Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí Plnění usnesení rady města 3. Plnění usnesení zastupitelstva města 4. Hospodaření Města Kojetín za I. pololetí Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetín k Návrh na použití finančních prostředků získaných při kulturní akci Kojetínské hody Návrh na rozpočtové opatření změna rozpočtu na rok Návrh na potřeby a financování Školní jídelny Kojetín do konce roku Pronájem obecních bytů 10. Přechod nájmu bytu 11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 12. Návrh OZV č. 6/2003, kterou se zrušuje OZV č. 6/1997 Tržní řád 13. Dohody o uznání a splácení dluhu za nájem nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně 14. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 15. Financování nákladů stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty 16. Nakládání s majetkem města 17. Smlouva o budoucí kupní smlouvě s a. s. Korfil 18. Petice občanů za zrušení OZV města Kojetín č. 3/2003 ze dne k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí a k ochraně před hlukem a vibracemi 19. Porušení OZV č. 3/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a ochraně před hlukem a vibracemi 20. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 21. Výše zápisného zájmových kroužků MěDDM Kojetín na školní rok 2003/ Žádost o vyjádření stanoviska k povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ na školní rok 2003/ Složení Jednotky SDH Kojetín, dodatek ke smlouvě o výpůjčce č Jmenování tajemnice komise RM pro sport a tělovýchovu 25. Nakládání s majetkem města 26. Nařízení města Kojetín č. 1/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování 27. Směrnice č. 01/2003 pro kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť ve vlastnictví Města Kojetín 28. Návrh na odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne ; Návrh na odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne Hodnocení výkonu státní správy na MěÚ Kojetín za 1. pololetí Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 30/A. Usnesení komisí RM, které jednaly v měsíci červnu srpnu /C. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 30/D. Cenová nabídka na zřízení uličních vpustí v Husově ulici 30/E. Smlouva o připojení k distribuční soustavě 30/F. Smlouva o dílo SIGNALBAU a. s. 30/G. Žádost o dotaci na provoz Charity Kojetín

2 30/H. Žádost o spolufinancování kanalizační přípojky 30/I. Žádost o finanční dar na rehabilitační pobyt 30/J. Žádost Města Přerov o finanční spoluúčast sociální služby 30/K. Studie investičního záměru firmy ProPal s.r.o. 30/L. Mimořádná odměna ředitelce MěKS Kojetín 30/M. Sběrový dvůr odpadů 2. Plnění usnesení rady města (tisk R/125) R 237/08-03 bere na vědomí plnění usnesení rady města z jednání rady města , , a , schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou Petr Polák - Stolárna Univers Centrum Kojetín - Popůvky na vybavení interiéru Vzdělávacího a informačního centra Kojetín muzea, galerie, nádvoří a příslušejícího zázemí, za cenu ,90 Kč včetně DPH. 3. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/126) R 238/08-03 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ze dne a a ze dne , , a , předloží k projednání ZM 09/ Hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2003 (tisk R/127) R 239/08-03 bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2003 dle tisku R/127, předloží zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. pololetí 2003 zastupitelstvu města dne 16. září 2003.

3 5. Zpráva o stavu pohledávek Města Kojetín k (tisk R/128) R 240/08-03 bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín k , bere na vědomí zprávu č. 11/2003 o výsledku interní kontroly vymáhání pohledávek Města Kojetín ze dne 11. až , ukládá finančnímu odboru zabezpečit realizaci doporučení, uvedených ve zprávě č. 11/2003 o výsledku interní kontroly vymáhání pohledávek Města Kojetín, předloží zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín k projednání zastupitelstvu města dne 16. září Návrh na použití finančních prostředků získaných při kulturní akci Kojetínské hody 2003 (tisk R/147) R 241/08-03 schvaluje navýšení účelového příspěvku Městskému kulturnímu středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, o částku ,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním kulturní akce Kojetínské hody Návrh na rozpočtové opatření změna rozpočtu na rok 2003 (tisk R/130) R 242/08-03 schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 199 tis. Kč na rekonstrukci sladovny v Kojetíně na byty za odvoz dřeva a stavebního odpadu ze staveniště (kap. 739, org. 1030, odd. 3612, položka 5169) 2. rozpočtové opatření ve výši 135 tis. Kč na odkup pozemků od EASTERN SUGAR a. s., se sídlem Němčice nad Hanou (kap. 709, org. 5040, odd. 3639, položka 6130) 3. rozpočtové opatření ve výši 17 tis. Kč na úhradu za projektovou dokumentaci pro odlučovač tuku ve Školní jídelně Kojetín (kap. 714, org. 3250, odd. 3141, položka 6126) 4. rozpočtové opatření ve výši 115 tis. Kč na nákup vozidla ŠKODA FELICIA (kap. 719, org. 2110, odd. 6171, položka 6123) 5. rozpočtové opatření ve výši 149 tis. Kč na zajištění rozšíření počtu strážníků Městské policie Kojetín (kap. 719, org. 2090, odd. 5311, položky dle přílohy č.1) 6. rozpočtové opatření ve výši 63 tis. Kč na posílení již schválené částky na klimatizaci v budově radnice 2. patro (odbor VŽPD)

4 7. rozpočtové opatření ve výši 40 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce hřiště u ZŠ Svat. Čecha (kap. 714, org. 3120, odd. 3113, položka 6126) 8. rozpočtové opatření ve výši 142,5 tis. Kč na navýšení účelového příspěvku Městskému kulturnímu středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním kulturní akce Kojetínské hody 2003 (kap 716, org. 5030, odd 3399, položka 5331). Zdrojem krytí ve všech případech bude navýšení daňových příjmů tř. 1 a v případě 8 budou zdrojem financování sponzorské dary a příjmy z reklamy. 8. Návrh na potřeby a financování Školní jídelny Kojetín do konce roku 2003 (tisk R/129) R 243/08-03 bere na vědomí zprávu o celkovém financování Školní jídelny Kojetín v roce 2003 dle tisku R/129, ukládá ředitelce Školní jídelny Kojetín přepracovat stávající rozpočet na rok 2003, T: RM 09/03, ukládá ředitelce Školní jídelny Kojetín, ve spolupráci s odborem MIM, svolat pracovní jednání se zpracovateli projektových dokumentací k realizaci úprav ve Školní jídelně Kojetín, T: do Pronájem obecních bytů (tisk R/131) R 244/08-03 schvaluje 1. pronájem obecního bytu č. 2.6, I. kategorie., vel. 1+0, v DPS ul. 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I Město (po p. Kolarski Mitko Ivanov) panu Jaroslavu Kouřilovi, kauce ve výši ,- Kč 2. pronájem obecního bytu č. 2.2, I. kategorie., vel. 1+0, v DPS ul. 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I Město paní Haně Králové, kauce ve výši ,- Kč ,- Kč, dle zásad pro poskytování nájmu bytu v DPS v majetku města Kojetín, dle splátkového kalendáře do nájemné v DPS v ul. 6. května 1160, Kojetín, Kojetín Město ve stávající výši 4. pronájem obecního bytu č. 3, I. kategorie, vel. 1+0, v DPS Dr. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I Město ( po p. Jánu Mlečkovi) uchazečům v pořadí : 1. p. Stanislav Rebl, bez kauce 2. p. Ignác Koudelka, kauce ve výši ,- Kč.

5 10. Přechod nájmu bytu (tisk R/133) R 245/08-03 neuznává přechod nájmu bytu č. 6, II. kat., vel. 2+1, ul. Kuzníkova 1176, Kojetín, Kojetín I Město na paní Petru Peterkovou z důvodu nesplnění podmínek pro přechod nájmu podle ustanovení 708 občanského zákoníku, ukládá odboru MIM pozvat nájemce bytu pana Karla Fialu k projednání způsobu předání bytu. 11. Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (tisk R/132) R 246/08-03 schvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Kojetín, ul. 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I Město mezi Městem Kojetín jako pronajímatelem a Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou se sídlem ve Slezské Ostravě, s účinností od , ve znění návrhů a doplnění uvedených v důvodové zprávě tisku R/ Návrh OZV č. 6/2003, kterou se zrušuje OZV č. 6/1997 Tržní řád (tisk R/134) R 247/08-03 souhlasí s návrhem OZV č. 6/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/1997 Tržní řád, předloží návrh OZV č. 6/2003 ke schválení ZM 09/ Dohody o uznání a splácení dluhu za nájem nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně (tisk R/135) R 248/08-03 schvaluje dohody o uznání a splácení dluhu za nájem nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně dle přílohy č. 1, 2 a 3 tisku R/135, ukládá odboru MIM, v případě nedodržení podmínek stanovených v dohodách o uznání a splácení dluhu za nájem nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně, postupovat podle č. 2 bodu 3 výše uvedené dohody, a takovémuto dlužníkovi zaslat oznámení o ukončení smluvního vztahu pro jeho hrubé porušení.

6 14. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku (tisk R/136) R 249/08-03 schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu inventáře biochemické laboratoře v Kojetíně mezi Olomouckým krajem jako dárcem a Městem Kojetín jako obdarovaným, dle přílohy k tisku R/136, pověřuje vedoucí Hospodářské správy objektu Polikliniky Kojetín pí Magdu Šírkovou fyzickým převzetím předmětu daru a podpisem protokolu o předání movitých věcí za obdarovaného, ukládá vedoucí HSOP předložit Hlavní inventarizační komisi návrh na využití, příp. vyřazení, výše uvedeného movitého majetku inventáře biochemické laboratoře z majetku Města Kojetín. 15. Financování nákladů stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty (tisk R/140) R 250/08-03 souhlasí s navýšením původní ceny díla dle Smlouvy dílo č.247 uzavřené s firmou VW WACHAL, a.s., Kroměříž, o částku ,- Kč dle důvodové zprávy tisku R/140, ukládá odboru MIM zpracovat návrh Dodatku č.2 ke SoD č.247, kterým dojde ke změně čl. V Cena díla, odboru MIM uplatnit požadavek na danou částku ve výši ,- Kč do rozpočtu Města Kojetín na rok 2004, odboru MIM požadovat úhradu části nákladů, které vznikly vlivem vad a neúplnosti projektové dokumentace a jsou uvedeny v důvodové zprávě, po zhotoviteli projektové dokumentace Ing.arch.Vítu Janků, IČO ve výši ,- Kč odboru MIM zajistit dopracování projektové dokumentace Ing. arch. Vítem Janků na výstavbu jednoho bytu ve sladovně v oddílu D, T: ihned. 16. Nakládání s majetkem města (tisk R/137) R 251/ schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Popůvky: p. č. 1/1 o výměře p. č. 1/2 p. č. 2 p. č. 76/1 44 m m m m 2 p. č. 412/1 p. č. 412/2 p. č. 426 p. č m m m m 2

7 p. č. 164/1 p. č.179 p. č. 318 p. č. 326 p. č.349 p. č m m m m m m 2 o celkové výměře 8,0242 ha, kultura orná půda p. č. 520/2 p. č. 520/3 p. č. 530/1 p. č. 532 p. č m m m m m 2 pronájem pozemků v k. ú. Kojetín p. č výměra p. č p. č m m m 2 o celkové výměře 1,8337 ha, kultura orná půda, za účelem zemědělského obhospodařování Agro-družstvu MORAVA Kojetín za 3.500,- Kč/ha za rok 2. souhlasí s prodejem pozemku p. č zahrada o výměře 531 m 2 v k.ú. Kojetín, ul. Kroměřížská panu Jiřímu Pivnému, za 15,- Kč/m 2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží k projednání ZM 09/03 3. odkládá prodej objektu bývalé knihovny v Kojetíně II Popůvky, č.p. 53, ukládá starostovi města projednat na občanské schůzi v místní části Popůvky užívání objektu bývalé knihovny v Kojetíně II Popůvkách, č.p ruší usnesení RM č. R 160/05-03, schválení bezúplatného pronájmu nemovitostí kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Anny a kaple sv. Prokopa v k.ú. Kojetín a Popůvky, Řimskokatolické farnosti Kojetín, Komenského nám. 48, souhlasí se zveřejněním výpůjčky nemovitostí v majetku města, v k.ú. Kojetín a Popůvky: - kaple sv. Jana Nepomůckého na poz. p. č kaple sv. Anny na poz. p. č kaple sv. Prokopa na poz. p. č. st souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku parc. č. 19 ost. plocha v k.ú. Popůvky 6. souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr: p. č. 5704/1 - p. č. 1843/14, 1844/17, 1930/23, 1930/24, 2925/266, 2925/268, 2925/290 o výměře 550 m 2 p. č. 5706/2 - p. č. 1844/13, 2825/239, 2925/261 o výměře 950 m 2 p. č p. č. 1843/13, 1844/11, 2825/237, 2925/263, 2925/265 o výměře 547 m 2 7. souhlasí s uzavřením průchodu u domu č.p. 81, z nám. Míru do ulice Pořadí, dvěma branami, které by byly na noc zamykány. Realizace začátkem r. 2004, ukládá odboru MIM předložit na jednání RM 10/03 podrobné informace k realizaci výše uvedeného záměru 8. souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 119 ost. plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína o výměře dle geometrického plánu, manželům Jiřině a Jiřímu Jandovým, za 30,-Kč/m 2 a

8 úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně úhrady za vypracování GP, předloží k projednání ZM 09/03 9. souhlasí s provozní dobou pro sportovní činnost v areálu před gymnáziem: v měsících IV. - IX. 7,00-21,30 hodin v měsících X. - III. 7,00-19,00 hodin 10. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Kojetín, p. č. 5671/2, 5675/1, 1332/2, 1332/4 v k.ú. Kojetín, ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s., předloží k projednání ZM 09/ Smlouva o budoucí kupní smlouvě s a. s. Korfil (tisk R/137a) R 252/08-03 souhlasí s prodejem pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr: p. č o výměře m 2 a p. č o výměře 8319 m 2 v k.ú. Kojetín, firmě KORFIL, a.s., Uzbecká 32, Brno za 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti a zřízením věcného předkupního práva pro Město Kojetín, souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr: p. č o výměře m 2 a p. č o výměře 8319 m 2 v k.ú. Kojetín s firmou KORFIL a.s., Uzbecká 32, Brno, předloží k projednání a schválení ZM 09/ Petice občanů za zrušení OZV města Kojetín č. 3/2003 ze dne k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí a k ochraně před hlukem a vibracemi (tisk R/142) R 253/08-03 bere na vědomí petici občanů za zrušení OZV města Kojetín č.3/2003 ze dne k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi, doručenou MěÚ Kojetín a předloží ji k projednání ZM dne , doporučuje ZM Kojetín návrhu občanů, kteří podepsali uvedenou petici za zrušení OZV č.3/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi a) nevyhovět a uvedenou petici vzít na vědomí,

9 ukládá odboru VVŠK zaslat předkladatelům petice informaci o projednání petice RM Kojetín a o dalším postupu při projednávání petice. 19. Porušení OZV č. 3/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a ochraně před hlukem a vibracemi R 254/08-03 bere na vědomí oznámení Městské policie Kojetín ze dne č.j. 3/2003/Př. o porušení OZV č. 3/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a ochraně před hlukem a vibracemi provozovatelem, svěřuje na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. k zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru VVŠK pravomoc ukládat pokuty dle 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za porušení OZV č. 3/2003, ukládá starostovi města projednat s Městskou policií Kojetín důslednou kontrolu dodržování OZV č. 3/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a ochraně před hlukem a vibracemi na území města Kojetín. 20. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/143) R 255/08-03 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 16. září Výše zápisného zájmových kroužků MěDDM Kojetín na školní rok 2003/2004 (tisk R/141) R 256/08-03 schvaluje výši zápisného zájmových kroužků MěDDM Kojetín na školní rok 2003/ Žádost o vyjádření stanoviska k povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ na školní rok 2003/2004 (tisk R/145) R 257/08-03 souhlasí v souladu s 4 Vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách s povolením výjimky z počtu dětí. V každé třídě Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace může být ve školním roce 2003/ dětí.

10 23. Složení Jednotky SDH Kojetín, dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 20 R 258/08-03 schvaluje složení Jednotky SDH Kojetín dle předloženého návrhu, bere na vědomí Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce č.20 mezi ČR- HZS Olomouckého kraje a Městem Kojetín. 24. Jmenování tajemnice komise RM pro sport a tělovýchovu R 259/08-03 jmenuje slečnu Lucii Šťastnou, pracovnici odboru VVŠK MěÚ Kojetín, tajemnicí komise RM pro sport a tělovýchovu, odvolává paní Petru Šachovou z funkce tajemnice komise RM pro sport a tělovýchovu a vyslovuje jí poděkování za dosavadní práci v komisi. 25. Nakládání s majetkem města (tisk R/137b) R 260/ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr: p.č.736/1 v k.ú. Kojetín o výměře cca 600 m 2 2. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje budovy trafostanice, postavené na pozemku p. č. st a prodeje pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Kojetín 26. Nařízení města Kojetín č. 1/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování (tisk R/138) R 261/08-03 vydává Nařízení města Kojetín č. 1/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování s účinností od 5. září 2003.

11 27. Směrnice č. 01/2003 pro kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť ve vlastnictví Města Kojetín (tisk R/139) R 262/08-03 schvaluje Směrnici č. 01/2003 pro kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť ve vlastnictví Města Kojetín. 28. Návrh na odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne ; Návrh na odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne (tisk R/146) R 263/ schvaluje odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne uzavřené mezi Městem Kojetín a manželi Markem a Zuzanou Odložilíkovými, a Darií Odložilíkovou, z důvodu nesplácení úvěru z PFRB v pravidelných měsíčních splátkách. V případě nezaplacení uvedené částky ve stanovené lhůtě celou záležitost řešit soudní cestou 2. schvaluje odstoupení od smlouvy o úvěru ze dne uzavřené mezi Městem Kojetín a Ivem Dvořákem, z důvodu nesplácení úvěru z PFRB v pravidelných měsíčních splátkách. V případě nezaplacení uvedené částky ve stanovené lhůtě celou záležitost řešit soudní cestou. 29. Hodnocení výkonu státní správy na MěÚ Kojetín za 1. pololetí 2003 (tisk R/144) R 264/08-03 bere na vědomí zprávu o výkonu státní správy za 1. pololetí roku 2003 na Městském úřadě Kojetín, ukládá tajemnici MěÚ Kojetín vyslovit, prostřednictvím vedoucích odborů, poděkování všem pracovníkům za výkon státní správy za 1. pololetí roku Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 30/A. Usnesení komisí RM, které jednaly v měsíci červnu srpnu 2003 R 265/08-03 bere na vědomí usnesení komisí rady města, které jednaly v měsíci červnu - srpnu 2003.

12 30/C. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku R 266/08-03 schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku prodejem dle návrhu Hlavní inventarizační komise. 30/D. Cenová nabídka na zřízení uličních vpustí v Husově ulici R 267/08-03 schvaluje zřízení 9 kusů uličních vpustí v Husově ulici v Kojetíně, schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou MYFA Olomouc s.r.o., Tovární 41, Olomouc, na zřízení 9 kusů uličních vpustí v ulici Husova v Kojetíně, za cenu ,30 Kč včetně DPH, schvaluje rozpočtové opatření ve výši ,30 Kč včetně DPH na zřízení 9 kusů uličních vpustí v Husově ulici v Kojetíně (kap. 702, odd. 2321, pol. 6121). Zdrojem krytí bude navýšení daňových příjmů. 30/E. Smlouva o připojení k distribuční soustavě R 268/08-03 schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě číslo mezi Městem Kojetín a Severomoravskou energetikou a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 152, za cenu ,- Kč bez DPH. 30/F. Smlouva o dílo SIGNALBAU a. s. R 269/08-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č /2003 mezi Městem Kojetín a firmou SIGNALBAU a. s., Moštěnská 60/4a, Přerov III Lověšice, na akci Kojetín, ulice Sladovní kabelové vedení VO, za cenu ,- Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy o dílo č /2003 mezi Městem Kojetín a firmou SIGNALBAU a. s., Moštěnská 60/4a, Přerov III Lověšice, na akci Kojetín, ulice Sladovní provizorní přeložka NN pro firmu Akord Kojetín, za cenu ,- Kč včetně DPH.

13 30/G. Žádost o dotaci na provoz Charity Kojetín R 270/08-03 ukládá odboru VVŠK předložit na jednání ZM 09/03 podkladový materiál pro poskytnutí finanční dotace na provoz Charity Kojetín dle návrhu vzešlého z jednání RM. 30/H. Žádost o spolufinancování kanalizační přípojky R 271/08-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 15/31/03 mezi Městem Kojetín a firmou MYFA Olomouc s. r. o., Tovární 41, Olomouc, na akci Kanalizační přípojka veřejná část č. p. 198 ulice Kroměřížská, za cenu ,- Kč včetně DPH, schvaluje rozpočtové opatření ve výši ,- Kč na vybudování kanalizační přípojky veřšejná část č.p. 198 v Kroměřížské ulici v Kojetíně (kap. 702, odd. 2321, položka 6121). Zdrojem krytí bude navýšení daňových příjmů. 30/I. Žádost o finanční dar na rehabilitační pobyt R 272/08-03 schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.800,- Kč panu Oldřichu Maňasovi, na úhradu nákladů spojených s rehabilitačně rekondičním pobytem ve Francově Lhotě, pořádaným Unií Roska Přerov. 30/J. Žádost Města Přerov o finanční spoluúčast sociální služby R 273/08-03 ukládá starostovi města doplnit informace k žádosti Města Přerov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na spolufinancování sociálních služeb denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež a předložit je na jednání RM 09/03. 30/K. Studie investičního záměru firmy ProPal s.r.o. R 274/08-03 bere na vědomí studii investičního záměru firmy ProPal spol. s r.o., Svatopluk Horák, Křenovice 81, na zbudování autoparku a správní budovy s technickým zázemím firmy ProPal spol s r. o.,

14 předloží výše uvedenou studii k projednání ZM 09/03. 30/L. Mimořádná odměna ředitelce MěKS Kojetín R 275/08-03 schvaluje ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín mimořádnou odměnu za realizaci úkolů spojených se zajištěním Kojetínských hodů 2003 dle předloženého tisku. 30/M. Sběrový dvůr odpadů R 276/08-03 pověřuje místostarostu města Ing. Šírka, ve spolupráci s firmou Technis Kojetín spol. s r.o., zpracovat provozní řád Sběrového dvora odpadů v Kojetíně, pověřuje provozem Sběrového dvora odpadů v Kojetíně firmu Technis Kojetín spol. s r. o. Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne 19. srpna 2003 Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap.

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 8. července 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám.

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 8. února 2000 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38) U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. prosince 2014, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. srpna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 4. října 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 474/11-07 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 20. listopadu 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.04.2016 788/52/RM/2016 Schválení programu 52. schůze rady města program 52. schůze: 1. Schválení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více