PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod, doprava a celní předpisy - Zásobování, skladování, výroba - Personalistika, pracovní právo, mzdy - Ekonomika, finanční účetnictví a daně SOVA STUDIO Křenová 52, Brno tel./fax: , mobil:

2 KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ Zákonný rámec pro vedení účetnictví Vnitřní účetní směrnice minimální rozsah potřebný v účetní jednotce Fyzická inventarizace majetku neformální potřeba správného účetnictví Dokladová inventarizace zdroj odhalování chyb a nepřesností v účetnictví Obratová předvaha (součtová hlavní kniha) a možnosti kontrolní práce s ní Vazby v účtování majetku, odpisů, pořízení, vyřazení Vazby při prodeji zboží, procentuální marže Vazby a kontroly v oblasti osobních nákladů Opakované náklady a výnosy a jejich časové rozlišení Vazby v oblasti tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv Srovnávání období jako metoda hledání možných chyb Nepravděpodobné a chybné zůstatky na jednotlivých účtech Vliv účtování cizích měn na nepravděpodobné zůstatky a jeho odstranění Časté nedostatky před uzavřením účetních knih Vazby v rozvaze a výsledovce Nepravděpodobné a chybné hodnoty v rozvaze a výsledovce Návaznost výkazů na minulé období Opravy nedostatků minulých období Příloha k uzávěrce jako prostředek k objasnění problémových údajů ve výkazech Sankce za chyby a porušování povinností v oblasti účetnictví Lektor RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona 18. července 2014, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

3 INTRASTAT vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2014 Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, definice jednotlivých vykazovaných údajů, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Určeno: Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Program semináře: Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.) Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků Lektor Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR) 23. července 2014, od 9 do 13:30 hodin 1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

4 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU A STRATEGIE NÁKUPU Strategický nákup nevede pouze ke snížení dodavatelských cen. Hlavním úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat ve správné kvalitě, kvantitě a čase, od správného a bezpečného dodavatele. Strategický nákup se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na uspokojení potřeby interního zákazníka, na kontrolu všech finančních prostředků a na vyhledávání prostoru pro možné úspory, na optimalizaci nákupního procesu a zvýšení jeho flexibility, na snížení nákupního rizika, podporuje inovace a vývoj. Tímto podstatným způsobem přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, k dosažení firemních cílů a v neposlední řadě ke zvýšení její hodnoty. Jak Vám tento seminář pomůže ve vaší nákupní praxi: Získáte informace a praktické dovednosti pro zavedení a používání nástrojů strategického řízení nákupu Naučíte se používat metody optimalizace procesu nákupu a snižování jeho nákladů Naučíte se aplikovat jednoduchou metodiku pro nastavení pravidel nákupu, určení přesných rolí a jejich odpovědností Určeno: Manažerům logistiky, manažerům nákupu, nákupčím, střednímu a vyššímu managementu společností všech velikostí, kteří chtějí oddělení nákupu řídit a vlastní nákupní činnost realizovat na základě promyšlené strategie. Dále je určen referentům nákupu, kteří mají zájem vzdělávat se a kariérově růst. Co se dozvíte: Jaké jsou trendy v oblasti nákupu Jakým klíčovým činnostem se při řízení nákupu věnovat a proč Na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč Jak identifikovat pracovní role a rozdělit odpovědnost Jaké jsou klíčové parametry výkonnosti nákupu Proč je důležité rozdělení nakupovaného zboží a služeb Jaké faktory ovlivňují strategii nákupu a jak ji optimálně nastavit Jaké analýzy se k oblasti nákupu vztahují a jak je použít v praxi Jak rozvíjet oddělení nákupu a zvyšovat jeho efektivitu Proč je důležitá IT podpora nákupu a jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie. Lektor Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se e-procurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu 24. července 2014, od 9 do 17 hodin 4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

5 ZMĚNY VE SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Cíl: Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinesl řadu změn pro společnosti s ručením omezeným a pro akciové společnosti. V programu semináře se zaměříme na novinky, které ovlivňují fungování těchto společností - nová legislativa vyžaduje např. úpravu zakladatelských dokumentů společnosti, stanov, společenských smluv, smluv o výkonu funkcí jednatelů. Setrvávání v režimu společenské smlouvy z dob minulé právní úpravy přináší rizika neplatnosti ustanovení neslučitelných s novou právní úpravou. Dozvíte se také jak správně svolat valnou hromadu nebo jako má správně vypadat zápis z této valné hromady. Také v případě, že plánujete založení s.r.o. nebo a.s. bude pro Vás přehled všech novinek a jejich implementace v praxi velkým přínosem. Jde o téma, které se dotýká všech obchodních společností bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání, a které má bezprostřední vliv jak na pravidla jejich správy a řízení, tak i na jejich běžnou každodenní činnost. Pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, pracovníky ekonomických oddělení, atd. Jaký je vztah nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Které části nového občanského zákoníku je nezbytné brát v potaz při řešení otázek s.r.o. a a.s. Jednání orgánů společností, odpovědnost orgánů společností Smlouva o výkonu funkce, pracovní poměr statutárů Definice podnikatelských seskupení, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě Společnost s ručením omezeným: o Různé druhy podílů, kmenové listy o Změny společenské smlouvy o Převoditelnost obchodních podílů o Právo na informace na valné hromadě o Společnická žaloba o Hlasování per rollam o Valná hromada, jednatelé o Vystoupení společníka, vyloučení společníka Akciová společnost: o Monistický a dualistický systém akciové společnosti o Nabytí majetku od zakladatelů a akcionářů o Akcie na jméno, akcie na majitele, zaknihované akcie o Druhy akcií a práva s nimi spojená o Práva a povinnosti akcionáře o Kumulativní hlasování, právo na vysvětlení o Kvalifikovaný akcionář a jeho práva o Akcionářská žaloba o Zákaz konkurence o Změny ve struktuře základního kapitálu 5

6 Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe obchodních korporací, jde o interaktivní seminář. Lektor JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., advokát, specializuje se zejména a obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní ale také na správní právo a problematiku bytového práva. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 25. července 2014, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

7 CELNÍ PŘEDPISY PRAKTICKY KDE NAJÍT MOŽNOSTI ÚSPOR A OMEZENÍ RIZIK? Přímá platba cla, spotřebních a dalších poplatků souvisejících s dovozní operací představuje náklady společnosti a odráží se ve finální ceně zboží, ale zejména správné nastavení procesů a využití všech možností, které legislativa EU nabízí, vede k úsporám, či omezením rizik. Jste si jisti, že platíte (jen) to, co musíte? Že využíváte všech možností a výhod, které v dané oblasti jsou, a eliminujete významná rizika? Prevence je levnější než řešení problému! Určeno pro: Dovozce a vývozce zboží, kteří chtějí využít možností úspor a zároveň omezit rizika spojená s celními procesy a při obchodování se zeměmi mimo EU. Také pro ty, kteří si chtějí ověřit, že postupují v celním řízení správně. V průběhu semináře budou vysvětleny a na řadě praktických příkladů přiblíženy základní faktory ovlivňující výši poplatků při dovozu zboží, zejména stanovení celní hodnoty jako základu pro vyměření cla, zařazení zboží do podpoložek kombinované nomenklatury, prokázání země původu zboží, správné určení základu DPH při dovozu a využití celních režimů Z hlediska omezení rizik bude pozornost věnována především organizaci celního řízení při využití zjednodušených postupů, uplatňování obchodněpolitických opatření, uzavírání smluvních vztahů se zástupci, kontrolním režimům při vývozu zboží apod. Účastníci budou upozorněni na úskalí celního řízení a nejčastější chyby a rizika, se kterými se v praxi setkáváme Dostatek prostoru bude ponechán pro diskusi o praktických otázkách týkajících se dovozu a vývozu zboží. Seminář je proto určen pro všechny, kdo pochopili, že přenesením agendy na externího celního zástupce se nelze zbavit odpovědnosti a tudíž ani přiměřené míry kontroly. Lektor Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu 29. července 2014, od 9 do 14:30 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

8 APLIKACE DODACÍCH PODMÍNEK INCOTERMS 2010 A. v celním řízení ve vztahu ke třetím zemím - jejich uvádění v celních prohlášeních B. ve vnitrounijních obchodech - jejich uvádění v Intrastatu Incoterms, představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na Incoterms 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací. Jejich význam roste v případě uskutečnění mezinárodní obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, kde má správně zvolená dodací podmínka vliv i na následné deklarování údajů o celní hodnotě zboží a s tím související platby příslušného dovozního cla. Dodací podmínka Incoterms se používá i ve vnitrounijních obchodech a je ji třeba uvádět i ve výkazech Intrastat. Určeno: Majitelům, manažerům, obchodníkům a pracovníkům, kteří uzavírají obchodní smlouvy ve vztahu k zahraničí, účetním, osobám, jež provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat apod. Význam dodacích podmínek Incoterms v zahraničním obchodě Výklad jednotlivých druhů dodacích podmínek Dodací podmínky a jejich aplikace v celním řízení (při dovozu, vývozu ve vztahu ke třetím zemím vyplňování JSD) Dodací podmínky a jejich aplikace ve vnitrounijních obchodech (statistika vnitrounijních obchodů Intrastat, základ DPH) Diskuse, dotazy a odpovědi Lektor Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu 30. července 2014, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

9 JAK SI VYJEDNAT LEPŠÍ DODAVATELSKÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V NÁKUPU Část peněz, které platíte vašim dodavatelům, jsou možná vyhozené peníze. Jenže, jak velká část to je? Který dodavatel je ten nejlepší? Jak jej najít, rozpoznat a vybrat? Kolik procent byste mohli ušetřit, kdybyste při realizaci výběrového řízení postupovali správným způsobem? Jak Vám tento seminář pomůže ve vaší nákupní praxi? Na semináři si představíme kompletní problematiku výběrových řízení. Naučíte se je správně organizovat, řídit a soustředit vaši pozornost na klíčové činnosti, které mají rozhodující vliv na finální výsledek. Získáte praktické informace, jakým způsobem můžete snížit nákupní ceny a vyjednat si lepší dodavatelské podmínky. Získáte inspirace, které vám pomohou v následné každodenní praxi. Řešení případové studie na téma realizace výběrového řízení Jaké jsou trendy v oblasti nákupu Co ovlivňuje firemní nákup a co můžete ovlivnit vy Jaké činnosti zahrnuje komplexní nákupní proces Jaké činnosti jsou klíčové a proč Jaký typ výběrových řízení můžete použit Jak jste připraveni na vyjednávání Co je to multikriteriální hodnocení a jak jej aplikovat Čím je ovlivněn konečný výsledek vyjednávání a proč Jak a proč hodnotit dodavatele Jaká kritéria použít při rozhodování o nákupu Co je to e-procurement Jakým způsobem jej můžete využít pro zvýšení efektivity nákupu Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie. Lektor Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se e- Procurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu 12. srpna 2014, od 9 do 16:30 hodin 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

10 SMLUVNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - pracovní smlouvy, jmenování, dohody o pracích mimo pracovní poměr, mzdový výměr Vliv Občanského zákoníku na smlouvy v pracovním právu - Zákaz použití některých institutů Občanského zákoníku v pracovněprávních smlouvách - Smlouvy uzavírané adhezním způsobem a jejich rizika pro zaměstnavatele - Právní jednání (zdánlivá a neplatná jednání rozdíly, rizika, řešení) Vznik pracovního poměru - Postup před vznikem pracovního poměru - Ochrana osobních údajů - Jmenování - Pracovní smlouva a její náležitosti - Zkušební doba - Odstoupení od smlouvy - Pracovní poměr na dobu určitou vč. výjimek - Mzdový výměr, smlouva o mzdě - Další informace o pracovním poměru Změny pracovního poměru - Převedení na jinou práci bez souhlasu zaměstnance - Pracovní cesta - Přeložení - Společná pravidla pro změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru - Dohoda - Výpověď (časté chyby, rozdíly mezi výpovědními důvody, příklady ze soudní praxe) - Zákaz výpovědi/ochranná doba - Okamžité zrušení pracovního poměru - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - Skončení pracovního poměru na dobu určitou - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - Smrt zaměstnance - Hromadné propouštění - Odstupné - Odvolání z vedoucího místa/vzdání se funkce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práce - Dohoda o pracovní činnosti Další ujednání a vnitřní pracovní předpisy související s pracovním poměrem - Konkurenční doložka - Osobní spis - Potvrzení o zaměstnání - Pracovní posudek - Dohoda o hmotné odpovědnosti - Vnitřní předpisy - Pracovní řád - Doručování písemností zaměstnavatelem 10

11 Lektor Dana BLAŽKOVÁ, personalistika a pracovněprávní poradenství. Zkušená personalistka s praxí od roku 1994, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu, má zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Účastníci kurzů kladně hodnotí živou formu výkladu, příklady z praxe a ochotu lektorky pomoci 12. srpna 2014, od 9 do 15 hodin 1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

12 KONKURENČNÍ POZICE FIRMY jak pomocí ukazatelů finanční analýzy z veřejně dostupných informací zhodnotit a porovnat postavení vaší firmy s konkurencí Určeno pro: Majitele, manažery, vedoucí pracovníky, projektové manažery, účetní a všechny zájemce, kteří chtějí poznat a pochopit, jak si stojí vaše firma v porovnání s konkurencí. Cíl: Charakterizovat postavení firmy na trhu - mezi konkurenty, shrnout výsledky a navrhnout opatření. Účetní výkazy Zdroje informací Struktura trhu, podíl na trhu v objemových a peněžních jednotkách, tendence Zisková marže a její faktory Struktura aktiv, obchodní riziko Struktura pasiv, finanční riziko Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Čistý pracovní kapitál Syntetické ukazatele, rychlé testy Predikce reakcí konkurentů na změnu tržních podmínek Metody výuky: Praktická cvičení a výpočty, rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomická interpretace. Odborná zpětná vazba na podněty účastníků. Analýza modelových příkladů umožňující pochopení širších souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti firmy. Důraz na srozumitelnost pro nefinanční manažery a individuální přístup. Možnost pracovat s vlastními podklady. Lektor Ing. et Ing. Martina SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, manažerka s dlouhou praxí ve finanční oblasti, vyučuje na Podnikatelské fakultě VUT v Brně a Akademii Sting 13. srpna 2014, od 9 do 16:30 hodin 3.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

13 UŽITEČNÉ NÁSTROJE A FUNKCE V EXCELU Máte rezervy ve znalostech a využívání pokročilých funkcí MS Excel? Neztrácejte svůj drahocenný čas zdlouhavým zkoumáním těchto funkcí formou pokus - omyl. Během našeho kurzu Vás velmi zkušený lektor naučí ověřené a vyzkoušené postupy, užitečné nástroje a funkce, které Vaše tabulky a grafy pozvednou na novou úroveň. Určeno pro: Uživatele Microsoft Excel, kteří chtějí ovládat i složitější nástroje tohoto programu. Na školení si přineste svůj vlastní notebook! Je to z důvodu maximální efektivity školení, aby vám lektor pomohl vše nacvičit přímo na Vaší specifické softwarové a hardwarové konfiguraci. Vytváření grafů a jejich úpravy Vysvětlení principu vzniku grafu, výběr vhodného typu grafu pro různé situace, praktické ukázky tvorby grafu a následné úpravy zdrojových dat a formátu. Tvorba vlastních typů grafů a jejich ukládání pro pozdější použití, pokročilé úpravy v grafech. Práce s dynamickými odkazy na různé oblasti Vysvětlení principu a praktické ukázky práce s dynamickými odkazy a jejich implementace do jiných funkcí. Vytváření pojmenovaných oblastí Vysvětlení principu pojmenovaných oblastí a praktické využití při práci v jednom sešitu a při propojování více sešitů. Kontingenční tabulky a grafy Vysvětlení principu a praktické ukázky nastavení vstupních dat, umístění kontingenční tabulky, kombinace několika polí současně, filtrování, formátování a aktualizace. Tvorba kontingenčních grafů a jejich nastavení a úpravy. Vložení průřezů a datových os. Ověření vstupů do buněk a nastavení kritérií Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany buněk tak, aby se do nich dala napsat např. jen čísla od 1 do 100 nebo jen určitá jména osob, výrobků atd. Nastavení nápovědy pro uživatele a tvorba vlastních chybových hlášení. Zamykání vzorců, listů a sešitů Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany vzorců, listů i celých sešitů proti neúmyslným i úmyslným změnám. Zvýšení efektivity práce pomocí zkratek Výběr řady nejužitečnějších zkratek pro rutinní práci s Excelem. Efektivní práce s více okny Vysvětlení možností při práci s více okny a metody jejich uspořádání. Spouštění více instancí Excelu a výhody + nevýhody tohoto přístupu. Pracovní prostory Vysvětlení principu a praktické ukázky efektivního postupu při časté práci s několika sešity současně. Ukládání různých pracovních prostorů do zvláštních souborů. Obecné tipy a triky pro různé situace Vybrané tipy a triky, dotazy na přání, diskuze. Poznámka: rozsah témat může být interaktivně přizpůsoben schopnostem a zájmu účastníků školení. Metody: Individuální přístup lektora, přizpůsobení účastníkům, malá skupinka. 13

14 Lektor Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a certifikovaný lektor CAD systémů firmy Autodesk. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku Za tuto dobu proškolil několik tisíc účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již čtyři knižní publikace o AutoCADu (nakladatelství Computer Press) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědeckovýzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů. 14. srpna 2014, od 8:00 do 15:30 hodin 3.480,- Kč (zahrnuje DPH, občerstvení, oběd) Kód PŘIPRAVÍME VNITROFIREMNÍ INDIVIDUÁLNÍ I TÝMOVÉ KURZY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ A POTŘEB, např. AUTOCAD - ZÁKLADNÍ KURZ, AUTOCAD - PRO POKROČILÉ, AUTOCAD - PRO OBCHODNÍKY A MANAŽERY, MS EXCEL - PRO ZAČÁTEČNÍKY, POKROČILÉ NEBO VÝBĚR FUNKCÍ PRO MANAŽERY, MS OUTLOOK, MS WORD - PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, MS POWER POINT A DALŠÍ. Kurzy na PC vyučuje Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a nejvyšších lektorských a odborných certifikací pro program AutoCAD a Revit Architecture. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku Za tuto dobu proškolil více než účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již pět knižních publikací o AutoCADu (nakladatelství Computer Press a Albatros Media) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. V minulosti se podílel na překladu AutoCADu do češtiny. Aktivně se věnuje poradenské činnosti pro firmy při řešení složitých a netradičních úkolů. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědecko-výzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů. 14

15 VYBRANÉ DRUHY SMLUV PRO KAŽDÉHO, ANEB JAK NA SMLOUVY PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Nový občanský zákoník přinesl celou řadu koncepčních změn, které se přímo promítají do občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Každý z nás se v osobním životě ocitne v situaci, kdy potřebuje uzavřít některý ze smluvních vztahů. Pro hladký průběh, maximální jistotu správného postupu a dokonalé zajištění celé transakce doporučujeme využít služeb advokátní kanceláře, ale je dobré mít alespoň základní přehled o tom, čeho se vyvarovat a na co pamatovat při uzavírání v praxi nejfrekventovanějších typů smluv? Určeno pro: Každého, kdo má o tuto problematiku zájem. Cíl: Seznámit se s novinkami v oblasti nejpoužívanějších smluvních typů, zejména ve smlouvě kupní, smlouvě o dílo, nájemní smlouvě, smlouvě o výpůjčce nebo smlouvě o smlouvě budoucí. Seznámit se s tím, kdy je smlouva uzavřena, na co je nezbytné si dát pozor při uzavírání smluv dle NOZ, co je obsahem smlouvy, jak se zachovat, pokud smlouva nebyla uzavřena, ale Vy jste do její realizace již vložili prostředky, jak správně vyreklamovat zboží nebo službu apod. Poskytneme vám praktické rady, jak postupovat a na co si dát pozor, aby vaše smluvní strana byla maximálně chráněna pro případ jakýchkoliv budoucích obtíží. Dozvíte se, jak se co nejsnáze a s co nejnižšími náklady domoci plnění od druhé smluvní strany, případně jak s co nejmenšími problémy ukončit smlouvu. Jak vlastně nově vzniká smlouva, co jej jejím obsahem, jaké má mít náležitosti Může smlouva vzniknout, aniž bychom se přesně dohodli na jejím obsahu? Jak se nově zachází s obchodními podmínkami? Jak se nově reklamuje zboží mezi fyzickými osobami nebo fyzickou osobou a podnikateli? Jak nově na reklamace zboží v obchodě? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o koupi nebo prodeji nemovitosti? Co musí být nově v této smlouvě uvedeno, aby ji KN zaevidoval? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o dílo a jak se nově postupuje při předání či reklamaci díla? Co je nového v nájmu bytu? Jak může být nájemní smlouva ukončena? Je možné i nadále uzavřít mandátní smlouvu? Smlouva o půjčce a výpůjčce, pacht. Noviny v oblasti darovacích smluv či smluv o smlouvách budoucích. Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe uzavírání jednotlivých smluv, jde o interaktivní seminář. 15

16 Lektor JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., advokát, specializuje se zejména a obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní ale také na správní právo a problematiku bytového práva. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 15. srpna 2014, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

17 CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI KOMUNIKACE A EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ kurzy rozvoje liniových manažerů Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není jen mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny Co tvoří přirozenou autoritu mistra Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce.. Motivace podřízených Hodnocení podřízených Kritika a pochvala Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci apod.) Komunikace s obtížnými pracovníky Pracovní kázeň, řešení konfliktů Úspěšné delegování úkolů Podpora kreativity a rozvoje podřízených Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů ) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. 17

18 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Dříve praxe na manažerských pozicích. Má zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v ČR a SR, včetně zahraničních. Publikuje v odborných časopisech. 20. srpna 2014, od 8 do 16 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

19 ROZHOVORY V PRAXI MANAŽERA (VEDOUCÍHO) účinná komunikace manažera se svým týmem K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést individuální komunikaci - rozhovory s lidmi, které řídí. Každý typ rozhovoru klade na manažera jiné nároky, má jiný cíl, vyžaduje jinou techniku i atmosféru realizace. K nejobtížnějším, především emotivně, patří vytýkací rozhovor. Cíl: Uvědomit si cíle a specifika jednotlivých rozhovorů Získat praktické návody pro přípravu těchto rozhovorů Získat jistotu a zvládnout emoce a stres při vedení rozhovorů Vyzkoušet si jednotlivé rozhovory na praktických situacích pomocí doporučených struktur pro jejich vedení Určeno: Účastníkům semináře Praktické rady pro vedení lidí jako pokračování Manažerům na všech stupních řízení, ředitelům, vedoucím projektových týmů, personalistům, vedoucím obchodních týmů, mistrům, podnikatelům. všem dalším, kteří chtějí zefektivnit svoji manažerskou komunikaci a dobře řídit a motivovat pracovní tým Zásady přípravy a vedení rozhovorů v manažerské praxi Zásady pro sebejisté vystupování při vedení rozhovorů, rétorika Správný styl komunikace v závislosti na osobnosti protistrany Pozitivní atmosféra a otevřenost Technika kladení otázek Zvládání emocí při rozhovorech Výběrový rozhovor - specifika jeho přípravy a vedení Motivační rozhovor - podpora výkonu pracovníků, pozitivní zpětná vazba Vytýkací rozhovor - správné poskytování kritické zpětné vazby Hodnotící rozhovor - příprava a zásady vedení hodnotícího rozhovoru Výstupní rozhovor - jak komunikovat se zaměstnancem, který odchází, a to ve vazbě na důvody jeho odchodu Metody: Seminář návody a inspirace, diskuze, trénink modelových situací vedení manažerských rozhovorů se zpětnou vazbou. V tréninku se zaměříme na konkrétní potřeby účastníků. 19

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více