U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO, 2) RO č /2009, 3) vyřazení nepoužitelného majetku města k , 4) darovací smlouva mezi městem NJ a p. Krhutem + zaslání příspěvku městu Kojetín, 5) žádost Muzea Novojičínska = RO č. 78/2009 změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2009 takto: a. Bytovému podniku města Nový Jičín snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz a údržbu majetku o částku ,00 Kč a zároveň ve stejné výši navýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města účelově určeného (ÚZ 34054) na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 42 ("Lékárna U Bílého anděla") v Městské památkové rezervaci (viz RO č. 55/2009), b. Středisku volného času FOKUS Nový Jičín zvýšení neinvestičního příspěvku o částku ,00 Kč účelově určeného (ÚZ 34070) na realizaci projektu "OPONA přehlídky divadel" v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních kulturních aktivit (viz RO č. 57/2009), c. ZŠ Komenského 66 zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města o částku ,00 Kč z důvodu opravy omítek na stropě ve třídách a chodbách následkem zvýšené vlhkosti vzduchu po povodních (viz RO č. 60/a/2009), d. MŠ Trojlístek zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města o částku ,00 Kč z důvodu odstranění omítek, vysušení a znovuobložení keramickou dlažbou + vysušení plynových kotlů a výměny pojistných ventilů v MŠ Komenského (viz RO č. 60/b/2009), e. MŠ Sady zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku ,00 Kč na nákup nových koberců na odloučeném pracovišti MŠ Beskydská, tj. jednoho z krizových center v době po povodních (viz RO č. 60/c/2009), f. zvýšení neinvestičních provozních příspěvků u MŠ Sady, u ZŠ Jubilejní a Beskydskému divadlu o 5.440,00 Kč (každé organizaci), ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68 (každé) o 8.160,00 Kč na odměny za pomoc při organizování a zřízení center pro vojsko a krizových center (viz RO č. 60/d/2009), g. Bytovému podniku města Nový Jičín zvýšení odvodu tržeb z nájemného zřizovateli o ,00 Kč a zároveň ve stejné výši zvýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz, opravy a údržbu majetku města (viz RO č. 63/2009), h. Technickým službám města Nového Jičína snížení příspěvku na provoz u střediska veřejného osvětlení ve výši ,46 Kč a zároveň zvýšení příspěvku na provoz o ,00 na krytí zvýšených tarifů od a od (viz RO č. 64/2009), i. ZŠ Komenského 66 zvýšení dotace na investice, popř. příspěvku na provoz o částku ,41 Kč jako již první část obdržené dotace z financování projektu z ROP MSK "Novými technologiemi k novým poznatkům - ZŠ Komenského 66, Nový Jičín" (viz RO č. 66/2009), j. ZŠ Jubilejní zvýšení dotace na investice, popř. příspěvku na provoz o částku ,80 Kč jako již první část obdržené dotace z financování projektu z ROP MSK "Škola 21. století - modernizace vybavení, zavádění informačních technologií do výuky" (viz RO č. 68/2009),

2 2. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2009: a. přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva kultury ve výši ,00 Kč účelově určeného (ÚZ 34002) na restaurování a obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Jana Nepomuckého = rozpočtové opatření č. 72/2009, b. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od města Beroun "na odstraňování katastrofálních následků povodní v červnu a červenci 2009" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) = rozpočtové opatření č. 73/2009, c. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 "na nápravu škod způsobených povodní" na katastrálním území města Nového Jičína" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) a dále s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10, popř. kap. 02 a kap. 39 (u odboru obecního podnikání) a na kap. 41 (u odboru finančního) = rozpočtové opatření č. 74/2009, d. přijetí investiční (neinvestiční) dotace ve výši ,00 Kč účelově určené na Regeneraci sídliště Loučka IV. etapa a zároveň ve stejné výši zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10 = rozpočtové opatření č. 75/2009, e. přijetí neinvestiční dotace na III. čtvrtletí roku 2009 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 (s přesunem vlastních rozpočtovaných prostředků do rozpočtové rezervy na kap. 41) = rozpočtové opatření č. 76/2009, f. přesun rozpočtovaných výdajů mezi položkami v rámci kap. 28 v souhrnném objemu ,00 Kč z 4349 (Prevence kriminality, pol Nákup služeb) na 4374 (Azylový dům NJ a Straník, pol Opravy a udržování) = rozpočtové opatření č. 77/2009, 3. schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 11/2004 vyřazení a likvidaci nepoužitelného majetku města k datu v souhrnné výši ,62 Kč dle předloženého návrhu likvidační komise, 4. darovací smlouva mezi městem NJ a p. Krhutem + zaslání příspěvku městu Kojetín: a. schvaluje přijetí daru ,00 Kč od paní V. Krhutové za podmínek dle předloženého návrhu darovací smlouvy, b. schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč městu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I za podmínek dle předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb, 5. žádost Muzea Novojičínska: a. bere na vědomí žádost Muzea Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, Nový Jičín o finanční příspěvek ,00 Kč na propagační tiskoviny k výstavě Adolf Zábranský - malíř a ilustrátor, kterou u příležitosti 100. výročí narození tohoto umělce (rodáka z obce Rybí u NJ) Muzeum pořádá, b. schvaluje výše zmíněné organizaci neinvestiční finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na požadovaný účel zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 78/ /48/2009 Návrh organizačního zabezpečení zpracování rozpočtu na rok 2010 harmonogram postupu zpracování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010 dle předloženého návrhu. 2

3 3024/48/2009 Organizační zabezpečení inventarizace majetku města k organizační zabezpečení periodické inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín k dle předloženého návrhu. 3025/48/2009 Rozhodnutí o vyplacení peněžité pomoci v souladu s dříve schválenými zásadami výplatu peněžité pomoci pro domácnosti v záplavou poškozených nemovitostech žadateli uvedenému v příloze průvodního materiálu. 3026/48/2009 Jmenování členů do grantových komisí 1. jmenuje členy a tajemníky do níže uvedených grantových komisí na rok 2010: - Grantová komise pro oblast sociální a zdravotní, - Grantová komise pro činnost kulturní, - Grantová komise pro činnost sportovní, - Grantová komise pro ostatní volnočasové aktivity, aktivity spolků, zájmových sdružení a škol. Jmenný seznam tajemníků a členů všech grantových komisí pro rok 2010 je uveden v průvodní zprávě. 3027/48/2009 Povolení výjimky z počtu žáků a dětí pro ZŠ a MŠ v Novém Jičíně 1. povoluje Základní škole Nový Jičín, Jubilejní 3 výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2009/2010 dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě přeloženého návrhu, 2. povoluje Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Mateřské škole Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Mateřské škole Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Libhošť 90 výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2009/2010 dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě předloženého návrhu. 3028/48/2009 Žádosti o povolení sponzorských darů PO města Nový Jičín 1. souhlasí s přijetím darů do majetku Městského kulturního střediska Nový Jičín, Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 a Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., dle předloženého návrhu. 3029/48/2009 Termín konání Městských slavností v roce 2010 konání velkých kulturních akcí pro rok 2010: a. XVII. Slavnosti města Nový Jičín s termínem konání v sobotu , b. Novojičínského léta, termín je stanoven od června do září

4 3030/48/2009 Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací výši odměn ředitelům základních škol, mateřských škol a SVČ FOKUS za pedagogickou činnost za školní rok 2008/2009 dle předloženého návrhu, 2. schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Městského kulturního střediska, řediteli Beskydského divadla a řediteli Kina Květen dle předloženého návrhu. Odměna může být vyplacena z příspěvku na provoz pro rok 2009 u výše uvedených příspěvkových organizací v nejbližším výplatním termínu. 3031/48/2009 Stanovisko města Nového Jičína k návrhu Zásad územního rozvoje MSK 1. uplatňuje dle 6 odst. 6 písm. d) a 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující námitku k návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje: Nesouhlas s územní rezervou silnice I/57 Bludovice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy (záměr D 503). 3032/48/2009 Schválení finančního příspěvku ZO Českého svazu včelařů poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého svazu včelařů Nový Jičín, Svojsíkova 10, Nový Jičín, IČO: ve výši ,00 Kč v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2009, konkrétně z rozpočtovaných výdajů kap /48/2009 Vánoční jarmark 2009 organizační zajištění Vánočního jarmarku 2009 v předloženém znění doplněném přednesenými připomínkami. 3034/48/2009 Prodloužení smlouvy - televizní vysílání prodloužení smlouvy o odbavování novojičínské televize do , nejdéle však do doby ukončení terestrického vysílání vysílače Nový Jičín se společností POLAR televize Ostrava s.r.o., Boleslavova 710/19, Ostrava, Mariánské Hory, v systému kabelového rozvodu, terestrického vysílání a internetového vysílání v objemu ,- Kč měsíčně, 2. pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy. 3035/48/2009 Zajištění vzdělávání v egovernmentu předložení projektu do výzvy č. 40 OP LZZ na zajištění vzdělávání v egovernmentu, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 2. souhlasí se spolufinancováním projektu do výzvy č. 40 OP LZZ na zajištění vzdělávání v egovernmentu. 4

5 3036/48/2009 Změny dopravního režimu změny dopravního režimu v oblastech vymezených nařízením města č. 1/2009 dle upraveného návrhu. 3037/48/2009 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Girgovi na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 2. schvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní A. Rácové a panu L. Šándorovi na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 3. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní J. Pavelkové na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, stanovení sociálního nájemného a podmínky zaplacení dluhů vůči městu, bylo staženo z programu jednání rady města, 4. schvaluje přidělení sociálního bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 manželům Z. a L. Fojtíkovým na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 5. neschvaluje přidělení jiného bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 65 na pronájem volné bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 9 za uvolněné nájemné, 7. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 66 na pronájem volné bytové jednotky č. 4, umístěné v Městské památkové rezervaci, o velikosti 1+2 na ulici Masarykovo náměstí 2, za uvolněné nájemné, 8. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 67 na pronájem volné bytové jednotky č. 2, umístěné v Městské památkové rezervaci, o velikosti 1+1 na ulici 28. října 16, za uvolněné nájemné. 3038/48/2009 Bytové sociální záležitosti (dle materiálu OSV) 1. neschvaluje žádost pana L. Pavlicy o evidování žádosti v DPS Pod Lipami ve velikostní skupině 1+1 a ponechává ji v seznamu žadatelů ve velikostní skupině 0+1, 2. neschvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami paní M. Belasové a ponechává žádost v seznamu dle data podání, 3. neschvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Revoluční manželům J. Ptáčkovi a E. Stiborkové a ponechává žádost v seznamu dle data podání, 4. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy panu M. Jakubkovi ke stávajícímu bytu č. 4 o velikosti 1+2 v DPS U Jičínky 25, za podmínek stanovených v průvodní zprávě, 5. nevyhovuje žádosti pana A. Svaka o nové přidělení bytu a vystavení nové nájemní smlouvy k bytu č. 403 v DPS Revoluční a trvá na dokončení vyklizení bytu, 6. schvaluje udělení výjimky k žádosti paní M. Miliánové o uzavření nájemní smlouvy k přidělenému bytu č. 74 o velikosti 1+1 v DPS Pod Lipami 19, na dobu neurčitou a podmínky vrácení stávajícího bytu o velikosti 1+2 na ulici Hřbitovní 44. 5

6 3039/48/2009 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1. doporučuje ZM schválit odpuštění 3/4 penále ve výši ,50 Kč D. Indrákovi. 3040/48/2009 Problematika OV Kojetín, Straník 1. bere na vědomí informaci o problematice osadních výborů Kojetín, Straník, 2. ukládá odboru obecního podnikání reagovat na podněty a připomínky. T: Z: Josef Rivec 3041/48/2009 Stanovisko k účasti zástupců města v orgánech SBD Pod Skalkou 1. doporučuje ZM schválit usnesení, kterým se město vzdá práva na účasti svých zástupců v orgánech SBD Pod Skalkou, družstvo. 3042/48/2009 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v I. patře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost o celkové výměře 37,05 m2 + podíl na společných prostorách); b Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (3 místnosti o celkové výměře 48,85 m2 + podíl na společných prostorách); c Nájem části pozemku parcela č. 305 (trvalý travní porost) v k.ú. Kojetín u Starého Jičína; d Nájem části pozemku parcela č. st. 27 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2) v k.ú. Nový Jičín Město; e Nájem části nebytových prostor (chodba) v objektu na ul. Divadelní 1 v Novém Jičíně (účel: umístění automatu na kávu). 2. odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemku parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 3052 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a prodeje části pozemku parcela č. 625/1 (ostatní plocha, sportoviště o výměře cca 25 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit zveřejnění prodeje pozemku parcela č. st. 195 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o výsledku opakovaného nabídkového řízení na nájem nebytových prostor v DPS na ulici Revoluční, Nový Jičín (místnosti v přízemí o výměře 29,98 m2) a ukládá majetkoprávnímu odboru záměr zveřejnit na úřední desce, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcela č. 1513/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 246 m2) a části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 135 m2), vše v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parcela č. 369/2 (ostatní plocha, ostatní 6

7 komunikace o výměře cca 255 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a schvaluje zveřejnění záměru nájmu shora uvedené části pozemku, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o rozsahu oprav, úprav a technickém zhodnocení nebytových prostor v domě č.p. 73 na pozemku parcela č. st. 166 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína a za podmínky realizace zhodnocení shora uvedených nebytových prostor na náklady nájemce souhlasí se změnou nájmu z doby neurčité na dobu určitou 5 let a s přednostním právem dalšího prodloužení nájmu o 5 let za podmínky, že ze strany nájemce budou plněny podmínky nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu (vybudování) sjezdu na pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha Na Pankráci 546/56, majetkoprávní záměry č a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha Na Pankráci 546/56, majetkoprávní záměry č a schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v mezipatře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (2 místnosti o celkové výměře 27,73 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách) pro Společnost NJNet s.r.o., se sídlem Nový Jičín Sokolovská 9, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 1.061,00/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v mezipatře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost o celkové výměře 11,13 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách) pro J. Hanouska, obchodní firma: Stavební společnost Jiří Hanousek, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 1.061,00/m2/rok; c Nájem (rozšíření nájmu) části pozemku parcela č. 369/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro MUDr. Z. Mutinu, za účelem vybudování a provozování 2 parkovacích míst pro osobní automobily, na dobu určitou do doby převodu vlastnictví zastavěných pozemků na žadatele, nájemné Kč 1,00/předmět nájmu po dobu výstavby parkovacích míst (maximálně na dobu 11 měsíců); d Nájem pozemků parcela č.1647/4 (orná půda o výměře 877 m2) a parcela č.1647/5 (orná půda o výměře 156 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro J. Lišku, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 3,08/m2/rok; e Nájem části pozemku parcela č. 495/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro M. Blažka, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 4,25/m2/rok; 1 prodloužení nájmu nebytových prostor v domě Havlíčkova 8, Nový Jičín (3 místnosti v přízemí o celkové výměře 112,29 m2 ), nájemce: I. Vlčková, jako prodejnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmů nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 729 Nájem části pozemku parcela č. 471/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 24,5 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, nájemce: P. Stanka, dohodou k ; b Nájem části pozemku parcela č. st.27 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2) v k.ú. Nový Jičín Město, nájemce: P. Černý, A. Zůbek, dohodou k ; c Nájem části pozemku parcela č. 872/64 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, nájemce: P. Matoušková, dohodou k ; 7

8 d Nájem nebytových prostor v budově Divadelní 8, Nový Jičín (1 místnost ve II. patře o výměře 17,05 m2), nájemce: společnost Geocart CZ a.s., Geodetická a projekční kancelář se sídlem Brno Vinařská 460/3, dohodou k ; 13. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 1570/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1692 m2) v k.ú. Libhošť od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení dešťové kanalizace, elektro přípojky NN a vybudování sjezdu na místní komunikaci na pozemku parcela č. 872/56 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Junákem - středisko Pagoda, se sídlem Nový Jičín U Jičínky 9, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 549/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Lukešem, M. Lukešovou a J. Hyvnarovou, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 16. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení NN včetně jisticích skříní v pozemku parcela č (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Straník mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/87, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 17. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení splaškové kanalizace v pozemku parcela č. 168/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) a uložení vodovodní přípojky v pozemku parcela č. 30 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. Kojetín u Starého Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Douskem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 18. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (rekonstrukci) kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 633/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava 28. října 2771/117, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 19. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky a vybudování sjezdu na místní komunikaci na pozemku parcela č. 960/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a R. Jakůbkem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 20. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parcela č. 1055/5 (vodní plocha) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a M. Melichaříkovou, a J.Fojtíkovou, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení potrubí vodovodní shybky a jejího napojení na stávající vodovodní řady v pozemcích parcela č. 188/7, 510/4, 510/5, 510/7 a 515 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 210/2, parcela č. 522/3 (vše ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 518/2 (ostatní plocha, jiná plocha), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (stavba Nový Jičín, malé náměstí obnova vodovodního přechodu DN 300 přes vodní tok Jičínka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodního potrubí, včetně ochranného 8

9 pásma v pozemcích parcela č. 153 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 693 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína (stavba Bludovice, u ČSPHM obnova vodovodního přechodu DN 100 přes vodní tok Zrzávka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodního potrubí, včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 429 (zahrada) a parcela č. 430 (zahrada) vše k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba Nový Jičín, ul. U Jičínky obnova vodovodního přechodu DN 500 přes vodní tok Jičínka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 24. zřízení věcného břemene pro společnost AUTO LIPA CZ, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Revoluční 108 byla stažena z programu jednání rady města. 25. nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti TeliaSobera International Carrier Czech republic a.s., Centrum Nagano IV, se sídlem Praha 3K Červenému dvoru 25a. 26. nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 2 Furgnerovo nám. 1866/ nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti Telefonica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4 Michle Za Brumlovkou 266/ schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 698/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Kramolišem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 1821/3 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Straník (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Straník ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 1310/3 (zahrada) a parcela č. 1310/2 (zahrada) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Žilina u Nového Jičína, ul. Beskydská ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 3 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 901/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č (trvalý travní porost) a parcela č (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Žilina u Nového Jičína, ul. Beskydská ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se 9

10 sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 32. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemcích parcela č. 315, 515, 516/1 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 124/19 (trvalý travní porost) a parcela č. 317/8 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Nový Jičín, ul. Novosady ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 33. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (odstranění povodňové škody) shybky pro přívod provozní vody v pozemku parcela č. 605 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a parcela č. 470/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (stavba: Přívod provozní vody obnovení shybky) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Tonak a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 34. schvaluje v návaznosti na usnesení ZM č. 2/20/2009 bodem 6 ze dne výši smluvní pokuty pro nesplnění termínu kolaudace nově vybudovaných inženýrských sítí pro minimálně 18 stavebních parcel na pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda o výměře 5232 m2), parcela č. 1493/25 (orná půda o výměře m2) a parcela č. 1493/104 (orná půda o výměře 6986 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (pozemky v lokalitě Pod Střelnicí III.etapa), která byla stanovena na 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení, majetkoprávní záměr č. 1443/ /48/2009 Schválení obřadních dnů a hodin na rok 2010 ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu obřadní dny a obřadní hodiny na rok 2010 ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu, dle předloženého materiálu. 3044/48/2009 Schválení delegace na konferenci Křídla pro Evropu v partnerském městě Ludwigsburg a. delegaci města na konferenci Křídla pro Evropu, která se koná v partnerském městě Ludwigsburg ve dnech ve složení: Mgr. Ivan Týle, Ing. Vladimír Bárta, Mgr. Antonín Urban, Bc. Lenka Galiová, Ing. arch. Jiří Raška, Ing. Kateřina Nehasilová, Ing. Stanislav Bartoň, Martin Jakůbek, 2 zástupci ZDM, b. výše uvedeným úhradu cestovního pojištění z prostředků města, c. zaměstnancům města a členům ZM úhradu cestovních náhrad z prostředků města. 3045/48/2009 Různé 1. vyslovuje nespokojenost s opakovaným uzavřením Hotelu Praha v červenci a srpnu, 2. ukládá starostovi města v této záležitosti jednat s představiteli hotelu, ISOŠ a zřizovatele. T: Z: Mgr. Ivan Týle 10

11 3046/48/2009 Odvolání člena dopravní komise a jmenování nového člena dopravní komise 1. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z dopravní komise pana Jaromíra Radkovského, bytem Nový Jičín, Na Lani 230, 2. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, novým členem dopravní komise pana Petra Tupého, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 10. (16)/48/2009 Vydání parkovací karty Vydání parkovací karty dle čl. 4, odst.4, Nařízení města č. 1/2009 panu Karlu Máslo, bylo staženo z programu jednání rady města. Mgr. Ivan Týle starosta města Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 11

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Usnesení z 17. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín konaného dne 14. 7. 2014 v Novém Malíně.

Usnesení z 17. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín konaného dne 14. 7. 2014 v Novém Malíně. ZASTUPITELSTVO Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více