Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Ekonomika aktuálně > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: květen říjen 2015 > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Pavel Koukal, Rödl & Partner Praha Úvodem > V probíhající sezoně sestavování a schvalování účetních závěrek a hospodářských výsledků, jakož i výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi spojenými osobami za uplynulé účetní období není v praxi vždy náležitě zohledňována ta zásadní skutečnost, že je již bez výjimek třeba u všech obchodních korporací postupovat důsledně podle nové právní úpravy koncernového práva, účinné od 1. ledna Cílem tohoto příspěvku je přitom upozornit na hlavní otázky a možné problémy, na které nelze v rámci korporátní úpravy i praktického fungování koncernových vztahů nikdy zapomínat. V poměrně nepřehledných a často i zmatených poměrech prvního roku účinnosti nového zákona o obchodních korporacích nebylo často jasné, zda a do jaké míry lze na stávající obchodní společnosti aplikovat ustanovení nové právní úpravy. To se mimo jiné týkalo i nové úpravy koncernových vztahů, soustředěné zejména, ale nikoli výlučně, do dílu zákona o obchodních korporací nazvaného Podnikatelská seskupení, jež zahrnuje ustanovení 71 až 91. Tyto občasné výkladové problémy přitom souvisely nejen s tím, že ne každá obchodní korporace se již v meziobdobí stačila ve smyslu přechodných ustanovení ZOK přizpůsobit anebo již zcela podřídit novému zákonu, ale byly logicky dány i tím, že výroční zprávy a zprávy o vztazích byly v loňském roce ještě vypracovány za účetní období roku 2013, tedy období předcházející účinnosti nové právní úpravy. V letošním roce však již není pochybností o tom, že zprávy o vztazích se musí řídit požadavky ZOK a že nové úpravě koncernového práva jednoznačně podléhají i všechny vzájemné vztahy mezi řídící a řízenými společnostmi v rámci koncernu. V praxi je přitom častým neduhem skutečnost, že neobyčejně široká a složitá oblast koncernových vztahů je zužována výhradně a pouze na problematiku zprávy o vztazích, ačkoliv tato je pouze vyjádřením a jakousi veřejnou deklarací existence a povahy těchto vztahů. Základní chybou je proto přetrvávající tendence vnímat a řešit koncernové vztahy či jejich optimální nastavení pouze ve vazbě na zprávu o vztazích, která představuje jen viditelný vrcholek, nikoliv již základ a vlastní podstatu pomyslného ledovce. Přestože je možné obecně konstatovat, že nové koncernové právo je do značné míry liberální až benevolentní, neznamená to v žádném případě, že nemusí být koncernovým vztahům věnována náležitá a trvalá pozornost. Platí totiž, že právní úprava je sice v zásadě benevolentní k odpovědnosti a povinnostem ovládajících, respektive řídících osob (pro které se již u nás vžilo zjednodušující označení mateřská společnost), ale o to více přísná je vůči řízeným osobám (dceřiným společnostem) a členům jejich statutárního orgánu. Jestliže totiž v důsledku vlivu řídící (mateřské) společnosti a související transakce vznikne na straně řízené (dceřiné) společnosti 1

2 Právo aktuálně / Daně aktuálně újma, poskytuje zákon o obchodních korporacích mateřské společnosti možnost vyvinit se anebo se zprostit povinnosti hradit vzniklou újmu, tak pro dceřinou společnost a členy jejího statutárního orgánu to zdaleka neznamená, že jsou v souvislosti s tím i oni jakékoli případné odpovědnosti automaticky zproštěni. Celá věc je v celkovém souhrnu komplikována nejen související novou úpravou odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodní korporace, ale vedle toho i řadou dalších okolností, včetně existence samostatné a ve své podstatě zcela odlišně nastavené daňové úpravy, která určité zvýhodnění koncernu v zákoně nijak nezohledňuje. Je to dáno tím, že česká právní úprava daně z příjmů vychází v otázce takzvaných transferových cen z důsledného požadavku na zachování obvyklých cen mezi spojenými osobami, včetně společností organizačně začleněných v rámci koncernu, jež je založen na principu jednotného řízení. Pokud jde o otázku odpovědnosti členů statutárního orgánu řízené (dceřiné) společnosti v rámci koncernu, tato je zdánlivě zmírněna možností, aby orgán řídící (mateřské) společnosti mohl za stanovených podmínek udělovat pokyny orgánu řízené společnosti, a to i ve věcech týkajících se obchodního vedení společnosti, které jinak náleží do výhradní působnosti statutárního orgánu. Problém je v tom, že ani v takovém případě nejsou členové statutárního orgánu dceřiné společnosti zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že jsou i v takovém případě povinni jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, v obhajitelném zájmu společnosti a činit tak s nezbytnou loajalitou. Právě požadavek loajality hraje v daných souvislostech zásadní úlohu, neboť se týká loajality člena statutárního orgánu vůči (své) společnosti a nikoliv vůči koncernu či mateřské společnosti. Z těchto a řady dalších důvodů je proto třeba věnovat maximální možnou pozornost jak vnitrokoncernové organizační, tak i smluvní a daňové úpravě vzájemných vztahů mezi členy koncernu. Jedině tak je totiž možné zajistit a v případě potřeby i spolehlivě prokázat, že tyto vzájemné vztahy jsou v souladu jak s požadavky koncernového práva ze zákona obchodních korporacích, tak i s požadavky daňových předpisů k transferovým cenám a s tím spojené dokumentace. Vaše kontaktní osoba: > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha Úvodem > Od 1. dubna 2015 nabyla účinnosti další část nařízení vlády č. 361/2014 Sb., na základě kterého se rozšiřuje možnost přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Na některé souvislosti tohoto rozšíření poukazují následující řádky. Rozšíření a úprava přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Od 1. ledna 2015 v rámci boje proti daňovým podvodům novela zákona o DPH přináší také možnost rozšířeného použití přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v tuzemsku mezi dvěma plátci DPH v ČR. Nově budou z tohoto pohledu rozlišovány dva druhy plnění. Plnění, u kterých se bude přenesení daňové povinnosti v tuzemsku uplatňovat přímo na základě zákona, takzvané trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, a plnění, u kterých se přenesení daňové povinnosti v tuzemsku bude uplatňovat na základě nařízení vlády, takzvané dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti. Pro rok 2015 upravuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Podle tohoto nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije při převodu povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to od 1. ledna Nutno dodat, že v tomto případě se nejedná o věcnou změnu, protože došlo pouze k přesunu úpravy, která byla v minulosti uvedena v zákoně o DPH, do nařízení vlády. Dále se podle uvedeného nařízení režim přenesení daňové povinnosti uplatní na takzvané vybrané zboží, jež je přesně definováno. Kategorie vybraného zboží je zvláštní tím, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze v případě konkrétního jednotlivého zdanitelného JUDr. Pavel Koukal advokát / Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Květen 2015 plnění, jehož základ daně u veškerého dodaného vybraného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění překročí částku 100 tisíc korun (bez DPH). Zjednodušeně lze uvést, že základ daně na daňovém dokladu (faktuře) překračuje v úhrnu 100 tisíc. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí kupující. V případě dodávky zboží, jehož základ daně u veškerého dodaného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění nepřekročí částku 100 tisíc korun, je prodávající povinen uplatnit DPH v běžném režimu. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí prodávající. Do kategorie vybraného zboží jsou zařazeny: a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, , , , nebo b) kovy, včetně drahých kovů, jež jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, , 7113 až 7118, 7302, až , 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), jež je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a na které se vztahuje zvláštní režim podle 90 zákona o dani z přidané hodnoty 5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504 Režim přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží se podle stanovených pravidel uplatňuje od 1. dubna 2015, s výjimkou cukrové řepy, kde se režim přenesení daňové povinnosti bude uplatňovat podle stanovených pravidel od 1. září Nejasnosti při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží Se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží mohou být vzhledem k nedokonalosti právní úpravy spojeny určité nejasnosti. Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ) k této problematice uveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy informaci (dále jen Informace GFŘ ), ve které k některým nejasnostem poskytuje vysvětlení či uvádí doporučený postup. V případě dodání vybraných výrobků uskutečněných před 1. dubnem 2015 vzniká nejasnost ohledně oprav základu a výše daně, pokud datum uskutečnění opravy nastane 1. dubna 2015 a později. Otázkou je, zda se má na tato plnění uplatnit nařízení vlády. GFŘ se k této nejasnosti přímo nevyjadřuje. Na základě definice zdanitelného plnění a definice opravy základu daně a výše daně je možné podle našeho názoru dojít k závěru, že na opravu základu daně a výše daně u zdanitelného plnění uskutečněného před 1. dubnem 2015 se použije režim uplatnění DPH podle původního zdanitelného plnění. Pokud tedy režim přenesení daňové povinnosti nebyl u původního zdanitelného plnění, které se uskutečnilo před 1. dubnem 2015, uplatněn, pak režim přenesení daňové povinnosti nebude uplatněn ani na opravu základu DPH a výše DPH, která se uskuteční u tohoto plnění 1. dubna 2015 a později. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží před 1. dubnem 2015, kdy k uskutečnění dodávky dojde 1. dubna 2015 a později, se podle Informace GFŘ použije 92 odst. 7 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení záloha zůstane zdaněna v původním režimu uplatnění DPH a režim přenesení daňové povinnosti se použije na nedoplatek k danému plnění. Zda se daný režim přenesení daňové povinnosti použije také na přeplatek, není z Informace GFŘ zcela jasné. Posuzování překročení hranice 100 tisíc korun pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti se odvíjí od definice a výkladu konkrétního zdanitelného plnění, v rámci kterého je nutné se také vypořádat s vymezením rozsahu konkrétního zdanitelného plnění. Následně v návaznosti na vymezené a uskutečněné jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění je vystaven daňový doklad. Pokud základ daně za vybrané zboží (částka bez DPH) na tomto daňovém dokladu přesáhne částku 100 tisíc, pak je pro toto jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění použit režim přenesení daňové povinnosti; přitom platí, že pokud je na daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží pak se tyto sčítají pro výše uvedené posouzení. Nejistota při vymezení konkrétního zdanitelného plnění může například nastat za situace, kdy se ve stejný den uskuteční pro daného příjemce několik dodávek vybraného 3

4 Daně aktuálně V některých případech může být také obtížné správně stanovit, zda prodávané zboží patří či nepatří do kategorie vybraného zboží. Zde lze využít možnosti, kterou dává zákon o DPH, a požádat o závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti GFŘ. Případně je možné také využít ustanovení zákona o DPH, podle kterého platí za určitých podmínek fikce pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Tato fikce se uplatní v případě, pokud plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, mají důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá použití režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim u daného zdanitelného plnění použijí. zboží, kdy tyto dodávky vybraného zboží jednotlivě nepřesáhnou hranici 100 tisíc korun, ale v souhrnu tuto hranici překročí. GFŘ ve své informaci upozorňuje na skutečnost, že pokud bude dodávka vybraného zboží uměle rozdělena proto, aby režim přenesení daňové povinnosti nebyl použit, pak správce daně může tento postup napadnout a neuznat nárok na odpočet DPH u kupujícího. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží se tato záloha z hlediska uplatnění DPH neposuzuje samostatně, ale ve vztahu k hodnotě konkrétního jednotlivého zdanitelného plnění, na které je tato záloha zaplacena. To znamená, že na základě smlouvy má být jako jedno plnění uskutečněna dodávka mobilních telefonů v hodnotě 150 tisíc korun. Odběratel zaplatí na tuto dodávku zálohu ve výši 50 tisíc. Vzhledem k tomu, že prodej mobilních telefonů jako jedno konkrétní zdanitelné plnění přesahuje 100 tisíc, nebude platba zálohy zdaněna DPH u prodávajícího, i když má hodnotu Kč, ani kupující u této platby nepřizná DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, protože dodávka vybraného zboží v režimu přenesení daňové povinnosti se přiznává pouze k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Informace GFŘ se dále vyjadřuje k různým situacím zaplacení a zúčtování zálohy a situacím, kdy se po zaplacení zálohy změní hodnota základu daně u zdanitelného plnění, na které byla záloha zaplacena. Informace GFŘ řeší také další situace, které v zákoně o DPH nejsou upraveny, nebo kdy ze zákona může vyplynout více postupů při uplatnění DPH. Jedná se například o opravu základu daně a výše daně, kdy se touto opravou hodnota základu daně u původního plnění změní z hranice Kč a nižší na částku přesahujícího částku Kč nebo naopak se touto opravou hodnota základu daně u původního zdanitelného plnění přesahujících částku Kč sníží na částku Kč nebo nižší. Informace GFŘ se také vyjadřuje k situaci, kdy dochází k opravě základu dané u více zdanitelných plnění, například při uplatnění bonusů či jiných forem hromadných slev, kdy některá zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v běžném režimu uplatnění DPH a jiná zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v režimu přenesení daňové povinnosti. Finanční rizika plynoucí z nejasností při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží dopadají na prodávajícího i na kupujícího. Na prodávajícího za situace, kdy na prodej nesprávně aplikuje režim přenesení daňové povinnosti a správce daně bude požadovat běžné uplatnění DPH, tedy bude požadovat po prodávajícím doplatit DPH a příslušné sankce. Na kupujícího pak tehdy, kdy prodávající nesprávně aplikuje běžný režim zdanění, když správně měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti a správce daně neuzná u kupujícího nárok na odpočet DPH u nakoupeného zboží, tj. správce daně bude požadovat po kupujícím vrátit uplatněný odpočet a DPH a zaplatit příslušné sankce. Praxe naznačuje, že použití hranice 100 tisíc korun klade vyšší nároky na vymezení jednotlivého zdanitelného plnění, jeho rozsahu a svázání případné platby zálohy s tímto jednotlivým zdanitelným plněním. Z toho také plynou vyšší nároky na přípravu smluv mezi prodávajícím a kupujícím, které by na tyto skutečnosti měly pamatovat. Zvýšenou pozornost by prodávající a kupující měli při sjednávání smluv věnovat také tomu, zda cena bude stanovena v režimu běžného zdanění DPH nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Variabilita možných situací, kterou použití hranice 100 tisíc korun v praxi přináší a na které zákon o DPH nepamatuje, a složitost jejich řešení v praxi by měla vést tvůrce zákona k zamyšlení, zda by v případě prodejů mezi dvěma plátci DPH do 100 tisíc korun (včetně základu daně) neměla být zavedena možnost dobrovolného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vaše kontaktní osoba: Ing. Václav Olšanský daňový poradce Tel.:

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Květen 2015 > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Radim Botek, Eva Hoskovcová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Dne 23. června 2014 schválila Národní účetní rada Interpretaci I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele. Jak upravit údaje vykazované za minulé účetní období za účelem jejich srovnatelnosti s vykazovanými údaji za běžné účetní období? Princip časové srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce je obecně uznávanou zásadou zakotvenou v zákoně o účetnictví, 1 9, odst. 6 a dále rozvedenou ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., 4, odst. 5 a 7. V praxi je však úprava srovnávacích údajů často opomíjena. Změna aktuálně vykazovaných srovnávacích údajů, které jsou převzaty z minulých účetních závěrek, není v rozporu s jejich předchozím schválením a zveřejněním. Účetní závěrka běžného období je opět schvalována nejvyšším orgánem společnosti (například valnou hromadou), a to včetně srovnávacích údajů. Změna srovnávacích údajů není porušením zásady bilanční kontinuity, protože ta zajišťuje, aby počáteční zůstatky rozvahových účtů, jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo. V případě, že dojde ke změně srovnávacích údajů, účetní jednotka musí v příloze uvést důvod těchto změn, včetně uvedení stavu před změnou a po změně. Řešení časové srovnatelnosti vykazovaných účetních údajů Na základě významnosti účetní jednotka posoudí, zda doje k opravě srovnávacích údajů. Významná jsou taková opomenutí nebo chybná uvedení položek, která by mohla jednotlivě nebo společně ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů přijímaná na základě účetní závěrky. Pokud jsou chyby či opomenutí nevýznamného charakteru, jsou vykázány ve výsledku běžného roku. Reklasifikace položek vykazovaných v účetní závěrce Srovnávací údaje se reklasifikují obdobným způsobem jako aktuální údaje. Například, pokud jsme v minulém období vykazovali náklady za pojištění ve finančních nákladech a nyní je vykazujeme v ostatních provozních nákladech, je potřeba tuto změnu promítnout i do srovnávacích údajů. Nebo pokud v aktuálním období vykazujeme detailnější výčet položek, je zapotřebí tento výčet promítnout i do srovnávacích údajů. Opravy chyb Při opravě chyb upraví účetní jednotka srovnávací údaje tak, aby tyto údaje vypadaly, jako kdyby chyba nenastala, a to s výjimkami níže uvedenými. Pokud se upravují srovnávací údaje ve výkazu zisku a ztrát za určité srovnávací období, v rozvaze se tyto úpravy promítnou do výsledku hospodaření za běžné období, který je uveden ve srovnávacích údajích. V případě, že chyba ve výnosech či nákladech nastala v účetním období, které předcházelo vykazovaným srovnávacím obdobím, ve srovnávacích údajích výsledovky se oprava nijak neprojeví. V rozvaze se příslušně upraví A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Pokud chyba nespočívala v nesprávných nákladech nebo výnosech, upraví se srovnávací údaje pouze v rozvaze, případně také ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Srovnávací údaje uváděné ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu musí na rozdíl od ostatních výkazů obsahovat samostatně původní hodnoty minulých období a opravené hodnoty. Za opravu chyby lze například považovat zaúčtování opravné položky k pohledávce za dlužníkem, na kterého již v okamžiku sestavení minulé účetní závěrky byl vyhlášen konkurs. 5

6 Ekonomika aktuálně Změna metody Při změně metody účetní jednotka upraví srovnávací údaje tak, aby byly vykazovány, jako by příslušná metoda byla použita i v obdobích, ze kterých srovnávací údaje pocházejí. Technicky je postupováno stejně jako v případě opravy chyb. Jako příklad změny metody můžeme uvést změnu metody odepisování dlouhodobého majetku z časových na výkonové odpisy. Sloupce se srovnávacími údaji, které neodpovídají údajům uvedeným v minulých účetních závěrkách v důsledku jejich opravy, musí být adekvátně označeny (například minulé období opraveno ). Změna účetních odhadů Při změně odhadů se srovnávací údaje neupravují. Změnou odhadu může být míněno například zpřesnění doby životnosti odpisovaných aktiv či intervalů pro vyhodnocení zastaralosti zásob. Účetní jednotky, respektive zaměstnanci jejich finančních oddělení jsou velmi často nuceni rozhodnout, zda by se změna v oblasti účetnictví a výkaznictví měla klasifikovat jako oprava chyby, změna odhadu nebo změna účetní metody. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že většina případů nemá jednoznačné řešení. Častým příkladem může být změna výpočtu opravných položek k zásobám. Příčinou změny mohou být například: > Změna kritérií (parametrů) v rámci jinak stejného algoritmu stanovení opravných položek v tomto případě by se pravděpodobně jednalo o změnu odhadu; > Nová metodika, kdy je například dosavadní způsob založený na obrátkovosti nahrazen metodou čisté prodejní ceny tady lze hovořit o změně metody; V ostatních případech se u rozvahy jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje se u ostatních výkazů neuvedou nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. Je-li aktuální účetní období delší nebo kratší než 12 měsíců, u rozvahy se jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje u ostatních výkazů se buď neuvádějí nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. V příloze účetní jednotka vždy uvede důvod nestejně dlouhých období. Nová účetní jednotka Nová účetní jednotka včetně účetních jednotek vzniklých v důsledku přeměn obchodních společností vykáže v rozvaze sestavené za její první účetní období srovnávací údaje pocházející ze zahajovací rozvahy. V ostatních výkazech se srovnávací údaje neuvádějí. Pokračující účetní jednotka z přeměny obchodní společnosti mimo změny právní formy Účetní jednotka vykáže srovnávací údaje pocházející z její konečné účetní závěrky sestavené k datu, kterému bezprostředně předchází rozhodný den pro fúzi. Výjimkou je situace, kdy by uvedení takových údajů bylo zavádějící. V takovém případě se vykazují pouze srovnávací údaje v rozvaze, které budou převzaty ze zahajovací rozvahy. Změna právní formy V mezitímní účetní závěrce sestavené pro účely změny právní formy se srovnávací údaje neuvádějí. V konečné účetní závěrce sestavené ke dni, kterému předchází den > Oprava dlouhodobě chybně nastavených pravidel v evidenci zásob vedoucích ke špatné výši zaúčtovaných opravných položek zde bychom měli přistoupit k opravě chyby. Více k problematice oprav chyb, změn odhadů a změn účetních metod v článku z Mandantenbriefu 1/2015. Nestejně dlouhá účetní období Týká se situace, kdy je aktuální účetní období 12měsíční a srovnávací období bylo rozděleno do více kratších účetních období a takové údaje za 12 měsíců lze získat prostým součtem údajů za tato kratší období. V rozvaze jsou pak uvedeny srovnávací údaje z rozvahy sestavené před 12 měsíci a v ostatních výkazech údaje získané součtem za výše uvedená kratší období. 6

7 Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Vydání: Květen 2015 Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 21. května 2015, místo konání bude upřesněno Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Červen zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, se srovnávací údaje řídí stejnými pravidly jako v případě nestejně dlouhých období. V první řádné účetní závěrce po změně právní formy se srovnávací údaje přebírají z předchozí řádné účetní závěrky. Souběh Pokud účetní jednotka řeší více zmíněných případů najednou, musí respektovat všechna pravidla pro tyto případy. Nevykázání srovnávacích údajů má v případě konfliktu přednost. Vaše kontaktní osoba: Ing. Radim Botek auditor / Associate Partner Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: květen říjen 2015 Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek 34 Česko = Kazachstán. Kazachstán = Vaše šance v Asii 15. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Serikzhan Alikhanov, Michael Quiring, Petr Novotný, Ivo Mareš Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Září Jednatel s.r.o. povinnosti a odpovědnost z právního, daňového a auditorského pohledu 23. září 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Alena Spilková Říjen Jak včas předcházet podnikatelským rizikům. Význam vnitřního kontrolního systému 7. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Květen Minimální mzda v Německu 19. května 2015, Hospodářská komora České republiky Přednáší: Alena Klikar, Václav Vlk, Lukáš Pflug 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Tři komplikovaná účetní témata zásoby, rezervy, odložená daň 14. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Rene Vazac, David Trytko, Lenka Kudrnová Novinky IFRS (I. část) 21. října 2015 v dopoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Novinky IFRS (II. část) komplikované příklady účtování a vykazování 21. října 2015 v odpoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Více o programu a online přihlášky na Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Květen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 2552/15/7100-20116-011073 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více