Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 327/2003 RM 13 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 328/2003 RM 13 Užívání závěsného odznaku RM stanovuje na základě ust. 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že tajemník městského úřadu může užívat závěsný odznak při příležitostech skládání státoobčanského slibu podle 12 odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 329/2003 RM 13 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na odvodní řízení 1. RM na základě ust. 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na odvodní řízení ve dnech v Základní škole J. A. Komenského, Přerov Předmostí.

2 2. RM ukládá: - starostovi města podepsat nájemní smlouvu za nájemce, - vedoucí kanceláře tajemníka zabezpečit podepsání smlouvy pronajímatelem. T: /2003 RM 13 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Lipník nad Bečvou s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2003 RM 13 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi města informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2003 RM 13 Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace stavební úpravy 1. RM po projednání bere na vědomí stav školní budovy, který není v souladu s vyhl. MZ č. 107/2001 Sb., a vyhl. č. 108/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje záměr vedení školy zahájit stavební úpravy pro splnění podmínek v souladu s platnou legislativou. 2. RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace realizaci stavby, včetně zajištění stavebního povolení k realizaci stavby. T:

3 333/2003 RM 13 Jmenování vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání a v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jmenuje s účinností od paní Marii Sobkovou do funkce vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá tajemníkovi vystavit paní Marii Sobkové jmenovací dekret. T: /2003 RM 13 Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 rekonstrukce kotelny 1. RM po projednání bere na vědomí nevyhovující stav kotelny Gymnázia, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 a schvaluje záměr vedení školy provést její rekonstrukci. 2. RM schvaluje zhotovitele stavby, společnost Teplo Lipník nad Bečvou a.s., podle ustanovení 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3. RM po projednání uděluje pro rok 2003 souhlas k užití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 ve výši ,- Kč, k realizaci investiční akce a částečně na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace a budou použity na rekonstrukci kotelny. 4. RM ukládá: a) vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli příspěvkové organizace Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 zabezpečit realizaci rekonstrukce kotelny v plném rozsahu. T:

4 335/2003 RM 13 Návrh na umístění žadatele do Domova penzionu pro důchodce, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje umístění p. Anny Hájkové do Domova penzionu pro důchodce, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 13 Návrh na svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání nájemních smluv 1. RM po projednání svěřuje pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na byty v Domě s pečovatelskou službou v době od do odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví postupovat v souladu s přijatým usnesením. 337/2003 RM 13 Návrh na prodloužení ubytování v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Jitky Cinové na ubytovně Venedik č od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb města Lipníku nad Bečvou zajistit uzavření smlouvy o ubytování. T:

5 338/2003 RM 13 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4111, ÚZ 98290, neinv. přijaté dotace z VPS SR - referendum, - navýšení na straně výdajů v org. 342, ÚZ 98290: Kč ,00 na 6114, pol. 5021, ostatní osobní výdaje, Kč ,00 na 6114, pol. 5139, nákup materiálu, Kč 7.500,00 na 6114, pol. 5156, pohonné hmoty a maziva, Kč 5.000,00 na 6114, pol. 5161, služby pošt, Kč ,00 na 6114, pol. 5164, nájemné, Kč ,00 na 6114, pol. 5169, nákup ostatních služeb, b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 1039, pol. 2329, ost. nedaňové příjmy lesní hospodářství, - navýšení na straně výdajů v org. 440: Kč ,00 v 4319, pol. 5229, neinv. dotace neziskovým org. nestátní subjekty, c) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4121, neinv. přijaté dotace od obcí za žáky, - navýšení na straně výdajů v org. 320: Kč ,00 v 3121, pol. 5331, neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. - kotelna, d) - navýšení na straně příjmů: Kč 640,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO j. n., Kč ,00 v pol. 1334, odvody za vynětí zemědělské půdy, Kč ,00 v 1039, pol. 2329, ost. nedaňové příjmy lesní hospodářství, Kč 6.860,00 v 3631, pol. 2132, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí veřejné osvětlení, Kč 7.400,00 v 5311, pol. 2210, přijaté sankční platby MP, Kč ,00 v 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3429, pol. 6144, odvody za vynětí zem. půdy skateboardové hřiště, e) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1112, daň z příjmu FO ze SVČ, - navýšení na straně výdajů v org. 450: Kč ,00 v 6171, pol. 5137, orj. 61, pořízení odbavovacích přepážek, f) - přesun na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 z 3635, pol. 5169, odstranění plotu u domu č.p. 338 Osecká, Kč 750,00 na 6171, pol. 5164, pronájem pozemku v k.ú. Podhoří na Moravě, Kč 9.250,00 na 3635, pol. 6130, odkoupení pozemků, g) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4213, ÚZ 92559, inv. přijaté dotace ze státních fondů SFRB, - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,000,00 v 3612, pol. 6121, orj. 60, ÚZ 92559, výstavba 43 bj. Osecká, h) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 14669, ostatní neinv. přijaté dotace ze SR ČR městský kamerový systém,

6 - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč 1.500,000,00 v 5219, pol. 6122, ÚZ 14669, prevence kriminality městský kamerový systém, i) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 34667, ost. neinv. přij. dot. ze SR ČR nár. památ. ústav, - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3322, pol. 6121, orj. 55, ÚZ 34667, statické zajištění a restaurování portálu v zámku, j) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy, - navýšení na straně výdajů v org. 342: Kč ,00 v 6171, pol. 5137, orj. 61, pořízení registračních skříní, k) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 13101, ostatní přijaté dotace od SR ČR úřad práce, - navýšení na straně výdajů, ÚZ 13101: Kč ,00 v org 431, 6171, pol. 5011, platy zaměstnanců, Kč 4.960,00 v org 431, 6171, pol. 5031, povinné pojistné na sociální zabezpečení, Kč 1.720,00 v org 431, 6171, pol. 5032, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. ÚP, l ) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 442: Kč ,00 z 3319, pol na 6171, pol. 5194, vítaní občánků, m) - navýšení na straně příjmů: Kč 6.820,00 v 6171, pol. 2321, přijaté neinvestiční dary, - navýšení na straně výdajů v org. 348: Kč 4.170,00 v 3421, pol. 5139, pořízení sportovního vybavení, Kč 2.650,00 v 3421, pol. 5139, věcné odměny při dětských sportovních soutěžích, n) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 345: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování: Kč ,00 na 3319, pol. 5171, opravy a udržování kulturní dům, Kč ,00 na 2321, pol. 5171, oprava kanalizace, Kč 5.000,00 na 2221, pol. 5171, oprava čekárny, Kč ,00 na 3326, pol. 5171, oprava kapličky, o) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 400: Kč 9.630,00 z 3612, pol na 2219, pol. 5171, oprava chodníku u prádelny, p) - přesun na straně výdajů v org. 346: Kč 7.000,00 z 2212, pol. 5171, orj.1, opravy a udržování, Kč 500,000 na 3392, pol. 5151, výletiště studená voda, Kč 6.500,00 na 3392, pol. 5154, výletiště elektrická energie, q) - přesun na straně výdajů v org. 348: Kč 1.000,00 z 3326, pol. 5171, oprava kapličky, Kč 1.000,00 na 3329, pol. 5154, kaplička elektrická energie, r) - přesun na straně výdajů v org. 440: Kč ,00 z 4399, pol. 5169, nákup služeb poplatek za lékařské výkony, Kč ,00 na 4341, pol. 5660, neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu hmotná nouze. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

7 339/2003 RM 13 Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 1/2003 Tržní řád 1. RM po projednání schvaluje Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 1/2003 Tržní řád. 2. RM ukládá vedoucí ŽÚ zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou. T: /2003 RM 13 Městský kamerový systém výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky výběrového řízení na PD a realizaci městského kamerového systému, b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: /2003 RM 13 Spisovna MěÚ Rekonstrukce prádelny a výměníkové stanice 1. RM po projednání a zapracování připomínek schvaluje: a) zadávací podmínky výběrového řízení na realizaci spisovny MěÚ Rekonstrukce prádelny a výměníkové stanice, Bratrská 1144, Lipník nad Bečvou, b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: /2003 RM 13 Oprava náměstí T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou smlouva o dílo RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání.

8 343/2003 RM 13 Opatření k zajištění uzamykání prostor zámeckého parku v nočních hodinách 1. RM po projednání stanovuje uzamykání prostor zámeckého parku v nočních hodinách dle předloženého návrhu. 2. RM ukládá řediteli Technických služeb města Lipníka nad Bečvou zabezpečit uzamykání prostor zámeckého parku v době od do 5.00 hodin. T: ihned 344/2003 RM 13 Stanovení závazných ukazatelů na rok 2003 úprava k RM po projednání stanovuje závazné ukazatele na rok 2003 příspěvkové organizaci Technické služby města Lipníka nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2003 RM 13 Revokace usnesení č. 309/2003 RM 12 ze dne Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání: a) revokuje usnesení č. 309/2003 RM 12 ze dne , b) bere na vědomí, že vzájemná výměna bytů mezi panem Janem Třískou,. a paní Mgr. Janou Mádrovou,. vzhledem k 715 občanského zákoníku není možná. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

9 346/2003 RM 13 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola elektrotechnická, se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 1114 (jako provozovatelem) a Městem Lipník nad Bečvou (jako nájemcem). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dodatku č. 2. T: /2003 RM 13 Nájemní smlouva na pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou nájemní smlouvu mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Jiřím Kroužilem,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 o výměře 230 m 2 a parc.č o výměře 430 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání nájemní smlouvy, T: b) v případě, že nebude nájemní smlouva podepsána do , ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T: /2003 RM 13 Výpůjčka nebytových prostor Výpůjčka části pozemku parc.č. st.26 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: - výpůjčku: a) nebytové prostory - kancelář o výměře 19,30 m 2 v I. NP objektu č.p. 50 Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, situovaném na pozemku parc.č. st.1050/1 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou,

10 b) nebytové prostory - kancelář o výměře 24,00 m 2 v I. NP objektu č.p. 107 Lipník nad Bečvou VI Loučka, situovaném na pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka, c) nebytových prostor - kancelář o výměře 12,30 m 2 a kancelář o výměře 18,90 m 2 vše v I. NP objektu č.p. 18 Lipník nad Bečvou V Podhoří, situovaném na pozemku parc.č. st.30/1 v k.ú. Podhoří na Moravě, d) nebytových prostor: - chodba o výměře 25,20 m 2, - knihovna (volný výběr dospělí) o výměře 102,90 m 2, - čítárna o výměře 37,16 m 2, - sklad knih o výměře 14,08 m 2, - úklidová místnost o výměře 2,45 m 2, - koupelna o výměře 3,70 m 2, - WC o výměře 1,80 m 2, - chodba o výměře 7,15 m 2, - kuchyňka o výměře 5,05 m 2, - kancelář vedoucí o výměře 23,80 m 2, - knihovna (volný výběr mládež) o výměře 52,70 m 2, - pracovna knihovnic o výměře 31,00 m 2, - předsíňka o výměře 5,80 m 2, - předsíň o výměře 2,50 m 2, - bezbariérové WC o výměře 3,20 m 2, - schodiště o výměře 18,95 m 2 vše ve II. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - chodba o výměře 86,10 m 2 v I. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - vstup zádveří o výměře 11,65 m 2, - přednáškový sál o výměře 80,00 m 2, - WC ženy o výměře 3,00 m 2, - bezbariérové WC WC muži o výměře 2,35 m 2, - sklad s kuchyňskou linkou o výměře 8,10 m 2 vše v I. NP objektu situovaném ve dvorním traktu domu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, e) části pozemku parc.č. st.26 zastavěná plocha o výměře 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, Městské knihovně Lipník nad Bečvou, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 11, zastoupené ředitelkou paní Miroslavou Střelcovou, na dobu určitou, a to od do , za účelem provozování a poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, dále kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. - předloženou smlouvu o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. T:

11 349/2003 RM 13 Výpověď nájemní smlouvy ze dne Výpověď nájemní smlouvy ze dne RM po projednání schvaluje: a) výpověď nájemní smlouvy dle čl. VI. nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Vladimírem Pacákem,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 13 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, a to: kancelář o výměře 30,50 m 2 ; sklad o výměře 22,50 m 2 ; chodba, WC o výměře 21,40 m 2, b) výpověď nájemní smlouvy dle čl. 11 nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Petrem Šromem,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 13 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, a to: prodejna o výměře 23,50 m 2, sklad o výměře 18,00 m 2, sociální zařízení o výměře 13,74 m RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vypovězení nájemních smluv. T: /2003 RM 13 Pronájem části pozemku parc.č. 259 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM pro projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 259 ostatní plocha jiná plocha o výměře 45 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou paní Věře Frélichové,., na dobu neurčitou, a to od , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem skladování dřeva a umístění hnojiště, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T:

12 351/2003 RM 13 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 620 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 620 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 18 m 2 (viz situační plán díl B ) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 13 Prominutí uhrazení kauce 1. RM po projednání schvaluje prominutí uhrazení kauce ve výši 2.628, - Kč k bytu č.... panu Pavlu Golombovi, dle čl. III. Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zjistit uzavření nájemní smlouvy. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Pavel Šoltys místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady Města Žatce konané dne 26.1.2009 Usnení č. 52 /09 81 /09 52/09 Schválení programu 53/09 Kontrola usnení 54/09 Bytové otázky 55/09 Prodej bytové jednotky č. 2819/1

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více