Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy"

Transkript

1 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, , Brno IČO c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Petr Kapounek d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Bc. Renata Kopečná, DiS. e/ Telefon: f/ Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 87 dětí g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy (od - do): 6,30 16,30 ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30 16,30 7,30 15,30 8,00 15,30 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole Od roku 2007 působí při Mateřské škole Občanské sdružení, Klub rodičů při MŠ Nejedlého 13, registrované MVČR. Školní rok 2013/2014 Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměrný počet dětí na učitele Průměrná docházka v % třídy standardní % - třídy speciální-logo % - Celkem Počet dětí dle zák. 117/1995 Sb.na 4hodiny denně

2 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje stručný popis. - vzdělávací programy, podle kterých škola pracuje: Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP PV. ŠVP PV byl vytvořen na období 4 let. Během tohoto období byl také 4x aktualizován a doplňován. Motivační název našeho ŠVP PV je Pojďte vrátky do pohádky. Cíle, které jsme si stanovili v ŠVP PV, byly průběžně naplňovány. V dětech se učitelky snažily rozvíjet přirozenou formou všechny psychické, fyzické i sociální oblasti. Svojí prací přispíváme k tomu, aby děti, které odcházejí na základní školu byly samostatnou osobností schopnou zvládat problémové situace a byly připraveny na zvládnutí všech nároků kladených povinnou školní docházkou. Po celou dobu učitelky využívaly metody a přístupy podle individuálních či specifických potřeb dětí. Nabízely takové činnosti, které byly obsahově bohaté a pestré, tak aby děti motivovaly a vedly k rozvoji všech příslušných kompetencí. - specializace na jednotlivé druhy výchov Cíle, které si mateřská škola určila ve ŠVP PV, byly průběžně uskutečňovány, vzdělávání dětí probíhalo ve vstřícné a podnětné atmosféře. Bylo realizováno prostřednictvím ucelenějších témat, která byla zapracována do třídních vzdělávacích plánů v týdenních nebo čtrnáctidenních částí formou tematických celků. V běžných třídách jsou všechny předškolní děti jsou v sebeobsluze samostatné. Mladší děti s menší dopomocí. Při stolování si všechny děti nalévají polévku, ostatní si nosí jídlo od servírovacího stolku a po jídle ho uklidí. Návyky při stolování mají děti vytvořeny. I mladší děti používají příbor a osvojují si správné držení. Tříleté děti ještě nezvládají držení lžíce. V logopedické třídě v oblasti praktické samostatnosti se nevyskytují obtíže. Děti zvládají pravidelné denní úkony osobní hygieny, jsou samostatné v oblékání. Při stolování se snaží udržet kolem sebe pořádek, stravují se příborem. Dokáží si samy poradit s běžnými problémy (uklidit po sobě, nalít si nápoj apod.). U dvou chlapců se vyskytují obtíže ve všech sledovaných dílčích oblastech citové samostatnosti. V běžných třídách děti hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému slovu, komunikují mezi sebou i s dospělými. Problémy se začleněním do kolektivu mají dva chlapci. Slovní zásoba u dětí je rozvinutá, odpovídá věku dětí. V logopedické třídě v oblasti komunikace s dětmi je denně pracováno v rámci individuální logopedické intervence s paní logopedkou a skupinové intervence s učitelkou na třídě. Logopedie probíhá na základě individuálních logopedických plánů. Došlo k rozvoji pasivní i aktivní složky řeči, obohacení slovní zásoby. V oblasti výslovnosti děti dosáhly individuálních pokroků. Je rozvíjena pohybová úroveň u dětí všech věkových skupin. Pohybový stupeň odpovídá věkovým zvláštnostem dětí. Cvičení, tancování, sport, mají děti rády. Jsou obratné při rovnovážných cvičeních. Zdolávají umělé i přírodní překážky. Některé děti navštěvují kroužky plavání nebo pohybovou činnost v rámci MŠ. Potíže s motorikou má jeden chlapec. S rodiči navštěvuje kurz plavání. V rámci pohybových aktivit dokáže většina dětí předškolního věku respektovat daná pravidla. V této oblasti má značné obtíže jeden chlapec. Proces vzdělávání probíhá v běžných třídách individuální i skupinovou formou, práce je vyvážená. Při práci dostávají mladší děti jednodušší řešení nebo jsou vedeny ke klidnějším činnostem. Oblíbené jsou grafomotorické listy, labyrinty, matematické představy. Děti vždy uvítají výtvarnou činnost, zapojují se zájmem. Prožívají pobyt ve školce spontánně a rádi ji navštěvují. Po rozumové stránce jsou na úrovni věku. Pro předškoláky jsou zařazována samostatná cvičení, Logico, pracovní listy aj.

3 V logopedické třídě je proces vzdělávání na dobré úrovni. Individuální i skupinová práce je vyvážená. Děti se snaží respektovat jeden druhého. Dokáží se zapojit do práce ve skupině, komunikovat a spolupracovat s ostatními. Dva chlapci pracují lépe pod přímým vedením pedagoga. Podmínky pro vzdělávání mají děti dobré. Třídy jsou esteticky vybaveny, průběžně modernizovány. Děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech zahrnující vědomosti, dovednosti, návyky, postoje v běžných pracovních a životních situacích. Při činnostech je zohledňován věk dětí menší děti dostávají lehčí činnosti než předškoláci. Jsou dávány činnosti od nejlehčích po těžší. Dětem jsou nabízeny různorodé a pestré činnosti, ze kterých si mohou vybírat. Děti jsou rozvíjeny v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. Při činnostech jsou děti vedeny tak, aby si vzájemně pomáhaly a chovaly se dle pravidel slušného chování. Učitelky věnovaly pozornost individuálním pokrokům každého jednotlivého dítěte a záznamem do portfolii dítěte, sledovaly posun dětí ve vzdělávání. V letošním roce jsme měli na praxi dvě studentky ve speciální logopedické třídě. Naše MŠ je dále zapojena do projektu MALÝ ZAHRADNÍK a DIAGNOSTICKO INTERVENČNÍ PREVENCE- KLOKANŮV KUFR. Při MŠ pracuje KLUB RODIČŮ, se kterým se nám v letošním roce podařilo získat novou herní sestavu na zahradu mateřské školy. S celým pedagogickým i provozním personálem se snažíme udržovat a opravovat naši školu, ale především se snažíme o dobré jméno naší MŠ. - další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje: Naší snahou v příštím školním bude oprava střechy a okapů. Zateplení a oprava fasády. Tyhle opravy jsou pro školu velmi náročné a převyšují finanční náklady školy. Pořízení nových koberců do všech tříd. Pořízení nové škrabky do kuchyně. Spolupráce s MČ Brno-sever je na velmi slušné úrovni. Opravy 2013/2014 Nové linolea na čtyřech lehárnách. Oprava skříněk a zábran topení. Oprava vodovodních trubek a topenářských trubek v chodbě školy, položení linolea v hale, ředitelně, šatně učitelek a na chodbě + vymalování těchto prostor. Mateřská škola v letošním školním roce pořídila nové didaktické pomůcky a vybavila třídy novými hračkami. V letošním školním roce jsme s Klubem rodičů pořídili novou herní sestavou Skluzavka a dvě věže. Chodníky a přilehlé cesty, také nejsou dle našich představ. Tyhle opravy a pořízení herních prvků vyžaduje značné finanční náklady a pro školu jsou náročné. Odpolední zájmové aktivity a nadstandardní péče: Kroužky Angličtina Je určena pro šikovné 4leté a starší děti. Pracuje se podle učebnice pro předškolní vzdělávání s maňáskem Johnem formou básniček, písniček, říkadel, které jsou doplněny omalovánkami a pracovními listy. Veselé pískání flétničky Zahrnuje a rozvíjí dechová cvičení, jemnou motoriku rukou, koordinaci pohybů spolu se zrakovou kontrolou, hudební sluch, smysl pro rytmus. Pohybové hry Děti se naučí relaxovat, správnému držení těla, koordinaci pohybu, součástí jsou tanečky, cvičení s nářadím a na nářadí. Postupné zdokonalování pohybových dovedností.

4 "Broučci" - Přírodovědně-tvořivý kroužek vycházky do okolí MŠ - pozorování živé přírody, určování přírodnin, mikroskopování, smyslové hry, pozorování a pokusy - zejména v terénu. Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná činnost. Didaktické, pohybové a jiné hry, rozhovory, řízené diskuse (environmentální výchova). Nadstandardní nabídka školy Plavání v dopoledních hodinách Plavecká škola Krokodýl Brno. Keramika v dopoledních hodinách v Centru volného času Milénova. Logopedická poradna Pro děti s nesprávnou výslovností. Edukativně stimulační skupinky b/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 7 Dodatečné odložení povinné školní docházky - Celkem 7 c/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 14 vady řeči d/ Školy v přírodě Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 19 5 e/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá. Základní výše úplaty: 410,-

5 Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity: Interaktivní DIVADLO DOMINO, MALÁ ČARODĚJNICE Katonas magické divadlo Baví nás KUK a CUK Vánoční dílničky s rodiči a dětmi, Vánoční hvězda Výlet PEKLO, Vyškov Ivan Urbánek, SLYŠTE, SLYŠTE V BETLÉMĚ Vánoční besídka pro rodiče a děti s rozbalováním dárků Divadlo ÚSMĚV Krakonošova rýma Návštěva ZŠ Blažkova Kouzelnické představení Interaktivní DIVADLO DOMINO, PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA Karneval v mateřské škole Ptačí centrum o.p.s. Brno Přírodovědná stanice Kamenačky Jarní dílničky pro rodiče a děti, motýlci Jarní slavnost pro rodiče a děti Hasiči v mateřské škole Výlet BLANIČTÍ RYTÍŘI a návštěva pekárny Policie ČR v mateřské škole Rozloučení s předškoláky s táborákem a nočním dobrodružstvím v mateřské škole Soutěže: Vánoční ozdoba - vyhlašovatel: PROFIL Mariánské Lázně Velikonoční ozdoba - vyhlašovatel: PROFIL Mariánské Lázně Tváří v tvář ohni - výstava tvorby dětských keramických a výtvarných kroužků - vyhlašovatel: Galerie Lužánky Kreslení pro HASIČE Kreslení pro POLICII ČR Kreslení pro primátora města Brna - Jak se dráček skamarádil s koníčkem. Projekty: MALÝ ZAHRADNÍK KLOKANŮV KUFR, diagnosticko-intervenční prevence.

6 Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2013/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.,) - Počet nepřijatých dětí 90 Počet odvolání 1 Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k Vzdělání nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 4 VOŠ pedagogická 1 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné/jaké/ 1 Střední oděvní škola, 1PdF MU Učitelství 2.stupně - přírodopis a rodinná výchova. 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) Kvalifikovaní učitelé 6 6,00 Nekvalifikovaní učitelé 2 1,90 % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Celkem 8 7,90 100% 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet 3,95 2,95 1,00 0 7,90 4. Ve školním roce 2013/2014 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1

7 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Seminář o hře o kreativitě 2 Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat 2 jeho další rozvoj Nový občanský zákoník 1 Edukativně stimulační skupinky 1 Didaktické a prožitkové hry 2 Speciální pedagogika- rozšiřující magisterské studium 1 Střední pedagogická škola 2 Yamaha škola- hra na kytaru 1 Biosféra-dětské oko 1 Multimediální tvorba-distanční opory při výuce 1 Diagnostika předškolních dětí 1 Konkurzní řízení datum, výsledek - ne Část VI. Změny ve vedení školy Datum.. Razítko a podpis ředitele

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní rok 2012 2013 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2011/2012 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Vypracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Identifikační

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1340/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466631 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA... 4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více