Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: práva vyhrazena. Uplatovaná ochrana podle autorského práva se vztahuje na veskeré formy materiál a informací chránných autorským právem a zálezitosti s nimi spojené, které v soucasné dob povoluje psané nebo soudcovské právo nebo které budou v budoucnu povoleny, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových program, který je zobrazen na displeji, nap. ikony, zobrazení, vzhled obrazovek atd. Xerox a vsechny názvy výrobk Xerox zmínné v této publikaci jsou ochrannými známkami spolecnosti Xerox Corporation. Tímto jsou uznávány názvy produkt a ochranné známky jiných spolecností. Zmny, technické nepesnosti a typografické chyby budou opraveny v pozdjsích vydáních. Obsah Bute vítáni... Základní informace o pístroji WorkCentre 5 Volby modelu WorkCentre.. 5 Dokoncovací zaízení Zacínáme...

3 9 Základní informace o ovládacím panelu 9 Zapnutí a vypnutí pístroje 10 Zakládání papíru. 11 Kopírování Kopírování karty ID Ukládání k opakovanému vytistní.

4 14 Znovuvytistní ulozených úloh Zasílání zabudovaného faxu.. 16 Zasílání faxu na serveru Zasílání internetového faxu Snímání dokumentu do souboru Zasílání u..

5 . 20 Tisk z pocítace Zasílání faxu v síti LAN. 22 Tisk s internetovými sluzbami Pihlasování a odhlasování Pizpsobení pístroje.

6 . 25 Dalsí pomoc Údrzba. 27 Spotební materiál Cistní pístroje Dalsí pomoc...

7 . 29 Odstraování závad Odstraování poruch Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Strucná uzivatelská pírucka i ii Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Úvod Vítá vás nový pístroj Xerox. Tato Strucná uzivatelská pírucka obsahuje pehled funkcí a voleb, kterými je pístroj vybaven. Dalsí pomocné informace pímo u pístroje vyvoláte stiskem tlacítka Nápovda. Je-li pístroj pipojen k síti, pouzijte systém nápovdy systému CentreWare nebo klepnte na tlacítko Nápovda v ovladaci tiskárny. POZNÁMKA: U jiných konfigurací mze být vzhled dotekových obrazovek mírn odlisný. Popis a vlastnosti funkcí vsak zstávají stejné. Dalsí zdroje informací Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem, obsahuje podrobné informace o konfiguraci pístroje pro tisk v síti a pokyny pro instalaci volitelného píslusenství. Disk CD System Administration (CD1) (Správa systému) je urcen pro správce systému nebo pístroje. Disk CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) Podrobné informace o vsech funkcích, kterými je pístroj vybaven, najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Disk CD Interactive User Guide (Interaktivní uzivatelská pírucka) je urcen pro vsechny uzivatele vcetn správc pístroje. Obsahuje zevrubné informace o zakoupeném výrobku vcetn interaktivních návod a výukových program. Za úcelem dosazení maximální produktivity pístroje zkopírujte program z disku CD na sít', aby k tmto informacím mli pístup vsichni uzivatelé. Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy) Disk CD Utilities (CD3) (Obsluzné programy), který je soucástí sady disk CD, obsahuje obsluzný program pro aktualizaci softwaru pístroje na novjsí verze. POZNÁMKA: Tento disk CD není vyzadován bhem instalace. Strucná uzivatelská pírucka Strana 1 Bute vítáni Bute vítáni Funkce Pehled funkcí pístroje Výkonné funkce pístroje poskytují následující moznosti: Snímat jednou a mnohokrát tisknout Pi vytváení kopií stací, kdyz pístroj nasnímá dokument pouze jednou bez ohledu na pozadovaný pocet kopií. Snizuje se tak riziko zaseknutí papíru a poskození pedlohy. Provádt rzné úkoly soucasn Pístroj provádí rzné úkoly soucasn. Mzete nasnímat dokument a pidat tak úlohu do fronty, i kdyz pístroj práv tiskne jinou úlohu. Vytvoit kopie se stejným vzhledem jako pedlohy Pístroj umozuje reprodukci vysoce kvalitních obraz, zvlást fotografií, grafiky, textu nebo jejich kombinací. Porovnejte výstup z pístroje s výstupem z jiných kopírovacích pístroj a rozdíl bude zejmý. Upravit velikost a umístní obrazu Vzhled obrazu na výstupním materiálu mzete upravovat. - Obraz mzete posunout a vytvoit tak okraje pro vazbu. - Obrazy lze automaticky zmensit, zvtsit nebo vycentrovat. - Je mozné vytisknout více zmensených obraz na jednu stránku. Pouzít digitální funkce ke zjednodusení práce Pomocí funkce Vytvoení úlohy mzete úlohu kopírování nebo zabudovaného faxu rozdlit na jednotlivé segmenty a pouzít rzná nastavení pro kazdý ze segment. To vám umozní: - kombinovat pedlohy ze skla pro pedlohy a z podavace do jediné úlohy,

8 - vytvoit jedinou úlohu za pouzití rzných programovacích funkcí pro kazdou pedlohu, - podávat více nez maximální pocet pedloh pomocí podavace dokument bez poteby znovu programovat pouzité funkce.

9 Pomocí funkce Fólie mzete v jednom kroku vytisknout fólie vcetn prokládacích list. Pi vytváení brozur mzete pomocí funkce Vytvoení brozury automaticky zmensit nebo zvtsit a uspoádat obrazy. Pomocí funkce Obal mzete k dokumentm automaticky pidat obal. Pomocí funkce Pedlohy rzných formát mzete soucasn kopírovat pedlohy rzných formát. Funkce vytváí kopie na papír jednotné velikosti nebo papíry rzných velikostí. Funkce Anotace slouzí pro pidání poznámky, císla stránky nebo data k výstupu kopírování. Setit zivotní prostedí Tento výrobek spluje adu mezinárodních norem na ochranu zivotního prostedí a je kompatibilní s vtsinou typ recyklovaného papíru. Strana 2 Strucná uzivatelská pírucka Bute vítáni Tato funkce umozuje vytváet z pedloh elektronické soubory, které lze: - ulozit na serveru, - penést pes sít' na pracovní plochu, - zasílat elektronickou postou, - automaticky vlozit do aplikace pro správu dokument, - pevést na elektronický digitální dokument, který lze upravovat, spravovat, sdílet a distribuovat pomocí siroké palety softwarových aplikací. Odesílat dokumenty faxem (volitelná výbava) Volitelná sluzba Zabudovaný fax je na pístroji dostupná funkce, která umozuje odesílat a pijímat papírové faxy pomocí telefonní linky. Volitelná sluzba Fax na serveru je na pístroji dostupná funkce, která umozuje snímat dokumenty a odesílat je prostednictvím faxového serveru na jakýkoli faxový pístroj pipojený k telefonní síti. POZNÁMKA: Funkce Zabudovaný fax i Fax na serveru mohou být na pístroji WorkCentre nainstalovány soucasn, lze vsak vzdy pouzívat jen jednbu pístroje jsou popsány v zákaznické dokumentaci, která je soucástí výrobku. Neprovádjte zádnou údrzbu tohoto výrobku, která není popsána v zákaznické dokumentaci. Postupujte podle informací o elektrické bezpecnosti uvedených v zákaznické dokumentaci dodávané s výrobkem. Zaízení pro odpojení tohoto pístroje tvoí napájecí sra. Je pipojena jako výmnný díl k zadní cásti pístroje. Aby v pístroji nebyla z&aacuté snadno oddlit. Tento doplnk se instaluje odsazení namísto dokoncovacího zaízení. Dokoncovací Existuje 5 druh dokoncovacích zaízení, která závisí na konfiguraci pístroje: zaízení - Základní kanceláské dokoncovací zaízení - Kanceláské dokoncovací zaízení - Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení - Profesionální dokoncovací zaízení s vazacem brozur Chcete-li zjistit typ dokoncovacího zaízení a dalsí informace o vsech typech dokoncovacích zaízeních, viz,,dokoncovací zaízení" na stran 7. Vybrané dokoncovací zaízení se instaluje namísto výstupní pihrádky pro odsazení. Strucná uzivatelská pírucka Strana 5 Základní informace o výrobku Základní informace o výrobku Drování Tuto volbu mzete pouzívat, pokud je vás pístroj vybaven libovolným ze tí druh dokoncovacího zaízení s drováním. K dispozici je píslusenství pro drování 2 otvor, 3 otvor, 4 otvor a 4 svédských otvor. Kazdý list je drován samostatn, pocet list v sad proto není omezen. Rzná píslusenství pídavného drování lze zakoupit jako doplnk, nicmén najednou lze nainstalovat jen jedno. Pomocí praktické sesívacky lze rucn sesívat az 50 list gramáze 90 g/m2 nebo stoh o maximální výsce 5,5 mm. Zásobník sesívacky pojme svorek. POZNÁMKA: Ped montází praktické sesívacky musí být do pístroje nainstalován praktický podstavec. Praktická sesívacka Zásobník obálek Píslusenství pro základní fax (zabudovaný) Píslusenství pro rozsíený fax (zabudovaný) Fax pro sít LAN Fax na serveru Tento zásobník se instaluje namísto zásobníku papíru 2 a slouzí k tisku obálek. Zásobník lze nastavit na vtsinu bzných formát a má kapacitu az 50 obálek. Toto píslusenství aktivuje pipojení jedné telefonní linky. Základní fax, jinak také nazývaný zabudovaný fax, nasnímá pedlohy a odesle je na vtsinu typ faxových pístroj pipojených k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pístroje pímo na zadané císlo faxu. Umozuje pipojení dvou telefonních linek k pístroji. Disponuje vsemi funkcemi píslusenství základního faxu vcetn moznosti soucasného odesílání i píjmu fax. Slouzí k odesílání pedloh na faxový pístroj, jenz je pipojen k veejné telefonní síti. Obrazy jsou odeslány z pocítace PC pímo na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat tistné faxy prostednictvím faxového serveru. Obrazy jsou odeslány z pístroje na externí faxový server, který je penese na zadané císlo faxu. Umozuje uzivatelm odesílat a pijímat faxy pes internet nebo intranet. pamt' pro docasné uchování snímaných informací.

10 Internetový fax Snímání v síti Sada Snímání pro export Úctování v síti Standardní úctování Xerox Externí kontrolní zaízení Pamt' 256 MB pro elektronické tídní (EPC) Strana 6 Strucná uzivatelská pírucka Základní informace o výrobku Horní pihrádka Pihrádka stohovace Horní pihrádka Pihrádka stohovace Základní kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Kanceláské dokoncovací zaízení Horní pihrádka Pihrádky stohovace Pihrádka stohovace Zásobník vazace brozur Rozsíené kanceláské dokoncovací zaízení Profesionální dokoncovací zaízení (s vazacem brozur) Základní Pojme az 250 list papíru v horní pihrádce a az 1000 list v pihrádce stohovace. Stohovac kanceláské dokáze tídit, stohovat a sesívat výstup v závislosti na zvolených funkcích. Zásobník dokoncovací sesívacky pro základní kanceláské dokoncovací zaízení pojme minimáln 3000 svorek. Strana 8 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Základní informace o ovládacím panelu Funkce Zobrazuje funkce úlohy. Nápovda Zpístupuje doplkové informace. Pístup Zpístupuje Nástroje pro úpravu výchozích nastavení na pístroji. Stav úlohy Zobrazuje informace o prbhu zpracování úlohy. Jazyk Zmní text na alternativní jazyk. Zrusit vse Vrátí vsechny funkce na výchozí nastavení. Stav pístroje Zobrazuje aktuální stav pístroje. Perusit Docasn zastaví aktuální úlohu, aby se mohla provést prioritní úloha. Indikátor nizsí spoteby Ukazuje, zda je pístroj v rezimu nizsí spoteby. Pozastavit Docasn zastaví aktuální úlohu. * Hvzdicka operace DTMF Slouzí k zahájení (Dual Tone Multi-frequency). Start Spoustí úlohu. Vytácecí pauza Vkládá pauzu do telefonního císla pi faxovém penosu. Kízek Doteková obrazovka Zobrazuje a volí vsechny dostupné programovací funkce vcetn cinností pi odstraování závad a vseobecných informací o pístroji. Vymazat Vymaze císelné hodnoty nebo poslední zadanou císlici. Udává znak pro vytácení nebo oznacuje císlo skupinového vytácení. Nkteré funkce pístroje, nap. tlacítka [Potvrdit] vypnte pístroj. Vsechny úlohy kopírování ve front budou odstranny, tiskové úlohy ve front budou obnoveny. Pokud vyberete tlacítko [Zrusit], budou moznosti vypnutí zruseny a pístroj zstane pipraven k pouzití. Strana 10 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete pozadovaný zásobník papíru. POZNÁMKA: Zásobníky papíru 1 a 2 lze nastavit na vsechny formáty mezi A5 a A3. Zásobníky papíru 3 a 4 jsou jednoúcelové zásobníky papíru, které lze nastavit pouze pro papír o formátu A4 nebo 8,5 x 11" podávaný delsí stranou. 2 Vlozte do zásobníku papír. Papír nesmí být nad znackou naplnní. Zavete zásobník. POZNÁMKA: U zásobník papíru 1 a 2 zajistte, aby se vodítka zlehka dotýkala papíru, jinak nemusí být automaticky zjistný formát správný. 3 Zvolte tlacítko [Potvrdit] NEBO zásobník znovu naprogramujte pomocí tlacítka [Zmnit formát] anebo [Zmnit typ a barvu], pokud se zmnil formát, typ nebo barva. POZNÁMKA: Ovte, ze formát, typ a barva jsou správné. Pro standardní kopírovací papír by mla být zvolena následující nastavení: Formát A4 Typ Obycejný papír Barva Bílá POZNÁMKA: Nkteré konfigurace pístroje nepodporují tisk obálek podrobnjsí informace viz kapitola Základní informace o výrobku. Strucná uzivatelská pírucka Strana 11 Zacínáme Zakládání papíru Zacínáme Zacínáme Kopírování 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Otevete obrazovku Základní kopírování (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce kopírování patí: vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li dostupné dokoncovací zaízení; automatické zmensení/zvtsení; pidávání potistných nebo prázdných prokládacích list do sad fólií; pidávání potistných nebo prázdných obal; vkládání potistných ci prázdných list nebo zálozek; mazání okraj a rámeck; ulození naprogramovaných voleb pro casto provádné úlohy; nastavení kvality obrazu; kopírovaní pedloh rzných formát; uspoádání více obraz na stránce; pidávání anotací; posun obrazu; vytvoení úlohy pro aplikaci rzného programování v sad dokument; vytváení brozur.

11 Strana 12 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Polozte stranu 1 karty ID na sklo pro pedlohy. 2 Otevete obrazovku Kopírování karty ID (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 1. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 1 karty bude nasnímána pouze jednou. 4 Polozte stranu 2 karty ID na sklo pro pedlohy. Zvolte na dotekové obrazovce pozadované funkce kvality obrazu strany 2. Zadejte pozadovaný pocet kopií. Stisknte tlacítko [Start]. POZNÁMKA: Strana 2 karty bude nasnímána a ob strany budou vytistny na jednostrannou výstupní kopii. Strucná uzivatelská pírucka Strana 13 Zacínáme Kopírování karty ID Zacínáme Zacínáme Ukládání k opakovanému vytistní 1 2 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. Otevete obrazovku Uloz. ke znovuvyt. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 3 Vyberte pozadovanou volbu. Chcete-li dokument ulozit bez tisku, vyberte moznost [Jen ulozit]. Pokud chcete vytisknout kopii a dokument ulozit, vyberte moznost [Kopírovat a ulozit ]. Vyberte slozku, do které chcete dokument ulozit. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Strana 14 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme 1 Otevete obrazovku Znovu vyt. uloz. úl. (v pípad poteby stisknte tlacítko [Funkce] na ovládacím panelu). 2 Vyberte slozku, do které jste dokument ulozili. Vyberte dokument ze seznamu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Vyberte pozadovanou volbu: Chcete-li dokument vytisknout a potom vymazat, vyberte moznost [Tisk]. tlacítko [Start]. Mezi funkce faxu patí: nastavení rozlisení, odesílání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zpozdní spustní odesílání faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 17 Zacínáme Zasílání faxu na serveru Zacínáme Zacínáme Zasílání internetového faxu Internetový fax je volitelná funkce sít'ových pístroj WorkCentre. 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 Zvolte funkci [Internetový fax]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Internetový fax bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte tlacítko [Ulozit]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. 3 Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce internetového faxu patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu, zmna výchozího nastavení formátu souboru. Strana 18 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Dalsí informace o snímání v síti naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [Snímání v síti]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkci Snímání v síti bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Zvolte pozadovanou sablonu. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Po dokoncení otevete úlohu na pracovní stanici. Mezi funkce snímání v síti patí: nastavení pozadavk pro obrazový výstup, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, zmna místa urcení pro nasnímaný obraz. Strucná uzivatelská pírucka Strana 19 Zacínáme Snímání dokumentu do souboru Zacínáme Zacínáme Zasílání u Dalsí informace o funkci naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Vlozte dokumenty do podavace pedloh nebo na sklo pro pedlohy. POZNÁMKA: Pedlohy se snímají pouze jednou. 2 3 Zvolte funkci [ ]. POZNÁMKA: Je mozné, ze pro pístup k funkcím u bude nutné nejprve vybrat tlacítko [Vsechny sluzby]. Vyberte polozku [Komu], zadejte ové údaje pro píjemce a vyberte polozku [Zadat]. Zvolte polozku [Upravit pedmt], zadejte pedmt a zvolte tlacítko [Ulozit]. Zvolte pozadované funkce na dotekové obrazovce. Stisknte tlacítko [Start]. Mezi funkce u patí: nastavení veejného nebo interního adresáe, nastavení rozlisení, snímání dvoustranných pedloh, programování formátu snímaných pedloh, nastavení kvality obrazu. Strana 20 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Je-li pístroj pipojen k síti, lze dokumenty tisknout pímo z pocítace pomocí dodaného ovladace tisku CentreWare. Tiskový ovladac musí být nainstalován na vsech pocítacích, které pístroj vyuzívají k tisku. 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Klepnte na tlacítko [Pedvolby], provete pozadované nastavení a klepnte na tlacítko [OK].

12 Klepnutím na dalsí tlacítko [OK] vytisknte dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce tisku patí: 1stranný nebo 2stranný tisk; vytváení sesitých nebo drovaných sad, je-li tato funkce k dispozici; zmna rozlisení tisku; pidání úvodního informacního listu; pidání pedního obalu; nastavení kvality obrazu; pidání vodoznaku; znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 21 Zacínáme Tisk z pocítace Zacínáme Zacínáme Zasílání faxu v síti LAN Dalsí informace o funkci Fax v síti LAN naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 1 Zvolte funkci [Tisk] v dané aplikaci. Jako tiskárnu vyberte tento pístroj. 2 Stisknte tlacítko [Pedvolby]. Vyberte v rozevírací nabídce [Typ úlohy] polozku [Fax]. Zadejte podrobné údaje pro píjemce a vyberte pozadované funkce. Klepnutím na tlacítko [OK] odeslete dokument. POZNÁMKA: V závislosti na pouzité aplikaci mze být postup odlisný. Mezi funkce faxu v síti LAN patí: tvorba telefonního seznamu, potvrzení, rychlost odesílání, rozlisení, cas odeslání, úvodní strana. Strana 22 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami je u pístroje WorkCentre dostupný, je-li nainstalována volba kompatibilní s jazykem PostScript 3TM. Internetové sluzby vyuzívají webové uzivatelské rozhraní zabudované v pístroji ke komunikaci mezi serverem HTTP a pístrojem. Tato moznost je dostupná pouze tehdy, kdyz je pístroj pipojen k síti. 1 Otevete webový prohlízec a zadejte: a adresu TCP/IP tiskárny. Stisknte klávesu [Enter] na klávesnici pocítace. Zobrazí se výchozí okno Status (stav). TIP: Neznáte-li adresu TCP/IP pístroje, postupujte podle pokyn na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). 2 Klepnte na kartu [Print] (Tisk) a provete výbr podle svých poteb. 3 Klepnte na tlacítko [Browse] (Procházet) a najdte soubor, jenz chcete vytisknout. Klepnte na tlacítko [Submit Job] (Odeslat úlohu). POZNÁMKA: Dalsí informace o pouzití Internetových sluzeb naleznete na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému). Mezi funkce internetových sluzeb patí: vytváení, úprava a mazání sablon pro snímání, je-li dostupné Snímání v síti, posun úlohy na zacátek tiskové fronty, mazání nebo uvolnní úlohy ve front, zobrazení stavu pístroje, znovuvytistní ulozených úloh. Strucná uzivatelská pírucka Strana 23 Zacínáme Tisk s internetovými sluzbami Zacínáme Zacínáme Pihlasování a odhlasování Pokud byl aktivován rezim ovení, je teba zadat platné císlo uzivatele, aby bylo mozné pistupovat k funkcím pístroje. Ovování je uzitecný nástroj pro správu zabezpecení v síti, který omezuje, zakazuje a sleduje pístup k síti prostednictvím pístroje. Nastavením ovování mze správce systému omezit pístup k funkcím , Snímání v síti, Fax na serveru a Internetový fax. Sítí ovený pístup Hostitelský pístup Xerox Secure Access Vyzaduje sít'ové jméno pro pihlásení a heslo. Pokud nemáte sít'ový úcet v místní síti, nebudete v tomto rezimu oveni. Vyzaduje vseobecné heslo, které nastavuje správce systému. Heslo budete muset získat od správce systému. Vyzaduje nakonfigurovanou kartu a ctecku karet, kterou nastavuje správce systému. Pístupové údaje budete muset získat od správce systému. Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Interní auditron, zadejte pomocí numerické klávesnice ctymístné heslo a stisknte tlacítko [Zadat]. Obrazovka pihlásení interního auditronu Chcete-li se pihlásit pi aktivované funkci Úctování v síti, zadejte platné ID uzivatele a ID úctu a stisknte tlacítko [Zadat]. 1 Obrazovka pihlásení pro úctování v síti 2 3 Provete pozadovanou úlohu. Odhlásení: Stisknte tlacítko [Pístup ] na ovládacím panelu. Na dotekové obrazovce vyberte tlacítko [Odhlásení]. Strana 24 Strucná uzivatelská pírucka Zacínáme Pístroj mzete pizpsobit tak, aby vyhovoval vasemu pracovnímu prostedí a pracovním postupm. Správce systému nebo pístroje mze pístroj nastavit, pizpsobit a spravovat pomocí Nástroj pro správu systému. Po instalaci pístroje je doporuceno pizpsobit jeho funkce a nastavení tak, aby pln vyhovovala pozadavkm uzivatel. Optimálního výkonu pístroje dosáhnete, sdlíte-li své pozadavky správci systému nebo pístroje. Pro pístup k funkci Nástroje se pouzívá tlacítko Pístup na ovládacím panelu. Nkterá nastavení v rámci funkce Nástroje mají kritický vliv na provoz pístroje; píslusné obrazovky jsou proto chránny heslem, aby nebylo mozné jejich nastavení neúmysln zmnit nebo porusit. Úplné pokyny pro pístup a nastavení Nástroj pro správu systému najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem.

13 Mezi nástroje pro správu systému patí: nastavení systému, výchozí nastavení obrazovek, ovládání pístupu a úctování, výchozí nastavení funkcí, nastavení pipojení a sít, správa spotebního materiálu, testy pístroje, správa úsporného rezimu, nastavení faxu. Strucná uzivatelská pírucka Strana 25 Zacínáme Pizpsobení pístroje Zacínáme Zacínáme Dalsí pomoc 1 Pístup k front úloh Stisknte tlacítko Stav úlohy na ovládacím panelu. Zobrazí se fronta Vsechny nedokoncené úlohy. Zkontrolujte stav úlohy. Dalsí dostupné fronty si mzete prohlédnout po stisku tlacítka [Dalsí fronty]. 2 Pístup k nápovd on-line Stiskem tlacítka Nápovda mzete kdykoli vyvolat obrazovky s nápovdou on-line. Dalsí informace vám poskytnou hlásení, pokyny na obrazovce a grafické prvky. 3 Dalsí nápovda Pokud budete pi pouzití pístroje potebovat dalsí nápovdu, mzete vyuzít následujících mozností: Vyhledejte si potebné informace na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Vyhledejte si potebné informace na disku CD System Administration (CD1) (Správa systému), který je soucástí sady disk CD dodávané s pístrojem. Navstivte nase webové stránky pro uzivatele na adrese www. xerox.com nebo se obrat'te na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox a uvete výrobní císlo pístroje. Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. Tlacítkem [Údaje o pístroji] zobrazíte výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo také najdete na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 26 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Spotební materiál Spotební materiál pedstavují polozky pístroje, které je nutné doplovat nebo vymovat, napíklad papír, svorky a soucástky, které mze mnit uzivatel. Pokud chcete objednat spotební materiál spolecnosti Xerox, obrat'te se na místní zastoupení spolecnosti Xerox a uvete název spolecnosti, císlo produktu a výrobní císlo pístroje. vymte az poté, co vás k tomu píslusné hlásení vyzve. Pi výmn soucástky, kterou mze mnit uzivatel, postupujte podle pokyn v uzivatelském rozhraní ci v cásti Maintenance (Údrzba) na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. UPOZORNNÍ: Pi výmn spotebního materiálu NEODSTRAUJTE víka a kryty, které jsou upevnny srouby. údrzbu, která NENÍ specificky popsána v dokumentaci dodávané pístrojem. Zásobníky svorek Je-li pístroj vybaven dokoncovacím zaízením, bude nutné po zobrazení hlásení s píslusnými pokyny vymnit zásobník ci zásobníky svorek. tekutiny pímo na zádnou plochu. Píslusenství a cisticí prostedky pouzívejte pouze tak, jak je uvedeno v této dokumentaci. Vsechny cisticí prostedky skladujte mimo dosah dtí. VAROVÁNÍ: Pi cistní pístroje nepouzívejte cisticí prostedky ve spreji pod tlakem. U nkterých tlakových aerosolových nádobek mohou být pouzity výbusné smsi, které nejsou vhodné pro pouzití v elektrických zaízeních. V pípad pouzití takových cisticích prostedk hrozí nebezpecí výbuchu a pozáru. 1 Sklo pro pedlohy a sklo pro penos stálou rychlostí Na hadík, který nepoustí chloupky, naneste standardní nebo antistatický cisticí prostedek spolecnosti Xerox. Kapalina by se nemla nikdy nalévat pímo na sklo. Otete docista celou plochu skla. Otete veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. POZNÁMKA: Skvrny nebo stopy na skle se pi kopírovaní penesou ze skla pro pedlohy na výtisky. Skvrny na skle pro penos stálou rychlostí se projeví jako pruhy na výtiscích pi kopírování z podavace pedloh. Sklo pro penos stálou rychlostí 2 Doteková obrazovka Pouzijte lehce navlhcený mkký hadík, který nepoustí chloupky. Otete docista celou plochu vcetn dotekové obrazovky. Odstrate veskeré zbytky cistým hadíkem nebo papírovou utrkou. Dalsí informace o údrzb ostatních cástí pístroje najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) ze sady disk CD dodávané s pístrojem. Strana 28 Strucná uzivatelská pírucka Údrzba Dalsí informace najdete na webových stránkách pro zákazníky na adrese com. Mzete se také spojit s Centrem podpory zákazník spolecnosti Xerox budete potebovat výrobní císlo pístroje. 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Zvolte polozku [Údaje o pístroji]. Zobrazí se telefonní císlo Centra podpory zákazník a výrobní císlo pístroje. Strucná uzivatelská pírucka Strana 29 Údrzba Dalsí pomoc Údrzba Údrzba Strana 30 Strucná uzivatelská pírucka Odstraování závad POZNÁMKA: Dalsí informace o odstraování závad najdete na disku CD Interactive User Guide (CD2) (Interaktivní uzivatelská pírucka) nebo System Administration (CD1) (Správa systému).

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Odstraování poruch 1 Pokud nastane chyba, zobrazí se chybová obrazovka s pokyny pro její odstranní. Podle tchto pokyn chybu odstrate. POZNÁMKA: Vsechny odstranné vytistné listy se automaticky znovu vytisknou, jakmile bude odstrann zaseknutý papír. 2 Zaseknutý papír Na chybové obrazovce bude uvedeno, kde se papír zasekl. Pomocí zelených úchytek a rukojetí uvedených v pokynech zobrazených na obrazovce zaseknutý papír odstrate. Zkontrolujte, jestli jsou vsechny úchytky a rukojeti pro odstranní zaseknutého papíru ve správné pozici. U úchytek a rukojetí pro odstranní papíru by nemly blikat cervené indikátory. POZNÁMKA: Oblasti pro odstraování zaseknutého papíru se lisí v závislosti na modelu a konfiguraci pístroje. 3 Zaseknuté dokumenty Podle pokyn odstrate vsechny dokumenty z podavace pedloh a ze skla pro pedlohy. Uspoádejte znovu pedlohy jako na zacátku úlohy a znovu je vlozte do pístroje. Pedlohy se automaticky znovu zpracují. Pokud nejste schopni závadu odstranit, vyhledejte v následující kapitole kontaktní informace místního Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox, kde získáte dalsí pomoc. Strucná uzivatelská pírucka Strana 31 Odstraování závad Odstraování závad Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox Pokud není mozné odstranit závadu podle pokyn na dotekové obrazovce, vyzkousejte Tipy pro odstraování závad v následující kapitole mohou vám pomoci rychle problém vyesit. Pokud potíze petrvají, obrat'te se na Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox. Centrum podpory zákazník spolecnosti Xerox bude pozadovat následující informace: povahu problému, výrobní císlo pístroje, pípadný chybový kód a název a adresu vasí spolecnosti. Zjistní výrobního císla 1 Stisknte tlacítko [Stav pístroje] na ovládacím panelu. 2 3 Dojde k zobrazení obrazovky Informace o pístroji. Vyberte kartu [Chyby], na které jsou uvedeny údaje o posledních chybách spolecn s chybovými kódy. Po výbru polozky [Údaje o pístroji] se zobrazí telefonní císlo Centra podpory zákazník spolecnosti Xerox a výrobní císlo pístroje. POZNÁMKA: Výrobní císlo se také nachází na kovovém stítku na vnitní stran pedních dvíek. Strana 32 Strucná uzivatelská pírucka.

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. User Guide XT3008CS0-1 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Velká Británie

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY

MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Střední škola Kostka s.r.o. MANUÁL PRO TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY Verze 1.5 1 Obsah: - Str. 3 Tiskové a kopírovací služby - SafeQ - Str. 3 Identifikační ČIP a dobíjení kreditu na SafeQ účet - Str. 4 Uživatelský

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více