Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA"

Transkript

1 Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující pokyny a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace bez pøedchozího upozornìní. Návod uschovejte pro další použití. Instrukce návodu považujte za souèást produktu. 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ / CERTIFIKACE 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA Prohlášení o shodì s pøedmìtovými normami / certifikace Jednotky jsou vyrábìny v souladu s platnými mezinárodními pøedpisy a zákony splòující elektrickou, mechanickou a hlukovou bezpeènost. Výrobek byl navržen a vyroben v souladu s - bezpeènostními zásadami Smìrnice o Nízkém napìtí 73/23/EEC - požadavky smìrnice o EMC 89/336/EEC - smìrnicí o bezpeènosti strojù 98/37/EC Pøi návrhu a výrobì byly uplanìný následují normy EN A11:1997, EN :2000, EN ISO :2004, EN ISO :2004 Na výrobek byl vydán certifikát o shodì è dne notifikovanou osobou è PODMÍNKY PROVOZU Vìtrací jednotka MARTA je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu a konstrukci urèena pro vìtrání jednotlivých místností a to jak bytového tak administrativního typu. Vìtrací jednotka MARTA se používá pro lokální vìtrání obytných budov a ke zlepšení kvality vzduchu s minimálními provozními a investièními náklady. Jednotka musí být provozována ve vnitøních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od 0 C do +50 C. Dopravovaný vzduch by mìl mít teplotu v rozmezí -20 C až +40 C a relativní vlhkost do 90%. Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Jednotka není urèena pro dopravu vzduchu s obsahem hoølavých nebo výbušných smìsí, výparù chemikálií, hrubého prachu, sazí, mastnost, jedù, choroboplodných zárodkù atd. Elektrické krytí namontované jednotky je IP 20 (ochrana proti tìlesùm vìtším jak 12,5 mm, nechránìno proti vodì!). Jednotka nesmí být umístìna v koupelnì. 2.2 POPIS Jednotka nasává èerstvý vzduch z venkovního prostøedí a cirkulaèní vzduch z vìtrané místnosti. Množství cirkulaèního vzduchu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 %. Dále se vzduch ohøívá a filtruje. Dvoustupòová filtrace zajiš uje nejen záchyt èástic rozptýlených ve vzduchu ale také èásteèný záchyt pachù. Upravený vzduch pak jednotka vyfukuje do místnosti. Vìtrací jednotka MARTA je kompaktní jednotka s plastovým designovým krytem a skøíní z ocelového plechu. V zadní èásti jednotky je sací otvor èerstvého vzduchu a ve spodní èásti møížka sání cirkulaèního vzduchu. Pomìr smìšování lze øídit pomocí mechanické smìšovací klapky. Jednotka je vybavena radiálním ventilátorem s pøímým pohonem, elektrickým ohøívaèem, uhlíkovým filtrem a skládaným filtrem F9 a dále tøístupòovou regulací prùtoku a regulací teploty. Vzduch je z jednotky distribuován pøímo do vìtrané místnosti pøes výfukové møížky. Na sací otvor na vnìjší stranì stìny doporuèujene namontovat krycí møížku. Pro správnou funkci jednotky již není tøeba pøipojovat žádné další pøíslušenství. Jednotka je vybavena i sí ovým kabelem s vidlicí. 2.3 HLAVNÍ PARAMETRY Základní rozmìry x Délka pøipojovacího kabelu je 2 m.

2 Technické parametry jednotky MARTA napájení [V/Hz] 230/50 pøíkon ventilátoru [W] 9/13/40** * Akustický tlak do prostoru ve vzdálenosti 3m ** 3 stupnì regulace ventilátoru pøíkon celkový elektrické otáèky prùtok topení proud krytí hluk ventilátorù vzduchu hmotnost [W] [A] [IP] [db(a)] [1/min] [m 3/h] [kg] 800 3, ,3/33/36,9* /80/120** 5,8 1.stupeò uhlíkový filtr 2.stupeò stupeò úèinnost skládaný F9 99,9% typ filtru Èástice které filtr zachytává Poznámka s aktivním uhlím - výfukovéch plyny - prùmyslové exhalace (SO2, NOx) - výpary z organických látek - styreny - acetáty - tech. benzin - naftu - kyselé plyny - zápach z masné výroby - formaldehyd - èpavek Tyto látky uhlíkový filtr zachycuje z vìtší èásti a nikoli zcela beze zbytku. Schopnost zachycovat exhalace èasem používání slábne a proto je tøeba k dosažení stálé funkce filtr pravidelnì mìnit. - popílek - prach - pyl - výtrusy (alergeny) - bakterie - saze - tabákový kouø skládaný tøídy F9 Tím se výraznì snižuje prašnost v místnostech a zlepšuje pohoda prostøedí. Toto má obzvláš velký pøínos pro osoby s respiraèními problémy a osoby s alergiemi. Graf tlakové ztráty není nutné uvádìt, protože k jednotce se smí pøipojit pouze potrubí, jehož tlaková ztráta neovlivní výkon jednotky (potrubí o prùmìru 125 mm s délkou do 1000 mm). 2.4 BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Jednotka musí být dopravována a skladována v originálním balení (kartónová krabice) až do chvíle instalace. Balení chrání jednotku bìhem pøepravy proti poškození a zašpinìní. Pøi dopravì a manipulaci je nutno zabránit mechanickému poškození výrobku napø. pádem, extrémními otøesy nebo vibracemi. Jednotka musí být skladována ve vnitøním suchém prostøedí s teplotou od -5 C do +40 C. Na poškození vzniklá v dùsledku nesprávné pøepravy nebo uskladnìní se nevztahuje záruka. Bìhem pøepravy nebo skladování je dovoleno jednotky v originálním balení stohovat do maximálního poètu 11 kusù. 2.5 KONTROLA DODÁVKY Po dodání ihned zkontrolujte zda zabalená jednotka není poškozena. V pøípadì poškození jednotku dále nerozbalujte a závadu nahlaste dodavateli. V pøípadì poškození obalu pøizvìte dopravce. Zkontrolujte zda souhlasí Vámi objednaný typ jednotky s dodaným. Typový štítek je umístìn na boku jednotky pod èelním plastovým krytem. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

3 Souèástí dodávky jednotky jsou: o ètyøi hmoždinky a ètyøi vruty pro pøipevnìní jednotky na zeï o návod Nebude-li reklamace uplatnìna vèas, nelze pøípadné nároky uplatnit v budoucnosti. 2.6 VYBALENÍ Jednotku vyjmìte z pøepravní krabice. Uschovejte návod na montáž, který je umístìn v krabici. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a lze je znovu použít nebo recyklovat. Pøispìjte aktivnì k ochranì životního prostøedí a dbejte na správnou likvidaci a znovu zhodnocení obalových materiálù. 3 INSTALACE A MONTÁŽ Instalaci a montáž jednotky mùže provést i uživatel za pøedpokladu, že bude dodržovat veškeré pokyny a doporuèení uvedené v tomto návodu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti montáž svìøte odborné firmì nebo proškolené osobì, která má k dispozici vhodné náøadí a prostøedky!!! 3.1 MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY Jednotka se instaluje na stìnu ve svislé poloze, plastovým krytem s ovladaèi smìrem do místnosti. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná! Povolené a zakázané polohy instalace Stìna Stìna Stìna Strop Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Pøed montáží jednotky je tøeba v obvodové stìnì vytvoøit otvor pro sání èerstvého vzduchu. Do otvoru je možné buï vsadit potrubí s vnitøním prùmìrem 125 mm a nebo pouze zednicky upravit otvor tak aby mìl prùmìr 125 mm. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Vzdálenost mezi sacím hrdlem jednotky a nasávacím otvorem na fasádì nesmí být vìtší než 1 m! Jinak mùže dojít ke snížení výkonu jednotky. Potrubí by mìlo mít mírný sklon smìrem do venkovního prostøedí, aby nemohlo dojít k zatékání vody do místnosti. Jednotka musí být instalována tak, aby mohla volnì nasávat vzduch z místnosti a také ho volnì vyfukovat. Dodržujte minimální doporuèené vzdálenosti. Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl dostateèný pøístup v pøípadì údržby, servisu nebo její demontáže. Základní odstupové vzdálenosti Vzduchovod min. 250 mm max.1m min. 150 mm min. 150 mm min. 150 mm

4 Rozmístìní montážních otvorù 4x Jednotka se zavìšuje na základovou pozední desku, která se pøipevòuje pomocí vrutù a hmoždinek na zeï. Do vzdálenosti 100 mm od pláštì jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí nacházet žádné hmoty hoølavosti B, C1, C2 a C3 dle ÈSN Po instalaci odstraòte z krytu jednotky ochrannou fólii. 37, PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ Jakékoliv spoje vzduchovodù s jednotkou je vhodné utìsnit tìsnícím tmelem nebo páskou. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Pøi nerespektování tìchto pokynù mùže dojít k úrazu elektrickým proudem, rotujícími èástmi ventilátoru nebo k popálení. Navíc nebude zajištìno deklarované elektrické krytí jednotky IP 20. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

5 3.3 PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE 3.6 PØED UVEDENÍM DO PROVOZU Jednotka musí být vždy pøed jakýmkoliv zásahem odpojena od hlavního pøívodu el. energie a její hlavní vypínaè musí být ve stavu OFF (vypnuto). Jednotka je vybavena kabelem s vidlicí pro zapojení do zásuvky s napìtím 230V/ 50Hz. Pøi zapojení jednotky musí být dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu a pøíslušné národní pøedpisy a smìrnice. Všechny fáze elektrického pøívodu do jednotky musí být pøipojeny pøes ochranný výkonový jistiè odpovídajícího proudu a typu. Vzdálenost mezi rozpojenými kontakty musí být vìtší než 3 mm. Jmenovité hodnoty elektrických parametrù jednotky jsou uvedeny na výrobním štítku. Jakékoliv zásahy a zmìny ve vnitøním zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Správné fungování jednotky je zaruèeno pouze s originálním pøíslušenstvím (zejména náhradní filtry). V pøípadì požáru je nutné zaøízení hasit práškovým nebo CO 2 hasícím pøístrojem. Jednotka je vybavena tavnou pojistkou pøístupnou po odklopení krytu. Je zakázáno instalovat jakákoliv èidla nebo regulaèní prvky pøímo do jednotky a nebo na pláš jednotky. Pøed uvedením do provozu zkontrolujte: - zda je jednotka správnì pøipevnìna ke zdi - zda je na sacím hrdle pøipojeno potrubí a nebo ochranná møížka - zda je správnì zapojen hlavní pøívod el. energie vèetnì zemnìní a externí vypínací ochrany - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohly jednotku poškodit Jakákoliv zmìna nebo zásah do vnitøního zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Doporuèujeme použít námi dodávané pøíslušenství. V pøípadì pochybností o správnosti použití neoriginálního pøíslušenství kontaktujte svého dodavatele. 4 NÁVOD K OBSLUZE 4.1 BEZPEÈNOST PROVOZU 4.2 UVEDENÍ DO PROVOZU Poškozenou jednotku nikdy neuvádìjte do provozu. Produkt je elektrické zaøízení a tak musí být dodrženy bezpeènostní pøedpisy pøedepisující chování pøi nakládání s elektrickým zaøízením. Obsluha jednotky musí být proškolena a seznámena s tímto návodem. Zaøízení smí být používáno pouze v souladu s jeho urèením. Nikdy neotvírejte jednotku, pokud se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nikdy nedávejte ruce do sání ani výfuku jednotky, jestliže se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nezakrývejte sání ani výfuk jednotky. Jednotka se nesmí provozovat, pokud není pevnì namontovaná na zeï a pokud zákazník nezajistí potøebné krytí venkovního sání jednotky dle EN a nezabrání dosahu k nebezpeèným místùm dle EN 294. Upozornìní: v pøípadì požáru je nutné clonu hasit zaøízením s CO 2 nebo práškovou náplní. Nikdy ne s vodní náplní! Pøed uvedením jednotky do provozu zkontrolujte: - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohli jednotku poškodit - zda je jednotka øádnì uzavøena, na hrdle je pøipojeno potrubí a nebo ochranná møíž a nehrozí riziko zranìní rotujícími a nebo horkými èástmi ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY Jednotka se zapíná otoèením pravého pøepínaèe na tìle jednotky do polohy: - maximální vzduchový výkon - støední vzduchový výkon - nízký vzduchový výkon - vypnuto DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ!! Pøi spuštìní jednotky nastavte nejprve maximální vzduchový výkon. Pøi zapnutí jednotky na první stupeò vzduchového výkonu mùže dojít k tomu, že se nerozbìhne ventilátor. Jakmile se jednotka rozbìhne, lze okamžitì nastavit libovolnou hodnotu požadovaného vzduchového výkonu.

6 4.3.2 POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY Nastavení vzduchového výkonu Vzduchový výkon jednotky (otáèky ventilátoru) se volí pomocí pøepínaèe na pravé stranì pláštì jednotky. - vypnuto - nízký vzduchový výkon - používá se zejména v noèních hodinách a v dobì nízkého zatížení v místnosti místnosti - støední vzduchový výkon - používá se zejména v denních hodinách a v dobì bìžného provozu v místnosti - maximální vzduchový výkon - používá v dobì vysokého zatížení místnosti, na pøíklad pøi oslavì atd. Nastavení teploty vyfukovaného vzduchu Teplota vyfukovaného vzduchu se nastavuje ovladaèem na levé stranì jednotky pøibližnì v rozsahu od +5 do +45 C (nelze dosáhnout teplotu nižší než je teplota vzduchu nasávaného do jednotky, maximální teplota je omezena výkonem ohøívaèe). Nastavení pomìru smìšování Pomìr cirkulaèního a èerstvého vzduchu se nastavuje pomocí páèky na pravém boku jednotky. Pokud chcete využít jednotku k filtraci vzduchu v místnosti a nebo k dohøevu vzduchu v místnosti, pøívod èerstvého vzduchu se uzavøe a jednotkou proudí pouze cirkulaèní vzduch. Pokud je pøivádìný vzduch do místnosti pøíliš studený a nechcete pro ohøev používat elektrický ohøívaè, využívá se smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Standardnì se pøivádí do místnosti pouze èerstvý vzduch pøívod cirkulaèního vzduchu je uzavøen PORUCHOVÉ STAVY V pøípadì jakéhokoliv zásahu na jednotce musí být tato jednotka vypnuta pøepínaèem otáèek do polohy OFF a odpojena od hlavního el. pøívodu. Pakliže si nejste jisti správností krokù, nikdy se do žádné opravy nepouštìjte a pøivolejte odborný servis!!! ZANESENÍ FILTRU Zanesení filtru není poruchový stav, jedná se o bìžný stav zpùsobený provozem jednotky. V bìžném prostøedí dojde k zanesení filtru prachem a neèistotami pøibližnì po dvou mìsících nepøetržitého provozu. K zanesení filtrù ale mùže dojít v závislosti na konkrétních podmínkách i døíve nebo pozdìji. Zanesení filtru poznáte zvýšenou hluèností jednotky a sníženým prùtokem vzduchu. Jednotku zcela vypnìte ovladaèem a vytažením napájecího kabelu ze sítì, sejmìte kryt, vymìòte filtry, nasaïte kryt a jednotku opìt zapnìte. 1 2 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

7 Nebude-li filtr øádnì èištìn (vymìòován), mùže dojít ke snížení funkènosti jednotky nebo až k poškození ventilátoru. Provoz jednotky bez filtru je zakázán! JINÉ PORUCHY Pokud se vyskytne jakákoliv porucha je tøeba nejprve jednotku odpojit od elektrické sítì, zjistit pøíèinu, odstranit ji a potom jednotku opìt zapnout. Pokud se Vám nepodaøí závadu objevit, odstranit a nebo vyžaduje zásah do zaøízení, obra te se prosím na autorizovaný servis! Chování zaøízení Pøedpokládaný problém Øešení problému Jednotku nelze spustit. Špatnì pøipojený kabel pøívodu el. proudu. Zkontrolujte jestli je pøívodní kabel jednotky správnì zasunut do zásuvky. Došlo k výpadku napájení a nebo napájení nemá požadované hodnoty. Pojistka je poškozena. Zmìøte napìtí v elektrické síti. Zkontrolujte prùchodnost pojistky umístìné pod plastovým krytem jednotky. Pokud je nìjaká z nich vypálená, je nutné ji vymìnit za pojistku se stejnými parametry. Po zapnutí jednotku vypne výkonový jistiè. Výkonový jistiè je poddimenzovaný. Zkontrolujte správnost typu a dimenze použitého výkonového jistièe podle údajù na výrobním štítku jednotky a pøiètìte pøíkony veškerých dalších spotøebièù, které jsou pøipojeny ve stejném elektrickém obvodu. Jednotka nadmìrnì hluèí, vzduchový výkon je nižší než obvykle. Došlo ke zkratu elektroinstalace. Filtry vzduchu jsou zneèištìné. Zkontrolujte veškerá elektrická zapojení jednotky, motor, ohøívaè a pøívodní kabel, zda nìkde nedošlo ke zkratu. Zkontrolujte zda nejsou zanesené filtry. Pokud jsou zanesené filtry nainstalujte nové filtraèní vložky. Z jednotky se ozývají kovové zvuky. Pøívodní potrubí je ucpané. Obìžné kolo ventilátoru se uvolnilo, nebo se poškodila ložiska motoru. Zkontrolujte prùchodnost sacího a výfukového potrubí. (ucpané sací žaluzie, ucpané distribuèní elementy, uzavøené klapky atd.). Zkontrolujte zda se ventilátor volnì toèí. Pokud ne, vymìòte poškozený ventilátor. Z jednotky se line zápach. Dochází k pøehøívání motoru nebo ventilátoru. Zkontrolujte zda je v poøádku elektroinstalace izolace, ohøívaè a motor. Vymìòte vzduchové filtry, zkontrolujte jestli není ucpané sání èerstvého vzduchu do jednotky. Pálí se prach nachytaný na elektrickém ohøívaèi. Tento jev se objevuje pøi zahájení zimního provozu. Pokud je zneèištìní malé, zápach po chvíli ustane. Pokud není jednotka dlouhodobì èištìna a udržována, mùže dojít ke vznícení prachu v ohøívaèi a následnému požáru. V tomto pøípadì vyèistìte jednotku od prachu. Jednotka netopí. Výkon topení je pøíliš nízký. Pootoète regulátorem výkonu topení doprava na maximum. Teplota vyfukovaného vzduchu by se mìla zvýšit. Venkovní teplota klesla pod -20 C. Ohøívaè je poškozen. Jednotka není schopna pøi maximálním vzduchovém výkonu a pøi uzavøeném pøívodu cirkulaèního vzduchu dostateènì ohøát pøivádìný vzduch. Snižte otáèky ventilátoru a nebo nastavte smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Ani jedno z pøedchozích doporuèení nepomáhá. Je nutné zavolat autorizovanou servisní organizaci.

8 5 ÚDRŽBA A SERVIS 5.1 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ Pøed zapoèetím a v prùbìhu provádìní údržby, servisu nebo opravy musí být jednotka vždy zcela zajištìnì odpojena od pøívodu elektrické energie a pøepínaè otáèek musí být v poloze OFF. Údržbu, servis nebo opravu je možné provádìt pouze za klidu. To znamená že ventilátory se netoèí a ohøívaè je vychladlý. 5.2 ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM Doporuèujeme provádìt kontrolu jednotky spojenou s celkovým vyèištìním po pùl roce provozu. Cyklus èištìní je nutné upravit podle konkrétních podmínek, ale nemìl by být nikdy delší než 1 rok. Filtry se vymìòují pøibližnì jednou za 2 až 4 mìsíce, ale cyklus je možné opìt upravit podle konkrétních podmínek. Pøi èištìní nepoužívejte žádné ostré pøedmìty ani rozpouštìdla. Pro èištìní použijte nejlépe hadøík a mýdlovou vodu. Pokud není jednotka provozována delší dobu doporuèujeme alespoò jednou za pùl roku zaøízení spustit na jednu hodinu. 5.3 SERVIS Záruèní a pozáruèní servis provádí výrobce, dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Pøi objednávání servisního zásahu je nutné uvést popis závady, typové oznaèení jednotky uvedené na jejím štítku, a místo instalace. Na jednotky se pøi dodržení všech záruèních podmínek poskytuje záruka 36 mìsícù. Výrobce: 2VV s. r. o., Podìbradská 289, Pardubice, Czech Republic tel: , fax: VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU 6 PØÍSLUŠENSTVÍ Pøed tím, než výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sbìrny druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné èásti výrobku uložte na øízenou skládku. Pøíslušenství vhodné pro pøipojení k jednotce MARTA: SV125/1 F-RJ-1 - ohebné hliníkové potrubí - náhradní filtry uhlíkový/skládaný tøídy F9 OBSAH 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ... strana 1 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA... strana PODMÍNKY PROVOZU... strana POPIS... strana HLAVNÍ PARAMETRY... strana BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ... strana KONTROLA DODÁVKY... strana VYBALENÍ... strana 3 3 INSTALACE... strana MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY... strana PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ... strana PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE... strana PØED UVEDENÍM DO PROVOZU... strana 5 4 NÁVOD K OBSLUZE... strana BEZPEÈNOST PROVOZU... strana UVEDENÍ DO PROVOZU... strana ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY... strana POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY... strana PORUCHOVÉ STAVY... strana ZANESENÍ FILTRU... strana JINÉ PORUCHY... strana 7 5 ÚDRŽBA A SERVIS... strana BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... strana ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM... strana SERVIS... strana VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU... strana 8 6 PØÍSLUŠENSTVÍ... strana 8 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Rekuperaèní vìtrací jednotka AVENTIS

Rekuperaèní vìtrací jednotka AVENTIS Rekuperaèní vìtrací jednotka AVENTIS Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32 VH 211 D Ventilatorheizer Wall mounted fan heater F Convecteurs soufflant mural Wand-snelverwarmer Szybkonagrzewaj¹ce, naœcienne ogrzewacze wnêtrzowe Nástìnný rychloohøívaè H Fali gyorsfûtõ Gebrauchs-

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2010/1 www.befhome.cz

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni.

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni. NÁVOD K POUŽITÍ AHS AM.E Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy 12/98

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ - 400S NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 005-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE PNZ - 400S NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 005-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 005-0 0/007 NABÍJECÍ ZDROJ PNZ - 400S PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC OBSAH ) Obsah balení ) Úvod

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ AUTOMATICKÝ KOTEL PELLEVENT šetrný k životnímu prostøedí PELLEVENT Automatické zapalování pelet Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování Teplo na klíè kotel PELEVENT

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

Smìšovací uzly nové provedení

Smìšovací uzly nové provedení Technické informace Užití smìšovacích uzlù Smìšovací uzel zajišuje spojitou regulaci výkonu (proporcionální øízení analogovým napìovým signálem 0-10 V) a ochranu vodního ohøívaèe. Regulace výkonu je zajišována

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY KONTAKTY Prodejce a servis: HÖGNER, s.r.o. Veverkova 1343/1 500 0 Hradec Králové tel.: 498 500 604 fax: 498 500 605 e-mail: info@hogner.cz www.hogner.cz IÈO: 750354 DIÈ: CZ750354 NÁVOD K OBSLUZE Technické

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Návod k obsluze. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 4324175-10/98. Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE

Návod k obsluze. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 4324175-10/98. Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE Návod k obsluze Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732)

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Modely Unitary Kazetová

Modely Unitary Kazetová Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely Unitary Kazetová GREE unitary klimatizace CZ Èesky Obsah PROVOZ, ÚDRŽBA A INSTALACE 1. Názvy a funkce èástí... 1 2. Bezpeènostní pokyny... 2 3. Popis

Více