PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ"

Transkript

1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod, doprava a celní předpisy - Zásobování, skladování, výroba - Personalistika, pracovní právo, mzdy - Ekonomika, finanční účetnictví a daně SOVA STUDIO Křenová 52, Brno tel./fax: , mobil:

2 KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ Zákonný rámec pro vedení účetnictví Vnitřní účetní směrnice minimální rozsah potřebný v účetní jednotce Fyzická inventarizace majetku neformální potřeba správného účetnictví Dokladová inventarizace zdroj odhalování chyb a nepřesností v účetnictví Obratová předvaha (součtová hlavní kniha) a možnosti kontrolní práce s ní Vazby v účtování majetku, odpisů, pořízení, vyřazení Vazby při prodeji zboží, procentuální marže Vazby a kontroly v oblasti osobních nákladů Opakované náklady a výnosy a jejich časové rozlišení Vazby v oblasti tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv Srovnávání období jako metoda hledání možných chyb Nepravděpodobné a chybné zůstatky na jednotlivých účtech Vliv účtování cizích měn na nepravděpodobné zůstatky a jeho odstranění Časté nedostatky před uzavřením účetních knih Vazby v rozvaze a výsledovce Nepravděpodobné a chybné hodnoty v rozvaze a výsledovce Návaznost výkazů na minulé období Opravy nedostatků minulých období Příloha k uzávěrce jako prostředek k objasnění problémových údajů ve výkazech Sankce za chyby a porušování povinností v oblasti účetnictví Lektor RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona 18. července 2014, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

3 INTRASTAT vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2014 Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, definice jednotlivých vykazovaných údajů, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Určeno: Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Program semináře: Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.) Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků Lektor Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR) 23. července 2014, od 9 do 13:30 hodin 1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

4 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU A STRATEGIE NÁKUPU Strategický nákup nevede pouze ke snížení dodavatelských cen. Hlavním úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat ve správné kvalitě, kvantitě a čase, od správného a bezpečného dodavatele. Strategický nákup se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na uspokojení potřeby interního zákazníka, na kontrolu všech finančních prostředků a na vyhledávání prostoru pro možné úspory, na optimalizaci nákupního procesu a zvýšení jeho flexibility, na snížení nákupního rizika, podporuje inovace a vývoj. Tímto podstatným způsobem přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, k dosažení firemních cílů a v neposlední řadě ke zvýšení její hodnoty. Jak Vám tento seminář pomůže ve vaší nákupní praxi: Získáte informace a praktické dovednosti pro zavedení a používání nástrojů strategického řízení nákupu Naučíte se používat metody optimalizace procesu nákupu a snižování jeho nákladů Naučíte se aplikovat jednoduchou metodiku pro nastavení pravidel nákupu, určení přesných rolí a jejich odpovědností Určeno: Manažerům logistiky, manažerům nákupu, nákupčím, střednímu a vyššímu managementu společností všech velikostí, kteří chtějí oddělení nákupu řídit a vlastní nákupní činnost realizovat na základě promyšlené strategie. Dále je určen referentům nákupu, kteří mají zájem vzdělávat se a kariérově růst. Co se dozvíte: Jaké jsou trendy v oblasti nákupu Jakým klíčovým činnostem se při řízení nákupu věnovat a proč Na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč Jak identifikovat pracovní role a rozdělit odpovědnost Jaké jsou klíčové parametry výkonnosti nákupu Proč je důležité rozdělení nakupovaného zboží a služeb Jaké faktory ovlivňují strategii nákupu a jak ji optimálně nastavit Jaké analýzy se k oblasti nákupu vztahují a jak je použít v praxi Jak rozvíjet oddělení nákupu a zvyšovat jeho efektivitu Proč je důležitá IT podpora nákupu a jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie. Lektor Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se e-procurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu 24. července 2014, od 9 do 17 hodin 4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

5 ZMĚNY VE SPRÁVĚ A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Cíl: Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinesl řadu změn pro společnosti s ručením omezeným a pro akciové společnosti. V programu semináře se zaměříme na novinky, které ovlivňují fungování těchto společností - nová legislativa vyžaduje např. úpravu zakladatelských dokumentů společnosti, stanov, společenských smluv, smluv o výkonu funkcí jednatelů. Setrvávání v režimu společenské smlouvy z dob minulé právní úpravy přináší rizika neplatnosti ustanovení neslučitelných s novou právní úpravou. Dozvíte se také jak správně svolat valnou hromadu nebo jako má správně vypadat zápis z této valné hromady. Také v případě, že plánujete založení s.r.o. nebo a.s. bude pro Vás přehled všech novinek a jejich implementace v praxi velkým přínosem. Jde o téma, které se dotýká všech obchodních společností bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání, a které má bezprostřední vliv jak na pravidla jejich správy a řízení, tak i na jejich běžnou každodenní činnost. Pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, pracovníky ekonomických oddělení, atd. Jaký je vztah nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Které části nového občanského zákoníku je nezbytné brát v potaz při řešení otázek s.r.o. a a.s. Jednání orgánů společností, odpovědnost orgánů společností Smlouva o výkonu funkce, pracovní poměr statutárů Definice podnikatelských seskupení, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě Společnost s ručením omezeným: o Různé druhy podílů, kmenové listy o Změny společenské smlouvy o Převoditelnost obchodních podílů o Právo na informace na valné hromadě o Společnická žaloba o Hlasování per rollam o Valná hromada, jednatelé o Vystoupení společníka, vyloučení společníka Akciová společnost: o Monistický a dualistický systém akciové společnosti o Nabytí majetku od zakladatelů a akcionářů o Akcie na jméno, akcie na majitele, zaknihované akcie o Druhy akcií a práva s nimi spojená o Práva a povinnosti akcionáře o Kumulativní hlasování, právo na vysvětlení o Kvalifikovaný akcionář a jeho práva o Akcionářská žaloba o Zákaz konkurence o Změny ve struktuře základního kapitálu 5

6 Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe obchodních korporací, jde o interaktivní seminář. Lektor JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., advokát, specializuje se zejména a obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní ale také na správní právo a problematiku bytového práva. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 25. července 2014, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

7 CELNÍ PŘEDPISY PRAKTICKY KDE NAJÍT MOŽNOSTI ÚSPOR A OMEZENÍ RIZIK? Přímá platba cla, spotřebních a dalších poplatků souvisejících s dovozní operací představuje náklady společnosti a odráží se ve finální ceně zboží, ale zejména správné nastavení procesů a využití všech možností, které legislativa EU nabízí, vede k úsporám, či omezením rizik. Jste si jisti, že platíte (jen) to, co musíte? Že využíváte všech možností a výhod, které v dané oblasti jsou, a eliminujete významná rizika? Prevence je levnější než řešení problému! Určeno pro: Dovozce a vývozce zboží, kteří chtějí využít možností úspor a zároveň omezit rizika spojená s celními procesy a při obchodování se zeměmi mimo EU. Také pro ty, kteří si chtějí ověřit, že postupují v celním řízení správně. V průběhu semináře budou vysvětleny a na řadě praktických příkladů přiblíženy základní faktory ovlivňující výši poplatků při dovozu zboží, zejména stanovení celní hodnoty jako základu pro vyměření cla, zařazení zboží do podpoložek kombinované nomenklatury, prokázání země původu zboží, správné určení základu DPH při dovozu a využití celních režimů Z hlediska omezení rizik bude pozornost věnována především organizaci celního řízení při využití zjednodušených postupů, uplatňování obchodněpolitických opatření, uzavírání smluvních vztahů se zástupci, kontrolním režimům při vývozu zboží apod. Účastníci budou upozorněni na úskalí celního řízení a nejčastější chyby a rizika, se kterými se v praxi setkáváme Dostatek prostoru bude ponechán pro diskusi o praktických otázkách týkajících se dovozu a vývozu zboží. Seminář je proto určen pro všechny, kdo pochopili, že přenesením agendy na externího celního zástupce se nelze zbavit odpovědnosti a tudíž ani přiměřené míry kontroly. Lektor Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu 29. července 2014, od 9 do 14:30 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

8 APLIKACE DODACÍCH PODMÍNEK INCOTERMS 2010 A. v celním řízení ve vztahu ke třetím zemím - jejich uvádění v celních prohlášeních B. ve vnitrounijních obchodech - jejich uvádění v Intrastatu Incoterms, představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na Incoterms 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací. Jejich význam roste v případě uskutečnění mezinárodní obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, kde má správně zvolená dodací podmínka vliv i na následné deklarování údajů o celní hodnotě zboží a s tím související platby příslušného dovozního cla. Dodací podmínka Incoterms se používá i ve vnitrounijních obchodech a je ji třeba uvádět i ve výkazech Intrastat. Určeno: Majitelům, manažerům, obchodníkům a pracovníkům, kteří uzavírají obchodní smlouvy ve vztahu k zahraničí, účetním, osobám, jež provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat apod. Význam dodacích podmínek Incoterms v zahraničním obchodě Výklad jednotlivých druhů dodacích podmínek Dodací podmínky a jejich aplikace v celním řízení (při dovozu, vývozu ve vztahu ke třetím zemím vyplňování JSD) Dodací podmínky a jejich aplikace ve vnitrounijních obchodech (statistika vnitrounijních obchodů Intrastat, základ DPH) Diskuse, dotazy a odpovědi Lektor Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu 30. července 2014, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

9 JAK SI VYJEDNAT LEPŠÍ DODAVATELSKÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V NÁKUPU Část peněz, které platíte vašim dodavatelům, jsou možná vyhozené peníze. Jenže, jak velká část to je? Který dodavatel je ten nejlepší? Jak jej najít, rozpoznat a vybrat? Kolik procent byste mohli ušetřit, kdybyste při realizaci výběrového řízení postupovali správným způsobem? Jak Vám tento seminář pomůže ve vaší nákupní praxi? Na semináři si představíme kompletní problematiku výběrových řízení. Naučíte se je správně organizovat, řídit a soustředit vaši pozornost na klíčové činnosti, které mají rozhodující vliv na finální výsledek. Získáte praktické informace, jakým způsobem můžete snížit nákupní ceny a vyjednat si lepší dodavatelské podmínky. Získáte inspirace, které vám pomohou v následné každodenní praxi. Řešení případové studie na téma realizace výběrového řízení Jaké jsou trendy v oblasti nákupu Co ovlivňuje firemní nákup a co můžete ovlivnit vy Jaké činnosti zahrnuje komplexní nákupní proces Jaké činnosti jsou klíčové a proč Jaký typ výběrových řízení můžete použit Jak jste připraveni na vyjednávání Co je to multikriteriální hodnocení a jak jej aplikovat Čím je ovlivněn konečný výsledek vyjednávání a proč Jak a proč hodnotit dodavatele Jaká kritéria použít při rozhodování o nákupu Co je to e-procurement Jakým způsobem jej můžete využít pro zvýšení efektivity nákupu Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie. Lektor Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se e- Procurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu 12. srpna 2014, od 9 do 16:30 hodin 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

10 SMLUVNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - pracovní smlouvy, jmenování, dohody o pracích mimo pracovní poměr, mzdový výměr Vliv Občanského zákoníku na smlouvy v pracovním právu - Zákaz použití některých institutů Občanského zákoníku v pracovněprávních smlouvách - Smlouvy uzavírané adhezním způsobem a jejich rizika pro zaměstnavatele - Právní jednání (zdánlivá a neplatná jednání rozdíly, rizika, řešení) Vznik pracovního poměru - Postup před vznikem pracovního poměru - Ochrana osobních údajů - Jmenování - Pracovní smlouva a její náležitosti - Zkušební doba - Odstoupení od smlouvy - Pracovní poměr na dobu určitou vč. výjimek - Mzdový výměr, smlouva o mzdě - Další informace o pracovním poměru Změny pracovního poměru - Převedení na jinou práci bez souhlasu zaměstnance - Pracovní cesta - Přeložení - Společná pravidla pro změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru - Dohoda - Výpověď (časté chyby, rozdíly mezi výpovědními důvody, příklady ze soudní praxe) - Zákaz výpovědi/ochranná doba - Okamžité zrušení pracovního poměru - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - Skončení pracovního poměru na dobu určitou - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - Smrt zaměstnance - Hromadné propouštění - Odstupné - Odvolání z vedoucího místa/vzdání se funkce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práce - Dohoda o pracovní činnosti Další ujednání a vnitřní pracovní předpisy související s pracovním poměrem - Konkurenční doložka - Osobní spis - Potvrzení o zaměstnání - Pracovní posudek - Dohoda o hmotné odpovědnosti - Vnitřní předpisy - Pracovní řád - Doručování písemností zaměstnavatelem 10

11 Lektor Dana BLAŽKOVÁ, personalistika a pracovněprávní poradenství. Zkušená personalistka s praxí od roku 1994, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu, má zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Účastníci kurzů kladně hodnotí živou formu výkladu, příklady z praxe a ochotu lektorky pomoci 12. srpna 2014, od 9 do 15 hodin 1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

12 KONKURENČNÍ POZICE FIRMY jak pomocí ukazatelů finanční analýzy z veřejně dostupných informací zhodnotit a porovnat postavení vaší firmy s konkurencí Určeno pro: Majitele, manažery, vedoucí pracovníky, projektové manažery, účetní a všechny zájemce, kteří chtějí poznat a pochopit, jak si stojí vaše firma v porovnání s konkurencí. Cíl: Charakterizovat postavení firmy na trhu - mezi konkurenty, shrnout výsledky a navrhnout opatření. Účetní výkazy Zdroje informací Struktura trhu, podíl na trhu v objemových a peněžních jednotkách, tendence Zisková marže a její faktory Struktura aktiv, obchodní riziko Struktura pasiv, finanční riziko Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Čistý pracovní kapitál Syntetické ukazatele, rychlé testy Predikce reakcí konkurentů na změnu tržních podmínek Metody výuky: Praktická cvičení a výpočty, rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomická interpretace. Odborná zpětná vazba na podněty účastníků. Analýza modelových příkladů umožňující pochopení širších souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti firmy. Důraz na srozumitelnost pro nefinanční manažery a individuální přístup. Možnost pracovat s vlastními podklady. Lektor Ing. et Ing. Martina SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, manažerka s dlouhou praxí ve finanční oblasti, vyučuje na Podnikatelské fakultě VUT v Brně a Akademii Sting 13. srpna 2014, od 9 do 16:30 hodin 3.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

13 UŽITEČNÉ NÁSTROJE A FUNKCE V EXCELU Máte rezervy ve znalostech a využívání pokročilých funkcí MS Excel? Neztrácejte svůj drahocenný čas zdlouhavým zkoumáním těchto funkcí formou pokus - omyl. Během našeho kurzu Vás velmi zkušený lektor naučí ověřené a vyzkoušené postupy, užitečné nástroje a funkce, které Vaše tabulky a grafy pozvednou na novou úroveň. Určeno pro: Uživatele Microsoft Excel, kteří chtějí ovládat i složitější nástroje tohoto programu. Na školení si přineste svůj vlastní notebook! Je to z důvodu maximální efektivity školení, aby vám lektor pomohl vše nacvičit přímo na Vaší specifické softwarové a hardwarové konfiguraci. Vytváření grafů a jejich úpravy Vysvětlení principu vzniku grafu, výběr vhodného typu grafu pro různé situace, praktické ukázky tvorby grafu a následné úpravy zdrojových dat a formátu. Tvorba vlastních typů grafů a jejich ukládání pro pozdější použití, pokročilé úpravy v grafech. Práce s dynamickými odkazy na různé oblasti Vysvětlení principu a praktické ukázky práce s dynamickými odkazy a jejich implementace do jiných funkcí. Vytváření pojmenovaných oblastí Vysvětlení principu pojmenovaných oblastí a praktické využití při práci v jednom sešitu a při propojování více sešitů. Kontingenční tabulky a grafy Vysvětlení principu a praktické ukázky nastavení vstupních dat, umístění kontingenční tabulky, kombinace několika polí současně, filtrování, formátování a aktualizace. Tvorba kontingenčních grafů a jejich nastavení a úpravy. Vložení průřezů a datových os. Ověření vstupů do buněk a nastavení kritérií Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany buněk tak, aby se do nich dala napsat např. jen čísla od 1 do 100 nebo jen určitá jména osob, výrobků atd. Nastavení nápovědy pro uživatele a tvorba vlastních chybových hlášení. Zamykání vzorců, listů a sešitů Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany vzorců, listů i celých sešitů proti neúmyslným i úmyslným změnám. Zvýšení efektivity práce pomocí zkratek Výběr řady nejužitečnějších zkratek pro rutinní práci s Excelem. Efektivní práce s více okny Vysvětlení možností při práci s více okny a metody jejich uspořádání. Spouštění více instancí Excelu a výhody + nevýhody tohoto přístupu. Pracovní prostory Vysvětlení principu a praktické ukázky efektivního postupu při časté práci s několika sešity současně. Ukládání různých pracovních prostorů do zvláštních souborů. Obecné tipy a triky pro různé situace Vybrané tipy a triky, dotazy na přání, diskuze. Poznámka: rozsah témat může být interaktivně přizpůsoben schopnostem a zájmu účastníků školení. Metody: Individuální přístup lektora, přizpůsobení účastníkům, malá skupinka. 13

14 Lektor Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a certifikovaný lektor CAD systémů firmy Autodesk. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku Za tuto dobu proškolil několik tisíc účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již čtyři knižní publikace o AutoCADu (nakladatelství Computer Press) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědeckovýzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů. 14. srpna 2014, od 8:00 do 15:30 hodin 3.480,- Kč (zahrnuje DPH, občerstvení, oběd) Kód PŘIPRAVÍME VNITROFIREMNÍ INDIVIDUÁLNÍ I TÝMOVÉ KURZY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ A POTŘEB, např. AUTOCAD - ZÁKLADNÍ KURZ, AUTOCAD - PRO POKROČILÉ, AUTOCAD - PRO OBCHODNÍKY A MANAŽERY, MS EXCEL - PRO ZAČÁTEČNÍKY, POKROČILÉ NEBO VÝBĚR FUNKCÍ PRO MANAŽERY, MS OUTLOOK, MS WORD - PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, MS POWER POINT A DALŠÍ. Kurzy na PC vyučuje Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a nejvyšších lektorských a odborných certifikací pro program AutoCAD a Revit Architecture. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku Za tuto dobu proškolil více než účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již pět knižních publikací o AutoCADu (nakladatelství Computer Press a Albatros Media) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. V minulosti se podílel na překladu AutoCADu do češtiny. Aktivně se věnuje poradenské činnosti pro firmy při řešení složitých a netradičních úkolů. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědecko-výzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů. 14

15 VYBRANÉ DRUHY SMLUV PRO KAŽDÉHO, ANEB JAK NA SMLOUVY PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Nový občanský zákoník přinesl celou řadu koncepčních změn, které se přímo promítají do občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Každý z nás se v osobním životě ocitne v situaci, kdy potřebuje uzavřít některý ze smluvních vztahů. Pro hladký průběh, maximální jistotu správného postupu a dokonalé zajištění celé transakce doporučujeme využít služeb advokátní kanceláře, ale je dobré mít alespoň základní přehled o tom, čeho se vyvarovat a na co pamatovat při uzavírání v praxi nejfrekventovanějších typů smluv? Určeno pro: Každého, kdo má o tuto problematiku zájem. Cíl: Seznámit se s novinkami v oblasti nejpoužívanějších smluvních typů, zejména ve smlouvě kupní, smlouvě o dílo, nájemní smlouvě, smlouvě o výpůjčce nebo smlouvě o smlouvě budoucí. Seznámit se s tím, kdy je smlouva uzavřena, na co je nezbytné si dát pozor při uzavírání smluv dle NOZ, co je obsahem smlouvy, jak se zachovat, pokud smlouva nebyla uzavřena, ale Vy jste do její realizace již vložili prostředky, jak správně vyreklamovat zboží nebo službu apod. Poskytneme vám praktické rady, jak postupovat a na co si dát pozor, aby vaše smluvní strana byla maximálně chráněna pro případ jakýchkoliv budoucích obtíží. Dozvíte se, jak se co nejsnáze a s co nejnižšími náklady domoci plnění od druhé smluvní strany, případně jak s co nejmenšími problémy ukončit smlouvu. Jak vlastně nově vzniká smlouva, co jej jejím obsahem, jaké má mít náležitosti Může smlouva vzniknout, aniž bychom se přesně dohodli na jejím obsahu? Jak se nově zachází s obchodními podmínkami? Jak se nově reklamuje zboží mezi fyzickými osobami nebo fyzickou osobou a podnikateli? Jak nově na reklamace zboží v obchodě? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o koupi nebo prodeji nemovitosti? Co musí být nově v této smlouvě uvedeno, aby ji KN zaevidoval? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o dílo a jak se nově postupuje při předání či reklamaci díla? Co je nového v nájmu bytu? Jak může být nájemní smlouva ukončena? Je možné i nadále uzavřít mandátní smlouvu? Smlouva o půjčce a výpůjčce, pacht. Noviny v oblasti darovacích smluv či smluv o smlouvách budoucích. Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe uzavírání jednotlivých smluv, jde o interaktivní seminář. 15

16 Lektor JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., advokát, specializuje se zejména a obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní ale také na správní právo a problematiku bytového práva. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 15. srpna 2014, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

17 CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI KOMUNIKACE A EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ kurzy rozvoje liniových manažerů Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není jen mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny Co tvoří přirozenou autoritu mistra Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce.. Motivace podřízených Hodnocení podřízených Kritika a pochvala Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci apod.) Komunikace s obtížnými pracovníky Pracovní kázeň, řešení konfliktů Úspěšné delegování úkolů Podpora kreativity a rozvoje podřízených Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů ) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. 17

18 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Dříve praxe na manažerských pozicích. Má zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v ČR a SR, včetně zahraničních. Publikuje v odborných časopisech. 20. srpna 2014, od 8 do 16 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

19 ROZHOVORY V PRAXI MANAŽERA (VEDOUCÍHO) účinná komunikace manažera se svým týmem K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést individuální komunikaci - rozhovory s lidmi, které řídí. Každý typ rozhovoru klade na manažera jiné nároky, má jiný cíl, vyžaduje jinou techniku i atmosféru realizace. K nejobtížnějším, především emotivně, patří vytýkací rozhovor. Cíl: Uvědomit si cíle a specifika jednotlivých rozhovorů Získat praktické návody pro přípravu těchto rozhovorů Získat jistotu a zvládnout emoce a stres při vedení rozhovorů Vyzkoušet si jednotlivé rozhovory na praktických situacích pomocí doporučených struktur pro jejich vedení Určeno: Účastníkům semináře Praktické rady pro vedení lidí jako pokračování Manažerům na všech stupních řízení, ředitelům, vedoucím projektových týmů, personalistům, vedoucím obchodních týmů, mistrům, podnikatelům. všem dalším, kteří chtějí zefektivnit svoji manažerskou komunikaci a dobře řídit a motivovat pracovní tým Zásady přípravy a vedení rozhovorů v manažerské praxi Zásady pro sebejisté vystupování při vedení rozhovorů, rétorika Správný styl komunikace v závislosti na osobnosti protistrany Pozitivní atmosféra a otevřenost Technika kladení otázek Zvládání emocí při rozhovorech Výběrový rozhovor - specifika jeho přípravy a vedení Motivační rozhovor - podpora výkonu pracovníků, pozitivní zpětná vazba Vytýkací rozhovor - správné poskytování kritické zpětné vazby Hodnotící rozhovor - příprava a zásady vedení hodnotícího rozhovoru Výstupní rozhovor - jak komunikovat se zaměstnancem, který odchází, a to ve vazbě na důvody jeho odchodu Metody: Seminář návody a inspirace, diskuze, trénink modelových situací vedení manažerských rozhovorů se zpětnou vazbou. V tréninku se zaměříme na konkrétní potřeby účastníků. 19

20 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Dříve praxe na manažerských pozicích. Má zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v ČR a SR, včetně zahraničních. Publikuje v odborných časopisech. 21. srpna 2014, od 8 do 16 hodin 4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO LEDEN ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN SRPEN 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více