Vaše uživatelský manuál SONY STR-DH720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY STR-DH720 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998289"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zaznamenáte-li u jednotky njakou vadu, odpojte neprodlen hlavní zástrcku ze zásuvky stídavého proudu. Nevystavujte baterie nebo pístroj s nainstalovanými bateriemi nadmrnému horku, jako je slunecní svit, ohe apod. Jednotka není odpojena od elektrické sít, dokud je zapojena do zásuvky stídavého proudu, i kdyz je jednotka jako taková vypnutá. modelu Sériové císlo Tento symbol má varovat uzivatele ped neizolovaným,,nebezpecným naptím" v krytu výrobku, které mze být dostatecn vysoké na to, aby pedstavovalo nebezpecí elektrického soku. Tento symbol má upozornit uzivatele na pítomnost dlezitých provozních pokyn a pokyn údrzby v dokumentaci dodávané s pístrojem. Dlezité bezpecnostní pokyny Pectte si tyto pokyny. Dodrzujte tyto pokyny. Dbejte vsech varování. Postupujte podle vsech pokyn. Nepouzívejte tento pístroj v blízkosti vody. Cistte pouze suchou tkaninou. Nezakrývejte zádné vtrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce. 8) Neinstalujte v blízkosti zdroj tepla, jako jsou radiátory, mízky topení, kamna nebo jiné pístroje (vcetn zesilovac), které produkují teplo. 9) Nemanipulujte se zástrckou, aby nedoslo k pepólování nebo k vyazení funkce ochranného kontaktu. Polarizovaná vidlice má dv cepele, kde je jedna sirsí nez druhá. Vidlice s ochranným kontaktem má dv cepele a tetí zemnicí hrot. Siroká cepel nebo tetí hrot mají bezpecnostní úcel. Nehodí-li se dodávaná zástrcka do vasí zásuvky, obrate se na elektrotechnika ohledn výmny zastaralé zásuvky. 10) Vyvarujte se pecházení po síovém kabelu a jeho skípnutí pedevsím u zásuvek, zásuvkových krabic a místa, kde vychází z pístroje. 11) Pouzívejte pouze pípojky/píslusenství urcené výrobcem. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2CZ 12) Pouzívejte dohromady pouze s pojízdným stolkem, stojanem, drzákem nebo stolkem urceným výrobcem nebo prodávaným spolecn s pístrojem. Pouzíváte-li pojízdný stolek, bute obezetní, kdyz pemisujete celou sestavu pojízdného stolku s pístrojem, abyste se vyvarovali zranní pi pevrácení. POZOR Mjte na pamti, ze jakékoliv zmny nebo úpravy, které nejsou vysloven schváleny v této pírucce, vás mohou zbavit oprávnní toto zaízení obsluhovat. Kabel reproduktor musí být pipojený k pístroji a reproduktorm v souladu s následujícími pokyny, snízíte tak riziko úrazu elektrickým proudem. 1) Odpojte síový kabel z ELEKTRICKÉ SÍT. 2) Sejmte 10 az 15 mm izolace kabelu reproduktor. 3) Pipojte opatrn kabel reproduktor k pístroji a reproduktorm tak, abyste se nedotkli jádra kabelu reproduktor rukou. Síový kabel odpojte z ELEKTRICKÉ SÍT také ped odpojením kabelu reproduktor od pístroje a reproduktor. 13) Pi boukách nebo pi dlouhé dob nepouzívání pístroje jej odpojte z elektrické sít. 14) Veskerý servis penechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, byl-li pístroj jakýmkoliv zpsobem poskozen, nap. pi poskození síového kabelu nebo zástrcky, vniknutí tekutiny nebo pádu pedmtu dovnit pístroje, vystavení pístroje desti nebo vlhkosti, nesprávné funkci nebo upustní na zem. Pro zákazníky v Evrop Likvidace pouzitého elektrického a elektronického zaízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských státech se samostatným sbrným systémem) Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, ze s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na píslusném sbrném míst pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Tím, ze tento výrobek zlikvidujete správným zpsobem, napomáháte pedejít mozným skodlivým dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které lze jinak zpsobit nevhodným zpsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiál napomáhá zachovávat pírodní zdroje. Dalsí podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na píslusném úad místní samosprávy, ve firm zajisující svoz odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Následující prohlásení FCC platí pouze pro verzi tohoto modelu vyrobenou pro prodej v USA. Ostatní verze nemusí být v souladu s technickými naízeními FCC. POZNÁMKA: Toto zaízení bylo testováno a bylo oznaceno za vyhovující omezením pro digitální zaízení tídy B, ve shod s cástí 15 pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout odpovídající ochranu ped skodlivými poruchami ci rusením pi domácí instalaci. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat radiofrekvencní energii, a není-li nainstalováno a pouzíváno v souladu s pokyny, mze zpsobit skodlivé poruchy u rádiových komunikací. Není ale zaruceno, ze pi urcité instalaci k poruse nedojde. Zpsobí-li toto zaízení skodlivou poruchu na píjmu rádia nebo televize, kterou lze urcit vypnutím a zapnutím zaízení, musí se uzivatel pokusit opravit poruchu pomocí jednoho nebo více následujících opatení: Peorientujte nebo pemístte pijímací anténu.

3 Prodluzte vzdálenost mezi zaízením a receiverem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez je zapojen receiver. Potebujete-li pomoc, kontaktujte prodejce nebo zkuseného technika. pokracování 3CZ Likvidace pouzitých baterií (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských státech se samostatným sbrným systémem) Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví, ze s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Na urcitých bateriích mze být tento symbol pouzitý spolu s chemickou znackou. Chemické znacky pro rtu (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii pidávají v pípad, ze obsahuje více nez 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Tím, ze tyto baterie zlikvidujete správným zpsobem, napomáháte pedejít mozným skodlivým dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které lze jinak zpsobit nevhodným zpsobem likvidace této baterie. Recyklace materiál napomáhá zachovávat pírodní zdroje. V pípad výrobk, které z dvod bezpecnosti, výkonu nebo integrity dat vyzadují nepetrzité pipojení k vestavné baterii, musí být tato baterie vymnna pouze kvalifikovaným servisním personálem. Výrobek na konci zivotnosti odevzdejte na píslusném sbrném míst pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení, kde bude baterie zlikvidována v souladu s pedpisy. Pro vsechny ostatní typy baterií nahlédnte, prosím, do kapitoly vnované bezpecnému vyjmutí baterie z výrobku. Pedejte baterii na vhodné sbrné místo pro recyklaci pouzitých baterií. Dalsí podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na píslusném úad místní samosprávy, ve firm zajisující svoz odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Informace o této pírucce Pokyny v této pírucce platí pro model STR-DH720. Císlo modelu se nachází na spodním pravém pedním panelu receiveru. Ilustrace pouzité v této pírucce platí pro model pro USA a mohou se od vaseho modelu lisit. Veskeré provozní odlisnosti jsou oznaceny v pírucce jako,,pouze pro evropský model". Pokyny v této pírucce popisují provoz receiveru s dodávaným dálkovým ovládáním. Mzete také pouzít ovládací tlacítka na receiveru, mají-li stejné nebo podobné popisky jako tlacítka na dálkovém ovládání. Autorská práva Tento receiver má vestavné systémy Dolby* Digital a Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround System. * Vyrobeno pod licencí Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol,,dvojitého D" jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. ** Vyrobeno na základ licence podle U.S. Patent c. : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalsími platnými a projednávanými americkými a celosvtovými patenty. DTS a symbol jsou registrovanými ochrannými známkami a DTS-HD, DTS-HD Master Audio a loga DTS jsou ochrannými známkami DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. DTS, Inc. Vsec Vypnutí receiveru s TV (Vypnutí systému)...59 Sledování film s optimálním zvukovým polem (Synchronizace kina/ rezimu kina) Poslech optimálního zvukového pole pro vybranou kapitolu (Výbr kapitoly) Pipojení 1: Instalace reproduktor : Pipojení reproduktor : Pipojení TV a: Pipojení video zaízení b: Pipojení audio zaízení : Pipojení antén...

4 . 32 6: Pipojení síového kabelu Píprava receive;ní pímému slunecnímu svitu nebo svtelným zaízením. Mzete tím zpsobit poruchu. Nemáte-li v plánu pouzívat dálkové ovládání delsí dobu, vyjmte baterie, abyste se vyvarovali mozného poskození z dvodu vytecení baterie a vzniku koroze. Pi výmn baterií se mze stát, ze se tlacítka dálkového ovládání vrátí na své výchozí nastavení. Pokud k tomu dojde, znovu piate tlacítka vstup (strana 74). Nereaguje-li jiz receiver na dálkové ovládání, vymte vsechny baterie za nové. 8CZ Popis a umístní soucástí Pední panel qk qj qh qg qf qd qs qa q; A?/1 (zapnout/pohotovostní rezim) (strany 33, 50, 56, 75) B TONE, TONE MODE (strana 67) C INPUT SELECTOR (strany 42, 48, 60, 61) D Zobrazovací panel (strana 10) E Cidlo dálkového ovládání Pijímá signál z dálkového ovládání. F DISPLAY (strany 51, 74) G DIMMER Mní jas zobrazovacího panelu ve 3 úrovních. H MASTER VOLUME (strany 41, 42, 66) I MUTING (strana 42) J Konektory VIDEO 2 IN (strana 29) K Konektory zaízení iphone/ipod (strana 28) Pipojuje port USB a video konektor k výstupu audio/video ze zaízení iphone/ipod. L (USB) port (strana 31) N 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S., MUSIC (strana 52) O TUNING MODE, TUNING +/, MEMORY/ ENTER Stisknte pro pouzívání tuneru (FM/AM). P INPUT MODE (strana 60) Q Zdíka PHONES (strany 24, 77) R SPEAKERS Zapíná nebo vypíná systém reproduktor (strana 21). M Konektor AUTO CAL MIC (strana 35) 9CZ Indikátory na zobrazovacím panelu 1 LH L SL C S RH R SR 2 SW 3 LFE COAX 4 HDMI OPT DTS -ES 96/24 NEO:6 DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM PL II x z TrueHD SLEEP D + EX ST D.RANGE RDS SBL SB SBR qd A Indikátory kanál pehrávání Písmena (L, C, R atd.

5 ) urcují pehrávané kanály. Podle nastavení reproduktor se ctverecek okolo písmen mní, címz se zobrazuje, jak receiver míchá (ohýbá) zvukový zdroj. LH RH L R C SL SR S Pední výskový levý Pední výskový pravý Pední levý Pední pravý Stedový (monofonní) Levý surround Pravý surround Surround (monofonní nebo zaízení surround získané zpracováním Pro Logic) Levý zadní surround Pravý zadní surround Zadní surround (zadní zaízení surround získané dekódováním kanálu 6.1) qs qa 0 D Indikátor vstupu Rozsvítí se pro urcení aktuálního vstupu. HDMI INPUT MODE je nastaven na,,auto", a kdyz receiver rozpozná zaízení pipojené pomocí konektoru HDMI IN (strana 23). TV vstup rozpoznal signály zptného audio kanálu (ARC). COAX INPUT MODE je nastaven na,,auto" nebo,,coax", a kdyz je zdrojový signál digitálním signálem pijímaným konektorem COAXIAL (strana 60). OPT INPUT MODE je nastaven na,,auto" nebo,,opt", a kdyz je zdrojový signál digitálním signálem pijímaným konektorem OPTICAL (strana 60). E Indikátor DTS(-ES) Rozsvítí se píslusný indikátor, kdyz receiver dekóduje odpovídající signály formátu DTS. DTS DTS-ES DTS 96/24 DTS DTS-ES DTS 96 khz/24 bit SBL SBR SB Píklad: Rozmístní reproduktor: 3/0.1 Formát nahrávání: 3/2.1 Zvukové pole: A.F.D. AUTO SW L SL C R SR LFE B SW Rozsvítí se, kdyz z konektoru SUBWOOFER vystupuje audio signál. C LFE Rozsvítí se, kdyz pehrávaný disk obsahuje kanál LFE (efekt nízké frekvence) a signál kanálu LFE je skutecn reprodukován. Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu DTS se ujistte, ze veskerá digitální pipojení jsou v poádku a ze INPUT MODE není nastaven na,,analog" (strana 60) nebo není zvoleno,,a. DIRECT". F NEO:6 Rozsvítí se, kdyz je aktivován dekodér DTS Neo:6 Cinema/Music (strana 53). 10CZ G Indikátor Dolby Pro Logic Rozsvítí se píslusný indikátor, kdyz receiver provádí zpracování Dolby Pro Logic. Tato technologie maticového dekódování surround mze zlepsit vstupní signály. PL PL II PL IIx PL IIz Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic II Dolby Pro Logic IIx Dolby Pro Logic IIz M Indikátor DTS-HD Rozsvítí se píslusný indikátor, kdyz receiver dekóduje odpovídající signály formátu DTS-HD. DTS-HD MSTR DTS-HD HI RES DTS-HD LBR DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Low Bit Rate Audio Poznámka Tyto indikátory se nemusí rozsvítit v závislosti na nastavení rozmístní reproduktor. H Indikátor Dolby Digital Surround Rozsvítí se píslusný indikátor, kdyz receiver dekóduje odpovídající signály formátu Dolby Digital. D D EX D+ TrueHD Dolby Digital Dolby Digital Surround EX Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu Dolby Digital se ujistte, ze veskerá digitální pipojení jsou v poádku a ze INPUT MODE není nastaven na,,analog (strana 60) nebo není zvoleno,,a. DIRECT". I SLEEP Rozsvítí se, kdyz je aktivován casovac vypnutí. J D.RANGE Rozsvítí se, kdyz je aktivována komprese dynamického rozsahu (strana 66). K Indikátory ladní Rozsvítí se, kdyz receiver ladí rozhlasovou stanici. ST Stereo vysílání RDS (pouze evropský model) Naladno na stanici se sluzbami RDS. Císlo pedvolené stanice (Císlo se zmní podle vybrané pedvolené stanice. ) L LPCM Rozsvítí se, kdyz receiver dekóduje lineární signály PCM. 11CZ Zadní panel 1 1, A Sekce audio signálu Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT (strany 22, 26, 27, 28, 29) HDMI IN/OUT OPTICAL IN COAXIAL IN Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT (strany 20, 22, 26, 27, 29, 31) Bílý (L) 4 B Sekce video signálu* Kvalita obrazu závisí na pipojovacím konektoru. Konektory DIGITAL INPUT/ OUTPUT (strany 22, 26, 27, 28, 29) HDMI IN/OUT Konektory COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT (strany 22, 26, 27) Zelený (Y) Modrý (PB) Vysoce kvalitní obraz Y, PB, PR IN/OUT AUDIO IN/OUT Cervený Cerný Cervený (PR) AUDIO OUT Konektory COMPOSITE VIDEO INPUT/OUTPUT (strany 22, 27, 29) Zlutý VIDEO IN/OUT C Sekce ANTENNA Konektor FM ANTENNA (strana 32) Svorky AM ANTENNA (strana 32) 12CZ D Sekce SPEAKERS (strana 20) Dálkové ovládání Pouzívejte dodávané dálkové ovládání pro ovládání tohoto receiveru a dalsího zaízení. Dálkové ovládání slouzí k ovládání audio/video zaízení spolecnosti Sony. Tlacítko vstupu mzete nov pidlit tak, aby odpovídalo zaízení pipojenému k vasemu receiveru (strana 74). RM-AAU106 (pouze u model pro USA a Kanadu) RM-AAU107 (ostatní modely) wh wg 1 2 * Musíte pipojit konektory HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT ke svému TV, chcete-li sledovat zvolený vstupní obraz (strana 22). 3 wf wd ws wa w; ql qa qs qd qk qj qh qf qg pokracování 13CZ Pouzití tlacítek s rzovým potiskem Podrzte tlacítko SHIFT (O), a poté stisknte tlacítko s rzovým potiskem, které chcete pouzít. Píklad: Podrzte tlacítko SHIFT (O), a poté stisknte ENT/MEM (C). 2 Stisknte ENT/MEM J K L M 1 Podrzte stisknuté SHIFT N O Q Ovládání receiveru B?/1* (zapnout/pohotovostní rezim) Zapne receiver nebo jej pepne do pohotovostního rezimu.

6 Úspora energie pi pohotovostním rezimu Kdyz je,,ctrl for HDMI" nastaveno na,,off" (strana 68). Tlacítka vstupu** Vybere zaízení, které chcete pouzívat. Stisknete-li jakékoliv tlacítko vstupu, receiver se zapne. Tlacítka jsou piazena k ovládání zaízení spolecnosti Sony. Tlacítka císlic** Podrzte tlacítko SHIFT (O), a poté stisknte tlacítka císlic, kterými pedvolte nebo nalate stanice. ENT/MEM Podrzte tlacítko SHIFT (O), a poté stisknte tlacítko ENT/MEM, címz stanici ulozíte bhem provozu tuneru. INPUT MODE Zvolí rezim vstupu, kdyz je stejné zaízení pipojeno k digitálním i analogovým konektorm. DISPLAY Zobrazí informace na zobrazovacím panelu. GUI MODE Zobrazí nabídku grafického uzivatelského rozhraní na obrazovce TV. R S W C, V/v/B/b Stisknutím tlacítka V/v/B /b vyberte nastavení, a poté stisknutím tlacítka zadejte/potvrte volbu. TOOLS/OPTIONS Zobrazí a vybere polozky z nabídky voleb. MENU/HOME Stisknte tlacítko AMP (Y), a po stisknutí tlacítka MENU/HOME se zobrazí nabídka ovládání receiveru. TUNING +/ Vyhledá stanici. PRESET +/ Zvolí pedvolené stanice. D.TUNING Vstoupí do rezimu rucního ladní. SOUND FIELD +**/ Vybere zvukové pole. SHIFT Zmní funkci tlacítek dálkového ovládání a aktivuje tlacítka s rzovým potiskem (strana 14). MASTER VOL +/ nebo +/ Zmní úrove hlasitosti vsech reproduktor zárove. MUTING nebo Docasn vypne zvuk. Stisknutím tlacítka MUTING nebo opt obnovíte zvuk. RETURN/EXIT O Návrat do pedchozí nabídky. SLEEP Nastaví receiver na automatické vypnutí v urcitou dobu. Pokazdé, kdyz stisknete toto tlacítko, displej se následovn cyklicky zmní: t t t t OFF Kdyz pouzijete casovac vypnutí, na displeji se rozsvítí,,sleep". E F I Tip Pro zjistní zbývajícího casu do vypnutí receiveru stisknte tlacítko SLEEP. Zbývající cas se zobrazí na zobrazovacím panelu. Stisknete-li znovu tlacítko SLEEP, casovac vypnutí bude zrusen. X AUTO VOL Zmní hlasitost automaticky v závislosti na vstupním signálu nebo obsahu picházejícího z pipojeného zaízení (funkce ADVANCED AUTO VOLUME). Tato funkce je uzitecná, nap. kdyz je zvuk reklamy hlasitjsí nez zvuk TV program. 14CZ Poznámky Ujistte se, ze snízíte úrove hlasitosti pedtím, nez tuto funkci vypnete. Protoze je tato funkce dostupná pouze pro vstupní signály Dolby Digital, DTS nebo Linear PCM, mze se zvuk náhle zesílit pi pepnutí na jiné formáty. Tato funkce nefunguje v následujících pípadech. Jsou pijímány signály Linear PCM se vzorkovací frekvencí vyssí nez 48 khz. Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Jsou pijímány signály 96/24, DTS-HD Master Audio nebo DTS-HD High Resolution Audio. AUTO CAL Podrzte tlacítko SHIFT (O), a poté stisknutím tlacítka AUTO CAL aktivujte funkci automatické kalibrace. Poznámka Toto tlacítko není k dispozici, je-li receiver v rezimu,,gui MODE". Y AMP Aktivuje provoz receiveru. (Pedchozí kanál) Návrat na pedchozí sledovaný kanál (po dobu více nez pt sekund). / (Text) Zobrazí textové informace. F DISPLAY Zobrazí informace týkající se aktuálního televizního programu. / (Info/odhalení textu) Zobrazí informace, jako je císlo aktuálního kanálu a rezim obrazovky. Kdyz jste v textovém rezimu, zobrazí skryté informace (nap. odpovdi v kvízu). H Barevná tlacítka Zobrazí prvodce operacemi na TV obrazovce, kdyz jsou barevná tlacítka k dispozici. Pro provedení pozadované operace postupujte podle prvodce operacemi. K TOOLS/OPTIONS Zobrazí moznosti funkcí TV. L MENU/HOME Zobrazí nabídky TV. N TV CH +**/ nebo PROG +**/ Vyhledá pednastavené kanály TV. Ovládání TV Sony Podrzte tlacítko TV (P), a poté stisknutím tlacítka se zlutým potiskem vyberte funkci, kterou chcete pouzít. Píklad: Podrzte tlacítko TV (P) a poté stisknte TV CH + nebo PROG + (N). 2 Stisknte TV CH +/PROG + c**/c Kdyz jste v textovém rezimu, zvolí dalsí nebo pedchozí stranu. Q TV VOL +/ nebo Zmní hlasitost TV. +/ R MUTING nebo Aktivuje funkci ztlumení TV. S RETURN/EXIT O Návrat do pedchozí nabídky TV. T GUIDE nebo Zobrazí prvodce programem na obrazovce. V AUDIO** nebo ** Zmní rezim dvoukanálového zvuku. Z INPUT nebo (výbr vstupu) Zvolí vstupní signál (TV nebo video). 1 Podrzte TV A TV?/1 (zapnout/pohotovostní rezim) Zapíná nebo vypíná TV. C Tlacítka císlic** Slouzí k výbru TV kanál. ENT/MEM Vlozí vybranou moznost. CLEAR Pomocí tlacítek císlic vyberte císla kanál konektoru Digital CATV. Chcete-li napíklad vybrat 2.1, stisknte 2, CLEAR a 1. (Pozastavení textu) Podrzí aktuální stránku v textovém rezimu. * Stisknete-li naráz tlacítka AV?/1 (A) a?/1 (B), receiver a pipojené zaízení se vypnou (SYSTEM STANDBY). Funkce AV?/1 (A) se automaticky zmní pokazdé, kdyz stisknete tlacítka vstupu (C). **Tlacítka 5/VIDEO 2, AUDIO/,N a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají na povrchu výstupky. Tyto výstupky pouzívejte jako vodítka pi ovládání receiveru. pokracování 15CZ Ovládání dalsího zaízení Sony Pokud chcete aktivovat tlacítka s rzovým potiskem, podrzte tlacítko SHIFT (O) (strana 14). Název A C AV?/1* Tlacítka císlic** ENT/MEM CLEAR D iphone CTRL Pehrávac disk Satelitní tuner, VCR Blu-ray, DVD tuner kabelové TV Pehrávac CD USB zaízení, iphone/ipod Energie Stopa Zadat Vymazat nastavení Energie Kanál Zadat Energie Kanál Zadat Energie Stopa Zadat Stopa >10 Zadat Rezim ovládání zaízení iphone/ ipod Displej Zadat Zvolit Nabídka voleb Nabídka Rychlý posun vped, vzad Pehrát Pozastavit Zastavit Vybrat slozku Návrat Vymazat nastavení F G H J DISPLAY POP UP/MENU Barevná tlacítka Displej Nabídka Nabídka, prvodce Zadat Zvolit Nabídka voleb Nabídka Displej Displej Displej Rychlý posun vped, vzad Pehrát Pozastavit Zastavit Nabídka, prvodce Zadat Zvolit Nabídka voleb Nabídka Zadat Zvolit Nabídka Rychlý posun vped, vzad Pehrát Pozastavit Zastavit V/v/B/b K L M TOOLS/OPTIONS MENU/HOME m/m N**.

7 /> X x FOLDER +/ S T U V Z RETURN/ EXIT O GUIDE nebo TOP MENU AUDIO** nebo ** INPUT Vyhledávat dopedu, dozadu Pehrát Pozastavit Zastavit Návrat Plán program Prvodce na obrazovce Audio Volba vstupu Návrat, odchod z nabídky Peskocit stopu Vyhledat index Peskocit stopu Peskocit stopu Nabídka prvodce Volba vstupu * Stisknete-li naráz tlacítka AV?/1 (A) a?/1 (B), receiver a pipojené zaízení se vypnou (SYSTEM STANDBY). Funkce AV?/1 (A) se automaticky zmní pokazdé, kdyz stisknete tlacítka vstupu (C). **Tlacítka 5/VIDEO 2, AUDIO/,N a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají na povrchu výstupky. Tyto výstupky pouzívejte jako vodítka pi ovládání receiveru. Poznámky Vysvtlení uvedené výse má slouzit jako píklady. V závislosti na modelu vaseho pipojeného zaízení nemusí nkteré funkce vysvtlené v této sekci pracovat s dodávaným dálkovým ovládáním. 16CZ Zacínáme Mzete pouzívat audio/video zaízení pipojené k tomuto receiveru podle následujících jednoduchých krok. Instalace a pipojení reproduktor (strany 18, 20) Nastavení audio výstup na pipojeném zaízení Pro výstup vícekanálového digitálního audia zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na pipojeném zaízení. Pro pehrávac disk Blu-ray zkontrolujte, ze,,audio (HDMI)",,,Dolby Digital (Coaxial/ Optical)" a,,dts (Coaxial/Optical)" jsou nastaveny na,,auto",,,dolby Digital" a,,dts" (od záí 2010). Pro PlayStation 3 zkontrolujte, zda je,,bd/dvd Audio Output Format (HDMI)" nastaven na,,bitstream" (se systémovým softwarem 3,5). Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do návodu k obsluze dodávaného s pipojeným zaízením. Kontrola pipojení vhodného pro vase zaízení Pipojení TV a video zaízení (strany 22, 23) Kvalita obrazu závisí na pipojovacím konektoru. Viz obrázek níze. Zvolte pipojení podle konektor na vasem zaízení. Doporucujeme, abyste video komponenty pipojovali pes HDMI, pokud jsou konektory HDMI k dispozici. COMPONENT VIDEO Y PB/CB PR/CR HDMI VIDEO Píprava receiveru Viz,,6: Pipojení síového kabelu" (strana 32) a,,spustní receiveru" (strana 33). Digital Analog Nastavení reproduktor Vysoce kvalitní obraz Zvolte rozmístní reproduktor (strana 33), poté provete automatickou kalibraci (strana 34). Poznámka Pipojení audio zaízení (strana 31) Pipojení reproduktor mzete zkontrolovat pomocí,,test Tone" (strana 65). Pokud pehrávání zvuku není správné, zkontrolujte pipojení reproduktoru a provete výse popsané nastavení. 17CZ Pipojení 1: Instalace reproduktor Tento receiver vám umozuje pouzívat 7.1kanálový systém (7 reproduktor a 1 subwoofer). 5.1kanálový systém reproduktor Pro poslech vícekanálového zvuku surround jako v kin je poteba pt reproduktor (dva pední reproduktory, stedový reproduktor a dva reproduktory surround) a subwoofer. Píklad konfigurace systému reproduktor 7.1kanálový systém reproduktor pouzívající zadní reproduktory surround Mzete si dopát hi-fi reprodukci zvuku nahraného na discích DVD nebo Blu-ray v 6. 1kanálovém nebo 7.1kanálovém formátu pipojením dalsího zadního reproduktoru surround (6.1 kanál) nebo dvou zadních reproduktor surround (7.1 kanál). 7.1kanálový systém reproduktor pouzívající reproduktory front high Mzete si dopát vertikální zvukové efekty pipojením dalsích dvou reproduktor front high v rezimu PLIIz (strana 53). APední reproduktor (levý) BPední reproduktor (pravý) CStedový reproduktor DReproduktor surround (levý) EReproduktor surround (pravý) FZadní reproduktor surround (levý)* GZadní reproduktor surround (pravý)* HReproduktor pední výskový (levý)* IReproduktor pední výskový (pravý)* JSubwoofer * Nelze soucasn pouzívat zadní prostorové reproduktory a pední výskové reproduktory. 18CZ Tipy Kdyz pipojíte 7.1kanálový systém reproduktor se dvma zadními reproduktory surround, vsechny úhly A musí být shodné. Pipojení Kdyz pipojíte 7. 1kanálový systém reproduktor se dvma reproduktory front high, umístte tyto reproduktory v úhlu mezi 22 az 45. nejmén 1 metr (3,3 stopy) pímo nad pedními reproduktory. Kdyz pipojíte 6.1kanálový systém reproduktor umístte zadní reproduktor surround za místo poslechu. Protoze subwoofer nevyzauje vysoce smrové signály, mzete jej polozit, kam budete chtít. 19CZ 2: Pipojení reproduktor Stedový Reproduktor surround Pravý Levý B B A B B 1 10 mm (13/32") Pravý Subwoofer* Levý Pravý Levý 2 3 Zadní reproduktor surround/ Pední výskový reproduktor ** Pední reproduktor 4 A Monaurální audio kabel (není soucástí dodávky) B Kabel reproduktoru (není soucástí dodávky) 20CZ * Kdyz pipojíte subwoofer s funkcí automatického pohotovostního rezimu, vypnte funkci pi sledování film. Je-li funkce automatického pohotovostního rezimu zapnuta, pepne se do pohotovostního rezimu automaticky na základ úrovn vstupního signálu subwooferu a zvuk nemusí procházet výstupem. **Pipojíte-li pouze jeden zadní reproduktor surround, pipojte jej ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH L.

8 Pipojení Poznámky Systém reproduktor mzete zapnout ci vypnout pouzitím tlacítka SPEAKERS (strana 9). Ped pipojením kabel se ujistte, ze jste odpojili síový kabel. Ped pipojením síového kabelu se ujistte, ze kovové dráty kabel reproduktor se nedotýkají jeden druhého v rámci terminál SPEAKERS. Poté, co nainstalujete a pipojíte reproduktor, vyberte rozmístní reproduktor z nabídky nastavení reproduktor (strana 33). 21CZ 3: Pipojení TV Mzete sledovat zvolený vstupní obraz, kdyz pipojíte konektory HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT ke svému TV. Tento receiver mzete ovládat pomocí GUI (grafické uzivatelské rozhraní), pokud k TV pipojíte konektory HDMI TV OUT. TV Audio signály Video signály Audio/Video signály nebo nebo ARC A B* C D E* ** A Audio kabel (není soucástí dodávky) B Optický digitální kabel (není soucástí dodávky) C Komponentní video kabel (není soucástí dodávky) D Video kabel (není soucástí dodávky) E HDMI kabel (není soucástí dodávky) Spolecnost Sony doporucuje pouzívat autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI. Doporucené pipojení Alternativní pipojení 22CZ * Chcete-li sledovat TV vysílání s vícekanálovým zvukem surround z reproduktor pipojených k receiveru, pipojte B nebo E. Vypnte hlasitost TV nebo aktivujte funkci ztlumení TV. **Pipojíte-li receiver ke zptnému audio kanálu (ARC) kompatibilnímu s TV, bude zvuk vystupovat z reproduktor pipojených k receiveru pes konektor HDMI TV OUT. Ujistte se, ze,,ctrl for HDMI" je nastaveno na,,on" v nabídce HDMI Settings (strana 57). Chcete-li zvolit audio signál pouzívající jiný nez HDMI kabel (nap. pes optický digitální kabel nebo audio kabel), pepnte rezim vstupu audia pomocí INPUT MODE (strana 60). 4a: Pipojení video zaízení Pipojení Pipojení pomocí HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je rozhraní, které vysílá video a audio signály v digitálním formátu. Pipojením zaízení spolecnosti Sony, které je kompatibilní s,,bravia" Sync kabely HDMI je provoz zjednodusený. Viz,,Vlastnosti,,BRAVIA" Sync" (strana 56). Poznámky Ped pipojením kabel se ujistte, ze jste odpojili síový kabel. Zapnte receiver, kdyz video a audio signály pehrávacího zaízení vystupují do TV pes receiver. Není-li dodávka energie receiveru zapnutá, nebudou vysílány ani signály videa, ani audia. Pipojte monitor TV nebo projektor ke konektoru HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT na receiveru. Mozná nebudete moct nahrávat, i kdyz pipojíte nahrávací zaízení. Podle stavu pipojení mezi TV a anténou mze být obraz na obrazovce TV zkreslený. Pokud jde o tento pípad, umístte anténu dále od receiveru. Pi pipojování optických digitálních kabel strcte zástrcky pímo, dokud nezaklapnou. Neohýbejte nebo neuvazujte optické digitální kabely. Funkce HDMI Digitální audio signály penásené HDMI mohou vystupovat s reproduktor pipojených k receiveru. Tento signál podporuje Dolby Digital, DTS a Linear PCM. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,formáty digitálního audia podporované receiverem" (strana 55). Receiver mze pijímat vícekanálový lineární PCM (az 8 kanál) se vzorkovací frekvencí 192 khz nebo nizsí s pipojením HDMI. Analogové video signály vstupující do konektor VIDEO nebo COMPONENT VIDEO receiveru mohou vystupovat jako signály HDMI (strana 30). Audio signály nevychází z konektoru HDMI TV OUT, kdyz je obraz konvertovaný. Tento receiver podporuje audio s vysokou rychlostí penosu (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), x. v.color (x.v.colour) a 3D. Tipy Vsechny konektory digitálního audia jsou kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. Receiver má funkci video konverze. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,funkce pro konverzi video signál" (strana 30). Kdyz pipojíte konektor audio výstupu TV do konektor TV IN na receiveru pro výstup zvuku TV z reproduktor pipojených k receiveru, nastavte konektor zvukového výstupu TV na,,fixed", jde-li pepnout mezi,,fixed" a,,variable". pokracování 23CZ Poznámky o pipojení HDMI Audio signál vstupující do konektoru HDMI IN vystupuje pes terminály SPEAKERS, konektor HDMI TV OUT a konektor PHONES. Nevystupuje pes zádné jiné audio konektory. Video signály vstupující do konektoru HDMI IN mohou vystupovat pouze pes konektor HDMI TV OUT. Signály vstupu videa nemohou vystupovat pes konektory VIDEO OUT nebo MONITOR OUT. Audio a video signály vstupu HDMI nevystupují z konektoru HDMI TV OUT, kdyz je zobrazena nabídka GUI. Kdyz chcete poslouchat zvuk z reproduktoru TV, nastavte,,audio Out" na,,tv+amp" v nabídce HDMI Settings (strana 69). Nemzete-li pehrávat vícekanálový audio zdroj, nastavte jej na,,amp". Zvuk vsak nebude vystupovat pes reproduktor TV. Signály DSD Super Audio CD nevstupují a nevystupují. Multi/stereo audio signály disku Super Audio CD nejsou na výstupu. Zapnte receiver, kdyz video a audio signály pehrávacího zaízení vystupují do TV pes receiver. Nastavíte-li,,Pass Through" na,,off", video a audio signály nebudou vysílány, kdyz je vypnutý pívod energie.

9 Audio signály (formát, vzorkovací frekvence, pocet bit atd.) vysílané z konektoru HDMI mohou být pipojeným zaízením potlaceny. Zkontrolujte nastavení pipojeného zaízení, je-li obraz nekvalitní nebo zvuk nevychází ze zaízení pipojeného pes HDMI kabel. Zvuk mze být perusen, kdyz je zmnna vzorkovací frekvence, pocet kanál nebo audio formát signál audio výstupu z pehrávacího zaízení. Kdyz pipojené zaízení není kompatibilní s technologií ochrany autorských práv (HDCP), obraz a nebo zvuk z konektoru HDMI TV OUT mohou být zkreslené nebo se mohou ztrácet. V tomto pípad zkontrolujte specifikace pipojeného zaízení. High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Multi Channel Linear PCM si mzete dopávat pouze s pipojením HDMI. Nastavte rozlisení obrazu pehrávacího zaízení na více nez 720p/1080i pro audio s vysokou penosovou rychlostí (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD). Rozlisení obrazu pehrávacího zaízení bude zejm potebovat urcité nastavení pedtím, nez si budete moci dopát vícekanálový lineární PCM. Nahlédnte do návodu k obsluze pehrávacího zaízení. Pro sledování 3D obrázk pipojte 3D kompatibilní TV a video zaízení (Blu-ray Disc player, Blu-ray Disc recorder, PlayStation 3 atd.) k receiveru pomocí vysokorychlostních kabel HDMI, nasate si 3D brýle a pehrajte 3D obsah. V závislosti na TV nebo video zaízení je mozné, ze se 3D obraz nebude zobrazovat. Ne kazdé zaízení HDMI podporuje vsechny funkce, které jsou urceny danou verzí HDMI. Nap. zaízení, která podporují HDMI, verze 1.4, nemusí podporovat zptný audio kanál (ARC). Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do návodu k obsluze kazdého pipojeného zaízení. 24CZ Pipojování kabel Pipojení Ped pipojením kabel se ujistte, ze jste odpojili síový kabel. Není nutné pipojit vsechny kabely. Pipojte podle dostupnosti konektor na pipojeném zaízení. Pouzijte vysokorychlostní kabel HDMI. Pouzíváte-li standardní kabel HDMI, 1080p, Deep Color (Deep Colour) nebo 3D obrázky nemusí být zobrazeny správn. Nedoporucujeme pouzívat konverzní kabel HDMI-DVI. Kdyz pipojíte konverzní kabel HDMI- DVI k zaízení DVI-D, mze dojít ke ztrát zvuku anebo obrazu. Pokud výstup zvuku není optimální, pipojte jednotlivé audio kabely nebo digitální kabely, a poté v nabídce Input Option nastavte,,input Assign" (strana 61). Pi pipojování optických digitálních kabel strcte zástrcky pímo, dokud nezaklapnou. Neohýbejte nebo neuvazujte optické digitální kabely. Tip Vsechny konektory digitálního audia jsou kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. Chcete-li pipojit nkolik digitálních zaízení, ale nemzete najít nepouzívaný vstup Viz,,Pouzití zvuku/obrazu z ostatních vstup (Input Assign)" (strana 61). Konverze video signál Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signál. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,funkce pro konverzi video signál" (strana 30). 25CZ Pipojení pehrávace disk Blu-ray, DVD Pehrávac disk Blu-ray, pehrávac disk DVD Audio/video signály Audio signály nebo Video signály A B* C D A HDMI kabel (není soucástí dodávky) Spolecnost Sony doporucuje pouzívat autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI. Doporucené pipojení Alternativní pipojení * Kdyz pipojíte zaízení s konektorem OPTICAL, nastavte,,input Assign" v nabídce Input Option (strana 61). B Koaxiální digitální kabel (není soucástí dodávky) C Optický digitální kabel (není soucástí dodávky) D Komponentní video kabel (není soucástí dodávky) Poznámka Zmte výchozí nastavení tlacítek pro zadávání BD/ DVD na dálkovém ovládání tak, abyste tlacítko mohli pouzít k ovládání pehrávace DVD. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,optovné piazení tlacítka vstupu" (strana 74). 26CZ Pipojení satelitního tuneru, tuneru kabelové TV Pipojení satelitní tuner, tuner kabelové TV Audio/video signály Video signály nebo Audio signály nebo A B C D E A HDMI kabel (není soucástí dodávky) Spolecnost Sony doporucuje pouzívat autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI. Doporucené pipojení Alternativní pipojení B Kabel Component Video (není soucástí dodávky) C Video kabel (není soucástí dodávky) D Audio kabel (není soucástí dodávky) E Optický digitální kabel (není soucástí dodávky) 27CZ Pipojení PlayStation 3 PlayStation 3 Audio/video signály Pipojení zaízení iphone, ipod pro video obsah A A A HDMI kabel (není soucástí dodávky) Spolecnost Sony doporucuje pouzívat autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI. A Kombinovaný kabel Apple AV (není soucástí dodávky) 28CZ Pipojení dalsích zaízení Pipojení Rekordér DVD, VCR Audio signály Video signály Audio/video signály A B C D Videokamera, videohra A Audio kabel (není soucástí dodávky) B Video kabel (není soucástí dodávky) C HDMI kabel (není soucástí dodávky) Spolecnost Sony doporucuje pouzívat autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI.

10 Poznámka Zmte výchozí nastavení tlacítka vstupu VIDEO 1 na dálkovém ovládání tak, abyste mohli tlacítko pouzít pro ovládání rekordéru DVD. Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,optovné piazení tlacítka vstupu" (strana 74). D Audio/video kabel (není soucástí dodávky) * Chcete-li nahrávat, musíte provést pipojení (strana 48). pokracování 29CZ Funkce pro konverzi video signál Receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signál. Video signály a signály component video mohou vystupovat jako video signály HDMI (pouze konektor HDMI TV OUT). Podle výchozího nastavení video signály vstupující z pipojeného zaízení vystupují tak, jak je zobrazeno v tabulce celými sipkami. Konektor VSTUPU HDMI IN COMPONENT VIDEO IN VIDEO IN Konektor VÝSTUPU HDMI TV OUT COMPONENT VIDEO MONITOR OUT MONITOR VIDEO OUT : Stejný typ signálu, jako je vstupní signál, také vystupuje. : Video signály jsou konvertované a vystupují. Poznámky ke konverzi video signál Kdyz jsou video signály z VCR atd. konvertovány na tomto receiveru a promítány na vasem TV, v závislosti na stavu výstupu video signálu se mze obraz na TV obrazovce jevit horizontáln zkreslený nebo není vidt zádný obraz. Pouzíváte-li u VCR okruh vylepsování obrazu, mze mít vliv na konverzi video signálu. Je doporuceno tuto funkci na VCR vypnout. Konvertovaný obraz HDMI nepodporuje x.v.color (x.v.colour), Deep Color (Deep Colour) a 3D. HDMI video signály nemohou být konvertovány na video signály a signály component video. Konvertované video signály vystupují pes konektor HDMI TV OUT. Rozlisení výstupu signálu konektoru HDMI TV OUT je konvertováno az do 1080i. Pipojení nahrávacího zaízení Pi nahrávání pipojte nahrávací zaízení ke konektorm VIDEO OUT na receiveru. Pipojte kabely pro vstupní a výstupní signály ke stejnému typu konektoru, protoze konektory VIDEO OUT nemají funkci konverze. Poznámka Signály vystupující z konektor HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT nemusí být nahrány správn. 30CZ 4b: Pipojení audio zaízení Pipojení pehrávace Super Audio CD, CD pehrávace Pipojení zaízení iphone/ipod, zaízení USB Pipojení Pehrávac Super Audio CD, Pehrávac CD A A iphone/ipod, zaízení USB A Kabel USB (není soucástí dodávky) A Audio kabel (není soucástí dodávky) 31CZ 5: Pipojení antén Ped pipojením antén se ujistte, ze jste odpojili síový kabel. Drátová anténa pro píjem FM (soucástí dodávky) Oblouková anténa pro píjem AM (soucástí dodávky) 6: Pipojení síového kabelu Pipojte síový kabel do zásuvky ve zdi. Síový kabel Zásuvka ve zdi Poznámka Zapnte receiver, kdyz video a audio signály pehrávacího zaízení vystupují do TV pes receiver. Není-li dodávka energie receiveru zapnutá, nebudou vysílány ani signály videa, ani audia. Poznámky Chcete-li zabránit nadmrnému hluku, drzte obloukovou anténu AM v dostatecné vzdálenosti od receiveru a ostatního zaízení. Rozevete drátovou anténu FM úpln. Po pipojení drátové antény FM ji udrzujte pokud mozno v horizontální poloze. 32CZ Píprava receiveru Nastavení reproduktor Výbr rozmístní reproduktor Zvolte rozmístní reproduktor podle systému reproduktor, který pouzíváte. Píprava receiveru Spustní receiveru Ped prvním pouzitím receiveru spuste receiver následujícím postupem. Tento postup lze také pouzít pro obnovu továrního nastavení. K provedení této operace pouzijte tlacítka na receiveru.?/1 1 Stisknte GUI MODE. Poté, co se na chvíli objeví,,gui ON" na zobrazovacím panelu, objeví se na TV obrazovce nabídka GUI. Stisknte tlacítko MENU, pokud se na obrazovce TV neobjeví nabídka GUI. 1 2 Stisknte tlacítko?/1 pro vypnutí receiveru. Podrzte tlacítko?/1 5 vtein. Na zobrazovacím panelu se objeví,,clearing", poté se zmní na,,cleared". Zmny v nastavení jsou nyní resetovány na výchozí nastavení. 2 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr,, Settings", poté stisknte nebo b. Na obrazovce TV se zobrazí seznam nabídky nastavení. pokracování 33CZ 3 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr,,speaker", poté stisknte nebo b. Pouzití funkce AUTO CALIBRATION Tento receiver je vybaven funkcí DCAC (automatická kalibrace digitálního kina), která vám umozuje provádt automatickou kalibraci následovn: Zkontrolujte pipojení mezi vsemi reproduktory a receiverem. Zmte úrove hlasitosti reproduktoru. Zmte vzdálenosti reproduktor od polohy sedadla.* Zmte velikost reproduktoru.* Zmte charakteristiku frekvence.* * Výsledek mení není vyuzitý, kdyz je zvoleno,,a. DIRECT". 4 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr,,sp Pattern", poté stisknte nebo b. 5 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr pozadovaného rozmístní reproduktor, poté stisknte tlacítko. Stisknte RETURN/EXIT O. DCAC je navrzena pro dosazení zvukového vyvázení ve vasí místnosti. Úrove reproduktor vsak mzete zmnit rucn podle svých preferencí.

11 Powered by TCPDF ( Chcete-li získat podrobnjsí informace, nahlédnte do sekce,,test Tone" (strana 65). Pedtím, nez provedete automatickou kalibraci Pedtím, nez provedete automatickou kalibraci, zkontrolujte následující polozky. Nastavte a pipojte reproduktory (strany 18, 20). Pipojte pouze dodávaný optimalizovaný mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC. K tomuto konektoru nepipojujte zádné jiné mikrofony. Ujistte se, ze výstup reproduktoru není nastaven na,,spk OFF" (strana 9). Odpojte sluchátka. Odstrate vsechny pekázky na cest mezi optimalizovaným mikrofonem a reproduktory, aby nedocházelo k chybám v mení. Pesné mení získáte tím, ze zajistíte, aby prostedí nerusil zádný hluk. 6 34CZ Poznámky Reproduktory vydávají bhem kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze mnit. Pedem o tom informujte sousedy a dti. Byla-li aktivována funkce ztlumení pedtím, nez provedete automatickou kalibraci, vypne se funkce ztlumení automaticky. Správné mení nemusí být mozné nebo automatickou kalibraci nelze provést, jsou-li pouzity speciální reproduktory, nap. dipólové reproduktory. 3 Nastavte optimalizacní mikrofon. Umístte optimalizacní mikrofon na polohu svého sedadla. Pouzijte stolicku nebo trojnozku tak, aby optimalizacní mikrofon zstal ve stejné výsce jako vase usi. Píprava receiveru Potvrte aktivní nastavení subwooferu Kdyz je subwoofer pipojený, zapnte jej a zvyste hlasitost jest ped zapnutím. Otocte LEVEL tsn ped polovinu. Pipojíte-li subwoofer s funkcí dlicí frekvence, nastavte hodnotu na maximum. Kdyz pipojíte subwoofer s funkcí automatického pohotovostního rezimu, nastavte ji na vypnuto (deaktivováno). Nastavení automatické kalibrace Optimalizacní mikrofon Píklady pouzití zadních reproduktor surround Poznámka Podle charakteristiky subwooferu, který pouzíváte, mze být nastavení hodnoty vzdálenosti odlisné od skutecné pozice. 1 Zvolte rozmístní reproduktor (strana 33). Pipojíte-li pední výskové reproduktory, zvolte rozmístní reproduktor, které má pední výskové reproduktory (5/x.x nebo 4/x. x) pokazdé, kdyz provádíte automatickou kalibraci. Jinak nelze charakteristiku pedních výskových reproduktor mit. 2 Pipojte dodávaný optimalizacní mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC. 35CZ Provedení automatické kalibrace 3 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr,,auto Cal.", poté stisknte nebo b.?/1 Tlacítka vstupu 4 GUI MODE V/v/B/b, Stisknte opakovan tlacítko B/b pro výbr,,standard", poté stisknte. Typ kalibrace je automaticky nastaven na,,engineer". MENU MUTING/ MASTER VOL +// 2 +/ 1 Stisknte GUI MODE. Poté, co se na chvíli objeví,,gui ON" na zobrazovacím panelu, objeví se na TV obrazovce nabídka GUI. Stisknte tlacítko MENU, pokud se na obrazovce TV neobjeví nabídka GUI. 5 6 Stisknte pro výbr,,start". Mení zacne za pt vtein. Proces mení zabere zhruba 30 vtein s testovacím tónem. Kdyz mení skoncí, ozve se pípnutí a obrazovka se pepne. 2 Stisknte opakovan tlacítko V/v pro výbr,, Settings", poté stisknte nebo b. Na obrazovce TV se zobrazí seznam nabídky Settings. Poznámka Objevíli se na obrazovce chybový kód, nahlédnte do,,seznam zpráv po mení automatické kalibrace" (strana 38). 36CZ 7 Stisknte opakovan V/v pro výbr pozadované polozky, poté stisknte. Retry: Provede automatickou kalibraci znovu. Save: Ulozí výsledky mení a opustí proces nastavení. Warning: Zobrazí varování vztahující se k výsledkm mení. Viz,,Seznam zpráv po mení automatické kalibrace" (strana 38). Exit: Opustí proces nastavování bez ulození výsledk mení. Zrusení automatické kalibrace Funkce automatické kalibrace bude zrusena, kdyz bhem procesu mení provedete následující: Stisknte?/1. Stisknte tlacítka vstupu na dálkovém ovládání nebo otocte INPUT SELECTOR na receiveru. Stisknte tlacítko MUTING nebo. Stisknte na receiveru SPEAKERS. Zmte úrove hlasitosti. Pipojte sluchátka. Stisknte tlacítko SHIFT, a poté opt stisknte tlacítko AUTO CAL. Píprava receiveru 8 Ulození výsledku mení. Vyberte,,Save" v kroku 7. Poznámka Mzete také zvolit pozadovaný typ kalibrace pouzitím automatické kalibrace,,custom" (strana 38). Kontrola výsledk automatické kalibrace Pro ovení kódu chyby nebo varovné zprávy získané pi,,provedení automatické kalibrace" (strana 36) postupujte podle následujících krok. 9 Odpojte optimalizacní mikrofon od receiveru. Poznámka Zmníte-li polohu reproduktoru, doporucujeme provést automatickou kalibraci znovu pro poslech zvuku surround. Stisknutím V/v vyberte,,warning" v kroku 7 v,,provedení automatické kalibrace" (strana 36), a poté stisknte. Objeví-li se varovná zpráva, pectte si ji a nadále pouzívejte receiver beze zmny. Nebo v pípad nutnosti provete automatickou kalibraci znovu. Tipy Mzete zmnit jednotku vzdálenosti v,,distance Unit" v nabídce Speaker settings (strana 66). Velikost reproduktoru (,,Large"/,,Small") je urcena nízkofrekvencní charakteristikou. Výsledky mení se mohou lisit podle pozice optimalizacního mikrofonu a reproduktor a tvaru místnosti. Doporucuje se pouzít výsledky mení. Toto nastavení mzete ale zmnit v nabídce Speaker Settings.

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový přijímač AV

Vícekanálový přijímač AV 4-263-361-11(1) (CZ) Vícekanálový přijímač AV Návod k obsluze STR-DH520 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver)

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) 4-287-969-11(2) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA3700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5700ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/5389112

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5700ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/5389112 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 3-289-204-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation 2 CZ 3-293-878-11(1) STR-DA2400ES Přehled GUI nabídky 2008 Sony Corporation 3 CZ VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT TV

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 2-662-258-13 (2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze Záznam pro majitele Model a výrobní čísla jsou uvedena na zadním panelu přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA3200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998369

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA3200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový přijímač AV

Vícekanálový přijímač AV 4-262-412-11(3) (CZ) Vícekanálový přijímač AV Návod k obsluze STR-DH720 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 4-429-113-31(3) (CZ) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze Nejprve si přečtěte Průvodce rychlým nastavením dodávaného společně s receiverem. Bude pak pro vás snazší porozumět zapojení a obsluze receiveru.

Více

4-130-029-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SF100 HT-SS100. 2009 Sony Corporation

4-130-029-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SF100 HT-SS100. 2009 Sony Corporation 4-130-029-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation 4-130-030-11 (1) HT-SF100 Průvodce rychlým nastavením Sony Corporation 2009 Tento průvodce rychlým nastavením

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 3-289-137-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3400ES 2008 Sony Corporation 3-289-140-21(1) STR-DA3400ES Přehled GUI nabídky 2008 Sony Corporation 3 CZ Video1-2 BD DVD (DVD přehrávač)

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Vícekanálový přijímač AV

Vícekanálový přijímač AV 4-282-218-11(1) (CZ) Vícekanálový přijímač AV Návod k obsluze STR-DN1020 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver GB01COV_-CEL.book Page 1 Friday, April 17, 2009 3:39 PM 4-129-450-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze 2009 Sony Corporation GB01COV_-CEL.book Page 2 Friday, April 17, 2009 3:39 PM GB01COV_-CEL.book

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780 Systém Sound Bar Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780 UPOZORNĚNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver)

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) 4-287-974-11(1) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA5700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

2-682-472-11 (2) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SS500. 2006 Sony Corporation

2-682-472-11 (2) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SS500. 2006 Sony Corporation 2-682-472-11 (2) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-SS500 2006 Sony Corporation 2-682-473-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HT-SS500 Připojení reprosoustav Česky Tento Průvodce zapojením reprosoustav vysvětluje,

Více

Systém domácího kina s Blu-ray/ DVD přehrávačem

Systém domácího kina s Blu-ray/ DVD přehrávačem 4-184-716-11(1) Systém domácího kina s Blu-ray/ DVD přehrávačem Návod k obsluze Blu-ray Disc/DVD systém domáceho kina Návod na použitie BDV-F700 / F500 2010 Sony Corporation 4-184-716-11(1) Systém domácího

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

AV RECEIVER YAMAHA RX-A1050

AV RECEIVER YAMAHA RX-A1050 AV RECEIVER YAMAHA RX-A1050 Kód: Výrobce: Záruční doba: P02043 YAMAHA 24 měsíců 7.2, 7x165W/kanál, Bi-amping, HDMI (8x vstup, 2x výstup) HDCP 2.2, Zone B, 4K 50/60p upscaling, Dolby Atmos, DTS:X, DAC převodník

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 4-420-298-21(1) (CZ) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DN1030 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Abyste

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation.

Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. YSP-5100 YSP-4100 Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. Logo a Cinema DSP jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. Projektor využívá

Více

Vícekanálový AV receiver Multikanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver Multikanálový AV receiver 4-168-043-12(1) Vícekanálový AV receiver Multikanálový AV receiver CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie STR-DH510 2010 Sony Corporation 4-168-043-12(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DH510

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ceník platný: od 1. 10. 2014

Ceník platný: od 1. 10. 2014 řada : FMJ FMJ CD17 Ceník platný: od 1. 10. 2014 CD přehrávač s 24 Bit DAC převodníkem Wolfson 8741. 2x RCA výstup, 1x optický výstup, 1x coax výstup. Velikost : 430mm (17 ") široký, 290 mm (11,4") hluboký,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TOSHIBA SV-685. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se TOSHIBA SV-685 v uživatelské

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. ČEŠTINA NÁVOD PRO UŽIVATELE STYLOVÁ HUDBA DOKOVACÍ REPRODUKTOR Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. ND1520 ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HTS3541 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4021532

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HTS3541 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4021532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST7

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST7 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST7 Obsah Instalace/nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Zapojení bezdrátových transceiverů 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní funkce Poslech zvuku

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST KH 6509 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2900679

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST KH 6509 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2900679 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 4-182-049-11(1) Vícekanálový AV receiver Multikanálový AV receiver Návod k obsluze Návod na použitie STR-DN2010 2010 Sony Corporation 4-182-049-11(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DN2010

Více

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 12 Použití 13 Nastavení 14 Barva OSD 16 Seznam aplikací Informace 17 Použití 18 Nastavení 19 Sledování Základy

Více