu bude sdûlena MS i její Datum splatnosti. V pfiípadû prodlení s úhradou MS je GEMM oprávnûn poïadovat po Zákazníkovi úhradu smluvní pokuty dle Saz a dále i úhradu dohodnutého úroku z prodlení dle Saz. Zákazník je oprávnûn zmûnit a vyuïít kter koliv dohodnut zpûsob Platby (inkaso, pfiíkaz k úhradû, platby sloïenkou) a to vïdy na základû písemného oznámení této zmûny GEMM pfiede dnem Platby pfiíslu né splátky s tím, Ïe pro Platbu inkasem, je Zákazník povinen na svém úãtu povolit inkaso ve prospûch GEMM. V pfiípadû poru ení dohodnutého zpûsobu Platby Zákazníkem více jak dvakrát, je GEMM oprávnûn jednostrannû zmûnit zpûsob Platby. Pro vylouãení pochybností se v slovnû uvádí, Ïe Zákazník není oprávnûn pouïít k úhradû sv ch závazkû vûãi GEMM smûnku ani ek. Zákazník dále není v Ïádném pfiípadû oprávnûn bez dohody s GEMM k zapoãtení, zadrïení nebo sníïení splátek pod MS. Zákazník dále není oprávnûn odmítnout splácení sv ch penûïních závazkû ze Smlouvy z dûvodu vad zboïí pofiizovaného za prostfiedky z Úvûru, nedodání zboïí ãi v pfiípadû pojistné události. Ve kerá práva vypl vající z odpovûdnosti za vady zboïí vãetnû práva na vrácení kupní ceny uplatàuje a vypofiádává Zákazník v celém rozsahu v hradnû u prodávajícího, u nûhoï toto zboïí koupil. Tím nejsou dotãena práva Zákazníka uvedená v ustanovení 9 a 0 ZSU. Zákazník souhlasí s tím, Ïe GEMM je kdykoliv oprávnûn zapoãíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na právní vztah, ze kterého vypl vají, proti jak mkoliv pohledávkám Zákazníka za GEMM V poãet MS. MS se stanoví na základû následujících poloïek: a. procentuální ãást z Aktuálního zûstatku ke konci Úãtovacího cyklu sníïeného o Poplatky. Procentuální sazba pou- Ïitá k v poãtu této poloïky je uvedena ve Smlouvû, pfiípadnû na V pisu (pokud jsou tyto sazby rozdílné, pouïije se sazba uvedená na V pisu) b. 00% PoplatkÛ c. ve keré dosud Zákazníkem neuhrazené ãástky po splatnosti d. ãást pfieãerpání Úvûrového rámce, pfievy ující souãet poloïek a. aï c. Pokud není Úãet v pfieplatku, v e MS se stanoví jako souãet poloïek a. aï d.. Pokud Úãet je v pfieplatku, poloïky a., c. a d. jsou rovny nule a MS se stanoví jako hodnota poloïky b., sníïená o v i pfieplatku. V pfiípadû, Ïe MS urãená dle v e uvedeného je niï í neï 00 Kã, Zákazník není povinen tuto MS hradit a bude mu pfiipoãtena jako poloïka c. vstupující do v poãtu MS v následujícím Úãtovacím cyklu Pfieplatek. Zákazník není oprávnûn mít na Úãtu kladn zûstatek a v pfiípadû pfieplacení Úãtu je povinen tento zûstatek ihned odãerpat. Má-li Zákazník v okamïiku zpracování vyúãtování ke konci Úãtovacího cyklu na Úãtu kladn zûstatek, bude úhrada vypoãtené MS nebo její ãásti provedena vûãi tomuto zûstatku, a to automaticky v okamïiku zpracování vyúãtování. Pfiípadnû je GEMM oprávnûn zapoãíst takov pfieplatek na jiné splatné pohledávky vûãi tomuto Zákazníkovi. GEMM je také kdykoli oprávnûn Zákazníkovi tento pfieplatek vrátit. Nastane-li kladn zûstatek ve více neï 6

7 3 po sobû jdoucích Úãtovacích cyklech je GEMM oprávnûn vrátit Zákazníkovi tento pfieplatek a zároveà úãtovat Zákazníkovi Poplatek dle Saz Úhrady. Zákazník je povinen platit GEMM za sluïby a za penûïní prostfiedky poskytované GEMM dle Smlouvy tyto Úhrady: a) Poplatky pravidelnû se opakující (zejm. za vydání Karty/D karty, správu Úãtu, DoplÀkové sluïby ke Kartû/D kartû);b) Poplatky za jednotlivé druhy Transakcí provedené Kartou/D kartou; c) Poplatky spojené s blokací, ztrátou, obnovou Karty/D karty; d) mimofiádné Poplatky (zejm.za vrácení pfieplatku); e) úroky (základní dohodnuté úroky a úroky z prodlení); f) smluvní pokuty, a to v e dle Saz, kter tvofií nedílnou souãást Smlouvy. Úroãení poskytnut ch penûïních prostfiedkû je GEMM poãítáno dennû ode dne pfiipsání provedené Transakce na úãet GEMM dle bodu 6. a vychází se pfii v poãtu z roãní úrokové sazby, která je vypoãítána z dohodnuté mûsíãní úrokové sazby dle Saz, podle metody poãet dní v pfiíslu ném kalendáfiním mûsíci/365 kalkulovaná délka kaïdého roku je 365 dní a poãet úroãen ch dní odpovídá poãtu dní v pfiíslu ném kalendáfiním mûsíci Zmûna Úhrad. GEMM je oprávnûn mûnit Úhrady související s Úvûrem, zejména v závislosti na zmûnách objektivních skuteãností, jako jsou zmûny diskontní sazby vyhla ované âeskou národní bankou nebo zmûny indexu spotfiebitelsk ch cen uvefiejnûn ch âesk m statistick m úfiadem ãi jiné zmûny podmínek na penûïním trhu âeské republiky s tím, Ïe ve keré tyto zmûny budou upraveny i v Saz a nab vají úãinnosti ke dni jejich zvefiejnûní, není-li v nich uvedeno pozdûj í datum. KaÏdou zmûnu Saz v prûbûhu plnûní Smlouvy oznámí GEMM Zákazníkovi na aktuální stránkách GEMM, V pisem nebo jin m vhodn m zpûsobem. Aktuální znûní Saz GEMM oznámí Zákazníkovi vïdy na aktuálních internetov ch stránkách GEMM, nebo jin m vhodn m zpûsobem, zejména vyvû ením na obchodních místech GEMB. Dnem zvefiejnûní se rozumí den zvefiejnûní na aktuální internetov ch stránkách GEMM nebo den vyvû ení na obchodních místech GEMB. Den zvefiejnûní je zároveà povaïován za okamïik oznámení Zákazníkovi Bezúroãné období. Pfii souãasném splnûní tûchto dále uveden ch podmínek bude Zákazníkovi pfiiznáno bezúroãné období pro Bezhotovostní ãerpání prostfiednictvím Karty nebo D karty: a) Zákazník fiádnû a vãas plnil a plní ve keré své povinnosti vûãi GEMM; a b) Zákazník uhradí GEMM celkovou dluïnou ãástku ãerpanou z Úvûru k okamïiku posledního vyúãtování (tj. cel ãerpan Úvûr vãetnû Úhrad) za pfiíslu n Úãtovací cyklus tak, aby tato celková dluïná ãástka byla do dne splatnosti tohoto vyúãtování (dle V pisu) pfiipsána na úãet GEMM. Pfii souãasném splnûní tûchto podmínek nebude Zákazníkovi úãtován Ïádn úrok z Úvûru ãerpaného v luãnû Bezhotovostním ãerpáním. Bezúroãné období neplatí pro jakákoliv Hotovostní ãerpání Zúãtování Transakcí. Uzavfiením Smlouvy dává Zákazník souhlas s provádûním zúãtování ve ker ch Transakcí uskuteãnûn ch prostfiednictvím Karty nebo D karty, které byly poskytnuty k Úãtu Zákazníka, k tíïi tohoto Úãtu. Zúãtování provede GEMM bez zbyteãného odkladu po obdrïení ve ker ch informací o Transakci a potfiebn ch podkladû. Transakce uskuteãnûné Kartou/D kartou na i mimo území âeské republiky jsou zaúãtovány zpravidla do sedmi kalendáfiních dnû od data uskuteãnûní Transakce. Skuteãná doba zaúãtování je závislá na pravidlech Asociace a dobû zpracování Transakce ostatními nezávisl mi subjekty zúãastnûn mi na zpracování pfiíslu né Transakce. K tíïi Úãtu Zákazníka jsou zúãtovány zejména ve keré provedené Transakce provedené Kartou/D kartou.ve prospûch Úãtu Zákazníka jsou zaúãtovány ve keré Platby pfiijaté od Zákazníka, které jsou podle variabilního symbolu identifikovány jako provedené ve prospûch Úãtu. Platby od Zákazníka se zapoãítávají na pohledávku GEMM, bez ohledu na to, na jaké závazky byla Platba Zákazníkem poukázána, v následujícím pofiadí: a) na dluïné ãástky z minul ch období v pofiadí od nejstar í po nejnovûj í b) na úrok z Úvûru, c) na Poplatky vãetnû smluvních pokut, d) na splátky jistiny Úvûru a to nejdfiíve na jistinu hotovostního rámce a poté na jistinu bezhotovostního rámce.v kaïdé z v e uveden ch skupin dochází nejprve k zapoãtení na pohledávku dfiíve splatnou. GEMM uchovává po dostateãnou dobu vnitfiní záznamy umoïàující zpûtné vyhledání Transakcí a opravu chyb a v pfiípadû sporu prokazuje, Ïe Transakce byla správnû zaznamenána a zaúãtována ãi nebyla ovlivnûna technickou poruchou nebo jinou závadou. Transakce v jiné mûnû, neï v jaké je veden Úãet, jsou na mûnu Úãtu pfiepoãítávány následovnû: a) v pfiípadû Transakcí v EUR nebo USD je ãástka pfiepoãítána kursem deviza prodej platn m zpravidla dva pracovní dny pfied dnem zaúãtování Transakce na Úãtu, stanoven m a uvefiejnûn m GEMB pro pfiíslu nou mûnu; b) v pfiípadû Transakcí v jiné mûnû neï EUR nebo USD je ãástka nejdfiíve pfiepoãítána pfiíslu nou Asociací na zúãtovací mûnu (obvykle EUR v rámci Evropy, USD mimo Evropu) kursem pouïívan m touto Asociací, platn m v okamïiku pfiedloïení pfiíslu né Transakce k zúãtování zahraniãní bankou pfiíslu né Asociaci (takové pfiedloïení nastává obvykle tfii pracovní dny pfied dnem zúãtování Transakce na Úãtu). Ze zúãtovací mûny je dále Transakce pfievedena GEMM na mûnu, ve které je Úãet veden, v souladu s podmínkami uveden mi pod písm. a) v e. Kurs uvádûn na V pisu pfiedstavuje pomûr mezi mûnou Transakce a mûnou Úãtu, kter je v sledkem uvedeného zpûsobu pfiepoãtu. 7. PIN, Heslo, záznamy komunikace 7.. PIN. DrÏitel Karty/D karty obdrïí po tou a to oddûlenû od Karty/D karty PIN. Prostfiednictvím PIN DrÏitel prokazuje oprávnûní k uskuteãàování Transakcí, tam kde je PIN vyïadován.. GEMM mûïe poskytnout Zákazníkovi, kter GEMM písemnû oznámil ãíslo svého mobilního telefonu, informace ãi zasílat zprávy a upomínky prostfiednictvím SMS zprávy, a to nezabezpeãenou sítí a s tím Zákazník v slovnû souhlasí a je si vûdom v ech rizik s tím spojen ch. Dále je GEMM oprávnûn telefonicky kontaktovat Zákazníka ãi ho upomínat mezi 7-22 hod, o svátcích a víkendu mezi 9 2 h. DrÏitel, kter obdrïel PIN, urãen pro nakládání s Kartou/D kartou, je povinen PIN chránit pfied zneuïitím, zejména je nesmí i) sdûlovat ani zpfiístupàovat tfietím osobám, ii) zaznamenávat ve snadno rozeznatelné podobû (tj. na Kartu/D kartu 7

8 nebo jin pfiedmût, kter uchovává ãi nosí spoleãnû s Kartou/D kartou), a v pfiípadû podezfiení jejich zneuïití, je povinen bez prodlení kontaktovat zákaznick servis GEMM. Zákazník je odpovûdn za ve keré nakládání s PIN tfietími osobami a za ve keré finanãní ztráty zpûsobené zneuïitím PIN (viz bod 4.6.). To platí i pro PIN zaslané GEMM Dal ímu drïiteli. GEMM nesdûluje PIN jiné osobû neï Zákazníkovi nebo Dal ímu drïiteli v pfiípadû D karty. Sdûlení PIN ke Kartû /D kartû za le GEMM jejímu DrÏiteli v zásilce na adresu uvedenou ve Smlouvû, a to oddûlenû od Karty/D karty. DrÏitel je pfii pfievzetí zásilky povinen zkontrolovat její neporu enost a v pfiípadû poru ení zásilky, je povinen ihned tuto skuteãnost oznámit GEMM. V takovém pfiípadû GEMM pfiidûlí a za le DrÏiteli za stejn ch podmínek náhradní Kartu a nov PIN Heslo. Pfii uzavfiení Smlouvy si Zákazník zvolí písemnû své aktivaãní heslo, které slouïí pro aktivaci Karty/D karty, k pfiístupu do telefonického informaãního systému GEMM, pfiípadnû i k aktivaci zvolené DoplÀkové( ch) sluïby, není-li GEMM stanoveno jinak. DrÏitel je povinen toto Heslo nesdûlovat tfietí osobû a chránit ho pfied pfiípadn m zneuïitím. Na základû písemné dohody s GEMM mûïe Zákazník poïádat GEMM o zmûnu tohoto aktivaãního hesla Záznamy komunikace. Zákazník souhlasí s tím, aby kaïdá komunikace probíhající mezi ním a GEMM byla zaznamenávána na magnetofonov pásek, optick disk, nebo aby byla zachovávána prostfiednictvím jin ch technick ch prostfiedkû umoïàujících její zachycení, uchování a reprodukci. Zákazník dále souhlasí s tím, aby si GEMM pro svou potfiebu zhotovoval a archivoval kopie ve ker ch dokladû, dokumentû a jin ch materiálû, které Zákazník GEMM pfiedloïil. Zákazník souhlasí s tím, Ïe GEMM je oprávnûn pouïít tyto záznamy, nahrávky a kopie pro svou interní potfiebu nebo jako dûkazní prostfiedek v pfiípadû sporu se Zákazníkem. 8. Zaji tûní 8. Dohoda o sráïkách ze mzdy. Podpisem Smlouvy uzavírá Zákazník a GEMM v souladu s 55 obãanského zákoníku dohodu o sráïkách ze mzdy. Zákazník v slovnû a neodvolatelnû souhlasí s tím, Ïe pokud se dostane do prodlení s plnûním sv ch závazkû ze Smlouvy vûãi GEMM, mûïe GEMM poïadovat, aby plátce mzdy Zákazníka provádûl na náklady Zákazníka sráïky ze mzdy Zákazníka s tím, Ïe v e sráïek ze mzdy nesmí pfiekroãit v i stanovenou obãansk m soudním fiádem, a to aï do úplného splacení ve ker ch penûïních závazkû Zákazníka ze Smlouvy vãetnû Úhrad dle Saz, a aby sráïené ãástky poukazoval na úãet GEMM. Tato dohoda se vztahuje i na budoucí plátce mzdy Zákazníka, jakoï i na jiné pfiíjmy Zákazníka, s nimiï se pfii v konu rozhodnutí nakládá jako se mzdou. Zákazník je povinen na v zvu plátce mzdy mu pfiedloïit tuto Smlouvu a OP za úãelem doloïení dohody o sráïkách ze mzdy, a neuãiní-li tak, je oprávnûn ji pfiedloïit GEMM. GEMM s tímto zpûsobem zaji tûní své pohledávky souhlasí. Zákazník souhlasí s tím, Ïe zaji tûní jeho závazkû vûãi GEMM ze Smlouvy nezaniká ukonãením platnosti Smlouvy Zákazník uzavfiením Smlouvy prohla uje v souladu s ustanovením 40 zákona ã. 53/99 Sb., obchodního zákoníku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen obchz ), Ïe prodluïuje promlãecí dobu ve ker ch práv vznikl ch GEMM vûãi nûmu ze Smlouvy na dobu 0 let od okamïiku, kdy zapoãne tato doba bûïet. Takové prohlá ení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od Smlouvy. 9. DoplÀkové sluïby Zákazníkem zvolené DoplÀkové sluïby vztahující se ke Kartû nebo D kartû a Úvûru (napfi. poji tûní schopnosti Zákazníka platit, cestovní poji tûní, prodlouïená záruka apod.) jsou poskytovány tfietími osobami za podmínek stanoven ch ve zvlá tním dokumentu, kter Zákazník obdrïel a za poplatky uvedené v Saz. Zákazník souhlasí s tím, Ïe Úhrady za zvolené DoplÀkové sluïby ve v i Saz budou vyúãtovány k tíïi jeho Úãtu. 10. DÛsledky poru ení povinností ze Smlouvy Poru ení povinností Zákazníka vypl vajících ze Smlouvy zakládá právo GEMM na smluvní pokutu a tam, kde je to stanoveno, téï na smluven úrok z prodlení dle Saz, nezávisle na tom, zda jde o poru ení povinností zavinûné ãi nikoliv, zejména se jedná o pfiekroãení Úvûrového rámce DrÏitelem, prodlení s úhradou MS apod. Ve keré v daje GEMM spojené s vymáháním pohledávky jdou k tíïi Zákazníka, jejich v e mûïe b t urãena GEMM pau álnû v Saz. 11. Zánik Smlouvy, odstoupení, v povûì Odstoupení GEMM. GEMM je oprávnûn odstoupit od Smlouvy, zru it právo uïívat Kartu /D kartu a poïadovat po Zákazníkovi úhradu Aktuálního zûstatku vãetnû v ech Transakcí, proveden ch DrÏitelem pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly pfiipsány na vrub Úãtu, pokud: a) po dobu 12 po sobû následujících mûsícû není na Úãtu kladn ani záporn zûstatek vût í neï 100,-Kã b) Zákazník nebo Dal í drïitel poru uje Smlouvu nebo právní pfiedpisy, zejména je-li v prodlení s placením více neï tfií MS zároveà, pouïívá Kartu/D kartu v rozporu se Smlouvou nebo právními pfiedpisy apod. c) Zákazník uvedl v pfiedloïen ch dokladech, návrhu Smlouvy, Smlouvû nebo v oznámení podle bodu 3.2 nepravdivé údaje d) pokud bylo zahájeno konkursní, vyrovnací nebo exekuãní fiízení t kající se majetku Zákazníka nebo si Zákazník zfiídil trvalé bydli tû mimo území âeské republiky. e) v pfiípadû úmrtí Zákazníka 8

9 V povûì Smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník je oprávnûn ukonãit Smlouvu písemnou v povûdí, která bude doruãena GEMM pfiiãemï tato v povûì nab vá úãinnosti tím, Ïe a) Zákazník vrátí GEMM pfiestfiiïenou Kartu a pfiípadnû vydanou D kartu k jeho Úãtu; a b) uhradí v plné v i Aktuální zûstatek vãetnû v ech Transakcí, proveden ch DrÏitelem (-i) pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly pfiipsány na vrub Úãtu a to vãetnû poplatku za zru ení Karty V povûì Smlouvy GEMM. GEMM je oprávnûn Smlouvu vypovûdût bez udání dûvodu s tím, Ïe úãinnost v povûdi nastává dnem doruãení této v povûdi Zákazníkovi a Zákazník je v tomto pfiípadû povinen ihned uhradit GEMM ve - keré své závazky vûãi GEMM a vrátit pfiestfiiïenou Kartu a D kartu, byla-li poskytnuta Ukonãení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv dûvodu nebo v pfiípadû ukonãení platnosti v ech karet poskytnut ch k Úvûru, nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit, v souladu s ustanoveními Smlouvy, GEMM v echny nezaplacené ãástky za dobu, na kterou byla Smlouva uzavfiena, smluvní pokuty a náhradu kody vãetnû v ech Transakcí, proveden ch DrÏitelem pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly zaúãtovány na Úãet a v ech Transakcí proveden ch za pouïití PIN. V pfiípadû ukonãení Smlouvy z jakéhokoliv dûvodu zanikají i zvolené DoplÀkové sluïby Smlouva mûïe b t ukonãena na základû písemné dohody obou smluvních stran. 12. Závûreãná ustanovení GEMM je oprávnûn tyto OP kdykoliv mûnit ãi doplàovat. Zmûny ãi úpravy tûchto OP budou Zákazníkovi sdûleny vhodn m zpûsobem, v kaïdém pfiípadû v ak musí b t aktuální úplné znûní OP k dispozici na obchodních místech GEMB, internetov ch stránkách GEMM a o této zmûnû bude Zákazník informován prostfiednictvím V pisu. Zákazník mûïe vyjádfiit svûj nesouhlas se zmûnou OP písemn m sdûlením doruãen m GEMM ve lhûtû 31 dnû od uvefiejnûní zmûny OP tj. od doby, kdy se Zákazník mohl se zmûnou seznámit. Nestane-li se tak, nab vají zmûny OP úãinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud Zákazník (i) uãiní po obdrïení informace o zmûnách OP jak koli právní úkon adresovan GEMM ãi (ii) pokraãuje v pfiijímání sluïeb poskytovan ch GEMM tak, Ïe z okolností dané situace je zfiejmé, Ïe si i nadále pfieje ve smluvním vztahu s GEMM pokraãovat. Vyjádfiil-li Zákazník v uvedené lhûtû svûj nesouhlas se zmûnou OP a nedojde-li k jiné dohodû je Zákazník oprávnûn v tomto pfiípadû Smlouvu vypovûdût v souladu s ustanovení bodu Zmûnou OP nesmí b t dotãena práva Zákazníka stanovená ZSU Zákazník souhlasí s tím, Ïe GEMM je oprávnûn postoupit své pohledávky a pfievést závazky ze Smlouvy na tfietí osobu Souhlasy Zákazníka se dle níïe specifikovan ch zákonû, udûlené GEMM zejména ke zpracování osobních údajû a k dal ím úkonûm GEMM v rozsahu, jak uvedeno níïe. Zákazník se seznámil s vysvûtlením a pouãením ( 11 a 21 z ã. 101/2000Sb.) obsaïeném v dokumentech Informace GEMM, Informaãní Memorandum Nebankovního registru klientsk ch informací ( NRKI ) a Informaãní Memorandum Bankovního registru klientsk ch informací ( BRKI ), které jsou mu k dispozici spolu s dal ími informacemi a pouãením na na telefonu provozovatele BRKI a NRKI a tel. GEMM , na Ïádost u obchodního zástupce GEMM, dobrovolnû poskytuje své osobní údaje pro níïe uvedené úãely a tímto udûluje souhlasy: se zpracováním osobních údajû dle z. ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû v GEMM a ostatních spoleãnostech General Electric âeská republika ( GE CZ ) a v registrech klientsk ch informací; s nakládáním a vyuïíváním rodného ãísla dle z. ã. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva; s kopírováním m ch dokladû totoïnosti, zejména obãanského prûkazu nebo cestovního dokladu dle z. ã. 328/1999 Sb., o obãansk ch prûkazech a z. ã. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech; se zasíláním obchodních sdûlení dle z. ã. 480/2004 Sb., o nûkter ch povinnostech informaãní spoleãnosti. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajû v GEMM a spoleãnostech GE CZ pro následující úãely: 1: posouzení jeho moïností získat poïadovan nebo jin vhodn produkt nebo sluïbu, mé moïnosti splácet, zadlu- Ïenost ve spoleãnostech GE CZ a pfiípadnû u dal ích pfiíjemcû uveden ch v Informaci GEMM (tj. mého posouzení a hodnocení a to i opakovanû) a také na základû relevantních údajû (vûk, dûvûryhodnost, dluïnost, platební morálka aj.) pfiedan ch GEMM od Partnera tj.-avon Cosmetics, Praha 7, Na Maninách 876/7, Iâ: , k ãemuï tímto vyslovuji v slovn souhlas;; 2: k (I) vytvofiení souboru informací v rámci NRKI vypovídajících o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce, (II) zaji tûní vzájemného informování oprávnûn ch uïivatelû NRKI o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce a umoïnûní (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity, dûvûryhodnosti a platební morálky ze strany oprávnûn ch uïivatelû NRKI (viz. Informaãní memorandum NRKI), a (III) zaji tûní vzájemného informování oprávnûn ch uïivatelû NRKI a BRKI o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce a umoïnûní (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity, dûvûryhodnosti a platební morálky ze strany oprávnûn ch uïivatelû NRKI a BRKI (viz. Informaãní memorandum NRKI); 9

10 3: umoïnûní GEMM nebo spoleãnostem GE CZ, aby mu nabízely své produkty a sluïby, popfiípadû produkty a sluïby spolupracujících spoleãností (pfiíjemcû), zejména Partnera; GEMM a spoleãnosti GE CZ mu mohou opakovanû zpracovat osobní údaje tak, aby mohli nabízet produkty a sluïby, které nejlépe splàují jeho potfieby, zájmy a moïnosti; 4: pfiedání jeho osobních údajû a jejich posouzení pro uzavfiení obchodu nebo smlouvy v závaïn ch pfiípadech spoleãností ze skupiny GE Group, tj. skupiny se sídlem matefiské spoleãnosti General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, USA; 5: vyuïívání a nakládání s jeho rodn m ãíslem pro jednoznaãnou identifikaci a pfiesné a jednoznaãné vyhledávání v systémech GEMM a spoleãnosti GE CZ a vefiejnû pfiístupn ch systémech, pro komunikaci s fyzick mi a právnick mi osobami a úfiady, pokud je to nezbytné; 6: vyuïívání kopií jeho dokladû totoïnosti vyuïívat k jednoznaãné vizuální kontrole i opakovanû a k pfiedcházení podvodné ãinnosti. GEMM je oprávnûna zpracováním smluvnû povûfiit tfietí osoby. Doba trvání souhlasu Pokud nebude obchod nebo smlouva s GEMM uzavfiena, souhlasím se zpracováním osobních údajû pro úãel ã. 2 po dobu esti mûsícû a pro ostatní úãely po dobu ãtyfi let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavfien obchod nebo smlouva s GEMM, souhlasím se zpracováním osobních údajû po dobu trvání a na dobu dal ích ãtyfi let od splnûní ve ker ch m ch finanãních závazkû z uzavfiené smlouvy, resp. od zániku smlouvy. Dal í informace Zákazník souhlasím, aby GEMM a spoleãnosti GE CZ vyuïívaly jakékoliv jeho komunikaãní adresy, telefony nebo elektronickou po tu, spojení prostfiednictvím Internetu, popfi. jin ch komunikaãních kanálû umoïàujících pfienos datov ch, textov ch, hlasov ch a obrazov ch zpráv, a tímto zpûsobem mu byly zasílány jakékoliv nabídky, informace ohlednû mého vztahu s GEMM a se spoleãnostmi GE CZ vãetnû upomínek, informací a v pisu z úãtu nebo jiné evidence. Pokud je Zákazník ke dni podpisu klientem jiné spoleãnosti GE CZ udûluje podpisem tohoto souhlasu souhlas ve stejném rozsahu a za stejn ch podmínek také tûmto spoleãnostem. V pfiípadû, Ïe má Zákazník v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajû nûjaké pochybnosti nebo dotazy, mûïe se obrátit na oddûlení Customer Service GEMM písemnû doporuãenou po tou. Zákazník, ãestnû prohla uje a sv m podpisem stvrzuje, Ïe shora uvedené údaje se zakládají na pravdû; jsem nebyl/a pravomocnû odsouzen/a pro trestn ãin, jehoï skutková podstata souvisí s pfiedmûtem podnikání Ïadatele, nebo pro trestn ãin hospodáfisk nebo trestn ãin proti majetku; ohlednû kterékoli osoby uvedené v Ïádosti: nebyl prohlá en konkurz,nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací nebo jakékoli jiné soudní fiízení; nebyl zamítnut návrh na prohlá ení konkurzu na majetek Ïadatele pro nedostatek jeho majetku; neprobíhá likvidace; neexistují v evidenci daní zachycené daàové nedoplatky; nedo lo v posledních tfiech letech k disciplinárnímu potrestání podle zvl. pfiedpisû upravujících v kon odborné ãinnosti; neexistuje splatn nedoplatek na pojistném a na penále na vefiejné zdravotní poji tûní ani na pojistném a na penále na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti. GE CZ jsou ke dni platnosti OP: GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4-Michle, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. B 5403, GE Money Auto, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. B 7026, GE Capital (Czech) Holdings, s.r.o., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. C Zákazník bude ve kerou korespondenci urãenou GEMM zasílat na adresu jeho sídla. V pfiípadû zmûny adresy nebo ãísla bankovního úãtu GEMM oznámí GEMM písemnû Zákazníkovi na jeho poslední Zákazníkem oznámenou adresu bydli tû informace o nové adrese nebo novém ãísle bankovního úãtu GEMM, na nûjï má Zákazník zasílat penû- Ïitá plnûní podle Smlouvy. Za dûsledky zaslání korespondence a cenin na pûvodní adresu, jakoï i za zaslání Platby na pûvodní bankovní úãet nese plnou odpovûdnost Zákazník Ve kerá korespondence urãená Zákazníkovi bude zasílána na jeho poslední, GEMM známou, adresu. Sdûlení zasílaná Zákazníkovi nebo Dal ímu drïiteli do vlastních rukou se povaïují za doruãená okamïikem, kdy Zákazník/Dal í drïitel pfiíslu né sdûlení obdrïí, jinak okamïikem, kdy (i) Zákazník/Dal í drïitel pfiíslu né sdûlení odmítne pfievzít, nebo 10

11 (ii) tfietím dnem od uloïení zásilky na po tû v místû dohodnuté kontaktní adresy, a to i v pfiípadû, Ïe se Zákazník/Dal í drïitel o zaslání pfiíslu ného sdûlení nedozvûdûl. Ostatní písemné zásilky se povaïují za doruãené okamïikem, kdy Zákazník/Dal í drïitel pfiíslu nou zásilku obdrïí, jinak pát m dnem po odeslání, pokud byly GEMM odeslány na dohodnutou kontaktní adresu, a to i v pfiípadû, Ïe se Zákazník/Dal í drïitel o zaslání pfiíslu né zásilky nedozvûdûl Jakákoliv ujednání o smluvní pokutû obsaïená ve Smlouvû nemají vliv na právo po kozené strany poïadovat náhradu kody vzniklé poru ením povinností, pro nûï byla pokuta sjednána Smlouva vãetnû tûchto OP se fiídí ãesk m právním fiádem. Vztahy GEMM a Zákazníkem v slovnû neupravené Smlouvou a/nebo tûmito OP se fiídí ustanoveními ZSU a obchz GEMM a Zákazník se dohodli na zmûnû místní pfiíslu nosti soudu tak, Ïe ve keré spory vze lé ze Smlouvy, jakoï i spory o v klad Smlouvy a OP budou fie eny u obecného soudu GEMM, urãeného dle jeho sídla, tím není dotãeno právo Zákazníka obrátit se na finanãního arbitra (viz 4.7.) V pfiípadû, Ïe nûkteré ustanovení Smlouvy a/nebo tûchto OP se stane nebo bude prohlá ené za neplatné, neúãinné ãi nevymahatelné, nebude mít tato skuteãnost vliv na platnost, úãinnost ãi vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy a tûchto OP. 11

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Platnost od 3/2009 Platnost od 3/2009 Obchodní podmínky

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů)

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů) GE Money Multiservis Všeobecné obchodní podmínky Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů) Platnost

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.)

GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.) GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.) Oznámení klientům GE Money Multiservis, a.s. Vážená klientko, vážený kliente, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že k 13. září

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s.

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více