Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Diplomová práce Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Pokorná, PhD. Vypracoval: Bc. Filip Krusberský UTV Brno, 2012

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu použité literatury. V Brně dne

3 Poděkování Děkuji vedoucí své diplomové práce Mgr. Aleně Pokorné, PhD. za cenné rady a připomínky a odborné vedení. Dále bych chtěl poděkovat vedení Balance Clubu Brumlovka za vstřícné poskytnutí prostor, strojů, pomůcek a především členské základny.

4 MOTTO: Důvodem, proč se mnoho návštěvníků fitness center rozhoduje k tomuto typu volnočasové fyzické aktivity, je výhradně zlepšení vzhledu a posílení sebedůvěry z něj. Často se zdá, že estetická motivace zcela převažuje nad jinými podněty a ve skladbě cvičení a zaměření povahy i intenzity tréninku jsou tato jednostranná hlediska upřednostňována i osobními trenéry fitness. Cvičení by ovšem mělo splňovat více nároků a mělo se na kvalitě života projevit i jinak, než pouhým výsledným vylepšením vzhledu. Původní filozofie fitness totiž vychází ze starořeckého přístupu kalokagathia, který se uplatňoval i v počátcích moderního sportu tělesné výchovy a navrátit se k němu by mělo namísto podpory pouhého kultu těla a vzhledu napomáhat především k rozvoji psychické rovnováhy, harmonie mezi tělesným a duševním a zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu. Lepší zdraví díky fitness by mělo být primárním cílem každého trenéra fitness, zejména tam, kde díky komplexním, funkčním metodám může pomáhat kompenzovat negativní vlivy současného životního stylu, jehož přímým i nepřímým důsledkem jsou mnohé civilizační choroby.

5 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1. FITNESS A FUNKČNÍ TRÉNINK 1.1. FUNKČNÍ TRÉNINK 1.2. HISTORIE FUNKČNÍHO TRÉNINKU 1.3. CORE SVALY CORE A JEJICH FUNKCE HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE VADNÉ DRŽENÍ TĚLA A SVALOVÉ DYSBALANCE 1.4. ZÁSADY A CÍLE FUNKČNÍHO TRÉNINKU FUNKČNÍ TRÉNINK AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ 2. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ POMOCÍ NOVODOBÝCH POMŮCEK 2.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ 2.2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KONDIČNÍCH SCHOPNOSTÍ ROZVOJ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 2.3. FLEXIBILITA TECHNIKA STREČINKU 2.4. POMŮCKY PRO ROZVOJ CORE CHARAKTERISTIKA TRX CHARAKTERISTIKA FLOWINU CHARAKTERISTIKA BOSU 3. CÍL A ÚKOL PRÁCE 3.1. CÍL PRÁCE 3.2. ÚKOLY PRÁCE

6 PRAKTICKÁ ČÁST 4. ZÁSOBNÍK STREČINKOVÝCH CVIKŮ 5. TECHNIKA DÝCHANÍ A ZÁSOBNÍK CVIKŮ BEZ POMŮCEK 5.1. BRÁNÍČNÍ DÝCHANÍ 5.2. NEUTRÁLNÍ POZICE PÁTEŘE 5.3. NÁCVIK BRÁNÍČNÍHO DÝCHANÍ A ZAUJETÍ NEUTRÁLNÍ POLOHY BEDERNÍ PÁTEŘE 5.4. ZÁSOBNÍK CVIKŮ BEZ POMŮCEK 6. ZÁSOBNÍK CVIKŮ PRO TRÉNINKOVOU JEDNOTKU S VYUŽITÍM TRX, BOSU, FLOWINU 6.1. CVIKY S VYUŽITÍM TRX 6.2. CVIKY S VYUŽITÍM BOSU 6.3. CVIKY SVYUŽITÍM FLOWIN 7. TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA S VYUŽITÍM NOVODOBÝCH POMŮCEK 8. ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK RESUMÉ SUMMARY

7 Úvod Současná doba a nároky, které klade na fyzickou i psychickou stránku lidské existence způsobují, že lide žijící převážně sedavým způsobem života mezi svými domovy, auty a kancelářemi jsou stále více často postiženi jednou z mnoha civilizační nemocí. Mnozí z nich svůj zdravotní stav podceňují a neustále upřednostňují raději hmatatelné předměty svého pohodlí - nová auta, domy atd. Mnohým z nich poté nezbyde, než zhoršující stav svého zdraví řešit v ordinacích lékařů. Pomalu, ale jistě se však zvyšuje množství lidí, kterým není vlastní zdraví lhostejno a kompenzují mnohahodinovou dobu strávenou na kancelářské židli různými pohybovými aktivitami. Osobně mám možnost pracovat ve wellnesscentru, které je součástí komplexu několika administrativních budov sdružujících na úředníků. I zde mnozí z nich pochopili přínos pravidelného tělesného cvičení. Já osobně jej pokládám za významnou prevenci bolesti zad a mnoha dalších průvodních znaků civilizačních chorob. V předkládané diplomové práci se budeme zabývat metodou funkčního tréninku s využitím novodobých druhů pomůcek, ve které vidím jednu z variant možnosti upevňování zdraví. Hlavním cílem práce je představit metodu funkčního tréninku, pomůcky TRX, BOSU a FLOWIN, jejichž využití je stále čím dál více spojováno nejen s rehabilitací, ale především s posilování svalů středu těla. Sekundárním cílem práce je snaha o naučení správného dýchání a vytvoření baterie cviků s výše zmíněnými pomůckami pro optimální rozvoj síly, flexibility a souhry svalových partií. Metodika práce se opírá především o studium relevantní odborné literatury, článků a dokumentů na internetu, jejich analýzu a vyvození patřičných závěrů. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku funkčního tréninku, jeho přínos jako prevenci svalových dysbalancí a prostředek pro rozvoj síly svalů core (středu těla). Dále v této části definujeme pohybové schopnosti člověka a představujeme TRX, BOSU a FLOWIN, což jsou jedny z nejčastěji užívaných pomůcek funkčního tréninku. 7

8 V praktické části se snažíme vytvořit sestavu cviků s vlastní vahou těla a cviků na osvojení správné techniky dýchaní, což je nezbytným základem pro samotné cvičení s pomůckami. Součástí této části je i baterie cviků s využitím TRX, BOSU a FLOWINU. 8

9 1. FITNESS A FUNKČNÍ TRÉNINK V následující kapitole se vymezíme základní pojmy týkající se této diplomové práce. Zaměříme se především na definici, využití a cíl funkčního tréninku. Fyzický fitness, obecně řečeno fyzická zdatnost a pohyb, je nejdůležitější součástí dobrého životního stylu. Anglický výraz vyjadřuje stav vysoké úrovně zdatnosti a dokonalého zdraví. Úroveň fitness souvisí se schopností vykonávat fyzickou činnost. Čím více fyzické aktivity lidské tělo produkuje, tím lepší úroveň fitness má a tím více zdravotních účinků získává. Za fyzickou aktivitu můžeme považovat jak záměrné sportování, tak i všechny činnosti, které děláme během dne: chůze, úklid, vaření, oblékání apod. Některé činnosti jsou intenzivnější než jiné, avšak všechny vyžadují fyzickou práci a energii. Podle chuti a energie si pak každý může vybrat, jak zapracovat ne zlepšení a udržení úrovně své fitness. Ti jedinci, kteří jsou fit, se pak mohou těšit těmto vlastnostem: jejich srdce, plíce a vaskulární systém jsou silné a mohou pracovat po dlouhou dobu bez únavy, jsou schopni se ohýbat a protahovat bez rizika zranění a nemají příliš velké množství tělesného tuku. Rozeznáváme čtyři součásti fitness, které přímo ovlivňují zdraví a jsou součástí wellness životního stylu. Je to kardiorespirační vytrvalost, tzn. schopnost dodávat základní živiny, speciálně kyslík, pracujícím svalům těla. K tomu slouží aerobní (s kyslíkem) cvičení, např. běh na lyžích, vysokohorská turistika, jogging, běh. Vysoká úroveň snižuje ohrožení vzniku kardiovaskulárních chorob. Dále svalová síla a svalová vytrvalost, kterou potřebuje každý člověk pro normální provádění běžných pohybových úkonů. Posilovací cvičení pozitivně působí na svalově kosterní tkáně, zvětšuje hustotu kostí, je prevencí bolestí v oblasti bederní a krční páteře a zlepšuje tělesné funkce. Třetí je flexibilita, neboli schopnost těla provádět pohyb bez potíží, pomáhá předejít poškození kloubů, vazů a svalů. K tomu je ideální strečink (protahování), jehož pozitivní účinky člověk pociťuje zejména pak pozdějších letech. Posledním faktorem je složení těla, tj. poměr množství podkožního tuku k celkové hmotnosti. Člověk by se měl vyhnout obezitě a podvýživě a směřovat ke zdravé hmotnosti, která je 9

10 definována jako tělesná hmotnost, ve které se člověk cítí dobře a nemá zdravotní problémy.[10] Člověk má obecně čím dál tím méně přirozeného pohybu. Nedostatek přirozeného pohybu bývá pak mnohdy nahrazován aktivní zátěží ve fitness centrech. Ve fitness centrech se často setkáváme s tím, že většina návštěvníků dělá tu stejnou chybu muži chtějí vyrýsovat postavu a co nejvíce co nejvíce posílit svalstvo, ženy většinou žene do posiloven touha postavu zbavit přebytečného tuku. Současně s těmito důvody je cvičení ve fitness centrech návštěvníky vnímáno jako udělal jsem něco pro své zdraví. Muži nejčastěji a snad i nejraději cvičí silový trénink, ženy naopak necvičí silové cviky kvůli obavě z nárůstu svalové hmoty. Zastávám názor, že ani jedna z těchto variant není ideální. Optimálním řešením je skloubení silové i aerobní zátěže, délka a trvání silového a aerobního tréninku se pak mohou lišit. Z toho plyne, že i muž, jemuž jde primárně o nárůst svalstva, by měl zařazovat pravidelný aerobní trénink a žena, který chce zhubnout, by měla také posilovat. Pohyb musí být především zaměřen na souhru jednotlivých svalových skupin a jejich využití při daném a cviku nebo sestavě cviků, které v podstatě vycházejí z běžných denních činností. Na těchto základech vznikl funkční trénink s cílem na zlepšení pohybu (nejběžnější pohyby - záklony, úklony, předpažení, dřepy, otáčení trupu apod.) a prevence zranění při standardních motorických aktivitách. Funkční trénink se zakládá na cvičení celého těla během jedné tréninkové dávky. [19] 1.1 FUNKČNÍ TRÉNINK Funkční trénink je komplexní cvičení, při kterém je zapojeno do provádění cviků maximum svalových skupin. Svaly nepracují samostatně izolovaně, ale ve funkčních řetězcích. Sílu a pořadí stahů svalů ve svalovém řetězci řídí centrální nervová soustava. Zaměřuje se na tělo jako celek, spíše než na jednotlivé části, a snaží se posílit všechny aspekty - sílu, rovnováhu, flexibilitu, rychlost a koordinaci. [20, s. 12] 10

11 Cílem funkčního tréninku je pracovat se sílou tak, aby byly zlepšeny sportovní dovednosti, ne kvůli síle samotné, a aby došlo k synergetickému zapojení spolupracujících svalů [2]. Typický funkční trénink se od ostatních (většinou zaměřených na jeden konkrétní sval či partii) odlišuje svojí komplexností s využitím všech tří rovin pohybu. V modelově připravených situacích se uplatňují prvky zrychlení, zpomalení a stabilizace hned několika svalových skupin. Efekt takového cvičení přináší mnohé výhody. K základnímu funkčnímu tréninku postačí váha vlastního těla. Pro pokročilejší, efektivnější a zábavnější cvičení lze zapojit různé cvičební pomůcky (viz dále v textu). Jednotlivé cviky funkčního tréninku jsou také koncipovány tak, aby co nejvíce napodobovaly aktivity všedního dne - ADL(activities of daily living). Skoro všechny činnosti, které během života musíme anebo chceme vykonávat, vyžadují určitou formu pohybu. Ve standardní posilovně, která je zařízena byť sebemodernějšími posilovacími stroji (s výjimkou strojů s kladkami), nelze trénovat či simulovat přirozený pohyb. Během funkčního tréninku cvičenec pracuje se svým tělem, s těžištěm, s napětím svalových skupin při pohybu a s širokou variací modelových pohybů, kopírujících ADL (rotační pohyby trupu nebo různé předklony a úklony). K rozšíření možností lze přidat již zmíněné pomůcky, s jejichž pomocí lze trénink zkvalitnit a zefektivnit, ale vždy jde výhradně o vzájemnou souhru a koordinaci svalů vykonávajících pohyb. [13] 1.2 HISTORIE FUNKČNÍHO TRÉNINKU Z mnoha dobrých a zajímavých nápadů, jakým způsobem cvičit a trénovat, se vždy časem nevyhnutelně staly módní výstřelky či kulty (namátkou aerobik, jogging apod.). Jedním z nejnovějších je také funkční trénink. I když se o tomto druhu cvičení či tréninku mluvilo už před třiceti lety, počátkem 80. let, v rámci sportovního tréninku a rehabilitace, se zdá, že až teprve nyní, že tato forma tréninku změní (zlepší) sportovní výkony všech, kteří jej využívají [21]. 11

12 1.3 CORE Core (v překladu jádro) označuje oblast celého trupu a to včetně vnitřních orgánů, svaly v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí. Odborně je také definováno jako bedro-kyčlo-pánevní komplex (LPHC). Do tzv. jádra" tedy patří hluboké stabilizační svaly (HSS) tedy svaly, které nejsou na povrchu a nejsou vidět. I proto bývají často dost opomíjeny. Přitom se však jedná o svaly, které primárně determinují držení těla a jejich posilování je pro správné držení páteře nezbytné. Ze středu těla, či-li jeho jádra jsou iniciovány veškeré pohyby. Při stoji je zde umístěno těžiště těla SVALY CORE Core se skládá z ti svalů (počet se různí podle literatury). Spektrum svalů, spadající do oblasti jádra, má celou řadu praktických funkcí, jako je například schopnost jedince vzpřímeně stát a chodit, ochraňovat páteř a vnitřní orgány, kontrolovat pohyby, přenášet energii (vliv na produkci síly), přesunovat tělesnou hmotnost, distribuovat tlaky ze zatížení (absorpce odrazů a dopadů). Špatná aktivace svalů jádra má za následek nedostatečné a někdy i špatné zapojování posturálních a fázických svalů, což způsobuje vadné držení těla svalové dysbalance. Proto je třeba se naučit svaly jádra správně aktivovat, jinak nelze docílit správné techniky cvičení. [8] 12

13 Mezi funkčně nejvýznamnější svaly core řadíme [4]: svaly břišní (přímý, zevní, vnitřní a příčný) svaly kyčelního kloubu: svaly hýžďové (velký, malý, střední) bedrokyčlostehenní hruškovitý, krejčovský vzpřimovače trupu hamstringy svaly pánevního dna bránice 13

14 Svaly břišní: tabulka č.1: Svaly břišní (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Název Český název Funkce Ventrální skupina (přední) m. rectus abdominis přímý šikmý břišní sval flexe páteře,sklon pánve Laterální skupina (boční) m. obliquus externus abdominis zevní šikmý sval břišní rotace trupu na opač.stranu, flexe páteře, elevace pánve m. obliquus internus abdominis vnitřní šikmý sval břišní rotace trupu na stejnou stranu m. transversus abdominis příčný sval břišní rotace trupu Dorzální skupina (zadní) m. quadratus lumborum čtyřhranný sval bederní extenze, lateroflexe páteře obr.1 břišní svaly 1 1 zdroj : <http://helgaportugallima.files.wordpress.com/2012/10/muscles_of_the_abdomen2.jpg> 14

15 Svaly kyčelního kloubu : tabulka č.2 : Svaly kyčelního kloubu (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Název Český název Funkce Dorzální (zadní) m.glutaeus maximus Velký sval hýžďový extenze kyčelního kloubu m.glutaeus medius Střední sval hýžďový extenze kyčelního kloubu m.glutaeus minimus Malý sval hýžďový extenze kyčelního kloubu Ventrální (přední) m. iliopsoas Bedrokyčlostehenní: - velký sval bederní - kyčelní sval ohnutí v kyčli, pomocné přinožení, významná posturální funkce, tah za bederní páteř a pánev Pelvitrochanterické Musculus piriformis Hruškovitý sval zevní rotace stehenní kosti obr. 2 svaly kyčelního kloubu 2 2 zdroj : URL <http://www.crossfitsouthbay.com/wp-content/uploads/2012/01/psoas.jpg> 15

16 Vzpřimovače trupu: tabulka č.3: Vzpřimovače trupu (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Název Český název Funkce m. erector spinae Vzpřimovače trupu oboustr. extenze páteře a hlavy m.longissimus thoracis m.iliocostalis thoracis Dlouhý Krátký jednostr.- lateroflexe páteře a hlavy obr.3 vzpřimovače trupu 3 3 zdroj : URL <http://lyndseydesjardins.com/functional-anatomy-part-7-intrinsic-back-muscles/> 16

17 Hamstringy (svaly zadní strany stehna): tabulka č.4: Hamstringy (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Název Český název Funkce Dorzální (zadní) m.biceps femoris Dvojhlavý sval stehenní flexe kolena extenze kyčle m.semi-membranosus Sval poloblanitý flexe kolena m.semi-tendinosus Sval pološlašitý flexe kolena obr 4. hamstringy 4 4 zdroj :URL <http://www.limetreelife.com/2012/02/10/tight-hamstrings-exercises-and-stretches-todevelop-hamstring-flexibility-and-strength/> 17

18 Svaly pánevního dna: tabulka č.5: Svaly pánevního dna (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Název Český název Funkce Diaphragma plevis Pánevní dno m. levator ani, pubococcygeus m. levator ani, iliococcygeus Stydko-kostrční sval Kyčlo-kostrční sval Drží ze spodu všechny vnitřní orgány, v držení těla. Podílí na podpoře vzniku správného nitrobřišního tlaku, který podporuje stabilizaci páteře v oblasti bederní m. coccygeus Kostrční sval Pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, podílí se na břišním lisu, je vdechovým svalem obr.5 svaly pánevního dna 5 5 zdroj : URL <http://academicobgyn.com/2010/11/07/5-things-i-learned-from-netter/> 18

19 Bránice: tabulka č. 6: Bránice (ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada 2001) Diaphragma: bránice hlavní dýchací sval, inspirátor obr.6 brániční dýchání 6 6 zdroj : URL <https://waynejoseph.wordpress.com/tag/diaphragmatic-breathing/> 19

20 1.3.2 HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE A BRÁNIČNÍ DÝCHANÍ Jedná se o svaly, které obklopují naše vnitřní orgány a ochraňují důležitý obsah dutiny břišní. Tzv. hluboký stabilizační systém páteře (HSSP = bránice, svaly pánevního dna, krátké zádové svaly, příčný břišní sval a další). Od velmi útlého dětství máme v mozku uloženy automatické pohybové programy, které zajišťují optimální fungování našeho fyzického těla. Sedavým zaměstnáním, špatným dýcháním, stresem a řadou dalších faktorů dochází k nedostatečné stimulaci a postupnému ochabnutí (vyhasínání těchto vrozených stereotypů). U jedinců se sedavým zaměstnáním, stejně jako u extrémně jednostranně zatížených (přetížených) sportovců, je zařazení cviků pro aktivaci HSS nutností před každým posilovacím tréninkem. Technika správného dýchání je nejdůležitějším prvkem při cvičení svalů HSSP. Správný nádech provádíme přímo do bránice, kontrolujeme, aby se nám nezvedal hrudník, dále máme uvolněná ramena a šíji. Usilujeme také o relaxační účinek, snažíme se příliš nesoustředit na nádech, neprovádíme jej křečovitě. Můžeme si pomoci představami, že nadechujeme příjemnou vůni VADNÉ DRŽENÍ TĚLA A SVALOVÉ DYSBALANCE Vadné držení těla je v současné době velmi častá porucha (postiženo je až 80% populace), charakterizována jako odchylka od fyziologických parametrů držení těla. Funkční poruchy mohou přejít v organické onemocnění. Poruchy řízení motoriky se mohou nacházet na centrálně nervové úrovni. Porucha má dvě příčiny: endogenní příčiny (které nejsou plně objasněny a mohou být i např. psychosomatického původu) a exogenní příčiny, které rozebereme podrobněji. Držení těla souvisí úzce s životním stylem. Lidé dne mají málo pohybové aktivity a i to málo bývá nerovnoměrně rozložené a má malou pohybovou pestrost. Sedavá zaměstnání způsobují pohybové stereotypy a zatížení stále stejných skupin kloubů a svalů) [13]. To má samozřejmě vliv svalový systém, 20

21 často je narušena rovnováha mezi jednotlivými svalovými skupinami a vzniká svalová dysbalance (systémová odchylka mezi dvěma systémy příčně pruhovaného svalstva), chabé držení (nižší napětí svalstva), plochá záda (nedostatečné zakřivení páteře), zvětšená hrudní kyfóza (kulatá záda a odstávající lopatky) se zvětšeným vyklenutím hrudní páteře, zvětšená bederní lordóza se zvětšeným prohnutím bederní páteře, skoliotické držení s vychýlením páteře do stran [11]. Důsledkem oslabení většiny svalů je nedostatečné zapojování do činnosti. Mezi nejčastěji oslabené svaly řadíme především ty, které jsou určeny k vykonávání určitého cíleného pohybu (tzv. svaly fázické) svaly pro pohyby volných částí končetin (především rotátory a extenzory ramene, extenzory lokte, kyčle, kolena, hlezna a nohy, extenzory prstů rukou a nohou). Tendenci k oslabení mají i další svaly pletence horní končetiny (svaly přitahující lopatky k hrudníku) a břišní svaly. Ovšem nejčastější problém představují svalové skupiny a svaly, které se podílejí na rozvoji držení páteře a trupu - oslabení fixátorů lopatek (malý a velký rombický, přední pilovitý sval), břišní svaly (především přímý) a hýžďové svaly (především velký a střední). Ke zkracování svalů nejčastěji dochází vlivem sedavého způsobu práce, kdy jsou končetiny flektovány a čímž dochází ke zkracování flexorů končetin ohybači kolene na zadní straně stehna - tzv. skupina hamstringů (dvojhlavý sval stehenní, poloblanitý a pološlašitý sval stehenní), ohybači kyčle (bedrokyčlostehenní sval a přímý sval stehenní), ohybači a přitahovači paže (prsní svaly), ohybači zápěstí a prstů rukou. Dále dochází ke zkracování svalů, které jsou aktivně zapojovány do udržení polohy člověka (hlavy a trupu) vsedě nebo vstoje. Jsou to tzv. svaly posturální: šíjové svaly, zdvihač lopatky, kývač hlavy, svaly kloněné, horní až střední části trapézových svalů, napřimovač páteře, čtyřhranný sval bederní, sval hruškový, přitahovače stehna, přímý sval stehenní, natahovač povázky stehenní, šikmý sval lýtkový [17]. Velice účinnou prevencí zde je cílený pohyb, pochopení principů správného držení těla, balanční cvičení, omezení svalové dysbalance a pohybová pestrost. Cílem je obnovit správné držení těla, tj. postoj, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním postavení vzhledem k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení svalů. Je to de facto způsob, jak se vyrovnat s gravitací a 21

22 jak udržet tělo v rovnováze [13,17]. Je třeba ještě podotknout, že správné držení těla je vždy individuálně odlišné. 1.4 ZÁSADY A CÍLE FUNKČNÍHO TRÉNINKU Pro bezpečné, rychlé a kvalitní osvojení techniky jednotlivých cvičení tohoto typu tréninku je nutno dodržovat zásady, které si v následující kapitole vymezíme. V druhé části prezentujeme hlavní cíle a přínos funkčního tréninku. Hlavní zásady: Trénink je vhodný úplně pro všechny (vrcholové sportovce, děti a mládež, maminky na mateřské, seniory) Při cvičení vycházet nejen z úrovně svého pohybového systému, ale i z celkového zdravotního stavu Samotnému cvičení by mělo předcházet uvolnění, protažení a nácvik správného dýchání Upřednostňovat kvalitu provedení pohybu před kvantitou Během cvičení nezapomínat pravidelně dýchat Cvičit pomalu, tahem, nikdy nepoužívat švihová cvičení Myslet při cvičení na vykonávaný pohyb a vnímat tělesné pocity Začít od základních, resp. jednoduchých cvičení, např. s menšími odpory (využití zpočátku váhy vlastního těla) a postupně se dostat až k složitějšímu cvičení (např. na nestabilních plošinách) V případě využití nestabilních plošin (Gym ball, BOSU, Overball) si zpočátku nafukovat pomůcku méně - čím je měkčí, tím je poloha stabilnější Postupnost při plánování složitosti cvičení Realizovatelnost tréninku z hlediska intenzity o objemu práce Prioritou, tedy i hlavním cílem tohoto typu tréninku je vytvoření funkčního svalového korzetu s důrazem na stabilizaci tělesného jádra. Správným provedením cviků (cvičení) vytváříme předpoklady k posílení svalů, které se 22

23 běžným cvičením na strojích příliš nezapojí. Výsledkem by měla být vyšší svalová rovnováha podporující rovnoměrné zatížení a zdravý rozvoj svalových skupin. Běžná populace funkční trénink ocení jako prevenci bolesti zad. Kromě tréninku samotných svalů dochází také k adaptačním změnám řídících funkcí. Správně fungující core přispívá nejen k lepší výsledkům v mnoha nejen sportovních odvětvích, disciplínách. Mezi další cíle patří [20]: Zvětšení integrity svalstva LPHC Zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů Zlepšení svalové rovnováhy Dosažení vyššího stupně neuromuskulární a biomechanické efektivity (zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami) Zlepšení svalové rovnováhy Stabilizace síly Přestavba svalové struktury jádra Velmi výrazně přispívá ke zrychlení poúrazové rekonvalescenci FUNKČNÍ TRÉNINK AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ Funkční trénink se využívá také ve sportu, zde však nesmí být živelný a nahodilý, tedy pouze výsledkem improvizačních schopností trenéra. Plánování a evidence vykonané tréninkové práce dává možnosti ke zpětnému odhalení kladů i nedostatků a následně umožňuje učinit opatření ke zlepšení tréninkového procesu. Plány tréninkových cyklů rozlišujeme dlouhodobé (více než jeden rok obvykle dva až čtyři roky), celoroční (tzv. makrocyklus), operativní (jednotlivá období či jejich části, tzv. mezocyklus, obvykle dva až osm týdnů; mezocyklus se skládá z několika mikrocyklů, které mají rozdílnou úlohu, zaměření i délku a vyznačují se vlnovitým průběhem zatěžování. V mezocyklu dochází k regulaci zatížení a tento cyklus je ovlivněn obdobím závodů a soutěží. Nejmenší jednotkou je mikrocyklus. Jedná se o relativně malý úsek tréninku (zpravidla 23

24 týden), tvořený několika tréninkovými jednotkami. Při tvorbě mikrocyklu je třeba přihlížet k těmto hlediskům: obsah tréninkových jednotek, velikost zatížení, aktuální stav trénovanosti, schopnost sportovce snášet zatížení a doba obnovy energetických rezerv [7, 20]. V celoročním tréninkovém cyklu (vychází z dlouhodobého perspektivního plánu) lze obsah tréninkové činnosti plánovat a hodnotit v předem nastavených tréninkových obdobích. Operativní plán na výše uvedená období nebo jejich části je východiskem pro plánování týdenních tréninkových cyklů. Týdenní cykly jsou realizovány příslušným počtem tréninkových jednotek. K vlastní přípravě na tréninkovou jednotku může sloužit tréninkový deník [7, 20]. Sestavení tréninkového plánů může být náročné, neboť samotné cvičení je limitováno jak časově, tak prioritou různých svalových partií. Optimální složení tréninku je pak nastaveno až po několikátém testovacím cvičení. Velmi důležitou součástí cvičení je evidence tréninkového zatížení. Řada chyb může pramenit z nesprávného plánování tréninku, které se nezakládá na skutečně odtrénované kvalitě a kvantitě, ale vychází z neúplné a nesystematické evidence tréninkového zatížení. Význam tréninkové evidence a jejího pečlivého vedení tkví v umožněno srovnání v rámci daného jedince. Je jasné, že není možné vytvořit jeden univerzální typ deníku, který by absolutně vyhovoval všem, proto je třeba při jeho navrhování přistoupit k některým kompromisům a snažit se udržet určitou míru volnosti. Jedná se zejména o předepsání speciálních tréninkových ukazatelů a testů. Neoddělitelnou součástí tréninkového plánu je regenerace. U cvičení musí být zařazena odpovídající regenerační činnost, musí jí být věnována patřičná pozornost a musí být vykonávána. Faktor regenerace prolíná prakticky celým životem, denním režimem i tréninkovým procesem, takže jej nelze explicitně zakalkulovat do vymezeného času, nebo dokonce hodnotit v procentech celkového času vymezeného na cvičení či trénink [13]. Regenerace vede k zotavení tělesných i duševních procesů, na které byly v předchozí fázi kladeny vyšší než obvyklé požadavky, u vrcholových sportovců mnohdy extrémně náročné požadavky. Pro méně sportujícího člověka je regenerací už např. standardní uspořádání běžného životního rytmu a denního 24

25 režimu. 2. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ POMOCÍ NOVODOBÝCH POMŮCEK Následující kapitola je zaměřena na definici pohybových schopností, jejich rozdělení a rozvíjení pomocí vybraných funkčních pomůcek. Metod zvýšení úrovně jednotlivých pohybových schopností je mnoho, v následujícím textu se seznámíte s těmi, které kombinují využití funkčních pomůcek TRX, BOSU, FLOWIN. Při tréninku a rozvoji pohybových schopností prostřednictvím cvičení s funkčními pomůckami lze uplatnit celou řadu sestav cviků. Standardně lze doporučit postup, kdy cvičenec zvolí jednu konkrétní sadu cvičení, po které následuje odpočinek, následně proběhne další cvičení. Tento přístup se doporučuje, pokud cvičenec velmi dobře a bez problémů sám zvládá jednotlivé cviky. Sekvence cviků a intenzita cviků se průběžně může zvyšovat, naopak přestávky na odpočinek zkracovat. Pro cvičení na námi vybraných pomůckách (TRX, BOSU, FLOWIN) lze přizpůsobit i řadu běžně používaných tradičních posilovacích cviků. Cvičení s těmito pomůckami nám poskytuje možnost neustále přizpůsobovat intenzitu a upravovat přechod mezi jednotlivými cviky a odpočinkem. Díky technické jednoduchosti nám také umožňují v daných časových intervalech rychlé změny v náročnosti cviků. V příliš obtížné pozici umožní cvičenci mírná úprava polohy těla pokračovat v cviční, aniž by byla narušena sekvence sestavy.[10] Rozvoj pohybových schopností je základem zdatnosti a má nezastupitelné místo ve sportu. Primárně se zaměřuje na stimulaci pohybových schopností sportovce. Hlavním cílem obecné kondiční přípravy je dosáhnout všestranného pohybového rozvoje. Pohybové schopnosti lze zjednodušeně definovat jako soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti. Všeobecně pohybové schopnosti dělíme na: koordinační a kondiční. 25

26 2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ Koordinační schopnosti jsou vázané na řízení a regulaci pohybu. V celé řadě sportů či pohybových aktivit se objevují nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, rovnováhu, rytmus, odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružné změny a přizpůsobení se, na přesnost provedení atd. V těchto případech je primární funkce CNS a nižších řídících center, energetické krytí pohybové činnosti zastupuje až roli druhotnou [6]. Koordinace je strukturou velmi složitá pohybová schopnost, která je tvořena dílčími schopnostmi, které se prakticky neprojevují samostatně, mají své zvláštnosti a jejich podíl na konkrétním pohybovém vzorci pohybové činnosti je rozdílný. Za nejdůležitější dílčí schopnosti jsou považovány: reakce, rovnováha, rytmus, prostorově-orientační schopnost, kinesteticko-diferenciační schopnost, sdružování, přestavba a flexibilita [11]. 2.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KONDIČNÍCH SCHOPNOSTÍ Kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře ovlivňovány metabolickými procesy. Realizace pohybu je determinována způsobem získávání a využívání energie. Pohyb je výsledkem prolínání vnitřních pohybových předpokladů, bioenergetiky pohybového výkonu, biochemických dějů, fyziologických funkcí a psychických projevů. Úroveň kondičních schopností je interpretována jako výsledek složitých vazeb a funkcí různých systémů organismu, jako výsledek procesu morfologicko- funkční adaptace [15]. Kondiční pohybové schopnosti lze dělit na silové, rychlostní a vytrvalostní. Rychlostní schopnosti Jde o pohyby v zásadě bez nebo pouze s minimálním odporem, pro které platí, že jsou charakterizovány vysokou až maximální rychlostí. Je vhodné rozlišovat rychlost reakční (v začátku pohybu), acyklickou (nejvyšší rychlost 26

27 jednotlivých pohybů), cyklickou (danou vysokou frekvencí opakujících se pohybů). Rychlost komplexní je dána kombinací předchozích. 7 Vytrvalostní schopnosti Jsou komplexem předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase. Dle doby zatížení hovoříme o vytrvalosti: Dlouhodobá Střednědobá Krátkodobá Rychlostní Silové schopnosti Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí. Rozdělení síly : Síla absolutní (maximální), jako schopnost spojená s překonáváním nejvyššího možného odporu, může být realizována při činnosti dynamické (koncentrické, excentrické) nebo statické. Síla rychlá a výbušná (explosivní), jako schopnost spojená s překonáváním nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostní, může být realizována při dynamické (koncentrické) svalové činnosti. Síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována při dynamické nebo statické svalové činnosti. 7 zdroj <URL [cit ]) 27

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity pro zdravé srdce PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity upravují krevní tlak, snižují riziko ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Výběr se řídí tím, zda již nějakou aktivitu

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. OMEZENÍ POHYBLIVOSTI PÁTEŘE BOLESTIVOST ZAD A KRKU V ZÁVISLOSTI NA DRUHU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA VENKOVĚ A VE MĚSTECH Bc. Petr Zouhar Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. ŠKOLY

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!!

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!! KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ = soubor jednotlivých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého náčiní (švihadlo, ručník, polštář apod.) a nářadí (žebřiny, židle,

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více