PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze"

Transkript

1 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze

3 Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 127 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 129 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 3. Senátní tisk č. 130 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4. Senátní tisk č. 114 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5. Senátní tisk č. 67 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března Senátní tisk č. 111 Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce Senátní tisk č. 117 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 8. Senátní tisk č. 125 Návrh zákona o platebním styku 9. Senátní tisk č. 126 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 10. Senátní tisk č. 131 Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen 11. Senátní tisk č. 132 Návrh zákona daňový řád 12. Senátní tisk č. 133 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 13. Senátní tisk č. 135 Návrh zákona o pojišťovnictví 14. Senátní tisk č. 136 Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví 15. Senátní tisk č. 140 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 16. Senátní tisk č. 141 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1

4 17. Senátní tisk č. 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 18. Senátní tisk č. 68 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze 19. Senátní tisk č. 71 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna Senátní tisk č. 110 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. K 049/07 Sdělení Komise: Evropský finanční dohled 22. Senátní tisk č. 116 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 23. Senátní tisk č. 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 24. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 25. Senátní tisk č. M 042/07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV 26. Senátní tisk č. M 043/07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV 27. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. a 19. června 2009 v Bruselu 28. Senátní tisk č. 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 29. Senátní tisk č. 139 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 2

5 30. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 31. Senátní tisk č. 118 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 32. Senátní tisk č. 145 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 33. Senátní tisk č. K 046/07 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM (2005) Senátní tisk č. 122 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 35. Senátní tisk č. 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 36. Senátní tisk č. 109 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 37. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 38. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 3

6 39. Senátní tisk č. 119 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 40. Senátní tisk č. 146 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 41. Senátní tisk č. 113 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu 42. Senátní tisk č. 123 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 43. Senátní tisk č. 121 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 44. Senátní tisk č. 112 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 45. Senátní tisk č. 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 46. Senátní tisk č. 150 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 4

7 7. funkční období Obsah 9. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 22. července 2009 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 127 Ministr životního prostředí Ladislav Miko... 2 Senátor Pavel Eybert... 3 Usnesení schváleno... 5 Senátor Tomáš Julínek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 129 Ministr životního prostředí Ladislav Miko... 6 Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Schwarzenberg Ministr životního prostředí Ladislav Miko Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Horník Senátor Pavel Eybert Senátor Ivo Bárek Senátor Vladimír Dryml Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Bedřich Moldan Senátor Jiří Čunek Senátorka Alena Venhodová Senátor Ivo Bárek Ministr životního prostředí Ladislav Miko Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Eybert Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart I

8 Ministr životního prostředí Ladislav Miko Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí Ladislav Miko Senátor Karel Šebek Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 130 Ministr životního prostředí Ladislav Miko Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Senátor Tomáš Julínek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony senátní tisk č. 114 Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka Senátor Radek Sušil Místopředseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Pavel Čáslava Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Tomáš Julínek Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka Senátor Radek Sušil Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007 senátní tisk č. 67 Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka Senátor Pavel Čáslava Senátor Vladimír Dryml Senátorka Daniela Filipiová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Čáslava Senátorka Daniela Filipiová Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka Usnesení schváleno Senátor Tomáš Julínek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch 6. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 senátní tisk č. 111 II

9 Ministr financí Eduard Janota Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Vladimír Dryml Ministr financí Eduard Janota Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 117 Ministr financí Eduard Janota Senátor Jiří Stříteský Usnesení schváleno Návrh zákona o platebním styku senátní tisk č. 125 Ministr financí Eduard Janota Senátor Igor Petrov Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku senátní tisk č. 126 Ministr financí Eduard Janota Senátor Igor Petrov Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Vladimír Dryml Ministr financí Eduard Janota Usnesení schváleno Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen senátní tisk č. 131 Ministr financí Eduard Janota Senátor Jiří Stříteský Usnesení schváleno Návrh zákona daňový řád senátní tisk č. 132 Ministr financí Eduard Janota Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Pakosta Senátor Adolf Jílek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátor Petr Pakosta Ministr financí Eduard Janota Senátorka Soňa Paurtová Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu senátní tisk č. 133 Ministr financí Eduard Janota III

10 Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Adolf Jílek Ministr financí Eduard Janota Senátorka Soňa Paukrtová Usnesení schváleno Návrh zákona o pojišťovnictví senátní tisk č. 135 Ministr financí Eduard Janota Senátor Jiří Bis Ministr financí Eduard Janota Usnesení schváleno Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví senátní tisk č. 136 Ministr financí Eduard Janota Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Čunek Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony senátní tisk č. 140 Ministr financí Eduard Janota Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jan Horník Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Čunek Senátor Petr Vícha Senátor Jan Horník Ministr financí Eduard Janota Senátor Alexandr Vondra Senátor Jiří Čunek Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Bis Senátor Jan Horník Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Petr Vícha Senátor Vítězslav Jonáš Usnesení schváleno Senátor Igor Petrov Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 141 Ministr financí Eduard Janota Senátor Igor Petrov Usnesení schváleno IV

11 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 142 Ministr financí Eduard Janota Senátor Petr Pakosta Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Pakosta Ministr financí Eduard Janota Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze senátní tisk č. 68 Ministr financí Eduard Janota Senátor Josef Řihák Senátor Vladimír Dryml Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009 senátní tisk č. 71 Ministr financí Eduard Janota Senátorka Liana Janáčková Senátor Jaroslav Sykáček Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 110 Ministr financí Eduard Janota Senátorka Liana Janáčková Usnesení schváleno Sdělení Komise: Evropský finanční dohled senátní tisk č. K 049/07 Ministr financí Eduard Janota Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Igor Petrov Ministr financí Eduard Janota Senátor Luděk Sefzig V

12 Senátorka Jana Juřenčáková Usnesení schváleno Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 116 Ministr vnitra Martin Pecina Senátor Jaromír Jermář Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Lajtoch Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 120 Ministr vnitra Martin Pecina Senátor Karel Korytář Senátorka Marta Bayerová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 134 Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Senátor Jiří Oberfalzer Usnesení schváleno Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV senátní tisk č. M 042/07 Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Pavel Lebeda Senátor Tomáš Grulich Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Kubera Senátor Pavel Lebeda Usnesení schváleno Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV senátní tisk č. M 043/07 VI

13 Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Senátor Pavel Lebeda Senátor Tomáš Grulich Usnesení schváleno den schůze 23. července 2009 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Tomáš Julínek Senátor Marcel Chládek Usnesení schváleno Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. a 19. června 2009 v Bruselu Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Oberfalzer Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Venhodová Senátor Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Tomáš Töpfer Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony senátní tisk č. 137 Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Žák Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 139 Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Josef Řihák Senátor Jiří Lajtoch VII

14 Usnesení schváleno Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Senátor Pavel Eybert Senátor Jan Horník Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Čunek Senátor Tomáš Julínek Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Senátor Pavel Eybert Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jan Horník Senátor Jan Hajda Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 118 Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Adolf Jílek Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 145 Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Čunek Senátor Karel Šebek Usnesení schváleno Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 VIII

15 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM (2005) 628 senátní tisk č. K 046/07 Ministr zemědělství Jakub Šebesta Senátorka Alena Venhodová Senátor Bedřich Moldan Senátor Jiří Bis Usnesení schváleno Senátor Karel Kapoun Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 122 Poslanec Ludvík Hovorka Senátor Miloš Janeček Senátor Tomáš Julínek Senátor Miloš Janeček Senátor Vladimír Dryml Senátor Tomáš Julínek Senátorka Alena Palečková Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Janeček Senátorka Alena Venhodová Senátorka Alena Palečková Senátor Tomáš Julínek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Julínek Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Tomáš Julínek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch Poslanec Ludvík Hovorka Senátor Miloš Janeček Předseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Janeček Senátor Tomáš Julínek Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Julínek Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Miloš Janeček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Tomáš Julínek Senátor Miloš Janeček Poslanec Ludvík Hovorka Senátor Miloš Janeček Usnesení schváleno IX

16 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 115 Poslanec Petr Nečas Senátorka Daniela Filipiová Senátorka Jana Juřenčáková Poslanec Petr Nečas Usnesení schváleno Senátor Petr Vícha Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 109 Poslankyně Zdeňka Horníková Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Žák Senátor Vlastimil Balín Senátor Jiří Čunek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Žák Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Nedoma Senátor Jiří Čunek Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Žák Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Jiří Čunek Poslankyně Zdeňka Horníková Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Žák Senátor Pavel Eybert Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 128 Poslanec Oldřich Vojíř Senátor Jiří Nedoma X

17 Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Škaloud Senátor Petr Vícha Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vlastimil Balín Senátor Karel Korytář Poslanec Oldřich Vojíř Senátor Jiří Nedoma Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vlastimil Balín Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jiří Nedoma Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Poslanec Oldřich Vojíř Senátor Jiří Nedoma Poslanec Oldřich Vojíř Usnesení schváleno Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Richard Svoboda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministr dopravy Gustáv Slamečka Senátor Jiří Nedoma Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Čunek Senátor Jan Horník Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Stříteský Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr dopravy Gustáv Slamečka Senátor Jiří Nedoma XI

18 Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 119 Poslanec Michal Doktor Senátor Jiří Stříteský Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jiří Čunek Poslanec Michal Doktor Senátor Jiří Stříteský Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 146 Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Jaroslav Sykáček Usnesení schváleno Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředseda Senátu Jiří Liška Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu senátní tisk č. 113 Poslanec Petr Krill Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Senátor Richard Svoboda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 123 Poslanec Boris Šťastný Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jaroslav Kubera (Projednávání bodu přerušeno.) 3. den schůze 24. července 2009 XII

19 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Petr Pithart (Pokračování projednávání přerušeného bodu.) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 123 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Vladimír Dryml Senátorka Alena Palečková Senátorka Jana Juřenčáková Poslanec Boris Šťastný Senátor Miroslav Nenutil Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 121 Senátor Karel Korytář Senátorka Hana Doupovcová Senátorka Alena Venhodová Senátor Jaroslav Sykáček Senátorka Marta Bayerová Senátorka Hana Doupovcová Senátor Vlastimil Balín Senátorka Alena Venhodová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Karel Šebek Senátor Petr Pakosta Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Ivo Bárek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Korytář Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 112 Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Bis Senátor Jan Horník Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Jan Horník Senátor Ivo Bárek XIII

20 Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Nenutil Senátor Petr Vícha Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony senátní tisk č. 143 Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Žák Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Palečková Senátor Jiří Čunek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jaroslav Kubera Předseda Senátu Přemysl Sobotka Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Miroslav Antl Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Žák Senátor Miroslav Antl Předseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů senátní tisk č. 150 Senátor Jiří Žák Senátor Petr Pakosta Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Nedoma Senátor Karel Korytář Usnesení schváleno Závěr 9. schůze v 7. funkčním období XIV

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více