Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA"

Transkript

1 Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující pokyny a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace bez pøedchozího upozornìní. Návod uschovejte pro další použití. Instrukce návodu považujte za souèást produktu. 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ / CERTIFIKACE 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA Prohlášení o shodì s pøedmìtovými normami / certifikace Jednotky jsou vyrábìny v souladu s platnými mezinárodními pøedpisy a zákony splòující elektrickou, mechanickou a hlukovou bezpeènost. Výrobek byl navržen a vyroben v souladu s - bezpeènostními zásadami Smìrnice o Nízkém napìtí 73/23/EEC - požadavky smìrnice o EMC 89/336/EEC - smìrnicí o bezpeènosti strojù 98/37/EC Pøi návrhu a výrobì byly uplanìný následují normy EN A11:1997, EN :2000, EN ISO :2004, EN ISO :2004 Na výrobek byl vydán certifikát o shodì è dne notifikovanou osobou è PODMÍNKY PROVOZU Vìtrací jednotka MARTA je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu a konstrukci urèena pro vìtrání jednotlivých místností a to jak bytového tak administrativního typu. Vìtrací jednotka MARTA se používá pro lokální vìtrání obytných budov a ke zlepšení kvality vzduchu s minimálními provozními a investièními náklady. Jednotka musí být provozována ve vnitøních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od 0 C do +50 C. Dopravovaný vzduch by mìl mít teplotu v rozmezí -20 C až +40 C a relativní vlhkost do 90%. Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Jednotka není urèena pro dopravu vzduchu s obsahem hoølavých nebo výbušných smìsí, výparù chemikálií, hrubého prachu, sazí, mastnost, jedù, choroboplodných zárodkù atd. Elektrické krytí namontované jednotky je IP 20 (ochrana proti tìlesùm vìtším jak 12,5 mm, nechránìno proti vodì!). Jednotka nesmí být umístìna v koupelnì. 2.2 POPIS Jednotka nasává èerstvý vzduch z venkovního prostøedí a cirkulaèní vzduch z vìtrané místnosti. Množství cirkulaèního vzduchu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 %. Dále se vzduch ohøívá a filtruje. Dvoustupòová filtrace zajiš uje nejen záchyt èástic rozptýlených ve vzduchu ale také èásteèný záchyt pachù. Upravený vzduch pak jednotka vyfukuje do místnosti. Vìtrací jednotka MARTA je kompaktní jednotka s plastovým designovým krytem a skøíní z ocelového plechu. V zadní èásti jednotky je sací otvor èerstvého vzduchu a ve spodní èásti møížka sání cirkulaèního vzduchu. Pomìr smìšování lze øídit pomocí mechanické smìšovací klapky. Jednotka je vybavena radiálním ventilátorem s pøímým pohonem, elektrickým ohøívaèem, uhlíkovým filtrem a skládaným filtrem F9 a dále tøístupòovou regulací prùtoku a regulací teploty. Vzduch je z jednotky distribuován pøímo do vìtrané místnosti pøes výfukové møížky. Na sací otvor na vnìjší stranì stìny doporuèujene namontovat krycí møížku. Pro správnou funkci jednotky již není tøeba pøipojovat žádné další pøíslušenství. Jednotka je vybavena i sí ovým kabelem s vidlicí. 2.3 HLAVNÍ PARAMETRY Základní rozmìry x Délka pøipojovacího kabelu je 2 m.

2 Technické parametry jednotky MARTA napájení [V/Hz] 230/50 pøíkon ventilátoru [W] 9/13/40** * Akustický tlak do prostoru ve vzdálenosti 3m ** 3 stupnì regulace ventilátoru pøíkon celkový elektrické otáèky prùtok topení proud krytí hluk ventilátorù vzduchu hmotnost [W] [A] [IP] [db(a)] [1/min] [m 3/h] [kg] 800 3, ,3/33/36,9* /80/120** 5,8 1.stupeò uhlíkový filtr 2.stupeò stupeò úèinnost skládaný F9 99,9% typ filtru Èástice které filtr zachytává Poznámka s aktivním uhlím - výfukovéch plyny - prùmyslové exhalace (SO2, NOx) - výpary z organických látek - styreny - acetáty - tech. benzin - naftu - kyselé plyny - zápach z masné výroby - formaldehyd - èpavek Tyto látky uhlíkový filtr zachycuje z vìtší èásti a nikoli zcela beze zbytku. Schopnost zachycovat exhalace èasem používání slábne a proto je tøeba k dosažení stálé funkce filtr pravidelnì mìnit. - popílek - prach - pyl - výtrusy (alergeny) - bakterie - saze - tabákový kouø skládaný tøídy F9 Tím se výraznì snižuje prašnost v místnostech a zlepšuje pohoda prostøedí. Toto má obzvláš velký pøínos pro osoby s respiraèními problémy a osoby s alergiemi. Graf tlakové ztráty není nutné uvádìt, protože k jednotce se smí pøipojit pouze potrubí, jehož tlaková ztráta neovlivní výkon jednotky (potrubí o prùmìru 125 mm s délkou do 1000 mm). 2.4 BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Jednotka musí být dopravována a skladována v originálním balení (kartónová krabice) až do chvíle instalace. Balení chrání jednotku bìhem pøepravy proti poškození a zašpinìní. Pøi dopravì a manipulaci je nutno zabránit mechanickému poškození výrobku napø. pádem, extrémními otøesy nebo vibracemi. Jednotka musí být skladována ve vnitøním suchém prostøedí s teplotou od -5 C do +40 C. Na poškození vzniklá v dùsledku nesprávné pøepravy nebo uskladnìní se nevztahuje záruka. Bìhem pøepravy nebo skladování je dovoleno jednotky v originálním balení stohovat do maximálního poètu 11 kusù. 2.5 KONTROLA DODÁVKY Po dodání ihned zkontrolujte zda zabalená jednotka není poškozena. V pøípadì poškození jednotku dále nerozbalujte a závadu nahlaste dodavateli. V pøípadì poškození obalu pøizvìte dopravce. Zkontrolujte zda souhlasí Vámi objednaný typ jednotky s dodaným. Typový štítek je umístìn na boku jednotky pod èelním plastovým krytem. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

3 Souèástí dodávky jednotky jsou: o ètyøi hmoždinky a ètyøi vruty pro pøipevnìní jednotky na zeï o návod Nebude-li reklamace uplatnìna vèas, nelze pøípadné nároky uplatnit v budoucnosti. 2.6 VYBALENÍ Jednotku vyjmìte z pøepravní krabice. Uschovejte návod na montáž, který je umístìn v krabici. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a lze je znovu použít nebo recyklovat. Pøispìjte aktivnì k ochranì životního prostøedí a dbejte na správnou likvidaci a znovu zhodnocení obalových materiálù. 3 INSTALACE A MONTÁŽ Instalaci a montáž jednotky mùže provést i uživatel za pøedpokladu, že bude dodržovat veškeré pokyny a doporuèení uvedené v tomto návodu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti montáž svìøte odborné firmì nebo proškolené osobì, která má k dispozici vhodné náøadí a prostøedky!!! 3.1 MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY Jednotka se instaluje na stìnu ve svislé poloze, plastovým krytem s ovladaèi smìrem do místnosti. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná! Povolené a zakázané polohy instalace Stìna Stìna Stìna Strop Jednotka je urèena k instalaci do vìtrané místnosti na obvodovou zeï, pøes kterou otvorem nasává èerstvý vzduch do místnosti. Jiná instalace není doporuèena. Pøed montáží jednotky je tøeba v obvodové stìnì vytvoøit otvor pro sání èerstvého vzduchu. Do otvoru je možné buï vsadit potrubí s vnitøním prùmìrem 125 mm a nebo pouze zednicky upravit otvor tak aby mìl prùmìr 125 mm. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Vzdálenost mezi sacím hrdlem jednotky a nasávacím otvorem na fasádì nesmí být vìtší než 1 m! Jinak mùže dojít ke snížení výkonu jednotky. Potrubí by mìlo mít mírný sklon smìrem do venkovního prostøedí, aby nemohlo dojít k zatékání vody do místnosti. Jednotka musí být instalována tak, aby mohla volnì nasávat vzduch z místnosti a také ho volnì vyfukovat. Dodržujte minimální doporuèené vzdálenosti. Jednotka musí být instalována tak, aby k ní byl dostateèný pøístup v pøípadì údržby, servisu nebo její demontáže. Základní odstupové vzdálenosti Vzduchovod min. 250 mm max.1m min. 150 mm min. 150 mm min. 150 mm

4 Rozmístìní montážních otvorù 4x Jednotka se zavìšuje na základovou pozední desku, která se pøipevòuje pomocí vrutù a hmoždinek na zeï. Do vzdálenosti 100 mm od pláštì jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí nacházet žádné hmoty hoølavosti B, C1, C2 a C3 dle ÈSN Po instalaci odstraòte z krytu jednotky ochrannou fólii. 37, PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ Jakékoliv spoje vzduchovodù s jednotkou je vhodné utìsnit tìsnícím tmelem nebo páskou. V pøípadì, že se na nìjaké hrdlo jednotky nepøipojuje potrubí, a nebo by bylo možné tímto potrubím dosáhnout až do sacího hrdla jednotky je tøeba ho vybavit pevnou møíží pro zabránìní dotyku s rotujícími èástmi ventilátorù, topných tyèí ohøívaèe atd. Pøi nerespektování tìchto pokynù mùže dojít k úrazu elektrickým proudem, rotujícími èástmi ventilátoru nebo k popálení. Navíc nebude zajištìno deklarované elektrické krytí jednotky IP 20. Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

5 3.3 PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE 3.6 PØED UVEDENÍM DO PROVOZU Jednotka musí být vždy pøed jakýmkoliv zásahem odpojena od hlavního pøívodu el. energie a její hlavní vypínaè musí být ve stavu OFF (vypnuto). Jednotka je vybavena kabelem s vidlicí pro zapojení do zásuvky s napìtím 230V/ 50Hz. Pøi zapojení jednotky musí být dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu a pøíslušné národní pøedpisy a smìrnice. Všechny fáze elektrického pøívodu do jednotky musí být pøipojeny pøes ochranný výkonový jistiè odpovídajícího proudu a typu. Vzdálenost mezi rozpojenými kontakty musí být vìtší než 3 mm. Jmenovité hodnoty elektrických parametrù jednotky jsou uvedeny na výrobním štítku. Jakékoliv zásahy a zmìny ve vnitøním zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Správné fungování jednotky je zaruèeno pouze s originálním pøíslušenstvím (zejména náhradní filtry). V pøípadì požáru je nutné zaøízení hasit práškovým nebo CO 2 hasícím pøístrojem. Jednotka je vybavena tavnou pojistkou pøístupnou po odklopení krytu. Je zakázáno instalovat jakákoliv èidla nebo regulaèní prvky pøímo do jednotky a nebo na pláš jednotky. Pøed uvedením do provozu zkontrolujte: - zda je jednotka správnì pøipevnìna ke zdi - zda je na sacím hrdle pøipojeno potrubí a nebo ochranná møížka - zda je správnì zapojen hlavní pøívod el. energie vèetnì zemnìní a externí vypínací ochrany - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohly jednotku poškodit Jakákoliv zmìna nebo zásah do vnitøního zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky. Doporuèujeme použít námi dodávané pøíslušenství. V pøípadì pochybností o správnosti použití neoriginálního pøíslušenství kontaktujte svého dodavatele. 4 NÁVOD K OBSLUZE 4.1 BEZPEÈNOST PROVOZU 4.2 UVEDENÍ DO PROVOZU Poškozenou jednotku nikdy neuvádìjte do provozu. Produkt je elektrické zaøízení a tak musí být dodrženy bezpeènostní pøedpisy pøedepisující chování pøi nakládání s elektrickým zaøízením. Obsluha jednotky musí být proškolena a seznámena s tímto návodem. Zaøízení smí být používáno pouze v souladu s jeho urèením. Nikdy neotvírejte jednotku, pokud se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nikdy nedávejte ruce do sání ani výfuku jednotky, jestliže se toèí ventilátor a produkt je v provozu. Nezakrývejte sání ani výfuk jednotky. Jednotka se nesmí provozovat, pokud není pevnì namontovaná na zeï a pokud zákazník nezajistí potøebné krytí venkovního sání jednotky dle EN a nezabrání dosahu k nebezpeèným místùm dle EN 294. Upozornìní: v pøípadì požáru je nutné clonu hasit zaøízením s CO 2 nebo práškovou náplní. Nikdy ne s vodní náplní! Pøed uvedením jednotky do provozu zkontrolujte: - zda instalace odpovídá veškerým pokynùm v tomto návodu - zda v jednotce nezùstalo žádné náøadí ani jiné pøedmìty, které by mohli jednotku poškodit - zda je jednotka øádnì uzavøena, na hrdle je pøipojeno potrubí a nebo ochranná møíž a nehrozí riziko zranìní rotujícími a nebo horkými èástmi ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY Jednotka se zapíná otoèením pravého pøepínaèe na tìle jednotky do polohy: - maximální vzduchový výkon - støední vzduchový výkon - nízký vzduchový výkon - vypnuto DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ!! Pøi spuštìní jednotky nastavte nejprve maximální vzduchový výkon. Pøi zapnutí jednotky na první stupeò vzduchového výkonu mùže dojít k tomu, že se nerozbìhne ventilátor. Jakmile se jednotka rozbìhne, lze okamžitì nastavit libovolnou hodnotu požadovaného vzduchového výkonu.

6 4.3.2 POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY Nastavení vzduchového výkonu Vzduchový výkon jednotky (otáèky ventilátoru) se volí pomocí pøepínaèe na pravé stranì pláštì jednotky. - vypnuto - nízký vzduchový výkon - používá se zejména v noèních hodinách a v dobì nízkého zatížení v místnosti místnosti - støední vzduchový výkon - používá se zejména v denních hodinách a v dobì bìžného provozu v místnosti - maximální vzduchový výkon - používá v dobì vysokého zatížení místnosti, na pøíklad pøi oslavì atd. Nastavení teploty vyfukovaného vzduchu Teplota vyfukovaného vzduchu se nastavuje ovladaèem na levé stranì jednotky pøibližnì v rozsahu od +5 do +45 C (nelze dosáhnout teplotu nižší než je teplota vzduchu nasávaného do jednotky, maximální teplota je omezena výkonem ohøívaèe). Nastavení pomìru smìšování Pomìr cirkulaèního a èerstvého vzduchu se nastavuje pomocí páèky na pravém boku jednotky. Pokud chcete využít jednotku k filtraci vzduchu v místnosti a nebo k dohøevu vzduchu v místnosti, pøívod èerstvého vzduchu se uzavøe a jednotkou proudí pouze cirkulaèní vzduch. Pokud je pøivádìný vzduch do místnosti pøíliš studený a nechcete pro ohøev používat elektrický ohøívaè, využívá se smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Standardnì se pøivádí do místnosti pouze èerstvý vzduch pøívod cirkulaèního vzduchu je uzavøen PORUCHOVÉ STAVY V pøípadì jakéhokoliv zásahu na jednotce musí být tato jednotka vypnuta pøepínaèem otáèek do polohy OFF a odpojena od hlavního el. pøívodu. Pakliže si nejste jisti správností krokù, nikdy se do žádné opravy nepouštìjte a pøivolejte odborný servis!!! ZANESENÍ FILTRU Zanesení filtru není poruchový stav, jedná se o bìžný stav zpùsobený provozem jednotky. V bìžném prostøedí dojde k zanesení filtru prachem a neèistotami pøibližnì po dvou mìsících nepøetržitého provozu. K zanesení filtrù ale mùže dojít v závislosti na konkrétních podmínkách i døíve nebo pozdìji. Zanesení filtru poznáte zvýšenou hluèností jednotky a sníženým prùtokem vzduchu. Jednotku zcela vypnìte ovladaèem a vytažením napájecího kabelu ze sítì, sejmìte kryt, vymìòte filtry, nasaïte kryt a jednotku opìt zapnìte. 1 2 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

7 Nebude-li filtr øádnì èištìn (vymìòován), mùže dojít ke snížení funkènosti jednotky nebo až k poškození ventilátoru. Provoz jednotky bez filtru je zakázán! JINÉ PORUCHY Pokud se vyskytne jakákoliv porucha je tøeba nejprve jednotku odpojit od elektrické sítì, zjistit pøíèinu, odstranit ji a potom jednotku opìt zapnout. Pokud se Vám nepodaøí závadu objevit, odstranit a nebo vyžaduje zásah do zaøízení, obra te se prosím na autorizovaný servis! Chování zaøízení Pøedpokládaný problém Øešení problému Jednotku nelze spustit. Špatnì pøipojený kabel pøívodu el. proudu. Zkontrolujte jestli je pøívodní kabel jednotky správnì zasunut do zásuvky. Došlo k výpadku napájení a nebo napájení nemá požadované hodnoty. Pojistka je poškozena. Zmìøte napìtí v elektrické síti. Zkontrolujte prùchodnost pojistky umístìné pod plastovým krytem jednotky. Pokud je nìjaká z nich vypálená, je nutné ji vymìnit za pojistku se stejnými parametry. Po zapnutí jednotku vypne výkonový jistiè. Výkonový jistiè je poddimenzovaný. Zkontrolujte správnost typu a dimenze použitého výkonového jistièe podle údajù na výrobním štítku jednotky a pøiètìte pøíkony veškerých dalších spotøebièù, které jsou pøipojeny ve stejném elektrickém obvodu. Jednotka nadmìrnì hluèí, vzduchový výkon je nižší než obvykle. Došlo ke zkratu elektroinstalace. Filtry vzduchu jsou zneèištìné. Zkontrolujte veškerá elektrická zapojení jednotky, motor, ohøívaè a pøívodní kabel, zda nìkde nedošlo ke zkratu. Zkontrolujte zda nejsou zanesené filtry. Pokud jsou zanesené filtry nainstalujte nové filtraèní vložky. Z jednotky se ozývají kovové zvuky. Pøívodní potrubí je ucpané. Obìžné kolo ventilátoru se uvolnilo, nebo se poškodila ložiska motoru. Zkontrolujte prùchodnost sacího a výfukového potrubí. (ucpané sací žaluzie, ucpané distribuèní elementy, uzavøené klapky atd.). Zkontrolujte zda se ventilátor volnì toèí. Pokud ne, vymìòte poškozený ventilátor. Z jednotky se line zápach. Dochází k pøehøívání motoru nebo ventilátoru. Zkontrolujte zda je v poøádku elektroinstalace izolace, ohøívaè a motor. Vymìòte vzduchové filtry, zkontrolujte jestli není ucpané sání èerstvého vzduchu do jednotky. Pálí se prach nachytaný na elektrickém ohøívaèi. Tento jev se objevuje pøi zahájení zimního provozu. Pokud je zneèištìní malé, zápach po chvíli ustane. Pokud není jednotka dlouhodobì èištìna a udržována, mùže dojít ke vznícení prachu v ohøívaèi a následnému požáru. V tomto pøípadì vyèistìte jednotku od prachu. Jednotka netopí. Výkon topení je pøíliš nízký. Pootoète regulátorem výkonu topení doprava na maximum. Teplota vyfukovaného vzduchu by se mìla zvýšit. Venkovní teplota klesla pod -20 C. Ohøívaè je poškozen. Jednotka není schopna pøi maximálním vzduchovém výkonu a pøi uzavøeném pøívodu cirkulaèního vzduchu dostateènì ohøát pøivádìný vzduch. Snižte otáèky ventilátoru a nebo nastavte smìšování èerstvého a cirkulaèního vzduchu. Ani jedno z pøedchozích doporuèení nepomáhá. Je nutné zavolat autorizovanou servisní organizaci.

8 5 ÚDRŽBA A SERVIS 5.1 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ Pøed zapoèetím a v prùbìhu provádìní údržby, servisu nebo opravy musí být jednotka vždy zcela zajištìnì odpojena od pøívodu elektrické energie a pøepínaè otáèek musí být v poloze OFF. Údržbu, servis nebo opravu je možné provádìt pouze za klidu. To znamená že ventilátory se netoèí a ohøívaè je vychladlý. 5.2 ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM Doporuèujeme provádìt kontrolu jednotky spojenou s celkovým vyèištìním po pùl roce provozu. Cyklus èištìní je nutné upravit podle konkrétních podmínek, ale nemìl by být nikdy delší než 1 rok. Filtry se vymìòují pøibližnì jednou za 2 až 4 mìsíce, ale cyklus je možné opìt upravit podle konkrétních podmínek. Pøi èištìní nepoužívejte žádné ostré pøedmìty ani rozpouštìdla. Pro èištìní použijte nejlépe hadøík a mýdlovou vodu. Pokud není jednotka provozována delší dobu doporuèujeme alespoò jednou za pùl roku zaøízení spustit na jednu hodinu. 5.3 SERVIS Záruèní a pozáruèní servis provádí výrobce, dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Pøi objednávání servisního zásahu je nutné uvést popis závady, typové oznaèení jednotky uvedené na jejím štítku, a místo instalace. Na jednotky se pøi dodržení všech záruèních podmínek poskytuje záruka 36 mìsícù. Výrobce: 2VV s. r. o., Podìbradská 289, Pardubice, Czech Republic tel: , fax: VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU 6 PØÍSLUŠENSTVÍ Pøed tím, než výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sbìrny druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné èásti výrobku uložte na øízenou skládku. Pøíslušenství vhodné pro pøipojení k jednotce MARTA: SV125/1 F-RJ-1 - ohebné hliníkové potrubí - náhradní filtry uhlíkový/skládaný tøídy F9 OBSAH 1 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ... strana 1 2 VÌTRACÍ JEDNOTKA MARTA... strana PODMÍNKY PROVOZU... strana POPIS... strana HLAVNÍ PARAMETRY... strana BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ... strana KONTROLA DODÁVKY... strana VYBALENÍ... strana 3 3 INSTALACE... strana MONTÁŽ DO PRACOVNÍ POLOHY... strana PØIPOJENÍ VZDUCHOVODÙ... strana PØIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE... strana PØED UVEDENÍM DO PROVOZU... strana 5 4 NÁVOD K OBSLUZE... strana BEZPEÈNOST PROVOZU... strana UVEDENÍ DO PROVOZU... strana ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY... strana POPIS A OVLÁDÁNÍ REGULACE JEDNOTKY... strana PORUCHOVÉ STAVY... strana ZANESENÍ FILTRU... strana JINÉ PORUCHY... strana 7 5 ÚDRŽBA A SERVIS... strana BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... strana ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ UŽIVATELEM... strana SERVIS... strana VYØAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU... strana 8 6 PØÍSLUŠENSTVÍ... strana 8 Práva zmìny vyhrazena Multi-VAC, spol. s r.o.

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více