Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA"

Transkript

1 Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující pokyny a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace bez pøedchozího upozornìní. Návod uschovejte pro další použití. Instrukce návodu považujte za souèást produktu. 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ / CERTIFIKACE 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA Prohlášení o shodì s pøedmìtovými normami / certifikace Jednotky jsou vyrábìny v souladu s platnými mezinárodními pøedpisy a zákony splòující elektrickou, mechanickou a hlukovou bezpeènost. Výrobek byl navržen a vyroben v souladu s - bezpeènostními zásadami Smìrnice o Nízkém napìtí 73/23/EEC - požadavky smìrnice o EMC 89/336/EEC - smìrnicí o bezpeènosti strojù 98/37/EC Pøi návrhu a výrobì byly uplanìný následují normy EN A11:1997, EN :2000, EN ISO :2004, EN ISO :2004 Na výrobek byl vydán certifikát o shodì è dne notifikovanou osobou è PODMÍNKY PROVOZU Vìtrací jednotka MARTA je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu a konstrukci urèena pro vìtrání jednotlivých místností a to jak bytového tak administrativního typu. Vìtrací jednotka MARTA se používá pro lokální vìtrání obytných budov a ke zlepšení kvality vzduchu s minimálními provozními a investièními náklady. Jednotka musí být provozována ve vnitøních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od 0 C do +50 C. Dopravovaný vzduch by mìl mít teplotu v rozmezí -20 C až +40 C a relativní vlhkost do 90%. Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Jednotka není urèena pro dopravu vzduchu s obsahem hoølavých nebo výbušných smìsí, výparù chemikálií, hrubého prachu, sazí, mastnost, jedù, choroboplodných zárodkù atd. Elektrické krytí namontované jednotky je IP 20 (ochrana proti tìlesùm vìtším jak 12,5 mm, nechránìno proti vodì!). Jednotka nesmí být umístìna v koupelnì. 2.2 POPIS Jednotka nasává èerstvý vzduch z venkovního prostøedí a cirkulaèní vzduch z vìtrané místnosti. Množství cirkulaèního vzduchu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 %. Dále se vzduch ohøívá a filtruje. Dvoustupòová filtrace zajiš uje nejen záchyt èástic rozptýlených ve vzduchu ale také èásteèný záchyt pachù. Upravený vzduch pak jednotka vyfukuje do místnosti. Vìtrací jednotka MARTA je kompaktní jednotka s plastovým designovým krytem a skøíní z ocelového plechu. V zadní èásti jednotky je sací otvor èerstvého vzduchu a ve spodní èásti møížka sání cirkulaèního vzduchu. Pomìr smìšování lze øídit pomocí mechanické smìšovací klapky. Jednotka je vybavena radiálním ventilátorem s pøímým pohonem, elektrickým ohøívaèem, uhlíkovým filtrem a skládaným filtrem F9 a dále tøístupòovou regulací prùtoku a regulací teploty. Vzduch je z jednotky distribuován pøímo do vìtrané místnosti pøes výfukové møížky. Na sací otvor na vnìjší stranì stìny doporuèujene namontovat krycí møížku. Pro správnou funkci jednotky již není tøeba pøipojovat žádné další pøíslušenství. Jednotka je vybavena i sí ovým kabelem s vidlicí. 2.3 HLAVNÍ PARAMETRY Základní rozmìry x Délka pøipojovacího kabelu je 2 m.

2 Technické parametry jednotky MARTA napájení [V/Hz] 230/50 pøíkon ventilátoru [W] 9/13/40** * Akustický tlak do prostoru ve vzdálenosti 3m ** 3 stupnì regulace ventilátoru pøíkon celkový elektrické otáèky prùtok topení proud krytí hluk ventilátorù vzduchu hmotnost [W] [A] [IP] [db(a)] [1/min] [m 3/h] [kg] 800 3, ,3/33/36,9* /80/120** 5,8 1.stupeò uhlíkový filtr 2.stupeò stupeò úèinnost skládaný F9 99,9% typ filtru Èástice které filtr zachytává Poznámka s aktivním uhlím - výfukovéch plyny - prùmyslové exhalace (SO2, NOx) - výpary z organických látek - styreny - acetáty - tech. benzin - naftu - kyselé plyny - zápach z masné výroby - formaldehyd - èpavek Tyto látky uhlíkový filtr zachycuje z vìtší èásti a nikoli zcela beze zbytku. Schopnost zachycovat exhalace èasem používání slábne a proto je tøeba k dosažení stálé funkce filtr pravidelnì mìnit. - popílek - prach - pyl - výtrusy (alergeny) - bakterie - saze - tabákový kouø skládaný tøídy F9 Tím se výraznì snižuje prašnost v místnostech a zlepšuje pohoda prostøedí. Toto má obzvláš velký pøínos pro osoby s respiraèními problémy a osoby s alergiemi. Graf tlakové ztráty není nutné uvádìt, protože k jednotce se smí pøipojit pouze potrubí, jehož tlaková ztráta neovlivní výkon jednotky (potrubí o prùmìru 125 mm s délkou do 1000 mm). 2.4 BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Jednotka musí být dopravována a skladována v originálním balení (kartónová krabice) až do chvíle instalace. Balení chrání jednotku bìhem pøepravy proti poškození a zašpinìní. Pøi dopravì a manipulaci je nutno zabránit mechanickému poškození výrobku napø. pádem, extrémními otøesy nebo vibracemi. Jednotka musí být skladována ve vnitøním suchém prostøedí s teplotou od -5 C do +40 C. Na poškození vzniklá v dùsledku nesprávné pøepravy nebo uskladnìní se nevztahuje záruka. Bìhem pøepravy nebo skladování je dovoleno jednotky v originálním balení stohovat do maximálního poètu 11 kusù. 2.5 KONTROLA DODÁVKY Po dodání ihned zkontrolujte zda zabalená jednotka není poškozena. V pøípadì poškození jednotku dále nerozbalujte a závadu nahlaste dodavateli. V pøípadì poškození obalu pøizvìte dopravce. Zkontrolujte zda souhlasí Vámi objednaný typ jednotky s dodaným. Typový štítek je umístìn na boku jednotky pod èelním plastovým krytem. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

3 Souèástí dodávky jednotky jsou: o ètyøi hmoždinky a ètyøi vruty pro pøipevnìní jednotky na zeï o návod Nebude-li reklamace uplatnìna vèas, nelze pøípadné nároky uplatnit v budoucnosti. 2.6 VYBALENÍ Jednotku vyjmìte z pøepravní krabice. Uschovejte návod na montáž, který je umístìn v krabici. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a lze je znovu použít nebo recyklovat. Pøispìjte aktivnì k ochranì životního prostøedí a dbejte na správnou likvidaci a znovu zhodnocení obalových materiálù. 3 INSTALACE A MONTÁŽ Instalaci a montáž jednotky mùže provést i uživatel za pøedpokladu, že bude dodržovat veškeré pokyny a doporuèení uvedené v tomto návodu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti montáž svìøte odborné firmì nebo proškolené osobì, která má k dispozici vhodné náøadí a prostøedky!!! 3.1 MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY Jednotka se instaluje na stìnu ve svislé poloze, plastovým krytem s ovladaèi smìrem do místnosti. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná! Povolené a zakázané polohy instalace Stìna Stìna Stìna Strop Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Pøed montáží jednotky je tøeba v obvodové stìnì vytvoøit otvor pro sání èerstvého vzduchu. Do otvoru je možné buï vsadit potrubí s vnitøním prùmìrem 125 mm a nebo pouze zednicky upravit otvor tak aby mìl prùmìr 125 mm. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Vzdálenost mezi sacím hrdlem jednotky a nasávacím otvorem na fasádì nesmí být vìtší než 1 m! Jinak mùže dojít ke snížení výkonu jednotky. Potrubí by mìlo mít mírný sklon smìrem do venkovního prostøedí, aby nemohlo dojít k zatékání vody do místnosti. Jednotka musí být instalována tak, aby mohla volnì nasávat vzduch z místnosti a také ho volnì vyfukovat. Dodržujte minimální doporuèené vzdálenosti. Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl dostateèný pøístup v pøípadì údržby, servisu nebo její demontáže. Základní odstupové vzdálenosti Vzduchovod min. 250 mm max.1m min. 150 mm min. 150 mm min. 150 mm

4 Rozmístìní montážních otvorù 4x Jednotka se zavìšuje na základovou pozední desku, která se pøipevòuje pomocí vrutù a hmoždinek na zeï. Do vzdálenosti 100 mm od pláštì jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí nacházet žádné hmoty hoølavosti B, C1, C2 a C3 dle ÈSN Po instalaci odstraòte z krytu jednotky ochrannou fólii. 37, PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ Jakékoliv spoje vzduchovodù s jednotkou je vhodné utìsnit tìsnícím tmelem nebo páskou. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Pøi nerespektování tìchto pokynù mùže dojít k úrazu elektrickým proudem, rotujícími èástmi ventilátoru nebo k popálení. Navíc nebude zajištìno deklarované elektrické krytí jednotky IP 20. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

5 3.3 PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE 3.6 PØED UVEDENÍM DO PROVOZU Jednotka musí být vždy pøed jakýmkoliv zásahem odpojena od hlavního pøívodu el. energie a její hlavní vypínaè musí být ve stavu OFF (vypnuto). Jednotka je vybavena kabelem s vidlicí pro zapojení do zásuvky s napìtím 230V/ 50Hz. Pøi zapojení jednotky musí být dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu a pøíslušné národní pøedpisy a smìrnice. Všechny fáze elektrického pøívodu do jednotky musí být pøipojeny pøes ochranný výkonový jistiè odpovídajícího proudu a typu. Vzdálenost mezi rozpojenými kontakty musí být vìtší než 3 mm. Jmenovité hodnoty elektrických parametrù jednotky jsou uvedeny na výrobním štítku. Jakékoliv zásahy a zmìny ve vnitøním zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Správné fungování jednotky je zaruèeno pouze s originálním pøíslušenstvím (zejména náhradní filtry). V pøípadì požáru je nutné zaøízení hasit práškovým nebo CO 2 hasícím pøístrojem. Jednotka je vybavena tavnou pojistkou pøístupnou po odklopení krytu. Je zakázáno instalovat jakákoliv èidla nebo regulaèní prvky pøímo do jednotky a nebo na pláš jednotky. Pøed uvedením do provozu zkontrolujte: - zda je jednotka správnì pøipevnìna ke zdi - zda je na sacím hrdle pøipojeno potrubí a nebo ochranná møížka - zda je správnì zapojen hlavní pøívod el. energie vèetnì zemnìní a externí vypínací ochrany - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohly jednotku poškodit Jakákoliv zmìna nebo zásah do vnitøního zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Doporuèujeme použít námi dodávané pøíslušenství. V pøípadì pochybností o správnosti použití neoriginálního pøíslušenství kontaktujte svého dodavatele. 4 NÁVOD K OBSLUZE 4.1 BEZPEÈNOST PROVOZU 4.2 UVEDENÍ DO PROVOZU Poškozenou jednotku nikdy neuvádìjte do provozu. Produkt je elektrické zaøízení a tak musí být dodrženy bezpeènostní pøedpisy pøedepisující chování pøi nakládání s elektrickým zaøízením. Obsluha jednotky musí být proškolena a seznámena s tímto návodem. Zaøízení smí být používáno pouze v souladu s jeho urèením. Nikdy neotvírejte jednotku, pokud se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nikdy nedávejte ruce do sání ani výfuku jednotky, jestliže se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nezakrývejte sání ani výfuk jednotky. Jednotka se nesmí provozovat, pokud není pevnì namontovaná na zeï a pokud zákazník nezajistí potøebné krytí venkovního sání jednotky dle EN a nezabrání dosahu k nebezpeèným místùm dle EN 294. Upozornìní: v pøípadì požáru je nutné clonu hasit zaøízením s CO 2 nebo práškovou náplní. Nikdy ne s vodní náplní! Pøed uvedením jednotky do provozu zkontrolujte: - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohli jednotku poškodit - zda je jednotka øádnì uzavøena, na hrdle je pøipojeno potrubí a nebo ochranná møíž a nehrozí riziko zranìní rotujícími a nebo horkými èástmi ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY Jednotka se zapíná otoèením pravého pøepínaèe na tìle jednotky do polohy: - maximální vzduchový výkon - støední vzduchový výkon - nízký vzduchový výkon - vypnuto DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ!! Pøi spuštìní jednotky nastavte nejprve maximální vzduchový výkon. Pøi zapnutí jednotky na první stupeò vzduchového výkonu mùže dojít k tomu, že se nerozbìhne ventilátor. Jakmile se jednotka rozbìhne, lze okamžitì nastavit libovolnou hodnotu požadovaného vzduchového výkonu.

6 4.3.2 POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY Nastavení vzduchového výkonu Vzduchový výkon jednotky (otáèky ventilátoru) se volí pomocí pøepínaèe na pravé stranì pláštì jednotky. - vypnuto - nízký vzduchový výkon - používá se zejména v noèních hodinách a v dobì nízkého zatížení v místnosti místnosti - støední vzduchový výkon - používá se zejména v denních hodinách a v dobì bìžného provozu v místnosti - maximální vzduchový výkon - používá v dobì vysokého zatížení místnosti, na pøíklad pøi oslavì atd. Nastavení teploty vyfukovaného vzduchu Teplota vyfukovaného vzduchu se nastavuje ovladaèem na levé stranì jednotky pøibližnì v rozsahu od +5 do +45 C (nelze dosáhnout teplotu nižší než je teplota vzduchu nasávaného do jednotky, maximální teplota je omezena výkonem ohøívaèe). Nastavení pomìru smìšování Pomìr cirkulaèního a èerstvého vzduchu se nastavuje pomocí páèky na pravém boku jednotky. Pokud chcete využít jednotku k filtraci vzduchu v místnosti a nebo k dohøevu vzduchu v místnosti, pøívod èerstvého vzduchu se uzavøe a jednotkou proudí pouze cirkulaèní vzduch. Pokud je pøivádìný vzduch do místnosti pøíliš studený a nechcete pro ohøev používat elektrický ohøívaè, využívá se smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Standardnì se pøivádí do místnosti pouze èerstvý vzduch pøívod cirkulaèního vzduchu je uzavøen PORUCHOVÉ STAVY V pøípadì jakéhokoliv zásahu na jednotce musí být tato jednotka vypnuta pøepínaèem otáèek do polohy OFF a odpojena od hlavního el. pøívodu. Pakliže si nejste jisti správností krokù, nikdy se do žádné opravy nepouštìjte a pøivolejte odborný servis!!! ZANESENÍ FILTRU Zanesení filtru není poruchový stav, jedná se o bìžný stav zpùsobený provozem jednotky. V bìžném prostøedí dojde k zanesení filtru prachem a neèistotami pøibližnì po dvou mìsících nepøetržitého provozu. K zanesení filtrù ale mùže dojít v závislosti na konkrétních podmínkách i døíve nebo pozdìji. Zanesení filtru poznáte zvýšenou hluèností jednotky a sníženým prùtokem vzduchu. Jednotku zcela vypnìte ovladaèem a vytažením napájecího kabelu ze sítì, sejmìte kryt, vymìòte filtry, nasaïte kryt a jednotku opìt zapnìte. 1 2 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

7 Nebude-li filtr øádnì èištìn (vymìòován), mùže dojít ke snížení funkènosti jednotky nebo až k poškození ventilátoru. Provoz jednotky bez filtru je zakázán! JINÉ PORUCHY Pokud se vyskytne jakákoliv porucha je tøeba nejprve jednotku odpojit od elektrické sítì, zjistit pøíèinu, odstranit ji a potom jednotku opìt zapnout. Pokud se Vám nepodaøí závadu objevit, odstranit a nebo vyžaduje zásah do zaøízení, obra te se prosím na autorizovaný servis! Chování zaøízení Pøedpokládaný problém Øešení problému Jednotku nelze spustit. Špatnì pøipojený kabel pøívodu el. proudu. Zkontrolujte jestli je pøívodní kabel jednotky správnì zasunut do zásuvky. Došlo k výpadku napájení a nebo napájení nemá požadované hodnoty. Pojistka je poškozena. Zmìøte napìtí v elektrické síti. Zkontrolujte prùchodnost pojistky umístìné pod plastovým krytem jednotky. Pokud je nìjaká z nich vypálená, je nutné ji vymìnit za pojistku se stejnými parametry. Po zapnutí jednotku vypne výkonový jistiè. Výkonový jistiè je poddimenzovaný. Zkontrolujte správnost typu a dimenze použitého výkonového jistièe podle údajù na výrobním štítku jednotky a pøiètìte pøíkony veškerých dalších spotøebièù, které jsou pøipojeny ve stejném elektrickém obvodu. Jednotka nadmìrnì hluèí, vzduchový výkon je nižší než obvykle. Došlo ke zkratu elektroinstalace. Filtry vzduchu jsou zneèištìné. Zkontrolujte veškerá elektrická zapojení jednotky, motor, ohøívaè a pøívodní kabel, zda nìkde nedošlo ke zkratu. Zkontrolujte zda nejsou zanesené filtry. Pokud jsou zanesené filtry nainstalujte nové filtraèní vložky. Z jednotky se ozývají kovové zvuky. Pøívodní potrubí je ucpané. Obìžné kolo ventilátoru se uvolnilo, nebo se poškodila ložiska motoru. Zkontrolujte prùchodnost sacího a výfukového potrubí. (ucpané sací žaluzie, ucpané distribuèní elementy, uzavøené klapky atd.). Zkontrolujte zda se ventilátor volnì toèí. Pokud ne, vymìòte poškozený ventilátor. Z jednotky se line zápach. Dochází k pøehøívání motoru nebo ventilátoru. Zkontrolujte zda je v poøádku elektroinstalace izolace, ohøívaè a motor. Vymìòte vzduchové filtry, zkontrolujte jestli není ucpané sání èerstvého vzduchu do jednotky. Pálí se prach nachytaný na elektrickém ohøívaèi. Tento jev se objevuje pøi zahájení zimního provozu. Pokud je zneèištìní malé, zápach po chvíli ustane. Pokud není jednotka dlouhodobì èištìna a udržována, mùže dojít ke vznícení prachu v ohøívaèi a následnému požáru. V tomto pøípadì vyèistìte jednotku od prachu. Jednotka netopí. Výkon topení je pøíliš nízký. Pootoète regulátorem výkonu topení doprava na maximum. Teplota vyfukovaného vzduchu by se mìla zvýšit. Venkovní teplota klesla pod -20 C. Ohøívaè je poškozen. Jednotka není schopna pøi maximálním vzduchovém výkonu a pøi uzavøeném pøívodu cirkulaèního vzduchu dostateènì ohøát pøivádìný vzduch. Snižte otáèky ventilátoru a nebo nastavte smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Ani jedno z pøedchozích doporuèení nepomáhá. Je nutné zavolat autorizovanou servisní organizaci.

8 5 ÚDRŽBA A SERVIS 5.1 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ Pøed zapoèetím a v prùbìhu provádìní údržby, servisu nebo opravy musí být jednotka vždy zcela zajištìnì odpojena od pøívodu elektrické energie a pøepínaè otáèek musí být v poloze OFF. Údržbu, servis nebo opravu je možné provádìt pouze za klidu. To znamená že ventilátory se netoèí a ohøívaè je vychladlý. 5.2 ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM Doporuèujeme provádìt kontrolu jednotky spojenou s celkovým vyèištìním po pùl roce provozu. Cyklus èištìní je nutné upravit podle konkrétních podmínek, ale nemìl by být nikdy delší než 1 rok. Filtry se vymìòují pøibližnì jednou za 2 až 4 mìsíce, ale cyklus je možné opìt upravit podle konkrétních podmínek. Pøi èištìní nepoužívejte žádné ostré pøedmìty ani rozpouštìdla. Pro èištìní použijte nejlépe hadøík a mýdlovou vodu. Pokud není jednotka provozována delší dobu doporuèujeme alespoò jednou za pùl roku zaøízení spustit na jednu hodinu. 5.3 SERVIS Záruèní a pozáruèní servis provádí výrobce, dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Pøi objednávání servisního zásahu je nutné uvést popis závady, typové oznaèení jednotky uvedené na jejím štítku, a místo instalace. Na jednotky se pøi dodržení všech záruèních podmínek poskytuje záruka 36 mìsícù. Výrobce: 2VV s. r. o., Podìbradská 289, Pardubice, Czech Republic tel: , fax: VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU 6 PØÍSLUŠENSTVÍ Pøed tím, než výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sbìrny druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné èásti výrobku uložte na øízenou skládku. Pøíslušenství vhodné pro pøipojení k jednotce MARTA: SV125/1 F-RJ-1 - ohebné hliníkové potrubí - náhradní filtry uhlíkový/skládaný tøídy F9 OBSAH 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ... strana 1 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA... strana PODMÍNKY PROVOZU... strana POPIS... strana HLAVNÍ PARAMETRY... strana BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ... strana KONTROLA DODÁVKY... strana VYBALENÍ... strana 3 3 INSTALACE... strana MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY... strana PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ... strana PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE... strana PØED UVEDENÍM DO PROVOZU... strana 5 4 NÁVOD K OBSLUZE... strana BEZPEÈNOST PROVOZU... strana UVEDENÍ DO PROVOZU... strana ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY... strana POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY... strana PORUCHOVÉ STAVY... strana ZANESENÍ FILTRU... strana JINÉ PORUCHY... strana 7 5 ÚDRŽBA A SERVIS... strana BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... strana ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM... strana SERVIS... strana VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU... strana 8 6 PØÍSLUŠENSTVÍ... strana 8 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY -

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Návod k provozu Czech Vydání 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu platí pro celou konstrukèní

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 VRATOVÁ CLONA Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 vratová clona studená Úvod Vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení, které pomocí proudu vzduchu oddělují vnitřní a vnější

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více