TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ"

Transkript

1 Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti u několika málo firem, které nebyly odpovědnými správci bohatství akcionářů a investorů. Proto si myslím, že zmínit se několika slovy o tomto kritickém pojmu bezúhonnosti je vhodné. Můžete se nad tím zamyslet a jednat podle toho. Jde o stav mysli stejně tak jako o přesné měřítko. Je to slovo důležité z mnoha důvodů. Dovolte, abych to vysvětlil. Nejprve a především musíme podporovat nejvyšší etické standardy ve všech našich firemních činnostech. Jednání firmy a její pověst patří k jejím nejcennějším aktivům. Nasazuje totiž laťku pro vztahy, kterým se firma těší se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, akcionáři, komunitami, ve kterých je činná, veřejností v širším měřítku a se svými konkurenty. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Jistě, ředitelé firem mají svou odpovědnost jako vedoucí osobnosti. Když vrcholný tým jedná zodpovědně, potom si firma vybuduje solidní vnitřní kulturu k tomu, aby vždy dělala to, co je správné, i když je pod tlakem, aby uhnula stranou. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Všichni jednáme tak, jak jednáme, z různých důvodů. Některé z nás motivují peníze. Některé z nás motivuje hrdost. V osobním životě nás může motivovat láska a v práci tomu říkáme nadšení pro to, co děláme. Tyto důvody naší motivace mohou silně pozitivně ovlivňovat to, co děláme. Každý z nás je však omezen osobním kodexem chování v životě, který odráží naše osobní hodnoty, vlivy společnosti a/nebo zákony vlády. Proto víme, co znamená dělat to, co je správné. Proto víme, čeho se týká bezúhonnost a jednání v souladu s ní. Proto je bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů. Když cítíte pokušení přidat několik hodin do výkazu odpracovaného času nebo několik dolarů navíc do výkazu nákladů, nedělejte to! Když máte prodávat a namísto toho dřímáte, probuďte se! Když řeknete svým kolegům jen polovinu pravdy a zavádíte je tím, přemýšlejte znovu! Bezúhonnost je slovo důležité z mnoha důvodů U firmy Terex máme kulturu bezúhonnosti. Jsme pracovištěm, kde lidé dělají správné věci proto, že jsou zodpovědní a poctiví. Já chci, aby si každý tuto hodnotu osvojil v práci. S bezúhonností máme i důvěru. Nic by nikdy nemělo zkompromitovat naše odhodlání k bezúhonnosti. Naši akcionáři, spolupracovníci, zákazníci a dodavatelé očekávají a zaslouží si takové odhodlání. RONALD M. DeFeo

2 Obsah Úvod 1 Dodržování zákonů 1 Konflikt zájmů 2 Příležitosti u firmy 3 Důvěrnost informací 3 Spravedlivé jednání 3 Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex 3 Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování 4 Zásady ohledně pracoviště bez drog 6 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 6 Autorská práva, obchodní značky a patenty 6 Účetnictví a finanční výkaznictví 7 Uchovávání dokumentů 7 Použití fondů, majetku a aktiv společnosti 8 , voic a počítačové systémy 8 Jednání s vládními představiteli 8 Vztahy s konkurenty 9 Zaměstnání podle vlastní vůle 9 Hlášení o porušování zásad, předpisů a zákonů 9 Žádná odveta 9 Závěry 10

3 Úvod Firma Terex Corporation spolu se všemi svými dceřinými společnostmi a filiálkami na celém světě (dále společně jako "Terex" nebo "společnost") je odhodlána dodržovat zásady vysoké etiky a dobrého jednání mezi výkonnými vedoucími, členy své správní rady a zaměstnanci. Tento závazek má mnoho aspektů, včetně vyhýbání se konfliktu zájmů, zachovávání důvěrnosti informací, zajišťování dodržování zákonů, vytváření pracovní atmosféry plné vzájemného respektu, správného využívání aktiv společnosti a dodržování účetních a řídicích postupů, které zaručují přesné výkaznictví, šíření informací a podávání zpráv o nich. Etické jednání firmy Terex a všech osob u ní má přednost před zisky, odbytem nebo jinými standardy úspěchu. Věříme tomu, že etické jednání není jen správné, ale že také povede k úspěchům firmy Terex. Firma Terex Vám předkládá následující Kodex etiky a chování (dále jen "kodex"). Tento kodex představuje podstatu naší obchodní filosofie a našich hodnot. Náš závazek ohledně nejvyšších standardů bezúhonnosti začíná tím, že zajistíme, aby každý člověk u firmy Terex pochopil tuto ústřední hodnotu. Ústřední hodnoty určují, jak se chováme, ať už jako výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci a také jako lidé, kteří vykonávají rozhodnutí. Všichni členové vedení podniku, správní rady a zaměstnanci společnosti si musí pečlivě přečíst a dodržovat zásady uvedené níže. Podmínkou Vašeho zaměstnání nebo Vaší funkce člena správní rady je, že souhlasíte s tím, že se budete řídit tímto kodexem. Je důležité poznamenat, že Terex si vyhrazuje právo kdykoli obměnit nebo aktualizovat tento kodex bez předchozího upozornění nebo na jeho základě. Kromě toho nic, co je součástí tohoto kodexu, není zamýšleno jako nabídka smlouvy nebo zaměstnání ani jinak neznamená změnu zásady firmy Terex týkající se zaměstnání na základě vlastní vůle. Dodržování zákonů Firma Terex podniká v mnoha zemích na celém světě. V důsledku toho naše operace podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, municipalit a organizací, jako například Evropské unie. Důležitým úkolem pro nás pro všechny je pochopit, jak se tyto zákony týkají našich operací. Firma Terex Corporation naše mateřská společnost, je korporací založenou ve Spojených státech. Proto se v některých případech zákony Spojených států budou vztahovat na operace firmy Terex a jejích filiálek na celém světě, stejně jako na obchodní činnosti zaměstnanců firmy Terex všude tam, kde žijí a pracují. Jiné země mohou rovněž aplikovat své vlastní zákony mimo své hranice na své občany a na firmy, které byly založeny podle jejich zákonů. V zásadách, která následují, odkazy na zákony platné tam, kde podnikáme, odrážejí skutečnost, že globální společnost je regulována mnoha různými zákony současně. V některých případech může dojít ke konfliktu mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí nebo mezi příslušnými zákony a ustanoveními tohoto kodexu. Když narazíte na takový konflikt, je obzvlášť důležité, abyste se poradili s právním oddělením firmy Terex, abyste pochopili, jak takový konflikt vyřešit. Firma Terex od svých výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců vyžaduje, aby dodržovali všechny příslušné zákony, předpisy a regulace, včetně zákonů týkajících se obchodování na základě interních informací a protimonopolních zákonů, ale bez omezení na ně samotné, z nichž každý je komentován na jiném místě tohoto kodexu. 1

4 Konflikt zájmů Konflikt zájmů nastane, když osobní zájmy nějaké osoby kolidují nebo se zdají kolidovat jakýmkoliv způsobem se zájmy firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady, zaměstnanci a příslušníci jejich nejbližší rodiny nesmějí nabízet ani přijímat nic hodnotného, a to ani přímo ani nepřímo, nějaké osobě, případně organizaci nebo od nějaké osoby, případně organizace, se kterou má firma Terex obchodní vztahy nebo které konkuruje, pokud by tato nabídka nebo toto přijetí mohlo kompromitovat zájmy firmy Terex, bránit ve výkonu povinností člena výkonného vedení, správní rady nebo zaměstnance, pokud je zamýšleno nebo se zdá být zamýšleno tak, aby ovlivnilo, uznalo nebo odměnilo udělení zakázky, nebo pokud je porušením zákona nebo předpisu. Nabídka nebo přijetí jakéhokoli daru, spropitného, pozornosti, zábavy, poplatku, provize nebo kompenzace v jakékoli jiné podobě, nebo výhody, která by mohla nesprávně ovlivnit nebo být vnímána tak, že nesprávně ovlivňuje výsledek soutěže o obchodní zakázku nebo jinou obchodní transakci a která není nákladem učiněným s poctivým úmyslem, se zakazuje. Přijímání nebo vyplácení hotovosti je vždy nepřiměřené. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 100 USD a menší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu manažeru Vašeho závodu nebo Vašemu nadřízenému. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu právnímu poradci firmy Terex. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Osob, které nejsou zaměstnanci firmy, se tyto zásady týkají jen u položek, které přijaly v souvislosti s poskytováním služeb jménem firmy Terex. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec se nesmí zúčastnit žádné vedlejší obchodní činnosti, snahy, akce nebo investiční činnosti, které by svou povahou nebo rozsahem (ať s osobním ziskem nebo bez něj):! Vyvolávaly konflikt zájmů nebo výhodu pro člena správní rady, výkonného vedoucího nebo zaměstnance, jež by mohly poškodit zájmy firmy Terex nebo jinak škodlivě ovlivnit zájmy nebo pověst firmy Terex.! Mohly být objektivně pojímány jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé pro nestranné vykonávání jejich povinností.! Zasahovat do uspokojivého vykonávání jejich přidělených povinností u firmy Terex.! Znamenaly kompromitování nebo zneužití informací, případně aktiv firmy Terex. Od výkonných vedoucích a zaměstnanců se očekává, že budou věnovat svůj plný pracovní čas a pozornost výkonu svých povinností pro firmu Terex. Vedlejší obchodní činnosti výkonného vedoucího nebo zaměstnance jsou povoleny, pokud neznamenají, že spolupracují s konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem firmy Terex nebo že se jimi nestávají nebo že nezasahují do uspokojivého vykonávání práce výkonného vedoucího nebo zaměstnance. 2

5 Od výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se očekává, že rozeznají činnosti nebo investice, které by mohly vyvolávat nebo vyvolávat zdání vyvolávání konfliktu zájmů, a že se jim vyhnou. I když je nemožné uvádět v tomto stanovení zásad všechny okolnosti, které mohou vyvolat možnost konfliktu zájmů, za použití standardů pro vyhodnocení takových činností nebo investic je odpovědný daný výkonný vedoucí, člen správní rady a zaměstnanec. Pokud výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec měl mít nějaké pochybnosti o tom, zda konkrétní činnost může vyvolat konflikt zájmů, tento výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec má možnost obrátit se na místní oddělení lidských zdrojů firmy, na oddělení lidských zdrojů na ředitelství firmy Terex nebo na právní oddělení firmy Terex se žádostí o radu. Příležitosti u firmy Výkonným vedoucím, členům správní rady a zaměstnancům je zakázáno (1) využívat pro sebe příležitosti, které objeví během využívání majetku, informací nebo funkce u firmy Terex, (2) využívat majetek, informace nebo osobní funkci u firmy Terex pro osobní zisk a (3) konkurovat, ať přímo či nepřímo, firmě Terex. Důvěrnost informací Během zaměstnaneckého poměru nebo poskytování služeb ve správní radě mohou být výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci seznámeni s informacemi o firmě Terex nebo o jiných společnostech, které jsou důvěrné nebo jinak všeobecně nedostupné osobám mimo firmu nebo dokonce i jiným zaměstnancům firmy Terex. Od všech výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se proto očekává, že budou jednat diskrétně s ohledem na diskuse a jinou výměnu důvěrných informací. Příkladem důvěrných informací mohou být navrhované podnikatelské a výrobní plány, nákladové struktury, prognostické finanční informace, navrhované změny ve vedení a organizaci firmy a seznamy dodavatelů a klientů s kontaktními informacemi. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by neměli zveřejňovat, upravovat, ničit, rozšiřovat nebo využívat tyto informace žádný způsobem pro jejich í užitek, zisk nebo výhodu sebe sama nebo jakékoli jiné osoby, ani použít tyto informace v neprospěch nebo ke škodě firmy Terex. S informacemi v jakékoli podobě, které se týkají podnikání firmy Terex, jejího personálu nebo firem, s nimiž je firma Terex v obchodním styku, se musí nakládat s takovým standardem péče, který je třeba, aby se předešlo jejich nepovolenému zveřejnění, úpravě a zničení nebo jejich jinému nesprávnému použití. V případě informací získaných od jiné firmy může tento standard péče zahrnout závazky vyžadované na základě smlouvy mezi firmou Terex a takovou firmou. Po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo služeb člena správní rady firmy Terex musí výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci navrátit společnosti veškeré důvěrné informace, které vlastní. Váš závazek důvěrného nakládání s informace sahá za období Vašeho zaměstnání nebo poskytování služeb u firmy Terex. I v případě odchodu od firmy Terex nesmíte žádným způsobem zveřejňovat důvěrné informace firmy Terex jiným osobám. Spravedlivé jednání Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci nesmějí využívat jakékoli osoby prostřednictvím manipulace, utajování, zneužívání neveřejných informací, jejich zkreslování nebo nespravedlivého jednání. Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex Jakožto společnost, jejíž akcie se veřejně obchodují, je firma Terex předmětem regulace podle federálních a státních zákonů o obchodování s cennými papíry. Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci musí dodržovat specifické předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich. My všichni 3

6 musíme usilovat o to, aby se zajistilo plné, spravedlivé, přesné, včasné a pochopitelné zveřejňování informací ve zprávách, které podáváme Komisi pro cenné papíry a burzy a v ostatních veřejných oznámeních. Příslušné zákony regulují způsob, jímž používáme a zveřejňujeme interní informace, které hlavně zahrnují všechny věcné informace o společnosti, které mohou ovlivnit tržní cenu našich akcií a rozhodování investorů o nich. Přístup k interním informacím o společnosti, které mohou zahrnovat finanční výsledky společnosti, jednání o akvizicích nebo rozděleních firmy nebo informace o uvádění nových produktů na trh budou mít určité osoby. S těmito interními informacemi se musí zacházet přísně důvěrně, s výjimkou situací, kdy máme povolení nebo jsme jinak zákonně povinni zveřejnit tyto informace. Nikdy nesmíme zveřejnit finanční informace nikomu mimo společnost, včetně médií, s výjimkou výslovného povolení. Dotazy tohoto typu je třeba vždy předávat hlavnímu finančnímu vedoucímu nebo řediteli pro vztahy s investory. Zákony o cenných papírech omezují určité činnosti a praxi ohledně nákupu a prodeje cenných papírů, zejména "lidmi zevnitř a těmto lidem" nebo lidmi a lidem, kteří mají k dispozici důvěrné informace. Transakce s cennými papíry firmy Terex by se neměly provádět za okolností, v nichž by mohlo dojít k předávání nebo k vytvoření dojmu o předávání věcných neveřejných informací. Pokud si myslíte, že vlastníte materiál obsahující neveřejné informace týkající se firmy Terex, nesmíte se zúčastnit žádných transakcí s cennými papíry firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli postupovat s obzvláštní obezřetností, aby neobchodovali s cennými papíry společnosti těsně před zveřejněním důležitých informací firmy Terex, jako například o čtvrtletních a celoročních finančních výsledcích. Veškeré transakce výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců s cennými papíry firmy Terex, kteří mají k dispozici "interní" nebo důvěrné informace, by měly být předem schváleny právním oddělením firmy Terex. Tyto postupy se rovněž týkají manželů, dětí a ostatních příbuzných žijících ve společné domácnosti s výkonnými vedoucími, členy správní rady a zaměstnanci firmy. Prodej cenných papírů firmy Terex nakrátko a obchodování s nimi, které je svou povahou spekulativní, se velmi nedoporučuje. Předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich jsou citlivé a složité. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se s nimi na právní oddělení firmy Terex před tím, než budete jednat. Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování Firma Terex Corporation usiluje o vytváření pracovního prostředí, ve kterém se se všemi pracovníky jedná s úctou a důstojností. Každý pracovním má právo pracovat v profesionální atmosféře, v rámci které se dodržují rovné pracovní příležitosti a nedovoluje diskriminační praxe, včetně obtěžování. Firma Terex Corporation očekává, že všechny pracovní vztahy budou věcné a přímé, bez jakýchkoli podjatostí, předsudků a obtěžování. Zásadou firmy Terex Corporation je zajistit rovné pracovní příležitosti. Firma Terex je odhodlána vytvářet pracovní prostředí bez diskriminace na základě faktorů netýkajících se pracovního výkonu, včetně rasy, barvy pleti, národnosti, náboženského přesvědčení, pohlaví, věku, postižení, příslušnosti k branným silám nebo jiných charakteristických znaků chráněných podle odpovídajícího zákona. Firma Terex Corporation zakazuje jakoukoli takovou diskriminaci, včetně obtěžování, ve všech aspektech zaměstnanosti u ní. Sexuální obtěžování představuje diskriminaci a je proto porušením této zásady. Sexuální obtěžování se definuje jako nevítané sexuální návrhy, požadování sexuálních pozorností a jiné výroky nebo chování sexuální povahy, když například: (1) podřízení se takovému chování je buď výslovně nebo skrytě učiněno podmínkou nebo předpokladem zaměstnání pracovníka; (2) podřízení se takovému chování nebo jeho odmítnutí je použito jako základ pro rozhodování o zaměstnání takového pracovníka; nebo (3) takové chování má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka nebo vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí. 4

7 Sexuální obtěžování může zahrnovat širší okruh delikátního a nepříliš delikátního chování a může se týkat osob stejného nebo různého pohlaví. Podle dané situace může takové chování zahrnovat následující, ale bez omezení na ně samotné: nechtěné sexuální návrhy nebo požadování sexuálních pozorností; sexuální vtipy a dvojsmyslné narážky; slovní urážky sexuální povahy; poznámky týkající se těla pracovníka, jeho sexuální zdatnosti nebo nedostatečnosti; nepříjemné pohlížení, hvízdání nebo doteky; urážlivé nebo obscénní poznámky nebo gesta; vystavování sexuálně sugestivních předmětů, fotografií nebo obrázků na pracovišti; a jiné tělesné, verbální nebo vizuální projevy sexuální povahy. Obtěžování na jakémkoli základě je rovněž přísně zakázáno. Obtěžování se definuje jako slovní nebo tělesný projev, který ponižuje nebo vykazuje nepřátelství nebo averzi a který: (i) má za účel nebo výsledek vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí; (ii) má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka; nebo (iii) jinak nepříznivě ovlivňuje pracovní příležitosti pracovníka. Chování představující obtěžování zahrnuje, ale není omezeno na: nadávky, urážky nebo negativní stereotypy; vyhrožování, zastrašování nebo nepřátelské projevy; ponižující vtipy; a písemné nebo grafické materiály, které ponižují nebo vykazují nepřátelství nebo averzi vůči pracovníkovi nebo skupině pracovníků a které se vyvěšují na stěny nebo jinak v areálu zaměstnavatele nebo které obíhají na pracovišti. Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda jde o chování spoluzaměstnanců nebo někoho, kdo není přímo spojen s firmou Terex (jako například externích dodavatelů, konzultantů nebo zákazníků). Chování zakázané v rámci těchto zásad je nepřijatelné na pracovišti a v jakékoli jiné situaci týkající se práce mimo pracoviště, jako například během obchodních cest, pracovních schůzí a společenských událostí týkajících se podnikání firmy. Pokud zaměstnanec zažije takové chování nebo se stane svědkem takového chování, měl by na ně okamžitě upozornit svého nadřízeného. Pokud se zaměstnanec z jakéhokoli důvodu necítí na to, aby na takovou záležitost upozornil svého nadřízeného nebo pokud si myslí, že nadřízený se dopustil diskriminace, obtěžování nebo odvety, má několik dalších možností, jak toto chování ohlásit. Zaměstnanec může ohlásit takové chování svému viceprezidentovi oddělení lidských zdrojů pro skupiny nebo jiným osobám uvedeným v zásadách firmy Terex týkajících se rovných pracovních příležitostí a postupu proti obtěžování, jejichž výtisky byly distribuovány všem zaměstnancům a vyvěšeny ve všech závodech firmy Terex. Kromě toho může zaměstnanec podat zprávu prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Firma Terex Corporation podněcuje bezprostřední oznamování stížností nebo starostí, aby se mohly podniknout konstruktivní kroky před tím, než dojde k nenapravitelnému zhoršení vztahů. I když není stanovena žádná fixní doba pro podávání zpráv, včasné podávání zpráv a včasný zásah se ukázaly být nejefektivnějšími metodami pro řešení skutečných nebo údajných případů obtěžování. Všechny ohlášené případy diskriminace, obtěžování nebo odvety budou brány vážně a vyšetřovány neprodleně. Vyšetřování může zahrnovat samostatné rozhovory se zainteresovanými stranami a v případě potřeby i s osobami, které mohly být přítomny údajnému chování nebo které mohou o něm mít jiné relevantní znalosti. Vyřešení stížnosti bude oznámeno zaměstnanci. Po celou dobu vyšetřování bude zachovávána důvěrnost informací tak, aby došlo k dostatečnému vyšetření události a k odpovídajícím nápravným opatřením. Nesprávné chování představující diskriminaci, obtěžování nebo odvetu bude mít odpovídající následky. Reakce firmy může zahrnout odpovídající náhradu pro zaměstnance, který si podal stížnost, a disciplinární řízení, které firma Terex Corporation bude pokládat za přiměřené daným okolnostem, včetně ukončení pracovního poměru toho zaměstnance, který poruší tyto firemní zásady. Pokud strana, která si podá stížnost, nebude souhlasit s jejím vyřešením, může si zažádat o jeho přezkoumání předsedou a generálním ředitelem firmy Terex Corporation. 5

8 Zásady ohledně pracoviště bez drog TEREX CORPORATION Od zaměstnanců se očekává a vyžaduje, že nastoupí do práce v odpovídajícím duševním a tělesném stavu. Nezákonné distribuování, podávání, prodej, vlastnění, užívání nebo výroba alkoholu, nezákonných drog nebo kontrolovaných látek a pobývání v areálu firmy Terex pod vlivem těchto látek jsou absolutně zakázány. Společnost může být sponzorem společenských událostí, při nichž bude povoleno podávání alkoholických nápojů. V těchto případech se musí dodržet všechny odpovídající předpisy a zákony týkající se alkoholu, včetně zákonů týkajících se podávání alkoholu osobám ve věku nižším než povoleným pro konzumaci alkoholu. V souladu s našimi zásadami jsou intoxikace alkoholem a jeho nadměrné požívání během těchto událostí zakázány. V souladu s americkým federálním zákonem o pracovním prostředí bez drog musí američtí zaměstnanci uvědomit společnost v případě, že byli odsouzeni nebo že doznali vinu nebo nevyvrátili obvinění z porušení trestního zákona ohledně drog na pracovišti, a to nejvýše do pěti dnů po takovém odsouzení. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně propuštění z pracovního poměru. Otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí Firma Terex přikládá obzvláštní důležitost bezpečnosti svých zaměstnanců i jiných osob a ochraně životního prostředí. Firma Terex je odhodlána neustále zlepšovat bezpečnost a zdravotní podmínky na pracovišti. Firma Terex nebude obětovat bezpečnost svých pracovníků dosahování svých podnikatelských cílů. Cílem firmy Terex je vytvořit bezpečné pracovní prostředí a zároveň vyrábět produkty, které naplňují potřeby jejích zákazníků a akcionářů. Od všech zaměstnanců se požaduje, aby dodržovali všechny příslušné národní, místní nebo jiné bezpečnostní a ekologické zákony a předpisy. Všichni musí dodržovat správné bezpečnostní předpisy a ekologickou praxi při práci. Společnost je odhodlána dodržovat tyto standardy a přísně sledovat svá pracoviště, aby se stanovilo, zda vybavení, stroje a zařízení splňují předepsané bezpečnostní standardy a zda bezpečnostní a zdravotní rizika jsou odpovídajícím způsobem snižována pomocí příslušných pracovních přístupů a postupů. Firma Terex neočekává ani nepovoluje, aby zaměstnanci při výkonu svých povinností podstupovali nepotřebná nebo nežádoucí rizika. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy riskantního chování na pracovišti nebo nebezpečné pracovní podmínky svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Společnost je odhodlána plně dodržovat jak ducha, tak i písmo všech federálních, státních a místních zákonných norem a předpisů týkajících se našeho oboru podnikání. Kromě seznámení se se všemi příslušnými ekologickými zákony a předpisy a jejich dodržování musí každý zaměstnanec společnosti přebrat osobní odpovědnost za ohlašování všech úniků, výpustí nebo uvolnění látek do životního prostředí vedení firmy, aby mohlo podniknou okamžité nápravné kroky. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy takovýchto potvrzených nebo předpokládaných porušení předpisů a zákonů svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Autorská práva, obchodní značky a patenty Všechny patenty, obchodní značky, autorská práva, výkresy, technické údaje, počítačové programy, projekty, fotografické procesy, zprávy, memoranda, modely, poznámky a jiné autorské práce vytvořené výkonnými vedoucími a zaměstnanci během jejich pracovního poměru jsou vlastnictvím firmy Terex, nikoli vlastnictvím vedoucího nebo zaměstnance. 6

9 V zájmu ochrany vlastních autorských práv by výkonní vedoucí a zaměstnanci firmy Terex měli plně dokumentovat výzkum a vývoj produktů a používat odpovídající obchodní značky a značení autorského práva firmy Terex na veškeré korespondenci, článcích, příručkách nebo jiných písemných dokumentech. Výkonní vedoucí a zaměstnanci by se rovněž měli vyvarovat zveřejňování firemních a důvěrných informací mimo firmu Terex, pokud k tomu není jasný podnikatelský účel a pokud příjemce informací nepodepsal dohodu o zachování jejich důvěrnosti. Účetnictví a finanční výkaznictví Finanční knihy a záznamy firmy Terex by měly odrážet aktiva, pasiva, příjmy, náklady a výdaje společnosti v souladu s americkými všeobecně přijatými zásadami účetnictví (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), zásadami firmy Terex a místními zákony a předpisy. Neměly by se vytvářet žádné nezveřejňované, neoznamované nebo nezaznamenávané fondy společnosti k jakémukoli účelu. Vytváření nebo pokusy o vytváření falešných nebo zavádějících záznamů jsou absolutně zakázány. Žádný výkonný vedoucí nebo zaměstnanec nesmí skrývat informace před auditory nebo zástupci regulačních orgánů. Navíc se od výkonných vedoucích a zaměstnanců požaduje, aby včas zveřejňovali informace požadované pro vyhodnocení správnosti finančních informací společnosti, jejího dobrého finančního stavu a zákonnosti jejích operací. Nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků společnosti, které nebyly schváleny, řádně účetně zaznamenány a jasně vyznačeny v účetních knihách společnosti. Dále nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků nebo aktiv společnosti nebo jejich schválení s úmyslem nebo záměrem, že kterákoli část takové platby nebo takového převodu má být použita k jinému účelu, než který byl uveden v podpůrné dokumentaci. Naší zásadou je plně spolupracovat s interními i externími auditory a poskytovat jim veškeré požadované informace včas, v úplnosti a v přesné podobě, aby nám mohli napomoci při zajišťování dodržování těchto zásad. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec nesmí přímo nebo nepřímo zasahovat do auditu finančních záznamů společnosti ani se jej nezákonně snažit ovlivnit. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně ukončení pracovního poměru a může také vystavit porušitele podstatné civilní a trestné zákonné odpovědnosti. Pokud se výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec dozví o nezákonné transakci nebo nezákonné účetní praxi týkající se zdrojů společnosti, měl by tuto věc okamžitě ohlásit svému nadřízenému, generálnímu manažerovi, právnímu oddělení firmy Terex, kontrolorovi nebo hlavnímu finančnímu vedoucímu firmy Terex, členu auditní komise správní rady firmy Terex nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Uchovávání dokumentů Místo, které je k dispozici pro uchovávání dokumentů společnosti, jak na papíře, tak v elektronické podobě, je omezené a nákladné. Proto může být nezbytné periodické odkládání dokumentů do odpadu. Všechny knihy a záznamy by se měly uchovávat v souladu se zásadami firmy Terex pro uchovávání záznamů, které se mohou vytvářet čas od času. Pokud si nejste jisti o tom, které dokumenty je třeba uchovávat, poraďte se se svým nadřízeným nebo s právním oddělením firmy Terex, aby bylo možno posoudit pravděpodobnost, že dané dokumenty budou potřebné 7

10 Kdykoli se ozřejmí, že dokumenty jakéhokoli typu budou potřebné v souvislosti se soudním sporem nebo s vládním vyšetřováním, musí se uchovat veškeré potenciálně relevantní dokumenty a běžné odkládání dokumentů týkajících se předmětu soudního sporu nebo vyšetřování do odpadu nebo jejich úpravy se musí okamžitě pozastavit. Pokud si zaměstnanec není jist, zda dokumenty, za které je odpovědný, by se měly uchovat, protože by se mohly týkat soudní pře nebo vyšetřování, měl by se obrátit na právní oddělení firmy Terex. Použití fondů, majetku a aktiv společnosti Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli chránit aktiva společnosti a zaručovat jejich efektivní a zodpovědné použití. Krádeže, ledabylost a mrhání mají přímý dopad na ziskovost společnosti a proto veškeré finanční prostředky a aktiva firmy Terex mohou být použity jen pro řádné účely firmy. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě menší 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení prezidentem Vašeho segmentu nebo výkonným vedoucím ředitelství firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě větší než 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti se nesmí použít na politické příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. , voic a počítačové systémy Veškerý , voic , počítače a jiné komunikační systémy firmy Terex jsou jejím vlastnictvím a měly by se používat jen pro účely spojené s prací. Veškerá přenášená korespondence a informace přijímaná anebo ukládaná prostřednictvím takových systémů jsou vlastnictvím firmy Terex, s výjimkou případů stanovených odpovídajícími místními předpisy a zákony. Příležitostné a občasné osobní využití těchto systémů je povoleno, ale zaměstnanci by v takových případech měli použít zdravý rozum a dobrý úsudek. Jakýkoli přenos nebo použití u, voic u nebo faxu s urážlivým, pomlouvačným nebo obtěžujícím materiálem je přísně zakázán. Zaměstnanci by neměli očekávat soukromí při používání u, voic u, počítačů a jiných komunikačních systémů a společnost si vyhrazuje právo sledovat a zjednávat si přístup k u, voic u, počítačům a jiným záznamům korespondence zaměstnanců, včetně sdělení a/nebo materiálů, které mohly být vymazány, dokumentů, které byly vytvořeny a uloženy na počítačovém systému a sledování stránek navštěvovaných zaměstnanci na internetu, ale bez omezení na ně samotné. Jednání s vládními představiteli Všeobecně se firmě Terex a jejím zaměstnancům z právního hlediska zakazuje nabízet, slibovat nebo darovat peníze, dary, poskytovat zábavu nebo jiné pozornosti vládním představitelum nebo zaměstnancům jakožto prostředky ovlivňování oficiálních úkonů nebo rozhodnutí. To zahrnuje orgány / úřady státní správy i místní, okresní a krajské samosprávy. Většina vládních orgánů má zákony zakazující darování nebo nabízení peněz, darů nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům za účelem ovlivňování nebo pokusů o ovlivňování těchto činitelům v rozporu se zákonem nebo s jejich oficiálními nebo právními povinnostmi a odpovědnostmi. Většina jurisdikcí má rovněž podobné zákony týkající se darování peněz, darů nebo jiných věcí soukromým osobám za účelem jejich ovlivnění, aby jednali v rozporu se zájmy jejich zaměstnavatele. Společnost zakazuje darování peněz, darů, poskytování zábavy nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům nebo zaměstnancům a ředitelů nebo zaměstnanců soukromých nebo právnických osob, se kterými má společnost obchodní vztahy. 8

11 Všichni zaměstnanci firmy Terex v USA musí rovněž dodržovat zákon o zahraniční korupční praxi. Zákon o zahraniční korupční praxi zakazuje platby jakýmkoli neamerickým oficiálním představitelům za účelem získávání, podržení nebo řízení obchodních vztahů se soukromou osobou nebo se společností, které mohou za určitých okolností zahrnovat platby učiněné prostředníky třetích stran, které byly schváleny nebo umožněny zaměstnancem firmy Terex. Podle určitých přísných směrnic je však dovoleno v některých zemích mimo USA provádět "facilitační platby", aby se zaručilo, že pracovníci ministerstva nebo kanceláře vykonají určité rutinní povinnosti. Každá taková navrhovaná platba musí být předem schválena právním oddělením firmy Terex. Porušování těchto zákonů může vést k trestnímu stíhání firmy Terex a/nebo jejího zaměstnance jako nositele funkce. Neamerické firmy a neameričtí zaměstnanci mohou být rovněž trestně stíháni v USA za napomáhání trestného činu. Vztahy s konkurenty Firma Terex požaduje, aby její výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci dodržovali všechny příslušné zákony a předpisy týkající se konkurence, včetně protimonopolních zákonů. Firma Terex zakazuje spolupráci s konkurenty za účelem stanovování cen nebo rozdělování trhů, případně zákazníků, a rovněž zakazuje snahy o kontrolu cen, v jejíchž rámci distributoři nebo jiní zákazníci společnosti opětně prodávají naše produkty jiným, nebo za účelem dosahování dohod s jinou osobou nebo firmou, že nebudou vytvářet obchodní vztahy se třetí stranou. Před podniknutím jakýchkoli kroků v souvislosti s konkurentem firmy Terex je třeba se obrátit na právní oddělení firmy Terex a požádat je o schválení. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli postupovat s extrémní obezřetností v jakémkoli prostředí, kde jsou přítomni konkurenti, aby se vyhnuli možnému podezření na nezákonné vztahy, zejména na obchodních trzích, schůzkách oborových sdružení a na konferencích. Zaměstnání podle vlastní vůle Zaměstnanec firmy Terex se pokládá za "zaměstnance z vlastní vůle", pokud tento zaměstnanec nepodepsal písemnou dohodu se společností, která stanoví jinak nebo podle požadavků příslušného zákona. Zaměstnanec z vlastní vůle znamená, že společnost i zaměstnanec mají kdykoli právo přerušit pracovní poměr, ať bez příčiny nebo na základě nějaké příčiny. Navíc není stav zaměstnance jakožto zaměstnance z vlastní vůle nijak pozměněn vyhrazením práva společnosti na to, aby podle svého vlastního uvážení řídila výkon práce zaměstnance nebo mu poskytovala slovní nebo písemná varování, popřípadě jej suspendovala v jakékoli dané situaci. Hlášení o porušování zásad, předpisů a zákonů Zájmy firmy Terex, jejích akcionářů a všech jejích zaměstnanců jsou nejlépe chráněny, pokud nedochází k žádnému porušování tohoto kodexu a pokud se porušování, ke kterým dojde, neprodleně neoznámí a nenapraví. Pokud jste si vědom nebo pokud máte důvod se domnívat, že došlo k porušení tohoto kodexu, uvědomte o tom neprodleně právní oddělení firmy Terex, oddělení lidských zdrojů firmy Terex, Vašeho místního generálního manažera nebo oddělení lidských zdrojů, podle toho, co bude vhodné. Na všechny hovory se bude reagovat s patřičným přihlédnutím k důvěrné povaze daného problému. Navíc lze podávat zprávy prostřednictvím společnosti Ethicspoint 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí internetu (www.ethicspoint.com) nebo zavoláním na bezpoplatkové číslo (877) nebo ETHICSP. Ethicspoint je vedoucí nezávislá společnost třetí strany, která nabízí komplexní, důvěrný a anonymní systém pro podávání stížností. Žádná odveta 9

12 Pokud podáte zprávu v dobré víře nebo pokud se zúčastníte vyšetřování údajného porušení tohoto kodexu nebo pokud budete pokládat otázky týkající se tohoto kodexu, nebudete za to vystaveni odvetě. Závěry Od výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců firmy Terex se očekává, že budou své obchodní záležitosti vykonávat zodpovědným, zákonným a etickým způsobem. Od každého výkonného vedoucího, člena správní rady a zaměstnance firmy Terex se očekává, že bude znát a chápat všechna ustanovení tohoto kodexu a že bude osobně zodpovědný za dodržování ustanovení i ducha tohoto kodexu. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci firmy Terex, kteří poruší tento kodex, budou podřízeni disciplinárnímu řízení, včetně sumárního propuštění ze zaměstnaneckého poměru. Příslušné zákony mohou umožňovat další civilní nebo trestné postihy. 10

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Preambule Český svaz neslyšících sportovců, z.s., (dále ČSNS) se hlásí k etice deaflympismu ICSD a EDSO, která má své základy v historii deaflympismu a

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více