URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo: datum: duben 2009

2 Název dokunentace (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : Orgán (název obce) který dokumentaci vydal : Datum Číslo Nabytí vydání : jednací : účinnosti : Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Funkce : Jméno : Příjmení : Pozn. Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace ÚP - územní plán ZÚP - změna územního plánu RP - regulační plán ZRP - změna regulačního plánu Podpis a otisk úředního razítka - 1 -

3 I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vymezení zastavěného území. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídlení zeleně. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 10. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

4 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 2. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu, 3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Hlavní cíle řešení územního plánu 3.2. Vymezení řešeného území 3.3. Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 3.4. Návrh urbanistické koncepce 3.5. Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití 3.6. Návrh koncepce dopravy 3.7. Návrh koncepce technického vybavení Vodní hospodářství Energetika Telekomunikační zařízení 3.8. Návrh územního systému ekologické stability 3.9. Požadavky Hasičského záchranného sboru 4.0. Požadavky vojenské stavební správy 4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

5 I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území nebylo změnou č. 1 územního plánu obce Blížkovice vymezeno. Vymezení řešeného území je znázorněno v hlavním výkrese grafické části změny územního plánu obce. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Základní zásady koncepce Ve změně územního plánu jsou navrženy nové zastavitelné plochy pro bydlení, pro sport a rekreaci, plochy pro drobnou výrobu a služby, plochy pro výrobu elektrické energie z fotovoltaických elektráren a další menší změny. Dále jsou navrženy změny v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativech funkčních ploch) vymezených v původním územním plánu. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí a) U ploch označených smíšená zóna SV, území drobné výroby a služeb VD, území zemědělské výroby VZ a území drobného zemědělství VF u stávajících ploch pro bydlení bude posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost ploch za předpokladu, že: - bude prokázáno, celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. b) U nově navrhovaných ploch označených nízkopodlažní bydlení rodinné domy BR a bytové domy BD u stávajících ploch území drobné výroby a služeb VD, území zemědělské výroby VZ, území drobného zemědělství VF a u dopravních ploch D bude posouzena vhodnost navrhované lokality z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy výroby a navržena podmíněná využitelnost ploch za předpokladu, že: - chráněné prostory budou u stávajících funkčních ploch výroby, daných územním plánem navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkčních ploch pro výrobu nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. - chráněné prostory budou u stávají plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb

6 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Návrh urbanistické koncepce Změna č. 1 územního plánu obce nemění základní urbanistickou koncepci územního rozvoje obce danou platnou územně plánovací dokumentací. Jednotlivé změny jsou zobrazeny v grafické části dokumentace této změny, především v hlavním výkrese. Změna územního plánu navrhuje nové plochy pro bydlení v návaznosti na zastavěné území v několika lokalitách v různých částech městyse. Dále jsou navrženy plochy pro sport rozšiřující stávající hřiště za školou. Ve změně jsou navrženy nové plochy pro sídelní zeleň, je navrženo rozšíření plochy hřbitova a je navrženo parkoviště u školy. Změna územního plánu navrhuje nové plochy pro drobnou výrobu u Dřevotvaru a menší plochy pro drobnou výrobu v dalších lokalitách. Dále jsou navrženy menší změny dalších funkčních ploch, patrné z grafické části. Nově jsou ve změně územního plánu navrženy plochy pro výrobu eklektické energie z fotovoltaických elektráren. Pro tuto funkci jsou navrženy plochy jižně a jihozápadně od zemědělského družstva. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 1. Dopravní infrastruktura Silniční síť Zůstává v platnosti koncepce obsažená v původním územním plánu. Organizace zástavby, konkrétní lokalizace obslužných komunikací a způsob napojení na silniční síť bude řešen v podrobnější dokumentaci. Místní komunikace, parkoviště. Nové místní komunikace pro obsluhu území budou umístěny v rámci navrhovaných zastavitelných ploch. Ve změně územního plánu je navržena plocha pro parkoviště u základní školy. Ve rozvojových plochách pro bydlení, specifikovaných v této změně územního plánu, je vypuštěno zakreslení navrhovaných obslužných komunikací v dané ploše. 2. Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Nové plochy budou napojeny na veřejný vodovod ze stávajícího zastavěného území. Ve změně územního plánu je zrušena plocha pro technickou vybavenost (vodojem) západně od zemědělského družstva

7 Odkanalizování a čištění odpadních vod Nově navržené lokality ploch pro bydlení budou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Způsob odkanalizování lokalit bude upřesněn v podrobnější dokumentaci. Ostatních plochy s rozdílným způsobem využití budou napojeny na veřejnou kanalizaci podle způsobu využití jednotlivých ploch. Neznečištěné srážkové vody je třeba v maximální míře likvidovat na přímo na pozemcích (akumulace pro zalévání, vsakování). Zásobování elektrickou energií Navrhované plochy pro bydlení budou napojeny na rozvody NN v obci. Plochy pro fotovoltaické elektrárny budou napojeny na vedení VN, které prochází přes vymezené plochy. Zásobování zemním plynem Navrhované plochy budou napojeny na plynovodní síť stávajícího zastavěného území. Telekomunikační zařízení Budou respektovány stávající telekomunikační vedení. 3. Občanské vybavení Ve změně územního plánu jsou navrženy plochy pro sport a rekreaci v návaznosti na stávající plochu hřiště a je navrženo rozšíření hřbitova. 4. Veřejná prostranství Touto změnou územního plánu nejsou navržena nová veřejná prostranství. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 1. Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny se změnou územního plánu nemění. 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) Navrhovaná změna č.1 zemního plánu obce nemění koncepci řešení ÚSES podle původního územního plánu

8 3. Protierozní opatření Nejsou navrženy změny oproti původnímu územnímu plánu. 4. Ochrana před povodněmi V řešeném území je stanoveno záplavové území Jevišovky. Plochy změny územního plánu leží mimo stanovené záplavové území. 5. Dobývání nerostů V řešeném území se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území a není evidován žádný dobývací prostor. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU. Vzhledem k nejednoznačnosti funkčních regulativů stanovených v platném územním plánu obce k jednotlivým funkčním plochám jsou touto změnou nově stanoveny funkční regulativy. a) Stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, využití hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné. Urbanizované území 1) Nízkopodlažní bydlení - rodinné domy - BR Plochy pro bydlení se zázemím rekreačních a užitkových zahrad. Přípustné: Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště, Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Řemesla a služby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda). Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru

9 2) Smíšená zóna - SV Ve venkovských sídlech smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla stejných majitelů nesnižující kvalitu souvisejícího území. Přípustné: Plochy pro bydlení majitelů a zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva, doplněné plochami služeb v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. Umístění drobných řemeslných provozů, služeb a obchodů v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,byty, zařízení zdravotnictví a sociální péče, rekreace, zařízení dopravní a technické infrastruktury, zeleň. Zemědělská výroba s chovem hospodářského zvířectva, pokud nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území a pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda), sklady a zařízení zemědělské výroby, rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní plochy, plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Nepřípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výroby, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, objekty průmyslové výroby, stáje pro velkochovy hospodářských zvířat. 2) Bytové domy - BD Plochy pro bydlení v bytových domech Přípustné: Přípustné jsou rodinné domy, objekty pro dočasné ubytování, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, zařízení pro kulturu, zdravotnictví a sport sloužící pro obsluhu tohoto území Místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, garáže, sídelní (veřejná) zeleň, veřejná prostranství, plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících. Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 3) Smíšená centrální zóna - SC Plochy určené pro smíšené využití, veřejnou i komerční vybavenost, podnikatelské aktivity a bydlení zpravidla v městských centrech - 8 -

10 Přípustné: Přípustné jsou stavby pro bydlení, rodinné i bytové domy, sportovní a rekreační plochy pro obsluhu tohoto území, přípustná je veřejná (sídelní) zeleň a parky, související dopravní a technická infrastruktura, pozemky veřejných prostranství. Pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území ( např., nerušící výroba řemesla a služby), a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Nepřípustné jsou areály velkoplošného prodeje a služeb nad 200m 2 prodejní nebo odbytové plochy (např. supermarkety, hypermarkety, nákupní centra, služby pro motoristy). 4) Občanská vybavenost OV Stavby pro občanské vybavení. Přípustné: Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby nevýrobního charakteru. Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, hřbitovy, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a služby nesnižující kvalitu prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáže, ostatní garáže. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 5) Území drobné výroby a služeb - VD Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu. Přípustné: Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouží k umisťování provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíží se spíše výrobě řemeslnické, navazující sklady a služby, přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a správa, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, Byty správců (pohotovostní byty), hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot, drobné zemědělství, fotovoltaické elektrárny. Nepřípustné: Využití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu, rekreace, zemědělská výroba. Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. 6) Území zemědělské výroby - VZ Plochy určené pro živočišnou a rostlinnou výrobu

11 Přípustné: Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat hranice areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, hromadné a halové garáže, zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty. Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot. Fotovoltaické elektrárny. Nepřípustné jsou: Využití pro bydlení, využití pro školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu, zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na prostředí. 7) Území drobného zemědělství - VF Plochy určené pro umístění zemědělských farem s bydlením majitelů, plochy pro zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva. Přípustné: Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, služby určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu. Přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a správa, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň. Zemědělská výroba s chovem hospodářského zvířectva, pokud nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území a pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru, sklady a zařízení zemědělské výroby, rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní plochy, plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné: Využití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu. Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. 8) Plocha výroby plocha pro fotovoltaické elektrárny - VE Plocha pro výrobu elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) Přípustné: Související technická a dopravní infrastruktura pro provoz FVE a pro napojení zařízení na rozvodnou síť. Oplocení, zeleň. Nepřípustné: Nepřípustné je využití pro jiný účel než FVE. 9) Sportovní a rekreační plochy OS Slouží pro sportovní a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované. Přípustné: Sportovní a rekreační hřiště venkovní i zastřešené a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň

12 Menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a tělovýchovu přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 10) Rekreační zahrady RZ Umístění rekreačních zahrad sloužících k rekreaci a zahrádkaření Přípustné: Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí. Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport bez negativního dopadu na okolní prostředí, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury. Umístění zahradních chatek s max. podlažní plochou 30 m2. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 11) Veřejné zeleň - ZS Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní zeleně. Přípustné: Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou, pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální stavby a zařízení sloužící obsluze těchto ploch. zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků, umisťování mobiliáře obce, zařízení technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních komunikací. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. Nepřípustné: je umístění objektů jiných funkcí, jiné činnosti narušující prostředí sídelní zeleně. Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství se sídelní zelení budovami. 12) Dopravní plochy - D Plochy silnic a komunikací, sloužící pro obsluhu území a umožňující průchod krajinou. Plochy železniční dopravní infrastruktury. Přípustné: Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné zeleně, cestní síť. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy dopravních zařízení a plochy železnice včetně nádraží, ploch pro vysokorychlostní trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou. Nepřípustné: Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy

13 13) Plochy technické infrastruktury plochy inženýrských sítí TI ( tmavofialová) Stavby technické infrastruktury. Přípustné Monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a trubní přepravu produktů.je pouze zařízení sloužící obsluze těchto území. Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách. Nepřípustné Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. Neurbanizované území 14) Krajinné zeleň - LK Nezemědělské a nelesní plochy v krajině (popř.sídle) porostlé vegetací, většinou se zastoupením dřevin. Přípustné jsou: Jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Opatření ke zvýšení ekologické stability území, realizace ÚSES, zařízení a stavby pro ochranu přírody, protipovodňová a protierozní opatření Extenzivní vodní plochy, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, revitalizační opatření. Výstavba zařízení liniové dopravní a technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních komunikací. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území. Nepřípustné: Jsou stavby a zařízení nevratně znehodnocující krajinnou zeleň. 15) Lesy (lesní plochy)- LP Pozemky určené k plnění funkcí lesa. Přípustná Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), využití ploch je možné pouze v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění. Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, ochranu přírody, realizace ÚSES, protipovodňová a protierozní opatření. Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k výkonu myslivosti podmíněné souhlasem státní správy lesů. Výstavba extenzivních vodních nádrží podmíněná souhlasem státní správy lesů. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území. Nepřípustné: Je umístění staveb a činností jiných funkcí

14 16) Plochy zemědělské orná půda -ZO Zemědělská půda Přípustné: Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, přípustné jsou změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území. Nepřípustné: Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 17) Plochy zemědělské trvalé travní porosty- ZT Zemědělská půda. Přípustná Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, přípustné jsou změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území. Nepřípustné: Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 18) Vodní plochy a toky - H Vodní ploch a toky. Přípustné: Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované. Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. Nepřípustné Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní režim v území. b) Podmínky pro využití ploch ÚSES Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

15 Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří: stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. c) Změna podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch původního územního plánu : Změnou č 1. územního plánu se mění podmínky uvedené v článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 k územnímu plánu obce Blížkovice: Článek 4 odst vypouští se odst doplňuje se: max. výška bytových domů bude 4 nadzemní podlaží odst vypouští se odst vypouští se odst vypouští se odst vypouští se d) Podmínky pro využití a prostorové uspořádání nově vymezených zastavitelných ploch : Plocha Z 1 (nízkopodlažní bydlení BR) - Výstavba objektů RD o max. 2 nadzemních podlažích - Převažující způsob zastřešení sedlová střecha. - Dopravní napojení ze silnice III/4147 a ze stávajících místních komunikací

16 Plocha Z 2a (bytové domy BD) - Výstavba rodinných domů o max. 2 nadzemních podlažích nebo bytových domů o max. 4 nadzemních podlažích. - Výstavba objektů bytových domů o max. 3 nadzemních podlažích + podkroví - Dopravní napojení ze stávajících místních komunikací. Plocha Z 2b (sportovní a rekreační plocha OS) - Výstavba objektů v ploše o 2 nadzemních podlažích - Dopravní napojení ze silnice ze stávající místní komunikace. - V ploše bude umístěno parkoviště. Plocha Z 3 (sportovní a rekreační plocha OS) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy pro sport a rekreaci je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Výstavba objektů v ploše 2 nadzemních podlažích - V ploše bude umístěno parkoviště. Plocha Z 4 (drobná výroba a služby VD) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Dopravní napojení ze silnice ze stávajících místních komunikací. - Při budování průmyslových staveb (sklady, sila, hangáry apod.) s kovovým pláštěm musí být předem jejich umístění projednáno s vojenskou správou. - Maximální výška objektů a staveb v ploše bude 10 m. Plocha Z 5 (drobná výroba a služby VD) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Maximální výška staveb v ploše 8 m. - Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. - Maximální výška objektů a staveb v ploše bude 10 m. Plocha Z 7 (dopravní plochy parkoviště D) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy pro parkování je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Maximálně chránit stávající veřejnou zeleň Plocha Z 8 (drobná výroba a služby VD) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy je podmíněno dodržením hygienických limitů pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb - Výstavba objektů v ploše o max. 2 nadzemních podlažích

17 - Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Plocha Z 9 (občanská vybavenost hřbitovy OV) - Plocha navazuje na památkově chráněnou část hřbitova. - Způsob oplocení plochy bude v souladu s oplocením stávající plochy hřbitova. Plocha Z 11 (nízkopodlažní bydlení BR) - Výstavba objektů RD o max. 2 nadzemních podlažích - Převažující způsob zastřešení sedlová střecha. - Dopravní napojení stávajících místních komunikací. - Respektovat vymezený interakční prvek při levostranném přítoku Jevišovky o šířce 6 m Plocha Z 12 (veřejná zeleň ZS) - Je vymezena jako nezastavitelné plocha veřejné zeleně. - Při vegetačních úpravách budou přednostně použity domácí druhy rostlin Plocha Z 15 (smíšená zóna SV) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Výstavba objektů o max. 2 nadzemních podlažích. - Dopravní napojení přes stávající provozně související nemovitost - Plocha leží v ochranném pásmu dráhy Plocha Z 17 (smíšená zóna SV) - Je nutné respektovat doprovodné porosty u rybníka. Plocha Z 19 (rekreační zahrady RZ) - Respektovat záplavové území Jevišovky Plocha Z 21a (plochy výroby- fotovoltaické elektrárny VE) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Respektovat manipulační pruh podél vodoteče. - Respektovat vodní zdroje v ploše - Zachovat funkčnost cestní sítě. - Po obvodu plochy bude vysázena krajinná zeleň, založení víceméně souvislých dřevinných porostů by mělo předcházet stavbě samotné. - Při budování průmyslových staveb (sklady, sila, hangáry apod.) s kovovým pláštěm musí být předem jejich umístění projednáno s vojenskou správou. - Maximální výška objektů a staveb v ploše bude 10 m

18 Plocha Z 21b (plochy výroby- fotovoltaické elektrárny VE) - Podmíněně přípustná plocha, využití plochy je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. - Respektovat manipulační pruh podél vodoteče. - Respektovat vodní zdroje v ploše - Zachovat funkčnost cestní sítě. - Po obvodu plochy bude vysázena krajinná zeleň, založení víceméně souvislých dřevinných porostů by mělo předcházet stavbě samotné. - Při budování průmyslových staveb (sklady, sila, hangáry apod.) s kovovým pláštěm musí být předem jejich umístění projednáno s vojenskou správou. - Maximální výška objektů a staveb v ploše bude 10 m. Plocha Z 22 (orná půda ZO - změna funkce, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Plocha Z 23 (bytové domy BD) - změna funkce, změna zakreslení bez vnitřního členění obslužnými komunikacemi, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Plocha Z 24 (nízkopodlažní bydlení BR) - změna zakreslení bez vnitřního členění obslužnými komunikacemi, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Plocha Z 25 (smíšená zóna SV) - změna funkce, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Plocha Z 26 (nízkopodlažní bydlení BR) - změna funkce, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Plocha Z 27 (bytové domy BD a nízkopodlažní bydlení BR) - změna funkce, nejsou stanoveny doplňující regulativy. Nutnost zpracovat územní studii není pro nové lokality není stanovena. Etapizace ploch není stanovena. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT. Nové veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace vymezeny. nejsou změnou územního plánu

19 Plochy pro místní komunikace a inženýrské sítě, vymezené v původním územním plánu uvnitř zastavitelných ploch Z23 a Z24 jako veřejně prospěšné stavby jsou touto změnou zrušeny. 8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO. Tyto stavby a opatření a asanace nejsou vymezeny. 9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Změna č. 1 územního plánu obce Blížkovice obsahuje přílohy: I. Územní plán A. Textová část územního plánu - 13 stran B. Grafická část územního plánu: 1 Hlavní výkres a výkres základního členění 1 : II. Odůvodnění územního plánu A. Textová část odůvodnění územního plánu 9 stran B. Grafická část odůvodnění územního plánu: 2 Koordinační výkres 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Etapizace není u ploch změny stanovena

20 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ŮZEMNÍHO PLÁNU 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU KRAJEM Širší vztahy Nové rozvojové plochy a plochy změn obsažené ve změně č. 1 územního plánu obce jsou situovány v řadě lokalit na území obou katastrů městyse Blížkovice. Nejvíce změn je situováno v západní části městyse, v lokalitě nové výstavby za školou a u bytových domů. Zde jsou navrženy nové plochy pro bydlení, plochy pro sport a rekreaci, je navrženo parkoviště u školy, jsou navrženy plochy pro rozšíření hřbitova. Území západně od náměstí je dlouhodobě uvažováno jako hlavní rozvojový směr pro obytné území městyse a navrhované změny jsou v souladu s touto koncepcí. V lokalitě bytové výstavby u Dřevotvaru jsou navrženy dílčí úpravy již vymezených ploch. Je navrženo změnit západní obtížně zastavitelnou část plochy pro bydlení na veřejnou zeleň. Vypuštění nadbytečného vnitřního členění ploch umožní větší variabilitu zástavby a umístění požadovaných větších parcel v území. Nejvzdálenější lokalita pro bydlení je navržena u Mácova rybníka směrem na Nové Syrovice. Tento směr rozvoje obytné zástavby byl částečně obsažen již v původním plánu, i když jako vedlejší směr rozvoje bydlení městyse. Rozvoj výrobního území městyse je ve změně územního plánu v zásadě navržen ve dvou lokalitách. Východně od Dřevotvaru je v návaznost na již vymezené zastavitelné plochy a zastavitelné území vymezena plocha pro drobnou výrobu a služby. Druhá rozvojová lokalita je navržena v návaznosti na areál Agrodružstva Blížkovice a na zastavitelné plochy vymezené v původním územním plánu. Tyto plochy jsou nově vymezeny pro výrobu s využitím pro fotovoltaické elektrárny. Ve změně jsou dále navrženy dílčí rozvojové plochy s plochy změn vycházející z požadavků jednotlivých vlastníků. Návaznost navrhovaných lokalit změny na okolní území znázorňuje koordinační výkres odůvodnění změny územního plánu. Vztah vůči nadřazené územně plánovací dokumentaci Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro změnu územního plánu obce žádné požadavky. Pro toto území není v současné době zpracována žádná platná dokumentace vydaná krajem. Územně analytické podklady nebyly v době zpracování a schválení zadání územního plánu zpracovány. Při zpracování návrhu změny územního plánu však již byly využity

21 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Komentář k požadavkům zadání: 1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) Ve změně územního plánu je ponecháno označení funkčních ploch z původního územního plánu a změnou ÚP jsou k těmto plochám přiřazeny nové regulativy (podmínky využití ploch). Ve změně územního plánu je nově vymezena plocha výroby fotovoltaické elektrárny. V této ploše je přípustné umístit pouze fotovoltaické elektrárny a související dopravní a technickou vybavenost. 2. Vyřazení některých lokalit změny územního plánu Zpracování změny územního plánu bylo průběžně konzultováno se zástupci obce a bylo konzultováno s dotčenými orgány na úseku ochrany ZPF. Na základě těchto pracovních jednání byly některé lokality, obsažené v zadání územního plánu vypuštěny (lok. 13,14,16). Některé lokality byly výrazně redukovány(lok. 5,1). 3. Označení lokalit změny územního plánu Vychází z označení lokalit v zadání územního plánu (Z 1 Z 22). Některé požadavky uvedené v zadání změny v obecné poloze, především požadavky na odstranění nadměrné podrobnosti původního územního plánu jsou pak v grafické podobě označeny následnými čísly (Z 23 ). 4. Využití digitální katastrální mapy. Původní územní plán je zpracován nad účelovou KM, vyhotovenou OkÚ Znojmo pro účely územního plánování. V zadání územního plánu je uveden požadavek na využití digitální katastrální mapy (DKM). Ve změně územního plánu je pro hlavní výkres a výkres přepokládaných záborů půdního fondu použita v souladu s požadavky zadání současná DKM. Pro koordinační výkres je pak použita původní účelová KM. Důvodem je značná odlišnost obou mapových podkladů. Pro naplnění smyslu koordinačního výkresu, tj. vztahu ploch změn k původnímu ÚP je nutné použít původní mapový podklad a do něj zakreslit lokality změny. 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Hlavní cíle řešení změny územního plánu : Změna územního plánu zahrnuje požadavky na změny v území za poměrně dlouhé časové období od schválení původního územního plánu (ten byl schválen ) po zpracování zadání změny č.1. Předmětem změny č. 1 územního plánu obce je zejména návrh nových ploch pro fototovoltaické elektrárny, dále jsou navrženy dílčí změny nové plochy pro bydlení, plochy pro sport a rekreaci, plochy pro drobnou výrobu a další menší změny

22 3. 2. Vymezení řešeného území Řešené území změny územního plánu je vymezeno plochami změn tj. nově vymezenými zastavitelnými plochami a lokalitami změny funkčních ploch v zastavěném území. Řešené území je zakresleno v grafické části změny územního plánu. V hlavním výkresu změny územního plánu je zobrazeno navrhované funkční využití pouze v hranicích takto vymezeného řešeného území změny územního plánu. V navazujícím území je zobrazena pouze lineární kresba katastrální mapy. Pro znázornění využití navazujících ploch je v koordinačním výkresu znázorněno navazující území. V tomto výkresu jsou tedy znázorněny jak plochy změny č 1 územního plánu, tak navazující plochy, kde platí původní územní plán Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Socioekonomické, kulturní, historické a přírodní podmínky území jsou uvedeny v průzkumové části původního územního plánu. Podmínky ochrany přírodních hodnot Územní systém ekologické stability plán lokálního územního systému ekologické stability pro obec Blížkovice (k. ú. Městys Blížkovice a k. ú. Ves Blížkovice) zpracovala ing. Draga Kolářová Ekologické projektování, Čejkovická 13, Brno( zpracovatel RNDr. Jiří Kocián) v roce Navrhovaná změna nemění územní systém ekologické stability prostorové vymezený v původním územním plánu. Nově jsou stanoveny podmínky pro využití ploch v ÚSES. Ochrana ZPF a PUPFL - součástí návrhu změny č. 1 územního plánu je zemědělská příloha, která vyhodnocuje dotčení půdního fondu. Ochrana PUPFL - ve změně č. 1 nedojde k dotčení pozemků lesa ani ochranného pásma lesa. Podmínky ochrany civilizačních a kulturních hodnot Ochrana kulturních hodnot V zájmovém území změny územního plánu se nachází památkově chráněný areál farního kostela Sv. Bartoloměje (p.č. 117 a 13/1). Lokalita pro rozšíření hřbitova navazuje na plochu kulturní památky severně. Tuto památku, včetně prostředí památky je třeba v podrobnější dokumentaci rozšíření hřbitova v lokalitě plně respektovat. Ochrana této památky je zakotvena v regulativu předmětné plochy. Ochrana archeologických lokalit- v uvedených územích je možná existence území s archeologickými nálezy. V případě existence území s archeologickými nálezy v dotčeném prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti musí být naplněno ustanovení 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. a 23 odst.2 a 3 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči

23 3. 4. Návrh urbanistické koncepce Návaznost jednotlivých lokalitu změny na stabilizované území a na plochy vymezené v původním územním plánu je znázorněna ve výřezu koordinačního výkresu. Z1. Plocha pro nízkopodlažní bydlení u Mácova rybníka Lokalita se nachází v severozápadní části obce u silnice III/4147 směrem na Nové Syrovice. Plocha bude dopravně napojena ze stávající silnice a stávajících místních komunikací. Plocha byla v průběhu zpracování návrhu po projednání se zástupci městyse zredukována pouze na vzdálenější část od Mácova rybníka, takže nezasahuje do záplavového území a vymezeného ÚSES podél Jevišovky resp. Mácova rybníka.. Z2a. Plocha pro bydlení Za bytovkami Lokalita se nachází ve východní části obce v blízkosti školy a hřiště. Plocha navazuje na zastavitelné plochy vymezené v původním územním plánu. Zařazení do funkční plochy bytové domy (viz regulativy) umožní podle podrobnější dokumentace umístit v ploše rodinné domy nebo bytové domy. Dopravní napojení bude ze stávající místní komunikace. Z2b. Plocha pro sport a rekreaci Za bytovkami Lokalita se nachází ve východní části obce u hřiště, navazuje na plochu pro sportovního areálu přes komunikaci. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. V ploše se předpokládá také umístění parkoviště pro hřiště. Z3. Plocha pro rozšíření sportovního hřiště za školou. Rozšíření sportovního hřiště severním směrem. Z4. Plocha pro drobnou výrobu a služby u Dřevotvaru. Lokalita se nachází ve východní části městyse v návaznostmi na plochy pro drobnou výrobu vymezené v původním územním plánu. Dopravní napojení stávající místní komunikaci, případně účelovou komunikací mimo obytné území vymezenou v původním územním plánu. Z5. Plocha pro drobnou výrobu a služby u silnice na Ctidružice. Lokalita se nachází v jižní části obce, plocha navazuje na nemovitosti žadatele. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Z7. Plocha pro parkoviště u školy. Ve změně ÚP je vymezena dopravní plocha podél místních komunikací u školy. Plochy budou vyčleněny do ploch veřejné zeleně v nezbytně nutném rozsahu, tak aby dotčení zeleně bylo co nejmenší. Tato podmínka je uvedena v regulativu plochy. Z8. Plocha pro drobnou výrobu a služby za náměstím. Ve změně ÚP je vymezena zastavitelná plocha pro drobnou výrobu a služby v prostoru mezi hřbitovem, zahradnictvím a stodolami stávajících nemovitostí na náměstí. Plocha bude využita pro rozšíření zahradnictví. Z9. Plocha pro rozšíření hřbitova Je navrženo rozšíření plochy pro hřbitov severním směrem. Plocha navazuje na památkově chráněný pozemek areálu kostela Sv. Bartoloměje s ohradní zdí. Využití plochy a zejména oplacení musí odpovídat prostředí kulturní památky

24 Z11. Plocha pro nízkopodlažní bydlení U potoka. Nově je vymezena zastavitelná plocha pro bydlení v severní části obce, plocha navazuje na plochu vymezenou v původním územním plánu.. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Z12. Změna funkční plochy z nízkopodlažního bydlení na plochu pro veřejnou zeleň. Východní část plochy, vymezené v původním územní plánu pro bydlení je změněna na plochu pro veřejnou zeleň. Jedná se o plochu obtížně zastavitelnou, ležící v blízkosti areálu Dřevotvaru. Z15. Plocha pro smíšenou zónu u přejezdu trati ČD. Plocha se nachází na severovýchodním okraji obce u trati ČD. Nově vymezená zastavitelná plocha navazuje na plochu v zastavěném území, kde je navržena změna funkce na smíšené území (Z25). Nová plocha bude dopravně napojena přes tuto stávající nemovitost. Z17. Plocha pro smíšené území změna funkce z veřejné zeleně a zrušení přestavbové plochy. Plocha se nachází na západním okraji obce u Stehlíkova rybníka. Plocha je dnes již zastavěna garáží, je proto označena jako plocha pro smíšenou zónu stav. Navazující plochy označené v územním plánu jako přestavbové jsou zařazeny také do ploch pro smíšenou zónu stav. Z19. Plocha pro zahrady u Mácova rybníka - návrh. Plocha se nachází pod hrází Mácova rybníka a navazuje jihovýchodně na stávající zahrady. Jižně od plochy zasahuje stanovené záplavové území Jevišovky. Navrhované plochy zahrad leží mino záplavové území. Z21a. Plocha výroby plochy fotovoltaických elektráren u zemědělského družstva. Plocha se nachází západně od areálu zemědělského družstva. Po obvodu plochy je navržen pruh krajinné zeleně. Z21b. Plocha výroby plochy fotovoltaických elektráren u zemědělského družstva. Plocha se nachází jižně od areálu zemědělského družstva. Cesta oddělující plochy 21a a 21b zůstane zachována. Po obvodu plochy je navržen pruh krajinné zeleně. Z22. Zrušení plochy pro technickou vybavenost u zemědělského družstva. Plocha pro navrhovaný věžový vodojem podle původního územního plánu je touto změnou zrušena. Je zakreslen stávající stav orná půda. Z23. Změna členění zastavitelné plochy za bytovkami Plocha je zakreslena bez obslužných komunikací. V původním územním plánu je v rozvojových plochách směrně zakreslena organice území, tj. umístění komunikací, orientační parcelace a umístění RD. Ve změně územního plánu je toto dělení zrušeno. Zařazení do funkční plochy bytové domy (viz regulativy) umožní podle podrobnější dokumentace umístit v ploše rodinné domy nebo bytové domy. Z24. Změna členění zastavitelné plochy u Dřevotvaru Plocha bude zakreslena bez vymezení obslužných komunikací

25 Z25. Změna funkční plochy u přejezdu na plochu pro smíšené území. Jedná o plochu v zastavěném území, současné využití plochy odpovídá smíšenému území. Na plochu bude navazovat zastavitelná plocha pro smíšené území vymezená touto změnou. Z26. Změna funkční plochy z ploch pro dopravu (parkoviště) na plochu pro nízkopodlažní bydlení. Plocha bude využita pro nízkopodlažní bydlení. Jedná se o plochu vymezenou v původním územním plánu v rámci podrobného členění ploch na dopravní plochu parkoviště. Z27. Změna funkční plochy z ploch pro nízkopodlažní bydlení na bytové domy. Plocha označena jako plocha pro nízkopodlažní bydlení návrh. Zařazení do funkční plochy bytové domy (viz regulativy) umožní podle podrobnější dokumentace umístit v ploše rodinné domy nebo bytové domy Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) Členění řešeného území změny na funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) je zobrazeno v hlavním výkresu změny územního plánu. V koordinačním výkrese, který zobrazuje i navazující území jsou zakresleny další navazující funkční plochy podle původního územního plánu. Plochy, navrhované ve změně č.1 jsou v koordinačním výkresu graficky odlišeny od stabilizovaných a navrhovaných ploch v původním územním plánu. Vymezení funkčních ploch je respektováno, podmínky jejich využití (regulativy funkčních ploch) jsou ve změně ÚP nově stanoveny. Především z důvodů situování fotovoltaických elektráren byla v územním plánu vymezena nová funkční plocha.- plocha výroby- plochy fotovoltaických elektráren Návrh koncepce dopravy Silniční doprava V kontaktu se silnicemi jsou lokality změny Z1 plocha pro nízkopodlažní bydlení u silnice III/4147 na Nové Syrovice a plocha Z4 plocha pro drobnou výrobu a služby u silnice II/4114 na Ctidružice. Ostatní plochy změn leží mimo silnice. Organizace zástavby, konkrétní lokalizace obslužných komunikací a způsob napojení na silniční síť bude řešen v podrobnější dokumentaci. Místní komunikace, parkoviště. Nové místní komunikace pro obsluhu území budou umístěny v rámci navrhovaných zastavitelných ploch v podrobnější dokumentaci. Ve změně územního plánu však není u ploch stanovena povinnost zpracovat územní studii. Ve změně územního plánu je navržena plocha pro parkoviště u základní školy. Parkoviště je navrženo podél místních komunikací u základní školy. Ve rozvojových plochách pro bydlení, specifikovaných v této změně územního plánu, je vypuštěno zakreslení navrhovaných obslužných komunikací v dané ploše. Železniční doprava Navrhovaní plocha pro smíšené území Z 15 u železničního přejezdu se nachází v ochranném pásmu tratě ČD. Plocha je označena jako podmíněně přípustná, využití plochy je

26 vázáno na splnění podmínek výstavby v OP dráhy a v případě chráněné zástavby také na splnění legislativních předpisů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. U plochy je tedy stanovena podmínka: Využití plochy je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Posouzení životního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy, ochrana před hlukem a vibracemi. Posouzení negativních vlivů ze silniční dopravy nebylo provedeno. Na území městyse nebylo (kromě silnice I/38) v roce 2005 provedeno celostátní sčítání dopravy, na komunikacích je malá intenzita dopravy Návrh koncepce technického vybavení Vodní hospodářství Vodní toky Sídlem protéká vodní tok Jevišovka a Syrovický potok. Do změny územního plánu (koordinačního výkresu) je zapracováno nově stanovené záplavové území řeky Jevišovky vyhlášené dne pod č.j. JMK 13912/2005/OŽP-Cr. Grafický zákres byl převzat v dig. podobě z ÚAP ORP Znojmo. V některých lokalitách zákres nekoresponduje s kresbou katastrální mapy, zákres však nebyl nijak upravován. Navrhované rozvojové plochy leží mimo stanovené záplavové území tohoto toku. Zásobování pitnou vodou Městys Blížkovice má vybudovaný veřejný vodovod, majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, provozuje jej VAS a.s. Znojmo. Městys je členem sdružení VAK Při formanské cestě. Městys je zásoben ze skupinového vodovodu Třebíč, z ÚP Štítary, z přivaděče Vranov- M.Budějovice Dukovany. Městys je zásoben z vodojemu Čstohostice 2x100 m3, s max. hladinou 434,30 m.n.m. Lokality pro bydlení, případně průmysl a jiné funkce budou napojeny z veřejného vodovodu ze stávajícího zastavěného území, na které navazují. Podle možností budou uliční řady v lokalitách zokruhovány. V řešeném území se dále nachází užitkový vodovod Agrodružstva Blížkovice (samostatný zdroj vody - 4 studny s výtlakem a akumulací). Slouží jako zdroj užitkové vody pro živočišnou výrobu. Ve změně územního plánu jsou zahrnuta oplocená jímací území tohoto vodovodu do ploch pro umístění fotovoltaických elektráren. Odkanalizování a čištění odpadních vod V obci je vybudován kanalizační systém dešťové a splaškové kanalizace, na síti jsou čerpací stanice. V obci je vybudována ČOV. Odtok vyčištěných odpadních vod je do Jevišovky. V lokalitách pro výstavbu RD bude vybudována kanalizace, lokality budou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Způsob odkanalizování lokalit bude upřesněn v podrobnější dokumentaci

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ Datum: srpen 2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov.

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov. Dle rozdělovníku Číslo jednací Vyřizuje/telefon Dne ÚÚP/234/2008 Ing. Kněžínková/ 567 167 489 18.1.2008 Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení )

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ: PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Plochy převážně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH Datum: leden 2016 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008.

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008. 1 - ÚZEMNÍ PLÁN A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008. B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Rozvoj obce Rozvoj obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy)

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy) OBEC ČASTOHOSTICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Častohosticích...2013 1 ÚZEMNÍ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka

Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka Opatření obecné povahy - změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Správní orgán, který změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou vydal: Záznam o účinnosti Oprávněná

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Hostěnice

ÚZEMNÍ PLÁN. Hostěnice ÚZEMNÍ PLÁN upravený územní plán podle 188 zákona č. 183/2006 Sb. Hostěnice 2014 textová část PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - 2 - ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚNICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁPY č. 02/2002 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zápy Zastupitelstvo obce Zápy, na základě ustanovení 10 písmeno a) a 84 odst. 2, písmeno i) zákona č. 128/2000

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 8 NÁVRH zaří 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE NÁVRH zpracovaný v souladu s 7 zákona 183006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE číslo jednací:... v Sobotovicích dne:... (Územní plán Sobotovice) Obec Sobotovice Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň,

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Název dokumentace: - územní plán Merklín, dokumentace pro projednání Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbanistické řešení,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Obec Jistebník Jistebník 149 742 82 Jistebník

Obec Jistebník Jistebník 149 742 82 Jistebník Obec Jistebník Jistebník 149 742 82 Jistebník Jistebník dne... Č.j.: Návrh Opatření obecné povahy č. 1/2011 Dne...zastupitelstvo obce Jistebník, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

K R U M S Í N ÚZEMNÍ PLÁN. BRNO, listopad 2009

K R U M S Í N ÚZEMNÍ PLÁN. BRNO, listopad 2009 ÚZEMNÍ PLÁN - K R U M S Í N - Pořizovatel: Městský úřad Prostějov, Stavební úřad, oddělení územního plánování Úřad územního plánování Orgán územního plánování: Schvalující orgán: Projektant: obec Krumsín

Více