PŘÍLOHA PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Pracovní dny o radioimunoanálýze Ve dnech 27. a 28. dubna 1978 uspořádal Spolek lékařů v Hradci Králové a KUNZ ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Společností nukleární medicíny a radiační hygieny PRACOVNÍ DNY O RADIOIMUNOANÁLÝZE Rychlý rozvoj radioimunoanalýzy, dnes již široce používané analytické metody v současné klinické praxi, vyvolal nutnost vzájemného sdělování poznatků nejen v oblasti klinické praxe, ale také po stránce metodické. Snahou všech laboratorních pracovníků v současné době je standardizovat metody radioimunoanalýzy, které jsou v naší zemi prováděné. K tomu mělo sloužit toto pracovní setkání, kterého se zúčastnilo 153 pracovníků z výzkumných ústavů, vysokých škol a ústavů národního zdraví. Během dvou dnů bylo předneseno 33 přednášek, které se zabývaly jednak metodickými problémy radioimunoanalýzy a jednak využitím této metody v klinické praxi.

2 PŘEDPOKLADY A MOŽNOSTI ZPRACOVANÍ VÝSLEDKŮ RIA NA MALÝCH POČÍTAČÍCH Závada M., Ullmann V., Sajarčík K. Oddělení nukleární medicíny KNsP v Ostravě Prim. doc. MUDr. J. Kuba, CSc. V práci je popsán program pro zpracování výsledků RIA na počítači PDS-3. Uvádí se rovněž zkušenosti s řešením některých systémových problémů. Kalibrační závislost je prokládána váženou metodou nejmenších čtverců ve formě obecné hyperboly. Byly řešeny otázky racionálního uspořádání výsledků a automatické selekce dat k vyloučení chybných výsledků. Provádí se výpočet maximální chyby stanovení pro každý vzorek a výpočet řady parametrů pro kontrolu RIA (podíl specifické a nespecifické vazby, citlivost, 50%-intercept, reziduálni rozptyl, hodnoty kontrolních sér aj.). Výpis z počítače pak ve značné míře nahrazuje laboratorní protokol. Program se prakticky osvědčil u řady RIA a znamená značnou časovou úsporu. ÚČINOK AKTÍVNEHO UHLIA NA MERANIE RÁDIOAKTIVITY V RIA Jurčovičová /., Vigaš M., Klimeš I. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava Je známe, že aktívne uhlie spôsobuje zhášanie rádioaktivity. Bolo zistené, že pri rádioaktivite CPM zhášanie predstavuje 3,2 /o a pri rádioaktivite do CPM 7 /o. Táto skutočnosť by mohla ovplyvniť výsledky RIA stanovenia, preto bola meraná rádioaktivita uhlia a supernatantu po oddelení viazaného a voľného hormónu. Po odčítání hodnôt z oboch kalibračných kriviek bolo zistené, že rozptyl hodnôt získaných po meraní uhlia bol väčší ako po merení aktivity supernatantu, pričom priemerné hodnoty boli rovnaké a rozptyly neboli štatisticky významné. Z uvedených výsledkov vyplývá, že zhášanie rádioaktivity na uhlí, resp. meranie nehomogénnej zmesi neovplyvňuje výsledky RIA stanovenia pri použití bežnej prístrojovej techniky firmy Nuclear Chicago.

3 PŘESNOST A SPRÁVNOST STANOVENÍ PLAZMATICKÉ RENINOVÉ AKTIVITY Topolčan O., Závada M., Hušková M. Interní klinika LFUK Plzsň Odd. nukleární medicíny KNsP Ostrava Odd. nukleární medicíny, radiologická klinika Hradec Králové V přednášce autoři podávají přehled faktorů ovlivňujících stanovení plazmatické reninové aktivity, a to jak při odběru (teplota), tak i v průběhu inkubace (ph, trvání inkubace) a konečně i v průběhu vlastního stanovení. Je uveden rovněž stručný přehled dlouhodobé stability výsledků a parametrů přesnosti a spolehlivosti RIA metody. STANOVENÍ NORMÁLNÍCH HODNOT PLAZMATICKÉ RENINOVÉ AKTIVITY U DÉTÍ Hušková M., Pellantová Z. Oddělení nukleární medicíny, radiologická klinika LFUK Hradec Králové Dětská klinika LFUK v Hradci Králové Autoři se ve svém sdělení zabývají problematikou stanovení normálních hodnot plazmatické reninové aktivity (PRA) u dětí radioimunoanalytickou metodou. Byly zjištěny normální hodnoty PRA ve skupinách: 0 3 roky 4,98 + 1,35 ng/ml/hod 3 6 let 4,11 + 0,993 ng/ml/hod 6 10 let 2,91 ±0,445 ng/ml/hod let 3,54 + 0,151 ng/ml/hod shodně s literárními údaji. V práci se klade velký důraz na vytvoření standardních podmínek pro odběr krve pro toto stanovení, především na vyloučení stressu. Autoři ve své práci dokládají, že hodnoty PRA jsou stressem podstatně zvýšené.

4 RADIAČNÍ RIZIKO Z 125 I PŘI PRÁCI V RIA LABORATOŘÍCH - VNITŘNÍ KONTAMINACE A ZÁTĚŽ RUKOU Husák V., Kleinbauer K., Budíková M. Klinika nukleární medicíny FN Olomouc Radiojód 125 I, kterého se v současné době nejvíce používá pro radioimunologická stanovení, představuje pro pracovníky riziko, dané hlavně možností vnitřní kontaminace. Je podán přehled dosavadních literárních údajů o vnitřní kontaminaci pracovníků 125 I, naznačující, že může jít o vážný problém, a o zdrojích vnitrní kontaminace (značení preaparátů, únik 125 I z otevřených ampulí, kontaminované povrchy). Je popsána modifikovaná detekční aparatura pro monitorování 125 I ve štítné žláze. Jako signální úroveň pro obsah 125 I ve štítné žláze se v literatuře doporučuje hodnota 11,1 kbq (0,3 juci). Jsou diskutovány možnosti měření kontaminace povrchů a pracovních ploch (z čs. přístrojů je vhodný měřič NZZ 302 s detekční jednotkou NNC 331 a scintilátorem SKX 11U13, výrobek 125 VÚPJT Přemyšelní). Radiační zátěž rukou při manipulaci se zářiči I představuje pro pracovníky zřejmě menší riziko než vnitřní kontaminace (např. na povrchu Hamiltonovy stříkačky o objemu 10 ^1 používané při jodaci byl pomocí TLD zjištěn expoziční příkon 14,6 mr. min 1. mci 1 ). POROVNANIE VLASTNOSTÍ 125 I-TSH PRIPRAVENÝCH ROZDIELNYMI POSTUPMI Fôldes O. Ústav experimentálne] endokrinológie SAV, Bratislava V práci sú prezentované výsledky porovnania kvalitatívnych vlastností!2d I-TSH pripravených jódováním a) pomocou chloramínu T, b) modifikovanou metódou pomocou laktoperixidázy, c) za použitia IODOGEN-u. Ako výsledky ukazujú, použitie IODOGÉNu na prípravu jódom označených bielkovín nie je vhodné. Metóda, používajúca laktoperoxidázu je relatívne najnáročnejšia, z hladiska dlhodobej použivatelnosti však poskytuje najlepšie výsledky. Pripravené preparáty sa porovnali z hľadiska 1. imunoreaktivity po čas prípravy a po 30 dňoch 2. nešpecifickej väzby pri RIA 3. obsahu volného jodidu.

5 JODOVANÉ DERIVÁTY STEROIDÚ l^ereš K., Holík ]., Plchová D. Izotopová laboratoř BÚ ČSAV, Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves Imunizací novozélandských králíků konjugátem testosteron-3-cmo-bsa (17:1) byly získány protilátky o titru 1: a o vysoké specifitě ( /o křížové rakce s DHT 9,6%, u ostatních blízkých steroidů > 0,5%). Pomocí takto získaných protilátek byla ověřena imunoreaktivita tří nových derivátů testosteronu: č. 1 lľ-o-chloracetyltestosteron; č. 2 3-N-(jodacetylhydrazonu) testosteronu ač. 3 3-N (3,5-jodsalicylhydrazon) testosteronu. Derivát č. 1 nemá vhodné imunogenní vlastnosti, derivát č. 2 vykazuje imunoreaktivitu prakticky shodnou s testosteronem, avšak není stálý a nehodí se pro rutinní práci. Derivát č. 3 vykazuje rovněž dobrou imunoreaktivitu a navíc je stálý. Po vyřešení radioaktivní syntézy bude možno použít této sloučeniny pro RIA testosteronu. Vysoce citlivé a specifické protilátky umožnily řešit i jiný závažný problém, tj. přímý RIA postup na stanovení testosteronu v plazmě zvířat. Vypracovaný postup bez extrakce byl ověřen s 20, resp. 50 ^1 plazmy na 50 vzorcích plazmy býků a srovnán s tradičním extrakčním postupem. Byla nalezena lineární závislost mezi množstvím plazmy a koncentrací testosteronu a korelační kodeficient y = +0,96. Možnost přímého postupu při stanovení testosteronu v plazmě, s eventuálním použitím 125 I derivátu může při rutinní analýze znamenat výrazný ekonomický přínos. RIA VLASTNOSTI JODDERIVÄTÚ METYLTESTOSTERONU Kozák L, Hampl R., Lukešová Š. 3iofyzikální ústav LFUK Praha Metodou přímé jodace (tavením a oxidací pomocí chloraminu T) byly připraveny vzorky jodderivátů metyltestosteronu 125 I. Srovnání jednotlivých radiochromatografických frakcí v závislosti na způsobu přípravy a srovnání jejich reakce s metyltestosteronovým antisérem jsou uvedeny v přednášce.

6 VLASTNOSTI ZNAČENÝCH TYROSINOVÝCH ANALOGU SDMATOSTATINU V SYSTÉMU RIA Šuba P., Cerman ]., Lomský R., Príbyšová /. Neurochirurgická klinika LFUK Hradec Králové I. interní klinika LFUK Hradec Králové Byly pozorovány rozdíly ve vazbě Tyr-1- a Tyr-11- analogů somatostatinu po radiojodaci na jednotlivá; antiséra připravená imunizací králíků konjugátem syntetického cyklického tetradekapeptidu s hovězím sérovým albuminem. Elektroforézou na membránách z acetátu celulózy a tenkovrstevnou chromatografií na silikagelu byly dále zjištěny rozdíly mezi oběma preparáty po inkubaci s neimunním sérem. Byla též sledována sorpce na sklo a jiné materiály používané v RIA. RADIQJODACE TYROSINOVÝCH ANALOGŮ SOMATOSTATINU; POUŽITÍ PREPARÁTU QUSO G 32 Cerman ]., Šuba P., Lomský R., Príbyšová J. Neurochirurgická klinika LFUK v Hradci Králové I. interní klinika LFUK v Hradci Králové Protože přirozený hypotalamický somatostatin (cyklický tetradekapeptid) neobsahuje tyrosinový zbytek, bylo použito jeho analoga Tyr-1 a Tyr 11- somatostatinu pro radiojodaci chloraminovou nebo laktoperoxidázovou metodou. Reakční směs byla dělena sloupcovou chromatografií na karboxymethylcelulóze a na Sephadexu s využitím sítového i adsorpčního principu. Lépe se osvědčilo použití křemenného adsorbentu QUSO G 32 vsádkovým způsobem. Eluce značeného hormonu 20% acetonem v O,1M octové kyselině vedla k produktu, který se při elektroforéze jevil homogenní. Pro sledování vlastností značených preparátů a účinnosti uvedených separačních postupů bylo kromě chromatoelektroforézy" použito elektroforézy na membránách z acetátu celulózy a dále tenkovrstevné chromatografie na silikagelu v soustavě s organickou fází směsi butanol, octová kyselina, voda.

7 VÝZNAM STANOVENÍ HCG PRO DIAGNOSTIKU MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ Fignerová H., Talaš M. Porodnicko-gynekologická klinika LF Olomouc Provedli jsme rozbor radioimunologických vyšetření HCG u 104 vzorků séra u suspektních mimoděložních těhotenství. U hodnot HCG do 20 miu/ml séra jsme těhotenství vyloučili, u hodnot nad 200 miu/ml jsme těhotenství potvrdili. Ve srovnání s normálně probíhajícím těhotenstvím jsme nacházeli hodnoty HCG v průměru lehce snížené, avšak tohoto snížení nebylo možno využít pro diferenciální diagnostiku mezi těhotenstvím mimoděložním a ohroženým těhotenstvím nitroděložním. Přínos RIA HCG spočívá především v možnosti vyloučení gravidity u více než poloviny klinicky nejasných případů. HLADINY TESTOSTERONU, 17-ESTRADIOLU A HPL V MATEŘSKÉ KRVI V PROBĚHU FYZIOLOGICKÝCH A PATOLOGICKÝCH TĚHOTENSTVÍ Borfová /., Praha Souhrn nebyl dodán. RIA ALFAFETOPROTEINU BEZ NÁKUPU KITU Fingerová H., Janoušková M., Tolas M. Porod.-gynekologická klinika FN, Olomouc Byla popsána vlastní modifikace stanovení alfafetrproteinu v systému dvojích protilátek s použitím alfafetoproteinu značeného jódem 125 J králičích protilátek RaHu/Feto, které dodává ÚSOL Praha a vlastních precipitačních protilátek. Hladiny AFP v séru a plodové vodě, naměřené metodou autorů, jsou v souladu s hodnotami získanými pomocí kitu Sorin i s literárními údaji. Hladiny AFP v plodové vodě a pupečníkové krvi byly též potvrzeny raketkovou technikou podle Laurella. S

8 Popsaná metoda RIA AFP je vhodná pro klinické využití v prenatální detekci poruch uzávěru neurální trubice, v rizikovém těhotenství, dále v hepatologii a u některých zhoubných onemocnění, zvláště pak u neseminomových nádoru varlat. KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POMOCÍ IN VITRO TESTŮ BEZ POUŽITÍ NÁKLADNÝCH KOMERČNÍCH SOUPRAV Safarčík K., Závada M., Míiller J. Oddělení nukleární medicíny KNsP, Ostrava - Poruba Hlavní podíl vyšetřovacích metod v tyreologii tvoří v posledních letech in vitro testy. Patří mezi ně stanovení celkového tyroxinu (T 4 ], trijodotyroninu (T 3 ), TSH a metody ke zjištění kapacity transportních bílkovin. Pro pracoviště, kde se provádí přes 50 vyšetření funkce štítné žlázy týdně, již nelze zajistit potřebná in vitro vyšetření pomocí kvalitních a tedy velmi nákladných souprav z dovozu. Proto byly na našem oddělení zavedeny v posledních několika letech vlastní modifikace stanovení celkového T 4, T 3, TSH a RT 3 U test. Tyto modifikované metody vycházejí ze substancí dostupných v ČSSR a představují značnou úsporu finančních nákladu na jedno vyšetření. Tyto metody jsou v plném klinickém provozu a umožňují spolehlivé stanovení funkce štítné žlázy u všech osob odeslaných na naše oddělení. RIA TRIJODTHYRONINUPOMOCÍ VLASTNÍ PROTILÁTKY. NĚKTERÉ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S TOUTO METODOU Velemínský ]., Putz Z. Odborný liečebný ústav endokrinologický v Lubochni Trijodthyronin byl pomocí carbodiimidu konjugován s hovězím albuminem; tímto konjugátem byli naočkováni tři králíci. Po roce byla získána séra s uspokojivým titrem a provedena s nimi RIA. Volný a vázaný hormon byl oddělen polyethylenglykolem. První výsledky s touto metodou byly demonstrovány eutyreotických osob a u hypotreotických a hypertyreotických nemocných.

9 VPLYV NIEKTORÝCH FAKTOROV NA KVALITATÍVNY A KVANTITATÍVNY PRIEBEH RÄDIOIMUNOLOGICKÉHO STANOVENIA T 4 (EXPERIMENTÁLNE SÚPRAVY RIA T 4 ) Mucha /., Zimáčková M., Dobiáš M. Ostav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice V príspevku sú zahrnuté výsledky sledovania vplyvu: 1. PH, 2. koncentrácie 1,2-propándiolu ako ochranného média pre 125 I-T_,, 3. koncentrácie BSA, 4. koncentrácie gama globulínu, 5. veľkosti použitých skúmaviek, 6. druhého premytia precipitátu PEG-om, 7. zmeny objemov reakčnej zmesi. < na kvalitu aj kvantitu rádioimunologického stanovenia T 4 pomocou ; experimentálnych súprav RIA T 4. r V závere sú optimalizované podmienky zostavy súpravy a stanovenia. AKÚTNY VPLYV HEMODIALÝZY NA HLADINU TYREOIDÄLNYCH HORMÓNOV Košlík S., Macháňová Y., Mikula L., Gondol J. I. interná klinika FN Košice Odd. nukl. medicíny FN Košice Ostav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice Použitím RIA metódy bolo zistené, že vo väčšine prípadov dochádza v priebehu hemodiaiýzy k vzostupu hladiny hormónov štítnej žlázy v plazme. Tento vzostup bol najčastejšie pozorovaný pri vyšetrení indexu volného tyroxínu (kitom RES-O-MAT- ETR) - v 85 /o prípadov, zriedkavejšie pri vyšetrení celkového tyroxínu (kitom T 4 RIA) - v 67,5 % prípadov, resp. trijódtyronínu (kitom T 3 RIA) - v 59 % prípadov. Súčasne bol v 85 /o prípadov pokles hladiny TSH (kitom RIA- mat. TSH). 10

10 VLIV BROMOKRIPTINU NA SEKRECI TYREOTROPNÍHO HORMONU (TSH), PROLAKTINU (HPr), ROŠTOVÉHO HORMONU (HGH), TYROXINU (T 4 ) A TRIJODOTYRONINU (T 3 ) U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ HYPOTYREÓZOU Nedvídková ]., Felt VI. VÚE, Praha Byl studován vliv bromokriptinu na sekreci TSH, HPr, HGH, T 4 a T 3 po podání hormonu uvolňujícího tyreotropin (TRH) u nemocných s primární hypotyreózou. Bromokriptin snížil výchozí hodnoty i odpověď prolaktinu na TRH u eutyreoidních osob a u nemocných s hypotyreózou. Odpověď sérového TSH k TRH stimulaci byla významně potlačena u nemocných s hypotyreózou, ne však u osob eutyreoidních. Žádné statisticky významné změny v sérovém HGH, T 4 a T 3 nebyly po bromokriptinu pozorovány. Je diskutován dvojí mechanismus účinku bromokriptinu na hypotalamické a hypofyzární struktury. PROBLEMATIKA STANOVENÍ NÁDOROVÝCH ANTIGÉNU Kimlová L, Slouka V. Katedra lékařské fyziky a nukleární medicíny LFH UK Praha Nádorovými antigény nazýváme látky bílkovinné povahy, které jsou v některých případech syntetizovány během fetálního období a objevují se znovu v souvislosti s růstem maligního nádoru. Řada těchto antigénu byla popsána v literatuře, ale ne vždy se jejich detekce ukázala významná pro diagnostiku a monitorování choroby. Některé antigény vhodně diferencují nádory s vysokým procentem pozitivity. Jsou to však většinou ty druhy nádorů, které se vyskytují v naší geografické oblasti v nižším rozsahu. Antigény určující nádory často se vyskytující, byly již izolovány, ale jsou prokazovány v odpovídajících nádorech pouze v %. Vyšetření ztěžuje i zvýšené množství falešně pozitivních případů u zánětlivých onemocnění. Vzhledem k lěmto skutečnostem se v současné době jeví perspektivním paralelní zjištění všech dostupných nádorových antigénu v kombinaci s dalšími vyšetřeními. Způsoby určení mohou být kvalitativní, semikvantitativní nebo kvantitativní, což je konečný metodický cíl pro průkaz těchto antigénu. Nejběžnější způsob je RIA, u déle zavedených antigénu pomocí komerčních souprav, u méně běžných pomocí vlastních substancí. Vzhledem k pracnosti a výši nákladů nelze ještě pcv. žovat stanovování nádorových antigénu za rutinní metodu. 11

11 MODIFIKOVANÁ METODA STANOVENÍ CEA (KARCINOEMBRYONÄLNÍHO ANTIGÉNU] V MOČI Sovišová B., Drášilová L. ONM-KÚNZ Brno, ONM-MÚNZ Brno Ke stanovení hladiny CEA v moci bylo použito komerční soupravy fy Roche pro stanovení CEA v plazmě. Metodika se liší přípravou vzorku, kde není použito úpravy kys. perchlorovou a je použito jiné molarity a poněkud rozdílného ph pufru. Byla testována závislost hladiny CEA v moči na kvalitativní a kvantitativní bakteriurii a proti jiným metodám, popsaným v literatuře, nebyla nalezena falešně pozitivní hladina CEA v moči u bakteriurie. Metodiky bylo použito ke sledování pacientů s maligním tu urogenitálního traktu a osvědčila se především při sledování pacientů s tu močového měchýře po terapii. VÝZNAM STANOVENÍ PLAZMATICKÉHO FSH, LH A HCG PRO PROGNÓZU NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM NÁDOREM VARLETE Baše ]., Hušková M., Jirkalová V. Urologická klinika FN Hradec Králové Porodnicko-gynekologická klinika FN Hradec KráiOvé Radiologická klinika FN Hradec Králové Autoři vyšetřovali plazmatické gonadotropiny (FSH, LH a HCG] u nemocných, přijatých na urologickou kliniku v Hradci Králové a nádorem varlete. Ve sledované sestavě je 28 mužů; u 18 z nich byl vyšetřen HCG před zahájením terapie. Ze sedmi nemocných se seminomy byly zvýšené hodnoty HCG jen u dvou v pokročilém stadiu, zatímco u 7 nemocných z 11 s ne-seminomy [63,6 %] byly hodnoty zvýšené, u jednoho nemocného až přes mlu/ ml. FSH citlivě reaguje na poškození spermiogeneze ozářením a chemoterapií, u všech nemocných došlo k podstatnému vzestupu plazmatických hodnot. Hodnoty LH úzce souvisí se zvýšenými hodnotami HCG, protože vyšetření nebylo prováděno specifickým antisérem na beta řetězec, bez něhož odlišení obou gonadotropinů není možné. 12

12 HLADINY LH, PROLAKTINU, PROGESTERONU, ESTRADIOLU A THYROXINU V NORMÁLNÍM A ŘÍZENÉM POHLAVNÍM CYKLU U JALOVIC Píchá ]., Plchová D. Výzkumný ústav živočišné výroby ČAZ, Uhříněves Po aplikaci prostaglandinu F 2 koncentrace hormonů, které se podílejí na reprodukčním cyklu, nebyly průkazně odlišné od koncentrací v normálním cyklu. Stimulace ovulace PMSG vysoce průkazně zvyšuje koncentraci luteinizačního hormonu a prolaktinu. U steroidních hormonů (170 - estradiol a progesteron] byly zjištěny průkazně vyšší koncentrace v prvních dnech následujícího cyklu v porovnání s hodnotami normálního cyklu. Sekrece tyroxinu po aplikaci prostaglandinu a kombinace PMSG s prostaglandinem byla snížena. RADIOIMUNOANALÝZA NORTESTOSTERONU SYSTÉMEM DVOU PROTILÁTEK Hampl A., Píchá ]., Chundela B., Stárka L. Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Laboratoř pro kontrolu dopingu, Praha Imunizací koz nortestosteron-17 3-hemisukcinátem-BSA [I] a nortestosteron-3-karboxymethyloximem-bsa (II) byly získány dvě protilátky, použitelné k selektivnímu stanovení 19-nortestosteronu, jeho typických metabolitů a dalších, od nortestosteronu odvozených anabolik. Imunogeny byly připraveny podle Erlangera a spol. (1959), molární poměry steroidů k albuminu v molekule konjugátů byly 23 a 21. Jako radioligandu bylo použito přečištěného (1, 2, 4 (nj - 3 HJ nortestosteronu (Radiochemical Centre, AmershamJ o specifické radioaktivitě 1514 GBq. mmoľ 1. Protilátka proti I selektivně rozeznávala steroidy s 19-nor-A 4-3-keto-seskupením (vedle testosteronu vykazoval nejvyšší zkříženou reakci 4-androsten-3,17-dion, 3,86 % ]. Strukturními determinantami pro protilátku, získanou imunizací konjugátem II, byla 19-nor- a hydroxyskupina (z hormonálních steroidů výrazně reagoval testosteron - 6,5 %, estradiol - 7,5 % a 5a androstan-3 a, 170-diol, 6,02 %). Zvýšení specifity bylo dosaženo 13

13 použitím směsi obou protilátek I a II v poměru 3:2, při zředění antisér, při kterém 1 ng nortestosteronu vytěsnil 50 /o radiolingandu. Optimální poměr antisér byl stanoven podle Rodbarda [1977) jako průsečík přímek, vyjadřujících závislost poměru 50 % interceptů kompetitorů (4-androsten-3, 17-dionu resp. 5a-androstan-3a, 17j3-diolu) a nortestosteronu na složení směsi antisér. Byla stanovena kritéria spolehlivosti metody stanovení v moči, specifita (jako procento zkřížené reakce s 23 steroidy), přesnost (průměrný variační koeficient 8,07 %), citlivost (jako minimální detegovatelný přídavek pg) a správnost (analýzou přídavku od 100 do 2000 pg k 5 ml moči bylo zpět získáno v průměru 97,7 % nortestosteronu). Metody bylo využito ke stanovení nortestosteronu a příbuzných látek v moči pro účely dopingové kontroly. ČESKOSLOVENSKÝ TESTOSTERON RIA KIT Dvořák P., Hampl R., Chrpová M,, Stárka L. VÚE Praha VÚŽV Praha-Uhříněves Vyvinut RIA kit pro stanovení testosteronu v biologických tekutinách. Kit určen pro 200 analýz, exspirační doba 1 měsíc, požadovaná teplota při skladování 2 4 C. Obsah: roztok 3 H-testosteronu, roztok standardu, lyofilizované antisérum, fosfátový pufr, suspenze povrchově aktivního uhlí, zkumavky pro přípravu standardních roztoků. Poporučena extrakce diethyléterem. Titr antiséra 1:58 000, specifita: dihydrotestosteron 42 %, nortestosteron 14 %, androstendion 0,4 %, methyltestosteron, epitestosteron, dehydroepiandrosteron, estradiol, progesteron a kortisol méně než 0,1 /o. Zdánlivá asociační konstanta při 0 C: 3, l/mol. Parametry vlastností RIA: citlivost 6 pg/vzorek, průměrná přesnost paralelních stanovení 4,8 %, průměrná přesnost neparalelních stanovení 11,3 %, recovery % (SD). 14

14 KONCENTRACE TESTOSTERONU V SERU MATEK A V PLODOVÉ VODE Dvořák P., Macek M., Hampl R., Chrpová M. VÚŽV Praha-Uhříněves ÚVVD Praha-Motol VÚE Praha Soubor vzorků z let Plodová voda odebírána u žen amniocentózou v 14. až 24. týdnu těhotenství. Současně odebrána krev. Vzorky skladovány při teplotě 20 C, několikrát krátkodobě rozmrzlé. Použito RIA metodiky a materiálu kitu vlastní výroby, extrahováno diethyléterem. Celkem zpracováno 138 vzorků plodové vody. Průměrná koncentrace testosteronu v plodové vodě plodů ženského pohlaví činí , mužského pg/ml (SD). Hraniční hodnota mezi oběma pohlavími je 136 pg/ml. Čtyři hodnoty pro plody mužského pohlaví leží pod touto mezí, jedna hodnota pro plod ženského pohlaví nad. Mezní hodnotě se vymyká 3,6 % vzorků. Koncentrace testosteronu v séru matek s plodem ženského pohlaví , mužského pg/ml. Hodnoty v séru nekorelují s hodnotami v plodové vodě. RIA stanovení testosteronu v plodové vodě lze doporučit jako paralelní metodu (vedle určení karyotypu) pro prenatální stanovení pohlaví plodu. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ STANOVENÍ ANTIGÉNU A PROTILÁTKY HEPATITÍDY B TECHNIKOU RADIOIMUNOANALÝZY V TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ Novák ]., Kselíková M. Ostav hematologie a krevní transfuse, Praha Autoři ve své práci ukazují na rozdíl ve výskytu antigénu hepatitídy B, stanovený technikou radioimunoanalýzy v krvi ve srovnání s protisměrnou imunoelektroforézou, které se dnes běžně používá v transfúzni službě. Dále je uvedeno, jak vysoký výskyt protilátek hepatitídy B technikou radioimunoanalýzy se prokáže u zdravého obyvatelstva, tj. u zdravotníků a dárců krve a jaký význam má průkaz této protilátky u zdravé populace z hlediska infekciozity krve nebo přítomnosti komplexů v této krvi. Radioimunologický průkaz antigénu i protilátky hepatitídy B v krvi zároveň ukazuje, jak vysoká je přítomnost tohoto antigénu v přípravcích 15

15 krevní plazmy jako je antihemofilický globulin, fibrinogen, koncentrovaný faktor IX. Naproti tomu u pasterizovaného albuminu (60 C/lo hodin) - přestože antigen hepatitidy B se prokáže technikou radioimunoanalýzy - je tento biologicky inaktivní a albumin s přítomností tohoto antigénu by tedy bylo možno použít k aktivní imunizaci jedinců. Vysoký výskyt protilátky hepatitidy B, zjištěný technikou radioimunoanalýzy u zdravých jedinců zajišťuje možnost jejich výběru pro přípravu specifického imunoglobulinu proti hepatitíde B, zatímco klasickou protisměrnou imunoelektroforézou se prokáže tato protilátka pouze ojediněle. METODIKA VYŠETŘOVANÍ HBsAg, HBsAb A KONCENTRACE VITAMÍNU B 12 TECHNIKOU RADIOIMUNOANALÝZY Kselíková M., Novák J. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha Autoři ve svém sdělení popisují princip a provedení průkazu antigénu hepatitidy B [BHsAg] a odpovídající protilátky (HBsAb) radioimunoanalytickou metodou (RIA) na několika různých soupravách. Samostatný průkaz HBsAg na méně citlivé soupravě Ausria 125 a na novější a citlivější soupravě Ausria II 125, samostatný průkaz HBsAb na soupravě Ausab firmy Abbott a dále screeningový kombinovaný průkaz HBsAb na soupravě CombRIA-Au firmy Biotest. Konečně popisují průkaz stanovení koncentrace vitamínu B 12 na soupravě Phadebas B 12 Test firmy Pharmacia. Oddělený průkaz HBsAg a HBsAb spočívá na sendvičovém principu v pevné fázi, tj. na vzniku vazby HBsAb-HBsAg- 125 I HBsAb (tzv. antigenový sendvič] v případě průkazu HBsAg a na vzniku vazby HBsAg- HBsAb- 125 I HBsAg (tzv. protilátkový sendvič) v případě průkazu HBsAb. Kombinovaný průkaz HBsAg a HBsAb spočívá na vzniku protilátkového sendviče, přičemž vytvoření tohoto sendviče předchází imunologická reakce vyšetřovaných sér se standardním množstvím HBsAb. Zatímco soupravy Ausria II 125 a Ausab představují maximálně citlivou metodu pro tyto jednotlivé druhy, souprava CombRIA-Au je screeningovou metodou, která je schopna označit séra obsahující buď HBsAg nebo HBsAb, popřípadě séra negativní. Výsledky je však nutné ověřit dalšími RIA metodami. RIA průkaz koncentrace vitamínu B 12 je založen na kompetici vitamínu B 12 přítomného v séru a vitamínu B 12 značeným 57 Co, o vazebná 16

16 místa intrinsic faktoru. Na tato místa se přednostně váže vitamín B 12 neznačený, takže čím vyšší je koncentrace vitamínu B 12 ve vyšetřovaném séru, tím nižší je radioaktivita vyšetřovaných vzorků. Kromě vysoké citlivosti tohoto RIA průkazu koncentrace vitamínu B 12 je předností tohoto testu především krátká doba potřebná ke stanovení hodnot. VYUŽITÍ SLEDOVÁNÍ HLADINY CAMP V PLAZME A MOČI VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ Bílková B., Ryšánek K., Malinovská V., Šimčíková B. Odd. klinické biochemie a hematologie, Brno U zdravých dobrovolníků a u nemocných s hypertenzí, ledvinnými a jaterními chorobami byla sledována plazmatická hladina camp a exkrece močí metodou podle Browna a spol., modifikovanou Rabinowitzem et al. 1. U zdravých jedinců nebyla zjištěna věková závislost hladiny AMP v plazmě a trombocytech. 2. Pátý den spánkové deprivace byla zjištěna zvýšená plazmatická hladina camp a zvýšené vylučování camp močí. Hladina camp v trombocytech byla signifikantně snížena. 3. Tělesná námaha rovněž zvyšuje plazmatickou hladinu camp. 4. U nemocných s hypertenzní nemocí I. st. dochází po aplikaci furosemidu k vzestupu plazmatické hladiny camp a ke zvýšenému vylučování močí, zatímco u zdravých osob se plazmatická hladina po furosemidu nemění a vylučování je iehce sníženo. 5. U pacientů s postižením ledvin a s glomerulární filtrací nižší než 50 ml/min, bylo nalezeno značné zvýšení plazmatické hladiny camp při současně sníženém vylučování tohoto nukleotidu močí. U některých pacientů nacházíme zvýšení poměru camp/kreatinu, a to i tehdy, když celková exkrece camp/24 hod. je značně snížena. Domníváme se, že v těchto případech je výrazně zvýšená frakce camp pocházející přímo z ledvinového parenchymu. 6. Po jednorázové aplikaci glukagonu nemocným s dekompenzovanou jaterní cirhózou nacházíme menší vzestup plazmatické hladiny a návrat k výchozí hodnotě je zpomalen. Po aplikaci glukagonu v kapénkové infúzi docházíme k významně vyšší odpovědi hladiny camp u nemocných s intrahepatální cholestázou. 17

17 VPLYV FYZIKÁLNYCH PODNETOV NA SYSTÉM RENIN-ALDOSTERŮN U PACIENTOV S ESENCIÁLNOU HYPERTENZIOU Slančíková M., Butyková L., Kolesár J. Bratislava Cieíom práce autorov bolo sledovať u pacientov s esenciálnou hypertenziou systém renin-aldosterón po pôsobení rôznych fyzikálnych podnetov. Ako fyzikálne podnety použili z balneologických procedúr: aplikáciu 1/2 hodinového kúpela v izotermickej, uhličitej a hypertermickej vode, ďalej ponor v obyčajnej a uhličitej vode trvajúci 4 hodiny, ako aj vplyv hypoxie pri liečebnom pobyte vo vysokohorskej polohe. Z uvedenej série prác pre nasledovne zdelenie vybrali: vplyv uhličitého kúpela akc jedmej uniformné Lečby pacientov s esenciálnou hypertenziou I. a II. štádia, na hladinu aldosterónu v sere a v moči, plazmatickú reninovú aktivitu, minerálov nátria a kalia. Na rozlíšenie vplyvu kysličníka uhličitého a hydrostatického tlaku vodného prostredia zopakovali všetky sledovania u tých istých pacientov počas ponoru v obyčajnej izotermickej vode. Zaznamenali pokles sérového aldosterónu, ktorý bol po kúpeli v uhličitej vode štatisticky významný. Plazmatická reninová aktivita po kúpeli s obyčajnou vodou stúpa, s uhličitou klesá, ale tieto zmeny nie sú signifikantně. Po dvoch hodinách po uhličitom kúpeli štatisticky významne stúpa diuréza a nátriuréza. NAŠE SKÚSENOSTI S KORELÁCIOU GLYKEMICKÝCH A INZULÍNOVÝCH KRIVIEK U PACIENTOV Novotný ]., Tordová E., Babušíková F., Hollý D., Nováková M. Fakultná nemocnica., oddelenie klinickej biochémie a I. interná klinika LFUK Bratislava Diabetes mellitus je bezosporu najvýznamnejšia choroba látkovej výmeny a jedna z najzávažnejších ochorení vôbec. Pravdepodobne žiadne iné ochorenie nezmenilo v poslednom desaťročí tak svoje postavenie ako práce o diabetes mellitus. Počet nových diabetikov neustále vzrastá a podía spolahlivosti štatistických prepočtov ich počet, výskyt nových nositelov, sa bude v najbližšom desaťročí neustále zvyšovať. Približný odhad, že na celom svete je dnes asi 30 miliónov diabetikov sa zdá skôr nedocenením skutočností, ktorá môže v budúcnosti vyznieť ovela hrozivejšie. 18

18 Iba jednorázové vyšetrenie glykémie je nepostačujúce a nepodáva úplný obraz, a často ani nemôže odhaliť potenciálneho nositela. Z uvedených dôvodov u pacientov rôzneho veku a pohlavia, hospitalizovaných alebo ambulantne vyšetrovaných vo Fakultnej nemocnici v Bratislave, autori pristúpili ku korelácii glykemiokých a inzulínových kriviek po štandardnej 100 gramovej záťaži glukózou perorálnou cestou, resp. inými stimulanciami. Pro vyšetrovaní glykemickej krivky autori postupovali podlá štandardných záväzných kritérií. V rovnakých časových intervaloch súčasne odobrali kapilárnu krv na vyšetrenie glykémie, a vo venóznej krvi odohranej z vena cubitalis stanovovali imunoreaktívny inzulín. Hladinu krvného cukru v kapilárnej krvi potom určovali o-toluidínovou metódou. Inzulín v sére pacientov vyšetrili rádioimunologickým stanovením (IRI) pomocou polskej súpravy (CODE MJ-63] modifikovanou metódou podlá Vigaša. Merania vykonali na gama spektrometri Nuclear Chicago. Stimuláciu sekrécie inzulínu po glukóze a iných stimulanciách korelovali vo vzťahu ku glukóze. Súčasne korelovali vzťah glykemickej a inzulínovej krivky. Vzájomné vzťahy autori v práci diskutujú z híadiska možných mechanizmov. HODNOTY PROLAKTINU V KRYSÍM SÉRU Chlebounová ]., Fingerová H. LFUK Bratislava Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Praha Gynekologicko-porodnická klinika UP, Olomouc Za použití setu, který poskytl našemu pracovišti NIAMDD, USA, byly stanoveny hodnoty prolaktinu v séru fertilních krysích samic v průběhu 4 hlavních stadií estrálního cyklu - v proestru, estru, metestru I a diestru. Dále byly porovnány hladiny prolaktinu v séru dospělých krysích samic, jimž byly odebírány vzorky krve jednak po dekapitaci, jednak v lehké éterové narkóze. Zjištěné hladiny prolaktinu v séru krysích samic v jednotlivých stadiích estrálního cyklu byly v souladu s literárními údaji. Byl prokázán stimulační vliv éterové narkózy na sekreci hypofyzárního prolaktinu. 19

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C - 1 - VČASNÍ ZMENY SÉROVÝCH A TKANIVOVÝCH LIPIDOV PO LETÁLNEJ EXPOZÍCII POTKANOV X-LÚ&DUi VPLYV ADAPTÄCIE A BETA-ADRE- NERGNEJ BLOKÁDY Ahlers,I.,

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

český odborný bulletin

český odborný bulletin INIS-mf 13854 i, ' I* 1993 číslo 1 I český odborný bulletin O Obsah: Per/. SPÉCT myokardu pomocí Tc MIBI... (Bělohlávek a kol.) Dynamická scintigrqfie jícnu... (Bělohlávek a kol.) 81 m Kr ventilační scintigrafíe

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA určená pro studenty se spec. potřebami MUDr. OTAKAR KRAFT, PH.D., MBA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno Vás srdečně vítají na akci XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

IAA 7. souhrny referátů

IAA 7. souhrny referátů ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII souhrny referátů SEMINÁŘŘ IAA 7 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov 2014 O b s a h A Předmluva...5 B Informace o laboratoři...6 B-1 Identifikace laboratoře...6 B-2 Kontakty...6 B-3 Úroveň

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011).

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011). Certifikovaná metodika QH 81210 CM 23 - název: Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více