TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN"

Transkript

1 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení...10 ODŮVODNĚNÍ Základní pojmy Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Údaje o splnění zadání Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zábor ZPF Zábor lesních pozemků...15 Grafická část obsahuje tyto výkresy: 1. Komplexní urbanistický návrh 1: Regulační výkres 1: Zásobování obce vodou a odkanalizování 1: Zásobování obce el. energii, plynem a telekomunikace 1: Vyhodnocení záborů ZPF 1: Veřejně prospěšné stavby a opatření 1: Katastrální území obce 1: Přehledné schéma 1: Dílčí změny 1:

2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Touto dokumentací se mění Územní plán obce Šumice, zpracovaný Atelierem územního plánování a architektury, Ing. arch. Vlasta Šilhavá v únoru 2002, schválený zastupitelstvem obce Šumice dne (dále původní dokumentace). 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území i zastavitelné plochy vymezené původní dokumentací jsou respektovány. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Touto dokumentací nejsou navrženy žádné zásadní koncepční změny. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Touto dokumentací jsou navrženy následující změny původní dokumentace: Jsou navrženy zastavitelné plochy B101, B105 a B106 určené pro bydlení. V obytných plochách je možné umisťovat i nebytové funkce v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole 6. Je navržena plocha T102 určená pro čističku odpadních vod místní veřejné kanalizace. Tato plocha je využitelná pouze za předpokladu, že bude orgánu ochrany veřejného zdraví dokladováno splněni požadavků právních předpisů v oblasti hluku a vibrací pro realizaci uvažovaného záměru, tzn. dodržení hygienických limitů pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb. Jsou navrženy plochy pro vybudování fotovoltaických elektráren V103A a V103B. Jsou navrženy plochy zeleně Z107 a Z108. Touto dokumentací se vypouští plocha pro ČOV navržená původní dokumentací. V její lokalitě zůstane zachována zemědělská plocha orná půda s doporučením zatravnění. Mimo výše uvedené plochy navržené (vypuštěné) touto dokumentací, platí zásady uvedené v původním územním plánu obce. Ostatní zásady navržené původní dokumentací jsou respektovány. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Touto dokumentací jsou navrženy následující zasady koncepce dopravní infrastruktury: Jsou navrženy účelové komunikace (polní cesty), které mají nezastupitelný význam v obsluze území obce a ve spojení s okolními sídly. Jejich závazné trasy jsou zakresleny ve výkrese č. 2. 2

3 Touto dokumentací jsou vypouštěny účelové komunikace, které nemají v obsluze území obce význam. Vypuštěné účelové komunikace jsou zakresleny ve výkrese č.2. Ostatní účelové komunikace vymezené původní dokumentací jsou respektovány. Ostatní zásady uspořádání dopravy (silnice, místní komunikace, pěší a cyklistické trasy, účelová doprava, doprava v klidu, hromadná doprava) jsou dokumentací respektovány. Touto dokumentací jsou navrženy následující zasady koncepce technické infrastruktury: Je navržena plocha T102 určená pro umístění čističky odpadních vod, která nahradí plochu pro tento účel stanovenou původní dokumentací. Vypouští se pásmo hygienické ochrany stanovené územním plánem obce. V navazujících řízeních (např. podle zákona č. 100/2001 Sb., stavebního zákona,...) bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy T102 nepřekročí hodnoty stanovených hygíeníckých limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Trasy kanalizace navržené původním územním plánem obce mohou být v případě potřeby upraveny dle aktuálních požadavků. Jejich skutečný průběh bude řešit podrobnější dokumentace. Plochy V103A a V103B budou obsahovat trafostanice napojené na síť vysokého napětí. Poloha trafostanic a trasa vysokého napětí bude předmětěm podrobnější dokumentace. Rozvojové plochy B101, B105, B106 a T102, přiopadně další, mohou být napojeny na distribuční sítě technické inrastruktury a bude vyhovujícím způsobem zajištěna likvidace odpadních vod. Tato problematika bude řešena podrobnější dokumentací. Ostatní zásady uspořádání technické infrastruktury (vodní hospodářství, energetika, spoje a telekomunikace) jsou dokumentací respektovány. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů Touto dokumentací jsou navrženy následující zásady koncepce uspořádání krajiny: Vypouštějí se prvky ÚSES biocentra, biokoridory vymezené původním územním plánem obce. Interakční prvky jsou respektovány. Touto dokumentací je nově navržena koncepce řešení ÚSES, která je součástí závazné části dokumentace. Je zakreslena v grafické části: V výkrese č. 2 a popsána v samostatné příloze (autorem koncepce ÚSES je Ing. Ludmila Bínová, CSc.). Závazně jsou stanoveny plochy biocenter a trasy biokoridorů a následující podmínky využití: Podmínky pro využití ploch biocenter: Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biocentra a lesy s přirozenou skladbou dřevin, stávající vodní plochy v regionálním biocentru. Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití 3

4 Podmínky pro využití ploch biokoridorů: Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biokoridory Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití Ostatní zásady navržené původní dokumentací ÚSES jsou respektovány. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Touto dokmentací jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití týkající se pouze ploch navržených touto dokumentací (B101, T102, V103A, V103B, B105, B106, Z107, Z108): Br Bydlení v rodinných domech Hlavní využití: Bydlení v rodinných domech Rodinná rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech; Přípustné využití: Zeleň. Další funkce související s hlavním využitím; Podmíněně přípustné využití: Bydlení v bytových domech za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla; Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných. Rekreační chaty - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití; Místní a účelové komunikace (i nezakreslené); Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů, pouze pokud slouží obsluze ploch bydlení; Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce; Technická infrastruktura - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury, kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL (i nezakreslená). Nadzemní zařízení ve stávajících trasácha lokalitách a pokud slouží obsluze příspušné plochy. 4

5 Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky: Pro nebytové účely je možné použít pouze část jednotky 1. V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt; Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení; Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti. Nepřípustné využití: Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití; Průmyslová výroba; Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy); Velkokapacitní sklady; Velkokapacitní stavby pro obchod; Skládky. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální podlažnost 2 nadzemní podlaží. Maximální přípustná intenzita zastavění jednotky 2 je 35%. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. Tk Čistička odpadních vod Hlavní využití: Zařízení technické infrastruktury. Podmíněně přípustné využití: Zeleň podřízena hlavnímu využití; Administrativa související s provozem této zóny. Dopravní infrastruktura sloužící obsluze této zóny. Nepřípustné využití: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální počet nadzemních podlaží: 1. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. Pz Veřejná zeleň Hlavní využití: Zeleň, nezpevněné ozeleněné plochy, vegetační úpravy; Přípustné využití: Urbánní inventář; Předzahrádky domů; 1 Dům a příslušné stavby a pozemky. 2 Dům a příslušné stavby a pozemky. 5

6 Pěší a cyklistické komunikace; Odpočívky cyklotrasy; Podmíněně přípustné využití: Parkoviště osobních automobilů za zachování hlavního využití jako plošně dominantního; Drobné církevní stavby jako např. kaple, zvonice; Místní a účelové komunikace i nezakreslené; Silnice úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách; Vodní prvky, besídky, altánky - za zachování hlavního využití jako plošně dominantního; Rekreační zařízení pouze pokud jsou otevřená (hřiště) a za zachování hlavního využití jako plošně dominantního; Technická infrastruktura - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL, dále nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL pouze v zakreslených trasách a lokalitách. Nepřípustné využití: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi. Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně. Podmínky prostorového uspořádání: Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla; Maximální počet nadzemních podlaží: 1; Ve Výroba elektrické energie Hlavní využití: Solární elektrárna (výroba el. energie pomocí fotovoltaických systémů); Přípustné využití: Budovy, objekty a zařízení zajišťující provoz hlavního využití; Zeleň; Podmíněně přípustné: Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území zajišťující provoz hlavního využití; Nepřípustné využití: Ostatní, výše neuvedené funkce; Výroba el. energie jiným způsobem než pomocí fotovoltaických systémů; Velkokapacitní chovy hospodářských zvířat Těžká průmyslová výroba; Velkokapacitní sklady; Zařízení pro sběr a třídění odpadů. Zařízení autodopravy (kromě administrativních složek); Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek); Skládky; 6

7 Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení a rekreace. Podmínky prostorového uspořádání: Maximální počet nadzemních podlaží: 1NP; Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. Zo/II - Orná půda Hlavní využití: Zemědělská půda. Přípustné využití: Zatravnění orné půdy; Výsadby neintenzivních sadů. Podmíněně přípustné využití: Výsadby neintenzivních sadů. Nepřípustné využití: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavitelném území. Pp Plochy přírodní Hlavní využití: Ochrana přírody a krajiny Prvky ÚSES; Přírodní a přírodě blízké ekosystémy; Přípustné využití: Vodní plochy v souladu s hlavním využitím; Podmíněně přípustné využití: Technická a dopravní infrastruktura pokud prokazatelně neexistuje jiné řešení a pokud nenaruší hlavní využití v ploše. Nepřípustné: Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi. 7

8 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Touto dokumentací jsou navrženy následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Prvky ÚSES - Biocentra a biokoridory. Závazné plochy veřejně prospěšných staveb a opatření, jsou zakresleny ve výkrese č. 6. Veřejně prospěšné stavby a opatření. Veřejně prospěšné stavby navržené původní dokumentací jsou respektovány. Touto dokumentací nejsou navrženy žádné asanace. 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze uplatnit předkupní právo 3 jsou následující: Prvky ÚSES - Biocentra a biokoridory. Pro uplatnění předkupnho práva se vymezují následující parcely: Poř. Číslo Název VPS nebo VPO Katastrální území Čísla parcel dle grafického přídělu Předkupní právo ve prospěch 1. LBC 1 Šumice 336 Obec Šumice (okr. 2. LBC 2 Šumice 140 Obec Šumice (okr. 3. LBC 3 Šumice 141, 142, 143, 152 Obec Šumice (okr. 4. LBC 4 Šumice 302 Obec Šumice (okr. 5. LBC 5 Šumice 292 Obec Šumice (okr. 6. LBC 6 Šumice 268, 264 Obec Šumice (okr. 7. RK 106/1 Šumice 140 Obec Šumice (okr. 8. RK 106/2 Šumice 140 Obec Šumice (okr. 9. RK 111/1 Šumice 140, 380 Obec Šumice (okr. 10. RK 111/2 Šumice 304, 333 Obec Šumice (okr. 11. RBC 51 Šumice 332, 376, 368, 373, 333, 378, 379 Obec Šumice (okr Zákona 8

9 12. LK 1 Šumice 13. LK 2 Šumice 14. LK 3 Šumice 16. LK 5 Šumice 371, 372 Obec Šumice (okr. 287 Obec Šumice (okr. 264 Obec Šumice (okr. 303 Obec Šumice (okr. Závazné plochy veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které se uplatňuje předkupní právo jsou zakresleny ve výkrese č. 6. Veřejně prospěšné stavby a opatření. 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část tvoří jedinou složku, která se skládá z následujících částí: Územní plán Odůvodnění Grafická část obsahuje tyto výkresy: 1.Komplexní urbanistický návrh 1: Regulační výkres 1: Zásobování obce vodou a odkanalizování 1: Zásobování obce el. energii, plynem a telekomunikace 1: Vyhodnocení záborů ZPF 1: Veřejně prospěšné stavby a opatření 1: Katastrální území obce 1: Přehledné schéma 1: Dílčí změny 1: Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Touto dokumentací nejsou vymezeny. 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Touto dokumentací nejsou vymezeny. 12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování Touto dokumentací nejsou vymezeny. 9

10 13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Touto dokumentací nejsou vymezeny. 14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb Touto dokumentací nejsou vymezeny. 15. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení Touto dokumentací nejsou vymezeny. 1. Základní pojmy ODŮVODNĚNÍ Pro větší srozumitelnost předložené dokumentace platí následující: Je li v textu uvedeno Územní plán obce, ÚPO, popřípadě původní dokumentace je tím vždy myšlený Územní plán obce Šumice, zpracovaný Atelierem územního plánování a architektury, Ing. arch. Vlasta Šilhavá v únoru 2002, schválený zastupitelstvem obce Šumice dne Jedná li se o řešení, které je předmětem Změny č.1, je uvedeno tato dokumentace, popřípadě Územní plán obce Šumice, Změna č Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Tato dokumentace řeší problematiku nadmístního významu v následujícím způsobem: Obnovení polních cest propojující obec se sousedními sídly; Regionální a místní ÚSES je v souladu s platnou ÚPD a návrhem společných zařízení v KPÚ na sousedních navazujících katastrálních územích. Součástí regionálního biocentra se stala EVL, což zajistí lepší ochranu zvláště chráněných druhů a lokality ze soustavy NATURA Na sousedních katastrech není půda ve vlastnictví ČR, a proto navrhované řešení je optimální i z hlediska dosud nevydaných ZÚR Jm kraje. Řešená obec leží v území, pro které nebyla doposud zpracována územně plánovací dokumentace vydaná krajem. 10

11 3. Údaje o splnění zadání Všechny požadavky kladné zadáním jsou respektovány. 4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Zásady zapracované do této dokumentace vycházejí z aktuálních požadavků obce a majitelů pozemků: Dílčí změna 1.1: Návrh plochy B101 pro bydlení na severozápadním okraji zástavby, podél silnice směr Kubšice. Pozemek ve vlastnictví ČR. V ÚPO je tato plocha vedena jako územní rezerva. Požadavek obce, která zde uvažuje s obytnou zástavbou. Dílčí změna 1.2.: Návrh plochy T102 posun návrhu ČOV směrem ke stávající požární nádrži. Požadavek obce - dle vydaného ÚR. Dílčí změna 1.3: Návrh ploch V103A a V103B pro fotovoltaickou elektrárnu, severně od zástavby, nachází se na erozně ohrožených pozemcích. Požadavek vychází od majitelů pozemků. Dílčí změna 1.4: Všechna biocentra a převážná část biokoridorů byla vymezena na pozemcích ve vlastnictví ČR, což umožní realizaci ÚSES do funkční podoby z Operačního programu životní prostředí. Požadavek obce, které budou pozemky ÚSES při KPÚ převedeny. Součástí regionálního biocentra se stala EVL, což zajistí lepší ochranu zvláště chráněných druhů a lokality ze soustavy NATURA Na sousedních katastrech není půda ve vlastnictví ČR, a proto navrhované řešení je optimální i z hlediska dosud nevydaných ZÚR Jm kraje. Dílčí změna 1.5: Návrh plochy B105 pro bydlení je situována podél záhumenní cesty na západním obvodu zástavby, za školou. Požadavek majitele na výstavbu rodinného domu na vlastním pozemku. Dílčí změna 1.6: Návrh plochy B106 pro bydlení na jižním okraji zástavby. Pozemek ve vlastnictví ČR. Požadavek obce, která zde uvažuje s obytnou zástavbou. Na plochu B106 navazuje plocha Z108, určena pro veřejnou zeleň, která bude realizována v souvislosti s bydlením na ploše B106 Dílčí změna 1.7: Návrh plochy B107 pro veřejnou zeleň na jižním okraji zástavby. Pozemek ve vlastnictví ČR, bez vhodného využití. Požadavek obce, která zde uvažuje s ozeleněním. V původní dokumentaci (Územním plánu obce schváleném v roce 2002) byly navrženy plochy pro bydlení nacházející se v zahradách na severovýchodním obvodu zastavěného území, které vyžadují vybudování kompletní dopravní a technické infrastruktury. Na rozdíl od nich mají plochy navržené touto dokumentací vzhledem k bezprostřední blízkosti zástavby, stávající infrastruktuře i zájmu majitelů pozemků ideální podmínky pro zástavbu. Ostatní plochy navržené územním plánem obce je potřeba zainvestovat (vybudovat kompletní dopravní a technickou infrastrukturu), vzhledem k cenám stavebních prací, výkupu pozemků a tržním cenám zainvestovaných pozemků jsou tedy v podstatě nevyužitelné. Návrhem ploch B101, B105 a B106 obec získá vhodné pozemky pro rozvoj bydlení. Jejich umístění v bezprostřední blízkosti zástavby a podmínky jejich využití dávají předpoklad, že nebude narušen krajinný ráz obce ani jiné zákonem hájené veřejné zájmy. Velikost rozvojových ploch je vzhledem ke stávající zástavbě i plochám navrženým ÚPO zanedbatelná a nebude vyžadovat výrazné nároky na jejich obsluhu. 11

12 Plocha T102 pro umistění ČOV je umistěna na rozdíl od lokality navržené ÚPO na obecním pozemku. Ochranné pásmo nezasahuje do ploch bydlení a plocha je využitelná pouze za podmínky, že nebudou překračovány přípustné limity v chráněných prostorech. Plochy V103A a V103B jsou určeny pro výrobu elektrické energie z ekologicky čistých a obnovitelných zdrojů. Jsou umístěny tak, aby nebyl narušen obraz obce. Plochy Z107 a z108 jsou určeny pro realizaci veřejné zeleně, která zlepší životní prostředí na území obce. Z výše uvedených důvodů se nepředpokládají důsledky tohoto řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 5. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zadáním této dokumentace, tak jak bylo schváleno zastupitelstvem obce, nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 6.1. Zábor ZPF Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., 3 (k 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb Bonitované půdně ekologické jednotky Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje: 1. místo - Klimatický region. 2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 12

13 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí Bonitované půdně ekologické jednotky v lokalitách záboru jsou znázorněny v mapě O2. V zast. území a jeho bezprostřední blízkosti se vyskytují tyto BPEJ s příslušnými třídami ochrany: BPEJ Třída ochrany ZPF I I II III III. Zastavěné území a jeho bezprostřední okolí patří vesměs do skupiny vysoce chráněných půd (třída ochrany ZPF I.a II.) a proto se při plošném rozvoji zástavby není možné vyhnout jejich záboru. Striktní aplikace legislativní ochrany ZPF by téměř zcela zamezila demografickému, společenskému i ekonomickému rozvoji obce Vyhodnocení záborů ZPF Lokalita B101 bydlení se nachází na severním obvodu zastavěného území, podél silnice směr Kubšice. Jedná se o neintenzivně zemědělsky obhospodařovanou lokalitu (záhumenky a zahrady), od intenzivně obhospodařovaného lánu orné půdy odděleného polní cestou. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající silnice, technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Lokalita B105 bydlení nachází se při záhumenní cestě na severozápadním obvodu zastavěného území. Současné využití jsou záhumenky a zahrady, oddělené od sceleného lánu orné půdy polní cestou. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající místní komunikace, technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Lokalita B106 bydlení nachází se na jižním obvodu zastavěného území. Současné využití jsou záhumenky a zahrady, oddělené od sceleného lánu orné půdy polní cestou. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající místní komunikace, technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Lokalita T102 čistička odpadních vod. Je situovaná pod nejnižším okrajem zástavby v údolí místního potoka na ploše bývalého koupaliště. Lokalita Z107 veřejná zeleň nachází se na jižním obvodu zastavěného území. Současné využití jsou opuštěné výrobní plochy a zahrady. Lokalita bude dopravně obsloužena ze stávající místní komunikace, technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Na ploše je navrženo vybudování menšího parku. 13

14 Lokalita Z108 veřejná zeleň nachází se na jižním obvodu zastavěného území, v bezprostřední blízkosti plochy B106. Současné využití jsou záhumenky a zahrady, oddělené od sceleného lánu orné půdy polní cestou. Loklaita bude dopravně obsloužena ze stávající místní komunikace, technické sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Na ploše je navrženo vybudování menšího plochy zeleně související s přilehlým bydlením. Č. pl. Účel záboru Výměra SZÚO Kultura BPEJ Třída (ha) ochrany B101 Bydlení 0,33 NE Orná I. II. B105 Bydlení 0,12 NE Orná I. B106 Bydlení 0,24 NE Orná I. II. III. V103A Výroba FVE 2,41 NE Orná V103B Výroba FVE 1,50 NE Orná Z107 Veřejná zeleň 0,47 ANO Orná NE Tvalý trav porost Z108 Veřejná zeleň 0,05 NE Orná II. Celkem zábory 5,56 I. II. III. I. II. II. III Etapizace záborů ZPF Touto dokumentací není vymezena Zdůvodnění zvoleného řešení Na katastru obce jsou převažující chráněné půdy s vysokým stupněm přednosti v ochraně. Na zvláště chráněných půdách je situována i větší část zástavby, včetně jejiho beprostzředního okolí. Pokud má zastavěné území s rozvojovými plochami tvořit kompaktní celek, nelze se záboru zvláště chráněných půd vyhnout. Na zvláště chráněných půdách jsou umístěny následující lokality: Plocha B101. V původní dokumentaci byla navržena jako územní rezerva. Bezprostředně navazuje na zastavěné území a bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou, jedná se o neintenzivně obhospodařovanou plochu (záhumenky). Návrh plochy vychází z požadavku obce, která zde uvažuje o obytné výstavbě. Ve srovnání s jinými lokalitami na obvodu zastavěného území má plocha, vzhledem ke stávající dopravní a technické infrastruktuře, ideální podmínky pro zástavbu. Plocha B105. Bezprostředně navazuje na zastavěné území a bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou, jedná se o neintenzivně obhospodařovanou plochu (záhumenky). Návrh plochy vychází z požadavku majitele pozemku, který zde uvažuje o výstavbě rodinného domu. Ve srovnání s jinými lokalitami na obvodu zastavěného území má plocha, vzhledem ke stávající dopravní a technické infrastruktuře, ideální podmínky pro zástavbu. Plocha B106. Bezprostředně navazuje na zastavěné území, jedná se o neintenzivně obhospodařovanou plochu (záhumenky). Návrh plochy vychází z požadavku obce, 14

15 která zde uvažuje o výstavbě obytné zástavby. Ve srovnání s jinými lokalitami na obvodu zastavěného území má plocha, vzhledem ke stávající dopravní a technické infrastruktuře, ideální podmínky pro zástavbu. Výše uvedené plochy mají, vzhledem k bezprostřední blízkosti zástavby, stávající infrastruktuře i zájmu majitelů pozemků ideální podmínky pro zástavbu. Ostatní plochy navržené územním plánem obce je potřeba zainvestovat (vybudovat kompletní dopravní a technickou infrastrukturu), což je vzhledem k cenám stavebních prací, výkupu pozemků a tržním cenám zainvestovaných pozemků jsou v podstatě nevyužitelné. Plochy Z107 a Z108 veřejná zeleň. Nacházejí se v bezprostřední blízkosti zastavěného území, na plochách, které nejsou zemědělsky intenzivně obhospodařovány Zábor lesních pozemků Nejsou navrženy žádné zábory pozemků určených pro plnění funkce lesa 15

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03. Obec Střížovice Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.2011 Územní plán Střížovice Zastupitelstvo obce

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Strana 2 Územní plán Šošůvka

Strana 2 Územní plán Šošůvka Strana 2 Územní plán Šošůvka TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE Obsah I. Územní plán... 7 I.1 Vymezení zastavěného území... 7 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Žerůtky Datum nabytí

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice ÚZEMNÍ PLÁN ČEJETICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: a) správní orgán, který územní plán vydal: zastupitelstvo obce Čejetice, usnesení č.49/2010 ze dne 22. července 2010 b) číslo jednací, datum vydání a nabytí účinnosti

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 8 NÁVRH zaří 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE NÁVRH zpracovaný v souladu s 7 zákona 183006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500006

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice HLUBOKÉ DVORY Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice Pořizovatel: Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřadu územního plánování Zpracovatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N. Objednavatel: Obec Lubné, Lubné 29, 591 51 Křižanov

Ú Z E M N Í P L Á N. Objednavatel: Obec Lubné, Lubné 29, 591 51 Křižanov LUBNÉ Ú Z E M N Í P L Á N Objednavatel: Obec Lubné, Lubné 29, 591 51 Křižanov Pořizovatel: Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřadu územního plánování Zpracovatel: Hlavní projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín

STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města obec Starý Poddvorov AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka Opatření obecné povahy - změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Správní orgán, který změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou vydal: Záznam o účinnosti Oprávněná

Více