Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Ekonomika aktuálně > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: květen říjen 2015 > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Pavel Koukal, Rödl & Partner Praha Úvodem > V probíhající sezoně sestavování a schvalování účetních závěrek a hospodářských výsledků, jakož i výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi spojenými osobami za uplynulé účetní období není v praxi vždy náležitě zohledňována ta zásadní skutečnost, že je již bez výjimek třeba u všech obchodních korporací postupovat důsledně podle nové právní úpravy koncernového práva, účinné od 1. ledna Cílem tohoto příspěvku je přitom upozornit na hlavní otázky a možné problémy, na které nelze v rámci korporátní úpravy i praktického fungování koncernových vztahů nikdy zapomínat. V poměrně nepřehledných a často i zmatených poměrech prvního roku účinnosti nového zákona o obchodních korporacích nebylo často jasné, zda a do jaké míry lze na stávající obchodní společnosti aplikovat ustanovení nové právní úpravy. To se mimo jiné týkalo i nové úpravy koncernových vztahů, soustředěné zejména, ale nikoli výlučně, do dílu zákona o obchodních korporací nazvaného Podnikatelská seskupení, jež zahrnuje ustanovení 71 až 91. Tyto občasné výkladové problémy přitom souvisely nejen s tím, že ne každá obchodní korporace se již v meziobdobí stačila ve smyslu přechodných ustanovení ZOK přizpůsobit anebo již zcela podřídit novému zákonu, ale byly logicky dány i tím, že výroční zprávy a zprávy o vztazích byly v loňském roce ještě vypracovány za účetní období roku 2013, tedy období předcházející účinnosti nové právní úpravy. V letošním roce však již není pochybností o tom, že zprávy o vztazích se musí řídit požadavky ZOK a že nové úpravě koncernového práva jednoznačně podléhají i všechny vzájemné vztahy mezi řídící a řízenými společnostmi v rámci koncernu. V praxi je přitom častým neduhem skutečnost, že neobyčejně široká a složitá oblast koncernových vztahů je zužována výhradně a pouze na problematiku zprávy o vztazích, ačkoliv tato je pouze vyjádřením a jakousi veřejnou deklarací existence a povahy těchto vztahů. Základní chybou je proto přetrvávající tendence vnímat a řešit koncernové vztahy či jejich optimální nastavení pouze ve vazbě na zprávu o vztazích, která představuje jen viditelný vrcholek, nikoliv již základ a vlastní podstatu pomyslného ledovce. Přestože je možné obecně konstatovat, že nové koncernové právo je do značné míry liberální až benevolentní, neznamená to v žádném případě, že nemusí být koncernovým vztahům věnována náležitá a trvalá pozornost. Platí totiž, že právní úprava je sice v zásadě benevolentní k odpovědnosti a povinnostem ovládajících, respektive řídících osob (pro které se již u nás vžilo zjednodušující označení mateřská společnost), ale o to více přísná je vůči řízeným osobám (dceřiným společnostem) a členům jejich statutárního orgánu. Jestliže totiž v důsledku vlivu řídící (mateřské) společnosti a související transakce vznikne na straně řízené (dceřiné) společnosti 1

2 Právo aktuálně / Daně aktuálně újma, poskytuje zákon o obchodních korporacích mateřské společnosti možnost vyvinit se anebo se zprostit povinnosti hradit vzniklou újmu, tak pro dceřinou společnost a členy jejího statutárního orgánu to zdaleka neznamená, že jsou v souvislosti s tím i oni jakékoli případné odpovědnosti automaticky zproštěni. Celá věc je v celkovém souhrnu komplikována nejen související novou úpravou odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodní korporace, ale vedle toho i řadou dalších okolností, včetně existence samostatné a ve své podstatě zcela odlišně nastavené daňové úpravy, která určité zvýhodnění koncernu v zákoně nijak nezohledňuje. Je to dáno tím, že česká právní úprava daně z příjmů vychází v otázce takzvaných transferových cen z důsledného požadavku na zachování obvyklých cen mezi spojenými osobami, včetně společností organizačně začleněných v rámci koncernu, jež je založen na principu jednotného řízení. Pokud jde o otázku odpovědnosti členů statutárního orgánu řízené (dceřiné) společnosti v rámci koncernu, tato je zdánlivě zmírněna možností, aby orgán řídící (mateřské) společnosti mohl za stanovených podmínek udělovat pokyny orgánu řízené společnosti, a to i ve věcech týkajících se obchodního vedení společnosti, které jinak náleží do výhradní působnosti statutárního orgánu. Problém je v tom, že ani v takovém případě nejsou členové statutárního orgánu dceřiné společnosti zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že jsou i v takovém případě povinni jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, v obhajitelném zájmu společnosti a činit tak s nezbytnou loajalitou. Právě požadavek loajality hraje v daných souvislostech zásadní úlohu, neboť se týká loajality člena statutárního orgánu vůči (své) společnosti a nikoliv vůči koncernu či mateřské společnosti. Z těchto a řady dalších důvodů je proto třeba věnovat maximální možnou pozornost jak vnitrokoncernové organizační, tak i smluvní a daňové úpravě vzájemných vztahů mezi členy koncernu. Jedině tak je totiž možné zajistit a v případě potřeby i spolehlivě prokázat, že tyto vzájemné vztahy jsou v souladu jak s požadavky koncernového práva ze zákona obchodních korporacích, tak i s požadavky daňových předpisů k transferovým cenám a s tím spojené dokumentace. Vaše kontaktní osoba: > Již od dubna: možnost přenesení daňové povinnosti rozšířena Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha Úvodem > Od 1. dubna 2015 nabyla účinnosti další část nařízení vlády č. 361/2014 Sb., na základě kterého se rozšiřuje možnost přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Na některé souvislosti tohoto rozšíření poukazují následující řádky. Rozšíření a úprava přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Od 1. ledna 2015 v rámci boje proti daňovým podvodům novela zákona o DPH přináší také možnost rozšířeného použití přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v tuzemsku mezi dvěma plátci DPH v ČR. Nově budou z tohoto pohledu rozlišovány dva druhy plnění. Plnění, u kterých se bude přenesení daňové povinnosti v tuzemsku uplatňovat přímo na základě zákona, takzvané trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, a plnění, u kterých se přenesení daňové povinnosti v tuzemsku bude uplatňovat na základě nařízení vlády, takzvané dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti. Pro rok 2015 upravuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Podle tohoto nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije při převodu povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to od 1. ledna Nutno dodat, že v tomto případě se nejedná o věcnou změnu, protože došlo pouze k přesunu úpravy, která byla v minulosti uvedena v zákoně o DPH, do nařízení vlády. Dále se podle uvedeného nařízení režim přenesení daňové povinnosti uplatní na takzvané vybrané zboží, jež je přesně definováno. Kategorie vybraného zboží je zvláštní tím, že režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze v případě konkrétního jednotlivého zdanitelného JUDr. Pavel Koukal advokát / Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Květen 2015 plnění, jehož základ daně u veškerého dodaného vybraného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění překročí částku 100 tisíc korun (bez DPH). Zjednodušeně lze uvést, že základ daně na daňovém dokladu (faktuře) překračuje v úhrnu 100 tisíc. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí kupující. V případě dodávky zboží, jehož základ daně u veškerého dodaného zboží v rámci jednoho zdanitelného plnění nepřekročí částku 100 tisíc korun, je prodávající povinen uplatnit DPH v běžném režimu. V tomto případě DPH správci daně přizná a zaplatí prodávající. Do kategorie vybraného zboží jsou zařazeny: a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, , , , nebo b) kovy, včetně drahých kovů, jež jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, , 7113 až 7118, 7302, až , 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), jež je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a na které se vztahuje zvláštní režim podle 90 zákona o dani z přidané hodnoty 5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504 Režim přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží se podle stanovených pravidel uplatňuje od 1. dubna 2015, s výjimkou cukrové řepy, kde se režim přenesení daňové povinnosti bude uplatňovat podle stanovených pravidel od 1. září Nejasnosti při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží Se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na vybrané zboží mohou být vzhledem k nedokonalosti právní úpravy spojeny určité nejasnosti. Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ) k této problematice uveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy informaci (dále jen Informace GFŘ ), ve které k některým nejasnostem poskytuje vysvětlení či uvádí doporučený postup. V případě dodání vybraných výrobků uskutečněných před 1. dubnem 2015 vzniká nejasnost ohledně oprav základu a výše daně, pokud datum uskutečnění opravy nastane 1. dubna 2015 a později. Otázkou je, zda se má na tato plnění uplatnit nařízení vlády. GFŘ se k této nejasnosti přímo nevyjadřuje. Na základě definice zdanitelného plnění a definice opravy základu daně a výše daně je možné podle našeho názoru dojít k závěru, že na opravu základu daně a výše daně u zdanitelného plnění uskutečněného před 1. dubnem 2015 se použije režim uplatnění DPH podle původního zdanitelného plnění. Pokud tedy režim přenesení daňové povinnosti nebyl u původního zdanitelného plnění, které se uskutečnilo před 1. dubnem 2015, uplatněn, pak režim přenesení daňové povinnosti nebude uplatněn ani na opravu základu DPH a výše DPH, která se uskuteční u tohoto plnění 1. dubna 2015 a později. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží před 1. dubnem 2015, kdy k uskutečnění dodávky dojde 1. dubna 2015 a později, se podle Informace GFŘ použije 92 odst. 7 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení záloha zůstane zdaněna v původním režimu uplatnění DPH a režim přenesení daňové povinnosti se použije na nedoplatek k danému plnění. Zda se daný režim přenesení daňové povinnosti použije také na přeplatek, není z Informace GFŘ zcela jasné. Posuzování překročení hranice 100 tisíc korun pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti se odvíjí od definice a výkladu konkrétního zdanitelného plnění, v rámci kterého je nutné se také vypořádat s vymezením rozsahu konkrétního zdanitelného plnění. Následně v návaznosti na vymezené a uskutečněné jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění je vystaven daňový doklad. Pokud základ daně za vybrané zboží (částka bez DPH) na tomto daňovém dokladu přesáhne částku 100 tisíc, pak je pro toto jednotlivé konkrétní zdanitelné plnění použit režim přenesení daňové povinnosti; přitom platí, že pokud je na daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží pak se tyto sčítají pro výše uvedené posouzení. Nejistota při vymezení konkrétního zdanitelného plnění může například nastat za situace, kdy se ve stejný den uskuteční pro daného příjemce několik dodávek vybraného 3

4 Daně aktuálně V některých případech může být také obtížné správně stanovit, zda prodávané zboží patří či nepatří do kategorie vybraného zboží. Zde lze využít možnosti, kterou dává zákon o DPH, a požádat o závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti GFŘ. Případně je možné také využít ustanovení zákona o DPH, podle kterého platí za určitých podmínek fikce pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Tato fikce se uplatní v případě, pokud plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, mají důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá použití režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim u daného zdanitelného plnění použijí. zboží, kdy tyto dodávky vybraného zboží jednotlivě nepřesáhnou hranici 100 tisíc korun, ale v souhrnu tuto hranici překročí. GFŘ ve své informaci upozorňuje na skutečnost, že pokud bude dodávka vybraného zboží uměle rozdělena proto, aby režim přenesení daňové povinnosti nebyl použit, pak správce daně může tento postup napadnout a neuznat nárok na odpočet DPH u kupujícího. V případě zálohy zaplacené na vybrané zboží se tato záloha z hlediska uplatnění DPH neposuzuje samostatně, ale ve vztahu k hodnotě konkrétního jednotlivého zdanitelného plnění, na které je tato záloha zaplacena. To znamená, že na základě smlouvy má být jako jedno plnění uskutečněna dodávka mobilních telefonů v hodnotě 150 tisíc korun. Odběratel zaplatí na tuto dodávku zálohu ve výši 50 tisíc. Vzhledem k tomu, že prodej mobilních telefonů jako jedno konkrétní zdanitelné plnění přesahuje 100 tisíc, nebude platba zálohy zdaněna DPH u prodávajícího, i když má hodnotu Kč, ani kupující u této platby nepřizná DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, protože dodávka vybraného zboží v režimu přenesení daňové povinnosti se přiznává pouze k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Informace GFŘ se dále vyjadřuje k různým situacím zaplacení a zúčtování zálohy a situacím, kdy se po zaplacení zálohy změní hodnota základu daně u zdanitelného plnění, na které byla záloha zaplacena. Informace GFŘ řeší také další situace, které v zákoně o DPH nejsou upraveny, nebo kdy ze zákona může vyplynout více postupů při uplatnění DPH. Jedná se například o opravu základu daně a výše daně, kdy se touto opravou hodnota základu daně u původního plnění změní z hranice Kč a nižší na částku přesahujícího částku Kč nebo naopak se touto opravou hodnota základu daně u původního zdanitelného plnění přesahujících částku Kč sníží na částku Kč nebo nižší. Informace GFŘ se také vyjadřuje k situaci, kdy dochází k opravě základu dané u více zdanitelných plnění, například při uplatnění bonusů či jiných forem hromadných slev, kdy některá zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v běžném režimu uplatnění DPH a jiná zdanitelná plnění i po opravě zůstávají v režimu přenesení daňové povinnosti. Finanční rizika plynoucí z nejasností při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží dopadají na prodávajícího i na kupujícího. Na prodávajícího za situace, kdy na prodej nesprávně aplikuje režim přenesení daňové povinnosti a správce daně bude požadovat běžné uplatnění DPH, tedy bude požadovat po prodávajícím doplatit DPH a příslušné sankce. Na kupujícího pak tehdy, kdy prodávající nesprávně aplikuje běžný režim zdanění, když správně měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti a správce daně neuzná u kupujícího nárok na odpočet DPH u nakoupeného zboží, tj. správce daně bude požadovat po kupujícím vrátit uplatněný odpočet a DPH a zaplatit příslušné sankce. Praxe naznačuje, že použití hranice 100 tisíc korun klade vyšší nároky na vymezení jednotlivého zdanitelného plnění, jeho rozsahu a svázání případné platby zálohy s tímto jednotlivým zdanitelným plněním. Z toho také plynou vyšší nároky na přípravu smluv mezi prodávajícím a kupujícím, které by na tyto skutečnosti měly pamatovat. Zvýšenou pozornost by prodávající a kupující měli při sjednávání smluv věnovat také tomu, zda cena bude stanovena v režimu běžného zdanění DPH nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Variabilita možných situací, kterou použití hranice 100 tisíc korun v praxi přináší a na které zákon o DPH nepamatuje, a složitost jejich řešení v praxi by měla vést tvůrce zákona k zamyšlení, zda by v případě prodejů mezi dvěma plátci DPH do 100 tisíc korun (včetně základu daně) neměla být zavedena možnost dobrovolného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vaše kontaktní osoba: Ing. Václav Olšanský daňový poradce Tel.:

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Květen 2015 > Jak s úpravou srovnávacích údajů v účetní závěrce Radim Botek, Eva Hoskovcová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Dne 23. června 2014 schválila Národní účetní rada Interpretaci I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele. Jak upravit údaje vykazované za minulé účetní období za účelem jejich srovnatelnosti s vykazovanými údaji za běžné účetní období? Princip časové srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce je obecně uznávanou zásadou zakotvenou v zákoně o účetnictví, 1 9, odst. 6 a dále rozvedenou ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., 4, odst. 5 a 7. V praxi je však úprava srovnávacích údajů často opomíjena. Změna aktuálně vykazovaných srovnávacích údajů, které jsou převzaty z minulých účetních závěrek, není v rozporu s jejich předchozím schválením a zveřejněním. Účetní závěrka běžného období je opět schvalována nejvyšším orgánem společnosti (například valnou hromadou), a to včetně srovnávacích údajů. Změna srovnávacích údajů není porušením zásady bilanční kontinuity, protože ta zajišťuje, aby počáteční zůstatky rozvahových účtů, jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo. V případě, že dojde ke změně srovnávacích údajů, účetní jednotka musí v příloze uvést důvod těchto změn, včetně uvedení stavu před změnou a po změně. Řešení časové srovnatelnosti vykazovaných účetních údajů Na základě významnosti účetní jednotka posoudí, zda doje k opravě srovnávacích údajů. Významná jsou taková opomenutí nebo chybná uvedení položek, která by mohla jednotlivě nebo společně ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů přijímaná na základě účetní závěrky. Pokud jsou chyby či opomenutí nevýznamného charakteru, jsou vykázány ve výsledku běžného roku. Reklasifikace položek vykazovaných v účetní závěrce Srovnávací údaje se reklasifikují obdobným způsobem jako aktuální údaje. Například, pokud jsme v minulém období vykazovali náklady za pojištění ve finančních nákladech a nyní je vykazujeme v ostatních provozních nákladech, je potřeba tuto změnu promítnout i do srovnávacích údajů. Nebo pokud v aktuálním období vykazujeme detailnější výčet položek, je zapotřebí tento výčet promítnout i do srovnávacích údajů. Opravy chyb Při opravě chyb upraví účetní jednotka srovnávací údaje tak, aby tyto údaje vypadaly, jako kdyby chyba nenastala, a to s výjimkami níže uvedenými. Pokud se upravují srovnávací údaje ve výkazu zisku a ztrát za určité srovnávací období, v rozvaze se tyto úpravy promítnou do výsledku hospodaření za běžné období, který je uveden ve srovnávacích údajích. V případě, že chyba ve výnosech či nákladech nastala v účetním období, které předcházelo vykazovaným srovnávacím obdobím, ve srovnávacích údajích výsledovky se oprava nijak neprojeví. V rozvaze se příslušně upraví A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Pokud chyba nespočívala v nesprávných nákladech nebo výnosech, upraví se srovnávací údaje pouze v rozvaze, případně také ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Srovnávací údaje uváděné ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu musí na rozdíl od ostatních výkazů obsahovat samostatně původní hodnoty minulých období a opravené hodnoty. Za opravu chyby lze například považovat zaúčtování opravné položky k pohledávce za dlužníkem, na kterého již v okamžiku sestavení minulé účetní závěrky byl vyhlášen konkurs. 5

6 Ekonomika aktuálně Změna metody Při změně metody účetní jednotka upraví srovnávací údaje tak, aby byly vykazovány, jako by příslušná metoda byla použita i v obdobích, ze kterých srovnávací údaje pocházejí. Technicky je postupováno stejně jako v případě opravy chyb. Jako příklad změny metody můžeme uvést změnu metody odepisování dlouhodobého majetku z časových na výkonové odpisy. Sloupce se srovnávacími údaji, které neodpovídají údajům uvedeným v minulých účetních závěrkách v důsledku jejich opravy, musí být adekvátně označeny (například minulé období opraveno ). Změna účetních odhadů Při změně odhadů se srovnávací údaje neupravují. Změnou odhadu může být míněno například zpřesnění doby životnosti odpisovaných aktiv či intervalů pro vyhodnocení zastaralosti zásob. Účetní jednotky, respektive zaměstnanci jejich finančních oddělení jsou velmi často nuceni rozhodnout, zda by se změna v oblasti účetnictví a výkaznictví měla klasifikovat jako oprava chyby, změna odhadu nebo změna účetní metody. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že většina případů nemá jednoznačné řešení. Častým příkladem může být změna výpočtu opravných položek k zásobám. Příčinou změny mohou být například: > Změna kritérií (parametrů) v rámci jinak stejného algoritmu stanovení opravných položek v tomto případě by se pravděpodobně jednalo o změnu odhadu; > Nová metodika, kdy je například dosavadní způsob založený na obrátkovosti nahrazen metodou čisté prodejní ceny tady lze hovořit o změně metody; V ostatních případech se u rozvahy jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje se u ostatních výkazů neuvedou nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. Je-li aktuální účetní období delší nebo kratší než 12 měsíců, u rozvahy se jako srovnávací údaje uvedou údaje ze zahajovací rozvahy aktuálního období. Srovnávací údaje u ostatních výkazů se buď neuvádějí nebo se tyto informace zřetelně označí jako údaje za období s odlišnou délkou. V příloze účetní jednotka vždy uvede důvod nestejně dlouhých období. Nová účetní jednotka Nová účetní jednotka včetně účetních jednotek vzniklých v důsledku přeměn obchodních společností vykáže v rozvaze sestavené za její první účetní období srovnávací údaje pocházející ze zahajovací rozvahy. V ostatních výkazech se srovnávací údaje neuvádějí. Pokračující účetní jednotka z přeměny obchodní společnosti mimo změny právní formy Účetní jednotka vykáže srovnávací údaje pocházející z její konečné účetní závěrky sestavené k datu, kterému bezprostředně předchází rozhodný den pro fúzi. Výjimkou je situace, kdy by uvedení takových údajů bylo zavádějící. V takovém případě se vykazují pouze srovnávací údaje v rozvaze, které budou převzaty ze zahajovací rozvahy. Změna právní formy V mezitímní účetní závěrce sestavené pro účely změny právní formy se srovnávací údaje neuvádějí. V konečné účetní závěrce sestavené ke dni, kterému předchází den > Oprava dlouhodobě chybně nastavených pravidel v evidenci zásob vedoucích ke špatné výši zaúčtovaných opravných položek zde bychom měli přistoupit k opravě chyby. Více k problematice oprav chyb, změn odhadů a změn účetních metod v článku z Mandantenbriefu 1/2015. Nestejně dlouhá účetní období Týká se situace, kdy je aktuální účetní období 12měsíční a srovnávací období bylo rozděleno do více kratších účetních období a takové údaje za 12 měsíců lze získat prostým součtem údajů za tato kratší období. V rozvaze jsou pak uvedeny srovnávací údaje z rozvahy sestavené před 12 měsíci a v ostatních výkazech údaje získané součtem za výše uvedená kratší období. 6

7 Ekonomika aktuálně / Rödl & Partner Intern Vydání: Květen 2015 Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 21. května 2015, místo konání bude upřesněno Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Koncernové vztahy v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Červen zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, se srovnávací údaje řídí stejnými pravidly jako v případě nestejně dlouhých období. V první řádné účetní závěrce po změně právní formy se srovnávací údaje přebírají z předchozí řádné účetní závěrky. Souběh Pokud účetní jednotka řeší více zmíněných případů najednou, musí respektovat všechna pravidla pro tyto případy. Nevykázání srovnávacích údajů má v případě konfliktu přednost. Vaše kontaktní osoba: Ing. Radim Botek auditor / Associate Partner Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: květen říjen 2015 Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek 34 Česko = Kazachstán. Kazachstán = Vaše šance v Asii 15. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Serikzhan Alikhanov, Michael Quiring, Petr Novotný, Ivo Mareš Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Září Jednatel s.r.o. povinnosti a odpovědnost z právního, daňového a auditorského pohledu 23. září 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Alena Spilková Říjen Jak včas předcházet podnikatelským rizikům. Význam vnitřního kontrolního systému 7. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Květen Minimální mzda v Německu 19. května 2015, Hospodářská komora České republiky Přednáší: Alena Klikar, Václav Vlk, Lukáš Pflug 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Tři komplikovaná účetní témata zásoby, rezervy, odložená daň 14. října 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Rene Vazac, David Trytko, Lenka Kudrnová Novinky IFRS (I. část) 21. října 2015 v dopoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Novinky IFRS (II. část) komplikované příklady účtování a vykazování 21. října 2015 v odpoledních hodinách, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Více o programu a online přihlášky na Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Květen 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2015 duben 2015

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Proč propachtovatel, pacht a pachtovné? >

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Daně aktuálně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Informace z kontrolní akce č. 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více