Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce Real Estate Market Winter Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce 2010. Real Estate Market Winter 2010. Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková."

Transkript

1 Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce 2010 Real Estate Market Winter 2010 Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková Únor 2010

2 Obsah Daň z nemovitostí Nízká kapitalizace Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí Změny v oblasti DPH v letech 2009 a 2010 Dotazy / Diskuse Real Estate Market 2010

3 Daň z nemovitostí

4 Daň z nemovitostí Zdvojnásobení daňových sazeb Od dochází ke zdvojnásobení daňových sazeb u značné části nemovitostí (např. stavební pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy a většina staveb). Stávající daňové sazby se však nemění u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, hospodářských lesů a u staveb sloužících pro tzv. ostatní podnikatelskou činnost. Vybrané nemovitosti Sazba 2009 Sazba 2010 Stavební pozemky 1 Kč 2 Kč Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy 0,10 Kč 0,20 Kč Stavby pro průmysl, stavebnictví, dopravu a energetiku 5 Kč 10 Kč Stavby pro ostatní podnikatelkou činnost 10 Kč 10 Kč Obytné domy 1 Kč 2 Kč Samostatně stojící garáže 4 Kč 8 Kč Stavby k individuální rekreaci 3 Kč 6 Kč Byty a nebytové prostory 1 Kč 2 Kč Real Estate Market 2010

5 Daň z nemovitostí Místní koeficient Na základě zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů mají obce od zdaňovacího období 2009 možnost dále zvýšit zdanění nemovitostí na svém území stanovením místního koeficientu v rozsahu 2 5. Seznam koeficientů zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí. V souvislosti se zvýšením sazeb / upravení výše daně koeficientem nevzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu. Real Estate Market 2010

6 Daň z nemovitostí Zrušení osvobození u novostaveb obytných domů a bytů Osvobození na 15 let u nových staveb ve vlastnictví fyzických osob sloužících k trvalému bydlení bylo zrušeno. V roce 2009 poslední možnost uplatnit osvobození (s výjimkou staveb dokončených v roce na ty se již v roce 2009 osvobození nevztahuje). Od roku 2010 se již všechny dříve osvobozené novostavby zdaňují. Nevzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu. Zrušení osvobození v případě zateplení Osvobození na 5 let u staveb, u kterých došlo k úpravám vedoucím ke snížení tepelné náročnosti ( zateplení ) se rovněž ruší. Možnost uplatnit původně přiznané osvobození však zůstává zachována až do uběhnutí původní pětileté lhůty (nejdéle však do roku 2012 včetně). Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy zůstává zachováno. Real Estate Market 2010

7 Nízká kapitalizace

8 Nízká kapitalizace Situace v letech 2008 a 2009 Souběh dvou právních úprav: 1) Staré úvěry a půjčky (smlouvy sjednané do ). Testují se pouze úroky. Nezapočítávají se žádné úvěry a půjčky od nespojených osob. Poměr dluhů od spojených osob k vlastnímu kapitálu 4:1. 2) Nové úvěry a půjčky (smlouvy uzavřené od včetně některých dodatků). Testují se finanční výdaje nikoliv pouze úroky. Započítávají se úvěry a půjčky od spojených osob a tzv. back-to-back financování maximální poměr k vlastnímu kapitálu rovněž 4:1. Finanční výdaje související s úvěry a půjčkami s úrokem vázaným na zisk jsou daňově neuznatelné. Real Estate Market 2010

9 Nízká kapitalizace Stav od Konec přechodného období pro tzv. staré úvěry a půjčky. Pro všechny úvěry a půjčky nyní platí jednotná úprava pravidel nízké kapitalizace, která byla doposud platná pouze pro nové úvěry a půjčky. Finanční výdaje dle vyjádření MF sem patří vedle úroků také výdaje spojené s přijetím úvěru nebo půjčky (např. náklady na obstarání, zpracování, posouzení žádosti, administrativní náklady, provize zprostředkovateli, poplatek za rezervaci prostředků, poplatek za předčasné splacení, aj.). Mezi finanční výdaje se nezahrnují kursové rozdíly, náklady na zajištění rizika (např. deriváty), náklady na poradenství. Back-to-back financování úvěr či půjčka od nespojeného věřitele, jehož poskytnutí je podmíněno tím, že tomuto věřiteli bude poskytnut přímo související úvěr, půjčka nebo vklad osobou spojenou s dlužníkem. Real Estate Market 2010

10 Nízká kapitalizace Stav od shrnutí: Daňově neuznatelné jsou finanční výdaje, přesahuje-li úhrn dluhů od spojených osob čtyřnásobek výše vlastního kapitálu. Tzv. back-to-back financování podléhá testu nízké kapitalizace obdobně jako úvěr či půjčky poskytnutý přímo osobou spojenou. Finanční výdaje související s úvěry a půjčkami s úrokem vázaným na zisk jsou považovány za daňově neuznatelné. Do úvěrů a půjček pro účely testování limitu nízké kapitalizace se nezahrnují úvěry a půjčky, z nichž plynoucí úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a dále na prokazatelně poskytnuté bezúročné půjčky a úvěry. Real Estate Market 2010

11 Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí

12 Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí Řešení problému nízké kapitalizace Metodika výpočtu stavu vlastního kapitálu Prostý průměr versus vážený průměr (Ne)zohlednění daňově neuznatelných úvěrů a půjček Pozor na negativní dopad ztráty z minulého roku na vlastní kapitál Zvýšení základního kapitálu Příplatek do ostatních kapitálových fondů Kapitalizace části předmětných úvěrů a půjček do základního kapitálu nebo do ostatních kapitálových fondů Přecenění jmění při přeměnách (fúze, rozdělení aj.) Využití daňově transparentních entit Real Estate Market 2010

13 Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí Využitelnost daňových ztrát Poměrně přísné podmínky stanovené 38na zákona o daních z příjmů Změna vlastnické struktury Akciová společnost s akciemi na doručitele Přeměny obchodních společností a daňové ztráty Převoditelnost daňových ztrát na nástupnickou společnost Využití vlastních daňových ztrát pokračující společností po přeměně Využití daňově transparentních entit Real Estate Market 2010

14 Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí Struktura SPV společností (1 budova = 1 s.r.o.) Holdingová spol. ČR nebo vhodná zahraniční jurisdikce 100 % 100 % 100 % 100 % SPV1 s.r.o. SPV2 s.r.o. SPV3 s.r.o. SPV4 s.r.o. Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 4 Možnost prodeje jednotlivých aktiv formou share deal : nepodléhá dani z převodu nemovitostí; možnost osvobození od daně z příjmů. Možnosti daňové optimalizace prostřednictvím kapitálové struktury a struktury financování. Optimalizace akvizičního financování. Alternativní struktury s využitím daňově transparentních entit (k.s. nebo v.o.s.). Fond kvalifikovaných investorů

15 Možnosti daňové optimalizace v oblasti nemovitostí Fond kvalifikovaných investorů Akcionáři fyzické nebo právnické osoby Depozitář kontrolní činnosti Depozitářská smlouva 100 % Investiční fond rozhodování o investiční strategii a nakládání s majetkem Smlouva o obhospodařování Investiční společnost administrativní činnosti Sazba daně 5 % Fond kvalifikovaných investorů

16 Změny v oblasti DPH v letech 2009 a 2010

17 Agenda Změny v roce 2009 Převody nemovitostí Přefakturace Úprava a vyrovnání odpočtu DPH Změny v roce 2010 Legislativní základ Ceny obvyklé DPH balíček Další přidružené změny českého zákona o DPH Judikatura Evropského soudního dvora

18 Změny v roce 2009 shrnutí

19 Převody staveb, bytů a nebytových prostor v roce 2009 Změny ve stanovení data uskutečnění při převodu nemovitostí Roli hraje i datum předání do užívání Osvobození od daně u převodů staveb, bytů a nebytových prostor je závislé Na vydání prvního kolaudačního souhlasu Na datu, kdy bylo započato první užívání stavby Stav po novele lhůta pro osvobození se nepřerušuje (problematika přestaveb)

20 Přefakturace v roce 2009 Zrušena speciální pravidla pro přeúčtování Vyloučení ze základu DPH Platba jménem a na účet Neuplatněn odpočet Částka není vyšší než ta, která byla zaplacena při nákupu Samostatná služba Platí standardní pravidla Součást jiného plnění Nákladová položka jako součást úplaty za jiné plnění Pravidla pro tzv. vedlejší plnění Zveřejněna informace MF k uplatnění DPH při přeúčtování

21 Úprava a vyrovnání odpočtu DPH v roce 2009 Změna v rozsahu majetku, který podléhá úpravě a vyrovnání Technické zhodnocení podléhá režimu úpravy nebo vyrovnání odpočtu Vazba na daň z příjmů Vazba na uskutečněná plnění Neexistují přechodná ustanovení

22 Změny v roce 2010

23 Změny v legislativě Směrnice 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 změny v určení místa plnění služeb Směrnice 2008/9/ES ze dne 12. února 2008 pravidla pro vracení DPH v jiných členských státech Směrnice 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 pravidla pro podávání souhrnných hlášení Účinnost nastává postupně od roku 2010 až do roku 2015 Ostatní členské státy EU

24 Změny v určení místa plnění u služeb

25 Systematika změn základních pravidel pro určení místa plnění Nová základní pravidla Rozdělení služeb na B2B a B2C sektor B2B služby místo usazení příjemce (dnes místo usazení poskytovatele) Sídlo příjemce, nebo Provozovna, pro kterou je služba poskytnuta B2C služby místo usazení poskytovatele (beze změn) Sídlo poskytovatele, nebo Provozovna, ze které je služba poskytnuta Určení účasti provozovny na poskytnutí služeb vliv na vznik povinnosti přiznat daň

26 Praktické příklady určení místa plnění I. Poskytovatel Místo plnění je v ČR pokud příjemce není osoba povinná k dani Poskytovatel je v takovém případě povinen přiznat daň včr Zákazník Místo plnění je v SR pokud příjemce je osoba povinná k dani Zákazník je v takovém případě povinen přiznat daň v SR

27 Praktické příklady určení místa plnění II. Poskytovatel Zákazník Provozovna Zákazník je povinen přiznat daň v SR pokud se provozovna nepodílí na poskytnutí služeb Pokud se provozovna podílí vzniká ji povinnost přiznat daň

28 Praktické příklady určení místa plnění III. Poskytovatel Zákazník Provozovna Místem plnění je SR pokud je zákazník osoba povinná k dani Zákazník je povinen přiznat daň v SR

29 Praktické příklady určení místa plnění IV. Poskytovatel Zákazník Provozovna Místem plnění je ČR i když je zákazník osoba povinná k dani Poskytovatel je povinen přiznat daň v ČR

30 Poskytování služeb do / mimo EU podle základních pravidel Jak rozpoznat, že jde o B2B/B2C? Nové postavení osob povinných k dani Postačí předání DIČ? Otázka soukromé spotřeby u osob povinných k dani Jak rozpoznat, kdo přijímá službu (provozovna v ČR, zahraniční sídlo)? Kdy se uplatní pravidlo skutečné spotřeby? Nastaly změny v administraci DPH v jiných státech EU? Speciální definice osoby povinné přiznat daň Nutnost / možnost zrušení registrace v jiných státech EU Pravidlo force of attraction zrušeno faktické dopady jen v některých členských státech

31 Přijímání služeb z / mimo EU podle základních pravidel Kdy je nutné samovyměřit českou DPH? Kdy se uplatní pravidlo skutečné spotřeby? Jednostranná implementace v českém zákoně o DPH Bude nutné přehodnotit další možnost využití stávajících obchodních struktur (call-centra ve třetích zemích, přijímání administrativních služeb ze třetích zemí, využívání EU zemí s nižší daňovou zátěží ) Pokud nová povinnost samovyměření znamená dodatečné daňové zatížení, lze je eliminovat?

32 Určení místa plnění speciální pravidla pro B2B služby

33 Služby vztahující se k nemovitosti Místo, kde se nemovitost nachází Otázka služeb ubytovacích Žádná faktická změna

34 Práce na movité věci a její oceňování Žádné speciální pravidlo, tj. použití základního pravidla = místem plnění místo usazení příjemce Do konce roku 2009 místo určené podle několika pravidel Místo fyzického výkonu Možnost přechýlení na předané DIČ Nutnost odvezení zboží z území státu, kde byla služby fyzicky vykonána

35 Práce na movité věci a její oceňování praktické dopady Co zvážit při poskytování služeb (práce vykonány v ČR) Prověřit zda jde skutečně o B2B (B2C má speciální režim) a kdo ji přijal (česká provozovna / zahraniční sídlo?) Změnit aplikování DPH u služeb na zboží, které neopouští ČR Nepracovat s DIČ předané české DIČ zákazníkem nepřechýlí místo plnění do ČR Co zvážit při přijímání služeb (práce vykonány mimo ČR) Zajistit samovyměření v místě usazení, nepracovat s DIČ Otázka vzniku nové povinnosti samovyměřit i služby uskutečněné mimo území EU Identifikovat chybně účtovanou DPH v jiných členských státech Nutnost / možnost zrušení registrace v jiných státech EU

36 Katalogové (intelektuální) služby Místem plnění je místo, kde je usazen příjemce Žádná faktická změna

37 Služby zprostředkování Žádné speciální pravidlo, tj. použití základního pravidla = místem plnění místo usazení příjemce Do konce roku 2009 místem plnění Místo plnění zajištěné dodávky Lze přechýlit z jednoho členského státu EU do jiného členského státu Nově uplatnění pravidla skutečné spotřeby

38 Služby zprostředkování praktické dopady Co zvážit při poskytování služeb Prověřit zda jde skutečně o B2B (B2C má speciální režim) a kdo ji přijal (česká provozovna / zahraniční sídlo?) Změna aplikace daně pro zákazníky usazené mimo EU a neregistrované v EU Nové uplatnění pravidla skutečné spotřeby Nutnost/možnost zrušení registrace v jiných státech EU (DPH v jiných státech EU odvede zákazník) Co zvážit při přijímání služeb Zajistit samovyměření v místě usazení, nepracovat s DIČ Otázka vzniku nové povinnosti samovyměřit i služby uskutečněné mimo území EU (k tomu viz rovněž jednostranná implementace pravidla skutečné spotřeby) Identifikovat chybně účtovanou DPH v jiných členských státech

39 Souhrnné hlášení na služby

40 Nová povinnost podávat souhrnné hlášení na služby Co se vykazuje Služby, u nichž je místo plnění v jiném členském státě Místo plnění je stanoveno podle základního pravidla pro B2B (tj. příjemce je povinen samovyměřit DPH) Nejde o služby, které jsou v členském státě příjemce osvobozeny Jak to bude plátce zjišťovat? Jak to bude zjišťovat správce daně? Jak se vykazuje Měsíčně (výjimečně čtvrtletně), a to do 25. dnů po skončení období pro vykazování Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem/značkou

41 Souhrnné hlášení na služby praktické otázky Jak zjišťovat, které služby mají být v souhrnném hlášení vykázány? Jsou na nový požadavek připraveny informační systémy? Ovlivní zavedení souhrnného hlášení též příjemce služby? Měli bychom kontaktovat poskytovatele služeb v zahraničí? Kolik formulářů se bude podávat?

42 Vracení DPH

43 Vracení DPH v jiných členských státech Žádosti budou podávány v členském státě usazení Primární komunikace s českým finančním úřadem Žádosti budou podávány pouze elektronicky Vznik nového portálu daňové správy Lhůta pro podání prodloužena do 30. září následujícího roku Členský stát, který má vrátit DPH, musí reagovat do 4 měsíců po podání Při prodlení s úhradou vratky bude žadateli hrazen i úrok Uplatní se již na žádosti podávané v roce 2010

44 Zákon o DPH Změny nesouvisející s DPH balíčkem

45 Zvýšení sazby DPH Základní sazba se zvýší z 19% na 20% Snížená sazba se zvýší z 9% na 10% Přechodná ustanovení Sazba DPH u přijatých záloh Smluvní dokumentace navýšení ceny pro konečného zákazníka

46 Úprava základu daně pro účely DPH základní aspekty Základem daně cena obvyklá bez daně (odkaz na zákon o oceňování) Aplikace pouze v případě určeného okruhu osob Dopadá jak na zdanitelná tak i na osvobozená plnění Úprava možná jak nahoru tak i dolů

47 Úprava základu daně na cenu obvyklou Úprava nahoru (tj. je-li úplata nižší než obvyklá cena), pokud Příjemce zdanitelného plnění nemá plný nárok na odpočet daně (tj. DPH hrazená příjemcem nesmí být neoprávněně snižována) Poskytovatel plnění osvobozeného podle 51 ZoDPH nemá plný nárok na odpočet daně (tj. koeficient dodavatele nesmí být neoprávněně zvyšován) Úprava dolů (tj. je-li úplata vyšší než obvyklá cena), pokud Poskytovatel zdanitelného plnění krátí nárok na odpočet daně (tj. koeficient dodavatele nesmí být neoprávněně zvyšován)

48 Úprava základu daně důvody pro zavedení Poskytovatel Koeficient pro krácení DPH na vstupu = 0,67 19% 0% 19% Příjemce A Plný nárok na odpočet DPH Příjemce B Plný nárok na odpočet DPH Příjemce C Nárok na odpočet DPH limitován Ceny nastaveny na úrovni cen běžných

49 Úprava základu daně důvody pro zavedení Poskytovatel Koeficient pro krácení DPH na vstupu = 0,86 19% 0% 19% Příjemce A Plný nárok na odpočet DPH Příjemce B Plný nárok na odpočet DPH Příjemce C Nárok na odpočet DPH limitován Optimalizace cen za účelem úspor na DPH

50 Úprava základu daně důvody pro zavedení Poskytovatel Koeficient pro krácení DPH na vstupu = 0,67 19% 0% 19% Příjemce A Plný nárok na odpočet DPH Příjemce B Plný nárok na odpočet DPH Příjemce C Nárok na odpočet DPH limitován Od roku 2010 zákon vyžaduje úpravy základu daně na ceny běžné

51 Úprava základu daně na cenu obvyklou Otázka provázanosti na zákon o daních z příjmů, který Umožňuje neupravit, je-li rozdíl uspokojivě doložen Se primárně na zákon o oceňování neodkazuje Úroky z některých úvěrů a půjček nepožaduje upravit Otázka vhodnosti využití ceny obvyklé v zákoně o DPH Zákon o DPH požaduje úpravy na cenu obvyklou (odkaz na zákon o oceňování) Podle zákona o oceňování se vybraný majetek (stavby, byty, pozemky ) oceňuje jinak než cenou obvyklou Nepostačí tedy např. znalecký posudek pro účely daně z převodu nemovitostí (vyhlášková cena), důsledkem je nutnost samostatného ocenění převáděného vybraného majetku pro účely DPH v ceně obvyklé

52 Úprava základu daně okruh dotčených osob Osobami, na které se vztahuje povinnost úprav, jsou Kapitálově spojené osoby přímé nebo nepřímé spojení alespoň 25% Jinak spojené osoby osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba Osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu Osoby podnikající ve sdružení nebo na základě jiné obdobné smlouvy Osoby blízké Otázka postavení zahraničních příjemců plnění (kdy mají nárok na vrácení DPH v plné výši?)

53 Judikatura Evropského soudního dvora

54 C-572/07 RLRE Tellmer Property Uplatnění DPH u služeb spojených s úklidem společných prostor v nájemních domech Dle ESD úklid a nájem představují samostatná a navzájem oddělená plnění V čem jsou komentáře ESD obecně zajímavé: Může existovat spojitost mezi způsobem stanovení ceny za několik plnění poskytovaných společně a možností využití pravidel pro doplňkové (vedlejší) plnění k plnění hlavnímu Může být zejména problematické prokázat, že konkrétní plnění je vedlejším plněním s DPH režimem hlavního plnění, má-li samostatně stanovenou cenu

55 C-174/08 NCC Construction Danmark A/S Pravidla pro krácení nároku na odpočet a pro výpočet koeficientu Z výpočtu koeficientu se vyjímá jen velmi úzká množina plnění, nelze vyjmout činnost, která Je pravidelná a soustavně plánovaná Není příležitostná, ale je projevem vůle podnikatele a existuje záměr ji opakovat Je součástí podnikatelského záměru Negativně může dopadat na stavební společnosti a společnosti poskytující půjčky a provozující cash-pooling

56 C-461/08 Don Bosco Dodání budovy určené k demolici za účelem nové výstavby na dotčeném pozemku Jde o dodání pozemku, právní stav není rozhodující Pokud je pozemek stavební, pak je potřeba uplatnit DPH Otázka definice stavebního pozemku v českém zákoně o DPH Otázka výkladu této definice ve světle uvedeného rozhodnutí

57 Praktické shrnutí

58 Praktické shrnutí 2009 implementace řady změn s nejednoznačným výkladem 2010 návrh dalších změn s nejasnými dopady Praktické dopady: Je implementace změn 2009 správná? Revize stávajících projektů Máte správně naimplementovány změny 2010? Revize plánovaných i stávajících projektů Možnost optimalizace?

59 Dotazy / diskuse

60 Kontakty Miroslav Svoboda Phone: Roman Ženatý Phone: Radka Mašková Phone: Luděk Hrubý Phone: Real Estate Market 2010

61 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese Member of Deloitte Touche Tohmatsu Real Estate Market 2010

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností. Listopad 2008

Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností. Listopad 2008 Vybrané problémy při přeměnách obchodních společností Listopad 2008 Program Potřeba znaleckého ocenění při přeměnách Ocenění je nižší než kupní cena Komanditní struktura alternativní řešení, výhody, možné

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015 Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky 19. března 2015 Agenda Právní a daňové novinky Akvizice Výstavba Prodej 2 Akvizice 3 Akvizice Aktuální právní otázky Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání

Více

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Změny zákona o DPH v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších ze dne 17. července 2008, s účinností od 1.1.

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 12. 09. 2016 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů

Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Investice do nemovitostí formou fondů kvalifikovaných investorů Real Estate Market Autumn 2009 14.10.2009, Corinthia Hotel Praha development architektura investice design Program Představení fondů kvalifikovaných

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016-2025 Dodatečné porovnání doporučovaných Variant Úprava na základě aktualizace daňových dopadů Konečná verze k 1.11. 2012 zapracované

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více