Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází"

Transkript

1 Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Lewisovy vzorce Teorie rezonance Teorie Lewisových kyselin a bází Tvary molekul pomocí teorie VSEPR ybridizace A Teploty tání a varu kovaletních sloučenin

2 Struktura molekul nepřechodn echodných prvků struktura anorganických látek mikroskopické uspořádání atomů (elektronová a atomová konfigurace). elektronová konfigurce obsazení jednotlivých jednelektronových stavů (orbitalů) elektrony atomová konfigurace topologie vzájemná poloha atomů v prostoru, sousedství (Lewisovy vzorce) geometrie vazebné délky a úhly (metoda VSEPR a teorie hybridizace)

3 Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin Strukturní vzorec znázorňující rozložení valenčních elektronů v kovalentní sloučenině vazebné páry nevazebné páry Symbol prvku jádro + vnitřní elektrony Valenční elektrony čárky (hist. tečky) označující elektronové páry ktetové pravidlo Atomy nepřechodných prvků se ve sloučeninách snaží dosáhnout konfigurace 8 elektronů. tj. 4 páry, vazebnéči nevazebné snaha o zaplnění valenčních orbitalů ns 2 np 6 konfigurace vzácného plynu platí pro kovalentní sloučeniny s a p prvků! Výjimky: 1. elektronově deficitní molekuly prvky ze skupin IA, IIA, IIIA BF 3 2. hypervalentní sloučeniny prvků vyšších period (účast d orbitalů) PCl 5

4 Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin 1. Počet valenčních elektronů, korekce na náboj částice 2. Vytipovat centrální atom zpravidla nejméně elektronegativní prvek 3. Zakreslit σ-skelet molekuly 4. Umístit zbylé el. páry (nevazebné a π-páry) ctít oktetové pravidlo Př náboj 1 celkem 8 e párů 4 "vzdálené" okolí atomu 8 e = oktet "blízké" okolí atomu 5 e

5 Formáln lní náboje Náboj, který by byl na atomu, kdyby všechny jeho vazebné elektrony byly sdíleny rovnoměrně. Formální náboj = počet valenčních e volného atomu počet valenčních e vázaného atomu Formální náboj = počet valenčních e neutrálního atomu počet e v blízkém okolí atomu 1. Volný pár přispívá dvěma elektrony 2. Vazebný pár přispívá jedním elektronem Nejstabilnější struktura je obvykle ta, kde je "nejméně formálních nábojů" (součet absolutních hodnot formálních nábojů je minimální) "blízké" okolí atomu 5 e formální náboj 6 5 = +1

6 Clarkova metoda buď násobné vazby nebo atom skupiny IA, IIA, IIIA nemá oktet vytipovat centr. atom a načrtnout strukturu bez sečíst všechny valenční elektrony (Z) vyčíslit 6y+2 (y=počet atomů jiných než ) > 6y+2? Z < = Všechny atomy mají oktet přidat elektrony centrální atom má rozšířenou val. slupku konec ne vybrat minimum Vypočíst sumu form. nábojů ano více možností? 1. násobné vazby 2. oktety na konc. atomech 3. centrální atom přidat

7 Resonanční struktury delokalizace V některých případech nelze znázornit částici jediným Lewisovým vzorcem dvě či více alternativních resonančních struktur resonanční hybrid Př.: 3, NCl Å 1.28 Å 117 Teorie M ukazuje, že násobná vazba je ve skutečnosti delokalizovaná elektrony obsazují orbital, který se rozprostírá přes více atomů

8 Resonanční struktury Resonanční struktury stejný σ-skelet molekuly podobné polohy atomů stejný počet nepárových e (stejný celkový spin) liší se polohou: násobných vazeb (π elektronů) nevazebných párů hypotetická mezní struktura nepředstavuje existující molekulu (neplést s rovnováhou!) lze jí přisoudit energii k obrazu molekuly přispívá tím více, čím má nižší energii

9 Resonanční struktury Rezonanční energie Nižší energii mají resonanční struktury (tj. nejvíce přispívají k obrazu molekuly): 1. splňující oktetové pravidlo 2. nesoucí malý počet "malých" formálních nábojů 3. se zápornými form. náboji na elektronegativních atomech a naopak 4. které nemají souhlasné form. náboje na sousedních atomech Př.: kyanatanový anion NC : N C N C N C E 1 < E 2 << E 3

10 Stabilní vazebná topologie má resonanční strukturu s nízkou energií neobsahuje trojčlenné cyklické řetězce (pnutí) N N N centrální atom má nejmenší elektronegativitu (Cl Cl) vykazuje více resonančních struktur 2 N N 2 vs. N=N Nejstabilnější maximální suma rozdílu elektronegativit sousedních atomů minimální suma absolutních hodnot formálních nábojů

11 Lewisovy kyseliny a báze Kyselina: Báze: akceptor elektronového páru elektrofilní částice donor elektronového páru nukleofilní částice Reakce LK + LB (neutralizace): vytvoření donor-akceptorové (kovalentní) vazby vznik "primárního aduktu" B N B N sp 2 sp 3 sp 3 sp 3

12 Interakce LK a LB z pohledu M LK LB Interakce opět: E LUM M vhodná energie vhodná symetrie M ighest ccupied M LUM Lowest Unoccupied M (SM Single ccupied M)

13 Lewisovy kyseliny a bázeb Kyseliny: elektronově deficitní molekuly (neúplný oktet) BF 3, CCl 2 kationty (kovů i nekovů) Al 3+, + molekuly s násobnými vazbami a "rozumnou rezonanční strukturou" C 2, N 3 molekuly s nízkoležícími d-orbitaly SiF 4, PCl 5 i PCl 3 akceptory využívající σ* nebo π* protivazebný orbital I 2 2 SiCl 4 Si 2 + Cl 2 CCl 4 C 2 + Cl Báze: molekuly s nevazebným elektronovým párem N 3, S 2, π-donory C 2 4

14 Lewisovy kyseliny a bázeb Z hlediska centrálního atomu může být molekula zároveň LK a LB: S 2 PCl 3 Sn 2+ : Cl [PtCl 4 ] 2 SnCl 2 SnCl 3 [Pt(SnCl 3 ) 5 ] 3

15 Reakce LK + LB Adice: C C Substituce (adice + eliminace): P Cl Cl Cl Cl P Cl Cl -Cl Cl P Cl Cl P P

16 Tvary molekul nepřechodn echodných prvků Metoda VSEPR Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Sidwick, Powell 1940 Gillespie, Nyholm 1957 geometrie molekuly minimum celkové energie v prostoru souřadnic všech atomů energie molekuly - repulze mezi elektrony - repulze mezi jádry - přitažlivá energie mezi el. a jádry - kinetická energie elektronů VSEPR uvažuje pouze repulzi valenčních elektronových párů jejich prostorové uspořádání odpovídá minimu repulzní energie

17 Metoda VSEPR Elektronový pár se snaží co nejvíce přiblížit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních el. párů Repulze mezi elektronovými páry klesá v pořadí - 2 nevazebné elektronové páry - vazebný pár s π interakcí vazebný pár - vazebný pár nevazebný pár - 2 vazebné elektronové páry Mezi strukturami s 90 interakcemi je upřednostněna konfigurace s minimem těchto interakcí

18 Metoda VSEPR Centrální atom (CA) X Ligandy (L) koordinační číslo (CN) Sterické (efektivní koordinační) číslo (SN) celkový počet σ-vazebných a nevazebných elektronových párů C C SN=2 SN=3 SN=4 SN základní tvar odpovídá CN = SN a všechny ligandy stejné základní tvar odvozené tvary různé ligandy nebo jeden či více nevazebných párů nebo lokalizované π-vazby N F F S SN=5 F F

19 Lineárn rní molekuly SN = 2 základní tvar lineární AX 2 α = 180 R α r R = 2r sin(α/2) E = α 2 q cos( α / 2) 2 4r sin ( α / 2) E = = 0 2 q = R 2 q 2r sin( α / 2) α = π, π π Př: BeCl 2, C 2, gcl 2, ZnI 2 odvozený tvar lineární (CN=1) AXE

20 ybridizace CA lineárn rních molekul SP CA lineárních molekul, CN=2, stejné ligandy, př.: C 2 ϕ 1 = N (s + p) ϕ 2 = N (s p) N = 1 / 2 Molekula F neúplná hybridizace ϕ F1 ϕ F2 ϕ F1 1s ϕ F2 nevazebný

21 Trigonáln lně planárn rní a odvozené tvary SN = 3 základní tvar rovnostranný trojúhleník AX 3 α = 120 Př. : BCl 3, N 3, C 3 2 odvozený tvar lomený (tvar V) CN=2 AX 2 E α < 120 Př. : 3, N 2, SnCl 2 α

22 Trigonáln lně planárn rní a odvozené tvary SN = 3 odvozený tvar rovnoramenný trojúhelník CN=3 AX 2 Y X χ y < χ x α < 120 d(a-x) AX2Y > d(a-x) AX3 α Y X χ y > χ x α > 120 X d(a-x) AX2Y < d(a-x) AX3 α Y 122.1!! C X 122.1

23 CN=3 SP 2 Typy hybridizace planární rs. molekuly, stejné ligandy ϕ 1 = s / 3 + 2/ 6 p x ϕ 2 = s / 3 p x / 6 + p y / 2 ϕ 3 = s / 3 p x / 6 p y / 2 33% s-charakter 67% p-charakter jiné kombinace pro planární rs. molekuly sd 2 - (s, d xy, d x2-y2 ) dp 2 - (d z2, p x, p y ) d 3 - (d z2, d xy, d x2-y2 )

24 Tetraedrické a odvozené tvary SN = 4 základní tvar tetraedr AX 4 α = Př. : C 4, Cl 4, S 4 2 odvozený tvar trigonální pyramida CN=3 AX 3 E α < Př. : N 3, PF 3, 3 +, Cl 3!!α N3 = α P3 = 93.3 α As3 = 91.8

25 SN = 4 Tetraedrické a odvozené tvary odvozený tvar trigonální pyramida CN=4 AX 3 Y χ y < χ x α < d(a-x) AX3Y > d(a-x) AX4 α χ y > χ x α > d(a-x) AX3Y < d(a-x) AX4 odvozený tvar deformovaný tetraedr CN=4 AX 2 Y 2

26 SN = 4 Tetraedrické a odvozené tvary odvozený tvar lomený (tvar V) CN=2 AX 2 E 2 Př. : 2, SCl 2, Cl 2 α C4 = α N3 = α 2 = α 2 = α 2S = 92.2 α 2Se = 91.0 odvozený tvar lineární CN=1 AXE 3 Př. : Cl,

27 CN=4 SP 3 Typy hybridizace tetraedrické molekuly, stejné ligandy ϕ 1 = N (s + p x p y + p z ) ϕ 2 = N (s p x + p y + p z ) ϕ 3 = N (s p x p y p z ) ϕ 4 = N (s + p x + p y p z ) N = 1/2 25% s-charakter 75% p-charakter alternativně kombinace sd 3 - (s, d xy, d xz, d yz )

28 Trigonáln lní bipyramida a odvozené tvary SN = 5 základní tvar trigonální bipyramida AX 5 α 1 = 120, α 2 = 90 2 druhy poloh ekvatoriální (rs. ) axiální (lineární) - delší Př. : PCl 5, AsF 5, PF 3 (C 3 ) 2 míšení axiálních a ekvatoriálních poloh mezipoloha tetragonální pyramida

29 Trigonáln lní bipyramida a odvozené tvary SN = 5 odvozený tvar deform. tetraedr ( houpačka ) CN=4 AX 4 E seesaw Př. : SF 4, R 2 TeCl 2 odvozený tvar deform. trig. bipyramida CN=5 AX 4 Y Př. : PF 4 C 3, SF 4 elektropozitivnější atom v ekv. poloze

30 Trigonáln lní bipyramida a odvozené tvary SN = 5 odvozený tvar tvar T CN=3 AX 3 E 2 Př. : ClF 3, (C 6 5 )ICl 2 odvozený tvar lineární CN=2 AX 2 E 3 Př. : XeF 2, ICl 2, I 3

31 Typy hybridizace CN=5 trigonálně bipyramidální molekuly SP 3 D ekvatoriální směr sp 2 (s, p x,p y ) + axiální směr pd (p z,d z2 ) alternativně kombinace - sp 3 d = sp (s, p z ) + dp 2 (d z2, p x,p y ) - spd 3 = sp (s, p z ) + d 3 (d z2, d xy,d x2-y2 ) - spd 3 = dp (d z2, p z ) + sd 2 (s, d xy,d x2-y2 ) dp 2

32 ktaedr a odvozené tvary SN = 6 základní tvar oktaedr AX 6 α = 90 Př. : SF 6, PCl 6, SiF 6 2 odvozený tvar tetragonální pyramida CN=5 AX 5 E Př. : BrF 5, XeF 4

33 ktaedr a odvozené tvary SN = 6 odvozený tvar čtverec CN=4 AX 4 E 2 Př. : ClF 4, XeF 4 Typy hybridizace CN=4 SP 2 D ϕ 1 = s /2 + p x / 2 + d x2-y2 /2 ϕ 2 = s /2 p x / 2 + d x2-y2 /2 ϕ 3 = s /2 + p y / 2 d x2-y2 /2 ϕ 4 = s /2 p y / 2 d x2-y2 /2

34 Typy hybridizace CN=6 SP 3 D 2 oktaedrické molekuly (s, p x, p y, p z, d x2-y2,d z2 ) ϕ 1 = s / 6 + p z / 2 + d z2 / 3 ϕ 2 = s / 6 p z / 2 + d z2 / 3 ϕ 3 = s / 6 + p x / 2 d z2 / 12 + d x2-y2 /2 ϕ 4 = s / 6 p x / 2 d z2 / 12 + d x2-y2 /2 17% s-charakter 50% p-charakter 33% d-charakter ϕ 5 = s / 6 + p y / 2 d z2 / 12 d x2-y2 /2 ϕ 6 = s / 6 p y / 2 d z2 / 12 d x2-y2 /2

35 Vyšší koordinace CN 7 : pentagonální bipyramida Př.: IF 7 capped oktaedr capped trigonální prizma CN 8 : tetragonální antiprizma Př: TaF 3-8 trigonální dodekaedr CN 9 : capped trigonální prizma (3x) Př: Re 2-9

36 Dipólový moment kvantitativní vyjádření míry polarity vazby měřitelná veličina µ D = q e r q- q+ r víceatomové molekuly µ D = Σe q i r i i celkový µ D může být nulový, přestože jsou jednotlivé vazby polární vektorový součet Př.: BF 3 Pozn.: 1 Debye = 1 x esu.cm = 3.3 x C. m

37 Typy mezimolekulových interakcí

38 Teploty tánít a varu kovaletních sloučenin Závisí na mezimolekulových interakcích polarizovatelnost atomů polarizovatelnost vazeb (pevnost intramolekulárních vazeb) polarita molekul symetrie molekul C 3 C 3 C 3 13 C 138 C C 3 C 3 C 3 t t 24 C 48 C 13 C t v 144 C 139 C 138 C

39 Teploty tánít a varu kovaletních sloučenin ydridy nekovů T t T v T t T v T [ C] T [ C] F Cl Br I S 2 Se 2 Te halogenovodíky chalkogenovodíky

40 Mezimolekulové interakce Teplota varu [ C] 40 0 C -40 N 3 2 F t t 159 C 215 C počet typ (intermolekulární intramolekulární)

Tvary víceatomových molekul. Nevazebné mezimolekulové interakce

Tvary víceatomových molekul. Nevazebné mezimolekulové interakce Tvary víceatomových molekul Nevazebné mezimolekulové interakce Lewisovy vzorce kovalentních sloučenin ybridizace atomových orbitalů (A) Tvary molekul metoda VSEPR Dipólový moment Van der Waalsovy síly

Více

Orbitaly, VSEPR 1 / 18

Orbitaly, VSEPR 1 / 18 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment 1 / 18 Formální náboj Rozdíl mezi

Více

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec, 16. listopadu / 21

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec,  16. listopadu / 21 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment Zdeněk Moravec, http://z-moravec.net

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O ybridizace MOLCAO se v empirických úvahách

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Koordinacní slouceniny

Koordinacní slouceniny ACH 11 Koordinacní slouceniny Koordinační sloučeniny Nadmolekulární sloučeniny Komplexní sloučeniny Supramolekulární chemické sloučeniny Alfred Werner 1893 NC 1914 za návrh oktaedrické struktury komplexů

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

Bc. Miroslava Wilczková

Bc. Miroslava Wilczková KOMPLEXNÍ SLOUČENINY Bc. Miroslava Wilczková Komplexní sloučeniny Začal studovat Alfred Werner. Na základě získaných chemických a fyzikálních vlastností objasnil základní rysy jejich vnitřní struktury,

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,

Více

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem l u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby l dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O H H Hybridizace l MO-LCAO se v empirických

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Chemická vazba II Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače s principem

Více

Koordinacní slouceniny

Koordinacní slouceniny Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz ACH 11 Koordinacní slouceniny Koordinacní slouceniny Koordinační sloučeniny Nadmolekulární sloučeniny Komplexní sloučeniny Supramolekulární chemické sloučeniny Alfred

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

Koordinační sloučeniny. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Koordinační sloučeniny. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Koordinační sloučeniny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Koordinační sloučeniny, komplexy L 4 L n M L 3 L 1 L 2 Koordinační sloučenina často také zvaná komplex nebo komplexní

Více

Komplexní částice (koordinační)

Komplexní částice (koordinační) Komplexní částice (koordinační) - komplexní částice (ionty, molekuly ) vznikají koordinací ligandu na centrální atom vzniká donor-akceptorová kovalentní vazba kovalentní vazba lišící se pouze mechanismem

Více

Chemická vazba. Molekula vodíku. Elektronová teorie. Oktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Pevnost vazby vazebná energie.

Chemická vazba. Molekula vodíku. Elektronová teorie. Oktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Pevnost vazby vazebná energie. Elektronová teorie ktetové pravidlo (Kossel, Lewis, 1916) Chemická vazba sdílení 2 valenčních e - opačného spinu 2 atomy za vzniku stabilní elektronové konfigurace vzácného plynu Spojení atomů prvků v

Více

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách 1/4/011 Molekuly 1 Molekula definice IUPC elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí odpovídat snížení na ploše potenciální

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9)

Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9) Anorganická chemie Odpovědi k úlohám na konci kapitol (1-9) KAPITOLA 1 1.1 Každý izotop: 24 e, 24 p; 26, 28, 29 a 30 n, ve stejném pořadí. 1.2 Pouze jeden izotop, např. P, Na, Be. 1.3 (a) 17 13Al, 13 p,

Více

KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH. 1. Úvod. Koordinační chemie 2010 Kapitola 3, Vazebné teorie

KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH. 1. Úvod. Koordinační chemie 2010 Kapitola 3, Vazebné teorie KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH 1. Úvod Nejprve zdůvodnění toho, proč se pouštíme do následujícího výkladu: S objevem koordinačních sloučenin, s přijetím představy o jejich prostorovém uspořádání, s tím,

Více

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní 32 Polarita vazeb a reaktivita 2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní efekty ktetové pravidlo je užitečné pro prvky druhé periody (,, ) a halogeny. Formální náboj atomu určíme jako rozdíl počtu

Více

Koordinační neboli komplexní sloučeniny

Koordinační neboli komplexní sloučeniny Koordinační neboli komplexní sloučeniny Historie Zakladatelem chemie koordinačních sloučenin byl Alfred Werner na přelomu 19. a 20. století, v roce 1918 dostal za objevy v této oblasti Nobelovu cenu za

Více

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro Chemická vazba John Dalton 1766-1844 Amadeo Avogadro 1776-1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904-1981 Fritz W. London 1900-1954 Teorie molekulových orbitalů Friedrich und 1896-1997

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Kyslík, Chalkogeny Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače s chemií

Více

Základní částice mikrosvěta Jádro. Rozdělení prvků podle elektronové konfigurace. PTP a její zákonitosti

Základní částice mikrosvěta Jádro. Rozdělení prvků podle elektronové konfigurace. PTP a její zákonitosti Struktura látek Chemické vazby Obsah Stavba atomu Základní částice mikrosvěta Jádro Elektronový obal Rozdělení prvků podle elektronové konfigurace PTP a její zákonitosti Ch i ká b Chemická vazba Interakce

Více

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Periodická soustava prvků 1829 Döbereiner Triády: Li, Na, K; Ca, Sr, Ba; S, Se, Te; Cl, Br, I; 1870 Meyer - atomové objemy 1869, 1871 Mendelejev předpověď vlastností chybějících prvků (Sc, Ga, Ge, Tc,

Více

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Využívá se (především) absorpce elektromagnetického záření roztoky stanovovaných látek. Látky jsou přítomny ve formě molekul

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Koordinační sloučeniny. Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole

Koordinační sloučeniny. Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole Koordinační sloučeniny Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole 16. března 2017 1 / 18 Koordinační sloučeniny Koordinační sloučeniny jsou známy

Více

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby 6.3. Periodická soustava prvků, chemické vazby Předpoklady: 060301 Nejjednodušší atom: vodík s jediným elektronem v obalu. Ostatní prvky mají více protonů v jádře i více elektronů v obalu změny oproti

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

02 Nevazebné interakce

02 Nevazebné interakce 02 Nevazebné interakce Nevazebné interakce Druh chemické vazby Určují 3D konfiguraci makromolekul, účastní se mnoha biologických procesů, zodpovědné za uspořádání molekul v krystalu Síla nevazebných interakcí

Více

John Dalton Amadeo Avogadro

John Dalton Amadeo Avogadro Spojením atomů vznikají molekuly... John Dalton 1766 1844 Amadeo Avogadro 1776 1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904 1981 Fritz W. London 1900 1954 Teorie molekulových orbitalů

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

ORGANICKÁ CHEMIE úvod

ORGANICKÁ CHEMIE úvod ORGANICKÁ CEMIE 1 ORGANICKÁ CEMIE úvod Organické látky = látky přítomné v organismu VIS VITALIS ŽIVOTNÍ SÍLA r. 1828 F. Wőhler připravil močovinu. Močovina byla první organickou sloučeninou připravenou

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÁ VAZBA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÁ VAZBA Chemická vazba = síla, která drží atomy ve sloučenině, podílejí se na ní valenční elektrony Elektronové vzorce (užívané pro s and p prvky): valenční elektrony jsou znázorněny tečkami kolem

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Periodická soustava prvků Lavoisier 1789 33(21) prvků Traité Élémentaire de Chimie (1789) první moderní učebnice chemie Dalton 1808-36 prvků Berzelius 1813-14 - 47 prvků Mendělejev 1869-63 prvků Poslední

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Elektrické vlastnosti pevných látek

Elektrické vlastnosti pevných látek Elektrické vlastnosti pevných látek elektrická vodivost gradient vnějšího elektrického pole vyvolá přenos náboje volnými nositeli (elektrony, díry, ionty) měrná vodivost = e n n e p p [ -1 m -1 ] Kovy

Více

Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier

Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier Periodická soustava prvků Prvky známé od nepaměti: Au, Ag, Fe, S, C, Zn, Cu, Sn, Pb, Hg, Bi P první objevený prvek, Hennig Brand (1669) Lavoisier 1789 33 (21) prvků Traité Élémentaire de Chimie (1789)

Více

Otázka: Periodická soustava prvků. Předmět: Chemie. Přidal(a): Claire Rye

Otázka: Periodická soustava prvků. Předmět: Chemie. Přidal(a): Claire Rye Otázka: Periodická soustava prvků Předmět: Chemie Přidal(a): Claire Rye Periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. (vyplývá z pravidel, jimiž se řídí výstavba

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA. Doc. RNDr. Hana KULVEITOVÁ, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA. Doc. RNDr. Hana KULVEITOVÁ, Ph.D. Chemie prvků VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OPORA Název opory/předmětu: CHEMIE II. Číslo předmětu: 617403/01 Autor/Autoři: Doc.

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ PERIODICKÝ ZÁKON VY_32_INOVACE_03_3_06_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Dmitrij

Více

Chemická vazba. Menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model lokalizovaných elektronových párů (Lewis, VB,

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeniny - ligandy (L) se váží k centrálnímu atomu (M) - komplexem může být elektroneutrální nebo nabitý

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy

Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy Chemie Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy Panelový systém pro demonstraci chemických pokusu magnetický držák dobrá viditelnost na provádený ˇ pokus prehledné ˇ postupné

Více

ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE

ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE Vznik komplexu: vazba se uskutečňuje donor-akceptorovým způsobem (z hlediska Lewisovy teorie kyselin a zásad jde o acidobazickou reakci) P 5 + P 6 P + P ligandy centrální atom

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Mezimolekulové interakce

Mezimolekulové interakce Mezimolekulové interakce Interakce molekul reaktivně vzniká či zaniká kovalentní vazba překryv elektronových oblaků, mění se vlastnosti nereaktivně vznikají molekulové komplexy slabá, nekovalentní, nechemická,

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů

Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů Počítání elektronů aneb o struktuře a reaktivitě organokovů Rh = 9 3* P = 6 = 1 Počet el. 16 Celk náboj 0 3*P - -1 - ox stav +1 Cr = 6 2*Bz = 12 Počet el. 18 Celk náboj 0 2*Bz - - ox stav 0 Jiří Pospíšil

Více

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Většina atomů má tendenci se spojovat do větších celků (molekul), v nichž jsou vzájemně vázané chemickou vazbou. Chemická vazba je

Více

Přehled pravděpodobnostních rozdělení

Přehled pravděpodobnostních rozdělení NSTP097Statistika Zima009 Přehled pravděpodobnostních rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní(Bernoulliovo, nula-jedničkové) rozdělení X Alt(p) p (0, ) X {0,} Hustota: P[X= j]=p j ( p) j, j {0,} Středníhodnota:

Více