Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ SOUSTAVY UŽIVATELÉ A ÚČETNICTVÍ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZÁSADY ÚČETNICTVÍ Náměty k zamyšlení ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY ÚČETNÍ DOKLADY Cvičení č. 1 Druhy dokladů PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Cvičení č. 1 Vypisování účetních dokladů Cvičení č. 2 Vyhotovení příjmového pokladního dokladu Cvičení č. 3 Vyhotovení příjemky...18 Cvičení č. 4 Určování účetních dokladů OPRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Cvičení č. 1 Určení druhu inventury MAJETEK MAJETEK FIRMY Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek MAJETEK A JEHO KRYTÍ Příklad č. 1 Přírůstky a úbytky závazků Cvičení č. 1 Určení druhu majetku Cvičení č. 2 Zdroje financování majetku Cvičení č. 3 Určení změny pohledávek a závazků Cvičení č. 4 Určení majetku podniku a zdrojů financování majetku Cvičení č. 5 Majetek a zdroje financování ROZVAHA AKTIVA, PASIVA FIRMY Příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Příklad č. 2 Rozvaha firmy Příklad č. 3 Sestavení konečné rozvahy firmy Cvičení č. 1 Konečná rozvaha firmy Cvičení č. 2 Rozvaha, majetek podniku, zdroje financování Cvičení č. 3 Aktiva v dlouhodobém a oběžném majetku ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Příklad č. 1 Zahajovací a konečná rozvaha, vyčíslení aktiv a pasiv Cvičení č. 1 Rozvaha, zjištění aktiv a pasiv ÚČET PODSTATA A FORMA Příklad č. 1 Účtování účetních případů Příklad č. 2 Účtování účetních případů Cvičení č. 1 Rozvaha, otevření účtů a účetní případy Příklad č. 3 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (pokladna) Příklad č. 4 Účetní případy na zjištění obratu a konečného zůstatku (bankovní úvěr) Příklad č. 5 Změny na rozvahových účtech Cvičení č. 2 Změny na rozvahových účtech

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Příklad č. 1 Určování výnosů a nákladů Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...50 Příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Cvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY Cvičení č. 1 Tvorba analytických účtů ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH Příklad č. 1 Účetní případy na pokladně Příklad č. 2 Účtování peněz na cestě Cvičení č. 1 Účtování účetních případů...60 Příklad č. 3 Účtování cenin Cvičení č. 2 Účtování na finančních účtech...62 Příklad č. 4 Účtování DPH Cvičení č. 3 Účetní případy při účtování DPH ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ OPERACE S MATERIÁLEM Příklad č. 1 Účtování materiálu u plátců DPH...65 Cvičení č. 1 Účetní případy při účtování materiálu ZÁVĚREČNÉ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ Příklad č. 1 Účtování na finančních a výsledkových účtech...69 Souhrnné cvičení č. 1 Účtování materiálu, finančních a výsledkových účtů...71 Souhrnné cvičení č. 2 Účtování na finančních a výsledkových účtech SHRNUTÍ ÚČETNÍ KNIHY VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE

4 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. Modelový příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 1. PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Cíle kapitoly V této kapitole se seznámíte s charakteristickými rysy účetnictví, s jeho funkcí, uživateli, právní úpravou a s obecnými účetními zásadami. Tato kapitola představuje teoretický základ účetnictví a její zvládnutí vám umožní pochopit postupy jak účtování, tak i bilancování. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit charakteristické rysy a funkce účetnictví vymezit hlavní uživatele účetních informací a uvést jejich požadavky na informace popsat právní úpravu účetnictví vysvětlit obecné účetní zásady a ukázat jejich působení na příkladech Výuková část 1.1 CHARAKTERISTICKÉ RYSY ÚČETNICTVÍ Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit hospodářské dění v podniku, jeho reálnou majetkovou, fi nanční a důchodovou situaci. Zobrazování tohoto dění se vyznačuje následujícími charakteristickými znaky: Předmětem záznamů v účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy, které se vedou za určité časové období. Zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a skutečný stav a pohyb majetku a závazků. Jednotlivé hospodářské operace jsou zaznamenávány písemně (účetními zápisy) vždy na základě účetních dokladů. Hospodářské jevy se evidují v peněžních jednotkách a v některých případech navíc i v jednotkách hmotných (kg, m). Hospodářské jevy se zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně. Údaje účetnictví musí být přesné, spolehlivé a průkazné. Z uvedených rysů vyplývá, že účetnictví vytváří ucelenou soustavu záznamů ve fi rmě a je nezastupitelné ve svých funkcích. 1.2 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Informační funkce je nejdůležitější funkcí, která spočívá v poskytování informací interním i externím uživatelům o ekonomické situaci podniku (o jeho fi nanční stabilitě, výnosnosti, likviditě). Prostřednictvím účetnictví skládají manažeři účty vlastníkům podniku o tom, jak spravují a ochraňují jim svěřený majetek a jak úspěšně s ním podnikají. Dokumentační funkce koncentruje minulé hospodářské dění podniku, vytváří paměťový systém podnikatelů, který je průkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplývajících ze vztahů mezi věřiteli a dlužníky) a základem pro vyměření daňových povinností. Dispoziční slouží pro potřeby účetní jednotky (hlavním úkolem je poskytovat ve složce vnitropodnikového účetnictví reálné podklady a informace pro řízení, a to zvláště v oblasti nákladů). Kontrolní veškeré záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření (kontrola fi nančním úřadem, kontrola zaměstnance). Z výčtu těchto funkcí je zřejmé, že účetnictví se neorientuje pouze na minulost, ale uplatňuje se i jako zdroj informací k řešení úkolů souvisejících se stanovením budoucích cílů podniku a zaměřených na usměrňování jeho budoucího vývoje. Orientace na budoucnost je doménou především manažerského účetnictví, které využívá takových nástrojů fi nančního řízení, jako jsou kalkulace, rozpočty, matematicko-statistické metody a fi nanční analýza. 8

6 2. Účetní doklady, knihy 2. ÚČETNÍ DOKLADY, KNIHY Úkolem této kapitoly je seznámit vás s druhy a náležitostmi jednotlivých dokladů, jejich oběhem. Dále budete seznámeni s celým procesem inventarizace a úschovy účetních dokladů. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli umět vyjmenovat jednotlivé účetní doklady pracovat s vybranými doklady popsat inventarizaci a zapamatovat si termíny úschovy účetních záznamů 2.1 ÚČETNÍ DOKLADY Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 11 musí účetní jednotky účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad, účelem je rychlá a jednoznačná identifi kace, postupné číslování v řadě, popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li z jeho dokladu alespoň nepřímo, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení, podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování; tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. Výuková část Členění účetních dokladů a) Podle druhu Faktury vystavené jako vyúčtování odběratelům (FAV). Na základě tohoto dokladu nám vzniká pohledávka. Přílohou může být dodací list, výdejka, soupiska provedených prací. Vyhotovuje se ve dvou provedeních, originál se posílá odběrateli. Faktury přijaté (FAP) jako vyúčtování od dodavatele. Na základě tohoto dokladu nám vzniká závazek. Příjmové a výdajové pokladní doklady (PPD, VPD) u plateb z pokladny. Originál předáme zákazníkovi, kopii si ponecháme. Výpis z bankovního účtu (VBÚ) zasílá banka a informuje tak o pohybu peněz na našem účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady slouží k zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, např. příjemky (příjem zásob materiálu na sklad), zúčtovací a výplatní listiny (výpočet mezd). b) Podle obsahu Vnější (externí) účetní doklady vznikají ze styku účetní jednotky s vnějším okolím, např. dodavatelské faktury, odběratelské faktury, výpisy z běžného účtu. Vnitřní (interní) účetní doklady vyplývají z činnosti podniku, např. příjemky, výdejky, příjmové a výdajové pokladní doklady atd. 13

7 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 c) Podle počtu zaznamenaných operací Jednotlivé účetní doklady obsahují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací, uskutečněných zpravidla v rámci téhož dne. Sběrné účetní doklady shrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycujících stejnorodé hospodářské operace, aby mohly být zaúčtovány jedinou položkou. Do sběrného účetního dokladu lze shrnovat údaje jednotlivých účetních dokladů seřazených v určitém časovém souladu, které se týkají období týdne, dekády nebo měsíce. Příklad k procvičení č. 1 Druhy dokladů Výuková část CVIČENÍ Č. 1 DRUHY DOKLADŮ Pokuste se zařadit druh dokladu. Druh dokladu Jednotlivý / sběrný Vnější / vnitřní Faktura přijatá od dodavatele za zboží Výdejky za celý měsíc na úseku skladu Výpisy z běžného účtu za měsíc duben Faktura vydaná odběrateli za služby Pokladní doklad za nákup kancelářských potřeb 2.2 PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Dodací list vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá. Fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží. Doklad slouží k prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetním dokladem a neslouží k úhradě. Dodavatel: LAKO, a.s. Roudnická Praha 5 IČ: DIČ: CZ Dodací list Na základě objednávky číslo: Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Číslo: Datum: Název zboží: Množství: Cena za MJ bez DPH: Cena celkem bez DPH: DPH (%): DPH (Kč): Cena celkem (Kč): Satén m 380, , , ,-- Satén m 485, , , ,-- Předal: Převzal: č. OP: SPZ: Faktura daňový doklad je doklad, který slouží: k zanesení do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty, ke vzniku a uhrazení závazku. Fakturu smí dodavatel vystavit nejdřív v okamžiku předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci (České dráhy, kamionová doprava, lodní doprava, letecká přeprava apod.). Pokud dodavatel chce, aby odběratel zaplatil za zboží předem (což v případě nových kontaktů nebo méně spolehlivých odběratelů není výjimkou), může vystavit tzv. zálohovou fakturu (v plné výši), což ovšem není daňový doklad! Dnem zdanitelného plnění je teprve okamžik předání zboží, ke kterému pak musí dodavatel vystavit daňový doklad (vyúčtovací fakturu). 14

8 2. Účetní doklady, knihy Dodavatel: LAKO, a. s. Roudnická Praha 5 Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Praha 5 Číslo účtu: /0300 Příjemce: DONA, s. r. o. Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 1348/2010 Dodací list číslo: Označení dodávky Látky: Množství Cena za MJ bez DPH IČ: DIČ: CZ Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Faktura číslo: 1585 KS: 0008 Úhrada: Příkazem k úhradě Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena celkem bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena celkem satén m 380, , , ,-- satén m 485, , , ,-- Celkem , , ,-- ======= Panochová LAKO, a. s. Roudnická 125 Fakturoval: Panochová Praha 5 Příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Na jednu příjemku lze přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí. Pozor, nepleťte si pojmy přejímka a příjemka: přejímka je proces kontroly a přijímání zboží na sklad, příjemka je doklad evidující přijaté zboží. Organizace: Příjemka č. Berta, s.r.o. 152 Přijímající útvar: Sklad 01 MD D Dodavatel: Dona, s.r.o. Schválil: Druh příjmu: Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč Satén 130 m Satén 140 m Převzal: Zaúčtoval: Skladní karta (skladová karta) je doklad vystavený ve skladu, který slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě. Při příjmu nové zásoby je vystavena příjemka a na skladovou kartu se připíše jeden řádek zvyšující zásobu na novou hodnotu. Při výdeji ze skladu je vystavena výdejka a na skladovou kartu se připíše další řádek snižující zásobu na nižší hodnotu. Skladová karta tedy slouží k trvale aktuálnímu přehledu o stavu zásoby určitého druhu na skladě. 15

9 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Schéma oběhu účetních dokladů: Oběh účetních dokladů Přijetí - vystavení dokladu Ověření správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování Úschova (archivace) Skartace Věcné hledisko Třídění Formální hledisko Číslování Početní hledisko Evidence Předkontace 2.5 ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ Základním předpisem upravujícím dobu úschovy účetních záznamů je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně ustanovení 31 odst. 2. Doba Účetní záznam Doba počínající, popř. trvající 10 let účetní závěrka výroční zpráva 5 let účetní doklady účetní knihy odpisové plány inventurní soupisy účtový rozvrh přehledy účetní záznamy, kterými jednotky dokládají vedení účetnictví (písemná nebo technická forma) koncem účetního období, kterého se týkají koncem účetního období, kterého se týkají 2.6 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 1. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2. Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen periodická inventarizace ). V případech uvedených v odstavci 2 mohou účetní jednotky provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen průběžná inventarizace ). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam by náležel. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 20

10 3. Majetek 3. MAJETEK Nyní budete seznámeni se strukturou majetku podniku, jeho formami a změnami v průběhu podnikatelské činnosti. Dále se zaměříme na zdroje fi nancování majetku tak, abyste byli připraveni na zvládnutí další kapitoly týkající se rozvahy. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat strukturu dlouhodobého majetku roztřídit oběžný majetek rozlišit vlastní a cizí zdroje fi nancování rozpoznat rozdíl mezi nehmotným, hmotným a fi nančním majetkem 3.1 MAJETEK FIRMY Firma (účetní jednotka) potřebuje ke své podnikatelské činnosti různé prostředky (provozní budovy, výrobní stroje, dopravní prostředky, zásoby, nábytek, peněžní prostředky apod.), pomocí nichž vyrábí či poskytuje služby. Souhrn těchto prostředků, které podnik při své činnosti používá, se nazývá obchodní majetek. Účetnictví se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho formy (složení) z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován Výuková část Členění majetku podniku Majetek podniku se člení na: dlouhodobý majetek (DM) oběžný majetek (OM) Dlouhodobý majetek (DM) Řadíme sem ten majetek, který slouží v podniku dobu delší než jeden rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se pouze opotřebovává. Členíme ho na: 1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Patří v podniku mezi aktiva, je to majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se vlivem této vlastnosti postupně opotřebovává, toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. Charakteristika DHM: pořizuje se za účelem užívání v běžné provozní činnosti očekává se, že bude užíván během několika účetních období má fyzickou podobu na rozdíl od materiálu nevstupuje fyzicky do výrobku určeného k prodeji Tento majetek se rozděluje na: a) Movitý Sem řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než Kč 5, např. stroje, automobily, výrobní zařízení. b) Nemovitý Je pevně spojen se zemí, např. pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši jejich ocenění. 5 Od roku 2004 je v zákoně o dani z příjmu uvedena tato hranice pro zařazení, a proto účetní jednotky budou používat toto ocenění i v účetnictví. 23

11 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 4. ROZVAHA Cíle kapitoly V této kapitole budete seznámeni s bilancí majetku a zdrojů, která se provádí ve výkazu nazývaném ROZVAHA a je povinně sestavována podnikateli k určitému rozvahovému dni (například: k xx, nebo xx). Dále budete zachycovat v rozvaze a následně rozepisovat hospodářské operace, které nastaly během účetního období. Seznámíte se s rozvahovými a výsledkovými účty a vypočítáte výsledek hospodaření podniku. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vysvětlit podstatu, funkci a strukturu aktiv fi rmy pochopit rozvahové změny způsobené vlivem hospodářských operací sestavit rozvahu fi rmy rozepsat rozvahu do účtů, zaúčtovat změny, vypočítat obrat, konečné zůstatky a sestavit konečnou rozvahu fi rmy pochopit princip nákladových a výnosových účtů, vypočítat z nich výsledek hospodaření podniku Pamatujte Pokud pochopíte základní strukturu aktiv a pasiv a dokážete je zobrazit v rozvaze, umožní vám to dobře posoudit finanční situaci firmy. To znamená, že víte, jakou hodnotu má vaše firma, a také dokážete zjistit, zda je firma zdravá a zda nemá problémy. 4.1 AKTIVA, PASIVA FIRMY Výuková část Rozvaha (bilance) je přehled o aktivech a pasivech fi rmy k určitému okamžiku, sestavuje se na podkladě informací z účetnictví. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva, nebo jsou položky zobrazeny jednoduše pod sebou. Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento fi nanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Na rozdíl od jiných účetní výkazů (například výkazu zisků a ztrát), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny). Aktiva Majetek firmy uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA (A). Aktiva zahrnují zejména dlouhodobý a oběžný majetek podnikatele (například stavby, pozemky, peněžní prostředky, zásoby a pohledávky). Aktiva jsou ve výkazu řazena podle likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Součástí aktiv jsou i položky upravující jejich hodnotu oprávky a opravné položky *). Ty se zobrazují buď jako korekce ocenění daného aktiva ve zvláštním sloupci, nebo jako zvláštní položka uvedená pod daným aktivem. Vymezení a struktura aktiv Za aktivum považujeme v účetnictví ty položky majetku podniku, které vykazují následující vlastnosti: a) představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, b) očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, c) aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti, d) aktivum musí být s dostatečnou měrou spolehlivě ocenitelné (v penězích). Pasiva PASIVA (P) je majetek uspořádaný podle toho, z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen. Pasiva zahrnují zejména vlastní a cizí kapitál podnikatele (například základní kapitál, úvěry a závazky). Jde tedy o dvojí pohled na majetek, který vyjadřuje skutečnost, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel být fi nancován z určitého fi nančního zdroje. 32 *) Problematika (např. hodnota odpisů - opotřebení dlouhodobého majetku) bude blíže popsána ve 2. dílu učebnice.

12 4. Rozvaha Vymezení a struktura pasiv Chceme-li vyjádřit původ majetku, tj. z jakých fi nančních zdrojů byl pořízen, hovoříme o zdrojích fi nancování nebo o pasivech. V užším smyslu představují pasiva závazek (dluh) podniku k převodu nebo použití aktiv, jež spravuje. Pasivum má tyto charakteristické znaky: a) existuje závazek, jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv podniku (například dodání výrobků), b) účetní operace vyvolávající současný závazek podniku již proběhla v minulosti, c) je známa doba splatnosti dluhu a jeho výše je vyjádřena v penězích, d) je znám věřitel, vůči němuž závazek existuje. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv: Pamatujte AKTIVA = PASIVA Podle časového okamžiku sestavení rozeznáváme rozvahu: zahajovací sestavuje se při vzniku podniku a obsahuje aktiva vložená vlastníky i odpovídající zdroje na straně pasiv, konečnou sestavuje se k poslednímu dni každého účetního období a při ukončení činnosti podniku, vyjadřuje stav majetku po přeměnách v hospodářském cyklu, počáteční sestavuje se na počátku nového účetního období a zachycuje majetkový potenciál, který je připraven vstoupit v daném období do hospodářské činnosti podniku a měnit svoji formu, mimořádnou ta se na rozdíl od předchozích rozvah (tzv. řádných) sestavuje v průběhu účetního období nepravidelně při těch situacích, které se běžně v hospodářském životě podniků nevyskytují. Funkce rozvahy: Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje fi nancování, a poskytnout tak základ pro zhodnocení fi nanční situace podniku. Je třeba si však uvědomit, že rozvaha je statickým pohledem na stav a složení aktiv a pasiv a že jediná rozvaha necharakterizuje časový vývoj hospodaření. Z tohoto důvodu se k získání dynamického pohledu porovnávají rozvahy za více po sobě následujících období. Kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů fi nancování má rozvaha další funkci umožňuje zjistit výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Schéma rozvahy: AKTIVA Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý fi nanční majetek Oběžná aktiva zásoby pohledávky krátkodobý fi nanční majetek peněžní prostředky Přechodná aktiva PASIVA Vlastní zdroje základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku výsledek hospodaření nerozdělený z minulých let výsledek hospodaření z běžného období Cizí zdroje závazky dlouhodobé závazky krátkodobé bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé Přechodná pasiva Suma aktiv = Suma pasiv 33

13 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 Pamatujte Rozvahový den den, ke kterému se rozvaha sestavuje (například k ) Rozvahová položka jednotlivé složky aktiv a pasiv v rozvaze (například budovy, stroje, zboží) Rozvahový stav peněžní částky u jednotlivých položek (například budovy Kč, zboží Kč) Modelový příklad č. 1 Rozvaha - finanční bilance rodiny Modelový příklad č. 2 Rozvaha firmy PŘÍKLAD Č. 1 ROZVAHA - FINANČNÍ BILANCE RODINY Dvojí pohled na svět, jenž se v rozvaze uplatňuje, dělá lidem, kteří s účetnictvím začínají, zejména zpočátku potíže. Proto se rozvaha vysvětluje na příkladu bilance rodiny: Taková rodina řeší každý měsíc problém, jak krýt své potřeby. Předpokládejte, že naše modelová rodina bude chtít naplnit ve sledovaném období tyto své potřeby: platby související s bydlením (nájem, elektřina, plyn, telefon) Kč potraviny, nápoje Kč cestovné Kč ošacení, obuv Kč Celkem tedy tato rodina potřebuje vynaložit Kč. Tuto stranu její bilance tedy můžeme nazvat aktivy, majetkem nebo potřebami. Nyní ale rodina řeší, jak tyto své potřeby pokrýt. Předpokládejme tyto možnosti: vlastní příjem (např. mzdy členů rodiny) Kč příjem za vedení společenství vlastníků jako předseda Kč To je celkem Kč, ale rodina chce vynaložit Kč. Rozdíl tedy může řešit buď tím, že ubere ze svých potřeb, anebo že si například půjčí Kč od banky nebo od známých. Pokud bychom přistoupili na půjčku od banky, vypadala by strana pasiv neboli zdrojů krytí takto: vlastní příjem rodiny Kč příjem za vedení společenství Kč půjčka od banky Kč Celkem tedy Kč. Tím je domácnost v rovnováze její potřeby jsou zcela kryty zdroji, přičemž vlastní příjem domácnosti a příjem za vedení společenství bychom charakterizovali jako vlastní kapitál a zbylou jednu položku (půjčku) jako cizí kapitál, protože jej musí vrátit věřiteli. PŘÍKLAD Č. 2 ROZVAHA FIRMY Firma MARO s.r.o. provedla ke konci roku soupis majetku a závazků a sestavila poté rozvahu z následujících položek: Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Základní kapitál Počítače Dopravní prostředky Závazky vůči dodavatelům Kč Kč Kč Kč Kč Kč (společnost nakoupila služby na fakturu ve výši Kč) AKTIVA Rozvaha k PASIVA Počítače Základní kapitál Dopravní prostředky Závazky vůči dodavateli Peníze na běžném účtu Peníze v pokladně Aktiva celkem Pasiva celkem

14 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 3 SESTAVENÍ KONEČNÉ ROZVAHY FIRMY Firma DRAMO a.s., zabývající se výrobou výrobků, sestavila k rozvahu. Bankovní úvěr Kč Pokladna (peníze v hotovosti) Kč Stroje Kč Materiál Kč Výrobky Kč Pohledávky u odběratelů Kč Závazky k dodavatelům Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Bankovní účet Kč Modelový příklad č. 3 Konečná rozvaha firmy Úkol: Sestavte konečnou rozvahu. Rozvaha firmy k AKTIVA PASIVA Stálá aktiva celkem Kč Vlastní kapitál celkem Kč Budovy Kč Základní kapitál Kč Stroje Kč Oběžná aktiva celkem Kč Závazky celkem Kč Bankovní účet Kč Dodavatelé Kč Pokladna Kč Závazky vůči zaměstnancům Kč Materiál Kč Bankovní úvěr Kč Výrobky Kč Odběratelé Kč Součet aktiv Kč Součet pasiv Kč CVIČENÍ Č. 1 KONEČNÁ ROZVAHA FIRMY Sestavte konečnou rozvahu firmy CEP a.s., k , když v rozvaze chybí jedna položka: Peníze v pokladně? Závazky u dodavatelů Kč Budovy Kč Rezervní fond Kč Materiálové zásoby Kč Úvěr dlouhodobý Kč Běžný účet Kč Příklad k procvičení č. 1 Sestavení konečné rozvahy firmy Aktiva Rozvaha k Pasiva Součet aktiv Poznámka: Využijte zásady, že součet A = součtu P Součet pasiv 35

15 4. Rozvaha PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel zabývající se výrobou nábytku měl k tato aktiva a pasiva: - peníze na pokladně Kč - peníze na bankovním účtu Kč - pohledávky u odběratelů Kč - bankovní úvěr Kč - materiál na skladě Kč - stroje, zařízení Kč - závazky k zaměstnancům Kč - závazky k dodavatelům Kč - vlastní kapitál? (dopočítejte) Modelový příklad č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Během sledovaného období nastaly tyto účetní případy: 1. VBÚ z bankovního účtu zaplaceno dodavatelům Kč 2. Faktura přijatá za nájemné Kč 3. PPD odběratelé zaplatili v hotovosti dlužné faktury Kč 4. Faktura vydaná za prodej služeb (provedené opravy nábytku) Kč 5. VBÚ z bankovního účtu vyplaceny dlužné mzdy zaměstnancům Kč 6. Výdejka výdej materiálu ze skladu do výroby (spotřeby) Kč 7. Faktura přijatá za nákup stroje Kč 8. VPD v hotovosti zaplaceno poštovné Kč Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu. 2. Otevřete rozvahové účty, zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte uvedené účetní případy, zjistěte obraty, konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Závazky k zaměstnancům Pohledávky u odběratelů Aktiva celkem Pasiva celkem MD Stroje a zařízení D MD Pokladna D MD Materiál D PS PS PS obrat 0 obrat obrat obrat 0 obrat obrat KZ KZ KZ

16 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 1 MD Bank. účet D MD Odběratelé D MD Vlastní kapitál D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat 0 obrat obrat obrat KZ KZ KZ MD Úvěr D MD Zaměstnanci D MD Dodavatelé D PS PS PS obrat 0 obrat 0 obrat obrat KZ KZ obrat obrat KZ MD Náklad nájemné D MD Výnos tržby za služby D MD Náklad spot. mat. D obrat obrat obrat MD Náklad poštovné D obrat MD Účet zisků a ztrát D Nájemné Tržba z prodeje služeb Spotřeba materiálu Poštovné Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření ZISK A Konečná rozvaha P Stroje a zařízení Vlastní kapitál Materiál Bankovní úvěr Pokladna Závazky k dodavatelům Bankovní účet Pohledávky u odběratelů Výsledek hospodaření ZISK Aktiva celkem Pasiva celkem

17 4. Rozvaha CVIČENÍ Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH Podnikatel měl na počátku účetního období tato aktiva a pasiva: Stroje a přístroje Kč, peníze na pokladně Kč, zboží na skladě a v prodejnách Kč, peníze na běžném účtu Kč, výrobky Kč, materiál na skladě Kč, závazky k dodavatelům Kč, krátkodobé bankovní úvěry Kč, vlastní kapitál...?. 1. Vystavena faktura za prodej výrobků Kč 2. VPD v hotovosti zaplaceno dodavatelům Kč 3. VPD v hotovosti zaplaceno za opravy stroje Kč 4. VBÚ odběratelé nám zaplatili za výrobky na účet Kč 5. Faktura přijatá za nájemné skladu Kč 6. Zaměstnancům přiznány hrubé mzdy ve výši Kč 7. VBÚ, VÚÚ z bankovního účtu splacen krátkodobý úvěr Kč 8. PPD v hotovosti přijato od zákazníka za prodej zboží Kč Příklad k procvičení č. 2 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu, dopočítejte vlastní kapitál. 2. Otevřete jednotlivé účty a zapište počáteční stavy. 3. Zaúčtujte, vypočítejte obraty a konečné zůstatky. 4. Vypočítejte výsledek hospodaření a sestavte konečnou rozvahu. A Počáteční rozvaha k P MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D MD D 53

18 5. Účtování na vybraných účtech 5. ÚČTOVÁNÍ NA VYBRANÝCH ÚČTECH Tato závěrečná kapitola se bude týkat účtové osnovy a její struktury. Dále se seznámíte s účtováním na základních účtech (jejich podrobnému členění bude věnován druhý díl učebnice). Kapitola je zakončena teorií o účetních knihách a závěrečným shrnutím. Po prostudování kapitoly byste měli umět: pracovat s účtovou osnovou účtovat na fi nančních účtech pochopit princip výpočtu a účtování DPH zvládnout základní účetní operace s materiálem znát základní účetní knihy 5.1 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH Účtové osnovy: vydává je Ministerstvo fi nancí umožňují jednotnou organizaci účetnictví ve státě (jsou nástrojem účetní standardizace) jejich prostřednictví se zajišťuje splnění hlavního cíle účetnictví, tj. zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví je to seznam všech syntetických účtů fi nančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a ostatní účetní jednotky používat Druhy účtových osnov: účtová osnova pro podnikatele účtová osnova pro banky účtová osnova pro pojišťovny účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, sdružení právnických osob, nadace, církve a náboženské společnosti Postupy účtování: Současně s účtovou osnovou byly vydány Postupy účtování, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Postupy účtování jsou základní pomůckou pro každého účetního a pro každého, kdo se chce podrobněji seznámit s účetnictvím podnikatelů a ostatních účetních jednotek. Konstrukce směrné účtové osnovy: Zachycuje 10 účtových tříd (0 9), které se dále dělí na účtové skupiny a jednotlivé účty. Rozdělení účtů podle účtových tříd Základní rozdělení Rozvahové Výsledkové Rozdělení podle účtových tříd (číslo a název) 0 Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Krátkodobý fi nanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 Zúčtovací vztahy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 Náklady 6 Výnosy 7 Závěrkové (skupina 70 a 71) a podrozvahové (skupina 75 až 79) 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví Cíle kapitoly Výuková část 55

19 5. Účtování na vybraných účtech 5.3 ÚČTOVÁNÍ NA FINANČNÍCH ÚČTECH 211 Pokladna Na tomto účtu se evidují peníze v hotovosti, šeky přijaté místo peněz v hotovosti, poukázky k zúčtování. Odděleně od korun českých se evidují valuty, šeky a poukázky k zúčtování v cizích měnách, a to jednotlivě podle měn. Hlavní knihou pro vedení pokladny je pokladní kniha, kde jsou zachycovány veškeré změny. Příjmy do pokladny se účtují na základě příjmových pokladních dokladů (PPD) na stranu MD, výdaje dle výdajových pokladních dokladů (VPD) na stranu Dal. Pamatujte Schéma účtování základních příkladů 311 Odběratelé 211 Pokladna 321 Dodavatelé odběratelé nám zaplatili platba dlužných faktur PPD 60x Výnosy (tržby ) tržby za prodané výrobky, zboží, služby VPD zaplaceno za různé služby 5xx Náklady 1xx Materiál, zboží nákup materiálu, zboží 491 Individ. podnikatel *) 491 Individ. podnikatel vklad podnikatele výběr na osobní spotřebu 331 Zaměstnanci výplata mezd PŘÍKLAD Č. 1 ÚČETNÍ PŘÍPADY NA POKLADNĚ Zaúčtujte následující účetní případy na pokladně, kde je počáteční stav Kč. 1. Výběr podnikatele pro osobní spotřebu Kč 2. V hotovosti přijaty tržby za prodej výrobků Kč 3. Zaplaceno za opravy stroje Kč 4. Zaměstnancům vyplaceno cestovné 500 Kč 5. Dodavatelům zaplaceny dlužné faktury Kč Modelový příklad č. 1 Účetní případy na pokladně 211 Pokladna 491 Ind. podnikatel 321 Dodavatelé PS *) Pokud se jedná o fi rmu fyzické osoby, používá se účet 491 Individuální podnikatel. Právnické osoby (společnosti a.s., s.r.o., apod.) používají účet 411 Základní kapitál. 57

20 5. Účtování na vybraných účtech 343 Daň z přidané hodnoty (DPH) V předcházejících případech jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem DPH, ale v současnosti je většina fi rem plátcem této nepřímé daně. Výrobce nebo prodejce musí tedy připočítat DPH k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji platí společně s cenou. Pokud je ale i kupující (firma) plátcem DPH, může si tuto daň odpočítat (DPH nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku nebo služby). DPH tedy u plátce neovlivňuje jeho náklady a výnosy. Vedeme ji na samostatném účtu 343, kde na straně MD evidujeme naše nákupy (vstupy), na straně Dal naše prodeje (výstupy). Rozdíl se na konci období (měsíc, čtvrtletí) zúčtovává s finančním úřadem (státním rozpočtem). *) Výuková část Sazby DPH a způsoby výpočtu *) Sazby daně mají dvě základní úrovně: základní 20 % (většina zboží a služeb) snížená 10 % (potraviny, knihy ) Výpočet DPH lze provádět dvěma způsoby: a) Výpočet zdola základem je cena bez DPH a daň vypočítáme prostým vynásobením příslušnou procentní sazbou. Například cena bez daně je Kč, sazba DPH je 20 %, tj Kč, celková cena je tedy Kč. b) Výpočet shora základem je cena včetně DPH (110 % nebo 120 %). DPH potom vypočítáme jako součin celkové částky a příslušného koefi cientu: U sazby 10 %... koeficient: 0,0909 (10/110) U sazby 20 %... koeficient: 0,1667 (20/120) Pozn.: Více o DPH ve 2. dílu učebnice. Účtování DPH: MD 343 DPH D Vstupy (nákupy) Výstupy (tržby) tj. VPD a FAP tj. PPD a FAV PŘÍKLAD Č. 4 ÚČTOVÁNÍ DPH 1. FAP za opravy strojů cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč Modelový příklad č. 4 Účtování DPH 2. FAV za zpracování účetnictví cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč 3. VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb (předložen paragon) s celkovou částkou 450 Kč a sazbou DPH 20 %. Pozn.: Účtujeme jako spotřebu materiálu. 4. PPD tržba přijatá od našeho zákazníka za prodej výrobků cena bez daně Kč DPH 20 % Kč Celkem Kč *) Sazba DPH platná od

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více