Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: práva vyhrazena. Uplatovaná ochrana podle autorského práva se vztahuje na veskeré formy materiál a informací chránných autorským právem a zálezitosti s nimi spojené, které v soucasné dob povoluje psané nebo soudcovské právo nebo které budou v budoucnu povoleny, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových program, který je zobrazen na displeji, nap. ikony, zobrazení, vzhled obrazovek atd. Xerox a vsechny názvy výrobk Xerox zmínné v této publikaci jsou ochrannými známkami spolecnosti Xerox Corporation. Tímto jsou uznávány názvy produkt a ochranné známky jiných spolecností. Zmny, technické nepesnosti a typografické chyby budou opraveny v pozdjsích vydáních. Obsah Bute vítáni... Základní informace o pístroji WorkCentre 5 Volby modelu WorkCentre.. 5 Dokoncovací zaízení Zacínáme...

3 9 Základní informace o ovládacím panelu 9 Zapnutí a vypnutí pístroje 10 Zakládání papíru. 11 Kopírování Kopírování karty ID Ukládání k opakovanému vytistní.

4 14 Znovuvytistní ulozených úloh Zasílání zabudovaného faxu.. 16 Zasílání faxu na serveru Zasílání internetového faxu Snímání dokumentu do souboru Zasílání u..

5 . 20 Tisk z pocítace Zasílání faxu v síti LAN. 22 Tisk s internetovými sluzbami Pihlasování a odhlasování Pizpsobení pístroje.

6 . 25 Dalsí pomoc Údrzba. 27 Spotební materiál Cistní pístroje Dalsí pomoc...

7 . 29 Odstraování závad Odstraování poruch Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Strucná uzivatelská pírucka i ii Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Úvod Vítá vás nový pístroj Xerox. Tato Strucná uzivatelská pírucka obsahuje pehled funkcí a voleb, kterými je pístroj vybaven. Dalsí pomocné informace pímo u pístroje vyvoláte stiskem tlacítka Nápovda. Je-li pístroj pipojen k síti, pouzijte systém nápovdy systému CentreWare nebo klepnte na tlacítko Nápovda v ovladaci tiskárny. POZNÁMKA: U jiných konfigurací mze být vzhled dotekových obrazovek mírn odlisný. Popis a vlastnosti funkcí vsak zstávají stejné. Dalsí zdroje informací Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem, obsahuje podrobné informace o konfiguraci pístroje pro tisk v síti a pokyny pro instalaci volitelného píslusenství. Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) je urcen pro správce systému nebo pístroje. Disk CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) Podrobné informace o vsech funkcích, kterými je pístroj vybaven, najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Disk CD Interactive User Guide (Interaktivní uzivatelská pírucka) je urcen pro vsechny uzivatele vcetn správc pístroje. Obsahuje zevrubné informace o zakoupeném výrobku vcetn interaktivních návod a výukových program. Za úcelem dosazení maximální produktivity pístroje zkopírujte program z disku CD na sít', aby k tmto informacím mli pístup vsichni uzivatelé. Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy) Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy), který je soucástí sady disk CD, obsahuje obsluzný program pro aktualizaci softwaru pístroje na novjsí verze. POZNÁMKA: Tento disk CD není vyzadován bhem instalace. Strucná uzivatelská pírucka Strana 1 Bute vítáni Bute vítáni Funkce Pehled funkcí pístroje Výkonné funkce pístroje poskytují následující moznosti: Snímat jednou a mnohokrát tisknout Pi vytváení kopií stací, kdyz pístroj nasnímá dokument pouze jednou bez ohledu na pozadovaný pocet kopií. Snizuje se tak riziko zaseknutí papíru a poskození pedlohy. Provádt rzné úkoly soucasn Pístroj provádí rzné úkoly soucasn. Mzete nasnímat dokument a pidat tak úlohu do fronty, i kdyz pístroj práv tiskne jinou úlohu. Vytvoit kopie se stejným vzhledem jako pedlohy Pístroj umozuje reprodukci vysoce kvalitních obraz, zvlást fotografií, grafiky, textu nebo jejich kombinací. Porovnejte výstup z pístroje s výstupem z jiných kopírovacích pístroj a rozdíl bude zejmý. Upravit velikost a umístní obrazu Vzhled obrazu na výstupním materiálu mzete upravovat. - Obraz mzete posunout a vytvoit tak okraje pro vazbu. - Obrazy lze automaticky zmensit, zvtsit nebo vycentrovat. - Je mozné vytisknout více zmensených obraz na jednu stránku. Pouzít digitální funkce ke zjednodusení práce Pomocí funkce Vytvoení úlohy mzete úlohu kopírování nebo zabudovaného faxu rozdlit na jednotlivé segmenty a pouzít rzná nastavení pro kazdý ze segment. To vám umozní: - kombinovat pedlohy ze skla pro pedlohy a z podavace do jediné úlohy,

8 - vytvoit jedinou úlohu za pouzití rzných programovacích funkcí pro kazdou pedlohu, - podávat více nez maximální pocet pedloh pomocí podavace dokument bez poteby znovu programovat pouzité funkce.

9 Pomocí funkce Fólie mzete v jednom kroku vytisknout fólie vcetn prokládacích list. Pi vytváení brozur mzete pomocí funkce Vytvoení brozury automaticky zmensit nebo zvtsit a uspoádat obrazy. Pomocí funkce Obal mzete k dokumentm automaticky pidat obal. Pomocí funkce Pedlohy rzných formát mzete soucasn kopírovat pedlohy rzných formát. Funkce vytváí kopie na papír jednotné velikosti nebo papíry rzných velikostí. Funkce Anotace slouzí pro pidání poznámky, císla stránky nebo data k výstupu kopírování. Setit zivotní prostedí Tento výrobek spluje adu mezinárodních norem na ochranu zivotního prostedí a je kompatibilní s vtsinou typ recyklovaného papíru. Strana 2 Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Tato funkce umozuje vytváet z pedloh elektronické soubory, které lze: - ulozit na serveru, - penést pes sít' na pracovní plochu, - zasílat elektronickou postou, - automaticky vlozit do aplikace pro správu dokument, - pevést na elektronický digitální dokument, který lze upravovat, spravovat, sdílet a distribuovat pomocí siroké palety softwarových aplikací. Odesílat dokumenty faxem (volitelná výbava) Volitelná sluzba Zabudovaný fax je na pístroji dostupná funkce, která umozuje odesílat a pijímat papírové faxy pomocí telefonní linky. Volitelná sluzba Fax na serveru je na pístroji dostupná funkce, která umozuje snímat dokumenty a odesílat je prostednictvím faxového serveru na jakýkoli faxový pístroj pipojený k telefonní síti. POZNÁMKA: Funkce Zabudovaný fax i Fax na serveru mohou být na pístroji WorkCentre nainstalovány soucasn, lze vsak vzdy pouzívat jen jednbu pístroje jsou popsány v zákaznické dokumentaci, která je soucástí výrobku. Neprovádjte zádnou údrzbu tohoto výrobku, která není popsána v zákaznické dokumentaci. Postupujte podle informací o elektrické bezpecnosti uvedených v zákaznické dokumentaci dodávané s výrobkem. Zaízení pro odpojení tohoto pístroje tvoí napájecí sra. Je pipojena jako výmnný díl k zadní cásti pístroje. Aby v pístroji nebyla z&aacuté snadno oddlit. Tento doplnk se instaluje odsazení namísto dokoncovacího zaízení. Dokoncovací Existuje 5 druh dokoncovacích zaízení, která závisí na konfiguraci pístroje: zaízení - Základní kanceláské dokoncovací zaízení - Kanceláské dokoncovací zaízení - Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení s vazacem brozur Chcete-li zjistit typ dokoncovacího zaízení a dalsí informace o vsech typech dokoncovacích zaízeních, viz,,dokoncovací zaízení" na stran 7. Vybrané dokoncovací zaízení se instaluje namísto výstupní pihrádky pro odsazení. Strucná uzivatelská pírucka Strana 5 Základní informace o výrobku Základní informace o výrobku Drování Tuto volbu mzete pouzívat, pokud je vás pístroj vybaven libovolným ze tí druh dokoncovacího zaízení s drováním. K dispozici je píslusenství pro drování 2 otvor, 3 otvor, 4 otvor a 4 svédských otvor. Kazdý list je drován samostatn, pocet list v sad proto není omezen. Rzná píslusenství pídavného drování lze zakoupit jako doplnk, nicmén najednou lze nainstalovat jen jedno. Pomocí praktické sesívacky lze rucn sesívat az 50 list gramáze 90 g/m2 nebo stoh o maximální výsce 5,5 mm. Zásobník sesívacky pojme svorek. POZNÁMKA: Ped montází praktické sesívacky musí být do pístroje nainstalován praktický podstavec. Praktická sesívacka Zásobník obálek Píslusenství pro základní fax (zabudovaný) Píslusenství pro rozsíený fax (zabudovaný) Fax pro sít LAN Fax na serveru Tento zásobník se instaluje namísto zásobníku papíru 2 a slouzí k tisku obálek. Zásobník lze nastavit na vtsinu bzných formát a má kapacitu az 50 obálek. Toto píslusenství aktivuje pipojení jedné telefonní linky. Základní fax, jinak také nazývaný zabudovaný fax, nasnímá pedlohy a odesle je na vtsinu typ faxových pístroj pipojených k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pístroje pímo na zadané císlo faxu. Umozuje pipojení dvou telefonních linek k pístroji. Disponuje vsemi funkcemi píslusenství základního faxu vcetn moznosti soucasného odesílání i píjmu fax. Slouzí k odesílání pedloh na faxový pístroj, jenz je pipojen k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pocítace PC pímo na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat tistné faxy prostednictvím faxového serveru. Obrazy jsou odeslány z pístroje na externí faxový server, který je penese na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat faxy pes internet nebo intranet. pamt' pro docasné uchování snímaných informací.

10 Internetový fax Snímání v síti Sada Snímání pro export Úctování v síti Standardní úctování Xerox Externí kontrolní zaízení Pamt' 256 MB pro elektronické tídní (EPC) Strana 6 Strucná uzivatelská pírucka Základní informace o výrobku Horní pihrádka Pihrádka stohovace Horní pihrádka Pihrádka stohovace Základní kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Pihrádky stohovace Pihrádka stohovace Zásobník vazace brozur Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení Profesionální dokoncovací zaízení (s vazacem brozur) Základní Pojme az 250 list papíru v horní pihrádce a az 1000 list v pihrádce stohovace. Stohovac kanceláské dokáze tídit, stohovat a sesívat výstup v závislosti na zvolených funkcích. Zásobník dokoncovací sesívacky pro základní kanceláské dokoncovací zaízení pojme minimáln 3000 svorek. Strana 8 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Základní informace o ovládacím panelu Funkce Zobrazuje funkce úlohy. Nápovda Zpístupuje doplkové informace. Pístup Zpístupuje Nástroje pro úpravu výchozích nastavení na pístroji. Stav úlohy Zobrazuje informace o prbhu zpracování úlohy. Jazyk Zmní text na alternativní jazyk. Zrusit vse Vrátí vsechny funkce na výchozí nastavení. Stav pístroje Zobrazuje aktuální stav pístroje. Perusit Docasn zastaví aktuální úlohu, aby se mohla provést prioritní úloha. Indikátor nizsí spoteby Ukazuje, zda je pístroj v rezimu nizsí spoteby. Pozastavit Docasn zastaví aktuální úlohu. * Hvzdicka operace DTMF Slouzí k zahájení (Dual Tone Multi-frequency). Start Spoustí úlohu. Vytácecí pauza Vkládá pauzu do telefonního císla pi faxovém penosu. Kízek Doteková obrazovka Zobrazuje a volí vsechny dostupné programovací funkce vcetn cinností pi odstraování závad a vseobecných informací o pístroji. Vymazat Vymaze císelné hodnoty nebo poslední zadanou císlici. Udává znak pro vytácení nebo oznacuje císlo skupinového vytácení. Nkteré funkce pístroje, nap. tlacítka [Potvrdit] vypnte pístroj. Vsechny úlohy kopírování ve front budou odstranny, tiskové úlohy ve front budou obnoveny. Pokud vyberete tlacítko [Zrusit], budou moznosti vypnutí zruseny a pístroj zstane pipraven k pouzití. Strana 10 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete pozadovaný zásobník papíru. POZNÁMKA: Zásobníky papíru 1 a 2 lze nastavit na vsechny formáty mezi A5 a A3. Zásobníky papíru 3 a 4 jsou jednoúcelové zásobníky papíru, které lze nastavit pouze pro papír o formátu A4 nebo 8,5 x 11" podávaný delsí stranou. 2 Vlozte do zásobníku papír. Papír nesmí být nad znackou naplnní. Zavete zásobník. POZNÁMKA: U zásobník papíru 1 a 2 zajistte, aby se vodítka zlehka dotýkala papíru, jinak nemusí být automaticky zjistný formát správný. 3 Zvolte tlacítko [Potvrdit] NEBO zásobník znovu naprogramujte pomocí tlacítka [Zmnit formát] anebo [Zmnit typ a barvu], pokud se zmnil formát, typ nebo barva. POZNÁMKA: Ovte, ze formát, typ a barva jsou správné. Pro standardní kopírovací papír by mla být zvolena následující nastavení: Formát A4 Typ Obycejný papír Barva Bílá POZNÁMKA: Nkteré konfigurace pístroje nepodporují tisk obálek podrobnjsí informace viz kapitola Základní informace o výrobku. Strucná uzivatelská pírucka Strana 11 Zacínáme Zakládání papíru Zacínáme Zacínáme Kopírování 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Otevete obrazovku Základní kopírování (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce kopírování patí: vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li dostupné dokoncovací zaízení; automatické zmensení/zvtsení; pidávání potistných nebo prázdných prokládacích list do sad fólií; pidávání potistných nebo prázdných obal; vkládání potistných ci prázdných list nebo zálozek; mazání okraj a rámeck; ulození naprogramovaných voleb pro casto provádné úlohy; nastavení kvality obrazu; kopírovaní pedloh rzných formát; uspoádání více obraz na stránce; pidávání anotací; posun obrazu; vytvoení úlohy pro aplikaci rzného programování v sad dokument; vytváení brozur.

11 Strana 12 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Polozte stranu 1 karty ID na sklo pro pedlohy. 2 Otevete obrazovku Kopírování karty ID (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 1. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 1 karty bude nasnímána pouze jednou. 4 Polozte stranu 2 karty ID na sklo pro pedlohy. Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 2. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 2 karty bude nasnímána a ob strany budou vytistny na jednostrannou výstupní kopii. Strucná uzivatelská pírucka Strana 13 Zacínáme Kopírování karty ID Zacínáme Zacínáme Ukládání k opakovanému vytistní 1 2 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. Otevete obrazovku Uloz. ke znovuvyt. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Vyberte pozadovanou volbu. Chcete-li dokument ulozit bez tisku, vyberte moznost [Jen ulozit]. Pokud chcete vytisknout kopii a dokument ulozit, vyberte moznost [Kopírovat a ulozit ]. Vyberte slozku, do které chcete dokument ulozit. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Strana 14 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete obrazovku Znovu vyt. uloz. úl. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 2 Vyberte slozku, do které jste dokument ulozili. Vyberte dokument ze seznamu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Vyberte pozadovanou volbu: Chcete-li dokument vytisknout a potom vymazat, vyberte moznost [Tisk]. tlacítko [Start]. Mezi funkce faxu patí: nastavení rozlisení, odesílání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zpozdní spustní odesílání faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 17 Zacínáme Zasílání faxu na serveru Zacínáme Zacínáme Zasílání internetového faxu Internetový fax je volitelná funkce sít'ových pístroj WorkCentre. 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Zvolte funkci [Internetový fax]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Internetový fax bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte tlacítko [Ulozit]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce internetového faxu patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zmna výchozího nastavení formátu souboru. Strana 18 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Dalsí informace o snímání v síti naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [Snímání v síti]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Snímání v síti bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Zvolte pozadovanou sablonu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Po dokoncení otevete úlohu na pracovní stanici. Mezi funkce snímání v síti patí: nastavení pozadavk pro obrazový výstup, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, zmna místa urcení pro nasnímaný obraz. Strucná uzivatelská pírucka Strana 19 Zacínáme Snímání dokumentu do souboru Zacínáme Zacínáme Zasílání u Dalsí informace o funkci naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [ ]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkcím u bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte polozku [Zadat]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce u patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu. Strana 20 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Je-li pístroj pipojen k síti, lze dokumenty tisknout pímo z pocítace pomocí dodaného ovladace tisku CentreWare. Tiskový ovladac musí být nainstalován na vsech pocítacích, které pístroj vyuzívají k tisku. 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Klepnte na tlacítko [Pedvolby], provete pozadované nastavení a klepnte na tlacítko [OK].

12 Klepnutím na dalsí tlacítko [OK] vytisknte dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce tisku patí: 1stranný nebo 2stranný tisk; vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li tato funkce k dispozici; zmna rozlisení tisku; pidání úvodního informacního listu; pidání pedního obalu; nastavení kvality obrazu; pidání vodoznaku; znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 21 Zacínáme Tisk z pocítace Zacínáme Zacínáme Zasílání faxu v síti LAN Dalsí informace o funkci Fax v síti LAN naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Stisknte tlacítko [Pedvolby]. Vyberte v rozevírací nabídce [Typ úlohy] polozku [Fax]. Zadejte podrobné údaje pro píjemce a vyberte pozadované funkce. Klepnutím na tlacítko [OK] odeslete dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce faxu v síti LAN patí: tvorba telefonního seznamu, potvrzení, rychlost odesílání, rozlisení, cas odeslání, úvodní strana. Strana 22 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami je u pístroje WorkCentre dostupný, je-li nainstalována volba kompatibilní s jazykem PostScript 3TM. Internetové sluzby vyuzívají webové uzivatelské rozhraní zabudované v pístroji ke komunikaci mezi serverem HTTP a pístrojem. Tato moznost je dostupná pouze tehdy, kdyz je pístroj pipojen k síti. 1 Otevete webový prohlízec a zadejte: a adresu TCP/IP tiskárny. Stisknte klávesu [Enter] na klávesnici pocítace. Zobrazí se výchozí okno Status (stav). TIP: Neznáte-li adresu TCP/IP pístroje, postupujte podle pokyn na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 2 Klepnte na kartu [Print] (Tisk) a provete výbr podle svých poteb. 3 Klepnte na tlacítko [Browse] (Procházet) a najdte soubor, jenz chcete vytisknout. Klepnte na tlacítko [Submit Job] (Odeslat úlohu). POZNÁMKA: Dalsí informace o pouzití Internetových sluzeb naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). Mezi funkce internetových sluzeb patí: vytváení, úprava a mazání sablon pro snímání, je-li dostupné Snímání v síti, posun úlohy na zacátek tiskové fronty, mazání nebo uvolnní úlohy ve front, zobrazení stavu pístroje, znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 23 Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami Zacínáme Zacínáme Pihlasování a odhlasování Pokud byl aktivován rezim ovení, je teba zadat platné císlo uzivatele, aby bylo mozné pistupovat k funkcím pístroje. Ovování je uzitecný nástroj pro správu zabezpecení v síti, který omezuje, zakazuje a sleduje pístup k síti prostednictvím pístroje. Nastavením ovování mze správce systému omezit pístup k funkcím , Snímání v síti, Fax na serveru a Internetový fax. Sítí ovený pístup Hostitelský pístup Xerox Secure Access Vyzaduje sít'ové jméno pro pihlásení a heslo. Pokud nemáte sít'ový úcet v místní síti, nebudete v tomto rezimu oveni. Vyzaduje vseobecné heslo, které nastavuje správce systému. Heslo budete muset získat od správce systému. Vyzaduje nakonfigurovanou kartu a ctecku karet, kterou nastavuje správce systému. Pístupové údaje budete muset získat od správce systému. Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Interní auditron, zadejte pomocí numerické klávesnice ctymístné heslo a stisknte tlacítko [Zadat]. Obrazovka pihlásení interního auditronu Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Úctování v síti, zadejte platné ID uzivatele a ID úctu a stisknte tlacítko [Zadat]. 1 Obrazovka pihlásení pro úctování v síti 2 3 Provete pozadovanou úlohu. Odhlásení: Stisknte tlacítko [Pístup ] na ovládacím panelu. Na dotekové obrazovce vyberte tlacítko [Odhlásení]. Strana 24 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Pístroj mzete pizpsobit tak, aby vyhovoval vasemu pracovnímu prostedí a pracovním postupm. Správce systému nebo pístroje mze pístroj nastavit, pizpsobit a spravovat pomocí Nástroj pro správu systému. Po instalaci pístroje je doporuceno pizpsobit jeho funkce a nastavení tak, aby pln vyhovovala pozadavkm uzivatel. Optimálního výkonu pístroje dosáhnete, sdlíte-li své pozadavky správci systému nebo pístroje. Pro pístup k funkci Nástroje se pouzívá tlacítko Pístup na ovládacím panelu. Nkterá nastavení v rámci funkce Nástroje mají kritický vliv na provoz pístroje; píslusné obrazovky jsou proto chránny heslem, aby nebylo mozné jejich nastavení neúmysln zmnit nebo porusit. Úplné pokyny pro pístup a nastavení Nástroj pro správu systému najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem.

13 Mezi nástroje pro správu systému patí: nastavení systému, výchozí nastavení obrazovek, ovládání pístupu a úctování, výchozí nastavení funkcí, nastavení pipojení a sít, správa spotebního materiálu, testy pístroje, správa úsporného rezimu, nastavení faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 25 Zacínáme Pizpsobení pístroje Zacínáme Zacínáme Dalsí pomoc 1 Pístup k front úloh Stisknte tlacítko Stav úlohy na ovládacím panelu. Zobrazí se fronta Vsechny nedokoncené úlohy. Zkontrolujte stav úlohy. Dalsí dostupné fronty si mzete prohlédnout po stisku tlacítka [Dalsí fronty]. 2 Pístup k nápovd on-line Stiskem tlacítka Nápovda mzete kdykoli vyvolat obrazovky s nápovdou on-line. Dalsí informace vám poskytnou hlásení, pokyny na obrazovce a grafické prvky. 3 Dalsí nápovda Pokud budete pi pouzití pístroje potebovat dalsí nápovdu, mzete vyuzít následujících mozností: Vyhledejte si potebné informace na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Vyhledejte si potebné informace na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Navstivte nase webové stránky pro uzivatele na adrese www. xerox.com nebo se obrat'te na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox a uvete výrobní císlo pístroje. Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. Tlacítkem [Údaje o pístroji] zobrazíte výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo také najdete na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 26 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Spotební materiál Spotební materiál pedstavují polozky pístroje, které je nutné doplovat nebo vymovat, napíklad papír, svorky a soucástky, které mze mnit uzivatel. Pokud chcete objednat spotební materiál spolecnosti Xerox, obrat'te se na místní zastoupení spolecnosti Xerox a uvete název spolecnosti, císlo produktu a výrobní císlo pístroje. vymte az poté, co vás k tomu píslusné hlásení vyzve. Pi výmn soucástky, kterou mze mnit uzivatel, postupujte podle pokyn v uzivatelském rozhraní ci v cásti Maintenance (Údrzba) na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. UPOZORNNÍ: Pi výmn spotebního materiálu NEODSTRAUJTE víka a kryty, které jsou upevnny srouby. údrzbu, která NENÍ specificky popsána v dokumentaci dodávané pístrojem. Zásobníky svorek Je-li pístroj vybaven dokoncovacím zaízením, bude nutné po zobrazení hlásení s píslusnými pokyny vymnit zásobník ci zásobníky svorek. tekutiny pímo na zádnou plochu. Píslusenství a cisticí prostedky pouzívejte pouze tak, jak je uvedeno v této dokumentaci. Vsechny cisticí prostedky skladujte mimo dosah dtí. VAROVÁNÍ: Pi cistní pístroje nepouzívejte cisticí prostedky ve spreji pod tlakem. U nkterých tlakových aerosolových nádobek mohou být pouzity výbusné smsi, které nejsou vhodné pro pouzití v elektrických zaízeních. V pípad pouzití takových cisticích prostedk hrozí nebezpecí výbuchu a pozáru. 1 Sklo pro pedlohy a sklo pro penos stálou rychlostí Na hadík, který nepoustí chloupky, naneste standardní nebo antistatický cisticí prostedek spolecnosti Xerox. Kapalina by se nemla nikdy nalévat pímo na sklo. Otete docista celou plochu skla. Otete veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. POZNÁMKA: Skvrny nebo stopy na skle se pi kopírovaní penesou ze skla pro pedlohy na výtisky. Skvrny na skle pro penos stálou rychlostí se projeví jako pruhy na výtiscích pi kopírování z podavace pedloh. Sklo pro penos stálou rychlostí 2 Doteková obrazovka Pouzijte lehce navlhcený mkký hadík, který nepoustí chloupky. Otete docista celou plochu vcetn dotekové obrazovky. Odstrate veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. Dalsí informace o údrzb ostatních cástí pístroje najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. Strana 28 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Dalsí informace najdete na webových stránkách pro zákazníky na adrese com. Mzete se také spojit s Centrem podpory zákazník spolecnosti Xerox budete potebovat výrobní císlo pístroje. 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Zvolte polozku [Údaje o pístroji]. Zobrazí se telefonní císlo Centra podpory zákazník a výrobní císlo pístroje. Strucná uzivatelská pírucka Strana 29 Údrzba Dalsí pomoc Údrzba Údrzba Strana 30 Strucná uzivatelská pírucka Odstraování závad POZNÁMKA: Dalsí informace o odstraování závad najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) nebo System Administration (CD1) (Správa systému).

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Odstraování poruch 1 Pokud nastane chyba, zobrazí se chybová obrazovka s pokyny pro její odstranní. Podle tchto pokyn chybu odstrate. POZNÁMKA: Vsechny odstranné vytistné listy se automaticky znovu vytisknou, jakmile bude odstrann zaseknutý papír. 2 Zaseknutý papír Na chybové obrazovce bude uvedeno, kde se papír zasekl. Pomocí zelených úchytek a rukojetí uvedených v pokynech zobrazených na obrazovce zaseknutý papír odstrate. Zkontrolujte, jestli jsou vsechny úchytky a rukojeti pro odstranní zaseknutého papíru ve správné pozici. U úchytek a rukojetí pro odstranní papíru by nemly blikat cervené indikátory. POZNÁMKA: Oblasti pro odstraování zaseknutého papíru se lisí v závislosti na modelu a konfiguraci pístroje. 3 Zaseknuté dokumenty Podle pokyn odstrate vsechny dokumenty z podavace pedloh a ze skla pro pedlohy. Uspoádejte znovu pedlohy jako na zacátku úlohy a znovu je vlozte do pístroje. Pedlohy se automaticky znovu zpracují. Pokud nejste schopni závadu odstranit, vyhledejte v následující kapitole kontaktní informace místního Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox, kde získáte dalsí pomoc. Strucná uzivatelská pírucka Strana 31 Odstraování závad Odstraování závad Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Pokud není mozné odstranit závadu podle pokyn na dotekové obrazovce, vyzkousejte Tipy pro odstraování závad v následující kapitole mohou vám pomoci rychle problém vyesit. Pokud potíze petrvají, obrat'te se na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox. Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox bude pozadovat následující informace: povahu problému, výrobní císlo pístroje, pípadný chybový kód a název a adresu vasí spolecnosti. Zjistní výrobního císla 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Vyberte kartu [Chyby], na které jsou uvedeny údaje o posledních chybách spolecn s chybovými kódy. Po výbru polozky [Údaje o pístroji] se zobrazí telefonní císlo Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox a výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo se také nachází na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 32 Strucná uzivatelská pírucka.

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více