TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ"

Transkript

1 Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti u několika málo firem, které nebyly odpovědnými správci bohatství akcionářů a investorů. Proto si myslím, že zmínit se několika slovy o tomto kritickém pojmu bezúhonnosti je vhodné. Můžete se nad tím zamyslet a jednat podle toho. Jde o stav mysli stejně tak jako o přesné měřítko. Je to slovo důležité z mnoha důvodů. Dovolte, abych to vysvětlil. Nejprve a především musíme podporovat nejvyšší etické standardy ve všech našich firemních činnostech. Jednání firmy a její pověst patří k jejím nejcennějším aktivům. Nasazuje totiž laťku pro vztahy, kterým se firma těší se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, akcionáři, komunitami, ve kterých je činná, veřejností v širším měřítku a se svými konkurenty. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Jistě, ředitelé firem mají svou odpovědnost jako vedoucí osobnosti. Když vrcholný tým jedná zodpovědně, potom si firma vybuduje solidní vnitřní kulturu k tomu, aby vždy dělala to, co je správné, i když je pod tlakem, aby uhnula stranou. Avšak bezúhonnost je odpovědností každého zaměstnance. Všichni jednáme tak, jak jednáme, z různých důvodů. Některé z nás motivují peníze. Některé z nás motivuje hrdost. V osobním životě nás může motivovat láska a v práci tomu říkáme nadšení pro to, co děláme. Tyto důvody naší motivace mohou silně pozitivně ovlivňovat to, co děláme. Každý z nás je však omezen osobním kodexem chování v životě, který odráží naše osobní hodnoty, vlivy společnosti a/nebo zákony vlády. Proto víme, co znamená dělat to, co je správné. Proto víme, čeho se týká bezúhonnost a jednání v souladu s ní. Proto je bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů. Když cítíte pokušení přidat několik hodin do výkazu odpracovaného času nebo několik dolarů navíc do výkazu nákladů, nedělejte to! Když máte prodávat a namísto toho dřímáte, probuďte se! Když řeknete svým kolegům jen polovinu pravdy a zavádíte je tím, přemýšlejte znovu! Bezúhonnost je slovo důležité z mnoha důvodů U firmy Terex máme kulturu bezúhonnosti. Jsme pracovištěm, kde lidé dělají správné věci proto, že jsou zodpovědní a poctiví. Já chci, aby si každý tuto hodnotu osvojil v práci. S bezúhonností máme i důvěru. Nic by nikdy nemělo zkompromitovat naše odhodlání k bezúhonnosti. Naši akcionáři, spolupracovníci, zákazníci a dodavatelé očekávají a zaslouží si takové odhodlání. RONALD M. DeFeo

2 Obsah Úvod 1 Dodržování zákonů 1 Konflikt zájmů 2 Příležitosti u firmy 3 Důvěrnost informací 3 Spravedlivé jednání 3 Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex 3 Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování 4 Zásady ohledně pracoviště bez drog 6 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 6 Autorská práva, obchodní značky a patenty 6 Účetnictví a finanční výkaznictví 7 Uchovávání dokumentů 7 Použití fondů, majetku a aktiv společnosti 8 , voic a počítačové systémy 8 Jednání s vládními představiteli 8 Vztahy s konkurenty 9 Zaměstnání podle vlastní vůle 9 Hlášení o porušování zásad, předpisů a zákonů 9 Žádná odveta 9 Závěry 10

3 Úvod Firma Terex Corporation spolu se všemi svými dceřinými společnostmi a filiálkami na celém světě (dále společně jako "Terex" nebo "společnost") je odhodlána dodržovat zásady vysoké etiky a dobrého jednání mezi výkonnými vedoucími, členy své správní rady a zaměstnanci. Tento závazek má mnoho aspektů, včetně vyhýbání se konfliktu zájmů, zachovávání důvěrnosti informací, zajišťování dodržování zákonů, vytváření pracovní atmosféry plné vzájemného respektu, správného využívání aktiv společnosti a dodržování účetních a řídicích postupů, které zaručují přesné výkaznictví, šíření informací a podávání zpráv o nich. Etické jednání firmy Terex a všech osob u ní má přednost před zisky, odbytem nebo jinými standardy úspěchu. Věříme tomu, že etické jednání není jen správné, ale že také povede k úspěchům firmy Terex. Firma Terex Vám předkládá následující Kodex etiky a chování (dále jen "kodex"). Tento kodex představuje podstatu naší obchodní filosofie a našich hodnot. Náš závazek ohledně nejvyšších standardů bezúhonnosti začíná tím, že zajistíme, aby každý člověk u firmy Terex pochopil tuto ústřední hodnotu. Ústřední hodnoty určují, jak se chováme, ať už jako výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci a také jako lidé, kteří vykonávají rozhodnutí. Všichni členové vedení podniku, správní rady a zaměstnanci společnosti si musí pečlivě přečíst a dodržovat zásady uvedené níže. Podmínkou Vašeho zaměstnání nebo Vaší funkce člena správní rady je, že souhlasíte s tím, že se budete řídit tímto kodexem. Je důležité poznamenat, že Terex si vyhrazuje právo kdykoli obměnit nebo aktualizovat tento kodex bez předchozího upozornění nebo na jeho základě. Kromě toho nic, co je součástí tohoto kodexu, není zamýšleno jako nabídka smlouvy nebo zaměstnání ani jinak neznamená změnu zásady firmy Terex týkající se zaměstnání na základě vlastní vůle. Dodržování zákonů Firma Terex podniká v mnoha zemích na celém světě. V důsledku toho naše operace podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, municipalit a organizací, jako například Evropské unie. Důležitým úkolem pro nás pro všechny je pochopit, jak se tyto zákony týkají našich operací. Firma Terex Corporation naše mateřská společnost, je korporací založenou ve Spojených státech. Proto se v některých případech zákony Spojených států budou vztahovat na operace firmy Terex a jejích filiálek na celém světě, stejně jako na obchodní činnosti zaměstnanců firmy Terex všude tam, kde žijí a pracují. Jiné země mohou rovněž aplikovat své vlastní zákony mimo své hranice na své občany a na firmy, které byly založeny podle jejich zákonů. V zásadách, která následují, odkazy na zákony platné tam, kde podnikáme, odrážejí skutečnost, že globální společnost je regulována mnoha různými zákony současně. V některých případech může dojít ke konfliktu mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí nebo mezi příslušnými zákony a ustanoveními tohoto kodexu. Když narazíte na takový konflikt, je obzvlášť důležité, abyste se poradili s právním oddělením firmy Terex, abyste pochopili, jak takový konflikt vyřešit. Firma Terex od svých výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců vyžaduje, aby dodržovali všechny příslušné zákony, předpisy a regulace, včetně zákonů týkajících se obchodování na základě interních informací a protimonopolních zákonů, ale bez omezení na ně samotné, z nichž každý je komentován na jiném místě tohoto kodexu. 1

4 Konflikt zájmů Konflikt zájmů nastane, když osobní zájmy nějaké osoby kolidují nebo se zdají kolidovat jakýmkoliv způsobem se zájmy firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady, zaměstnanci a příslušníci jejich nejbližší rodiny nesmějí nabízet ani přijímat nic hodnotného, a to ani přímo ani nepřímo, nějaké osobě, případně organizaci nebo od nějaké osoby, případně organizace, se kterou má firma Terex obchodní vztahy nebo které konkuruje, pokud by tato nabídka nebo toto přijetí mohlo kompromitovat zájmy firmy Terex, bránit ve výkonu povinností člena výkonného vedení, správní rady nebo zaměstnance, pokud je zamýšleno nebo se zdá být zamýšleno tak, aby ovlivnilo, uznalo nebo odměnilo udělení zakázky, nebo pokud je porušením zákona nebo předpisu. Nabídka nebo přijetí jakéhokoli daru, spropitného, pozornosti, zábavy, poplatku, provize nebo kompenzace v jakékoli jiné podobě, nebo výhody, která by mohla nesprávně ovlivnit nebo být vnímána tak, že nesprávně ovlivňuje výsledek soutěže o obchodní zakázku nebo jinou obchodní transakci a která není nákladem učiněným s poctivým úmyslem, se zakazuje. Přijímání nebo vyplácení hotovosti je vždy nepřiměřené. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 100 USD a menší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu manažeru Vašeho závodu nebo Vašemu nadřízenému. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Přijetí nebo nabídka nehotovostní položky nebo řady položek o hodnotě větší než 250 USD od osob nebo organizací, s kterými má firma Terex obchodní vztah, včetně potenciálních dodavatelů, se musí neprodleně ohlásit (nanejvýš do pěti pracovních dnů od přijetí takové nabídky) generálnímu právnímu poradci firmy Terex. Generální manažer nebo nadřízený poté rozhodne, zda by přijetím dané položky došlo k porušení kodexu. Pokud by přijetím položky došlo k porušení kodexu, pak musíte buďto tuto položku odmítnout nebo ji zaplatit v plné hodnotě. Osob, které nejsou zaměstnanci firmy, se tyto zásady týkají jen u položek, které přijaly v souvislosti s poskytováním služeb jménem firmy Terex. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec se nesmí zúčastnit žádné vedlejší obchodní činnosti, snahy, akce nebo investiční činnosti, které by svou povahou nebo rozsahem (ať s osobním ziskem nebo bez něj):! Vyvolávaly konflikt zájmů nebo výhodu pro člena správní rady, výkonného vedoucího nebo zaměstnance, jež by mohly poškodit zájmy firmy Terex nebo jinak škodlivě ovlivnit zájmy nebo pověst firmy Terex.! Mohly být objektivně pojímány jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé pro nestranné vykonávání jejich povinností.! Zasahovat do uspokojivého vykonávání jejich přidělených povinností u firmy Terex.! Znamenaly kompromitování nebo zneužití informací, případně aktiv firmy Terex. Od výkonných vedoucích a zaměstnanců se očekává, že budou věnovat svůj plný pracovní čas a pozornost výkonu svých povinností pro firmu Terex. Vedlejší obchodní činnosti výkonného vedoucího nebo zaměstnance jsou povoleny, pokud neznamenají, že spolupracují s konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem firmy Terex nebo že se jimi nestávají nebo že nezasahují do uspokojivého vykonávání práce výkonného vedoucího nebo zaměstnance. 2

5 Od výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se očekává, že rozeznají činnosti nebo investice, které by mohly vyvolávat nebo vyvolávat zdání vyvolávání konfliktu zájmů, a že se jim vyhnou. I když je nemožné uvádět v tomto stanovení zásad všechny okolnosti, které mohou vyvolat možnost konfliktu zájmů, za použití standardů pro vyhodnocení takových činností nebo investic je odpovědný daný výkonný vedoucí, člen správní rady a zaměstnanec. Pokud výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec měl mít nějaké pochybnosti o tom, zda konkrétní činnost může vyvolat konflikt zájmů, tento výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec má možnost obrátit se na místní oddělení lidských zdrojů firmy, na oddělení lidských zdrojů na ředitelství firmy Terex nebo na právní oddělení firmy Terex se žádostí o radu. Příležitosti u firmy Výkonným vedoucím, členům správní rady a zaměstnancům je zakázáno (1) využívat pro sebe příležitosti, které objeví během využívání majetku, informací nebo funkce u firmy Terex, (2) využívat majetek, informace nebo osobní funkci u firmy Terex pro osobní zisk a (3) konkurovat, ať přímo či nepřímo, firmě Terex. Důvěrnost informací Během zaměstnaneckého poměru nebo poskytování služeb ve správní radě mohou být výkonní vedoucí, členové správní rady nebo zaměstnanci seznámeni s informacemi o firmě Terex nebo o jiných společnostech, které jsou důvěrné nebo jinak všeobecně nedostupné osobám mimo firmu nebo dokonce i jiným zaměstnancům firmy Terex. Od všech výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců se proto očekává, že budou jednat diskrétně s ohledem na diskuse a jinou výměnu důvěrných informací. Příkladem důvěrných informací mohou být navrhované podnikatelské a výrobní plány, nákladové struktury, prognostické finanční informace, navrhované změny ve vedení a organizaci firmy a seznamy dodavatelů a klientů s kontaktními informacemi. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by neměli zveřejňovat, upravovat, ničit, rozšiřovat nebo využívat tyto informace žádný způsobem pro jejich í užitek, zisk nebo výhodu sebe sama nebo jakékoli jiné osoby, ani použít tyto informace v neprospěch nebo ke škodě firmy Terex. S informacemi v jakékoli podobě, které se týkají podnikání firmy Terex, jejího personálu nebo firem, s nimiž je firma Terex v obchodním styku, se musí nakládat s takovým standardem péče, který je třeba, aby se předešlo jejich nepovolenému zveřejnění, úpravě a zničení nebo jejich jinému nesprávnému použití. V případě informací získaných od jiné firmy může tento standard péče zahrnout závazky vyžadované na základě smlouvy mezi firmou Terex a takovou firmou. Po ukončení zaměstnaneckého poměru nebo služeb člena správní rady firmy Terex musí výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci navrátit společnosti veškeré důvěrné informace, které vlastní. Váš závazek důvěrného nakládání s informace sahá za období Vašeho zaměstnání nebo poskytování služeb u firmy Terex. I v případě odchodu od firmy Terex nesmíte žádným způsobem zveřejňovat důvěrné informace firmy Terex jiným osobám. Spravedlivé jednání Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci nesmějí využívat jakékoli osoby prostřednictvím manipulace, utajování, zneužívání neveřejných informací, jejich zkreslování nebo nespravedlivého jednání. Zveřejňování informací, interní informace a obchodování s akciemi Terex Jakožto společnost, jejíž akcie se veřejně obchodují, je firma Terex předmětem regulace podle federálních a státních zákonů o obchodování s cennými papíry. Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci musí dodržovat specifické předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich. My všichni 3

6 musíme usilovat o to, aby se zajistilo plné, spravedlivé, přesné, včasné a pochopitelné zveřejňování informací ve zprávách, které podáváme Komisi pro cenné papíry a burzy a v ostatních veřejných oznámeních. Příslušné zákony regulují způsob, jímž používáme a zveřejňujeme interní informace, které hlavně zahrnují všechny věcné informace o společnosti, které mohou ovlivnit tržní cenu našich akcií a rozhodování investorů o nich. Přístup k interním informacím o společnosti, které mohou zahrnovat finanční výsledky společnosti, jednání o akvizicích nebo rozděleních firmy nebo informace o uvádění nových produktů na trh budou mít určité osoby. S těmito interními informacemi se musí zacházet přísně důvěrně, s výjimkou situací, kdy máme povolení nebo jsme jinak zákonně povinni zveřejnit tyto informace. Nikdy nesmíme zveřejnit finanční informace nikomu mimo společnost, včetně médií, s výjimkou výslovného povolení. Dotazy tohoto typu je třeba vždy předávat hlavnímu finančnímu vedoucímu nebo řediteli pro vztahy s investory. Zákony o cenných papírech omezují určité činnosti a praxi ohledně nákupu a prodeje cenných papírů, zejména "lidmi zevnitř a těmto lidem" nebo lidmi a lidem, kteří mají k dispozici důvěrné informace. Transakce s cennými papíry firmy Terex by se neměly provádět za okolností, v nichž by mohlo dojít k předávání nebo k vytvoření dojmu o předávání věcných neveřejných informací. Pokud si myslíte, že vlastníte materiál obsahující neveřejné informace týkající se firmy Terex, nesmíte se zúčastnit žádných transakcí s cennými papíry firmy Terex. Výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli postupovat s obzvláštní obezřetností, aby neobchodovali s cennými papíry společnosti těsně před zveřejněním důležitých informací firmy Terex, jako například o čtvrtletních a celoročních finančních výsledcích. Veškeré transakce výkonných vedoucích, členů správní rady a zaměstnanců s cennými papíry firmy Terex, kteří mají k dispozici "interní" nebo důvěrné informace, by měly být předem schváleny právním oddělením firmy Terex. Tyto postupy se rovněž týkají manželů, dětí a ostatních příbuzných žijících ve společné domácnosti s výkonnými vedoucími, členy správní rady a zaměstnanci firmy. Prodej cenných papírů firmy Terex nakrátko a obchodování s nimi, které je svou povahou spekulativní, se velmi nedoporučuje. Předpisy týkající se obchodování s akciemi a zveřejňování informací o nich jsou citlivé a složité. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se s nimi na právní oddělení firmy Terex před tím, než budete jednat. Rovné pracovní příležitosti, diskriminace a obtěžování Firma Terex Corporation usiluje o vytváření pracovního prostředí, ve kterém se se všemi pracovníky jedná s úctou a důstojností. Každý pracovním má právo pracovat v profesionální atmosféře, v rámci které se dodržují rovné pracovní příležitosti a nedovoluje diskriminační praxe, včetně obtěžování. Firma Terex Corporation očekává, že všechny pracovní vztahy budou věcné a přímé, bez jakýchkoli podjatostí, předsudků a obtěžování. Zásadou firmy Terex Corporation je zajistit rovné pracovní příležitosti. Firma Terex je odhodlána vytvářet pracovní prostředí bez diskriminace na základě faktorů netýkajících se pracovního výkonu, včetně rasy, barvy pleti, národnosti, náboženského přesvědčení, pohlaví, věku, postižení, příslušnosti k branným silám nebo jiných charakteristických znaků chráněných podle odpovídajícího zákona. Firma Terex Corporation zakazuje jakoukoli takovou diskriminaci, včetně obtěžování, ve všech aspektech zaměstnanosti u ní. Sexuální obtěžování představuje diskriminaci a je proto porušením této zásady. Sexuální obtěžování se definuje jako nevítané sexuální návrhy, požadování sexuálních pozorností a jiné výroky nebo chování sexuální povahy, když například: (1) podřízení se takovému chování je buď výslovně nebo skrytě učiněno podmínkou nebo předpokladem zaměstnání pracovníka; (2) podřízení se takovému chování nebo jeho odmítnutí je použito jako základ pro rozhodování o zaměstnání takového pracovníka; nebo (3) takové chování má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka nebo vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí. 4

7 Sexuální obtěžování může zahrnovat širší okruh delikátního a nepříliš delikátního chování a může se týkat osob stejného nebo různého pohlaví. Podle dané situace může takové chování zahrnovat následující, ale bez omezení na ně samotné: nechtěné sexuální návrhy nebo požadování sexuálních pozorností; sexuální vtipy a dvojsmyslné narážky; slovní urážky sexuální povahy; poznámky týkající se těla pracovníka, jeho sexuální zdatnosti nebo nedostatečnosti; nepříjemné pohlížení, hvízdání nebo doteky; urážlivé nebo obscénní poznámky nebo gesta; vystavování sexuálně sugestivních předmětů, fotografií nebo obrázků na pracovišti; a jiné tělesné, verbální nebo vizuální projevy sexuální povahy. Obtěžování na jakémkoli základě je rovněž přísně zakázáno. Obtěžování se definuje jako slovní nebo tělesný projev, který ponižuje nebo vykazuje nepřátelství nebo averzi a který: (i) má za účel nebo výsledek vytváření zastrašujícího, nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí; (ii) má za účel nebo výsledek nepřiměřené zasahování do pracovního výkonu pracovníka; nebo (iii) jinak nepříznivě ovlivňuje pracovní příležitosti pracovníka. Chování představující obtěžování zahrnuje, ale není omezeno na: nadávky, urážky nebo negativní stereotypy; vyhrožování, zastrašování nebo nepřátelské projevy; ponižující vtipy; a písemné nebo grafické materiály, které ponižují nebo vykazují nepřátelství nebo averzi vůči pracovníkovi nebo skupině pracovníků a které se vyvěšují na stěny nebo jinak v areálu zaměstnavatele nebo které obíhají na pracovišti. Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda jde o chování spoluzaměstnanců nebo někoho, kdo není přímo spojen s firmou Terex (jako například externích dodavatelů, konzultantů nebo zákazníků). Chování zakázané v rámci těchto zásad je nepřijatelné na pracovišti a v jakékoli jiné situaci týkající se práce mimo pracoviště, jako například během obchodních cest, pracovních schůzí a společenských událostí týkajících se podnikání firmy. Pokud zaměstnanec zažije takové chování nebo se stane svědkem takového chování, měl by na ně okamžitě upozornit svého nadřízeného. Pokud se zaměstnanec z jakéhokoli důvodu necítí na to, aby na takovou záležitost upozornil svého nadřízeného nebo pokud si myslí, že nadřízený se dopustil diskriminace, obtěžování nebo odvety, má několik dalších možností, jak toto chování ohlásit. Zaměstnanec může ohlásit takové chování svému viceprezidentovi oddělení lidských zdrojů pro skupiny nebo jiným osobám uvedeným v zásadách firmy Terex týkajících se rovných pracovních příležitostí a postupu proti obtěžování, jejichž výtisky byly distribuovány všem zaměstnancům a vyvěšeny ve všech závodech firmy Terex. Kromě toho může zaměstnanec podat zprávu prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Firma Terex Corporation podněcuje bezprostřední oznamování stížností nebo starostí, aby se mohly podniknout konstruktivní kroky před tím, než dojde k nenapravitelnému zhoršení vztahů. I když není stanovena žádná fixní doba pro podávání zpráv, včasné podávání zpráv a včasný zásah se ukázaly být nejefektivnějšími metodami pro řešení skutečných nebo údajných případů obtěžování. Všechny ohlášené případy diskriminace, obtěžování nebo odvety budou brány vážně a vyšetřovány neprodleně. Vyšetřování může zahrnovat samostatné rozhovory se zainteresovanými stranami a v případě potřeby i s osobami, které mohly být přítomny údajnému chování nebo které mohou o něm mít jiné relevantní znalosti. Vyřešení stížnosti bude oznámeno zaměstnanci. Po celou dobu vyšetřování bude zachovávána důvěrnost informací tak, aby došlo k dostatečnému vyšetření události a k odpovídajícím nápravným opatřením. Nesprávné chování představující diskriminaci, obtěžování nebo odvetu bude mít odpovídající následky. Reakce firmy může zahrnout odpovídající náhradu pro zaměstnance, který si podal stížnost, a disciplinární řízení, které firma Terex Corporation bude pokládat za přiměřené daným okolnostem, včetně ukončení pracovního poměru toho zaměstnance, který poruší tyto firemní zásady. Pokud strana, která si podá stížnost, nebude souhlasit s jejím vyřešením, může si zažádat o jeho přezkoumání předsedou a generálním ředitelem firmy Terex Corporation. 5

8 Zásady ohledně pracoviště bez drog TEREX CORPORATION Od zaměstnanců se očekává a vyžaduje, že nastoupí do práce v odpovídajícím duševním a tělesném stavu. Nezákonné distribuování, podávání, prodej, vlastnění, užívání nebo výroba alkoholu, nezákonných drog nebo kontrolovaných látek a pobývání v areálu firmy Terex pod vlivem těchto látek jsou absolutně zakázány. Společnost může být sponzorem společenských událostí, při nichž bude povoleno podávání alkoholických nápojů. V těchto případech se musí dodržet všechny odpovídající předpisy a zákony týkající se alkoholu, včetně zákonů týkajících se podávání alkoholu osobám ve věku nižším než povoleným pro konzumaci alkoholu. V souladu s našimi zásadami jsou intoxikace alkoholem a jeho nadměrné požívání během těchto událostí zakázány. V souladu s americkým federálním zákonem o pracovním prostředí bez drog musí američtí zaměstnanci uvědomit společnost v případě, že byli odsouzeni nebo že doznali vinu nebo nevyvrátili obvinění z porušení trestního zákona ohledně drog na pracovišti, a to nejvýše do pěti dnů po takovém odsouzení. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně propuštění z pracovního poměru. Otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí Firma Terex přikládá obzvláštní důležitost bezpečnosti svých zaměstnanců i jiných osob a ochraně životního prostředí. Firma Terex je odhodlána neustále zlepšovat bezpečnost a zdravotní podmínky na pracovišti. Firma Terex nebude obětovat bezpečnost svých pracovníků dosahování svých podnikatelských cílů. Cílem firmy Terex je vytvořit bezpečné pracovní prostředí a zároveň vyrábět produkty, které naplňují potřeby jejích zákazníků a akcionářů. Od všech zaměstnanců se požaduje, aby dodržovali všechny příslušné národní, místní nebo jiné bezpečnostní a ekologické zákony a předpisy. Všichni musí dodržovat správné bezpečnostní předpisy a ekologickou praxi při práci. Společnost je odhodlána dodržovat tyto standardy a přísně sledovat svá pracoviště, aby se stanovilo, zda vybavení, stroje a zařízení splňují předepsané bezpečnostní standardy a zda bezpečnostní a zdravotní rizika jsou odpovídajícím způsobem snižována pomocí příslušných pracovních přístupů a postupů. Firma Terex neočekává ani nepovoluje, aby zaměstnanci při výkonu svých povinností podstupovali nepotřebná nebo nežádoucí rizika. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy riskantního chování na pracovišti nebo nebezpečné pracovní podmínky svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Společnost je odhodlána plně dodržovat jak ducha, tak i písmo všech federálních, státních a místních zákonných norem a předpisů týkajících se našeho oboru podnikání. Kromě seznámení se se všemi příslušnými ekologickými zákony a předpisy a jejich dodržování musí každý zaměstnanec společnosti přebrat osobní odpovědnost za ohlašování všech úniků, výpustí nebo uvolnění látek do životního prostředí vedení firmy, aby mohlo podniknou okamžité nápravné kroky. Zaměstnanci by měli neprodleně oznamovat případy takovýchto potvrzených nebo předpokládaných porušení předpisů a zákonů svému nadřízenému, koordinátorovi zdraví a bezpečnosti na pracovišti, generálnímu manažerovi nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Autorská práva, obchodní značky a patenty Všechny patenty, obchodní značky, autorská práva, výkresy, technické údaje, počítačové programy, projekty, fotografické procesy, zprávy, memoranda, modely, poznámky a jiné autorské práce vytvořené výkonnými vedoucími a zaměstnanci během jejich pracovního poměru jsou vlastnictvím firmy Terex, nikoli vlastnictvím vedoucího nebo zaměstnance. 6

9 V zájmu ochrany vlastních autorských práv by výkonní vedoucí a zaměstnanci firmy Terex měli plně dokumentovat výzkum a vývoj produktů a používat odpovídající obchodní značky a značení autorského práva firmy Terex na veškeré korespondenci, článcích, příručkách nebo jiných písemných dokumentech. Výkonní vedoucí a zaměstnanci by se rovněž měli vyvarovat zveřejňování firemních a důvěrných informací mimo firmu Terex, pokud k tomu není jasný podnikatelský účel a pokud příjemce informací nepodepsal dohodu o zachování jejich důvěrnosti. Účetnictví a finanční výkaznictví Finanční knihy a záznamy firmy Terex by měly odrážet aktiva, pasiva, příjmy, náklady a výdaje společnosti v souladu s americkými všeobecně přijatými zásadami účetnictví (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), zásadami firmy Terex a místními zákony a předpisy. Neměly by se vytvářet žádné nezveřejňované, neoznamované nebo nezaznamenávané fondy společnosti k jakémukoli účelu. Vytváření nebo pokusy o vytváření falešných nebo zavádějících záznamů jsou absolutně zakázány. Žádný výkonný vedoucí nebo zaměstnanec nesmí skrývat informace před auditory nebo zástupci regulačních orgánů. Navíc se od výkonných vedoucích a zaměstnanců požaduje, aby včas zveřejňovali informace požadované pro vyhodnocení správnosti finančních informací společnosti, jejího dobrého finančního stavu a zákonnosti jejích operací. Nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků společnosti, které nebyly schváleny, řádně účetně zaznamenány a jasně vyznačeny v účetních knihách společnosti. Dále nesmí docházet k žádným platbám nebo převáděním finančních prostředků nebo aktiv společnosti nebo jejich schválení s úmyslem nebo záměrem, že kterákoli část takové platby nebo takového převodu má být použita k jinému účelu, než který byl uveden v podpůrné dokumentaci. Naší zásadou je plně spolupracovat s interními i externími auditory a poskytovat jim veškeré požadované informace včas, v úplnosti a v přesné podobě, aby nám mohli napomoci při zajišťování dodržování těchto zásad. Žádný výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec nesmí přímo nebo nepřímo zasahovat do auditu finančních záznamů společnosti ani se jej nezákonně snažit ovlivnit. Porušení těchto zásad bude mít za následek disciplinární řízení až po a včetně ukončení pracovního poměru a může také vystavit porušitele podstatné civilní a trestné zákonné odpovědnosti. Pokud se výkonný vedoucí, člen správní rady nebo zaměstnanec dozví o nezákonné transakci nebo nezákonné účetní praxi týkající se zdrojů společnosti, měl by tuto věc okamžitě ohlásit svému nadřízenému, generálnímu manažerovi, právnímu oddělení firmy Terex, kontrolorovi nebo hlavnímu finančnímu vedoucímu firmy Terex, členu auditní komise správní rady firmy Terex nebo prostřednictvím společnosti Ethicspoint podle popisu níže. Uchovávání dokumentů Místo, které je k dispozici pro uchovávání dokumentů společnosti, jak na papíře, tak v elektronické podobě, je omezené a nákladné. Proto může být nezbytné periodické odkládání dokumentů do odpadu. Všechny knihy a záznamy by se měly uchovávat v souladu se zásadami firmy Terex pro uchovávání záznamů, které se mohou vytvářet čas od času. Pokud si nejste jisti o tom, které dokumenty je třeba uchovávat, poraďte se se svým nadřízeným nebo s právním oddělením firmy Terex, aby bylo možno posoudit pravděpodobnost, že dané dokumenty budou potřebné 7

10 Kdykoli se ozřejmí, že dokumenty jakéhokoli typu budou potřebné v souvislosti se soudním sporem nebo s vládním vyšetřováním, musí se uchovat veškeré potenciálně relevantní dokumenty a běžné odkládání dokumentů týkajících se předmětu soudního sporu nebo vyšetřování do odpadu nebo jejich úpravy se musí okamžitě pozastavit. Pokud si zaměstnanec není jist, zda dokumenty, za které je odpovědný, by se měly uchovat, protože by se mohly týkat soudní pře nebo vyšetřování, měl by se obrátit na právní oddělení firmy Terex. Použití fondů, majetku a aktiv společnosti Všichni výkonní vedoucí, členové správní rady a zaměstnanci by měli chránit aktiva společnosti a zaručovat jejich efektivní a zodpovědné použití. Krádeže, ledabylost a mrhání mají přímý dopad na ziskovost společnosti a proto veškeré finanční prostředky a aktiva firmy Terex mohou být použity jen pro řádné účely firmy. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě menší 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení prezidentem Vašeho segmentu nebo výkonným vedoucím ředitelství firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti o hodnotě větší než 1000 USD se nesmí použít na charitativní příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti se nesmí použít na politické příspěvky bez předchozí kontroly a písemného schválení hlavním finančním vedoucím nebo generálním ředitelem firmy Terex. , voic a počítačové systémy Veškerý , voic , počítače a jiné komunikační systémy firmy Terex jsou jejím vlastnictvím a měly by se používat jen pro účely spojené s prací. Veškerá přenášená korespondence a informace přijímaná anebo ukládaná prostřednictvím takových systémů jsou vlastnictvím firmy Terex, s výjimkou případů stanovených odpovídajícími místními předpisy a zákony. Příležitostné a občasné osobní využití těchto systémů je povoleno, ale zaměstnanci by v takových případech měli použít zdravý rozum a dobrý úsudek. Jakýkoli přenos nebo použití u, voic u nebo faxu s urážlivým, pomlouvačným nebo obtěžujícím materiálem je přísně zakázán. Zaměstnanci by neměli očekávat soukromí při používání u, voic u, počítačů a jiných komunikačních systémů a společnost si vyhrazuje právo sledovat a zjednávat si přístup k u, voic u, počítačům a jiným záznamům korespondence zaměstnanců, včetně sdělení a/nebo materiálů, které mohly být vymazány, dokumentů, které byly vytvořeny a uloženy na počítačovém systému a sledování stránek navštěvovaných zaměstnanci na internetu, ale bez omezení na ně samotné. Jednání s vládními představiteli Všeobecně se firmě Terex a jejím zaměstnancům z právního hlediska zakazuje nabízet, slibovat nebo darovat peníze, dary, poskytovat zábavu nebo jiné pozornosti vládním představitelum nebo zaměstnancům jakožto prostředky ovlivňování oficiálních úkonů nebo rozhodnutí. To zahrnuje orgány / úřady státní správy i místní, okresní a krajské samosprávy. Většina vládních orgánů má zákony zakazující darování nebo nabízení peněz, darů nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům za účelem ovlivňování nebo pokusů o ovlivňování těchto činitelům v rozporu se zákonem nebo s jejich oficiálními nebo právními povinnostmi a odpovědnostmi. Většina jurisdikcí má rovněž podobné zákony týkající se darování peněz, darů nebo jiných věcí soukromým osobám za účelem jejich ovlivnění, aby jednali v rozporu se zájmy jejich zaměstnavatele. Společnost zakazuje darování peněz, darů, poskytování zábavy nebo jiných hodnotných věcí veřejným činitelům nebo zaměstnancům a ředitelů nebo zaměstnanců soukromých nebo právnických osob, se kterými má společnost obchodní vztahy. 8

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více