Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ SOUSTAVY UŽIVATELÉ A ÚČETNICTVÍ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZÁSADY ÚČETNICTVÍ Náměty k zamyšlení ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY ÚČETNÍ DOKLADY Cvičení č. 1 Druhy dokladů PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Cvičení č. 1 Vypisování účetních dokladů Cvičení č. 2 Vyhotovení příjmového pokladního dokladu Cvičení č. 3 Vyhotovení příjemky...18 Cvičení č. 4 Určování účetních dokladů OPRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Cvičení č. 1 Určení druhu inventury MAJETEK MAJETEK FIRMY Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek MAJETEK A JEHO KRYTÍ Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky závazků Cvičení č. 1 Určení druhu majetku Cvičení č. 2 Zdroje financování majetku Cvičení č. 3 Určení změny pohledávek a závazků Cvičení č. 4 Určení majetku podniku a zdrojů financování majetku Cvičení č. 5 Majetek a zdroje financování ROZVAHA AKTIVA, PASIVA FIRMY Příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Příklad č. 2 Rozvaha firmy Příklad č. 3 Sestavení konečné rozvahy firmy Cvičení č. 1 Konečná rozvaha firmy Cvičení č. 2 Rozvaha, majetek podniku, zdroje financování Cvičení č. 3 Aktiva v dlouhodobém a oběžném majetku ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Příklad č. 1 Zahajovací a konečná rozvaha, vyčíslení aktiv a pasiv Cvičení č. 1 Rozvaha, zjištění aktiv a pasiv ÚČET PODSTATA A FORMA Příklad č. 1 Účtování účetních případů Příklad č. 2 Účtování účetních případů Cvičení č. 1 Rozvaha, otevření účtů a účetní případy Příklad č. 3 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (pokladna) Příklad č. 4 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (bankovní úvěr) Příklad č. 5 Změny na rozvahových účtech Cvičení č. 2 Změny na rozvahových účtech

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Příklad č. 1 Určování výnosů a nákladů Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...50 Příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Cvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY Cvičení č. 1 Tvorba analytických účtů ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH Příklad č. 1 Účetní případy na pokladně Příklad č. 2 Účtování peněz na cestě Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...60 Příklad č. 3 Účtování cenin Cvičení č. 2 Účtování na finančních účtech...62 Příklad č. 4 Účtování DPH Cvičení č. 3 Účetní případy při účtování DPH ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OPERACE S MATERIÁLEM Příklad č. 1 Účtování materiálu u plátců DPH...65 Cvičení č. 1 Účetní případy při účtování materiálu ZÁVĚREČNÉ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ Příklad č. 1 Účtování na finančních a výsledkových účtech...69 Souhrnné cvičení č. 1 Účtování materiálu, finančních a výsledkových účtů...71 Souhrnné cvičení č. 2 Účtování na finančních a výsledkových účtech SHRNUTÍ ÚČETNÍ KNIHY VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE

4 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. Modelový příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Cíle kapitoly V této kapitole se seznámíte s charakteristickými rysy účetnictví, s jeho funkcí, uživateli, právní úpravou a s obecnými účetními zásadami. Tato kapitola představuje teoretický základ účetnictví a její zvládnutí vám umožní pochopit postupy jak účtování, tak i bilancování. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit charakteristické rysy a funkce účetnictví vymezit hlavní uživatele účetních informací a uvést jejich požadavky na informace popsat právní úpravu účetnictví vysvětlit obecné účetní zásady a ukázat jejich působení na příkladech Výuková část 1.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit hospodářské dění v podniku, jeho reálnou majetkovou, fi nanční a důchodovou situaci. Zobrazování tohoto dění se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: Předmětem záznamů v účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy, které se vedou za určité časové období. Zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a skutečný stav a pohyb majetku a závazků. Jednotlivé hospodářské operace jsou zaznamenávány písemně (účetními zápisy) vždy na základě účetních dokladů. Hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách a v některých případech navíc i v jednotkách hmotných (kg, m). Hospodářské jevy se zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně. Údaje účetnictví musí být přesné, spolehlivé a průkazné. Z uvedených rysů vyplývá, že účetnictví vytváří ucelenou soustavu záznamů ve fi rmě a je nezastupitelné ve svých funkcích. 1.2 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Informační funkce je nejdůležitější funkcí, která spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci podniku (o jeho fi nanční stabilitě, výnosnosti, likviditě). Prostřednictvím účetnictví skládají manažeři účty vlastníkům podniku o tom, jak spravují a ochraňují jim svěřený majetek a jak úspěšně s ním podnikají. Dokumentační funkce koncentruje minulé hospodářské dění podniku, vytváří paměťový systém podnikatelů, který je průkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplývajících ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky) a základem pro vyměření daňových povinností. Dispoziční slouží pro potřeby účetní jednotky (hlavním úkolem je poskytovat ve složce vnitropodnikového účetnictví reálné podklady a informace pro řízení, a to zvláště v oblasti nákladů). Kontrolní veškeré záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření (kontrola fi nančním úřadem, kontrola zaměstnance). Z výčtu těchto funkcí je zřejmé, že účetnictví se neorientuje pouze na minulost, ale uplatňuje se i jako zdroj informací k řešení úkolů souvisejících se stanovením budoucích cílů podniku a zaměřených na usměrňování jeho budoucího vývoje. Orientace na budoucnost je doménou především manažerského účetnictví, které využívá takových nástrojů fi nančního řízení, jako jsou kalkulace, rozpočty, matematicko-statistické metody a fi nanční analýza. 8

6 2. Účetní doklady, knihy 2. ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY Úkolem této kapitoly je seznámit vás s druhy a náležitostmi jednotlivých dokladů, jejich oběhem. Dále budete seznámeni s celým procesem inventarizace a úschovy účetních dokladů. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli umět vyjmenovat jednotlivé účetní doklady pracovat s vybranými doklady popsat inventarizaci a zapamatovat si termíny úschovy účetních záznamů 2.1 ÚČETNÍ DOKLADY Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 11 musí účetní jednotky účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, účelem je rychlá a jednoznačná identifi kace, postupné číslování v řadě, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z jeho dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování; tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. Výuková část Členění účetních dokladů a) Podle druhu Faktury vystavené jako vyúčtování odběratelům (FAV). Na základě tohoto dokladu nám vzniká pohledávka. Přílohou může být dodací list, výdejka, soupiska provedených prací. Vyhotovuje se ve dvou provedeních, originál se posílá odběrateli. Faktury přijaté (FAP) jako vyúčtování od dodavatele. Na základě tohoto dokladu nám vzniká závazek. Příjmové a výdajové pokladní doklady (PPD, VPD) u plateb z pokladny. Originál předáme zákazníkovi, kopii si ponecháme. Výpis z bankovního účtu (VBÚ) zasílá banka a informuje tak o pohybu peněz na našem účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady slouží k zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, např. příjemky (příjem zásob materiálu na sklad), zúčtovací a výplatní listiny (výpočet mezd). b) Podle obsahu Vnější (externí) účetní doklady vznikají ze styku účetní jednotky s vnějším okolím, např. dodavatelské faktury, odběratelské faktury, výpisy z běžného účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady vyplývají z činnosti podniku, např. příjemky, výdejky, příjmové a výdajové pokladní doklady atd. 13

7 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 c) Podle počtu zaznamenaných operací Jednotlivé účetní doklady obsahují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, uskutečněných zpravidla v rámci téhož dne. Sběrné účetní doklady shrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace, aby mohly být zaúčtovány jedinou položkou. Do sběrného účetního dokladu lze shrnovat údaje jednotlivých účetních dokladů seřazených v určitém časovém souladu, které se týkají období týdne, dekády nebo měsíce. Příklad k procvičení č. 1 Druhy dokladů Výuková část CVIČENÍ Č. 1 DRUHY DOKLADŮ Pokuste se zařadit druh dokladu. Druh dokladu Jednotlivý / sběrný Vnější / vnitřní Faktura přijatá od dodavatele za zboží Výdejky za celý měsíc na úseku skladu Výpisy z běžného účtu za měsíc duben Faktura vydaná odběrateli za služby Pokladní doklad za nákup kancelářských potřeb 2.2 PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží. Doklad slouží k prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetním dokladem a neslouží k úhradě. Dodavatel: LAKO, a.s. Roudnická Praha 5 IČ: DIČ: CZ Dodací list Na základě objednávky číslo: Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Číslo: Datum: Název zboží: Množství: Cena za MJ bez DPH: Cena celkem bez DPH: DPH (%): DPH (Kč): Cena celkem (Kč): Satén m 380, , , ,-- Satén m 485, , , ,-- Předal: Převzal: č. OP: SPZ: Faktura daňový doklad je doklad, který slouží: k zanesení do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty, ke vzniku a uhrazení závazku. Fakturu smí dodavatel vystavit nejdřív v okamžiku předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci (České dráhy, kamionová doprava, lodní doprava, letecká přeprava apod.). Pokud dodavatel chce, aby odběratel zaplatil za zboží předem (což v případě nových kontaktů nebo méně spolehlivých odběratelů není výjimkou), může vystavit tzv. zálohovou fakturu (v plné výši), což ovšem není daňový doklad! Dnem zdanitelného plnění je teprve okamžik předání zboží, ke kterému pak musí dodavatel vystavit daňový doklad (vyúčtovací fakturu). 14

8 2. Účetní doklady, knihy Dodavatel: LAKO, a. s. Roudnická Praha 5 Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Praha 5 Číslo účtu: /0300 Příjemce: DONA, s. r. o. Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 1348/2010 Dodací list číslo: Označení dodávky Látky: Množství Cena za MJ bez DPH IČ: DIČ: CZ Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Faktura číslo: 1585 KS: 0008 Úhrada: Příkazem k úhradě Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena celkem bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena celkem satén m 380, , , ,-- satén m 485, , , ,-- Celkem , , ,-- ======= Panochová LAKO, a. s. Roudnická 125 Fakturoval: Panochová Praha 5 Příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Na jednu příjemku lze přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí. Pozor, nepleťte si pojmy přejímka a příjemka: přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad, příjemka je doklad evidující přijaté zboží. Organizace: Příjemka č. Berta, s.r.o. 152 Přijímající útvar: Sklad 01 MD D Dodavatel: Dona, s.r.o. Schválil: Druh příjmu: Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč Satén 130 m Satén 140 m Převzal: Zaúčtoval: Skladní karta (skladová karta) je doklad vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě. Při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu. Při výdeji ze skladu je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše další řádek snižující zásobu na nižší hodnotu. Skladová karta tedy slouží k trvale aktuálnímu přehledu o stavu zásoby určitého druhu na skladě. 15

9 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Schéma oběhu účetních dokladů: Oběh účetních dokladů Přijetí - vystavení dokladu Ověření správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování Úschova (archivace) Skartace Věcné hledisko Třídění Formální hledisko Číslování Početní hledisko Evidence Předkontace 2.5 ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ Základním předpisem upravujícím dobu úschovy účetních záznamů je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení 31 odst. 2. Doba Účetní záznam Doba počínající, popř. trvající 10 let účetní závěrka výroční zpráva 5 let účetní doklady účetní knihy odpisové plány inventurní soupisy účtový rozvrh přehledy účetní záznamy, kterými jednotky dokládají vedení účetnictví (písemná nebo technická forma) koncem účetního období, kterého se týkají koncem účetního období, kterého se týkají 2.6 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 1. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2. Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen periodická inventarizace ). V případech uvedených v odstavci 2 mohou účetní jednotky provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen průběžná inventarizace ). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam by náležel. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 20

10 3. Majetek 3. MAJETEK Nyní budete seznámeni se strukturou majetku podniku, jeho formami a změnami v průběhu podnikatelské činnosti. Dále se zaměříme na zdroje fi nancování majetku tak, abyste byli připraveni na zvládnutí další kapitoly týkající se rozvahy. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat strukturu dlouhodobého majetku roztřídit oběžný majetek rozlišit vlastní a cizí zdroje fi nancování rozpoznat rozdíl mezi nehmotným, hmotným a fi nančním majetkem 3.1 MAJETEK FIRMY Firma (účetní jednotka) potřebuje ke své podnikatelské činnosti různé prostředky (provozní budovy, výrobní stroje, dopravní prostředky, zásoby, nábytek, peněžní prostředky apod.), pomocí nichž vyrábí či poskytuje služby. Souhrn těchto prostředků, které podnik při své činnosti používá, se nazývá obchodní majetek. Účetnictví se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho formy (složení) z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován Výuková část Členění majetku podniku Majetek podniku se člení na: dlouhodobý majetek (DM) oběžný majetek (OM) Dlouhodobý majetek (DM) Řadíme sem ten majetek, který slouží v podniku dobu delší než jeden rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se pouze opotřebovává. Členíme ho na: 1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Patří v podniku mezi aktiva, je to majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se vlivem této vlastnosti postupně opotřebovává, toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. Charakteristika DHM: pořizuje se za účelem užívání v běžné provozní činnosti očekává se, že bude užíván během několika účetních období má fyzickou podobu na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určeného k prodeji Tento majetek se rozděluje na: a) Movitý Sem řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než Kč 5, např. stroje, automobily, výrobní zařízení. b) Nemovitý Je pevně spojen se zemí, např. pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši jejich ocenění. 5 Od roku 2004 je v zákoně o dani z příjmu uvedena tato hranice pro zařazení, a proto účetní jednotky budou používat toto ocenění i v účetnictví. 23

11 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 4. ROZVAHA Cíle kapitoly V této kapitole budete seznámeni s bilancí majetku a zdrojů, která se provádí ve výkazu nazývaném ROZVAHA a je povinně sestavována podnikateli k určitému rozvahovému dni (například: k xx, nebo xx). Dále budete zachycovat v rozvaze a následně rozepisovat hospodářské operace, které nastaly během účetního období. Seznámíte se s rozvahovými a výsledkovými účty a vypočítáte výsledek hospodaření podniku. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit podstatu, funkci a strukturu aktiv fi rmy pochopit rozvahové změny způsobené vlivem hospodářských operací sestavit rozvahu fi rmy rozepsat rozvahu do účtů, zaúčtovat změny, vypočítat obrat, konečné zůstatky a sestavit konečnou rozvahu fi rmy pochopit princip nákladových a výnosových účtů, vypočítat z nich výsledek hospodaření podniku Pamatujte Pokud pochopíte základní strukturu aktiv a pasiv a dokážete je zobrazit v rozvaze, umožní vám to dobře posoudit finanční situaci firmy. To znamená, že víte, jakou hodnotu má vaše firma, a také dokážete zjistit, zda je firma zdravá a zda nemá problémy. 4.1 AKTIVA, PASIVA FIRMY Výuková část Rozvaha (bilance) je přehled o aktivech a pasivech fi rmy k určitému okamžiku, sestavuje se na podkladě informací z účetnictví. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva, nebo jsou položky zobrazeny jednoduše pod sebou. Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento fi nanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Na rozdíl od jiných účetní výkazů (například výkazu zisků a ztrát), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny). Aktiva Majetek firmy uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA (A). Aktiva zahrnují zejména dlouhodobý a oběžný majetek podnikatele (například stavby, pozemky, peněžní prostředky, zásoby a pohledávky). Aktiva jsou ve výkazu řazena podle likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Součástí aktiv jsou i položky upravující jejich hodnotu oprávky a opravné položky *). Ty se zobrazují buď jako korekce ocenění daného aktiva ve zvláštním sloupci, nebo jako zvláštní položka uvedená pod daným aktivem. Vymezení a struktura aktiv Za aktivum považujeme v účetnictví ty položky majetku podniku, které vykazují následující vlastnosti: a) představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, b) očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, c) aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti, d) aktivum musí být s dostatečnou měrou spolehlivě ocenitelné (v penězích). Pasiva PASIVA (P) je majetek uspořádaný podle toho, z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen. Pasiva zahrnují zejména vlastní a cizí kapitál podnikatele (například základní kapitál, úvěry a závazky). Jde tedy o dvojí pohled na majetek, který vyjadřuje skutečnost, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel být fi nancován z určitého fi nančního zdroje. 32 *) Problematika (např. hodnota odpisů - opotřebení dlouhodobého majetku) bude blíže popsána ve 2. dílu učebnice.

12 4. Rozvaha Vymezení a struktura pasiv Chceme-li vyjádřit původ majetku, tj. z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen, hovoříme o zdrojích fi nancování nebo o pasivech. V užším smyslu představují pasiva závazek (dluh) podniku k převodu nebo použití aktiv, jež spravuje. Pasivum má tyto charakteristické znaky: a) existuje závazek, jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv podniku (například dodání výrobků), b) účetní operace vyvolávající současný závazek podniku již proběhla v minulosti, c) je známa doba splatnosti dluhu a jeho výše je vyjádřena v penězích, d) je znám věřitel, vůči němuž závazek existuje. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv: Pamatujte AKTIVA = PASIVA Podle časového okamžiku sestavení rozeznáváme rozvahu: zahajovací sestavuje se při vzniku podniku a obsahuje aktiva vložená vlastníky i odpovídající zdroje na straně pasiv, konečnou sestavuje se k poslednímu dni každého účetního období a při ukončení činnosti podniku, vyjadřuje stav majetku po přeměnách v hospodářském cyklu, počáteční sestavuje se na počátku nového účetního období a zachycuje majetkový potenciál, který je připraven vstoupit v daném období do hospodářské činnosti podniku a měnit svoji formu, mimořádnou ta se na rozdíl od předchozích rozvah (tzv. řádných) sestavuje v průběhu účetního období nepravidelně při těch situacích, které se běžně v hospodářském životě podniků nevyskytují. Funkce rozvahy: Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje fi nancování, a poskytnout tak základ pro zhodnocení fi nanční situace podniku. Je třeba si však uvědomit, že rozvaha je statickým pohledem na stav a složení aktiv a pasiv a že jediná rozvaha necharakterizuje časový vývoj hospodaření. Z tohoto důvodu se k získání dynamického pohledu porovnávají rozvahy za více po sobě následujících období. Kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů fi nancování má rozvaha další funkci umožňuje zjistit výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Schéma rozvahy: AKTIVA Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý fi nanční majetek Oběžná aktiva zásoby pohledávky krátkodobý fi nanční majetek peněžní prostředky Přechodná aktiva PASIVA Vlastní zdroje základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku výsledek hospodaření nerozdělený z minulých let výsledek hospodaření z běžného období Cizí zdroje závazky dlouhodobé závazky krátkodobé bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé Přechodná pasiva Suma aktiv = Suma pasiv 33

13 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Pamatujte Rozvahový den den, ke kterému se rozvaha sestavuje (například k ) Rozvahová položka jednotlivé složky aktiv a pasiv v rozvaze (například budovy, stroje, zboží) Rozvahový stav peněžní částky u jednotlivých položek (například budovy Kč, zboží Kč) Modelový příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Modelový příklad č. 2 Rozvaha firmy PŘÍKLAD Č. 1 ROZVAHA - FINANČNÍ BILANCE RODINY Dvojí pohled na svět, jenž se v rozvaze uplatňuje, dělá lidem, kteří s účetnictvím začínají, zejména zpočátku potíže. Proto se rozvaha vysvětluje na příkladu bilance rodiny: Taková rodina řeší každý měsíc problém, jak krýt své potřeby. Předpokládejte, že naše modelová rodina bude chtít naplnit ve sledovaném období tyto své potřeby: platby související s bydlením (nájem, elektřina, plyn, telefon) Kč potraviny, nápoje Kč cestovné Kč ošacení, obuv Kč Celkem tedy tato rodina potřebuje vynaložit Kč. Tuto stranu její bilance tedy můžeme nazvat aktivy, majetkem nebo potřebami. Nyní ale rodina řeší, jak tyto své potřeby pokrýt. Předpokládejme tyto možnosti: vlastní příjem (např. mzdy členů rodiny) Kč příjem za vedení společenství vlastníků jako předseda Kč To je celkem Kč, ale rodina chce vynaložit Kč. Rozdíl tedy může řešit buď tím, že ubere ze svých potřeb, anebo že si například půjčí Kč od banky nebo od známých. Pokud bychom přistoupili na půjčku od banky, vypadala by strana pasiv neboli zdrojů krytí takto: vlastní příjem rodiny Kč příjem za vedení společenství Kč půjčka od banky Kč Celkem tedy Kč. Tím je domácnost v rovnováze její potřeby jsou zcela kryty zdroji, přičemž vlastní příjem domácnosti a příjem za vedení společenství bychom charakterizovali jako vlastní kapitál a zbylou jednu položku (půjčku) jako cizí kapitál, protože jej musí vrátit věřiteli. PŘÍKLAD Č. 2 ROZVAHA FIRMY Firma MARO s.r.o. provedla ke konci roku soupis majetku a závazků a sestavila poté rozvahu z následujících položek: Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Základní kapitál Počítače Dopravní prostředky Závazky vůči dodavatelům Kč Kč Kč Kč Kč Kč (společnost nakoupila služby na fakturu ve výši Kč) AKTIVA Rozvaha k PASIVA Počítače Základní kapitál Dopravní prostředky Závazky vůči dodavateli Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Aktiva celkem Pasiva celkem

14 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 3 SESTAVENÍ KONEČNÉ ROZVAHY FIRMY Firma DRAMO a.s., zabývající se výrobou výrobků, sestavila k rozvahu. Bankovní úvěr Kč Pokladna (peníze v hotovosti) Kč Stroje Kč Materiál Kč Výrobky Kč Pohledávky u odběratelů Kč Závazky k dodavatelům Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Bankovní účet Kč Modelový příklad č. 3 Konečná rozvaha firmy Úkol: Sestavte konečnou rozvahu. Rozvaha firmy k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem Kč Vlastní kapitál celkem Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Stroje Kč Oběžná aktiva celkem Kč Závazky celkem Kč Bankovní účet Kč Dodavatelé Kč Pokladna Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Materiál Kč Bankovní úvěr Kč Výrobky Kč Odběratelé Kč Součet aktiv Kč Součet pasiv Kč CVIČENÍ Č. 1 KONEČNÁ ROZVAHA FIRMY Sestavte konečnou rozvahu firmy CEP a.s., k , když v rozvaze chybí jedna položka: Peníze v pokladně? Závazky u dodavatelů Kč Budovy Kč Rezervní fond Kč Materiálové zásoby Kč Úvěr dlouhodobý Kč Běžný účet Kč Příklad k procvičení č. 1 Sestavení konečné rozvahy firmy Aktiva Rozvaha k Pasiva Součet aktiv Poznámka: Využijte zásady, že součet A = součtu P Součet pasiv 35

15 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel zabývající se výrobou nábytku měl k tato aktiva a pasiva: - peníze na pokladně Kč - peníze na bankovním účtu Kč - pohledávky u odběratelů Kč - bankovní úvěr Kč - materiál na skladě Kč - stroje, zařízení Kč - závazky k zaměstnancům Kč - závazky k dodavatelům Kč - vlastní kapitál? (dopočítejte) Modelový příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Během sledovaného období nastaly tyto účetní případy: 1. VBÚ z bankovního účtu zaplaceno dodavatelům Kč 2. Faktura přijatá za nájemné Kč 3. PPD odběratelé zaplatili v hotovosti dlužné faktury Kč 4. Faktura vydaná za prodej služeb (provedené opravy nábytku) Kč 5. VBÚ z bankovního účtu vyplaceny dlužné mzdy zaměstnancům Kč 6. Výdejka výdej materiálu ze skladu do výroby (spotřeby) Kč 7. Faktura přijatá za nákup stroje Kč 8. VPD v hotovosti zaplaceno poštovné Kč Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu. 2. Otevřete rozvahové účty, zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte uvedené účetní případy, zjistěte obraty, konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Závazky k zaměstnancům Pohledávky u odběratelů Aktiva celkem Pasiva celkem MD Stroje a zařízení D MD Pokladna D MD Materiál D PS PS PS obrat 0 obrat obrat obrat 0 obrat obrat KZ KZ KZ

16 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 MD Bank. účet D MD Odběratelé D MD Vlastní kapitál D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat 0 obrat obrat obrat KZ KZ KZ MD Úvěr D MD Zaměstnanci D MD Dodavatelé D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat obrat KZ KZ obrat obrat KZ MD Náklad nájemné D MD Výnos tržby za služby D MD Náklad spot. mat. D obrat obrat obrat MD Náklad poštovné D obrat MD Účet zisků a ztrát D Nájemné Tržba z prodeje služeb Spotřeba materiálu Poštovné Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření ZISK A Konečná rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Pohledávky u odběratelů Výsledek hospodaření ZISK Aktiva celkem Pasiva celkem

17 4. Rozvaha CVIČENÍ Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel měl na počátku účetního období tato aktiva a pasiva: Stroje a přístroje Kč, peníze na pokladně Kč, zboží na skladě a v prodejnách Kč, peníze na běžném účtu Kč, výrobky Kč, materiál na skladě Kč, závazky k dodavatelům Kč, krátkodobé bankovní úvěry Kč, vlastní kapitál...?. 1. Vystavena faktura za prodej výrobků Kč 2. VPD v hotovosti zaplaceno dodavatelům Kč 3. VPD v hotovosti zaplaceno za opravy stroje Kč 4. VBÚ odběratelé nám zaplatili za výrobky na účet Kč 5. Faktura přijatá za nájemné skladu Kč 6. Zaměstnancům přiznány hrubé mzdy ve výši Kč 7. VBÚ, VÚÚ z bankovního účtu splacen krátkodobý úvěr Kč 8. PPD v hotovosti přijato od zákazníka za prodej zboží Kč Příklad k procvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu, dopočítejte vlastní kapitál. 2. Otevřete jednotlivé účty a zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte, vypočítejte obraty a konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha k P MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D 53

18 5. Účtování na vybraných účtech 5. ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH Tato závěrečná kapitola se bude týkat účtové osnovy a její struktury. Dále se seznámíte s účtováním na základních účtech (jejich podrobnému členění bude věnován druhý díl učebnice). Kapitola je zakončena teorií o účetních knihách a závěrečným shrnutím. Po prostudování kapitoly byste měli umět: pracovat s účtovou osnovou účtovat na fi nančních účtech pochopit princip výpočtu a účtování DPH zvládnout základní účetní operace s materiálem znát základní účetní knihy 5.1 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH Účtové osnovy: vydává je Ministerstvo fi nancí umožňují jednotnou organizaci účetnictví ve státě (jsou nástrojem účetní standardizace) jejich prostřednictví se zajišťuje splnění hlavního cíle účetnictví, tj. zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví je to seznam všech syntetických účtů fi nančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a ostatní účetní jednotky používat Druhy účtových osnov: účtová osnova pro podnikatele účtová osnova pro banky účtová osnova pro pojišťovny účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, sdružení právnických osob, nadace, církve a náboženské společnosti Postupy účtování: Současně s účtovou osnovou byly vydány Postupy účtování, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Postupy účtování jsou základní pomůckou pro každého účetního a pro každého, kdo se chce podrobněji seznámit s účetnictvím podnikatelů a ostatních účetních jednotek. Konstrukce směrné účtové osnovy: Zachycuje 10 účtových tříd (0 9), které se dále dělí na účtové skupiny a jednotlivé účty. Rozdělení účtů podle účtových tříd Základní rozdělení Rozvahové Výsledkové Rozdělení podle účtových tříd (číslo a název) 0 Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Krátkodobý fi nanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 Zúčtovací vztahy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 Náklady 6 Výnosy 7 Závěrkové (skupina 70 a 71) a podrozvahové (skupina 75 až 79) 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Cíle kapitoly Výuková část 55

19 5. Účtování na vybraných účtech 5.3 ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH 211 Pokladna Na tomto účtu se evidují peníze v hotovosti, šeky přijaté místo peněz v hotovosti, poukázky k zúčtování. Odděleně od korun českých se evidují valuty, šeky a poukázky k zúčtování v cizích měnách, a to jednotlivě podle měn. Hlavní knihou pro vedení pokladny je pokladní kniha, kde jsou zachycovány veškeré změny. Příjmy do pokladny se účtují na základě příjmových pokladních dokladů (PPD) na stranu MD, výdaje dle výdajových pokladních dokladů (VPD) na stranu Dal. Pamatujte Schéma účtování základních příkladů 311 Odběratelé 211 Pokladna 321 Dodavatelé odběratelé nám zaplatili platba dlužných faktur PPD 60x Výnosy (tržby ) tržby za prodané výrobky, zboží, služby VPD zaplaceno za různé služby 5xx Náklady 1xx Materiál, zboží nákup materiálu, zboží 491 Individ. podnikatel *) 491 Individ. podnikatel vklad podnikatele výběr na osobní spotřebu 331 Zaměstnanci výplata mezd PŘÍKLAD Č. 1 ÚČETNÍ PŘÍPADY NA POKLADNĚ Zaúčtujte následující účetní případy na pokladně, kde je počáteční stav Kč. 1. Výběr podnikatele pro osobní spotřebu Kč 2. V hotovosti přijaty tržby za prodej výrobků Kč 3. Zaplaceno za opravy stroje Kč 4. Zaměstnancům vyplaceno cestovné 500 Kč 5. Dodavatelům zaplaceny dlužné faktury Kč Modelový příklad č. 1 Účetní případy na pokladně 211 Pokladna 491 Ind. podnikatel 321 Dodavatelé PS *) Pokud se jedná o fi rmu fyzické osoby, používá se účet 491 Individuální podnikatel. Právnické osoby (společnosti a.s., s.r.o., apod.) používají účet 411 Základní kapitál. 57

20 5. Účtování na vybraných účtech 343 Daň z přidané hodnoty (DPH) V předcházejících případech jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem DPH, ale v současnosti je většina fi rem plátcem této nepřímé daně. Výrobce nebo prodejce musí tedy připočítat DPH k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji platí společně s cenou. Pokud je ale i kupující (firma) plátcem DPH, může si tuto daň odpočítat (DPH nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku nebo služby). DPH tedy u plátce neovlivňuje jeho náklady a výnosy. Vedeme ji na samostatném účtu 343, kde na straně MD evidujeme naše nákupy (vstupy), na straně Dal naše prodeje (výstupy). Rozdíl se na konci období (měsíc, čtvrtletí) zúčtovává s finančním úřadem (státním rozpočtem). *) Výuková část Sazby DPH a způsoby výpočtu *) Sazby daně mají dvě základní úrovně: základní 20 % (většina zboží a služeb) snížená 10 % (potraviny, knihy ) Výpočet DPH lze provádět dvěma způsoby: a) Výpočet zdola základem je cena bez DPH a daň vypočítáme prostým vynásobením příslušnou procentní sazbou. Například cena bez daně je Kč, sazba DPH je 20 %, tj Kč, celková cena je tedy Kč. b) Výpočet shora základem je cena včetně DPH (110 % nebo 120 %). DPH potom vypočítáme jako součin celkové částky a příslušného koefi cientu: U sazby 10 %... koeficient: 0,0909 (10/110) U sazby 20 %... koeficient: 0,1667 (20/120) Pozn.: Více o DPH ve 2. dílu učebnice. Účtování DPH: MD 343 DPH D Vstupy (nákupy) Výstupy (tržby) tj. VPD a FAP tj. PPD a FAV PŘÍKLAD Č. 4 ÚČTOVÁNÍ DPH 1. FAP za opravy strojů cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč Modelový příklad č. 4 Účtování DPH 2. FAV za zpracování účetnictví cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč 3. VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb (předložen paragon) s celkovou částkou 450 Kč a sazbou DPH 20 %. Pozn.: Účtujeme jako spotřebu materiálu. 4. PPD tržba přijatá od našeho zákazníka za prodej výrobků cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč *) Sazba DPH platná od

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Základy účetnictví 1. Učební text pro předmět U022. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy účetnictví 1 Učební text pro předmět U022 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Praha 2008 ISBN 978-80-7399-???-?

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více