Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:... návody k obsluze vcetn tohoto návodu, "Návod k obsluze (vseobecné informace a obsluha kopírky)" a návod pro nainstalované volitelné píslusenství mjte vzdy po ruce tak, abyste si mohli vyhledat potebné informace. (Píslusenství) Sedlový finiser + drovací modul + vkládací jednotka + velkokapacitní zásobník Znacka CE je pipevnna na pístroji v pípad, ze smrnice uvedené výse jsou pro tento výrobek platné. (Tato vta nemá platnost v zemích, kde se nevyzaduje splnní výse uvedených smrnic.) CÁST 1: VSEOBECNÉ INFORMACE POZNÁMKY Píprav tohoto návodu k obsluze byla vnována znacná péce. Máte-li ale pesto k návodu njaké pipomínky nebo podnty, kontaktujte prosím vaseho prodejce kanceláské techniky SHARP. Tento výrobek prosel písnou kontrolou kvality a závrecnou kontrolou. cást návodu vysvtluje, jak pouzívat funkce kopírování a ukládání dokument. Uzivatelské programy: Tento návod popisuje uzivatelské programy pro správu stroje a funkce, týkající se kopírování. Uzivatelské programy pro funkce tisku a síového skenování jsou popsány v návodech pro tyto funkce. Uzivatelské programy slouzí odpovdné obsluze pro nastavení chodu stroje tak, aby to vyhovovalo co nejlépe pozadavkm uzivatele. Návod k obsluze (pro fax) Tento návod popisuje zpsob obsluhy pi pouzívání stroje jako fax. Pro pouzívání funkce faxu musí být nainstalován faxový modul. Pírucka k instalaci software (pro tiskárnu) Tento návod popisuje jak pipojit stroj k pocítaci, jak nainstalovat ovladac tiskárny pro Windows a jak provést nastavení ovladace tiskárny. Návod k obsluze (pro tiskárnu)* Tento návod popisuje zpsob vyuzití stroje jako tiskárna. Návod k obsluze (pro síový skener)* Tento návod popisuje zpsob vyuzití stroje jako síový skener pi pipojení na pocítac. Pro pouzití funkce síového skenování musí být stroj nakonfigurován jako síová tiskárna a musí být nainstalován modul síového skenování ARNS3. * Návod k obsluze (pro tiskárnu) a Návod k obsluze (pro síový skener) jsou dodány jako PDF soubory na CD-ROM. Tyto návody se nedodávají v tistné podob. 0-1 POZADAVKY NA INSTALACI Nevhodná instalace mze vést k poskození výrobku. Pi výbru místa instalace a pi pípadném pozdjsím pemisování stroje proto dbejte na následující pokyny. 1. Stroj by ml být umístn v blízkosti snadno pístupné elektrické zásuvky. 2. Síovou pívodní sru pipojujte jen do zásuvky s odpovídajícími parametry pro naptí a proud. Ujistte se téz, ze je zásuvka ádn uzemnna. Hodnoty napájení stroje jsou uvedeny na typovém stítku na zadní stran jednotky. 3. Stroj neinstalujte na místa, která: jsou vlhká, mokrá nebo velmi prasná jsou vystavena pímému slunecnímu svitu jsou spatn vtraná jsou vystavena velkým zmnám teplot nebo vlhkosti, nap. v blízkosti klimatizace nebo topných tles. 4. Kolem stroje ponechte dostatecn velký volný prostor pro provádní servisu a pro ádnou ventilaci. 30cm (11-13/16") 15cm (6-1/8") 60cm (23-5/8") Pi provozu stroje vzniká malé mnozství ozónu. Toto mnozství je ale tak malé, ze nepedstavuje zádné nebezpecí pro zdraví. POZNÁMKA: V soucasné dob je doporucená hranice pro dlouhodobé vystavení se vlivu ozónu 0,1 ppm (0,2 mg/m3), pocítáno jako prmrná koncentrace bhem období 8 hodin. Jelikoz je ale i toto malé mnozství vzniklého ozónu lehce cítit, doporucuje se umístit kopírku na dobe vtrané místo. 0-2 POZOR 1. Nedotýkejte se svtlocitlivého válce. Poskrabání nebo spína na povrchu válce se projeví na kopiích. 2. Fixacní cást je velmi horká. Dbejte proto zvýsené opatrnosti. 3. Nedívejte se pímo do svtelného zdroje kopírky. Mohlo by to vést k poskození vaseho zraku. 4. Dodávané volitelné stolky/zásobníky papíru jsou vybaveny stavcími nozickami. Tyto nozicky by mly být spustny dol tak, aby se dotýkaly podlahy. Pi pemisování stroje vybaveného volitelným stolkem/zásobníkem papíru nozicky zvednte nahoru. Rovnz tak uvolnte dv kolecka na pední stran volitelného stolku/zásobníku papíru. Po pesunutí stroje na nové místo spuste nozicky dol, aby se dotýkaly podlahy a rovnz tak zajistte kolecka na pední stran. 5. Neprovádjte zádné úpravy stroje. Mohlo by to mít za následek mozné poranní osob nebo poskození stroje. 6. Jelikoz je stroj dosti tzký, doporucuje se provádt manipulaci s ním pomocí více osob tak, aby se pedeslo moznému poranní. 7. Pi propojování stroje s pocítacem dbejte na to, aby byla ob zaízení vypnuta. 8. Nekopírujte nic, co se nesmí kopírovat podle zákona. Podle bzných zákonných pedpis se nesmí kopírovat níze uvedené polozky. Kopírování dalsích vcí mze být zakázáno místními pedpisy a zákony. Peníze Známky Cenné papíry Akcie Bankovní výpisy Seky Pasy idicské prkazy Nozicka Fixacní cást Zajistit Odjistit Pozor: Konektor (A) slouzí pouze pro servisní úcely.

3 Pipojení jakýchkoliv zaízení do tohoto konektoru mze vést k chybné funkci stroje. Pokyny pro servisního technika: Délka kabelu pipojeného do servisního konektoru musí být kratsí 3m (118"). (A) Stroj je vybaven funkcí ukládání dokument, která obrazy dokument ukládá na pevný disk stroje. Ulozené dokumenty je potom mozno vyvolat a dle poteby vytisknout nebo odeslat. Dojde-li ale k poruse pevného disku, nebude jiz mozno ulozená data vyvolat. Aby se v pípad málo provdpodobné poruchy pevného disku pedeslo ztrát dlezitých dat, uchovejte si originály dlezitých dokument a nebo je skladujte na jiném míst. S vyjímkou pípad stanovených zákonem, nenese firma Sharp Corporation zádnou odpovdnost za jakékoliv skody nebo ztráty zpsobené znicením ulozených dat. 0-3 POZOR Informace o laserové jednotce Vlnová délka Délka impulz 785 nm +10 nm -15 nm model 55 kopií/min.: (3,1 µs ± 3,1 ns)/7 mm model 62 kopií/min.: (3,1 µs ± 3,1 ns)/7 mm model 55 kopií/min.: (3,7 µs ± 3,7 ns)/7 mm model 62 kopií/min.: (3,7 µs ± 3,7 ns)/7 mm Severní Amerika: Evropa: Výstupní výkon Max 0,8 mw Bhem výroby je výstupní výkon jednotky skeneru nastaven na 0,8 MILLIWATT PLUS 10 % a pomocí funkce Automatic Power Control (APC) se pi provozu stroje udrzuje na stálé hodnot. Pozor Pouzívání jiných ovládacích prvk, jiné nastavování a jiný zpsob obsluhy nez je uveden v tomto návodu k obsluze mze vést k nebezpecnému vystavení se vlivu laserového záení. Pro Evropu: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT 0-4 OBSAH Strana KONFIGURACE VÝROBKU NÁVODY K OBSLUZE POZADAVKY NA INSTALACI POZOR Informace o laserové jednotce OBSAH KAPITOLA 3 PÍDAVNÁ ZAÍZENÍ FINISER A SEDLOVÝ FINISER

4 3-2 N&aaccute; cásti 2-19 Zásek v jednotce duplexu Zásek v oblasti podávání papíru VYJMUTÍ ZASEKNUTÉHO ORIGINÁLU Zásek na automatickém podavaci originál ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD KAPITOLA 4 KOPÍROVÁNÍ AUTOMATICKÝ PODAVAC ORIGINÁL Pouzitelné originály ZALOZENÍ ORIGINÁL KONTROLA VELIKOSTI ZALOZENÉHO ORIGINÁLU 4-5 Manuální nastavení velikosti skenování 4-5 UKLÁDÁNÍ, MAZÁNÍ A POUZÍVÁNÍ VELIKOSTÍ ORIGINÁL

5 .4-6 Ulození nebo smazání velikosti originálu NORMÁLNÍ KOPÍRU..7-4 Pohled na ovládací panel Ukládání soubor Hlavní obrazovka ukládání dokument Ikony ukládání dokument ULOZENÍ SOUBORU DOKUMENTU..7-6 Rychlý soubor Ukládání jako soubor Tiskové úlohy.7-9 Ulození skenování VYVOLÁNÍ A POUZÍVÁNÍ SOUBORU.

6 Vyhledání a vyvolání ulozeného souboru Vyvolání a pouzití ulozeného souboru UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ.7-21 Vytvoení, editace a mazání názv uzivatel a slozek ZADÁVÁNÍ ZNAK ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD KAPITOLA 1 PED POUZITÍM VÝROBKU Tato kapitola obsahuje základní informace, které je teba si pecíst ped pouzíváním výrobku. Strana ÚVODEM HLAVNÍ FUNKCE..

7 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Vnjsí cásti Vnitní cásti Ovládací panel Dotykový panel.

8 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE REZIM AUDITORU Pouzívání stroje pi zapnutém rezimu auditoru Dkujeme vám za koupi digitální multifunkcní kopírky SHARP. Tento návod k obsluze si pectte jest ped zapocetím pouzívání výrobku. Zejména si neopomete pecíst cást "POZADAVKY NA INSTALACI". Návod k obsluze si ponechte stále po ruce tak, abyste si mohli vzdy vyhledat potebné informace. Tento návod k obsluze poskytuje vseobecné informace k pouzívání stroje jako je bzná údrzba, a popisy pro zakládání papíru a vyjmutí zablokovaného papíru. Návod téz popisuje jak pouzívat funkci kopírování a ukládání dokument. Pro dalsí funkce jako je funkce faxování, tisku a síového skenování existují samostatné návody k obsluze. ÚVODEM Velikosti originálu a papíru Tento stroj umozuje pouzívání standardních velikostí papíru systému AB a systému palcového. Tyto velikosti jsou uvedeny v tabulce níze. Velikosti pro systém AB A3 B4 A4 B5 A5 Velikosti pro palcový systém 11" x 17" (LEDGER) 8-1/2" x 14" (LEGAL) 8-1/2" x 13" (FOOLSCAP) 8-1/2" x 11" (LETTER) 7-1/4" x 10-1/2" (EXECUTIVE) 5-1/2" x 8-1/2" (INVOICE) Význam "R" pi oznacování velikostí originálu a papíru Nkteré velikosti originálu a papíru mohou být zalozeny v orientaci na síku nebo na výsku. Pro rozlisení mezi orientací na síku nebo na výsku obsahuje oznacení velikosti s orientací na síku symbol "R". Takto jsou oznaceny velikosti A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R atd. Velikosti, které je mozno zalozit jen v orientaci na síku (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13") neobsahují v oznacení velikosti symbol "R". Oznacení velikosti s "R" Orientace na síku Oznacení velikosti bez "R" Orientace na výsku 1-2 Digitální multifunkcní kopírka je schopna provádt mnoho rzných funkcí.

9 Na této stran jsou zobrazeny funkce, které se vztahují ke kopírování. Kopírování na zálozku Viz strana 1-6 Rezim tídní Viz strana 1-3 Kopie vizitky Viz strana 1-6 Rezim skupinování Viz strana 1-3 Pamti zakázek Viz strana 1-6 Oboustranná kopie Viz strana 1-3 Zrcadlový obraz Viz strana 1-6 Nastavení expozice Viz strana 1-3 Inverzní kopie Viz strana 1-6 Zmensení/zvtsení Viz strana 1-4 Perusení kopírování Viz strana 1-6 XY Zoom Viz strana 1-4 Rezim odsazení Viz strana 1-7 Posunutí tisku Viz strana 1-4 Mazání Viz strana 1-4 (Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser.) Kopírování knihy Viz strana 1-4 Tídní se sesíváním Viz strana 1-7 Zhotovení brozury Viz strana 1-4 (Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser.) Vytvoení úlohy Viz strana 1-5 Sedlové sesívání Viz strana 1-7 Tandemové kopírování Viz strana 1-5 (Je-li nainstalován sedlový finiser.) (jen pro AR-M550N nebo AR-M620N) Drování Viz strana 1-7 Krycí/vlozené listy Viz strana 1-5 (Je-li nainstalován drovací modul.) Prokládání fólií Viz strana 1-5 Rezim vkládání Viz strana 1-7 Vícenásobný soutisk Viz strana 1-5 (Je-li nainstalována vkládací jednotka.) Kniha z knihy Viz strana 1-5 Funkce ukládání dokumentu Viz strana 1-7 HLAVNÍ FUNKCE 1 Tídní Zhotovené kopie jsou roztídny. Viz strana 4-9 Oboustranná kopie Viz strany 4-10, 4-13 Je mozno kopírovat na ob strany papíru s vyuzitím skla originálu nebo automatického podavace dokument. Originál Kopie Originál Kopie Skupinování Viz strana 4-9 Nastavení expozice Viz strana 4-14 Pro daný originál je mozno zvolit pozadovaný typ obrazu. Kopie jsou dodány ve skupinách podle stránek. Originál Kopie Text Text/Foto Foto Rozlisení SHARP SHARP Svtlejsí Tmavsí Expozice 1-3 HLAVNÍ FUNKCE Zmensení/zvtsení Kopie je mozno zvtsit pozadovanou velikost. Viz strana 4-15 nebo zmensit na Mazání Viz strana 5-4 Je mozno vymazat stíny, vznikající pi kopírování na krajích kopie knih nebo silných originál. Originál Kopie Zvtsení Zmensení XY Zoom Viz strana 4-18 Kopírování knihy Viz strana 5-5 Je mozno zvolit nezávisle mítko pro výsku a síku kopie. Postupn se okopíruje na samostatné listy papíru levá a pravá strana rozevené knihy. Originál Kopie Originál kniha Kopie Posunutí tisku Viz strana 5-3 Je mozno zhotovit jednostranné nebo oboustranné kopie uspoádané do stylu brozury. Originály (jednostranné) Zhotovené kopie jsou pehnuty napl. Na okrajích kopie je mozno vytvoit okraj. Jednostranné kopírování Obraz je posunut Obraz je posunut Originál doprava doleva Posun Posun Hbet vlevo Oboustranné kopírování Originál Obraz je posunut Obraz je posunut doprava doleva První strana Originály (oboustranné) nebo Posun Posun Hbet vpravo První strana 1-4 HLAVNÍ FUNKCE Vytvoení úlohy Viz strana 5-8 Prokládání fólií Mezi fólie je prokládací listy. mozno Viz strana 5-22 vkládat automaticky Pi velkém poctu originál je mozno originály skenovat po mensích sadách. Originály Originály (jednostranné) list 1 A:150 list 151 B:150 list 1 Originály (oboustranné) Vlozené listy *Originály rozdlte na sady po 150 listech. Originály skenujte pocínaje prvním originálem sady A. Následovn skenujte sadu B za dodrzení správného poadí originál. Tandemové kopírování Viz strana 5-9 Vícenásobný soutisk Viz strana 5-23 Dva stroje mohou být spojeny a provádt velké zakázky paraleln. Na jeden list papíru je mozno okopírovat nkolik originál v urcitém uspoádání. 100 list 50 sad kopií 50 sad kopií *Jen AR-M550N nebo AR-M620N. Krycí/vlozené listy Viz strana 5-11 Kniha z knihy Viz strana 5-25 mohou být Do sady kopií je mozno pidat pední krycí list, zadní krycí list a téz vlozené listy. Na tyto listy je mozno téz kopírovat. Knihy a jiné vázané originály okopírovány ve stylu brozura. Originály Zadní krycí list Pední krycí list Vlozené listy 1-5 HLAVNÍ FUNKCE Kopírování na zálozku Viz strana 5-26 Zrcadlový obraz Viz strana 5-30 Na zálozku papíru se zálozkou je mozno kopírovat. Originál Papír se zálozkou Kopie Zhotoví se zrcadlová kopie originálu. INDEX A4: maximáln 20 mm (51/64") 8-1/2" x 11": maximáln 17 mm (5/8") Kopie vizitky Pední a zadní strana vizitky se okopíruje na jeden list papíru. Originál Kopie INDEX Síe zálozky Inverzní kopie Viz strana 5-28 Viz strana 5-30 Zhotoví se inverzní kopie originálu. CARD Pední strana pohlednice CARD CARD Zadní strana pohlednice Píklad: Píklad: Velikost A4 (8-1/2") Velikost A4 (8-1/2") na výsku na síku Pamti zakázek Viz strana 5-31 Perusení kopírování Viz strana 5-33 Rzné kroky obsluhy kopírky je mozno ulozit jako opakované zakázky, kterých mze být ulozeno az 10. Ulozením do pamti se usetí cas pi zadávání parametr kopírování pro opakující se zakázky.

10 Práv probíhající úlohu je mozno perusit a provést jinou pednostní úlohu. PAMTI ZAKÁZEK STISKNTE CÍSLO PROGRAMU. PERUSENÍ AUTO ORIGINÁL VYVOLAT A4 AUTO EXPOZIC AUTO A4 1-6 HLAVNÍ FUNKCE Rezim odsazení Viz strana 3-4 Drování Viz strana 3-5 Kazdou sadu kopií na výstupu je mozno pro snadné odebírání odsadit cástecn od sebe. Zhotovené kopie je mozno dodat vcetn drování. Originál Místa drování Rezim odsazení Rezim bez odsazení 1 *Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser. *Je-li nainstalován drovací modul. Tídní se sesíváním Viz strana 3-4 Rezim vkládání Viz strana 3-14 Sady setídných kopií budou automaticky sesity. Originál Kopie Do sad zhotovených kopií je mozno vlozit cisté nebo jiz potistné listy papíru jako krycí nebo vlozené listy aniz se na n tiskne. Vkládací jednotku je mozno pouzít pro podávání tzkého papíru, který nelze podávat z jiných zásobník. Originál Kopie *Je-li nainstalován finiser nebo sedlový finiser. *Je-li nainstalována vkládací jednotka. Sedlové sesívání Viz strana 3-5 Funkce ukládání dokumentu Viz kapitola 7 Je-li nainstalován sedlový finiser, kopie je mozno pehnout automaticky uprosted a v míst pehnutí sesít. (Pouzití s funkcí hotovení brozury (viz strana 5-6) nebo kopie z knihy (viz strana 525).) Dokument je mozno ulozit na pevný disk. Ulozený soubor je mozno snadno vyvolat a vytisknout nebo odeslat. Vytisknutí Sedlové sesití Dokument Ulození na pevný disk stroje HDD Vyvolání ulozeného souboru Odeslání 6 7 *Je-li nainstalován sedlový finiser. 1-7 HLAVNÍ FUNKCE Funkce úspory energie Tento výrobek pouzívá následující dva rezimy úspory energie, které splují pozadavky smrnice Energy Star pro pomoc pi uchovávání pírodních zdroj a snizování znecisování zivotního prostedí. Rezim pedehívání Rezim pedehívání pedstavuje první úrove snízení spoteby energie. Po urcité stanovené dob po ukoncení práce a neprovádní zádné cinnosti se snízí napájení fixacní cásti. Stroj se mze vrátit do stavu pipravenosti bhem krátké doby. Dobu, po uplynutí které stroj pejde do rezimu pedehívání je mozno nastavit uzivatelským programem. partner ENERGY STAR, firma SHARP Jako urcila, ze tento výrobek spluje pozadavky smrnice ENERGY STAR pro efektivní vyuzívání elektrické energie. Rezim automatického vypnutí napájení Rezim automatického vypnutí napájení pedstavuje druhou úrove snízení spoteby energie. V tomto rezimu se vypne napájení fixacní cásti a dotykového panelu. Zde dochází k vtsí úspoe energie nez v rezimu pedehívání, doba návratu do stavu pipravenosti bude ale delsí. Dobu pechodu do tohoto rezimu je mozno nastavit uzivatelským programem. Je-li stroj pouzíván jako tiskárna a nkterý z výse uvedených rezim je aktivní, rezim se píchodem tiskové úlohy automaticky zrusí, stroj se zacne automaticky nahívat a po dosazení provozní teploty zahájí tisk. Je-li stroj nakonfigurován pro multifunkcní provoz a nkterý z výse uvedených rezim je aktivní, rezim se píchodem tiskové úlohy jako v pípad výse automaticky zrusí. Kazdý z tchto rezim je mozno zrusit stisknutím nkterého tlacítka na ovládacím panelu nebo tím, ze se zalozí originál na kopírování. 1-8 Vnjsí cásti NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ 1 (AR-F15) 1 Sedlový finiser (AR-F16) Finiser (AR-F15) (Viz strana 3-2) 9 Vypínac (Viz strana 1-16) Slouzí pro zapnutí a vypnutí stroje.jestlize se po zapnutí vypínace stroj nezapne, zkontrolujte zda je zapnutý hlavní vypínac. 2 Drovací modul (AR-PN4A) (Viz strana 3-2) 10 Zásobník 5 (Velkokapacitní zásobník (AR- LC6)) (Viz strana 2-5) Zásobník 1-Zásobník 2 Slouzí pro zalození papíru. Do zásobníku 1 je mozno zalozit asi 800 list papíru standardní velikosti A4 nebo 8-1/2" x 11" a gramáze (80 g/m2 (20 lbs.)) a do zásobníku 2 je mozno zalozit asi 1200 list standardní velikosti A4, B5 nebo 8-1/2" x 11" a gramáze (80 g/m2 (20 lbs.)). 3 Vkládací jednotka (AR-CF2) (Viz strana 3-14) Automatický podavac originál (Viz strana 4-2) Slouzí pro automatické podávání a skenování vícestránkových dokument. Ob strany oboustranných originál je mozno skenovat najednou Pední kryt Otevírá se pro výmnu tonerové kazety. 12 Zásobník 3 Do zásobníku 3 je mozno zalozit asi 500 list standardního papíru o gramázi (80 g/m2 (20 lbs.)). Do tohoto zásobníku je mozno téz zalozit papír se zálozkou a transparentní fólie. 6 Ovládací panel Stední rost (Viz strana 4-9) Slouzí pro výstup hotových kopií Zásobník 4 Do zásobníku 4 je mozno zalozit asi 500 list standardního papíru o gramázi (80 g/m2 (20 lbs.)). 8 Bocní vstup Slouzí pro podávání speciálních papír (vcetn transparentních fólií) a kopírovacího papíru.

11 *1 1, 2, 3 a 10 jsou pídavná zaízení. Informace k tmto zaízením viz popis tchto zaízení v dalsích cástech toho návodu. 1-9 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Vnitní cásti 14 Duplexní jednotka Po odsunutí jednotky je mozno vyjmout zablokovaný papír z oblasti fixacní jednotky. 19 Pravý bocní kryt Kryt otevete pi zablokování papíru na bocním vstupu nebo ve velkokapacitním zásobníku papíru. 15 Fixacní jednotka Slouzí k zafixování toneru na papír. 20 Horní kryt velkokapacitního zásobníku Kryt otevete pi zablokování velkokapacitním zásobníku papíru. papíru ve POZOR Fixacní jednotka je zablokovaného papíru opatrnosti. 16 horká. Pi proto dbejte vyjímání zvýsené 21 Uvolovací pácka levého bocního krytu Zatáhnutím za pácku se levý bocní kryt oteve. 22 Levý kryt zásobníku papíru Kryt otevete pi zablokování papíru v zásobníku 3 nebo 4. Kryt duplexní jednotky Otevete v pípad zablokování papíru v duplexní jednotce. 23 Svtlocitlivý válec Na svtlocitlivém válci se vytváí obraz. 17 Tonerová kazeta*2 V kazet je ulozen toner. Po indikaci výmny na ovládacím panelu je teba tonerovou kazetu vymnit. POZNÁMKA Válce se nedotýkejte aby nedoslo k jeho poskození. 18 Hlavní vypínac (Viz strana 1-16) Tento vypínac ponechte v zapnutém stavu, je-li nainstalován fax nebo síový skener. *2 Postup pro instalaci a výmnu tonerové kazety viz strana NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Dalsí volitelné píslusenství Tiskový modul (AR-P19) Tiskový modul je nezbytný pro pidání funkce tisku do model, které nemají tisk jako standardní vybavení. Modul obsahuje síovou kartu, která umozuje pouzívat stroj jako síovou tiskárnu. Sada cárového kódu (AR-PF1) Sada pedstavuje rozsíení o fonty cárového kódu. Sada ochrany dat (AR-FR11) Tato sada slouzí pro vymazání elektronických data z pevného disku a z pamti okamzit po vytisknutí nebo odeslání dokumentu. Modul PS3 (AR-PK5) Modul vytváí tiskárnu kompatibilní s jazykem PostScript 3. Faxový modul (AR-FX8) Modul je nezbytný pro pouzívání funkce faxování. Pam faxu (8 MB) (AR-MM9) Modul síového skenování (AR-NS3) Modul je nezbytný pro pouzívání funkce síového skenování. Pro pidání funkce síového skenování musí být stroj vybaven funkcí tisku. U model, které nemají funkci tisku jako standard je nutno téz pidat tuto funkci. 1 Pídavná zaízení pedstavují volitelné píslusenství, u nkterých model ale mohou tvoit soucást standardního vybavení NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Ovládací panel 1 Dotykový panel Na panelu se zobrazují stav stroje, hlásení a dotyková tlaítka. Pro funkce ukládání dokumetu, kopírování, síového skenování*1 a faxování*2 se obrazovka dotykového panelu zmní pro píslusnou funkci. Viz následující strana. 5 Tlacítko [UZIVATELSKÁ NASTAVENÍ] Tlacítko slouzí pro ukládání, editování a mazání názv uzivatel a slozek pro funkci ukládání dokument, slouzí téz pro nastavování uzivatelských program a pro volbu nastavení tiskárny. (Viz strana 7-21) 6 Císelná tlacítka Tlacítka slouzí pro zadádání rzných numerických hodnot pi nastavování. 2 Tlacítka a indikátory volby rezimu Slouzí pro zmnu rezimu a odpovídajícího vyobrazení na dotykovém panelu. Tlacítko [UKLÁDÁNÍ DOKUMENT] Stiskem tlacítka se zvolí dokument. (Viz strana 7-5.) rezim ukládání 7 [ ] Tlacítko (tlacítko [ACC.#-C]) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2. Tlacítko [IMAGE SEND]/indikátor LINE/indikátor DATA Stiskem tlacítka se zobrazí rezim síového skeneru*1 nebo faxu*2. (Viz "Návod k obsluze (pro síový skener)") a "Návod k obsluze (pro fax)".) Tlacítko [COPY] Stiskem tlacítka zvolíte rezim kopírování. 3 8 Tlacítko [#/P] Tlacítko slouzí v rezimu kopírování jako programové tlacítko a jako tlacítko volby pi pouzívání funkce faxu *2. 9 Tlacítko [C] (Zrusit) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2. Indikátory rezimu PRINT Indikátor READY Jestlize tento indikátor svítí, je mozno pijímat tisková data. Indikátor DATA Pi píjmu dat indikátor svítí nebo bliká. Indikátor rovnz tak svítí nebo bliká pi probíhajícím tisku. Tlacítko [JOB STATUS] Stiskem tlacítka se zobrazí stav aktuální úlohy. (Viz strana 1-14.) Tlacítko [START] Tlacítko slouzí pro zahájení kopírování v rezimu kopírování, pro skenování dokumentu v rezimu síového skeneru*1 nebo pro skenování dokumentu pro odeslání v rezimu faxu*2.

12 Tlacítko [CA] (Zrusit vse) Toto tlacítko se pouzívá v rezimu kopírování, rezimu ukládání dokument, rezimu síového skenování*1 a v rezimu faxu*2.tlacítko slouzí pro zrusení voleb a provedení nastavení ze základního stavu stroje. 4 *1 Je-li nainstalován volitelný síový skener. *2 Je-li nainstalován volitelný fax NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Dotykový panel Zobrazení dotykového panelu uvádné v tomto návodu k obsluze pedstavuje vytistný obraz, který se mze ponkud lisit od skutecného vzhledu na stroji. Volba funkce [Píklad 1] OCK ONTO 0 OK CANCEL OK Pouzívání dotykového panelu [Píklad 1] Polozky na dotykovém panelu je mozno snadno zvolit stisknutím píslusného piazeného tlacítka. Volba polozky je doprovázena pípnutím* které potvrzuje, ze polozka byla vybrána. Vizuální potvrzení volby se provede tím, ze oblast píslusného tlacítka bude zvýraznna. * Pokud se stiskne sed vybarvené tlacítko, ozve se dvojí pípnutí. [Píklad 2] 1/13 DOKONCENO PRINT ON INSERT SHEETS YES NO PAPER IS FED FROM INSERTER Pokud je na zobrazené obrazovce jiz nkteré tlacítko zvýraznno, provedení volby a ulození je mozno provést pouhým stiskem tlacítka [OK] bez nutnosti dalsí cinnosti. 1 [Píklad 2] KOPÍROVÁNÍ KNIHY TANDEMOVÁ KOPIE Funkce z oblasti speciálních funkcí se zvolí stiskem tlacítka, které bude následn zvýraznno. Pro zrusení volby stisknte zvýraznné tlacítko jest jednou. Tlacítka vybarvená na panelu sed není mozno zvolit. Funkce kopírky Kopírování knihy Vytvoení úlohy Tandemové kopírování Zrcadlový obraz Inverzní obraz Potvrzující pípnutí stisku tlacítka je mozno pomocí uzivatelského programu zrusit. (Viz strana 10 v návodu Uzivatelské programy.) [Píklad 3] Pro zvolený rezim se na dotykovém tlacítku a na SPECIÁL REZIMY ORIGI obrazovce hlavního OBOUSTR. KOPIE rezimu zobrazí píslusná VÝSTUP ikona zvoleného rezimu. SOUBOR A4 B5 3. B4 Po stisku ikony se 4. A3 RYCHLÝ SOUBOR zobrazí obrazovka (nebo menu) nastavení rezimu, umozující zkontrolovat nastavení, zmnit nastavení a nebo funkci jednoduse zrusit. PIPRAVENO SKENOVÁNÍ PRO KOPII NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ Obrazovka stavu úlohy (spolecná pro kopírování, faxování, síové skenování a Internet fax) Po stisku tlacítka [STAV ÚLOHY] se zobrazí níze uvedená obrazovka. Obrazovku mozno pouzít pro zobrazení "POADÍ ÚLOH" (zobrazující ulozené úlohy a aktuální úlohu) nebo pro zobrazení seznamu hotových úloh "DOKONCENO" (dokoncené úlohy). Obrazovka slouzí pro kontrolu úloh, jejich vzájemné pesouvání ve front a pro smazání úlohy. 1 Seznam úloh Úlohy zobrazené na seznamu úloh pedstavují samy o sob dotyková tlacítka. Pro zrusení tisku nebo pro zmnu priority úlohy stisknte píslusné tlacítko úlohy a provete pozadovaný úkon pomocí tlacítek popsaných v 8 a 9. Obrazovka ukazuje aktuální úlohu a úlohy cekající na provedení. Ikony nalevo od fronty úloh pedstavují vzdy rezim dané úlohy. Úloha práv probíhající je zvýraznna.ikony ale nebudou pi optovném odesílání úloh fax/odeslání obrazu zvýraznny. Rezim tisku Rezim kopírování *1 Zobrazení "DOSEL PAPÍR" na displeji stavu úlohy Jestlize se displeji stavu úlohy zobrazí "DOSEL PAPÍR", není pozadovaná velikost papíru pro danou úlohu zalozena v zádném zásobníku. V tomto pípad bude úloha pozastavena az do doby, nez je pozadovaný papír k dispozici. Dalsí tiskové úlohy budou mezitím tisknuty (je-li to mozné). (Dalsí tiskové úlohy se nebudou tisknout tehdy, dojde-li bhem tisku papír.) Pokud potebujete zmnit velikost papíru, protoze pozadovaná velikost není dostupná, stisknte tlacítko aktuální úlohy a potom stisknte tlacítko [DETAIL] jak je popsáno v 10. Rezim /FTP Úloha skenování do Úloha skenování do FTP 2 Tlacítko volby rezimu Pomocí tlacítka se na seznamu úloh pepíná mezi "POADÍ ÚLOH" a "DOKONCENO". "POADÍ ÚLOH": zobrazuje ulozené úlohy a probíhající úlohy. "DOKONCENO": zobrazuje ukoncené úlohy. Úloha skenování do Sharpdesk Rezim faxu Úloha odeslání faxu Úloha PC-Fax Rezim Internet Fax Úloha odeslání i-fax Úloha píjmu i-fax Úloha faxu píjmu Úloha odeslání PC- Internet Fax Soubory ulozené pomocí funkce "SOUBOR" a "RYCHLÝ SOUBOR" a úlohy ukonceného vysílání jsou zobrazeny jako tlacítka na obrazovce ukoncených úloh. Tlacítka "SOUBOR" nebo "RYCHLÝ SOUBOR" na obrazovce dokoncených úloh je mozno stisknout s následovným stiskem tlacítka [HOVOR], címz se dokoncená úloha vyvolá a vytiskne nebo odesle. Je mozno téz stisknout tlacítko dokonceného obzníkového vysílání a následn tlacítko [DETAIL], címz je mozno zkontrolovat výsledek vysílání.

13 1-14 NÁZVY CÁSTÍ A FUNKCÍ 3 Tlacítko [ÚLOHA TISKU] Tlacítkem se zobrazí seznam tiskových úloh rezimu tisku (kopírování, tisku, píjmu faxu, píjmu Internet faxu a automatických výtisk). 9 Tlacítko [PRIORITA] Úlohu ulozenou na seznamu "POADÍ ÚLOH" je mozno vytisknout pednostn ped ostatními úlohami tak, ze se úloha vybere a potom se stiskne toto tlacítko. 4 Tlacítko [ /FTP] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání a ukoncené úlohy rezimu skenování (skenování do , skenování do FTP a skenování do SharpDesk) v pípad, je-li nainstalován modul síového skenování. 10 Tlacítko [DETAIL] Stiskem tlacítka se zobrazí podrobné informace o vybrané úloze. Soubory ulozené pomocí funkce "SOUBOR" a "RYCHLÝ SOUBOR" a úlohy ukonceného obzníkového vysílání se na obrazovce dokoncených úloh zobrazí jako tlacítka. Na obrazovce dokoncených úloh je mozno stisknout Rychlý soubor nebo tlacítko [Ukládání] a následovn tlacítko [HOVOR], címz se dokoncená úloha vyvolá a vytiskne nebo odesle. Je mozno téz stisknout tlacítko dokonceného obzníkového vysílání a následn tlacítko [DETAIL], címz je mozno zkontrolovat výsledek vysílání. 1 5 Tlacítko [ÚLOHA FAXU] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání/píjmu a dokoncené úlohy rezimu faxu (fax a PC-Fax) v pípad, je-li nainstalován modul faxu. 6 Tlacítka pepínání zobrazení Slouzí pro pepnutí na dalsí stránku zobrazeného seznamu úloh. 7 Tlacítko [INTERNET-FAX] Tlacítkem se zobrazí stav odesílání/píjmu a dokoncené úlohy rezimu Internet faxu a PC Internet faxu v pípad, je-li nainstalován modul síového skenování. 11 Tlacítko [HOVOR] Je-li po zvolení úlohy na obrazovce DOKONCENO (tlacítko SOUBOR nebo RYCHLÝ SOUBOR pro soubory ulozené pomocí funkce ukládání dokument) stisknuto toto tlacítko, zobrazí se obrazovka "NASTAVENÍ ÚLOHY", která umozní znovu odeslat nebo vytisknout jiz dokoncené úlohy. (Viz "Funkce ukládání dokumentu" na stran 7-2.) 8 Tlacítko [ZAST/SMAZAT] Tlacítko slouzí pro zastavení nebo smazání aktuální úlohy nebo pro smazání zvolených rezervovaných úloh. Tisk pijatých fax a pijatých Internet fax nelze zastavit nebo smazat Stroj je vybaven dvma vypínaci. Hlavní vypínac je umístn vpravo nahoe po otevení pedního krytu. Síový vypínac je umístn nahoe na pravé stran stroje. Oba vypínace se pouzívají následujícím zpsobem: POZOR Poloha "ON" ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STROJE Poloha "OFF" Ped vypnutím hlavního vypínace se ujistte, ze na ovládacím panelu nesvítí ani neblikají indikátory komunikace a dat. Vypnutím hlavního vypínace nebo vytazením síové pívodní sry pi svítících nebo blikajících indikátorech mze dojít k poskození pevného disku a ke ztrát ulozených nebo pijímaných dat. Hlavní vypínac Síový vypínac Hlavní vypínac v ON, síový vypínac v OFF Vypínace ponechte v této poloze v noci nebo v jiných pípadech, kdy se stroj nepouzívá. Nelze pouzívat dotykový panel, následující funkce zstanou nicmén funkcní: Je-li nainstalován modul faxu: Automatický píjem faxu, odlozené vysílání (automatické odeslání v urcitou dobu) a odesílání pi vyzádání (polling) z jiného stroje (vzdálené odesílání, releové obzníkové vysílání). Je-li nainstalován modul síového skenování: Automatický píjem Internet faxu Hlavní vypínac v OFF, síový vypínac v OFF Funkci kopírování, tisku, faxování, Internet faxování, síového skenování a ukládání dokument nelze pouzívat. Pokud máte podezení na poruchu stroje, v pípad bouky a nebo pi pemísování stroje vypnte oba dva vypínace a vytáhnte síovou pívodní sru ze zásuvky. Hlavní vypínac: Síový vypínac: Bzn ho ponechte v poloze ON. (V poloze ON ho ponechte zejména pi pouzívání funkce faxu.) Pro pouzívání stroje ho pepnte do polohy ON. Do polohy OFF pepnte po ukoncení pouzívání stroje, napíklad v noci. Hlavní vypínac v ON, síový vypínac v ON Je mozno pouzívat funkci kopírování, tisku, faxování*, Internet faxování*, síového skenování* a ukládání dokument. Není-li stroj pouzíván delsí dobu po zapnutí síového vypínace, stroj pejde automaticky do rezimu úspory energie (rezim pedehívání nebo rezim automatického vypnutí (viz strana 1-8)). * Pro pouzití tchto funkcí musí být nainstalována pozadovaná pídavná zaízení. Hlavní vypínac v OFF, síový vypínac v ON Funkci kopírování, tisku, faxování, Internet faxování, síového skenování a ukládání dokument nelze pouzívat.

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Vaše uživatelský manuál HEIDENHAIN ITNC 530 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3203758

Vaše uživatelský manuál HEIDENHAIN ITNC 530 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3203758 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více