PŘÍLOHA PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Pracovní dny o radioimunoanálýze Ve dnech 27. a 28. dubna 1978 uspořádal Spolek lékařů v Hradci Králové a KUNZ ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Společností nukleární medicíny a radiační hygieny PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE Rychlý rozvoj radioimunoanalýzy, dnes již široce používané analytické metody v současné klinické praxi, vyvolal nutnost vzájemného sdělování poznatků nejen v oblasti klinické praxe, ale také po stránce metodické. Snahou všech laboratorních pracovníků v současné době je standardizovat metody radioimunoanalýzy, které jsou v naší zemi prováděné. K tomu mělo sloužit toto pracovní setkání, kterého se zúčastnilo 153 pracovníků z výzkumných ústavů, vysokých škol a ústavů národního zdraví. Během dvou dnů bylo předneseno 33 přednášek, které se zabývaly jednak metodickými problémy radioimunoanalýzy a jednak využitím této metody v klinické praxi.

2 PŘEDPOKLADY A MOŽNOSTI ZPRACOVANÍ VÝSLEDKŮ RIA NA MALÝCH POČÍTAČÍCH Závada M., Ullmann V., Sajarčík K. Oddělení nukleární medicíny KNsP v Ostravě Prim. doc. MUDr. J. Kuba, CSc. V práci je popsán program pro zpracování výsledků RIA na počítači PDS-3. Uvádí se rovněž zkušenosti s řešením některých systémových problémů. Kalibrační závislost je prokládána váženou metodou nejmenších čtverců ve formě obecné hyperboly. Byly řešeny otázky racionálního uspořádání výsledků a automatické selekce dat k vyloučení chybných výsledků. Provádí se výpočet maximální chyby stanovení pro každý vzorek a výpočet řady parametrů pro kontrolu RIA (podíl specifické a nespecifické vazby, citlivost, 50%-intercept, reziduálni rozptyl, hodnoty kontrolních sér aj.). Výpis z počítače pak ve značné míře nahrazuje laboratorní protokol. Program se prakticky osvědčil u řady RIA a znamená značnou časovou úsporu. ÚČINOK AKTÍVNEHO UHLIA NA MERANIE RÁDIOAKTIVITY V RIA Jurčovičová /., Vigaš M., Klimeš I. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava Je známe, že aktívne uhlie spôsobuje zhášanie rádioaktivity. Bolo zistené, že pri rádioaktivite CPM zhášanie predstavuje 3,2 /o a pri rádioaktivite do CPM 7 /o. Táto skutočnosť by mohla ovplyvniť výsledky RIA stanovenia, preto bola meraná rádioaktivita uhlia a supernatantu po oddelení viazaného a voľného hormónu. Po odčítání hodnôt z oboch kalibračných kriviek bolo zistené, že rozptyl hodnôt získaných po meraní uhlia bol väčší ako po merení aktivity supernatantu, pričom priemerné hodnoty boli rovnaké a rozptyly neboli štatisticky významné. Z uvedených výsledkov vyplývá, že zhášanie rádioaktivity na uhlí, resp. meranie nehomogénnej zmesi neovplyvňuje výsledky RIA stanovenia pri použití bežnej prístrojovej techniky firmy Nuclear Chicago.

3 PŘESNOST A SPRÁVNOST STANOVENÍ PLAZMATICKÉ RENINOVÉ AKTIVITY Topolčan O., Závada M., Hušková M. Interní klinika LFUK Plzsň Odd. nukleární medicíny KNsP Ostrava Odd. nukleární medicíny, radiologická klinika Hradec Králové V přednášce autoři podávají přehled faktorů ovlivňujících stanovení plazmatické reninové aktivity, a to jak při odběru (teplota), tak i v průběhu inkubace (ph, trvání inkubace) a konečně i v průběhu vlastního stanovení. Je uveden rovněž stručný přehled dlouhodobé stability výsledků a parametrů přesnosti a spolehlivosti RIA metody. STANOVENÍ NORMÁLNÍCH HODNOT PLAZMATICKÉ RENINOVÉ AKTIVITY U DÉTÍ Hušková M., Pellantová Z. Oddělení nukleární medicíny, radiologická klinika LFUK Hradec Králové Dětská klinika LFUK v Hradci Králové Autoři se ve svém sdělení zabývají problematikou stanovení normálních hodnot plazmatické reninové aktivity (PRA) u dětí radioimunoanalytickou metodou. Byly zjištěny normální hodnoty PRA ve skupinách: 0 3 roky 4,98 + 1,35 ng/ml/hod 3 6 let 4,11 + 0,993 ng/ml/hod 6 10 let 2,91 ±0,445 ng/ml/hod let 3,54 + 0,151 ng/ml/hod shodně s literárními údaji. V práci se klade velký důraz na vytvoření standardních podmínek pro odběr krve pro toto stanovení, především na vyloučení stressu. Autoři ve své práci dokládají, že hodnoty PRA jsou stressem podstatně zvýšené.

4 RADIAČNÍ RIZIKO Z 125 I PŘI PRÁCI V RIA LABORATOŘÍCH - VNITŘNÍ KONTAMINACE A ZÁTĚŽ RUKOU Husák V., Kleinbauer K., Budíková M. Klinika nukleární medicíny FN Olomouc Radiojód 125 I, kterého se v současné době nejvíce používá pro radioimunologická stanovení, představuje pro pracovníky riziko, dané hlavně možností vnitřní kontaminace. Je podán přehled dosavadních literárních údajů o vnitřní kontaminaci pracovníků 125 I, naznačující, že může jít o vážný problém, a o zdrojích vnitrní kontaminace (značení preaparátů, únik 125 I z otevřených ampulí, kontaminované povrchy). Je popsána modifikovaná detekční aparatura pro monitorování 125 I ve štítné žláze. Jako signální úroveň pro obsah 125 I ve štítné žláze se v literatuře doporučuje hodnota 11,1 kbq (0,3 juci). Jsou diskutovány možnosti měření kontaminace povrchů a pracovních ploch (z čs. přístrojů je vhodný měřič NZZ 302 s detekční jednotkou NNC 331 a scintilátorem SKX 11U13, výrobek 125 VÚPJT Přemyšelní). Radiační zátěž rukou při manipulaci se zářiči I představuje pro pracovníky zřejmě menší riziko než vnitřní kontaminace (např. na povrchu Hamiltonovy stříkačky o objemu 10 ^1 používané při jodaci byl pomocí TLD zjištěn expoziční příkon 14,6 mr. min 1. mci 1 ). POROVNANIE VLASTNOSTÍ 125 I-TSH PRIPRAVENÝCH ROZDIELNYMI POSTUPMI Fôldes O. Ústav experimentálne] endokrinológie SAV, Bratislava V práci sú prezentované výsledky porovnania kvalitatívnych vlastností!2d I-TSH pripravených jódováním a) pomocou chloramínu T, b) modifikovanou metódou pomocou laktoperixidázy, c) za použitia IODOGEN-u. Ako výsledky ukazujú, použitie IODOGÉNu na prípravu jódom označených bielkovín nie je vhodné. Metóda, používajúca laktoperoxidázu je relatívne najnáročnejšia, z hladiska dlhodobej použivatelnosti však poskytuje najlepšie výsledky. Pripravené preparáty sa porovnali z hľadiska 1. imunoreaktivity po čas prípravy a po 30 dňoch 2. nešpecifickej väzby pri RIA 3. obsahu volného jodidu.

5 JODOVANÉ DERIVÁTY STEROIDÚ l^ereš K., Holík ]., Plchová D. Izotopová laboratoř BÚ ČSAV, Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves Imunizací novozélandských králíků konjugátem testosteron-3-cmo-bsa (17:1) byly získány protilátky o titru 1: a o vysoké specifitě ( /o křížové rakce s DHT 9,6%, u ostatních blízkých steroidů > 0,5%). Pomocí takto získaných protilátek byla ověřena imunoreaktivita tří nových derivátů testosteronu: č. 1 lľ-o-chloracetyltestosteron; č. 2 3-N-(jodacetylhydrazonu) testosteronu ač. 3 3-N (3,5-jodsalicylhydrazon) testosteronu. Derivát č. 1 nemá vhodné imunogenní vlastnosti, derivát č. 2 vykazuje imunoreaktivitu prakticky shodnou s testosteronem, avšak není stálý a nehodí se pro rutinní práci. Derivát č. 3 vykazuje rovněž dobrou imunoreaktivitu a navíc je stálý. Po vyřešení radioaktivní syntézy bude možno použít této sloučeniny pro RIA testosteronu. Vysoce citlivé a specifické protilátky umožnily řešit i jiný závažný problém, tj. přímý RIA postup na stanovení testosteronu v plazmě zvířat. Vypracovaný postup bez extrakce byl ověřen s 20, resp. 50 ^1 plazmy na 50 vzorcích plazmy býků a srovnán s tradičním extrakčním postupem. Byla nalezena lineární závislost mezi množstvím plazmy a koncentrací testosteronu a korelační kodeficient y = +0,96. Možnost přímého postupu při stanovení testosteronu v plazmě, s eventuálním použitím 125 I derivátu může při rutinní analýze znamenat výrazný ekonomický přínos. RIA VLASTNOSTI JODDERIVÄTÚ METYLTESTOSTERONU Kozák L, Hampl R., Lukešová Š. 3iofyzikální ústav LFUK Praha Metodou přímé jodace (tavením a oxidací pomocí chloraminu T) byly připraveny vzorky jodderivátů metyltestosteronu 125 I. Srovnání jednotlivých radiochromatografických frakcí v závislosti na způsobu přípravy a srovnání jejich reakce s metyltestosteronovým antisérem jsou uvedeny v přednášce.

6 VLASTNOSTI ZNAČENÝCH TYROSINOVÝCH ANALOGU SDMATOSTATINU V SYSTÉMU RIA Šuba P., Cerman ]., Lomský R., Príbyšová /. Neurochirurgická klinika LFUK Hradec Králové I. interní klinika LFUK Hradec Králové Byly pozorovány rozdíly ve vazbě Tyr-1- a Tyr-11- analogů somatostatinu po radiojodaci na jednotlivá; antiséra připravená imunizací králíků konjugátem syntetického cyklického tetradekapeptidu s hovězím sérovým albuminem. Elektroforézou na membránách z acetátu celulózy a tenkovrstevnou chromatografií na silikagelu byly dále zjištěny rozdíly mezi oběma preparáty po inkubaci s neimunním sérem. Byla též sledována sorpce na sklo a jiné materiály používané v RIA. RADIQJODACE TYROSINOVÝCH ANALOGŮ SOMATOSTATINU; POUŽITÍ PREPARÁTU QUSO G 32 Cerman ]., Šuba P., Lomský R., Príbyšová J. Neurochirurgická klinika LFUK v Hradci Králové I. interní klinika LFUK v Hradci Králové Protože přirozený hypotalamický somatostatin (cyklický tetradekapeptid) neobsahuje tyrosinový zbytek, bylo použito jeho analoga Tyr-1 a Tyr 11- somatostatinu pro radiojodaci chloraminovou nebo laktoperoxidázovou metodou. Reakční směs byla dělena sloupcovou chromatografií na karboxymethylcelulóze a na Sephadexu s využitím sítového i adsorpčního principu. Lépe se osvědčilo použití křemenného adsorbentu QUSO G 32 vsádkovým způsobem. Eluce značeného hormonu 20% acetonem v O,1M octové kyselině vedla k produktu, který se při elektroforéze jevil homogenní. Pro sledování vlastností značených preparátů a účinnosti uvedených separačních postupů bylo kromě chromatoelektroforézy" použito elektroforézy na membránách z acetátu celulózy a dále tenkovrstevné chromatografie na silikagelu v soustavě s organickou fází směsi butanol, octová kyselina, voda.

7 VÝZNAM STANOVENÍ HCG PRO DIAGNOSTIKU MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ Fignerová H., Talaš M. Porodnicko-gynekologická klinika LF Olomouc Provedli jsme rozbor radioimunologických vyšetření HCG u 104 vzorků séra u suspektních mimoděložních těhotenství. U hodnot HCG do 20 miu/ml séra jsme těhotenství vyloučili, u hodnot nad 200 miu/ml jsme těhotenství potvrdili. Ve srovnání s normálně probíhajícím těhotenstvím jsme nacházeli hodnoty HCG v průměru lehce snížené, avšak tohoto snížení nebylo možno využít pro diferenciální diagnostiku mezi těhotenstvím mimoděložním a ohroženým těhotenstvím nitroděložním. Přínos RIA HCG spočívá především v možnosti vyloučení gravidity u více než poloviny klinicky nejasných případů. HLADINY TESTOSTERONU, 17-ESTRADIOLU A HPL V MATEŘSKÉ KRVI V PROBĚHU FYZIOLOGICKÝCH A PATOLOGICKÝCH TĚHOTENSTVÍ Borfová /., Praha Souhrn nebyl dodán. RIA ALFAFETOPROTEINU BEZ NÁKUPU KITU Fingerová H., Janoušková M., Tolas M. Porod.-gynekologická klinika FN, Olomouc Byla popsána vlastní modifikace stanovení alfafetrproteinu v systému dvojích protilátek s použitím alfafetoproteinu značeného jódem 125 J králičích protilátek RaHu/Feto, které dodává ÚSOL Praha a vlastních precipitačních protilátek. Hladiny AFP v séru a plodové vodě, naměřené metodou autorů, jsou v souladu s hodnotami získanými pomocí kitu Sorin i s literárními údaji. Hladiny AFP v plodové vodě a pupečníkové krvi byly též potvrzeny raketkovou technikou podle Laurella. S

8 Popsaná metoda RIA AFP je vhodná pro klinické využití v prenatální detekci poruch uzávěru neurální trubice, v rizikovém těhotenství, dále v hepatologii a u některých zhoubných onemocnění, zvláště pak u neseminomových nádoru varlat. KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POMOCÍ IN VITRO TESTŮ BEZ POUŽITÍ NÁKLADNÝCH KOMERČNÍCH SOUPRAV Safarčík K., Závada M., Míiller J. Oddělení nukleární medicíny KNsP, Ostrava - Poruba Hlavní podíl vyšetřovacích metod v tyreologii tvoří v posledních letech in vitro testy. Patří mezi ně stanovení celkového tyroxinu (T 4 ], trijodotyroninu (T 3 ), TSH a metody ke zjištění kapacity transportních bílkovin. Pro pracoviště, kde se provádí přes 50 vyšetření funkce štítné žlázy týdně, již nelze zajistit potřebná in vitro vyšetření pomocí kvalitních a tedy velmi nákladných souprav z dovozu. Proto byly na našem oddělení zavedeny v posledních několika letech vlastní modifikace stanovení celkového T 4, T 3, TSH a RT 3 U test. Tyto modifikované metody vycházejí ze substancí dostupných v ČSSR a představují značnou úsporu finančních nákladu na jedno vyšetření. Tyto metody jsou v plném klinickém provozu a umožňují spolehlivé stanovení funkce štítné žlázy u všech osob odeslaných na naše oddělení. RIA TRIJODTHYRONINUPOMOCÍ VLASTNÍ PROTILÁTKY. NĚKTERÉ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S TOUTO METODOU Velemínský ]., Putz Z. Odborný liečebný ústav endokrinologický v Lubochni Trijodthyronin byl pomocí carbodiimidu konjugován s hovězím albuminem; tímto konjugátem byli naočkováni tři králíci. Po roce byla získána séra s uspokojivým titrem a provedena s nimi RIA. Volný a vázaný hormon byl oddělen polyethylenglykolem. První výsledky s touto metodou byly demonstrovány eutyreotických osob a u hypotreotických a hypertyreotických nemocných.

9 VPLYV NIEKTORÝCH FAKTOROV NA KVALITATÍVNY A KVANTITATÍVNY PRIEBEH RÄDIOIMUNOLOGICKÉHO STANOVENIA T 4 (EXPERIMENTÁLNE SÚPRAVY RIA T 4 ) Mucha /., Zimáčková M., Dobiáš M. Ostav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice V príspevku sú zahrnuté výsledky sledovania vplyvu: 1. PH, 2. koncentrácie 1,2-propándiolu ako ochranného média pre 125 I-T_,, 3. koncentrácie BSA, 4. koncentrácie gama globulínu, 5. veľkosti použitých skúmaviek, 6. druhého premytia precipitátu PEG-om, 7. zmeny objemov reakčnej zmesi. < na kvalitu aj kvantitu rádioimunologického stanovenia T 4 pomocou ; experimentálnych súprav RIA T 4. r V závere sú optimalizované podmienky zostavy súpravy a stanovenia. AKÚTNY VPLYV HEMODIALÝZY NA HLADINU TYREOIDÄLNYCH HORMÓNOV Košlík S., Macháňová Y., Mikula L., Gondol J. I. interná klinika FN Košice Odd. nukl. medicíny FN Košice Ostav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice Použitím RIA metódy bolo zistené, že vo väčšine prípadov dochádza v priebehu hemodiaiýzy k vzostupu hladiny hormónov štítnej žlázy v plazme. Tento vzostup bol najčastejšie pozorovaný pri vyšetrení indexu volného tyroxínu (kitom RES-O-MAT- ETR) - v 85 /o prípadov, zriedkavejšie pri vyšetrení celkového tyroxínu (kitom T 4 RIA) - v 67,5 % prípadov, resp. trijódtyronínu (kitom T 3 RIA) - v 59 % prípadov. Súčasne bol v 85 /o prípadov pokles hladiny TSH (kitom RIA- mat. TSH). 10

10 VLIV BROMOKRIPTINU NA SEKRECI TYREOTROPNÍHO HORMONU (TSH), PROLAKTINU (HPr), ROŠTOVÉHO HORMONU (HGH), TYROXINU (T 4 ) A TRIJODOTYRONINU (T 3 ) U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ HYPOTYREÓZOU Nedvídková ]., Felt VI. VÚE, Praha Byl studován vliv bromokriptinu na sekreci TSH, HPr, HGH, T 4 a T 3 po podání hormonu uvolňujícího tyreotropin (TRH) u nemocných s primární hypotyreózou. Bromokriptin snížil výchozí hodnoty i odpověď prolaktinu na TRH u eutyreoidních osob a u nemocných s hypotyreózou. Odpověď sérového TSH k TRH stimulaci byla významně potlačena u nemocných s hypotyreózou, ne však u osob eutyreoidních. Žádné statisticky významné změny v sérovém HGH, T 4 a T 3 nebyly po bromokriptinu pozorovány. Je diskutován dvojí mechanismus účinku bromokriptinu na hypotalamické a hypofyzární struktury. PROBLEMATIKA STANOVENÍ NÁDOROVÝCH ANTIGÉNU Kimlová L, Slouka V. Katedra lékařské fyziky a nukleární medicíny LFH UK Praha Nádorovými antigény nazýváme látky bílkovinné povahy, které jsou v některých případech syntetizovány během fetálního období a objevují se znovu v souvislosti s růstem maligního nádoru. Řada těchto antigénu byla popsána v literatuře, ale ne vždy se jejich detekce ukázala významná pro diagnostiku a monitorování choroby. Některé antigény vhodně diferencují nádory s vysokým procentem pozitivity. Jsou to však většinou ty druhy nádorů, které se vyskytují v naší geografické oblasti v nižším rozsahu. Antigény určující nádory často se vyskytující, byly již izolovány, ale jsou prokazovány v odpovídajících nádorech pouze v %. Vyšetření ztěžuje i zvýšené množství falešně pozitivních případů u zánětlivých onemocnění. Vzhledem k lěmto skutečnostem se v současné době jeví perspektivním paralelní zjištění všech dostupných nádorových antigénu v kombinaci s dalšími vyšetřeními. Způsoby určení mohou být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní, což je konečný metodický cíl pro průkaz těchto antigénu. Nejběžnější způsob je RIA, u déle zavedených antigénu pomocí komerčních souprav, u méně běžných pomocí vlastních substancí. Vzhledem k pracnosti a výši nákladů nelze ještě pcv. žovat stanovování nádorových antigénu za rutinní metodu. 11

11 MODIFIKOVANÁ METODA STANOVENÍ CEA (KARCINOEMBRYONÄLNÍHO ANTIGÉNU] V MOČI Sovišová B., Drášilová L. ONM-KÚNZ Brno, ONM-MÚNZ Brno Ke stanovení hladiny CEA v moci bylo použito komerční soupravy fy Roche pro stanovení CEA v plazmě. Metodika se liší přípravou vzorku, kde není použito úpravy kys. perchlorovou a je použito jiné molarity a poněkud rozdílného ph pufru. Byla testována závislost hladiny CEA v moči na kvalitativní a kvantitativní bakteriurii a proti jiným metodám, popsaným v literatuře, nebyla nalezena falešně pozitivní hladina CEA v moči u bakteriurie. Metodiky bylo použito ke sledování pacientů s maligním tu urogenitálního traktu a osvědčila se především při sledování pacientů s tu močového měchýře po terapii. VÝZNAM STANOVENÍ PLAZMATICKÉHO FSH, LH A HCG PRO PROGNÓZU NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM NÁDOREM VARLETE Baše ]., Hušková M., Jirkalová V. Urologická klinika FN Hradec Králové Porodnicko-gynekologická klinika FN Hradec KráiOvé Radiologická klinika FN Hradec Králové Autoři vyšetřovali plazmatické gonadotropiny (FSH, LH a HCG] u nemocných, přijatých na urologickou kliniku v Hradci Králové a nádorem varlete. Ve sledované sestavě je 28 mužů; u 18 z nich byl vyšetřen HCG před zahájením terapie. Ze sedmi nemocných se seminomy byly zvýšené hodnoty HCG jen u dvou v pokročilém stadiu, zatímco u 7 nemocných z 11 s ne-seminomy [63,6 %] byly hodnoty zvýšené, u jednoho nemocného až přes mlu/ ml. FSH citlivě reaguje na poškození spermiogeneze ozářením a chemoterapií, u všech nemocných došlo k podstatnému vzestupu plazmatických hodnot. Hodnoty LH úzce souvisí se zvýšenými hodnotami HCG, protože vyšetření nebylo prováděno specifickým antisérem na beta řetězec, bez něhož odlišení obou gonadotropinů není možné. 12

12 HLADINY LH, PROLAKTINU, PROGESTERONU, ESTRADIOLU A THYROXINU V NORMÁLNÍM A ŘÍZENÉM POHLAVNÍM CYKLU U JALOVIC Píchá ]., Plchová D. Výzkumný ústav živočišné výroby ČAZ, Uhříněves Po aplikaci prostaglandinu F 2 koncentrace hormonů, které se podílejí na reprodukčním cyklu, nebyly průkazně odlišné od koncentrací v normálním cyklu. Stimulace ovulace PMSG vysoce průkazně zvyšuje koncentraci luteinizačního hormonu a prolaktinu. U steroidních hormonů (170 - estradiol a progesteron] byly zjištěny průkazně vyšší koncentrace v prvních dnech následujícího cyklu v porovnání s hodnotami normálního cyklu. Sekrece tyroxinu po aplikaci prostaglandinu a kombinace PMSG s prostaglandinem byla snížena. RADIOIMUNOANALÝZA NORTESTOSTERONU SYSTÉMEM DVOU PROTILÁTEK Hampl A., Píchá ]., Chundela B., Stárka L. Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Laboratoř pro kontrolu dopingu, Praha Imunizací koz nortestosteron-17 3-hemisukcinátem-BSA [I] a nortestosteron-3-karboxymethyloximem-bsa (II) byly získány dvě protilátky, použitelné k selektivnímu stanovení 19-nortestosteronu, jeho typických metabolitů a dalších, od nortestosteronu odvozených anabolik. Imunogeny byly připraveny podle Erlangera a spol. (1959), molární poměry steroidů k albuminu v molekule konjugátů byly 23 a 21. Jako radioligandu bylo použito přečištěného (1, 2, 4 (nj - 3 HJ nortestosteronu (Radiochemical Centre, AmershamJ o specifické radioaktivitě 1514 GBq. mmoľ 1. Protilátka proti I selektivně rozeznávala steroidy s 19-nor-A 4-3-keto-seskupením (vedle testosteronu vykazoval nejvyšší zkříženou reakci 4-androsten-3,17-dion, 3,86 % ]. Strukturními determinantami pro protilátku, získanou imunizací konjugátem II, byla 19-nor- a hydroxyskupina (z hormonálních steroidů výrazně reagoval testosteron - 6,5 %, estradiol - 7,5 % a 5a androstan-3 a, 170-diol, 6,02 %). Zvýšení specifity bylo dosaženo 13

13 použitím směsi obou protilátek I a II v poměru 3:2, při zředění antisér, při kterém 1 ng nortestosteronu vytěsnil 50 /o radiolingandu. Optimální poměr antisér byl stanoven podle Rodbarda [1977) jako průsečík přímek, vyjadřujících závislost poměru 50 % interceptů kompetitorů (4-androsten-3, 17-dionu resp. 5a-androstan-3a, 17j3-diolu) a nortestosteronu na složení směsi antisér. Byla stanovena kritéria spolehlivosti metody stanovení v moči, specifita (jako procento zkřížené reakce s 23 steroidy), přesnost (průměrný variační koeficient 8,07 %), citlivost (jako minimální detegovatelný přídavek pg) a správnost (analýzou přídavku od 100 do 2000 pg k 5 ml moči bylo zpět získáno v průměru 97,7 % nortestosteronu). Metody bylo využito ke stanovení nortestosteronu a příbuzných látek v moči pro účely dopingové kontroly. ČESKOSLOVENSKÝ TESTOSTERON RIA KIT Dvořák P., Hampl R., Chrpová M,, Stárka L. VÚE Praha VÚŽV Praha-Uhříněves Vyvinut RIA kit pro stanovení testosteronu v biologických tekutinách. Kit určen pro 200 analýz, exspirační doba 1 měsíc, požadovaná teplota při skladování 2 4 C. Obsah: roztok 3 H-testosteronu, roztok standardu, lyofilizované antisérum, fosfátový pufr, suspenze povrchově aktivního uhlí, zkumavky pro přípravu standardních roztoků. Poporučena extrakce diethyléterem. Titr antiséra 1:58 000, specifita: dihydrotestosteron 42 %, nortestosteron 14 %, androstendion 0,4 %, methyltestosteron, epitestosteron, dehydroepiandrosteron, estradiol, progesteron a kortisol méně než 0,1 /o. Zdánlivá asociační konstanta při 0 C: 3, l/mol. Parametry vlastností RIA: citlivost 6 pg/vzorek, průměrná přesnost paralelních stanovení 4,8 %, průměrná přesnost neparalelních stanovení 11,3 %, recovery % (SD). 14

14 KONCENTRACE TESTOSTERONU V SERU MATEK A V PLODOVÉ VODE Dvořák P., Macek M., Hampl R., Chrpová M. VÚŽV Praha-Uhříněves ÚVVD Praha-Motol VÚE Praha Soubor vzorků z let Plodová voda odebírána u žen amniocentózou v 14. až 24. týdnu těhotenství. Současně odebrána krev. Vzorky skladovány při teplotě 20 C, několikrát krátkodobě rozmrzlé. Použito RIA metodiky a materiálu kitu vlastní výroby, extrahováno diethyléterem. Celkem zpracováno 138 vzorků plodové vody. Průměrná koncentrace testosteronu v plodové vodě plodů ženského pohlaví činí , mužského pg/ml (SD). Hraniční hodnota mezi oběma pohlavími je 136 pg/ml. Čtyři hodnoty pro plody mužského pohlaví leží pod touto mezí, jedna hodnota pro plod ženského pohlaví nad. Mezní hodnotě se vymyká 3,6 % vzorků. Koncentrace testosteronu v séru matek s plodem ženského pohlaví , mužského pg/ml. Hodnoty v séru nekorelují s hodnotami v plodové vodě. RIA stanovení testosteronu v plodové vodě lze doporučit jako paralelní metodu (vedle určení karyotypu) pro prenatální stanovení pohlaví plodu. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ STANOVENÍ ANTIGÉNU A PROTILÁTKY HEPATITÍDY B TECHNIKOU RADIOIMUNOANALÝZY V TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ Novák ]., Kselíková M. Ostav hematologie a krevní transfuse, Praha Autoři ve své práci ukazují na rozdíl ve výskytu antigénu hepatitídy B, stanovený technikou radioimunoanalýzy v krvi ve srovnání s protisměrnou imunoelektroforézou, které se dnes běžně používá v transfúzni službě. Dále je uvedeno, jak vysoký výskyt protilátek hepatitídy B technikou radioimunoanalýzy se prokáže u zdravého obyvatelstva, tj. u zdravotníků a dárců krve a jaký význam má průkaz této protilátky u zdravé populace z hlediska infekciozity krve nebo přítomnosti komplexů v této krvi. Radioimunologický průkaz antigénu i protilátky hepatitídy B v krvi zároveň ukazuje, jak vysoká je přítomnost tohoto antigénu v přípravcích 15

15 krevní plazmy jako je antihemofilický globulin, fibrinogen, koncentrovaný faktor IX. Naproti tomu u pasterizovaného albuminu (60 C/lo hodin) - přestože antigen hepatitidy B se prokáže technikou radioimunoanalýzy - je tento biologicky inaktivní a albumin s přítomností tohoto antigénu by tedy bylo možno použít k aktivní imunizaci jedinců. Vysoký výskyt protilátky hepatitidy B, zjištěný technikou radioimunoanalýzy u zdravých jedinců zajišťuje možnost jejich výběru pro přípravu specifického imunoglobulinu proti hepatitíde B, zatímco klasickou protisměrnou imunoelektroforézou se prokáže tato protilátka pouze ojediněle. METODIKA VYŠETŘOVANÍ HBsAg, HBsAb A KONCENTRACE VITAMÍNU B 12 TECHNIKOU RADIOIMUNOANALÝZY Kselíková M., Novák J. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha Autoři ve svém sdělení popisují princip a provedení průkazu antigénu hepatitidy B [BHsAg] a odpovídající protilátky (HBsAb) radioimunoanalytickou metodou (RIA) na několika různých soupravách. Samostatný průkaz HBsAg na méně citlivé soupravě Ausria 125 a na novější a citlivější soupravě Ausria II 125, samostatný průkaz HBsAb na soupravě Ausab firmy Abbott a dále screeningový kombinovaný průkaz HBsAb na soupravě CombRIA-Au firmy Biotest. Konečně popisují průkaz stanovení koncentrace vitamínu B 12 na soupravě Phadebas B 12 Test firmy Pharmacia. Oddělený průkaz HBsAg a HBsAb spočívá na sendvičovém principu v pevné fázi, tj. na vzniku vazby HBsAb-HBsAg- 125 I HBsAb (tzv. antigenový sendvič] v případě průkazu HBsAg a na vzniku vazby HBsAg- HBsAb- 125 I HBsAg (tzv. protilátkový sendvič) v případě průkazu HBsAb. Kombinovaný průkaz HBsAg a HBsAb spočívá na vzniku protilátkového sendviče, přičemž vytvoření tohoto sendviče předchází imunologická reakce vyšetřovaných sér se standardním množstvím HBsAb. Zatímco soupravy Ausria II 125 a Ausab představují maximálně citlivou metodu pro tyto jednotlivé druhy, souprava CombRIA-Au je screeningovou metodou, která je schopna označit séra obsahující buď HBsAg nebo HBsAb, popřípadě séra negativní. Výsledky je však nutné ověřit dalšími RIA metodami. RIA průkaz koncentrace vitamínu B 12 je založen na kompetici vitamínu B 12 přítomného v séru a vitamínu B 12 značeným 57 Co, o vazebná 16

16 místa intrinsic faktoru. Na tato místa se přednostně váže vitamín B 12 neznačený, takže čím vyšší je koncentrace vitamínu B 12 ve vyšetřovaném séru, tím nižší je radioaktivita vyšetřovaných vzorků. Kromě vysoké citlivosti tohoto RIA průkazu koncentrace vitamínu B 12 je předností tohoto testu především krátká doba potřebná ke stanovení hodnot. VYUŽITÍ SLEDOVÁNÍ HLADINY CAMP V PLAZME A MOČI VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ Bílková B., Ryšánek K., Malinovská V., Šimčíková B. Odd. klinické biochemie a hematologie, Brno U zdravých dobrovolníků a u nemocných s hypertenzí, ledvinnými a jaterními chorobami byla sledována plazmatická hladina camp a exkrece močí metodou podle Browna a spol., modifikovanou Rabinowitzem et al. 1. U zdravých jedinců nebyla zjištěna věková závislost hladiny AMP v plazmě a trombocytech. 2. Pátý den spánkové deprivace byla zjištěna zvýšená plazmatická hladina camp a zvýšené vylučování camp močí. Hladina camp v trombocytech byla signifikantně snížena. 3. Tělesná námaha rovněž zvyšuje plazmatickou hladinu camp. 4. U nemocných s hypertenzní nemocí I. st. dochází po aplikaci furosemidu k vzestupu plazmatické hladiny camp a ke zvýšenému vylučování močí, zatímco u zdravých osob se plazmatická hladina po furosemidu nemění a vylučování je iehce sníženo. 5. U pacientů s postižením ledvin a s glomerulární filtrací nižší než 50 ml/min, bylo nalezeno značné zvýšení plazmatické hladiny camp při současně sníženém vylučování tohoto nukleotidu močí. U některých pacientů nacházíme zvýšení poměru camp/kreatinu, a to i tehdy, když celková exkrece camp/24 hod. je značně snížena. Domníváme se, že v těchto případech je výrazně zvýšená frakce camp pocházející přímo z ledvinového parenchymu. 6. Po jednorázové aplikaci glukagonu nemocným s dekompenzovanou jaterní cirhózou nacházíme menší vzestup plazmatické hladiny a návrat k výchozí hodnotě je zpomalen. Po aplikaci glukagonu v kapénkové infúzi docházíme k významně vyšší odpovědi hladiny camp u nemocných s intrahepatální cholestázou. 17

17 VPLYV FYZIKÁLNYCH PODNETOV NA SYSTÉM RENIN-ALDOSTERŮN U PACIENTOV S ESENCIÁLNOU HYPERTENZIOU Slančíková M., Butyková L., Kolesár J. Bratislava Cieíom práce autorov bolo sledovať u pacientov s esenciálnou hypertenziou systém renin-aldosterón po pôsobení rôznych fyzikálnych podnetov. Ako fyzikálne podnety použili z balneologických procedúr: aplikáciu 1/2 hodinového kúpela v izotermickej, uhličitej a hypertermickej vode, ďalej ponor v obyčajnej a uhličitej vode trvajúci 4 hodiny, ako aj vplyv hypoxie pri liečebnom pobyte vo vysokohorskej polohe. Z uvedenej série prác pre nasledovne zdelenie vybrali: vplyv uhličitého kúpela akc jedmej uniformné Lečby pacientov s esenciálnou hypertenziou I. a II. štádia, na hladinu aldosterónu v sere a v moči, plazmatickú reninovú aktivitu, minerálov nátria a kalia. Na rozlíšenie vplyvu kysličníka uhličitého a hydrostatického tlaku vodného prostredia zopakovali všetky sledovania u tých istých pacientov počas ponoru v obyčajnej izotermickej vode. Zaznamenali pokles sérového aldosterónu, ktorý bol po kúpeli v uhličitej vode štatisticky významný. Plazmatická reninová aktivita po kúpeli s obyčajnou vodou stúpa, s uhličitou klesá, ale tieto zmeny nie sú signifikantně. Po dvoch hodinách po uhličitom kúpeli štatisticky významne stúpa diuréza a nátriuréza. NAŠE SKÚSENOSTI S KORELÁCIOU GLYKEMICKÝCH A INZULÍNOVÝCH KRIVIEK U PACIENTOV Novotný ]., Tordová E., Babušíková F., Hollý D., Nováková M. Fakultná nemocnica., oddelenie klinickej biochémie a I. interná klinika LFUK Bratislava Diabetes mellitus je bezosporu najvýznamnejšia choroba látkovej výmeny a jedna z najzávažnejších ochorení vôbec. Pravdepodobne žiadne iné ochorenie nezmenilo v poslednom desaťročí tak svoje postavenie ako práce o diabetes mellitus. Počet nových diabetikov neustále vzrastá a podía spolahlivosti štatistických prepočtov ich počet, výskyt nových nositelov, sa bude v najbližšom desaťročí neustále zvyšovať. Približný odhad, že na celom svete je dnes asi 30 miliónov diabetikov sa zdá skôr nedocenením skutočností, ktorá môže v budúcnosti vyznieť ovela hrozivejšie. 18

18 Iba jednorázové vyšetrenie glykémie je nepostačujúce a nepodáva úplný obraz, a často ani nemôže odhaliť potenciálneho nositela. Z uvedených dôvodov u pacientov rôzneho veku a pohlavia, hospitalizovaných alebo ambulantne vyšetrovaných vo Fakultnej nemocnici v Bratislave, autori pristúpili ku korelácii glykemiokých a inzulínových kriviek po štandardnej 100 gramovej záťaži glukózou perorálnou cestou, resp. inými stimulanciami. Pro vyšetrovaní glykemickej krivky autori postupovali podlá štandardných záväzných kritérií. V rovnakých časových intervaloch súčasne odobrali kapilárnu krv na vyšetrenie glykémie, a vo venóznej krvi odohranej z vena cubitalis stanovovali imunoreaktívny inzulín. Hladinu krvného cukru v kapilárnej krvi potom určovali o-toluidínovou metódou. Inzulín v sére pacientov vyšetrili rádioimunologickým stanovením (IRI) pomocou polskej súpravy (CODE MJ-63] modifikovanou metódou podlá Vigaša. Merania vykonali na gama spektrometri Nuclear Chicago. Stimuláciu sekrécie inzulínu po glukóze a iných stimulanciách korelovali vo vzťahu ku glukóze. Súčasne korelovali vzťah glykemickej a inzulínovej krivky. Vzájomné vzťahy autori v práci diskutujú z híadiska možných mechanizmov. HODNOTY PROLAKTINU V KRYSÍM SÉRU Chlebounová ]., Fingerová H. LFUK Bratislava Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Praha Gynekologicko-porodnická klinika UP, Olomouc Za použití setu, který poskytl našemu pracovišti NIAMDD, USA, byly stanoveny hodnoty prolaktinu v séru fertilních krysích samic v průběhu 4 hlavních stadií estrálního cyklu - v proestru, estru, metestru I a diestru. Dále byly porovnány hladiny prolaktinu v séru dospělých krysích samic, jimž byly odebírány vzorky krve jednak po dekapitaci, jednak v lehké éterové narkóze. Zjištěné hladiny prolaktinu v séru krysích samic v jednotlivých stadiích estrálního cyklu byly v souladu s literárními údaji. Byl prokázán stimulační vliv éterové narkózy na sekreci hypofyzárního prolaktinu. 19

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Dana Sichertová Centrální laboratoř biochemie, Nemocnice Třebíč SHBG globulin vážící sexuální hormon SHBG, jeho vznik a vlastnosti transportní protein pro testosteron

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální fáze: 2,11-9,4

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek K.Štechová, D.Bartášková, K.Chaloupek, I.Špálová, M.Černý /UK 2.LF a FN Motol Praha/

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY LYMESKÉ BORRELIÓZY Brno, seminář f. Dynex 1.4.2009 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Hana Bílková Fránková á Oddělení parazitologie a lékařské

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 Fáze pohlavního cyklu PROESTRUS ESTRUS METESTRUS (DIESTRUS) ANESTRUS

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna)

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Suchá chemie Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Využití Močová analýza diagnostické proužky POCT imunoanalytické kazety, diagnostické proužky Automatické analyzátory řada analyzátorů

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Laboratorní vyšetření v těhotenství- screening vrozených vývojových vad RNDr. I. Klabenešová OKB FN BRNO Metodika screeningu Lékařský screening slouží k vyhledávání osob s významným rizikem výskytu určité

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria.

Endometriosis: Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně endometria. Příbalová informace Rp. Informace pro použití, čtěte pozorně! DIPHERELINE L.A. 3,75 mg Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Držitel rozhodnutí o registraci Beaufour Ipsen Pharma, 24 rue

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více