Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:... návody k obsluze vcetn tohoto návodu, "Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky)" a návod pro nainstalované volitelné píslusenství mjte vzdy po ruce tak, abyste si mohli vyhledat potebné informace. (Píslusenství) Sedlový finiser + drovací modul + vkládací jednotka + velkokapacitní zásobník Znacka CE je pipevnna na pístroji v pípad, ze smrnice uvedené výse jsou pro tento výrobek platné. (Tato vta nemá platnost v zemích, kde se nevyzaduje splnní výse uvedených smrnic.) CÁST 1: VSEOBECNÉ INFORMACE POZNÁMKY Píprav tohoto návodu k obsluze byla vnována znacná péce. Máte-li ale pesto k návodu njaké pipomínky nebo podnty, kontaktujte prosím vaseho prodejce kanceláské techniky SHARP. Tento výrobek prosel písnou kontrolou kvality a závrecnou kontrolou. cást návodu vysvtluje, jak pouzívat funkce kopírování a ukládání dokument. Uzivatelské programy: Tento návod popisuje uzivatelské programy pro správu stroje a funkce, týkající se kopírování. Uzivatelské programy pro funkce tisku a síového skenování jsou popsány v návodech pro tyto funkce. Uzivatelské programy slouzí odpovdné obsluze pro nastavení chodu stroje tak, aby to vyhovovalo co nejlépe pozadavkm uzivatele. Návod k obsluze (pro fax) Tento návod popisuje zpsob obsluhy pi pouzívání stroje jako fax. Pro pouzívání funkce faxu musí být nainstalován faxový modul. Pírucka k instalaci software (pro tiskárnu) Tento návod popisuje jak pipojit stroj k pocítaci, jak nainstalovat ovladac tiskárny pro Windows a jak provést nastavení ovladace tiskárny. Návod k obsluze (pro tiskárnu)* Tento návod popisuje zpsob vyuzití stroje jako tiskárna. Návod k obsluze (pro síový skener)* Tento návod popisuje zpsob vyuzití stroje jako síový skener pi pipojení na pocítac. Pro pouzití funkce síového skenování musí být stroj nakonfigurován jako síová tiskárna a musí být nainstalován modul síového skenování ARNS3. * Návod k obsluze (pro tiskárnu) a Návod k obsluze (pro síový skener) jsou dodány jako PDF soubory na CD-ROM. Tyto návody se nedodávají v tistné podob. 0-1 POZADAVKY NA INSTALACI Nevhodná instalace mze vést k poskození výrobku. Pi výbru místa instalace a pi pípadném pozdjsím pemisování stroje proto dbejte na následující pokyny. 1. Stroj by ml být umístn v blízkosti snadno pístupné elektrické zásuvky. 2. Síovou pívodní sru pipojujte jen do zásuvky s odpovídajícími parametry pro naptí a proud. Ujistte se téz, ze je zásuvka ádn uzemnna. Hodnoty napájení stroje jsou uvedeny na typovém stítku na zadní stran jednotky. 3. Stroj neinstalujte na místa, která: jsou vlhká, mokrá nebo velmi prasná jsou vystavena pímému slunecnímu svitu jsou spatn vtraná jsou vystavena velkým zmnám teplot nebo vlhkosti, nap. v blízkosti klimatizace nebo topných tles. 4. Kolem stroje ponechte dostatecn velký volný prostor pro provádní servisu a pro ádnou ventilaci. 30cm (11-13/16") 15cm (6-1/8") 60cm (23-5/8") Pi provozu stroje vzniká malé mnozství ozónu. Toto mnozství je ale tak malé, ze nepedstavuje zádné nebezpecí pro zdraví. POZNÁMKA: V soucasné dob je doporucená hranice pro dlouhodobé vystavení se vlivu ozónu 0,1 ppm (0,2 mg/m3), pocítáno jako prmrná koncentrace bhem období 8 hodin. Jelikoz je ale i toto malé mnozství vzniklého ozónu lehce cítit, doporucuje se umístit kopírku na dobe vtrané místo. 0-2 POZOR 1. Nedotýkejte se svtlocitlivého válce. Poskrabání nebo spína na povrchu válce se projeví na kopiích. 2. Fixacní cást je velmi horká. Dbejte proto zvýsené opatrnosti. 3. Nedívejte se pímo do svtelného zdroje kopírky. Mohlo by to vést k poskození vaseho zraku. 4. Dodávané volitelné stolky/zásobníky papíru jsou vybaveny stavcími nozickami. Tyto nozicky by mly být spustny dol tak, aby se dotýkaly podlahy. Pi pemisování stroje vybaveného volitelným stolkem/zásobníkem papíru nozicky zvednte nahoru. Rovnz tak uvolnte dv kolecka na pední stran volitelného stolku/zásobníku papíru. Po pesunutí stroje na nové místo spuste nozicky dol, aby se dotýkaly podlahy a rovnz tak zajistte kolecka na pední stran. 5. Neprovádjte zádné úpravy stroje. Mohlo by to mít za následek mozné poranní osob nebo poskození stroje. 6. Jelikoz je stroj dosti tzký, doporucuje se provádt manipulaci s ním pomocí více osob tak, aby se pedeslo moznému poranní. 7. Pi propojování stroje s pocítacem dbejte na to, aby byla ob zaízení vypnuta. 8. Nekopírujte nic, co se nesmí kopírovat podle zákona. Podle bzných zákonných pedpis se nesmí kopírovat níze uvedené polozky. Kopírování dalsích vcí mze být zakázáno místními pedpisy a zákony. Peníze Známky Cenné papíry Akcie Bankovní výpisy Seky Pasy idicské prkazy Nozicka Fixacní cást Zajistit Odjistit Pozor: Konektor (A) slouzí pouze pro servisní úcely.

3 Pipojení jakýchkoliv zaízení do tohoto konektoru mze vést k chybné funkci stroje. Pokyny pro servisního technika: Délka kabelu pipojeného do servisního konektoru musí být kratsí 3m (118"). (A) Stroj je vybaven funkcí ukládání dokument, která obrazy dokument ukládá na pevný disk stroje. Ulozené dokumenty je potom mozno vyvolat a dle poteby vytisknout nebo odeslat. Dojde-li ale k poruse pevného disku, nebude jiz mozno ulozená data vyvolat. Aby se v pípad málo provdpodobné poruchy pevného disku pedeslo ztrát dlezitých dat, uchovejte si originály dlezitých dokument a nebo je skladujte na jiném míst. S vyjímkou pípad stanovených zákonem, nenese firma Sharp Corporation zádnou odpovdnost za jakékoliv skody nebo ztráty zpsobené znicením ulozených dat. 0-3 POZOR Informace o laserové jednotce Vlnová délka Délka impulz 785 nm +10 nm -15 nm model 55 kopií/min.: (3,1 µs ± 3,1 ns)/7 mm model 62 kopií/min.: (3,1 µs ± 3,1 ns)/7 mm model 55 kopií/min.: (3,7 µs ± 3,7 ns)/7 mm model 62 kopií/min.: (3,7 µs ± 3,7 ns)/7 mm Severní Amerika: Evropa: Výstupní výkon Max 0,8 mw Bhem výroby je výstupní výkon jednotky skeneru nastaven na 0,8 MILLIWATT PLUS 10 % a pomocí funkce Automatic Power Control (APC) se pi provozu stroje udrzuje na stálé hodnot. Pozor Pouzívání jiných ovládacích prvk, jiné nastavování a jiný zpsob obsluhy nez je uveden v tomto návodu k obsluze mze vést k nebezpecnému vystavení se vlivu laserového záení. Pro Evropu: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT 0-4 OBSAH Strana KONFIGURACE VÝROBKU NÁVODY K OBSLUZE POZADAVKY NA INSTALACI POZOR Informace o laserové jednotce OBSAH KAPITOLA 3 PÍDAVNÁ ZAÍZENÍ FINISER A SEDLOVÝ FINISER

4 3-2 N&aaccute; cásti 2-19 Zásek v jednotce duplexu Zásek v oblasti podávání papíru VYJMUTÍ ZASEKNUTÉHO ORIGINÁLU Zásek na automatickém podavaci originál ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD KAPITOLA 4 KOPÍROVÁNÍ AUTOMATICKÝ PODAVAC ORIGINÁL Pouzitelné originály ZALOZENÍ ORIGINÁL KONTROLA VELIKOSTI ZALOZENÉHO ORIGINÁLU 4-5 Manuální nastavení velikosti skenování 4-5 UKLÁDÁNÍ, MAZÁNÍ A POUZÍVÁNÍ VELIKOSTÍ ORIGINÁL

5 .4-6 Ulození nebo smazání velikosti originálu NORMÁLNÍ KOPÍRU..7-4 Pohled na ovládací panel Ukládání soubor Hlavní obrazovka ukládání dokument Ikony ukládání dokument ULOZENÍ SOUBORU DOKUMENTU..7-6 Rychlý soubor Ukládání jako soubor Tiskové úlohy.7-9 Ulození skenování VYVOLÁNÍ A POUZÍVÁNÍ SOUBORU.

6 Vyhledání a vyvolání ulozeného souboru Vyvolání a pouzití ulozeného souboru UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ.7-21 Vytvoení, editace a mazání názv uzivatel a slozek ZADÁVÁNÍ ZNAK ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD KAPITOLA 1 PED POUZITÍM VÝROBKU Tato kapitola obsahuje základní informace, které je teba si pecíst ped pouzíváním výrobku. Strana ÚVODEM HLAVNÍ FUNKCE..

7 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Vnjsí cásti Vnitní cásti Ovládací panel Dotykový panel.

8 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE REZIM AUDITORU Pouzívání stroje pi zapnutém rezimu auditoru Dkujeme vám za koupi digitální multifunkcní kopírky SHARP. Tento návod k obsluze si pectte jest ped zapocetím pouzívání výrobku. Zejména si neopomete pecíst cást "POZADAVKY NA INSTALACI". Návod k obsluze si ponechte stále po ruce tak, abyste si mohli vzdy vyhledat potebné informace. Tento návod k obsluze poskytuje vseobecné informace k pouzívání stroje jako je bzná údrzba, a popisy pro zakládání papíru a vyjmutí zablokovaného papíru. Návod téz popisuje jak pouzívat funkci kopírování a ukládání dokument. Pro dalsí funkce jako je funkce faxování, tisku a síového skenování existují samostatné návody k obsluze. ÚVODEM Velikosti originálu a papíru Tento stroj umozuje pouzívání standardních velikostí papíru systému AB a systému palcového. Tyto velikosti jsou uvedeny v tabulce níze. Velikosti pro systém AB A3 B4 A4 B5 A5 Velikosti pro palcový systém 11" x 17" (LEDGER) 8-1/2" x 14" (LEGAL) 8-1/2" x 13" (FOOLSCAP) 8-1/2" x 11" (LETTER) 7-1/4" x 10-1/2" (EXECUTIVE) 5-1/2" x 8-1/2" (INVOICE) Význam "R" pi oznacování velikostí originálu a papíru Nkteré velikosti originálu a papíru mohou být zalozeny v orientaci na síku nebo na výsku. Pro rozlisení mezi orientací na síku nebo na výsku obsahuje oznacení velikosti s orientací na síku symbol "R". Takto jsou oznaceny velikosti A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R atd. Velikosti, které je mozno zalozit jen v orientaci na síku (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13") neobsahují v oznacení velikosti symbol "R". Oznacení velikosti s "R" Orientace na síku Oznacení velikosti bez "R" Orientace na výsku 1-2 Digitální multifunkcní kopírka je schopna provádt mnoho rzných funkcí.

9 Na této stran jsou zobrazeny funkce, které se vztahují ke kopírování. Kopírování na zálozku Viz strana 1-6 Rezim tídní Viz strana 1-3 Kopie vizitky Viz strana 1-6 Rezim skupinování Viz strana 1-3 Pamti zakázek Viz strana 1-6 Oboustranná kopie Viz strana 1-3 Zrcadlový obraz Viz strana 1-6 Nastavení expozice Viz strana 1-3 Inverzní kopie Viz strana 1-6 Zmensení/zvtsení Viz strana 1-4 Perusení kopírování Viz strana 1-6 XY Zoom Viz strana 1-4 Rezim odsazení Viz strana 1-7 Posunutí tisku Viz strana 1-4 Mazání Viz strana 1-4 (Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser.) Kopírování knihy Viz strana 1-4 Tídní se sesíváním Viz strana 1-7 Zhotovení brozury Viz strana 1-4 (Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser.) Vytvoení úlohy Viz strana 1-5 Sedlové sesívání Viz strana 1-7 Tandemové kopírování Viz strana 1-5 (Je-li nainstalován sedlový finiser.) (jen pro AR-M550N nebo AR-M620N) Drování Viz strana 1-7 Krycí/vlozené listy Viz strana 1-5 (Je-li nainstalován drovací modul.) Prokládání fólií Viz strana 1-5 Rezim vkládání Viz strana 1-7 Vícenásobný soutisk Viz strana 1-5 (Je-li nainstalována vkládací jednotka.) Kniha z knihy Viz strana 1-5 Funkce ukládání dokumentu Viz strana 1-7 HLAVNÍ FUNKCE 1 Tídní Zhotovené kopie jsou roztídny. Viz strana 4-9 Oboustranná kopie Viz strany 4-10, 4-13 Je mozno kopírovat na ob strany papíru s vyuzitím skla originálu nebo automatického podavace dokument. Originál Kopie Originál Kopie Skupinování Viz strana 4-9 Nastavení expozice Viz strana 4-14 Pro daný originál je mozno zvolit pozadovaný typ obrazu. Kopie jsou dodány ve skupinách podle stránek. Originál Kopie Text Text/Foto Foto Rozlisení SHARP SHARP Svtlejsí Tmavsí Expozice 1-3 HLAVNÍ FUNKCE Zmensení/zvtsení Kopie je mozno zvtsit pozadovanou velikost. Viz strana 4-15 nebo zmensit na Mazání Viz strana 5-4 Je mozno vymazat stíny, vznikající pi kopírování na krajích kopie knih nebo silných originál. Originál Kopie Zvtsení Zmensení XY Zoom Viz strana 4-18 Kopírování knihy Viz strana 5-5 Je mozno zvolit nezávisle mítko pro výsku a síku kopie. Postupn se okopíruje na samostatné listy papíru levá a pravá strana rozevené knihy. Originál Kopie Originál kniha Kopie Posunutí tisku Viz strana 5-3 Je mozno zhotovit jednostranné nebo oboustranné kopie uspoádané do stylu brozury. Originály (jednostranné) Zhotovené kopie jsou pehnuty napl. Na okrajích kopie je mozno vytvoit okraj. Jednostranné kopírování Obraz je posunut Obraz je posunut Originál doprava doleva Posun Posun Hbet vlevo Oboustranné kopírování Originál Obraz je posunut Obraz je posunut doprava doleva První strana Originály (oboustranné) nebo Posun Posun Hbet vpravo První strana 1-4 HLAVNÍ FUNKCE Vytvoení úlohy Viz strana 5-8 Prokládání fólií Mezi fólie je prokládací listy. mozno Viz strana 5-22 vkládat automaticky Pi velkém poctu originál je mozno originály skenovat po mensích sadách. Originály Originály (jednostranné) list 1 A:150 list 151 B:150 list 1 Originály (oboustranné) Vlozené listy *Originály rozdlte na sady po 150 listech. Originály skenujte pocínaje prvním originálem sady A. Následovn skenujte sadu B za dodrzení správného poadí originál. Tandemové kopírování Viz strana 5-9 Vícenásobný soutisk Viz strana 5-23 Dva stroje mohou být spojeny a provádt velké zakázky paraleln. Na jeden list papíru je mozno okopírovat nkolik originál v urcitém uspoádání. 100 list 50 sad kopií 50 sad kopií *Jen AR-M550N nebo AR-M620N. Krycí/vlozené listy Viz strana 5-11 Kniha z knihy Viz strana 5-25 mohou být Do sady kopií je mozno pidat pední krycí list, zadní krycí list a téz vlozené listy. Na tyto listy je mozno téz kopírovat. Knihy a jiné vázané originály okopírovány ve stylu brozura. Originály Zadní krycí list Pední krycí list Vlozené listy 1-5 HLAVNÍ FUNKCE Kopírování na zálozku Viz strana 5-26 Zrcadlový obraz Viz strana 5-30 Na zálozku papíru se zálozkou je mozno kopírovat. Originál Papír se zálozkou Kopie Zhotoví se zrcadlová kopie originálu. INDEX A4: maximáln 20 mm (51/64") 8-1/2" x 11": maximáln 17 mm (5/8") Kopie vizitky Pední a zadní strana vizitky se okopíruje na jeden list papíru. Originál Kopie INDEX Síe zálozky Inverzní kopie Viz strana 5-28 Viz strana 5-30 Zhotoví se inverzní kopie originálu. CARD Pední strana pohlednice CARD CARD Zadní strana pohlednice Píklad: Píklad: Velikost A4 (8-1/2") Velikost A4 (8-1/2") na výsku na síku Pamti zakázek Viz strana 5-31 Perusení kopírování Viz strana 5-33 Rzné kroky obsluhy kopírky je mozno ulozit jako opakované zakázky, kterých mze být ulozeno az 10. Ulozením do pamti se usetí cas pi zadávání parametr kopírování pro opakující se zakázky.

10 Práv probíhající úlohu je mozno perusit a provést jinou pednostní úlohu. PAMTI ZAKÁZEK STISKNTE CÍSLO PROGRAMU. PERUSENÍ AUTO ORIGINÁL VYVOLAT A4 AUTO EXPOZIC AUTO A4 1-6 HLAVNÍ FUNKCE Rezim odsazení Viz strana 3-4 Drování Viz strana 3-5 Kazdou sadu kopií na výstupu je mozno pro snadné odebírání odsadit cástecn od sebe. Zhotovené kopie je mozno dodat vcetn drování. Originál Místa drování Rezim odsazení Rezim bez odsazení 1 *Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser. *Je-li nainstalován drovací modul. Tídní se sesíváním Viz strana 3-4 Rezim vkládání Viz strana 3-14 Sady setídných kopií budou automaticky sesity. Originál Kopie Do sad zhotovených kopií je mozno vlozit cisté nebo jiz potistné listy papíru jako krycí nebo vlozené listy aniz se na n tiskne. Vkládací jednotku je mozno pouzít pro podávání tzkého papíru, který nelze podávat z jiných zásobník. Originál Kopie *Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser. *Je-li nainstalována vkládací jednotka. Sedlové sesívání Viz strana 3-5 Funkce ukládání dokumentu Viz kapitola 7 Je-li nainstalován sedlový finiser, kopie je mozno pehnout automaticky uprosted a v míst pehnutí sesít. (Pouzití s funkcí hotovení brozury (viz strana 5-6) nebo kopie z knihy (viz strana 525).) Dokument je mozno ulozit na pevný disk. Ulozený soubor je mozno snadno vyvolat a vytisknout nebo odeslat. Vytisknutí Sedlové sesití Dokument Ulození na pevný disk stroje HDD Vyvolání ulozeného souboru Odeslání 6 7 *Je-li nainstalován sedlový finiser. 1-7 HLAVNÍ FUNKCE Funkce úspory energie Tento výrobek pouzívá následující dva rezimy úspory energie, které splují pozadavky smrnice Energy Star pro pomoc pi uchovávání pírodních zdroj a snizování znecisování zivotního prostedí. Rezim pedehívání Rezim pedehívání pedstavuje první úrove snízení spoteby energie. Po urcité stanovené dob po ukoncení práce a neprovádní zádné cinnosti se snízí napájení fixacní cásti. Stroj se mze vrátit do stavu pipravenosti bhem krátké doby. Dobu, po uplynutí které stroj pejde do rezimu pedehívání je mozno nastavit uzivatelským programem. partner ENERGY STAR, firma SHARP Jako urcila, ze tento výrobek spluje pozadavky smrnice ENERGY STAR pro efektivní vyuzívání elektrické energie. Rezim automatického vypnutí napájení Rezim automatického vypnutí napájení pedstavuje druhou úrove snízení spoteby energie. V tomto rezimu se vypne napájení fixacní cásti a dotykového panelu. Zde dochází k vtsí úspoe energie nez v rezimu pedehívání, doba návratu do stavu pipravenosti bude ale delsí. Dobu pechodu do tohoto rezimu je mozno nastavit uzivatelským programem. Je-li stroj pouzíván jako tiskárna a nkterý z výse uvedených rezim je aktivní, rezim se píchodem tiskové úlohy automaticky zrusí, stroj se zacne automaticky nahívat a po dosazení provozní teploty zahájí tisk. Je-li stroj nakonfigurován pro multifunkcní provoz a nkterý z výse uvedených rezim je aktivní, rezim se píchodem tiskové úlohy jako v pípad výse automaticky zrusí. Kazdý z tchto rezim je mozno zrusit stisknutím nkterého tlacítka na ovládacím panelu nebo tím, ze se zalozí originál na kopírování. 1-8 Vnjsí cásti NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ 1 (AR-F15) 1 Sedlový finiser (AR-F16) Finiser (AR-F15) (Viz strana 3-2) 9 Vypínac (Viz strana 1-16) Slouzí pro zapnutí a vypnutí stroje.jestlize se po zapnutí vypínace stroj nezapne, zkontrolujte zda je zapnutý hlavní vypínac. 2 Drovací modul (AR-PN4A) (Viz strana 3-2) 10 Zásobník 5 (Velkokapacitní zásobník (AR- LC6)) (Viz strana 2-5) Zásobník 1-Zásobník 2 Slouzí pro zalození papíru. Do zásobníku 1 je mozno zalozit asi 800 list papíru standardní velikosti A4 nebo 8-1/2" x 11" a gramáze (80 g/m2 (20 lbs.)) a do zásobníku 2 je mozno zalozit asi 1200 list standardní velikosti A4, B5 nebo 8-1/2" x 11" a gramáze (80 g/m2 (20 lbs.)). 3 Vkládací jednotka (AR-CF2) (Viz strana 3-14) Automatický podavac originál (Viz strana 4-2) Slouzí pro automatické podávání a skenování vícestránkových dokument. Ob strany oboustranných originál je mozno skenovat najednou Pední kryt Otevírá se pro výmnu tonerové kazety. 12 Zásobník 3 Do zásobníku 3 je mozno zalozit asi 500 list standardního papíru o gramázi (80 g/m2 (20 lbs.)). Do tohoto zásobníku je mozno téz zalozit papír se zálozkou a transparentní fólie. 6 Ovládací panel Stední rost (Viz strana 4-9) Slouzí pro výstup hotových kopií Zásobník 4 Do zásobníku 4 je mozno zalozit asi 500 list standardního papíru o gramázi (80 g/m2 (20 lbs.)). 8 Bocní vstup Slouzí pro podávání speciálních papír (vcetn transparentních fólií) a kopírovacího papíru.

11 *1 1, 2, 3 a 10 jsou pídavná zaízení. Informace k tmto zaízením viz popis tchto zaízení v dalsích cástech toho návodu. 1-9 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Vnitní cásti 14 Duplexní jednotka Po odsunutí jednotky je mozno vyjmout zablokovaný papír z oblasti fixacní jednotky. 19 Pravý bocní kryt Kryt otevete pi zablokování papíru na bocním vstupu nebo ve velkokapacitním zásobníku papíru. 15 Fixacní jednotka Slouzí k zafixování toneru na papír. 20 Horní kryt velkokapacitního zásobníku Kryt otevete pi zablokování velkokapacitním zásobníku papíru. papíru ve POZOR Fixacní jednotka je zablokovaného papíru opatrnosti. 16 horká. Pi proto dbejte vyjímání zvýsené 21 Uvolovací pácka levého bocního krytu Zatáhnutím za pácku se levý bocní kryt oteve. 22 Levý kryt zásobníku papíru Kryt otevete pi zablokování papíru v zásobníku 3 nebo 4. Kryt duplexní jednotky Otevete v pípad zablokování papíru v duplexní jednotce. 23 Svtlocitlivý válec Na svtlocitlivém válci se vytváí obraz. 17 Tonerová kazeta*2 V kazet je ulozen toner. Po indikaci výmny na ovládacím panelu je teba tonerovou kazetu vymnit. POZNÁMKA Válce se nedotýkejte aby nedoslo k jeho poskození. 18 Hlavní vypínac (Viz strana 1-16) Tento vypínac ponechte v zapnutém stavu, je-li nainstalován fax nebo síový skener. *2 Postup pro instalaci a výmnu tonerové kazety viz strana NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Dalsí volitelné píslusenství Tiskový modul (AR-P19) Tiskový modul je nezbytný pro pidání funkce tisku do model, které nemají tisk jako standardní vybavení. Modul obsahuje síovou kartu, která umozuje pouzívat stroj jako síovou tiskárnu. Sada cárového kódu (AR-PF1) Sada pedstavuje rozsíení o fonty cárového kódu. Sada ochrany dat (AR-FR11) Tato sada slouzí pro vymazání elektronických data z pevného disku a z pamti okamzit po vytisknutí nebo odeslání dokumentu. Modul PS3 (AR-PK5) Modul vytváí tiskárnu kompatibilní s jazykem PostScript 3. Faxový modul (AR-FX8) Modul je nezbytný pro pouzívání funkce faxování. Pam faxu (8 MB) (AR-MM9) Modul síového skenování (AR-NS3) Modul je nezbytný pro pouzívání funkce síového skenování. Pro pidání funkce síového skenování musí být stroj vybaven funkcí tisku. U model, které nemají funkci tisku jako standard je nutno téz pidat tuto funkci. 1 Pídavná zaízení pedstavují volitelné píslusenství, u nkterých model ale mohou tvoit soucást standardního vybavení NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Ovládací panel 1 Dotykový panel Na panelu se zobrazují stav stroje, hlásení a dotyková tlaítka. Pro funkce ukládání dokumetu, kopírování, síového skenování*1 a faxování*2 se obrazovka dotykového panelu zmní pro píslusnou funkci. Viz následující strana. 5 Tlacítko [UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ] Tlacítko slouzí pro ukládání, editování a mazání názv uzivatel a slozek pro funkci ukládání dokument, slouzí téz pro nastavování uzivatelských program a pro volbu nastavení tiskárny. (Viz strana 7-21) 6 Císelná tlacítka Tlacítka slouzí pro zadádání rzných numerických hodnot pi nastavování. 2 Tlacítka a indikátory volby rezimu Slouzí pro zmnu rezimu a odpovídajícího vyobrazení na dotykovém panelu. Tlacítko [UKLÁDÁNÍ DOKUMENT] Stiskem tlacítka se zvolí dokument. (Viz strana 7-5.) rezim ukládání 7 [ ] Tlacítko (tlacítko [ACC.#-C]) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2. Tlacítko [IMAGE SEND]/indikátor LINE/indikátor DATA Stiskem tlacítka se zobrazí rezim síového skeneru*1 nebo faxu*2. (Viz "Návod k obsluze (pro síový skener)") a "Návod k obsluze (pro fax)".) Tlacítko [COPY] Stiskem tlacítka zvolíte rezim kopírování. 3 8 Tlacítko [#/P] Tlacítko slouzí v rezimu kopírování jako programové tlacítko a jako tlacítko volby pi pouzívání funkce faxu *2. 9 Tlacítko [C] (Zrusit) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2. Indikátory rezimu PRINT Indikátor READY Jestlize tento indikátor svítí, je mozno pijímat tisková data. Indikátor DATA Pi píjmu dat indikátor svítí nebo bliká. Indikátor rovnz tak svítí nebo bliká pi probíhajícím tisku. Tlacítko [JOB STATUS] Stiskem tlacítka se zobrazí stav aktuální úlohy. (Viz strana 1-14.) Tlacítko [START] Tlacítko slouzí pro zahájení kopírování v rezimu kopírování, pro skenování dokumentu v rezimu síového skeneru*1 nebo pro skenování dokumentu pro odeslání v rezimu faxu*2.

12 Tlacítko [CA] (Zrusit vse) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2.tlacítko slouzí pro zrusení voleb a provedení nastavení ze základního stavu stroje. 4 *1 Je-li nainstalován volitelný síový skener. *2 Je-li nainstalován volitelný fax NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Dotykový panel Zobrazení dotykového panelu uvádné v tomto návodu k obsluze pedstavuje vytistný obraz, který se mze ponkud lisit od skutecného vzhledu na stroji. Volba funkce [Píklad 1] OCK ONTO 0 OK CANCEL OK Pouzívání dotykového panelu [Píklad 1] Polozky na dotykovém panelu je mozno snadno zvolit stisknutím píslusného piazeného tlacítka. Volba polozky je doprovázena pípnutím* které potvrzuje, ze polozka byla vybrána. Vizuální potvrzení volby se provede tím, ze oblast píslusného tlacítka bude zvýraznna. * Pokud se stiskne sed vybarvené tlacítko, ozve se dvojí pípnutí. [Píklad 2] 1/13 DOKONCENO PRINT ON INSERT SHEETS YES NO PAPER IS FED FROM INSERTER Pokud je na zobrazené obrazovce jiz nkteré tlacítko zvýraznno, provedení volby a ulození je mozno provést pouhým stiskem tlacítka [OK] bez nutnosti dalsí cinnosti. 1 [Píklad 2] KOPÍROVÁNÍ KNIHY TANDEMOVÁ KOPIE Funkce z oblasti speciálních funkcí se zvolí stiskem tlacítka, které bude následn zvýraznno. Pro zrusení volby stisknte zvýraznné tlacítko jest jednou. Tlacítka vybarvená na panelu sed není mozno zvolit. Funkce kopírky Kopírování knihy Vytvoení úlohy Tandemové kopírování Zrcadlový obraz Inverzní obraz Potvrzující pípnutí stisku tlacítka je mozno pomocí uzivatelského programu zrusit. (Viz strana 10 v návodu Uzivatelské programy.) [Píklad 3] Pro zvolený rezim se na dotykovém tlacítku a na SPECIÁL REZIMY ORIGI obrazovce hlavního OBOUSTR. KOPIE rezimu zobrazí píslusná VÝSTUP ikona zvoleného rezimu. SOUBOR A4 B5 3. B4 Po stisku ikony se 4. A3 RYCHLÝ SOUBOR zobrazí obrazovka (nebo menu) nastavení rezimu, umozující zkontrolovat nastavení, zmnit nastavení a nebo funkci jednoduse zrusit. PIPRAVENO SKENOVÁNÍ PRO KOPII NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Obrazovka stavu úlohy (spolecná pro kopírování, faxování, síové skenování a Internet fax) Po stisku tlacítka [STAV ÚLOHY] se zobrazí níze uvedená obrazovka. Obrazovku mozno pouzít pro zobrazení "POADÍ ÚLOH" (zobrazující ulozené úlohy a aktuální úlohu) nebo pro zobrazení seznamu hotových úloh "DOKONCENO" (dokoncené úlohy). Obrazovka slouzí pro kontrolu úloh, jejich vzájemné pesouvání ve front a pro smazání úlohy. 1 Seznam úloh Úlohy zobrazené na seznamu úloh pedstavují samy o sob dotyková tlacítka. Pro zrusení tisku nebo pro zmnu priority úlohy stisknte píslusné tlacítko úlohy a provete pozadovaný úkon pomocí tlacítek popsaných v 8 a 9. Obrazovka ukazuje aktuální úlohu a úlohy cekající na provedení. Ikony nalevo od fronty úloh pedstavují vzdy rezim dané úlohy. Úloha práv probíhající je zvýraznna.ikony ale nebudou pi optovném odesílání úloh fax/odeslání obrazu zvýraznny. Rezim tisku Rezim kopírování *1 Zobrazení "DOSEL PAPÍR" na displeji stavu úlohy Jestlize se displeji stavu úlohy zobrazí "DOSEL PAPÍR", není pozadovaná velikost papíru pro danou úlohu zalozena v zádném zásobníku. V tomto pípad bude úloha pozastavena az do doby, nez je pozadovaný papír k dispozici. Dalsí tiskové úlohy budou mezitím tisknuty (je-li to mozné). (Dalsí tiskové úlohy se nebudou tisknout tehdy, dojde-li bhem tisku papír.) Pokud potebujete zmnit velikost papíru, protoze pozadovaná velikost není dostupná, stisknte tlacítko aktuální úlohy a potom stisknte tlacítko [DETAIL] jak je popsáno v 10. Rezim /FTP Úloha skenování do Úloha skenování do FTP 2 Tlacítko volby rezimu Pomocí tlacítka se na seznamu úloh pepíná mezi "POADÍ ÚLOH" a "DOKONCENO". "POADÍ ÚLOH": zobrazuje ulozené úlohy a probíhající úlohy. "DOKONCENO": zobrazuje ukoncené úlohy. Úloha skenování do Sharpdesk Rezim faxu Úloha odeslání faxu Úloha PC-Fax Rezim Internet Fax Úloha odeslání i-fax Úloha píjmu i-fax Úloha faxu píjmu Úloha odeslání PC- Internet Fax Soubory ulozené pomocí funkce "SOUBOR" a "RYCHLÝ SOUBOR" a úlohy ukonceného vysílání jsou zobrazeny jako tlacítka na obrazovce ukoncených úloh. Tlacítka "SOUBOR" nebo "RYCHLÝ SOUBOR" na obrazovce dokoncených úloh je mozno stisknout s následovným stiskem tlacítka [HOVOR], címz se dokoncená úloha vyvolá a vytiskne nebo odesle. Je mozno téz stisknout tlacítko dokonceného obzníkového vysílání a následn tlacítko [DETAIL], címz je mozno zkontrolovat výsledek vysílání.

13 1-14 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ 3 Tlacítko [ÚLOHA TISKU] Tlacítkem se zobrazí seznam tiskových úloh rezimu tisku (kopírování, tisku, píjmu faxu, píjmu Internet faxu a automatických výtisk). 9 Tlacítko [PRIORITA] Úlohu ulozenou na seznamu "POADÍ ÚLOH" je mozno vytisknout pednostn ped ostatními úlohami tak, ze se úloha vybere a potom se stiskne toto tlacítko. 4 Tlacítko [ /FTP] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání a ukoncené úlohy rezimu skenování (skenování do , skenování do FTP a skenování do SharpDesk) v pípad, je-li nainstalován modul síového skenování. 10 Tlacítko [DETAIL] Stiskem tlacítka se zobrazí podrobné informace o vybrané úloze. Soubory ulozené pomocí funkce "SOUBOR" a "RYCHLÝ SOUBOR" a úlohy ukonceného obzníkového vysílání se na obrazovce dokoncených úloh zobrazí jako tlacítka. Na obrazovce dokoncených úloh je mozno stisknout Rychlý soubor nebo tlacítko [Ukládání] a následovn tlacítko [HOVOR], címz se dokoncená úloha vyvolá a vytiskne nebo odesle. Je mozno téz stisknout tlacítko dokonceného obzníkového vysílání a následn tlacítko [DETAIL], címz je mozno zkontrolovat výsledek vysílání. 1 5 Tlacítko [ÚLOHA FAXU] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání/píjmu a dokoncené úlohy rezimu faxu (fax a PC-Fax) v pípad, je-li nainstalován modul faxu. 6 Tlacítka pepínání zobrazení Slouzí pro pepnutí na dalsí stránku zobrazeného seznamu úloh. 7 Tlacítko [INTERNET-FAX] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání/píjmu a dokoncené úlohy rezimu Internet faxu a PC Internet faxu v pípad, je-li nainstalován modul síového skenování. 11 Tlacítko [HOVOR] Je-li po zvolení úlohy na obrazovce DOKONCENO (tlacítko SOUBOR nebo RYCHLÝ SOUBOR pro soubory ulozené pomocí funkce ukládání dokument) stisknuto toto tlacítko, zobrazí se obrazovka "NASTAVENÍ ÚLOHY", která umozní znovu odeslat nebo vytisknout jiz dokoncené úlohy. (Viz "Funkce ukládání dokumentu" na stran 7-2.) 8 Tlacítko [ZAST/SMAZAT] Tlacítko slouzí pro zastavení nebo smazání aktuální úlohy nebo pro smazání zvolených rezervovaných úloh. Tisk pijatých fax a pijatých Internet fax nelze zastavit nebo smazat Stroj je vybaven dvma vypínaci. Hlavní vypínac je umístn vpravo nahoe po otevení pedního krytu. Síový vypínac je umístn nahoe na pravé stran stroje. Oba vypínace se pouzívají následujícím zpsobem: POZOR Poloha "ON" ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE Poloha "OFF" Ped vypnutím hlavního vypínace se ujistte, ze na ovládacím panelu nesvítí ani neblikají indikátory komunikace a dat. Vypnutím hlavního vypínace nebo vytazením síové pívodní sry pi svítících nebo blikajících indikátorech mze dojít k poskození pevného disku a ke ztrát ulozených nebo pijímaných dat. Hlavní vypínac Síový vypínac Hlavní vypínac v ON, síový vypínac v OFF Vypínace ponechte v této poloze v noci nebo v jiných pípadech, kdy se stroj nepouzívá. Nelze pouzívat dotykový panel, následující funkce zstanou nicmén funkcní: Je-li nainstalován modul faxu: Automatický píjem faxu, odlozené vysílání (automatické odeslání v urcitou dobu) a odesílání pi vyzádání (polling) z jiného stroje (vzdálené odesílání, releové obzníkové vysílání). Je-li nainstalován modul síového skenování: Automatický píjem Internet faxu Hlavní vypínac v OFF, síový vypínac v OFF Funkci kopírování, tisku, faxování, Internet faxování, síového skenování a ukládání dokument nelze pouzívat. Pokud máte podezení na poruchu stroje, v pípad bouky a nebo pi pemísování stroje vypnte oba dva vypínace a vytáhnte síovou pívodní sru ze zásuvky. Hlavní vypínac: Síový vypínac: Bzn ho ponechte v poloze ON. (V poloze ON ho ponechte zejména pi pouzívání funkce faxu.) Pro pouzívání stroje ho pepnte do polohy ON. Do polohy OFF pepnte po ukoncení pouzívání stroje, napíklad v noci. Hlavní vypínac v ON, síový vypínac v ON Je mozno pouzívat funkci kopírování, tisku, faxování*, Internet faxování*, síového skenování* a ukládání dokument. Není-li stroj pouzíván delsí dobu po zapnutí síového vypínace, stroj pejde automaticky do rezimu úspory energie (rezim pedehívání nebo rezim automatického vypnutí (viz strana 1-8)). * Pro pouzití tchto funkcí musí být nainstalována pozadovaná pídavná zaízení. Hlavní vypínac v OFF, síový vypínac v ON Funkci kopírování, tisku, faxování, Internet faxování, síového skenování a ukládání dokument nelze pouzívat.

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

MX-M550U MX-M620U MX-M700U MX-M550N MX-M620N MX-M700N

MX-M550U MX-M620U MX-M700U MX-M550N MX-M620N MX-M700N MODEL MODEL MX-M0U MX-M60U MX-M700U MX-M0N MX-M60N MX-M700N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky) ČÁST : VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM... VÝROBKU -...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL MODEL MX-B00 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Strana OBSAH... ÚVODEM... ZALOŽENÍ PAPÍRU...9 INSTALACE SOFTWARE..4 KOPÍROVÁNÍ...5 FUNKCE TISKÁRNY...5 FUNKCE SKENERU...49 SPECIÁLNÍ FUNKCE...6

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce Nekopírujte nic, co je dle zákona zakázáno kopírovat. Dle běžných zákonů je normálně zakázáno kopírovat níže uvedené položky. Kopírování

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Rychlá a kvalitní tvorba dokumentů Tento výkonný produkční

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-556 AR-550 AR-556D AR-550D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘED POUŽITÍM VÝROBKU NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ... OVLÁDACÍ PANEL...6 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ... 8 ZAPNUTÍ...8 VYPNUTÍ...8

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20 MODEL AR-03E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ SPECIÁLNÍ FUNKCE ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Strana 4 7... INSTALACE SOFTWARE 0 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODATEK........................

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Systémová nastavení sady ochrany dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka Zapsání

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Potřebujete výkon. Záleží vám na stavu životního prostředí. /Právě proto jsou multifunkční systémy Sharp správnou volbou.

Potřebujete výkon. Záleží vám na stavu životního prostředí. /Právě proto jsou multifunkční systémy Sharp správnou volbou. MX-3114N / MX-2614N Digitální barevný multifunkční systém KOMPAKTNÍ A VÝKONNÉ A3 BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉMY Potřebujete výkon. Záleží vám na stavu životního prostředí. /Právě proto jsou multifunkční

Více

MX-M350U MX-M450U MX-M350N MX-M450N

MX-M350U MX-M450U MX-M350N MX-M450N MODEL MODEL MX-M50U MX-M450U MX-M50N MX-M450N LASEROVÁ TISKÁRNA NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky) ČÁST : VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM... VÝROBKU -... OBSLUHA STROJE -... PŘÍDAVNÁ

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 1.5 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3 Identifikační ČIP a dobíjení kreditu na SafeQ účet - Str. 4 Uživatelský

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko Copier Specifications Zobrazovací proces Elektrostatický laserový, nepřímý tandemový Tonerový systém Simitri HD - polymerovaný toner Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) Až 22 kopií/min Rychlost kopírování/tisku

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více