Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: práva vyhrazena. Uplatovaná ochrana podle autorského práva se vztahuje na veskeré formy materiál a informací chránných autorským právem a zálezitosti s nimi spojené, které v soucasné dob povoluje psané nebo soudcovské právo nebo které budou v budoucnu povoleny, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových program, který je zobrazen na displeji, nap. ikony, zobrazení, vzhled obrazovek atd. Xerox a vsechny názvy výrobk Xerox zmínné v této publikaci jsou ochrannými známkami spolecnosti Xerox Corporation. Tímto jsou uznávány názvy produkt a ochranné známky jiných spolecností. Zmny, technické nepesnosti a typografické chyby budou opraveny v pozdjsích vydáních. Obsah Bute vítáni... Základní informace o pístroji WorkCentre 5 Volby modelu WorkCentre.. 5 Dokoncovací zaízení Zacínáme...

3 9 Základní informace o ovládacím panelu 9 Zapnutí a vypnutí pístroje 10 Zakládání papíru. 11 Kopírování Kopírování karty ID Ukládání k opakovanému vytistní.

4 14 Znovuvytistní ulozených úloh Zasílání zabudovaného faxu.. 16 Zasílání faxu na serveru Zasílání internetového faxu Snímání dokumentu do souboru Zasílání u..

5 . 20 Tisk z pocítace Zasílání faxu v síti LAN. 22 Tisk s internetovými sluzbami Pihlasování a odhlasování Pizpsobení pístroje.

6 . 25 Dalsí pomoc Údrzba. 27 Spotební materiál Cistní pístroje Dalsí pomoc...

7 . 29 Odstraování závad Odstraování poruch Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Strucná uzivatelská pírucka i ii Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Úvod Vítá vás nový pístroj Xerox. Tato Strucná uzivatelská pírucka obsahuje pehled funkcí a voleb, kterými je pístroj vybaven. Dalsí pomocné informace pímo u pístroje vyvoláte stiskem tlacítka Nápovda. Je-li pístroj pipojen k síti, pouzijte systém nápovdy systému CentreWare nebo klepnte na tlacítko Nápovda v ovladaci tiskárny. POZNÁMKA: U jiných konfigurací mze být vzhled dotekových obrazovek mírn odlisný. Popis a vlastnosti funkcí vsak zstávají stejné. Dalsí zdroje informací Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem, obsahuje podrobné informace o konfiguraci pístroje pro tisk v síti a pokyny pro instalaci volitelného píslusenství. Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) je urcen pro správce systému nebo pístroje. Disk CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) Podrobné informace o vsech funkcích, kterými je pístroj vybaven, najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Disk CD Interactive User Guide (Interaktivní uzivatelská pírucka) je urcen pro vsechny uzivatele vcetn správc pístroje. Obsahuje zevrubné informace o zakoupeném výrobku vcetn interaktivních návod a výukových program. Za úcelem dosazení maximální produktivity pístroje zkopírujte program z disku CD na sít', aby k tmto informacím mli pístup vsichni uzivatelé. Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy) Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy), který je soucástí sady disk CD, obsahuje obsluzný program pro aktualizaci softwaru pístroje na novjsí verze. POZNÁMKA: Tento disk CD není vyzadován bhem instalace. Strucná uzivatelská pírucka Strana 1 Bute vítáni Bute vítáni Funkce Pehled funkcí pístroje Výkonné funkce pístroje poskytují následující moznosti: Snímat jednou a mnohokrát tisknout Pi vytváení kopií stací, kdyz pístroj nasnímá dokument pouze jednou bez ohledu na pozadovaný pocet kopií. Snizuje se tak riziko zaseknutí papíru a poskození pedlohy. Provádt rzné úkoly soucasn Pístroj provádí rzné úkoly soucasn. Mzete nasnímat dokument a pidat tak úlohu do fronty, i kdyz pístroj práv tiskne jinou úlohu. Vytvoit kopie se stejným vzhledem jako pedlohy Pístroj umozuje reprodukci vysoce kvalitních obraz, zvlást fotografií, grafiky, textu nebo jejich kombinací. Porovnejte výstup z pístroje s výstupem z jiných kopírovacích pístroj a rozdíl bude zejmý. Upravit velikost a umístní obrazu Vzhled obrazu na výstupním materiálu mzete upravovat. - Obraz mzete posunout a vytvoit tak okraje pro vazbu. - Obrazy lze automaticky zmensit, zvtsit nebo vycentrovat. - Je mozné vytisknout více zmensených obraz na jednu stránku. Pouzít digitální funkce ke zjednodusení práce Pomocí funkce Vytvoení úlohy mzete úlohu kopírování nebo zabudovaného faxu rozdlit na jednotlivé segmenty a pouzít rzná nastavení pro kazdý ze segment. To vám umozní: - kombinovat pedlohy ze skla pro pedlohy a z podavace do jediné úlohy,

8 - vytvoit jedinou úlohu za pouzití rzných programovacích funkcí pro kazdou pedlohu, - podávat více nez maximální pocet pedloh pomocí podavace dokument bez poteby znovu programovat pouzité funkce.

9 Pomocí funkce Fólie mzete v jednom kroku vytisknout fólie vcetn prokládacích list. Pi vytváení brozur mzete pomocí funkce Vytvoení brozury automaticky zmensit nebo zvtsit a uspoádat obrazy. Pomocí funkce Obal mzete k dokumentm automaticky pidat obal. Pomocí funkce Pedlohy rzných formát mzete soucasn kopírovat pedlohy rzných formát. Funkce vytváí kopie na papír jednotné velikosti nebo papíry rzných velikostí. Funkce Anotace slouzí pro pidání poznámky, císla stránky nebo data k výstupu kopírování. Setit zivotní prostedí Tento výrobek spluje adu mezinárodních norem na ochranu zivotního prostedí a je kompatibilní s vtsinou typ recyklovaného papíru. Strana 2 Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Tato funkce umozuje vytváet z pedloh elektronické soubory, které lze: - ulozit na serveru, - penést pes sít' na pracovní plochu, - zasílat elektronickou postou, - automaticky vlozit do aplikace pro správu dokument, - pevést na elektronický digitální dokument, který lze upravovat, spravovat, sdílet a distribuovat pomocí siroké palety softwarových aplikací. Odesílat dokumenty faxem (volitelná výbava) Volitelná sluzba Zabudovaný fax je na pístroji dostupná funkce, která umozuje odesílat a pijímat papírové faxy pomocí telefonní linky. Volitelná sluzba Fax na serveru je na pístroji dostupná funkce, která umozuje snímat dokumenty a odesílat je prostednictvím faxového serveru na jakýkoli faxový pístroj pipojený k telefonní síti. POZNÁMKA: Funkce Zabudovaný fax i Fax na serveru mohou být na pístroji WorkCentre nainstalovány soucasn, lze vsak vzdy pouzívat jen jednbu pístroje jsou popsány v zákaznické dokumentaci, která je soucástí výrobku. Neprovádjte zádnou údrzbu tohoto výrobku, která není popsána v zákaznické dokumentaci. Postupujte podle informací o elektrické bezpecnosti uvedených v zákaznické dokumentaci dodávané s výrobkem. Zaízení pro odpojení tohoto pístroje tvoí napájecí sra. Je pipojena jako výmnný díl k zadní cásti pístroje. Aby v pístroji nebyla z&aacuté snadno oddlit. Tento doplnk se instaluje odsazení namísto dokoncovacího zaízení. Dokoncovací Existuje 5 druh dokoncovacích zaízení, která závisí na konfiguraci pístroje: zaízení - Základní kanceláské dokoncovací zaízení - Kanceláské dokoncovací zaízení - Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení s vazacem brozur Chcete-li zjistit typ dokoncovacího zaízení a dalsí informace o vsech typech dokoncovacích zaízeních, viz,,dokoncovací zaízení" na stran 7. Vybrané dokoncovací zaízení se instaluje namísto výstupní pihrádky pro odsazení. Strucná uzivatelská pírucka Strana 5 Základní informace o výrobku Základní informace o výrobku Drování Tuto volbu mzete pouzívat, pokud je vás pístroj vybaven libovolným ze tí druh dokoncovacího zaízení s drováním. K dispozici je píslusenství pro drování 2 otvor, 3 otvor, 4 otvor a 4 svédských otvor. Kazdý list je drován samostatn, pocet list v sad proto není omezen. Rzná píslusenství pídavného drování lze zakoupit jako doplnk, nicmén najednou lze nainstalovat jen jedno. Pomocí praktické sesívacky lze rucn sesívat az 50 list gramáze 90 g/m2 nebo stoh o maximální výsce 5,5 mm. Zásobník sesívacky pojme svorek. POZNÁMKA: Ped montází praktické sesívacky musí být do pístroje nainstalován praktický podstavec. Praktická sesívacka Zásobník obálek Píslusenství pro základní fax (zabudovaný) Píslusenství pro rozsíený fax (zabudovaný) Fax pro sít LAN Fax na serveru Tento zásobník se instaluje namísto zásobníku papíru 2 a slouzí k tisku obálek. Zásobník lze nastavit na vtsinu bzných formát a má kapacitu az 50 obálek. Toto píslusenství aktivuje pipojení jedné telefonní linky. Základní fax, jinak také nazývaný zabudovaný fax, nasnímá pedlohy a odesle je na vtsinu typ faxových pístroj pipojených k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pístroje pímo na zadané císlo faxu. Umozuje pipojení dvou telefonních linek k pístroji. Disponuje vsemi funkcemi píslusenství základního faxu vcetn moznosti soucasného odesílání i píjmu fax. Slouzí k odesílání pedloh na faxový pístroj, jenz je pipojen k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pocítace PC pímo na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat tistné faxy prostednictvím faxového serveru. Obrazy jsou odeslány z pístroje na externí faxový server, který je penese na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat faxy pes internet nebo intranet. pamt' pro docasné uchování snímaných informací.

10 Internetový fax Snímání v síti Sada Snímání pro export Úctování v síti Standardní úctování Xerox Externí kontrolní zaízení Pamt' 256 MB pro elektronické tídní (EPC) Strana 6 Strucná uzivatelská pírucka Základní informace o výrobku Horní pihrádka Pihrádka stohovace Horní pihrádka Pihrádka stohovace Základní kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Pihrádky stohovace Pihrádka stohovace Zásobník vazace brozur Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení Profesionální dokoncovací zaízení (s vazacem brozur) Základní Pojme az 250 list papíru v horní pihrádce a az 1000 list v pihrádce stohovace. Stohovac kanceláské dokáze tídit, stohovat a sesívat výstup v závislosti na zvolených funkcích. Zásobník dokoncovací sesívacky pro základní kanceláské dokoncovací zaízení pojme minimáln 3000 svorek. Strana 8 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Základní informace o ovládacím panelu Funkce Zobrazuje funkce úlohy. Nápovda Zpístupuje doplkové informace. Pístup Zpístupuje Nástroje pro úpravu výchozích nastavení na pístroji. Stav úlohy Zobrazuje informace o prbhu zpracování úlohy. Jazyk Zmní text na alternativní jazyk. Zrusit vse Vrátí vsechny funkce na výchozí nastavení. Stav pístroje Zobrazuje aktuální stav pístroje. Perusit Docasn zastaví aktuální úlohu, aby se mohla provést prioritní úloha. Indikátor nizsí spoteby Ukazuje, zda je pístroj v rezimu nizsí spoteby. Pozastavit Docasn zastaví aktuální úlohu. * Hvzdicka operace DTMF Slouzí k zahájení (Dual Tone Multi-frequency). Start Spoustí úlohu. Vytácecí pauza Vkládá pauzu do telefonního císla pi faxovém penosu. Kízek Doteková obrazovka Zobrazuje a volí vsechny dostupné programovací funkce vcetn cinností pi odstraování závad a vseobecných informací o pístroji. Vymazat Vymaze císelné hodnoty nebo poslední zadanou císlici. Udává znak pro vytácení nebo oznacuje císlo skupinového vytácení. Nkteré funkce pístroje, nap. tlacítka [Potvrdit] vypnte pístroj. Vsechny úlohy kopírování ve front budou odstranny, tiskové úlohy ve front budou obnoveny. Pokud vyberete tlacítko [Zrusit], budou moznosti vypnutí zruseny a pístroj zstane pipraven k pouzití. Strana 10 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete pozadovaný zásobník papíru. POZNÁMKA: Zásobníky papíru 1 a 2 lze nastavit na vsechny formáty mezi A5 a A3. Zásobníky papíru 3 a 4 jsou jednoúcelové zásobníky papíru, které lze nastavit pouze pro papír o formátu A4 nebo 8,5 x 11" podávaný delsí stranou. 2 Vlozte do zásobníku papír. Papír nesmí být nad znackou naplnní. Zavete zásobník. POZNÁMKA: U zásobník papíru 1 a 2 zajistte, aby se vodítka zlehka dotýkala papíru, jinak nemusí být automaticky zjistný formát správný. 3 Zvolte tlacítko [Potvrdit] NEBO zásobník znovu naprogramujte pomocí tlacítka [Zmnit formát] anebo [Zmnit typ a barvu], pokud se zmnil formát, typ nebo barva. POZNÁMKA: Ovte, ze formát, typ a barva jsou správné. Pro standardní kopírovací papír by mla být zvolena následující nastavení: Formát A4 Typ Obycejný papír Barva Bílá POZNÁMKA: Nkteré konfigurace pístroje nepodporují tisk obálek podrobnjsí informace viz kapitola Základní informace o výrobku. Strucná uzivatelská pírucka Strana 11 Zacínáme Zakládání papíru Zacínáme Zacínáme Kopírování 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Otevete obrazovku Základní kopírování (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce kopírování patí: vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li dostupné dokoncovací zaízení; automatické zmensení/zvtsení; pidávání potistných nebo prázdných prokládacích list do sad fólií; pidávání potistných nebo prázdných obal; vkládání potistných ci prázdných list nebo zálozek; mazání okraj a rámeck; ulození naprogramovaných voleb pro casto provádné úlohy; nastavení kvality obrazu; kopírovaní pedloh rzných formát; uspoádání více obraz na stránce; pidávání anotací; posun obrazu; vytvoení úlohy pro aplikaci rzného programování v sad dokument; vytváení brozur.

11 Strana 12 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Polozte stranu 1 karty ID na sklo pro pedlohy. 2 Otevete obrazovku Kopírování karty ID (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 1. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 1 karty bude nasnímána pouze jednou. 4 Polozte stranu 2 karty ID na sklo pro pedlohy. Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 2. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 2 karty bude nasnímána a ob strany budou vytistny na jednostrannou výstupní kopii. Strucná uzivatelská pírucka Strana 13 Zacínáme Kopírování karty ID Zacínáme Zacínáme Ukládání k opakovanému vytistní 1 2 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. Otevete obrazovku Uloz. ke znovuvyt. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Vyberte pozadovanou volbu. Chcete-li dokument ulozit bez tisku, vyberte moznost [Jen ulozit]. Pokud chcete vytisknout kopii a dokument ulozit, vyberte moznost [Kopírovat a ulozit ]. Vyberte slozku, do které chcete dokument ulozit. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Strana 14 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete obrazovku Znovu vyt. uloz. úl. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 2 Vyberte slozku, do které jste dokument ulozili. Vyberte dokument ze seznamu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Vyberte pozadovanou volbu: Chcete-li dokument vytisknout a potom vymazat, vyberte moznost [Tisk]. tlacítko [Start]. Mezi funkce faxu patí: nastavení rozlisení, odesílání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zpozdní spustní odesílání faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 17 Zacínáme Zasílání faxu na serveru Zacínáme Zacínáme Zasílání internetového faxu Internetový fax je volitelná funkce sít'ových pístroj WorkCentre. 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Zvolte funkci [Internetový fax]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Internetový fax bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte tlacítko [Ulozit]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce internetového faxu patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zmna výchozího nastavení formátu souboru. Strana 18 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Dalsí informace o snímání v síti naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [Snímání v síti]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Snímání v síti bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Zvolte pozadovanou sablonu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Po dokoncení otevete úlohu na pracovní stanici. Mezi funkce snímání v síti patí: nastavení pozadavk pro obrazový výstup, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, zmna místa urcení pro nasnímaný obraz. Strucná uzivatelská pírucka Strana 19 Zacínáme Snímání dokumentu do souboru Zacínáme Zacínáme Zasílání u Dalsí informace o funkci naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [ ]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkcím u bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte polozku [Zadat]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce u patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu. Strana 20 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Je-li pístroj pipojen k síti, lze dokumenty tisknout pímo z pocítace pomocí dodaného ovladace tisku CentreWare. Tiskový ovladac musí být nainstalován na vsech pocítacích, které pístroj vyuzívají k tisku. 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Klepnte na tlacítko [Pedvolby], provete pozadované nastavení a klepnte na tlacítko [OK].

12 Klepnutím na dalsí tlacítko [OK] vytisknte dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce tisku patí: 1stranný nebo 2stranný tisk; vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li tato funkce k dispozici; zmna rozlisení tisku; pidání úvodního informacního listu; pidání pedního obalu; nastavení kvality obrazu; pidání vodoznaku; znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 21 Zacínáme Tisk z pocítace Zacínáme Zacínáme Zasílání faxu v síti LAN Dalsí informace o funkci Fax v síti LAN naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Stisknte tlacítko [Pedvolby]. Vyberte v rozevírací nabídce [Typ úlohy] polozku [Fax]. Zadejte podrobné údaje pro píjemce a vyberte pozadované funkce. Klepnutím na tlacítko [OK] odeslete dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce faxu v síti LAN patí: tvorba telefonního seznamu, potvrzení, rychlost odesílání, rozlisení, cas odeslání, úvodní strana. Strana 22 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami je u pístroje WorkCentre dostupný, je-li nainstalována volba kompatibilní s jazykem PostScript 3TM. Internetové sluzby vyuzívají webové uzivatelské rozhraní zabudované v pístroji ke komunikaci mezi serverem HTTP a pístrojem. Tato moznost je dostupná pouze tehdy, kdyz je pístroj pipojen k síti. 1 Otevete webový prohlízec a zadejte: a adresu TCP/IP tiskárny. Stisknte klávesu [Enter] na klávesnici pocítace. Zobrazí se výchozí okno Status (stav). TIP: Neznáte-li adresu TCP/IP pístroje, postupujte podle pokyn na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 2 Klepnte na kartu [Print] (Tisk) a provete výbr podle svých poteb. 3 Klepnte na tlacítko [Browse] (Procházet) a najdte soubor, jenz chcete vytisknout. Klepnte na tlacítko [Submit Job] (Odeslat úlohu). POZNÁMKA: Dalsí informace o pouzití Internetových sluzeb naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). Mezi funkce internetových sluzeb patí: vytváení, úprava a mazání sablon pro snímání, je-li dostupné Snímání v síti, posun úlohy na zacátek tiskové fronty, mazání nebo uvolnní úlohy ve front, zobrazení stavu pístroje, znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 23 Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami Zacínáme Zacínáme Pihlasování a odhlasování Pokud byl aktivován rezim ovení, je teba zadat platné císlo uzivatele, aby bylo mozné pistupovat k funkcím pístroje. Ovování je uzitecný nástroj pro správu zabezpecení v síti, který omezuje, zakazuje a sleduje pístup k síti prostednictvím pístroje. Nastavením ovování mze správce systému omezit pístup k funkcím , Snímání v síti, Fax na serveru a Internetový fax. Sítí ovený pístup Hostitelský pístup Xerox Secure Access Vyzaduje sít'ové jméno pro pihlásení a heslo. Pokud nemáte sít'ový úcet v místní síti, nebudete v tomto rezimu oveni. Vyzaduje vseobecné heslo, které nastavuje správce systému. Heslo budete muset získat od správce systému. Vyzaduje nakonfigurovanou kartu a ctecku karet, kterou nastavuje správce systému. Pístupové údaje budete muset získat od správce systému. Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Interní auditron, zadejte pomocí numerické klávesnice ctymístné heslo a stisknte tlacítko [Zadat]. Obrazovka pihlásení interního auditronu Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Úctování v síti, zadejte platné ID uzivatele a ID úctu a stisknte tlacítko [Zadat]. 1 Obrazovka pihlásení pro úctování v síti 2 3 Provete pozadovanou úlohu. Odhlásení: Stisknte tlacítko [Pístup ] na ovládacím panelu. Na dotekové obrazovce vyberte tlacítko [Odhlásení]. Strana 24 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Pístroj mzete pizpsobit tak, aby vyhovoval vasemu pracovnímu prostedí a pracovním postupm. Správce systému nebo pístroje mze pístroj nastavit, pizpsobit a spravovat pomocí Nástroj pro správu systému. Po instalaci pístroje je doporuceno pizpsobit jeho funkce a nastavení tak, aby pln vyhovovala pozadavkm uzivatel. Optimálního výkonu pístroje dosáhnete, sdlíte-li své pozadavky správci systému nebo pístroje. Pro pístup k funkci Nástroje se pouzívá tlacítko Pístup na ovládacím panelu. Nkterá nastavení v rámci funkce Nástroje mají kritický vliv na provoz pístroje; píslusné obrazovky jsou proto chránny heslem, aby nebylo mozné jejich nastavení neúmysln zmnit nebo porusit. Úplné pokyny pro pístup a nastavení Nástroj pro správu systému najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem.

13 Mezi nástroje pro správu systému patí: nastavení systému, výchozí nastavení obrazovek, ovládání pístupu a úctování, výchozí nastavení funkcí, nastavení pipojení a sít, správa spotebního materiálu, testy pístroje, správa úsporného rezimu, nastavení faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 25 Zacínáme Pizpsobení pístroje Zacínáme Zacínáme Dalsí pomoc 1 Pístup k front úloh Stisknte tlacítko Stav úlohy na ovládacím panelu. Zobrazí se fronta Vsechny nedokoncené úlohy. Zkontrolujte stav úlohy. Dalsí dostupné fronty si mzete prohlédnout po stisku tlacítka [Dalsí fronty]. 2 Pístup k nápovd on-line Stiskem tlacítka Nápovda mzete kdykoli vyvolat obrazovky s nápovdou on-line. Dalsí informace vám poskytnou hlásení, pokyny na obrazovce a grafické prvky. 3 Dalsí nápovda Pokud budete pi pouzití pístroje potebovat dalsí nápovdu, mzete vyuzít následujících mozností: Vyhledejte si potebné informace na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Vyhledejte si potebné informace na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Navstivte nase webové stránky pro uzivatele na adrese www. xerox.com nebo se obrat'te na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox a uvete výrobní císlo pístroje. Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. Tlacítkem [Údaje o pístroji] zobrazíte výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo také najdete na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 26 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Spotební materiál Spotební materiál pedstavují polozky pístroje, které je nutné doplovat nebo vymovat, napíklad papír, svorky a soucástky, které mze mnit uzivatel. Pokud chcete objednat spotební materiál spolecnosti Xerox, obrat'te se na místní zastoupení spolecnosti Xerox a uvete název spolecnosti, císlo produktu a výrobní císlo pístroje. vymte az poté, co vás k tomu píslusné hlásení vyzve. Pi výmn soucástky, kterou mze mnit uzivatel, postupujte podle pokyn v uzivatelském rozhraní ci v cásti Maintenance (Údrzba) na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. UPOZORNNÍ: Pi výmn spotebního materiálu NEODSTRAUJTE víka a kryty, které jsou upevnny srouby. údrzbu, která NENÍ specificky popsána v dokumentaci dodávané pístrojem. Zásobníky svorek Je-li pístroj vybaven dokoncovacím zaízením, bude nutné po zobrazení hlásení s píslusnými pokyny vymnit zásobník ci zásobníky svorek. tekutiny pímo na zádnou plochu. Píslusenství a cisticí prostedky pouzívejte pouze tak, jak je uvedeno v této dokumentaci. Vsechny cisticí prostedky skladujte mimo dosah dtí. VAROVÁNÍ: Pi cistní pístroje nepouzívejte cisticí prostedky ve spreji pod tlakem. U nkterých tlakových aerosolových nádobek mohou být pouzity výbusné smsi, které nejsou vhodné pro pouzití v elektrických zaízeních. V pípad pouzití takových cisticích prostedk hrozí nebezpecí výbuchu a pozáru. 1 Sklo pro pedlohy a sklo pro penos stálou rychlostí Na hadík, který nepoustí chloupky, naneste standardní nebo antistatický cisticí prostedek spolecnosti Xerox. Kapalina by se nemla nikdy nalévat pímo na sklo. Otete docista celou plochu skla. Otete veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. POZNÁMKA: Skvrny nebo stopy na skle se pi kopírovaní penesou ze skla pro pedlohy na výtisky. Skvrny na skle pro penos stálou rychlostí se projeví jako pruhy na výtiscích pi kopírování z podavace pedloh. Sklo pro penos stálou rychlostí 2 Doteková obrazovka Pouzijte lehce navlhcený mkký hadík, který nepoustí chloupky. Otete docista celou plochu vcetn dotekové obrazovky. Odstrate veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. Dalsí informace o údrzb ostatních cástí pístroje najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. Strana 28 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Dalsí informace najdete na webových stránkách pro zákazníky na adrese com. Mzete se také spojit s Centrem podpory zákazník spolecnosti Xerox budete potebovat výrobní císlo pístroje. 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Zvolte polozku [Údaje o pístroji]. Zobrazí se telefonní císlo Centra podpory zákazník a výrobní císlo pístroje. Strucná uzivatelská pírucka Strana 29 Údrzba Dalsí pomoc Údrzba Údrzba Strana 30 Strucná uzivatelská pírucka Odstraování závad POZNÁMKA: Dalsí informace o odstraování závad najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) nebo System Administration (CD1) (Správa systému).

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Odstraování poruch 1 Pokud nastane chyba, zobrazí se chybová obrazovka s pokyny pro její odstranní. Podle tchto pokyn chybu odstrate. POZNÁMKA: Vsechny odstranné vytistné listy se automaticky znovu vytisknou, jakmile bude odstrann zaseknutý papír. 2 Zaseknutý papír Na chybové obrazovce bude uvedeno, kde se papír zasekl. Pomocí zelených úchytek a rukojetí uvedených v pokynech zobrazených na obrazovce zaseknutý papír odstrate. Zkontrolujte, jestli jsou vsechny úchytky a rukojeti pro odstranní zaseknutého papíru ve správné pozici. U úchytek a rukojetí pro odstranní papíru by nemly blikat cervené indikátory. POZNÁMKA: Oblasti pro odstraování zaseknutého papíru se lisí v závislosti na modelu a konfiguraci pístroje. 3 Zaseknuté dokumenty Podle pokyn odstrate vsechny dokumenty z podavace pedloh a ze skla pro pedlohy. Uspoádejte znovu pedlohy jako na zacátku úlohy a znovu je vlozte do pístroje. Pedlohy se automaticky znovu zpracují. Pokud nejste schopni závadu odstranit, vyhledejte v následující kapitole kontaktní informace místního Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox, kde získáte dalsí pomoc. Strucná uzivatelská pírucka Strana 31 Odstraování závad Odstraování závad Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Pokud není mozné odstranit závadu podle pokyn na dotekové obrazovce, vyzkousejte Tipy pro odstraování závad v následující kapitole mohou vám pomoci rychle problém vyesit. Pokud potíze petrvají, obrat'te se na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox. Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox bude pozadovat následující informace: povahu problému, výrobní císlo pístroje, pípadný chybový kód a název a adresu vasí spolecnosti. Zjistní výrobního císla 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Vyberte kartu [Chyby], na které jsou uvedeny údaje o posledních chybách spolecn s chybovými kódy. Po výbru polozky [Údaje o pístroji] se zobrazí telefonní císlo Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox a výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo se také nachází na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 32 Strucná uzivatelská pírucka.

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručná uživatelská příručka

Stručná uživatelská příručka WorkCentre 563/5638/5645/5655/5665/5675/5687 Stručná uživatelská příručka 604P93 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE......využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD Interactive User

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX COPYCENTRE C2636. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX COPYCENTRE C2636

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET 7300 ALL- IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

CopyCentre TM C35/C45/C55

CopyCentre TM C35/C45/C55 Podrobné specifikace CopyCentre C35 - na obrázku s volitelným deskovým krytem, podstavcem a výstupním stranovým třídičem. CopyCentre C45 - na obrázku s volitelným oboustranným automatickým podavačem dokumentů,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1150 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1150

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Příručka Začínáme. WorkCentre 4150

Příručka Začínáme. WorkCentre 4150 Příručka Začínáme WorkCentre 4150 Xerox WorkCentre 4150 Příručka Začínáme Děkujeme vám, že jste si vybrali přístroj WorkCentre 4150. Řádně si prostudujte postupy uvedené v této příručce, abyste mohli provádět

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET F4210. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET F4210 v uživatelské

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Velká Británie

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN http://cs.yourpdfguides.com/dref/592140

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN http://cs.yourpdfguides.com/dref/592140 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://cs.yourpdfguides.com/dref/588108

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://cs.yourpdfguides.com/dref/588108 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB C20P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 4260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3680723

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 4260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3680723 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 4260. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/909228

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/909228 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR

Více