Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Ekonomika aktuálně > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: květen říjen 2015 > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Pavel Koukal, Rödl & Partner Praha Úvodem > V probíhající sezoně sestavování a schvalování účetních závěrek a hospodářských výsledků, jakož i výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi spojenými osobami za uplynulé účetní období není v praxi vždy náležitě zohledňována ta zásadní skutečnost, že je již bez výjimek třeba u všech obchodních korporací postupovat důsledně podle nové právní úpravy koncernového práva, účinné od 1. ledna Cílem tohoto příspěvku je přitom upozornit na hlavní otázky a možné problémy, na které nelze v rámci korporátní úpravy i praktického fungování koncernových vztahů nikdy zapomínat. V poměrně nepřehledných a často i zmatených poměrech prvního roku účinnosti nového zákona o obchodních korporacích nebylo často jasné, zda a do jaké míry lze na stávající obchodní společnosti aplikovat ustanovení nové právní úpravy. To se mimo jiné týkalo i nové úpravy koncernových vztahů, soustředěné zejména, ale nikoli výlučně, do dílu zákona o obchodních korporací nazvaného Podnikatelská seskupení, jež zahrnuje ustanovení 71 až 91. Tyto občasné výkladové problémy přitom souvisely nejen s tím, že ne každá obchodní korporace se již v meziobdobí stačila ve smyslu přechodných ustanovení ZOK přizpůsobit anebo již zcela podřídit novému zákonu, ale byly logicky dány i tím, že výroční zprávy a zprávy o vztazích byly v loňském roce ještě vypracovány za účetní období roku 2013, tedy období předcházející účinnosti nové právní úpravy. V letošním roce však již není pochybností o tom, že zprávy o vztazích se musí řídit požadavky ZOK a že nové úpravě koncernového práva jednoznačně podléhají i všechny vzájemné vztahy mezi řídící a řízenými společnostmi v rámci koncernu. V praxi je přitom častým neduhem skutečnost, že neobyčejně široká a složitá oblast koncernových vztahů je zužována výhradně a pouze na problematiku zprávy o vztazích, ačkoliv tato je pouze vyjádřením a jakousi veřejnou deklarací existence a povahy těchto vztahů. Základní chybou je proto přetrvávající tendence vnímat a řešit koncernové vztahy či jejich optimální nastavení pouze ve vazbě na zprávu o vztazích, která představuje jen viditelný vrcholek, nikoliv již základ a vlastní podstatu pomyslného ledovce. Přestože je možné obecně konstatovat, že nové koncernové právo je do značné míry liberální až benevolentní, neznamená to v žádném případě, že nemusí být koncernovým vztahům věnována náležitá a trvalá pozornost. Platí totiž, že právní úprava je sice v zásadě benevolentní k odpovědnosti a povinnostem ovládajících, respektive řídících osob (pro které se již u nás vžilo zjednodušující označení mateřská společnost), ale o to více přísná je vůči řízeným osobám (dceřiným společnostem) a členům jejich statutárního orgánu. Jestliže totiž v důsledku vlivu řídící (mateřské) společnosti a související transakce vznikne na straně řízené (dceřiné) společnosti 1

2 Právo aktuálně / Daně aktuálně újma, poskytuje zákon o obchodních korporacích mateřské společnosti možnost vyvinit se anebo se zprostit povinnosti hradit vzniklou újmu, tak pro dceřinou společnost a členy jejího statutárního orgánu to zdaleka neznamená, že jsou v souvislosti s tím i oni jakékoli případné odpovědnosti automaticky zproštěni. Celá věc je v celkovém souhrnu komplikována nejen související novou úpravou odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodní korporace, ale vedle toho i řadou dalších okolností, včetně existence samostatné a ve své podstatě zcela odlišně nastavené daňové úpravy, která určité zvýhodnění koncernu v zákoně nijak nezohledňuje. Je to dáno tím, že česká právní úprava daně z příjmů vychází v otázce takzvaných transferových cen z důsledného požadavku na zachování obvyklých cen mezi spojenými osobami, včetně společností organizačně začleněných v rámci koncernu, jež je založen na principu jednotného řízení. Pokud jde o otázku odpovědnosti členů statutárního orgánu řízené (dceřiné) společnosti v rámci koncernu, tato je zdánlivě zmírněna možností, aby orgán řídící (mateřské) společnosti mohl za stanovených podmínek udělovat pokyny orgánu řízené společnosti, a to i ve věcech týkajících se obchodního vedení společnosti, které jinak náleží do výhradní působnosti statutárního orgánu. Problém je v tom, že ani v takovém případě nejsou členové statutárního orgánu dceřiné společnosti zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že jsou i v takovém případě povinni jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, v obhajitelném zájmu společnosti a činit tak s nezbytnou loajalitou. Právě požadavek loajality hraje v daných souvislostech zásadní úlohu, neboť se týká loajality člena statutárního orgánu vůči (své) společnosti a nikoliv vůči koncernu či mateřské společnosti. Z těchto a řady dalších důvodů je proto třeba věnovat maximální možnou pozornost jak vnitrokoncernové organizační, tak i smluvní a daňové úpravě vzájemných vztahů mezi členy koncernu. Jedině tak je totiž možné zajistit a v případě potřeby i spolehlivě prokázat, že tyto vzájemné vztahy jsou v souladu jak s požadavky koncernového práva ze zákona obchodních korporacích, tak i s požadavky daňových předpisů k transferovým cenám a s tím spojené dokumentace. Vaše kontaktní osoba: > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha Úvodem > Od 1. dubna 2015 nabyla účinnosti další část nařízení vlády č. 361/2014 Sb., na základě kterého se rozšiřuje možnost přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Na některé souvislosti tohoto rozšíření poukazují následující řádky. Rozšíření a úprava přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Od 1. ledna 2015 v rámci boje proti daňovým podvodům novela zákona o DPH přináší také možnost rozšířeného použití přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v tuzemsku mezi dvěma plátci DPH v ČR. Nově budou z tohoto pohledu rozlišovány dva druhy plnění. Plnění, u kterých se bude přenesení daňové povinnosti v tuzemsku uplatňovat přímo na základě zákona, takzvané trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, a plnění, u kterých se přenesení daňové povinnosti v tuzemsku bude uplatňovat na základě nařízení vlády, takzvané dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti. Pro rok 2015 upravuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Podle tohoto nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije při převodu povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to od 1. ledna Nutno dodat, že v tomto případě se nejedná o věcnou změnu, protože došlo pouze k přesunu úpravy, která byla v minulosti uvedena v zákoně o DPH, do nařízení vlády. Dále se podle uvedeného nařízení režim přenesení daňové povinnosti uplatní na takzvané vybrané zboží, jež je přesně definováno. Kategorie vybraného zboží je zvláštní tím, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze v případě konkrétního jednotlivého zdanitelného JUDr. Pavel Koukal advokát / Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Květen 2015 plnění, jehož základ daně u veškerého dodaného vybraného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění překročí částku 100 tisíc korun (bez DPH). Zjednodušeně lze uvést, že základ daně na daňovém dokladu (faktuře) překračuje v úhrnu 100 tisíc. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí kupující. V případě dodávky zboží, jehož základ daně u veškerého dodaného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění nepřekročí částku 100 tisíc korun, je prodávající povinen uplatnit DPH v běžném režimu. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí prodávající. Do kategorie vybraného zboží jsou zařazeny: a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, , , , nebo b) kovy, včetně drahých kovů, jež jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, , 7113 až 7118, 7302, až , 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), jež je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a na které se vztahuje zvláštní režim podle 90 zákona o dani z přidané hodnoty 5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504 Režim přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží se podle stanovených pravidel uplatňuje od 1. dubna 2015, s výjimkou cukrové řepy, kde se režim přenesení daňové povinnosti bude uplatňovat podle stanovených pravidel od 1. září Nejasnosti při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží Se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží mohou být vzhledem k nedokonalosti právní úpravy spojeny určité nejasnosti. Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ) k této problematice uveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy informaci (dále jen Informace GFŘ ), ve které k některým nejasnostem poskytuje vysvětlení či uvádí doporučený postup. V případě dodání vybraných výrobků uskutečněných před 1. dubnem 2015 vzniká nejasnost ohledně oprav základu a výše daně, pokud datum uskutečnění opravy nastane 1. dubna 2015 a později. Otázkou je, zda se má na tato plnění uplatnit nařízení vlády. GFŘ se k této nejasnosti přímo nevyjadřuje. Na základě definice zdanitelného plnění a definice opravy základu daně a výše daně je možné podle našeho názoru dojít k závěru, že na opravu základu daně a výše daně u zdanitelného plnění uskutečněného před 1. dubnem 2015 se použije režim uplatnění DPH podle původního zdanitelného plnění. Pokud tedy režim přenesení daňové povinnosti nebyl u původního zdanitelného plnění, které se uskutečnilo před 1. dubnem 2015, uplatněn, pak režim přenesení daňové povinnosti nebude uplatněn ani na opravu základu DPH a výše DPH, která se uskuteční u tohoto plnění 1. dubna 2015 a později. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží před 1. dubnem 2015, kdy k uskutečnění dodávky dojde 1. dubna 2015 a později, se podle Informace GFŘ použije 92 odst. 7 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení záloha zůstane zdaněna v původním režimu uplatnění DPH a režim přenesení daňové povinnosti se použije na nedoplatek k danému plnění. Zda se daný režim přenesení daňové povinnosti použije také na přeplatek, není z Informace GFŘ zcela jasné. Posuzování překročení hranice 100 tisíc korun pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti se odvíjí od definice a výkladu konkrétního zdanitelného plnění, v rámci kterého je nutné se také vypořádat s vymezením rozsahu konkrétního zdanitelného plnění. Následně v návaznosti na vymezené a uskutečněné jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění je vystaven daňový doklad. Pokud základ daně za vybrané zboží (částka bez DPH) na tomto daňovém dokladu přesáhne částku 100 tisíc, pak je pro toto jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění použit režim přenesení daňové povinnosti; přitom platí, že pokud je na daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží pak se tyto sčítají pro výše uvedené posouzení. Nejistota při vymezení konkrétního zdanitelného plnění může například nastat za situace, kdy se ve stejný den uskuteční pro daného příjemce několik dodávek vybraného 3

4 Daně aktuálně V některých případech může být také obtížné správně stanovit, zda prodávané zboží patří či nepatří do kategorie vybraného zboží. Zde lze využít možnosti, kterou dává zákon o DPH, a požádat o závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti GFŘ. Případně je možné také využít ustanovení zákona o DPH, podle kterého platí za určitých podmínek fikce pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Tato fikce se uplatní v případě, pokud plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, mají důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá použití režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim u daného zdanitelného plnění použijí. zboží, kdy tyto dodávky vybraného zboží jednotlivě nepřesáhnou hranici 100 tisíc korun, ale v souhrnu tuto hranici překročí. GFŘ ve své informaci upozorňuje na skutečnost, že pokud bude dodávka vybraného zboží uměle rozdělena proto, aby režim přenesení daňové povinnosti nebyl použit, pak správce daně může tento postup napadnout a neuznat nárok na odpočet DPH u kupujícího. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží se tato záloha z hlediska uplatnění DPH neposuzuje samostatně, ale ve vztahu k hodnotě konkrétního jednotlivého zdanitelného plnění, na které je tato záloha zaplacena. To znamená, že na základě smlouvy má být jako jedno plnění uskutečněna dodávka mobilních telefonů v hodnotě 150 tisíc korun. Odběratel zaplatí na tuto dodávku zálohu ve výši 50 tisíc. Vzhledem k tomu, že prodej mobilních telefonů jako jedno konkrétní zdanitelné plnění přesahuje 100 tisíc, nebude platba zálohy zdaněna DPH u prodávajícího, i když má hodnotu Kč, ani kupující u této platby nepřizná DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, protože dodávka vybraného zboží v režimu přenesení daňové povinnosti se přiznává pouze k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Informace GFŘ se dále vyjadřuje k různým situacím zaplacení a zúčtování zálohy a situacím, kdy se po zaplacení zálohy změní hodnota základu daně u zdanitelného plnění, na které byla záloha zaplacena. Informace GFŘ řeší také další situace, které v zákoně o DPH nejsou upraveny, nebo kdy ze zákona může vyplynout více postupů při uplatnění DPH. Jedná se například o opravu základu daně a výše daně, kdy se touto opravou hodnota základu daně u původního plnění změní z hranice Kč a nižší na částku přesahujícího částku Kč nebo naopak se touto opravou hodnota základu daně u původního zdanitelného plnění přesahujících částku Kč sníží na částku Kč nebo nižší. Informace GFŘ se také vyjadřuje k situaci, kdy dochází k opravě základu dané u více zdanitelných plnění, například při uplatnění bonusů či jiných forem hromadných slev, kdy některá zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v běžném režimu uplatnění DPH a jiná zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v režimu přenesení daňové povinnosti. Finanční rizika plynoucí z nejasností při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží dopadají na prodávajícího i na kupujícího. Na prodávajícího za situace, kdy na prodej nesprávně aplikuje režim přenesení daňové povinnosti a správce daně bude požadovat běžné uplatnění DPH, tedy bude požadovat po prodávajícím doplatit DPH a příslušné sankce. Na kupujícího pak tehdy, kdy prodávající nesprávně aplikuje běžný režim zdanění, když správně měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti a správce daně neuzná u kupujícího nárok na odpočet DPH u nakoupeného zboží, tj. správce daně bude požadovat po kupujícím vrátit uplatněný odpočet a DPH a zaplatit příslušné sankce. Praxe naznačuje, že použití hranice 100 tisíc korun klade vyšší nároky na vymezení jednotlivého zdanitelného plnění, jeho rozsahu a svázání případné platby zálohy s tímto jednotlivým zdanitelným plněním. Z toho také plynou vyšší nároky na přípravu smluv mezi prodávajícím a kupujícím, které by na tyto skutečnosti měly pamatovat. Zvýšenou pozornost by prodávající a kupující měli při sjednávání smluv věnovat také tomu, zda cena bude stanovena v režimu běžného zdanění DPH nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Variabilita možných situací, kterou použití hranice 100 tisíc korun v praxi přináší a na které zákon o DPH nepamatuje, a složitost jejich řešení v praxi by měla vést tvůrce zákona k zamyšlení, zda by v případě prodejů mezi dvěma plátci DPH do 100 tisíc korun (včetně základu daně) neměla být zavedena možnost dobrovolného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vaše kontaktní osoba: Ing. Václav Olšanský daňový poradce Tel.:

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Květen 2015 > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Radim Botek, Eva Hoskovcová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Dne 23. června 2014 schválila Národní účetní rada Interpretaci I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele. Jak upravit údaje vykazované za minulé účetní období za účelem jejich srovnatelnosti s vykazovanými údaji za běžné účetní období? Princip časové srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce je obecně uznávanou zásadou zakotvenou v zákoně o účetnictví, 1 9, odst. 6 a dále rozvedenou ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., 4, odst. 5 a 7. V praxi je však úprava srovnávacích údajů často opomíjena. Změna aktuálně vykazovaných srovnávacích údajů, které jsou převzaty z minulých účetních závěrek, není v rozporu s jejich předchozím schválením a zveřejněním. Účetní závěrka běžného období je opět schvalována nejvyšším orgánem společnosti (například valnou hromadou), a to včetně srovnávacích údajů. Změna srovnávacích údajů není porušením zásady bilanční kontinuity, protože ta zajišťuje, aby počáteční zůstatky rozvahových účtů, jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo. V případě, že dojde ke změně srovnávacích údajů, účetní jednotka musí v příloze uvést důvod těchto změn, včetně uvedení stavu před změnou a po změně. Řešení časové srovnatelnosti vykazovaných účetních údajů Na základě významnosti účetní jednotka posoudí, zda doje k opravě srovnávacích údajů. Významná jsou taková opomenutí nebo chybná uvedení položek, která by mohla jednotlivě nebo společně ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů přijímaná na základě účetní závěrky. Pokud jsou chyby či opomenutí nevýznamného charakteru, jsou vykázány ve výsledku běžného roku. Reklasifikace položek vykazovaných v účetní závěrce Srovnávací údaje se reklasifikují obdobným způsobem jako aktuální údaje. Například, pokud jsme v minulém období vykazovali náklady za pojištění ve finančních nákladech a nyní je vykazujeme v ostatních provozních nákladech, je potřeba tuto změnu promítnout i do srovnávacích údajů. Nebo pokud v aktuálním období vykazujeme detailnější výčet položek, je zapotřebí tento výčet promítnout i do srovnávacích údajů. Opravy chyb Při opravě chyb upraví účetní jednotka srovnávací údaje tak, aby tyto údaje vypadaly, jako kdyby chyba nenastala, a to s výjimkami níže uvedenými. Pokud se upravují srovnávací údaje ve výkazu zisku a ztrát za určité srovnávací období, v rozvaze se tyto úpravy promítnou do výsledku hospodaření za běžné období, který je uveden ve srovnávacích údajích. V případě, že chyba ve výnosech či nákladech nastala v účetním období, které předcházelo vykazovaným srovnávacím obdobím, ve srovnávacích údajích výsledovky se oprava nijak neprojeví. V rozvaze se příslušně upraví A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Pokud chyba nespočívala v nesprávných nákladech nebo výnosech, upraví se srovnávací údaje pouze v rozvaze, případně také ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Srovnávací údaje uváděné ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu musí na rozdíl od ostatních výkazů obsahovat samostatně původní hodnoty minulých období a opravené hodnoty. Za opravu chyby lze například považovat zaúčtování opravné položky k pohledávce za dlužníkem, na kterého již v okamžiku sestavení minulé účetní závěrky byl vyhlášen konkurs. 5

6 Ekonomika aktuálně Změna metody Při změně metody účetní jednotka upraví srovnávací údaje tak, aby byly vykazovány, jako by příslušná metoda byla použita i v obdobích, ze kterých srovnávací údaje pocházejí. Technicky je postupováno stejně jako v případě opravy chyb. Jako příklad změny metody můžeme uvést změnu metody odepisování dlouhodobého majetku z časových na výkonové odpisy. Sloupce se srovnávacími údaji, které neodpovídají údajům uvedeným v minulých účetních závěrkách v důsledku jejich opravy, musí být adekvátně označeny (například minulé období opraveno ). Změna účetních odhadů Při změně odhadů se srovnávací údaje neupravují. Změnou odhadu může být míněno například zpřesnění doby životnosti odpisovaných aktiv či intervalů pro vyhodnocení zastaralosti zásob. Účetní jednotky, respektive zaměstnanci jejich finančních oddělení jsou velmi často nuceni rozhodnout, zda by se změna v oblasti účetnictví a výkaznictví měla klasifikovat jako oprava chyby, změna odhadu nebo změna účetní metody. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že většina případů nemá jednoznačné řešení. Častým příkladem může být změna výpočtu opravných položek k zásobám. Příčinou změny mohou být například: > Změna kritérií (parametrů) v rámci jinak stejného algoritmu stanovení opravných položek v tomto případě by se pravděpodobně jednalo o změnu odhadu; > Nová metodika, kdy je například dosavadní způsob založený na obrátkovosti nahrazen metodou čisté prodejní ceny tady lze hovořit o změně metody; V ostatních případech se u rozvahy jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje se u ostatních výkazů neuvedou nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. Je-li aktuální účetní období delší nebo kratší než 12 měsíců, u rozvahy se jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje u ostatních výkazů se buď neuvádějí nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. V příloze účetní jednotka vždy uvede důvod nestejně dlouhých období. Nová účetní jednotka Nová účetní jednotka včetně účetních jednotek vzniklých v důsledku přeměn obchodních společností vykáže v rozvaze sestavené za její první účetní období srovnávací údaje pocházející ze zahajovací rozvahy. V ostatních výkazech se srovnávací údaje neuvádějí. Pokračující účetní jednotka z přeměny obchodní společnosti mimo změny právní formy Účetní jednotka vykáže srovnávací údaje pocházející z její konečné účetní závěrky sestavené k datu, kterému bezprostředně předchází rozhodný den pro fúzi. Výjimkou je situace, kdy by uvedení takových údajů bylo zavádějící. V takovém případě se vykazují pouze srovnávací údaje v rozvaze, které budou převzaty ze zahajovací rozvahy. Změna právní formy V mezitímní účetní závěrce sestavené pro účely změny právní formy se srovnávací údaje neuvádějí. V konečné účetní závěrce sestavené ke dni, kterému předchází den > Oprava dlouhodobě chybně nastavených pravidel v evidenci zásob vedoucích ke špatné výši zaúčtovaných opravných položek zde bychom měli přistoupit k opravě chyby. Více k problematice oprav chyb, změn odhadů a změn účetních metod v článku z Mandantenbriefu 1/2015. Nestejně dlouhá účetní období Týká se situace, kdy je aktuální účetní období 12měsíční a srovnávací období bylo rozděleno do více kratších účetních období a takové údaje za 12 měsíců lze získat prostým součtem údajů za tato kratší období. V rozvaze jsou pak uvedeny srovnávací údaje z rozvahy sestavené před 12 měsíci a v ostatních výkazech údaje získané součtem za výše uvedená kratší období. 6

7 Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Vydání: Květen 2015 Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 21. května 2015, místo konání bude upřesněno Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Červen zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, se srovnávací údaje řídí stejnými pravidly jako v případě nestejně dlouhých období. V první řádné účetní závěrce po změně právní formy se srovnávací údaje přebírají z předchozí řádné účetní závěrky. Souběh Pokud účetní jednotka řeší více zmíněných případů najednou, musí respektovat všechna pravidla pro tyto případy. Nevykázání srovnávacích údajů má v případě konfliktu přednost. Vaše kontaktní osoba: Ing. Radim Botek auditor / Associate Partner Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: květen říjen 2015 Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek 34 Česko = Kazachstán. Kazachstán = Vaše šance v Asii 15. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Serikzhan Alikhanov, Michael Quiring, Petr Novotný, Ivo Mareš Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Září Jednatel s.r.o. povinnosti a odpovědnost z právního, daňového a auditorského pohledu 23. září 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Alena Spilková Říjen Jak včas předcházet podnikatelským rizikům. Význam vnitřního kontrolního systému 7. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Květen Minimální mzda v Německu 19. května 2015, Hospodářská komora České republiky Přednáší: Alena Klikar, Václav Vlk, Lukáš Pflug 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Tři komplikovaná účetní témata zásoby, rezervy, odložená daň 14. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Rene Vazac, David Trytko, Lenka Kudrnová Novinky IFRS (I. část) 21. října 2015 v dopoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Novinky IFRS (II. část) komplikované příklady účtování a vykazování 21. října 2015 v odpoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Více o programu a online přihlášky na Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Květen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nadbytečnost zaměstnance jako výpovědní důvod Daně aktuálně

Více

Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů

Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období (nahrazuje I 11) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 09_2014 prosinec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 09_2014 prosinec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 09_2014 prosinec

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Jak nařídit exekuci zahraničního rozsudku v rámci EU Daně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Nastavení BMD pro režim přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015

Nastavení BMD pro režim přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 Nastavení BMD pro režim přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 zachován pro dosavadní položky a to včetně převodů emisních povolenek. S

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2015 duben 2015

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Klientské informace č. 3

Klientské informace č. 3 Klientské informace č. 3 Česká republika listopad 2015 Kontrolní hlášení další detaily Jak jsme Vás již informovali, je v České republice od 1. ledna 2016 zavedena povinnost podávat kontrolní hlášení pro

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Leden 2013 www.roedl.cz Obsah: Novoroční editorial > Pošleme mu výpověď e-mailem > Změny DPH v roce 2013 >

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v Èeské republice Vydání: Únor 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Soutěž na dodavatele či zhotovitele Daně aktuálně > Daně krátce

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 15. KVĚTNA 2014 HRADEC KRÁLOVÉ PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ

Více