Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ SOUSTAVY UŽIVATELÉ A ÚČETNICTVÍ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZÁSADY ÚČETNICTVÍ Náměty k zamyšlení ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY ÚČETNÍ DOKLADY Cvičení č. 1 Druhy dokladů PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Cvičení č. 1 Vypisování účetních dokladů Cvičení č. 2 Vyhotovení příjmového pokladního dokladu Cvičení č. 3 Vyhotovení příjemky...18 Cvičení č. 4 Určování účetních dokladů OPRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Cvičení č. 1 Určení druhu inventury MAJETEK MAJETEK FIRMY Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek MAJETEK A JEHO KRYTÍ Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky závazků Cvičení č. 1 Určení druhu majetku Cvičení č. 2 Zdroje financování majetku Cvičení č. 3 Určení změny pohledávek a závazků Cvičení č. 4 Určení majetku podniku a zdrojů financování majetku Cvičení č. 5 Majetek a zdroje financování ROZVAHA AKTIVA, PASIVA FIRMY Příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Příklad č. 2 Rozvaha firmy Příklad č. 3 Sestavení konečné rozvahy firmy Cvičení č. 1 Konečná rozvaha firmy Cvičení č. 2 Rozvaha, majetek podniku, zdroje financování Cvičení č. 3 Aktiva v dlouhodobém a oběžném majetku ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Příklad č. 1 Zahajovací a konečná rozvaha, vyčíslení aktiv a pasiv Cvičení č. 1 Rozvaha, zjištění aktiv a pasiv ÚČET PODSTATA A FORMA Příklad č. 1 Účtování účetních případů Příklad č. 2 Účtování účetních případů Cvičení č. 1 Rozvaha, otevření účtů a účetní případy Příklad č. 3 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (pokladna) Příklad č. 4 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (bankovní úvěr) Příklad č. 5 Změny na rozvahových účtech Cvičení č. 2 Změny na rozvahových účtech

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Příklad č. 1 Určování výnosů a nákladů Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...50 Příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Cvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY Cvičení č. 1 Tvorba analytických účtů ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH Příklad č. 1 Účetní případy na pokladně Příklad č. 2 Účtování peněz na cestě Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...60 Příklad č. 3 Účtování cenin Cvičení č. 2 Účtování na finančních účtech...62 Příklad č. 4 Účtování DPH Cvičení č. 3 Účetní případy při účtování DPH ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OPERACE S MATERIÁLEM Příklad č. 1 Účtování materiálu u plátců DPH...65 Cvičení č. 1 Účetní případy při účtování materiálu ZÁVĚREČNÉ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ Příklad č. 1 Účtování na finančních a výsledkových účtech...69 Souhrnné cvičení č. 1 Účtování materiálu, finančních a výsledkových účtů...71 Souhrnné cvičení č. 2 Účtování na finančních a výsledkových účtech SHRNUTÍ ÚČETNÍ KNIHY VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE

4 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. Modelový příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Cíle kapitoly V této kapitole se seznámíte s charakteristickými rysy účetnictví, s jeho funkcí, uživateli, právní úpravou a s obecnými účetními zásadami. Tato kapitola představuje teoretický základ účetnictví a její zvládnutí vám umožní pochopit postupy jak účtování, tak i bilancování. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit charakteristické rysy a funkce účetnictví vymezit hlavní uživatele účetních informací a uvést jejich požadavky na informace popsat právní úpravu účetnictví vysvětlit obecné účetní zásady a ukázat jejich působení na příkladech Výuková část 1.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit hospodářské dění v podniku, jeho reálnou majetkovou, fi nanční a důchodovou situaci. Zobrazování tohoto dění se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: Předmětem záznamů v účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy, které se vedou za určité časové období. Zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a skutečný stav a pohyb majetku a závazků. Jednotlivé hospodářské operace jsou zaznamenávány písemně (účetními zápisy) vždy na základě účetních dokladů. Hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách a v některých případech navíc i v jednotkách hmotných (kg, m). Hospodářské jevy se zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně. Údaje účetnictví musí být přesné, spolehlivé a průkazné. Z uvedených rysů vyplývá, že účetnictví vytváří ucelenou soustavu záznamů ve fi rmě a je nezastupitelné ve svých funkcích. 1.2 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Informační funkce je nejdůležitější funkcí, která spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci podniku (o jeho fi nanční stabilitě, výnosnosti, likviditě). Prostřednictvím účetnictví skládají manažeři účty vlastníkům podniku o tom, jak spravují a ochraňují jim svěřený majetek a jak úspěšně s ním podnikají. Dokumentační funkce koncentruje minulé hospodářské dění podniku, vytváří paměťový systém podnikatelů, který je průkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplývajících ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky) a základem pro vyměření daňových povinností. Dispoziční slouží pro potřeby účetní jednotky (hlavním úkolem je poskytovat ve složce vnitropodnikového účetnictví reálné podklady a informace pro řízení, a to zvláště v oblasti nákladů). Kontrolní veškeré záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření (kontrola fi nančním úřadem, kontrola zaměstnance). Z výčtu těchto funkcí je zřejmé, že účetnictví se neorientuje pouze na minulost, ale uplatňuje se i jako zdroj informací k řešení úkolů souvisejících se stanovením budoucích cílů podniku a zaměřených na usměrňování jeho budoucího vývoje. Orientace na budoucnost je doménou především manažerského účetnictví, které využívá takových nástrojů fi nančního řízení, jako jsou kalkulace, rozpočty, matematicko-statistické metody a fi nanční analýza. 8

6 2. Účetní doklady, knihy 2. ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY Úkolem této kapitoly je seznámit vás s druhy a náležitostmi jednotlivých dokladů, jejich oběhem. Dále budete seznámeni s celým procesem inventarizace a úschovy účetních dokladů. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli umět vyjmenovat jednotlivé účetní doklady pracovat s vybranými doklady popsat inventarizaci a zapamatovat si termíny úschovy účetních záznamů 2.1 ÚČETNÍ DOKLADY Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 11 musí účetní jednotky účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, účelem je rychlá a jednoznačná identifi kace, postupné číslování v řadě, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z jeho dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování; tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. Výuková část Členění účetních dokladů a) Podle druhu Faktury vystavené jako vyúčtování odběratelům (FAV). Na základě tohoto dokladu nám vzniká pohledávka. Přílohou může být dodací list, výdejka, soupiska provedených prací. Vyhotovuje se ve dvou provedeních, originál se posílá odběrateli. Faktury přijaté (FAP) jako vyúčtování od dodavatele. Na základě tohoto dokladu nám vzniká závazek. Příjmové a výdajové pokladní doklady (PPD, VPD) u plateb z pokladny. Originál předáme zákazníkovi, kopii si ponecháme. Výpis z bankovního účtu (VBÚ) zasílá banka a informuje tak o pohybu peněz na našem účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady slouží k zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, např. příjemky (příjem zásob materiálu na sklad), zúčtovací a výplatní listiny (výpočet mezd). b) Podle obsahu Vnější (externí) účetní doklady vznikají ze styku účetní jednotky s vnějším okolím, např. dodavatelské faktury, odběratelské faktury, výpisy z běžného účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady vyplývají z činnosti podniku, např. příjemky, výdejky, příjmové a výdajové pokladní doklady atd. 13

7 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 c) Podle počtu zaznamenaných operací Jednotlivé účetní doklady obsahují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, uskutečněných zpravidla v rámci téhož dne. Sběrné účetní doklady shrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace, aby mohly být zaúčtovány jedinou položkou. Do sběrného účetního dokladu lze shrnovat údaje jednotlivých účetních dokladů seřazených v určitém časovém souladu, které se týkají období týdne, dekády nebo měsíce. Příklad k procvičení č. 1 Druhy dokladů Výuková část CVIČENÍ Č. 1 DRUHY DOKLADŮ Pokuste se zařadit druh dokladu. Druh dokladu Jednotlivý / sběrný Vnější / vnitřní Faktura přijatá od dodavatele za zboží Výdejky za celý měsíc na úseku skladu Výpisy z běžného účtu za měsíc duben Faktura vydaná odběrateli za služby Pokladní doklad za nákup kancelářských potřeb 2.2 PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží. Doklad slouží k prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetním dokladem a neslouží k úhradě. Dodavatel: LAKO, a.s. Roudnická Praha 5 IČ: DIČ: CZ Dodací list Na základě objednávky číslo: Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Číslo: Datum: Název zboží: Množství: Cena za MJ bez DPH: Cena celkem bez DPH: DPH (%): DPH (Kč): Cena celkem (Kč): Satén m 380, , , ,-- Satén m 485, , , ,-- Předal: Převzal: č. OP: SPZ: Faktura daňový doklad je doklad, který slouží: k zanesení do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty, ke vzniku a uhrazení závazku. Fakturu smí dodavatel vystavit nejdřív v okamžiku předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci (České dráhy, kamionová doprava, lodní doprava, letecká přeprava apod.). Pokud dodavatel chce, aby odběratel zaplatil za zboží předem (což v případě nových kontaktů nebo méně spolehlivých odběratelů není výjimkou), může vystavit tzv. zálohovou fakturu (v plné výši), což ovšem není daňový doklad! Dnem zdanitelného plnění je teprve okamžik předání zboží, ke kterému pak musí dodavatel vystavit daňový doklad (vyúčtovací fakturu). 14

8 2. Účetní doklady, knihy Dodavatel: LAKO, a. s. Roudnická Praha 5 Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Praha 5 Číslo účtu: /0300 Příjemce: DONA, s. r. o. Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 1348/2010 Dodací list číslo: Označení dodávky Látky: Množství Cena za MJ bez DPH IČ: DIČ: CZ Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Faktura číslo: 1585 KS: 0008 Úhrada: Příkazem k úhradě Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena celkem bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena celkem satén m 380, , , ,-- satén m 485, , , ,-- Celkem , , ,-- ======= Panochová LAKO, a. s. Roudnická 125 Fakturoval: Panochová Praha 5 Příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Na jednu příjemku lze přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí. Pozor, nepleťte si pojmy přejímka a příjemka: přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad, příjemka je doklad evidující přijaté zboží. Organizace: Příjemka č. Berta, s.r.o. 152 Přijímající útvar: Sklad 01 MD D Dodavatel: Dona, s.r.o. Schválil: Druh příjmu: Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč Satén 130 m Satén 140 m Převzal: Zaúčtoval: Skladní karta (skladová karta) je doklad vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě. Při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu. Při výdeji ze skladu je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše další řádek snižující zásobu na nižší hodnotu. Skladová karta tedy slouží k trvale aktuálnímu přehledu o stavu zásoby určitého druhu na skladě. 15

9 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Schéma oběhu účetních dokladů: Oběh účetních dokladů Přijetí - vystavení dokladu Ověření správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování Úschova (archivace) Skartace Věcné hledisko Třídění Formální hledisko Číslování Početní hledisko Evidence Předkontace 2.5 ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ Základním předpisem upravujícím dobu úschovy účetních záznamů je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení 31 odst. 2. Doba Účetní záznam Doba počínající, popř. trvající 10 let účetní závěrka výroční zpráva 5 let účetní doklady účetní knihy odpisové plány inventurní soupisy účtový rozvrh přehledy účetní záznamy, kterými jednotky dokládají vedení účetnictví (písemná nebo technická forma) koncem účetního období, kterého se týkají koncem účetního období, kterého se týkají 2.6 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 1. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2. Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen periodická inventarizace ). V případech uvedených v odstavci 2 mohou účetní jednotky provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen průběžná inventarizace ). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam by náležel. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 20

10 3. Majetek 3. MAJETEK Nyní budete seznámeni se strukturou majetku podniku, jeho formami a změnami v průběhu podnikatelské činnosti. Dále se zaměříme na zdroje fi nancování majetku tak, abyste byli připraveni na zvládnutí další kapitoly týkající se rozvahy. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat strukturu dlouhodobého majetku roztřídit oběžný majetek rozlišit vlastní a cizí zdroje fi nancování rozpoznat rozdíl mezi nehmotným, hmotným a fi nančním majetkem 3.1 MAJETEK FIRMY Firma (účetní jednotka) potřebuje ke své podnikatelské činnosti různé prostředky (provozní budovy, výrobní stroje, dopravní prostředky, zásoby, nábytek, peněžní prostředky apod.), pomocí nichž vyrábí či poskytuje služby. Souhrn těchto prostředků, které podnik při své činnosti používá, se nazývá obchodní majetek. Účetnictví se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho formy (složení) z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován Výuková část Členění majetku podniku Majetek podniku se člení na: dlouhodobý majetek (DM) oběžný majetek (OM) Dlouhodobý majetek (DM) Řadíme sem ten majetek, který slouží v podniku dobu delší než jeden rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se pouze opotřebovává. Členíme ho na: 1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Patří v podniku mezi aktiva, je to majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se vlivem této vlastnosti postupně opotřebovává, toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. Charakteristika DHM: pořizuje se za účelem užívání v běžné provozní činnosti očekává se, že bude užíván během několika účetních období má fyzickou podobu na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určeného k prodeji Tento majetek se rozděluje na: a) Movitý Sem řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než Kč 5, např. stroje, automobily, výrobní zařízení. b) Nemovitý Je pevně spojen se zemí, např. pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši jejich ocenění. 5 Od roku 2004 je v zákoně o dani z příjmu uvedena tato hranice pro zařazení, a proto účetní jednotky budou používat toto ocenění i v účetnictví. 23

11 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 4. ROZVAHA Cíle kapitoly V této kapitole budete seznámeni s bilancí majetku a zdrojů, která se provádí ve výkazu nazývaném ROZVAHA a je povinně sestavována podnikateli k určitému rozvahovému dni (například: k xx, nebo xx). Dále budete zachycovat v rozvaze a následně rozepisovat hospodářské operace, které nastaly během účetního období. Seznámíte se s rozvahovými a výsledkovými účty a vypočítáte výsledek hospodaření podniku. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit podstatu, funkci a strukturu aktiv fi rmy pochopit rozvahové změny způsobené vlivem hospodářských operací sestavit rozvahu fi rmy rozepsat rozvahu do účtů, zaúčtovat změny, vypočítat obrat, konečné zůstatky a sestavit konečnou rozvahu fi rmy pochopit princip nákladových a výnosových účtů, vypočítat z nich výsledek hospodaření podniku Pamatujte Pokud pochopíte základní strukturu aktiv a pasiv a dokážete je zobrazit v rozvaze, umožní vám to dobře posoudit finanční situaci firmy. To znamená, že víte, jakou hodnotu má vaše firma, a také dokážete zjistit, zda je firma zdravá a zda nemá problémy. 4.1 AKTIVA, PASIVA FIRMY Výuková část Rozvaha (bilance) je přehled o aktivech a pasivech fi rmy k určitému okamžiku, sestavuje se na podkladě informací z účetnictví. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva, nebo jsou položky zobrazeny jednoduše pod sebou. Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento fi nanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Na rozdíl od jiných účetní výkazů (například výkazu zisků a ztrát), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny). Aktiva Majetek firmy uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA (A). Aktiva zahrnují zejména dlouhodobý a oběžný majetek podnikatele (například stavby, pozemky, peněžní prostředky, zásoby a pohledávky). Aktiva jsou ve výkazu řazena podle likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Součástí aktiv jsou i položky upravující jejich hodnotu oprávky a opravné položky *). Ty se zobrazují buď jako korekce ocenění daného aktiva ve zvláštním sloupci, nebo jako zvláštní položka uvedená pod daným aktivem. Vymezení a struktura aktiv Za aktivum považujeme v účetnictví ty položky majetku podniku, které vykazují následující vlastnosti: a) představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, b) očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, c) aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti, d) aktivum musí být s dostatečnou měrou spolehlivě ocenitelné (v penězích). Pasiva PASIVA (P) je majetek uspořádaný podle toho, z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen. Pasiva zahrnují zejména vlastní a cizí kapitál podnikatele (například základní kapitál, úvěry a závazky). Jde tedy o dvojí pohled na majetek, který vyjadřuje skutečnost, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel být fi nancován z určitého fi nančního zdroje. 32 *) Problematika (např. hodnota odpisů - opotřebení dlouhodobého majetku) bude blíže popsána ve 2. dílu učebnice.

12 4. Rozvaha Vymezení a struktura pasiv Chceme-li vyjádřit původ majetku, tj. z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen, hovoříme o zdrojích fi nancování nebo o pasivech. V užším smyslu představují pasiva závazek (dluh) podniku k převodu nebo použití aktiv, jež spravuje. Pasivum má tyto charakteristické znaky: a) existuje závazek, jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv podniku (například dodání výrobků), b) účetní operace vyvolávající současný závazek podniku již proběhla v minulosti, c) je známa doba splatnosti dluhu a jeho výše je vyjádřena v penězích, d) je znám věřitel, vůči němuž závazek existuje. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv: Pamatujte AKTIVA = PASIVA Podle časového okamžiku sestavení rozeznáváme rozvahu: zahajovací sestavuje se při vzniku podniku a obsahuje aktiva vložená vlastníky i odpovídající zdroje na straně pasiv, konečnou sestavuje se k poslednímu dni každého účetního období a při ukončení činnosti podniku, vyjadřuje stav majetku po přeměnách v hospodářském cyklu, počáteční sestavuje se na počátku nového účetního období a zachycuje majetkový potenciál, který je připraven vstoupit v daném období do hospodářské činnosti podniku a měnit svoji formu, mimořádnou ta se na rozdíl od předchozích rozvah (tzv. řádných) sestavuje v průběhu účetního období nepravidelně při těch situacích, které se běžně v hospodářském životě podniků nevyskytují. Funkce rozvahy: Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje fi nancování, a poskytnout tak základ pro zhodnocení fi nanční situace podniku. Je třeba si však uvědomit, že rozvaha je statickým pohledem na stav a složení aktiv a pasiv a že jediná rozvaha necharakterizuje časový vývoj hospodaření. Z tohoto důvodu se k získání dynamického pohledu porovnávají rozvahy za více po sobě následujících období. Kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů fi nancování má rozvaha další funkci umožňuje zjistit výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Schéma rozvahy: AKTIVA Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý fi nanční majetek Oběžná aktiva zásoby pohledávky krátkodobý fi nanční majetek peněžní prostředky Přechodná aktiva PASIVA Vlastní zdroje základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku výsledek hospodaření nerozdělený z minulých let výsledek hospodaření z běžného období Cizí zdroje závazky dlouhodobé závazky krátkodobé bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé Přechodná pasiva Suma aktiv = Suma pasiv 33

13 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Pamatujte Rozvahový den den, ke kterému se rozvaha sestavuje (například k ) Rozvahová položka jednotlivé složky aktiv a pasiv v rozvaze (například budovy, stroje, zboží) Rozvahový stav peněžní částky u jednotlivých položek (například budovy Kč, zboží Kč) Modelový příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Modelový příklad č. 2 Rozvaha firmy PŘÍKLAD Č. 1 ROZVAHA - FINANČNÍ BILANCE RODINY Dvojí pohled na svět, jenž se v rozvaze uplatňuje, dělá lidem, kteří s účetnictvím začínají, zejména zpočátku potíže. Proto se rozvaha vysvětluje na příkladu bilance rodiny: Taková rodina řeší každý měsíc problém, jak krýt své potřeby. Předpokládejte, že naše modelová rodina bude chtít naplnit ve sledovaném období tyto své potřeby: platby související s bydlením (nájem, elektřina, plyn, telefon) Kč potraviny, nápoje Kč cestovné Kč ošacení, obuv Kč Celkem tedy tato rodina potřebuje vynaložit Kč. Tuto stranu její bilance tedy můžeme nazvat aktivy, majetkem nebo potřebami. Nyní ale rodina řeší, jak tyto své potřeby pokrýt. Předpokládejme tyto možnosti: vlastní příjem (např. mzdy členů rodiny) Kč příjem za vedení společenství vlastníků jako předseda Kč To je celkem Kč, ale rodina chce vynaložit Kč. Rozdíl tedy může řešit buď tím, že ubere ze svých potřeb, anebo že si například půjčí Kč od banky nebo od známých. Pokud bychom přistoupili na půjčku od banky, vypadala by strana pasiv neboli zdrojů krytí takto: vlastní příjem rodiny Kč příjem za vedení společenství Kč půjčka od banky Kč Celkem tedy Kč. Tím je domácnost v rovnováze její potřeby jsou zcela kryty zdroji, přičemž vlastní příjem domácnosti a příjem za vedení společenství bychom charakterizovali jako vlastní kapitál a zbylou jednu položku (půjčku) jako cizí kapitál, protože jej musí vrátit věřiteli. PŘÍKLAD Č. 2 ROZVAHA FIRMY Firma MARO s.r.o. provedla ke konci roku soupis majetku a závazků a sestavila poté rozvahu z následujících položek: Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Základní kapitál Počítače Dopravní prostředky Závazky vůči dodavatelům Kč Kč Kč Kč Kč Kč (společnost nakoupila služby na fakturu ve výši Kč) AKTIVA Rozvaha k PASIVA Počítače Základní kapitál Dopravní prostředky Závazky vůči dodavateli Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Aktiva celkem Pasiva celkem

14 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 3 SESTAVENÍ KONEČNÉ ROZVAHY FIRMY Firma DRAMO a.s., zabývající se výrobou výrobků, sestavila k rozvahu. Bankovní úvěr Kč Pokladna (peníze v hotovosti) Kč Stroje Kč Materiál Kč Výrobky Kč Pohledávky u odběratelů Kč Závazky k dodavatelům Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Bankovní účet Kč Modelový příklad č. 3 Konečná rozvaha firmy Úkol: Sestavte konečnou rozvahu. Rozvaha firmy k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem Kč Vlastní kapitál celkem Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Stroje Kč Oběžná aktiva celkem Kč Závazky celkem Kč Bankovní účet Kč Dodavatelé Kč Pokladna Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Materiál Kč Bankovní úvěr Kč Výrobky Kč Odběratelé Kč Součet aktiv Kč Součet pasiv Kč CVIČENÍ Č. 1 KONEČNÁ ROZVAHA FIRMY Sestavte konečnou rozvahu firmy CEP a.s., k , když v rozvaze chybí jedna položka: Peníze v pokladně? Závazky u dodavatelů Kč Budovy Kč Rezervní fond Kč Materiálové zásoby Kč Úvěr dlouhodobý Kč Běžný účet Kč Příklad k procvičení č. 1 Sestavení konečné rozvahy firmy Aktiva Rozvaha k Pasiva Součet aktiv Poznámka: Využijte zásady, že součet A = součtu P Součet pasiv 35

15 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel zabývající se výrobou nábytku měl k tato aktiva a pasiva: - peníze na pokladně Kč - peníze na bankovním účtu Kč - pohledávky u odběratelů Kč - bankovní úvěr Kč - materiál na skladě Kč - stroje, zařízení Kč - závazky k zaměstnancům Kč - závazky k dodavatelům Kč - vlastní kapitál? (dopočítejte) Modelový příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Během sledovaného období nastaly tyto účetní případy: 1. VBÚ z bankovního účtu zaplaceno dodavatelům Kč 2. Faktura přijatá za nájemné Kč 3. PPD odběratelé zaplatili v hotovosti dlužné faktury Kč 4. Faktura vydaná za prodej služeb (provedené opravy nábytku) Kč 5. VBÚ z bankovního účtu vyplaceny dlužné mzdy zaměstnancům Kč 6. Výdejka výdej materiálu ze skladu do výroby (spotřeby) Kč 7. Faktura přijatá za nákup stroje Kč 8. VPD v hotovosti zaplaceno poštovné Kč Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu. 2. Otevřete rozvahové účty, zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte uvedené účetní případy, zjistěte obraty, konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Závazky k zaměstnancům Pohledávky u odběratelů Aktiva celkem Pasiva celkem MD Stroje a zařízení D MD Pokladna D MD Materiál D PS PS PS obrat 0 obrat obrat obrat 0 obrat obrat KZ KZ KZ

16 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 MD Bank. účet D MD Odběratelé D MD Vlastní kapitál D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat 0 obrat obrat obrat KZ KZ KZ MD Úvěr D MD Zaměstnanci D MD Dodavatelé D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat obrat KZ KZ obrat obrat KZ MD Náklad nájemné D MD Výnos tržby za služby D MD Náklad spot. mat. D obrat obrat obrat MD Náklad poštovné D obrat MD Účet zisků a ztrát D Nájemné Tržba z prodeje služeb Spotřeba materiálu Poštovné Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření ZISK A Konečná rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Pohledávky u odběratelů Výsledek hospodaření ZISK Aktiva celkem Pasiva celkem

17 4. Rozvaha CVIČENÍ Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel měl na počátku účetního období tato aktiva a pasiva: Stroje a přístroje Kč, peníze na pokladně Kč, zboží na skladě a v prodejnách Kč, peníze na běžném účtu Kč, výrobky Kč, materiál na skladě Kč, závazky k dodavatelům Kč, krátkodobé bankovní úvěry Kč, vlastní kapitál...?. 1. Vystavena faktura za prodej výrobků Kč 2. VPD v hotovosti zaplaceno dodavatelům Kč 3. VPD v hotovosti zaplaceno za opravy stroje Kč 4. VBÚ odběratelé nám zaplatili za výrobky na účet Kč 5. Faktura přijatá za nájemné skladu Kč 6. Zaměstnancům přiznány hrubé mzdy ve výši Kč 7. VBÚ, VÚÚ z bankovního účtu splacen krátkodobý úvěr Kč 8. PPD v hotovosti přijato od zákazníka za prodej zboží Kč Příklad k procvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu, dopočítejte vlastní kapitál. 2. Otevřete jednotlivé účty a zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte, vypočítejte obraty a konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha k P MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D 53

18 5. Účtování na vybraných účtech 5. ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH Tato závěrečná kapitola se bude týkat účtové osnovy a její struktury. Dále se seznámíte s účtováním na základních účtech (jejich podrobnému členění bude věnován druhý díl učebnice). Kapitola je zakončena teorií o účetních knihách a závěrečným shrnutím. Po prostudování kapitoly byste měli umět: pracovat s účtovou osnovou účtovat na fi nančních účtech pochopit princip výpočtu a účtování DPH zvládnout základní účetní operace s materiálem znát základní účetní knihy 5.1 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH Účtové osnovy: vydává je Ministerstvo fi nancí umožňují jednotnou organizaci účetnictví ve státě (jsou nástrojem účetní standardizace) jejich prostřednictví se zajišťuje splnění hlavního cíle účetnictví, tj. zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví je to seznam všech syntetických účtů fi nančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a ostatní účetní jednotky používat Druhy účtových osnov: účtová osnova pro podnikatele účtová osnova pro banky účtová osnova pro pojišťovny účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, sdružení právnických osob, nadace, církve a náboženské společnosti Postupy účtování: Současně s účtovou osnovou byly vydány Postupy účtování, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Postupy účtování jsou základní pomůckou pro každého účetního a pro každého, kdo se chce podrobněji seznámit s účetnictvím podnikatelů a ostatních účetních jednotek. Konstrukce směrné účtové osnovy: Zachycuje 10 účtových tříd (0 9), které se dále dělí na účtové skupiny a jednotlivé účty. Rozdělení účtů podle účtových tříd Základní rozdělení Rozvahové Výsledkové Rozdělení podle účtových tříd (číslo a název) 0 Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Krátkodobý fi nanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 Zúčtovací vztahy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 Náklady 6 Výnosy 7 Závěrkové (skupina 70 a 71) a podrozvahové (skupina 75 až 79) 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Cíle kapitoly Výuková část 55

19 5. Účtování na vybraných účtech 5.3 ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH 211 Pokladna Na tomto účtu se evidují peníze v hotovosti, šeky přijaté místo peněz v hotovosti, poukázky k zúčtování. Odděleně od korun českých se evidují valuty, šeky a poukázky k zúčtování v cizích měnách, a to jednotlivě podle měn. Hlavní knihou pro vedení pokladny je pokladní kniha, kde jsou zachycovány veškeré změny. Příjmy do pokladny se účtují na základě příjmových pokladních dokladů (PPD) na stranu MD, výdaje dle výdajových pokladních dokladů (VPD) na stranu Dal. Pamatujte Schéma účtování základních příkladů 311 Odběratelé 211 Pokladna 321 Dodavatelé odběratelé nám zaplatili platba dlužných faktur PPD 60x Výnosy (tržby ) tržby za prodané výrobky, zboží, služby VPD zaplaceno za různé služby 5xx Náklady 1xx Materiál, zboží nákup materiálu, zboží 491 Individ. podnikatel *) 491 Individ. podnikatel vklad podnikatele výběr na osobní spotřebu 331 Zaměstnanci výplata mezd PŘÍKLAD Č. 1 ÚČETNÍ PŘÍPADY NA POKLADNĚ Zaúčtujte následující účetní případy na pokladně, kde je počáteční stav Kč. 1. Výběr podnikatele pro osobní spotřebu Kč 2. V hotovosti přijaty tržby za prodej výrobků Kč 3. Zaplaceno za opravy stroje Kč 4. Zaměstnancům vyplaceno cestovné 500 Kč 5. Dodavatelům zaplaceny dlužné faktury Kč Modelový příklad č. 1 Účetní případy na pokladně 211 Pokladna 491 Ind. podnikatel 321 Dodavatelé PS *) Pokud se jedná o fi rmu fyzické osoby, používá se účet 491 Individuální podnikatel. Právnické osoby (společnosti a.s., s.r.o., apod.) používají účet 411 Základní kapitál. 57

20 5. Účtování na vybraných účtech 343 Daň z přidané hodnoty (DPH) V předcházejících případech jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem DPH, ale v současnosti je většina fi rem plátcem této nepřímé daně. Výrobce nebo prodejce musí tedy připočítat DPH k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji platí společně s cenou. Pokud je ale i kupující (firma) plátcem DPH, může si tuto daň odpočítat (DPH nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku nebo služby). DPH tedy u plátce neovlivňuje jeho náklady a výnosy. Vedeme ji na samostatném účtu 343, kde na straně MD evidujeme naše nákupy (vstupy), na straně Dal naše prodeje (výstupy). Rozdíl se na konci období (měsíc, čtvrtletí) zúčtovává s finančním úřadem (státním rozpočtem). *) Výuková část Sazby DPH a způsoby výpočtu *) Sazby daně mají dvě základní úrovně: základní 20 % (většina zboží a služeb) snížená 10 % (potraviny, knihy ) Výpočet DPH lze provádět dvěma způsoby: a) Výpočet zdola základem je cena bez DPH a daň vypočítáme prostým vynásobením příslušnou procentní sazbou. Například cena bez daně je Kč, sazba DPH je 20 %, tj Kč, celková cena je tedy Kč. b) Výpočet shora základem je cena včetně DPH (110 % nebo 120 %). DPH potom vypočítáme jako součin celkové částky a příslušného koefi cientu: U sazby 10 %... koeficient: 0,0909 (10/110) U sazby 20 %... koeficient: 0,1667 (20/120) Pozn.: Více o DPH ve 2. dílu učebnice. Účtování DPH: MD 343 DPH D Vstupy (nákupy) Výstupy (tržby) tj. VPD a FAP tj. PPD a FAV PŘÍKLAD Č. 4 ÚČTOVÁNÍ DPH 1. FAP za opravy strojů cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč Modelový příklad č. 4 Účtování DPH 2. FAV za zpracování účetnictví cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč 3. VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb (předložen paragon) s celkovou částkou 450 Kč a sazbou DPH 20 %. Pozn.: Účtujeme jako spotřebu materiálu. 4. PPD tržba přijatá od našeho zákazníka za prodej výrobků cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč *) Sazba DPH platná od

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5.1 Majetek (aktiva) a jeho oceňování v účetnictví Zdroje majetku (pasiva) Náklady a výnosy 5.2 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 5.3 Účet podstata a

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více