TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ"

Transkript

1 Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti u několika málo firem, které nebyly odpovědnými správci bohatství akcionářů a investorů. Proto si myslím, že zmínit se několika slovy o tomto kritickém pojmu bezúhonnosti je vhodné. Můžete se nad tím zamyslet a jednat podle toho. Jde o stav mysli stejně tak jako o přesné měřítko. Je to slovo důležité z mnoha důvodů. Dovolte, abych to vysvětlil. Nejprve a především musíme podporovat nejvyšší etické standardy ve všech našich firemních činnostech. Jednání firmy a její pověst patří k jejím nejcennějším aktivům. Nasazuje totiž laťku pro vztahy, kterým se firma těší se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, akcionáři, komunitami, ve kterých je činná, veřejností v širším měřítku a se svými konkurenty. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Jistě, ředitelé firem mají svou odpovědnost jako vedoucí osobnosti. Když vrcholný tým jedná zodpovědně, potom si firma vybuduje solidní vnitřní kulturu k tomu, aby vždy dělala to, co je správné, i když je pod tlakem, aby uhnula stranou. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Všichni jednáme tak, jak jednáme, z různých důvodů. Některé z nás motivují peníze. Některé z nás motivuje hrdost. V osobním životě nás může motivovat láska a v práci tomu říkáme nadšení pro to, co děláme. Tyto důvody naší motivace mohou silně pozitivně ovlivňovat to, co děláme. Každý z nás je však omezen osobním kodexem chování v životě, který odráží naše osobní hodnoty, vlivy společnosti a/nebo zákony vlády. Proto víme, co znamená dělat to, co je správné. Proto víme, čeho se týká bezúhonnost a jednání v souladu s ní. Proto je bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů. Když cítíte pokušení přidat několik hodin do výkazu odpracovaného času nebo několik dolarů navíc do výkazu nákladů, nedělejte to! Když máte prodávat a namísto toho dřímáte, probuďte se! Když řeknete svým kolegům jen polovinu pravdy a zavádíte je tím, přemýšlejte znovu! Bezúhonnost je slovo důležité z mnoha důvodů U firmy Terex máme kulturu bezúhonnosti. Jsme pracovištěm, kde lidé dělají správné věci proto, že jsou zodpovědní a poctiví. Já chci, aby si každý tuto hodnotu osvojil v práci. S bezúhonností máme i důvěru. Nic by nikdy nemělo zkompromitovat naše odhodlání k bezúhonnosti. Naši akcionáři, spolupracovníci, zákazníci a dodavatelé očekávají a zaslouží si takové odhodlání. RONALD M. DeFeo

2 Obsah Úvod 1 Dodržování zákonů 1 Konflikt zájmů 2 Příležitosti u firmy 3 Důvěrnost informací 3 Spravedlivé jednání 3 Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex 3 Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování 4 Zásady ohledně pracoviště bez drog 6 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 6 Autorská práva, obchodní značky a patenty 6 Účetnictví a finanční výkaznictví 7 Uchovávání dokumentů 7 Použití fondů, majetku a aktiv společnosti 8 , voic a počítačové systémy 8 Jednání s vládními představiteli 8 Vztahy s konkurenty 9 Zaměstnání podle vlastní vůle 9 Hlášení o porušování zásad, předpisů a zákonů 9 Žádná odveta 9 Závěry 10

3 Úvod Firma Terex Corporation spolu se všemi svými dceřinými společnostmi a filiálkami na celém světě (dále společně jako "Terex" nebo "společnost") je odhodlána dodržovat zásady vysoké etiky a dobrého jednání mezi výkonnými vedoucími, členy své správní rady a zaměstnanci. Tento závazek má mnoho aspektů, včetně vyhýbání se konfliktu zájmů, zachovávání důvěrnosti informací, zajišťování dodržování zákonů, vytváření pracovní atmosféry plné vzájemného respektu, správného využívání aktiv společnosti a dodržování účetních a řídicích postupů, které zaručují přesné výkaznictví, šíření informací a podávání zpráv o nich. Etické jednání firmy Terex a všech osob u ní má přednost před zisky, odbytem nebo jinými standardy úspěchu. Věříme tomu, že etické jednání není jen správné, ale že také povede k úspěchům firmy Terex. Firma Terex Vám předkládá následující Kodex etiky a chování (dále jen "kodex"). Tento kodex představuje podstatu naší obchodní filosofie a našich hodnot. Náš závazek ohledně nejvyšších standardů bezúhonnosti začíná tím, že zajistíme, aby každý člověk u firmy Terex pochopil tuto ústřední hodnotu. Ústřední hodnoty určují, jak se chováme, ať už jako výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci a také jako lidé, kteří vykonávají rozhodnutí. Všichni členové vedení podniku, správní rady a zaměstnanci společnosti si musí pečlivě přečíst a dodržovat zásady uvedené níže. Podmínkou Vašeho zaměstnání nebo Vaší funkce člena správní rady je, že souhlasíte s tím, že se budete řídit tímto kodexem. Je důležité poznamenat, že Terex si vyhrazuje právo kdykoli obměnit nebo aktualizovat tento kodex bez předchozího upozornění nebo na jeho základě. Kromě toho nic, co je součástí tohoto kodexu, není zamýšleno jako nabídka smlouvy nebo zaměstnání ani jinak neznamená změnu zásady firmy Terex týkající se zaměstnání na základě vlastní vůle. Dodržování zákonů Firma Terex podniká v mnoha zemích na celém světě. V důsledku toho naše operace podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, municipalit a organizací, jako například Evropské unie. Důležitým úkolem pro nás pro všechny je pochopit, jak se tyto zákony týkají našich operací. Firma Terex Corporation naše mateřská společnost, je korporací založenou ve Spojených státech. Proto se v některých případech zákony Spojených států budou vztahovat na operace firmy Terex a jejích filiálek na celém světě, stejně jako na obchodní činnosti zaměstnanců firmy Terex všude tam, kde žijí a pracují. Jiné země mohou rovněž aplikovat své vlastní zákony mimo své hranice na své občany a na firmy, které byly založeny podle jejich zákonů. V zásadách, která následují, odkazy na zákony platné tam, kde podnikáme, odrážejí skutečnost, že globální společnost je regulována mnoha různými zákony současně. V některých případech může dojít ke konfliktu mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí nebo mezi příslušnými zákony a ustanoveními tohoto kodexu. Když narazíte na takový konflikt, je obzvlášť důležité, abyste se poradili s právním oddělením firmy Terex, abyste pochopili, jak takový konflikt vyřešit. Firma Terex od svých výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců vyžaduje, aby dodržovali všechny příslušné zákony, předpisy a regulace, včetně zákonů týkajících se obchodování na základě interních informací a protimonopolních zákonů, ale bez omezení na ně samotné, z nichž každý je komentován na jiném místě tohoto kodexu. 1

4 Konflikt zájmů Konflikt zájmů nastane, když osobní zájmy nějaké osoby kolidují nebo se zdají kolidovat jakýmkoliv způsobem se zájmy firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady, zaměstnanci a příslušníci jejich nejbližší rodiny nesmějí nabízet ani přijímat nic hodnotného, a to ani přímo ani nepřímo, nějaké osobě, případně organizaci nebo od nějaké osoby, případně organizace, se kterou má firma Terex obchodní vztahy nebo které konkuruje, pokud by tato nabídka nebo toto přijetí mohlo kompromitovat zájmy firmy Terex, bránit ve výkonu povinností člena výkonného vedení, správní rady nebo zaměstnance, pokud je zamýšleno nebo se zdá být zamýšleno tak, aby ovlivnilo, uznalo nebo odměnilo udělení zakázky, nebo pokud je porušením zákona nebo předpisu. Nabídka nebo přijetí jakéhokoli daru, spropitného, pozornosti, zábavy, poplatku, provize nebo kompenzace v jakékoli jiné podobě, nebo výhody, která by mohla nesprávně ovlivnit nebo být vnímána tak, že nesprávně ovlivňuje výsledek soutěže o obchodní zakázku nebo jinou obchodní transakci a která není nákladem učiněným s poctivým úmyslem, se zakazuje. Přijímání nebo vyplácení hotovosti je vždy nepřiměřené. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 100 USD a menší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu manažeru Vašeho závodu nebo Vašemu nadřízenému. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu právnímu poradci firmy Terex. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Osob, které nejsou zaměstnanci firmy, se tyto zásady týkají jen u položek, které přijaly v souvislosti s poskytováním služeb jménem firmy Terex. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec se nesmí zúčastnit žádné vedlejší obchodní činnosti, snahy, akce nebo investiční činnosti, které by svou povahou nebo rozsahem (ať s osobním ziskem nebo bez něj):! Vyvolávaly konflikt zájmů nebo výhodu pro člena správní rady, výkonného vedoucího nebo zaměstnance, jež by mohly poškodit zájmy firmy Terex nebo jinak škodlivě ovlivnit zájmy nebo pověst firmy Terex.! Mohly být objektivně pojímány jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé pro nestranné vykonávání jejich povinností.! Zasahovat do uspokojivého vykonávání jejich přidělených povinností u firmy Terex.! Znamenaly kompromitování nebo zneužití informací, případně aktiv firmy Terex. Od výkonných vedoucích a zaměstnanců se očekává, že budou věnovat svůj plný pracovní čas a pozornost výkonu svých povinností pro firmu Terex. Vedlejší obchodní činnosti výkonného vedoucího nebo zaměstnance jsou povoleny, pokud neznamenají, že spolupracují s konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem firmy Terex nebo že se jimi nestávají nebo že nezasahují do uspokojivého vykonávání práce výkonného vedoucího nebo zaměstnance. 2

5 Od výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se očekává, že rozeznají činnosti nebo investice, které by mohly vyvolávat nebo vyvolávat zdání vyvolávání konfliktu zájmů, a že se jim vyhnou. I když je nemožné uvádět v tomto stanovení zásad všechny okolnosti, které mohou vyvolat možnost konfliktu zájmů, za použití standardů pro vyhodnocení takových činností nebo investic je odpovědný daný výkonný vedoucí, člen správní rady a zaměstnanec. Pokud výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec měl mít nějaké pochybnosti o tom, zda konkrétní činnost může vyvolat konflikt zájmů, tento výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec má možnost obrátit se na místní oddělení lidských zdrojů firmy, na oddělení lidských zdrojů na ředitelství firmy Terex nebo na právní oddělení firmy Terex se žádostí o radu. Příležitosti u firmy Výkonným vedoucím, členům správní rady a zaměstnancům je zakázáno (1) využívat pro sebe příležitosti, které objeví během využívání majetku, informací nebo funkce u firmy Terex, (2) využívat majetek, informace nebo osobní funkci u firmy Terex pro osobní zisk a (3) konkurovat, ať přímo či nepřímo, firmě Terex. Důvěrnost informací Během zaměstnaneckého poměru nebo poskytování služeb ve správní radě mohou být výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci seznámeni s informacemi o firmě Terex nebo o jiných společnostech, které jsou důvěrné nebo jinak všeobecně nedostupné osobám mimo firmu nebo dokonce i jiným zaměstnancům firmy Terex. Od všech výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se proto očekává, že budou jednat diskrétně s ohledem na diskuse a jinou výměnu důvěrných informací. Příkladem důvěrných informací mohou být navrhované podnikatelské a výrobní plány, nákladové struktury, prognostické finanční informace, navrhované změny ve vedení a organizaci firmy a seznamy dodavatelů a klientů s kontaktními informacemi. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by neměli zveřejňovat, upravovat, ničit, rozšiřovat nebo využívat tyto informace žádný způsobem pro jejich í užitek, zisk nebo výhodu sebe sama nebo jakékoli jiné osoby, ani použít tyto informace v neprospěch nebo ke škodě firmy Terex. S informacemi v jakékoli podobě, které se týkají podnikání firmy Terex, jejího personálu nebo firem, s nimiž je firma Terex v obchodním styku, se musí nakládat s takovým standardem péče, který je třeba, aby se předešlo jejich nepovolenému zveřejnění, úpravě a zničení nebo jejich jinému nesprávnému použití. V případě informací získaných od jiné firmy může tento standard péče zahrnout závazky vyžadované na základě smlouvy mezi firmou Terex a takovou firmou. Po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo služeb člena správní rady firmy Terex musí výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci navrátit společnosti veškeré důvěrné informace, které vlastní. Váš závazek důvěrného nakládání s informace sahá za období Vašeho zaměstnání nebo poskytování služeb u firmy Terex. I v případě odchodu od firmy Terex nesmíte žádným způsobem zveřejňovat důvěrné informace firmy Terex jiným osobám. Spravedlivé jednání Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci nesmějí využívat jakékoli osoby prostřednictvím manipulace, utajování, zneužívání neveřejných informací, jejich zkreslování nebo nespravedlivého jednání. Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex Jakožto společnost, jejíž akcie se veřejně obchodují, je firma Terex předmětem regulace podle federálních a státních zákonů o obchodování s cennými papíry. Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci musí dodržovat specifické předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich. My všichni 3

6 musíme usilovat o to, aby se zajistilo plné, spravedlivé, přesné, včasné a pochopitelné zveřejňování informací ve zprávách, které podáváme Komisi pro cenné papíry a burzy a v ostatních veřejných oznámeních. Příslušné zákony regulují způsob, jímž používáme a zveřejňujeme interní informace, které hlavně zahrnují všechny věcné informace o společnosti, které mohou ovlivnit tržní cenu našich akcií a rozhodování investorů o nich. Přístup k interním informacím o společnosti, které mohou zahrnovat finanční výsledky společnosti, jednání o akvizicích nebo rozděleních firmy nebo informace o uvádění nových produktů na trh budou mít určité osoby. S těmito interními informacemi se musí zacházet přísně důvěrně, s výjimkou situací, kdy máme povolení nebo jsme jinak zákonně povinni zveřejnit tyto informace. Nikdy nesmíme zveřejnit finanční informace nikomu mimo společnost, včetně médií, s výjimkou výslovného povolení. Dotazy tohoto typu je třeba vždy předávat hlavnímu finančnímu vedoucímu nebo řediteli pro vztahy s investory. Zákony o cenných papírech omezují určité činnosti a praxi ohledně nákupu a prodeje cenných papírů, zejména "lidmi zevnitř a těmto lidem" nebo lidmi a lidem, kteří mají k dispozici důvěrné informace. Transakce s cennými papíry firmy Terex by se neměly provádět za okolností, v nichž by mohlo dojít k předávání nebo k vytvoření dojmu o předávání věcných neveřejných informací. Pokud si myslíte, že vlastníte materiál obsahující neveřejné informace týkající se firmy Terex, nesmíte se zúčastnit žádných transakcí s cennými papíry firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli postupovat s obzvláštní obezřetností, aby neobchodovali s cennými papíry společnosti těsně před zveřejněním důležitých informací firmy Terex, jako například o čtvrtletních a celoročních finančních výsledcích. Veškeré transakce výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců s cennými papíry firmy Terex, kteří mají k dispozici "interní" nebo důvěrné informace, by měly být předem schváleny právním oddělením firmy Terex. Tyto postupy se rovněž týkají manželů, dětí a ostatních příbuzných žijících ve společné domácnosti s výkonnými vedoucími, členy správní rady a zaměstnanci firmy. Prodej cenných papírů firmy Terex nakrátko a obchodování s nimi, které je svou povahou spekulativní, se velmi nedoporučuje. Předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich jsou citlivé a složité. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se s nimi na právní oddělení firmy Terex před tím, než budete jednat. Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování Firma Terex Corporation usiluje o vytváření pracovního prostředí, ve kterém se se všemi pracovníky jedná s úctou a důstojností. Každý pracovním má právo pracovat v profesionální atmosféře, v rámci které se dodržují rovné pracovní příležitosti a nedovoluje diskriminační praxe, včetně obtěžování. Firma Terex Corporation očekává, že všechny pracovní vztahy budou věcné a přímé, bez jakýchkoli podjatostí, předsudků a obtěžování. Zásadou firmy Terex Corporation je zajistit rovné pracovní příležitosti. Firma Terex je odhodlána vytvářet pracovní prostředí bez diskriminace na základě faktorů netýkajících se pracovního výkonu, včetně rasy, barvy pleti, národnosti, náboženského přesvědčení, pohlaví, věku, postižení, příslušnosti k branným silám nebo jiných charakteristických znaků chráněných podle odpovídajícího zákona. Firma Terex Corporation zakazuje jakoukoli takovou diskriminaci, včetně obtěžování, ve všech aspektech zaměstnanosti u ní. Sexuální obtěžování představuje diskriminaci a je proto porušením této zásady. Sexuální obtěžování se definuje jako nevítané sexuální návrhy, požadování sexuálních pozorností a jiné výroky nebo chování sexuální povahy, když například: (1) podřízení se takovému chování je buď výslovně nebo skrytě učiněno podmínkou nebo předpokladem zaměstnání pracovníka; (2) podřízení se takovému chování nebo jeho odmítnutí je použito jako základ pro rozhodování o zaměstnání takového pracovníka; nebo (3) takové chování má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka nebo vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí. 4

7 Sexuální obtěžování může zahrnovat širší okruh delikátního a nepříliš delikátního chování a může se týkat osob stejného nebo různého pohlaví. Podle dané situace může takové chování zahrnovat následující, ale bez omezení na ně samotné: nechtěné sexuální návrhy nebo požadování sexuálních pozorností; sexuální vtipy a dvojsmyslné narážky; slovní urážky sexuální povahy; poznámky týkající se těla pracovníka, jeho sexuální zdatnosti nebo nedostatečnosti; nepříjemné pohlížení, hvízdání nebo doteky; urážlivé nebo obscénní poznámky nebo gesta; vystavování sexuálně sugestivních předmětů, fotografií nebo obrázků na pracovišti; a jiné tělesné, verbální nebo vizuální projevy sexuální povahy. Obtěžování na jakémkoli základě je rovněž přísně zakázáno. Obtěžování se definuje jako slovní nebo tělesný projev, který ponižuje nebo vykazuje nepřátelství nebo averzi a který: (i) má za účel nebo výsledek vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí; (ii) má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka; nebo (iii) jinak nepříznivě ovlivňuje pracovní příležitosti pracovníka. Chování představující obtěžování zahrnuje, ale není omezeno na: nadávky, urážky nebo negativní stereotypy; vyhrožování, zastrašování nebo nepřátelské projevy; ponižující vtipy; a písemné nebo grafické materiály, které ponižují nebo vykazují nepřátelství nebo averzi vůči pracovníkovi nebo skupině pracovníků a které se vyvěšují na stěny nebo jinak v areálu zaměstnavatele nebo které obíhají na pracovišti. Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda jde o chování spoluzaměstnanců nebo někoho, kdo není přímo spojen s firmou Terex (jako například externích dodavatelů, konzultantů nebo zákazníků). Chování zakázané v rámci těchto zásad je nepřijatelné na pracovišti a v jakékoli jiné situaci týkající se práce mimo pracoviště, jako například během obchodních cest, pracovních schůzí a společenských událostí týkajících se podnikání firmy. Pokud zaměstnanec zažije takové chování nebo se stane svědkem takového chování, měl by na ně okamžitě upozornit svého nadřízeného. Pokud se zaměstnanec z jakéhokoli důvodu necítí na to, aby na takovou záležitost upozornil svého nadřízeného nebo pokud si myslí, že nadřízený se dopustil diskriminace, obtěžování nebo odvety, má několik dalších možností, jak toto chování ohlásit. Zaměstnanec může ohlásit takové chování svému viceprezidentovi oddělení lidských zdrojů pro skupiny nebo jiným osobám uvedeným v zásadách firmy Terex týkajících se rovných pracovních příležitostí a postupu proti obtěžování, jejichž výtisky byly distribuovány všem zaměstnancům a vyvěšeny ve všech závodech firmy Terex. Kromě toho může zaměstnanec podat zprávu prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Firma Terex Corporation podněcuje bezprostřední oznamování stížností nebo starostí, aby se mohly podniknout konstruktivní kroky před tím, než dojde k nenapravitelnému zhoršení vztahů. I když není stanovena žádná fixní doba pro podávání zpráv, včasné podávání zpráv a včasný zásah se ukázaly být nejefektivnějšími metodami pro řešení skutečných nebo údajných případů obtěžování. Všechny ohlášené případy diskriminace, obtěžování nebo odvety budou brány vážně a vyšetřovány neprodleně. Vyšetřování může zahrnovat samostatné rozhovory se zainteresovanými stranami a v případě potřeby i s osobami, které mohly být přítomny údajnému chování nebo které mohou o něm mít jiné relevantní znalosti. Vyřešení stížnosti bude oznámeno zaměstnanci. Po celou dobu vyšetřování bude zachovávána důvěrnost informací tak, aby došlo k dostatečnému vyšetření události a k odpovídajícím nápravným opatřením. Nesprávné chování představující diskriminaci, obtěžování nebo odvetu bude mít odpovídající následky. Reakce firmy může zahrnout odpovídající náhradu pro zaměstnance, který si podal stížnost, a disciplinární řízení, které firma Terex Corporation bude pokládat za přiměřené daným okolnostem, včetně ukončení pracovního poměru toho zaměstnance, který poruší tyto firemní zásady. Pokud strana, která si podá stížnost, nebude souhlasit s jejím vyřešením, může si zažádat o jeho přezkoumání předsedou a generálním ředitelem firmy Terex Corporation. 5

8 Zásady ohledně pracoviště bez drog TEREX CORPORATION Od zaměstnanců se očekává a vyžaduje, že nastoupí do práce v odpovídajícím duševním a tělesném stavu. Nezákonné distribuování, podávání, prodej, vlastnění, užívání nebo výroba alkoholu, nezákonných drog nebo kontrolovaných látek a pobývání v areálu firmy Terex pod vlivem těchto látek jsou absolutně zakázány. Společnost může být sponzorem společenských událostí, při nichž bude povoleno podávání alkoholických nápojů. V těchto případech se musí dodržet všechny odpovídající předpisy a zákony týkající se alkoholu, včetně zákonů týkajících se podávání alkoholu osobám ve věku nižším než povoleným pro konzumaci alkoholu. V souladu s našimi zásadami jsou intoxikace alkoholem a jeho nadměrné požívání během těchto událostí zakázány. V souladu s americkým federálním zákonem o pracovním prostředí bez drog musí američtí zaměstnanci uvědomit společnost v případě, že byli odsouzeni nebo že doznali vinu nebo nevyvrátili obvinění z porušení trestního zákona ohledně drog na pracovišti, a to nejvýše do pěti dnů po takovém odsouzení. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně propuštění z pracovního poměru. Otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí Firma Terex přikládá obzvláštní důležitost bezpečnosti svých zaměstnanců i jiných osob a ochraně životního prostředí. Firma Terex je odhodlána neustále zlepšovat bezpečnost a zdravotní podmínky na pracovišti. Firma Terex nebude obětovat bezpečnost svých pracovníků dosahování svých podnikatelských cílů. Cílem firmy Terex je vytvořit bezpečné pracovní prostředí a zároveň vyrábět produkty, které naplňují potřeby jejích zákazníků a akcionářů. Od všech zaměstnanců se požaduje, aby dodržovali všechny příslušné národní, místní nebo jiné bezpečnostní a ekologické zákony a předpisy. Všichni musí dodržovat správné bezpečnostní předpisy a ekologickou praxi při práci. Společnost je odhodlána dodržovat tyto standardy a přísně sledovat svá pracoviště, aby se stanovilo, zda vybavení, stroje a zařízení splňují předepsané bezpečnostní standardy a zda bezpečnostní a zdravotní rizika jsou odpovídajícím způsobem snižována pomocí příslušných pracovních přístupů a postupů. Firma Terex neočekává ani nepovoluje, aby zaměstnanci při výkonu svých povinností podstupovali nepotřebná nebo nežádoucí rizika. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy riskantního chování na pracovišti nebo nebezpečné pracovní podmínky svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Společnost je odhodlána plně dodržovat jak ducha, tak i písmo všech federálních, státních a místních zákonných norem a předpisů týkajících se našeho oboru podnikání. Kromě seznámení se se všemi příslušnými ekologickými zákony a předpisy a jejich dodržování musí každý zaměstnanec společnosti přebrat osobní odpovědnost za ohlašování všech úniků, výpustí nebo uvolnění látek do životního prostředí vedení firmy, aby mohlo podniknou okamžité nápravné kroky. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy takovýchto potvrzených nebo předpokládaných porušení předpisů a zákonů svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Autorská práva, obchodní značky a patenty Všechny patenty, obchodní značky, autorská práva, výkresy, technické údaje, počítačové programy, projekty, fotografické procesy, zprávy, memoranda, modely, poznámky a jiné autorské práce vytvořené výkonnými vedoucími a zaměstnanci během jejich pracovního poměru jsou vlastnictvím firmy Terex, nikoli vlastnictvím vedoucího nebo zaměstnance. 6

9 V zájmu ochrany vlastních autorských práv by výkonní vedoucí a zaměstnanci firmy Terex měli plně dokumentovat výzkum a vývoj produktů a používat odpovídající obchodní značky a značení autorského práva firmy Terex na veškeré korespondenci, článcích, příručkách nebo jiných písemných dokumentech. Výkonní vedoucí a zaměstnanci by se rovněž měli vyvarovat zveřejňování firemních a důvěrných informací mimo firmu Terex, pokud k tomu není jasný podnikatelský účel a pokud příjemce informací nepodepsal dohodu o zachování jejich důvěrnosti. Účetnictví a finanční výkaznictví Finanční knihy a záznamy firmy Terex by měly odrážet aktiva, pasiva, příjmy, náklady a výdaje společnosti v souladu s americkými všeobecně přijatými zásadami účetnictví (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), zásadami firmy Terex a místními zákony a předpisy. Neměly by se vytvářet žádné nezveřejňované, neoznamované nebo nezaznamenávané fondy společnosti k jakémukoli účelu. Vytváření nebo pokusy o vytváření falešných nebo zavádějících záznamů jsou absolutně zakázány. Žádný výkonný vedoucí nebo zaměstnanec nesmí skrývat informace před auditory nebo zástupci regulačních orgánů. Navíc se od výkonných vedoucích a zaměstnanců požaduje, aby včas zveřejňovali informace požadované pro vyhodnocení správnosti finančních informací společnosti, jejího dobrého finančního stavu a zákonnosti jejích operací. Nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků společnosti, které nebyly schváleny, řádně účetně zaznamenány a jasně vyznačeny v účetních knihách společnosti. Dále nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků nebo aktiv společnosti nebo jejich schválení s úmyslem nebo záměrem, že kterákoli část takové platby nebo takového převodu má být použita k jinému účelu, než který byl uveden v podpůrné dokumentaci. Naší zásadou je plně spolupracovat s interními i externími auditory a poskytovat jim veškeré požadované informace včas, v úplnosti a v přesné podobě, aby nám mohli napomoci při zajišťování dodržování těchto zásad. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec nesmí přímo nebo nepřímo zasahovat do auditu finančních záznamů společnosti ani se jej nezákonně snažit ovlivnit. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně ukončení pracovního poměru a může také vystavit porušitele podstatné civilní a trestné zákonné odpovědnosti. Pokud se výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec dozví o nezákonné transakci nebo nezákonné účetní praxi týkající se zdrojů společnosti, měl by tuto věc okamžitě ohlásit svému nadřízenému, generálnímu manažerovi, právnímu oddělení firmy Terex, kontrolorovi nebo hlavnímu finančnímu vedoucímu firmy Terex, členu auditní komise správní rady firmy Terex nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Uchovávání dokumentů Místo, které je k dispozici pro uchovávání dokumentů společnosti, jak na papíře, tak v elektronické podobě, je omezené a nákladné. Proto může být nezbytné periodické odkládání dokumentů do odpadu. Všechny knihy a záznamy by se měly uchovávat v souladu se zásadami firmy Terex pro uchovávání záznamů, které se mohou vytvářet čas od času. Pokud si nejste jisti o tom, které dokumenty je třeba uchovávat, poraďte se se svým nadřízeným nebo s právním oddělením firmy Terex, aby bylo možno posoudit pravděpodobnost, že dané dokumenty budou potřebné 7

10 Kdykoli se ozřejmí, že dokumenty jakéhokoli typu budou potřebné v souvislosti se soudním sporem nebo s vládním vyšetřováním, musí se uchovat veškeré potenciálně relevantní dokumenty a běžné odkládání dokumentů týkajících se předmětu soudního sporu nebo vyšetřování do odpadu nebo jejich úpravy se musí okamžitě pozastavit. Pokud si zaměstnanec není jist, zda dokumenty, za které je odpovědný, by se měly uchovat, protože by se mohly týkat soudní pře nebo vyšetřování, měl by se obrátit na právní oddělení firmy Terex. Použití fondů, majetku a aktiv společnosti Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli chránit aktiva společnosti a zaručovat jejich efektivní a zodpovědné použití. Krádeže, ledabylost a mrhání mají přímý dopad na ziskovost společnosti a proto veškeré finanční prostředky a aktiva firmy Terex mohou být použity jen pro řádné účely firmy. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě menší 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení prezidentem Vašeho segmentu nebo výkonným vedoucím ředitelství firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě větší než 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti se nesmí použít na politické příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. , voic a počítačové systémy Veškerý , voic , počítače a jiné komunikační systémy firmy Terex jsou jejím vlastnictvím a měly by se používat jen pro účely spojené s prací. Veškerá přenášená korespondence a informace přijímaná anebo ukládaná prostřednictvím takových systémů jsou vlastnictvím firmy Terex, s výjimkou případů stanovených odpovídajícími místními předpisy a zákony. Příležitostné a občasné osobní využití těchto systémů je povoleno, ale zaměstnanci by v takových případech měli použít zdravý rozum a dobrý úsudek. Jakýkoli přenos nebo použití u, voic u nebo faxu s urážlivým, pomlouvačným nebo obtěžujícím materiálem je přísně zakázán. Zaměstnanci by neměli očekávat soukromí při používání u, voic u, počítačů a jiných komunikačních systémů a společnost si vyhrazuje právo sledovat a zjednávat si přístup k u, voic u, počítačům a jiným záznamům korespondence zaměstnanců, včetně sdělení a/nebo materiálů, které mohly být vymazány, dokumentů, které byly vytvořeny a uloženy na počítačovém systému a sledování stránek navštěvovaných zaměstnanci na internetu, ale bez omezení na ně samotné. Jednání s vládními představiteli Všeobecně se firmě Terex a jejím zaměstnancům z právního hlediska zakazuje nabízet, slibovat nebo darovat peníze, dary, poskytovat zábavu nebo jiné pozornosti vládním představitelum nebo zaměstnancům jakožto prostředky ovlivňování oficiálních úkonů nebo rozhodnutí. To zahrnuje orgány / úřady státní správy i místní, okresní a krajské samosprávy. Většina vládních orgánů má zákony zakazující darování nebo nabízení peněz, darů nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům za účelem ovlivňování nebo pokusů o ovlivňování těchto činitelům v rozporu se zákonem nebo s jejich oficiálními nebo právními povinnostmi a odpovědnostmi. Většina jurisdikcí má rovněž podobné zákony týkající se darování peněz, darů nebo jiných věcí soukromým osobám za účelem jejich ovlivnění, aby jednali v rozporu se zájmy jejich zaměstnavatele. Společnost zakazuje darování peněz, darů, poskytování zábavy nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům nebo zaměstnancům a ředitelů nebo zaměstnanců soukromých nebo právnických osob, se kterými má společnost obchodní vztahy. 8

11 Všichni zaměstnanci firmy Terex v USA musí rovněž dodržovat zákon o zahraniční korupční praxi. Zákon o zahraniční korupční praxi zakazuje platby jakýmkoli neamerickým oficiálním představitelům za účelem získávání, podržení nebo řízení obchodních vztahů se soukromou osobou nebo se společností, které mohou za určitých okolností zahrnovat platby učiněné prostředníky třetích stran, které byly schváleny nebo umožněny zaměstnancem firmy Terex. Podle určitých přísných směrnic je však dovoleno v některých zemích mimo USA provádět "facilitační platby", aby se zaručilo, že pracovníci ministerstva nebo kanceláře vykonají určité rutinní povinnosti. Každá taková navrhovaná platba musí být předem schválena právním oddělením firmy Terex. Porušování těchto zákonů může vést k trestnímu stíhání firmy Terex a/nebo jejího zaměstnance jako nositele funkce. Neamerické firmy a neameričtí zaměstnanci mohou být rovněž trestně stíháni v USA za napomáhání trestného činu. Vztahy s konkurenty Firma Terex požaduje, aby její výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci dodržovali všechny příslušné zákony a předpisy týkající se konkurence, včetně protimonopolních zákonů. Firma Terex zakazuje spolupráci s konkurenty za účelem stanovování cen nebo rozdělování trhů, případně zákazníků, a rovněž zakazuje snahy o kontrolu cen, v jejíchž rámci distributoři nebo jiní zákazníci společnosti opětně prodávají naše produkty jiným, nebo za účelem dosahování dohod s jinou osobou nebo firmou, že nebudou vytvářet obchodní vztahy se třetí stranou. Před podniknutím jakýchkoli kroků v souvislosti s konkurentem firmy Terex je třeba se obrátit na právní oddělení firmy Terex a požádat je o schválení. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli postupovat s extrémní obezřetností v jakémkoli prostředí, kde jsou přítomni konkurenti, aby se vyhnuli možnému podezření na nezákonné vztahy, zejména na obchodních trzích, schůzkách oborových sdružení a na konferencích. Zaměstnání podle vlastní vůle Zaměstnanec firmy Terex se pokládá za "zaměstnance z vlastní vůle", pokud tento zaměstnanec nepodepsal písemnou dohodu se společností, která stanoví jinak nebo podle požadavků příslušného zákona. Zaměstnanec z vlastní vůle znamená, že společnost i zaměstnanec mají kdykoli právo přerušit pracovní poměr, ať bez příčiny nebo na základě nějaké příčiny. Navíc není stav zaměstnance jakožto zaměstnance z vlastní vůle nijak pozměněn vyhrazením práva společnosti na to, aby podle svého vlastního uvážení řídila výkon práce zaměstnance nebo mu poskytovala slovní nebo písemná varování, popřípadě jej suspendovala v jakékoli dané situaci. Hlášení o porušování zásad, předpisů a zákonů Zájmy firmy Terex, jejích akcionářů a všech jejích zaměstnanců jsou nejlépe chráněny, pokud nedochází k žádnému porušování tohoto kodexu a pokud se porušování, ke kterým dojde, neprodleně neoznámí a nenapraví. Pokud jste si vědom nebo pokud máte důvod se domnívat, že došlo k porušení tohoto kodexu, uvědomte o tom neprodleně právní oddělení firmy Terex, oddělení lidských zdrojů firmy Terex, Vašeho místního generálního manažera nebo oddělení lidských zdrojů, podle toho, co bude vhodné. Na všechny hovory se bude reagovat s patřičným přihlédnutím k důvěrné povaze daného problému. Navíc lze podávat zprávy prostřednictvím společnosti Ethicspoint 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí internetu (www.ethicspoint.com) nebo zavoláním na bezpoplatkové číslo (877) nebo ETHICSP. Ethicspoint je vedoucí nezávislá společnost třetí strany, která nabízí komplexní, důvěrný a anonymní systém pro podávání stížností. Žádná odveta 9

12 Pokud podáte zprávu v dobré víře nebo pokud se zúčastníte vyšetřování údajného porušení tohoto kodexu nebo pokud budete pokládat otázky týkající se tohoto kodexu, nebudete za to vystaveni odvetě. Závěry Od výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců firmy Terex se očekává, že budou své obchodní záležitosti vykonávat zodpovědným, zákonným a etickým způsobem. Od každého výkonného vedoucího, člena správní rady a zaměstnance firmy Terex se očekává, že bude znát a chápat všechna ustanovení tohoto kodexu a že bude osobně zodpovědný za dodržování ustanovení i ducha tohoto kodexu. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci firmy Terex, kteří poruší tento kodex, budou podřízeni disciplinárnímu řízení, včetně sumárního propuštění ze zaměstnaneckého poměru. Příslušné zákony mohou umožňovat další civilní nebo trestné postihy. 10

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývaní společnost ) si uvědomují, že je

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 23.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 104/3 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec (Tímto textem se zrušuje a nahrazuje text zveřejněný v Úředním věstníku

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více