Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze

4

5 Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 16. a 17. prosince Senátní tisk č. 322 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna Senátní tisk č. 377 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 4. Senátní tisk č. 378 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 5. Senátní tisk č. 374 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 334 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) 7. Senátní tisk č. 347 Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok Senátní tisk č. 316 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě 9. Senátní tisk č. 319 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze 10. Senátní tisk č. 320 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu 11. Senátní tisk č. 379 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 1

6 zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 12. Senátní tisk č. 315 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie 13. Návrh usnesení Senátu k zpětvzetí senátního návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) sněmovní tisk č Senátní tisk č. 372 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a Senátní tisk č. 373 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 16. Senátní tisk č. 375 Návrh zákona o finančním zajištění 17. Senátní tisk č. 376 Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění 18. Senátní tisk č. 103 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č o rozšíření investičního mandátu 19. Senátní tisk č. 307 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót 20. Senátní tisk č. 313 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů 21. Senátní tisk č. 329 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie 22. Evropský senátní tisk č. K 129/07 Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví 2

7 23. Evropský senátní tisk č. K 122/07 Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky 24. Senátní tisk č. 341 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států 25. Senátní tisk č. 325 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března Senátní tisk č. 327 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června Senátní tisk č. 321 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 28. Senátní tisk č. 371 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 29. Senátní tisk č. 317 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě 30. Senátní tisk č. 318 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě 31. Senátní tisk č. 337 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)týkajícímu se elektronického nákladního listu" 32. Senátní tisk č. 338 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích 33. Senátní tisk č. 342 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna Senátní tisk č. 380 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 3

8 pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 35. Senátní tisk č. 328 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 36. Senátní tisk č. 331 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 37. Senátní tisk č. 335 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 38. Senátní tisk č. 336 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 39. Senátní tisk č. 8 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů výboru Senátu 4

9 8. funkční období Obsah 2. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. prosince Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady ve dnech 16. a 17. prosince Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 2 Senátor Luděk Sefzig... 5 Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 7 Senátor Luděk Sefzig Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 (senátní tisk č. 322) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg... 9 Senátor Václav Koukal... 9 Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 377) Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Senátor Tomáš Kladívko Senátor Richard Svoboda Senátor Jaromír Štětina Senátor Jan Žaloudík Senátor Radek Sušil Senátor Vladimír Dryml I

10 Senátor Petr Bratský Senátor Tomáš Grulich Senátor Luděk Sefzig Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Antl Senátor Petr Vícha Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Senátor Tomáš Kladívko Senátor Radek Sušil Senátor Jan Žaloudík Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Senátor Tomáš Kladívko Senátor Jaromír Štětina Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony (senátní tisk č. 378) Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Senátor Petr Vícha Senátorka Alena Dernerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Stanislav Juránek Senátor Vladimír Dryml Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Senátor Petr Vícha Senátor Stanislav Juránek Senátor Stanislav Juránek Senátor Petr Vícha Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 374) Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Senátor Tomáš Kladívko Senátorka Eva Richtrová II

11 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Senátor Stanislav Juránek Senátor Jaroslav Kubera Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Richard Svoboda Senátor Jaroslav Doubrava Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Tomáš Kladívko Senátor Jaroslav Kubera Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) (senátní tisk č. 334) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009 (senátní tisk č. 347) Naděžda Kavalírová Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Hana Doupovcová Místopředseda Senátu Petr Pithart Naděžda Kavalírová Senátor Miroslav Nenutil Naděžda Kavalírová Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě (senátní tisk č. 316) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České III

12 republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze (senátní tisk č. 319) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu (senátní tisk č. 320) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaromír Štětina Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Jaromír Štětina Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 379) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Čunek Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jan Hajda Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Čunek Senátor Jan Horník Senátor Adolf Jílek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jaroslav Palas Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miroslav Krejča Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Vladimír Dryml IV

13 Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Čunek Senátor Richard Svoboda Senátor Jan Horník Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Čunek Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Čunek Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (senátní tisk č. 315) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Karel Šebek Senátor Jaroslav Sykáček den schůze 9. prosince Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh usnesení Senátu k zpětvzetí senátního návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) sněmovní tisk č Senátor Jiří Dienstbier místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková V

14 Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Grulich Senátor Pavel Lebeda Senátor Jaromír Štětina Senátor Petr Bratský Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miloš Vystrčil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Senátor Jaromír Jermář Senátor Václav Homolka Senátor Jan Horník Senátor Richard Svoboda Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012 (senátní tisk č. 372) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 373) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Pakosta Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Pakosta Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona o finančním zajištění (senátní tisk č. 375) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (senátní tisk č. 376) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš VI

15 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č o rozšíření investičního mandátu (senátní tisk č. 103) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Karel Korytář Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Karel Korytář Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót (senátní tisk č. 307) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Bis Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů (senátní tisk č. 313) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Pavel Lebeda Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie (senátní tisk č. 329) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek VII

16 22. Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví (evropský senátní tisk č. K 129/07) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jiří Bis Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (evropský senátní tisk č. K 122/07) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Krejča Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Krejča Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států (senátní tisk č. 341) Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Lajtoch Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vladimír Dryml Senátorka Jana Juřenčáková Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Senátor Richard Svoboda Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010 (senátní tisk č. 325) Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Senátor Miroslav Nenutil Senátor Vladimír Dryml Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010 (senátní tisk č. 327) Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Senátorka Božena Sekaninová VIII

17 Senátor Vladimír Dryml Senátor Tomáš Kladívko Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Senátor Vladimír Dryml Senátorka Božena Sekaninová Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (senátní tisk č. 321) Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Senátorka Hana Doupovcová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 371) Poslanec Jan Husák Senátor Karel Korytář Senátor Jan Horník Poslanec Jan Husák Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Žaloudík Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Poslanec Jan Husák Senátor Karel Korytář Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě (senátní tisk č. 317) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Petr Pakosta Senátor Jaromír Štětina Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě (senátní tisk č. 318) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Petr Pakosta IX

18 Senátor Jaromír Štětina Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícímu se elektronického nákladního listu" (senátní tisk č. 337) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Karel Korytář Senátor Vladimír Dryml Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích (senátní tisk č. 338) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Karel Korytář Senátor Vladimír Dryml Senátor Stanislav Juránek Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě, podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (senátní tisk č. 342) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Adolf Jílek Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 380) Senátor Karel Korytář X

19 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Pakosta Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 328) Senátor Jan Hajda Senátor Vítězslav Jonáš Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Vítězslav Jonáš Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 331) Senátor Marcel Chládek Senátor Jaromír Jermář Senátor Petr Bratský Senátor Miroslav Krejča Senátor Karel Šebek Senátor Jan Horník Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Bratský Senátor Vladimír Dryml Senátor Marcel Chládek Senátor Jaromír Jermář Senátor Marcel Chládek Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 335) Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Pakosta Senátorka Marta Bayerová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jan Horník Senátor Vladimír Dryml XI

20 Senátor Petr Vícha Senátor Jan Horník Senátor Petr Pakosta Senátor Stanislav Juránek Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Pakosta Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 336) Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Vícha Senátor Stanislav Juránek Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Jiřina Rippelová Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2011 (senátní tisk č. 8) Senátor Jan Hajda Senátor Jaroslav Doubrava Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Hajda Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů výboru Senátu Senátor Richard Svoboda Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková XII

21 Těsnopisecká zpráva z 2. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. prosince 2010 (Jednání zahájeno v 9.01 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 2. schůzi Senátu. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pátek 19. listopadu Z dnešní schůze se omluvili senátoři Otakar Veřovský, Jiří Lajtoch a pro nemoc Jiří Dienstbier. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pro vaši informaci ještě připomenu, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby se ověřovatelkami 2. schůze Senátu staly senátorka Miluše Horská a senátorka Soňa Paukrtová. Návrh na ověřovatelky jsem přednesl. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Nikoho nevidím, ani není přihlášen elektronicky. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 2. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že při hlasování č. 1 bylo registrováno 60 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí bylo 31.Pro návrh se vyslovilo všech 60, proti tedy nikdo. Návrh byl přijat. Ověřovatelkami této schůze Senátu byly určeny senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 2. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Přihlášen je pan místopředseda Přemysl Sobotka. Prosím. 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, nebudu samozřejmě protestovat proti doplnění pořadu, protože včera jsem na schůzi Organizačního výboru byl jeden z těch, který pro to zvedl ruku. Ale navrhuji, aby bod č. 16, který je také součástí doplněného a upraveného návrhu 1

22 pořadu, to znamená "stáhnutí" zákona o třetím odboji z Poslanecké sněmovny, byl hlasován samostatně. Předseda Senátu Milan Štěch: Ano, žádosti bude samozřejmě vyhověno v souladu s jednacím řádem. Táži se, kdo další se chce vyjádřit k pořadu a navrhnout změny či doplnění? Není tomu tak. Děkuji vám a můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu schůze. Jako první proběhne hlasování o bodu č. 16 Návrh usnesení Senátu ke zpětvzetí senátního návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) sněmovní tisk č Kdo je pro, aby tento bod zůstal na pořadu 2. schůze Senátu? Takto byl návrh pana místopředsedy Sobotky formulován, nebyl formulován jinak. Budeme hlasovat o tom, kdo je pro, aby tento bod na pořadu schůze zůstal. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. V hlasování č. 2 registrováno 64 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí 33, pro návrh 42, proti 19. Návrh byl schválen tak, že tento bod zůstane na pořadu naší schůze, pokud schválíme pořad celé schůze en bloc, jak o něm budeme následně hlasovat. Znovu opakuji pro srozumitelnost. Pan místopředseda navrhl, aby se o tomto bodu hlasovalo zvlášť. On nenavrhl stažení z dnešní schůze. V duchu tohoto usnesení naše hlasování proběhlo. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu programu schůze jako celku, a to ve znění předchozího usnesení, tzn. en bloc budeme hlasovat o programu, tak jak byl navržen Organizačním výborem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh programu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 3 bylo registrováno 66, pro návrh se vyslovilo 51, proti 10, kvórum pro přijetí bylo 34, návrh programu naší schůze byl schválen. Děkuji vám. Nyní budeme projednávat bod, kterým je 1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady ve dnech 16. a 17. prosince 2010 S informací vystoupí v zastoupení předsedy vlády ČR Petra Nečase pan ministr Alexandr Vondra. Pane ministře, prosím vás o úvodní slovo. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení premiéra uvedl tradiční informační bod, který se týká Evropské rady, která se tentokrát bude konat ve dnech prosince, tak jako vždy v Bruselu. V prvé řadě chci upozornit, že tato Evropská rada bude náročná jak z procedurálního, tak i časového hlediska, a to zejména vzhledem k možnému mimořádnému jednání ECOFINu, které je předběžně plánováno ve stejný den konání Evropské rady, tj. 16. prosince. 2

23 Rovněž posunutí termínu jednání Rady pro všeobecné záležitosti onoho GAERCu, která projedná návrh závěrů Evropské rady z 13. na 14. prosince, zužuje časový prostor na přípravu mandátu na Evropskou radu. A nyní k samotnému aktuálnímu tématu. Návrh závěrů Evropské rady jsme obdrželi večer. Příprava závěrů je zatím stále v počáteční fázi a vyvrcholí až během příštího týdne. Na úrovni Evropské unie je návrh poprvé projednáván dnes na COREPERu. Následně bude návrh rozeslán v nové verzi a pak bude projednán na Radě pro všeobecné záležitosti. Program tak, jak je stanoven, nepřináší žádná zásadní překvapení. Návrh obsahuje dvě hlavní témata, pokud jde o závěry. Za prvé hospodářskou politiku, za druhé vnější vztahy. Nejprve to důležitější, k hospodářské politice. Hlavním a pravděpodobně i nejsledovanějším úkolem prosincové rady bude rozhodnout o základních obrysech evropského mechanismu stability, ESM, Europaens Stability Mechanism. Jeho obrysy se objevily v prohlášení euroskupiny, tedy ministrů financí eurozóny z 28. listopadu. Rovněž byly naznačeny delegacím členských států na bilaterálních konzultacích jak s komisí, tak s kabinetem předsedy Evropské rady Van Rompuyem. Mechanismus by měl být mj. založen na existujícím evropském nástroji pro finanční stabilitu na ochranném valu, který byl schválen v květnu letošního roku. Měl by se týkat tedy pouze států eurozóny, to je důležité. A v jednotlivých případech do něj zřejmě bude zapojen i soukromý sektor. Prohlášení euroskupiny bylo představeno komisařem Rehnem a předseda Van Rompuy se nechal slyšet, že jeho hlavní obrysy budou následně zohledněny v návrhu na změnu smlouvy, kterou předloží prosincové Evropské radě. Žádné další informace o podobě mechanismu tedy již pravděpodobně zveřejňovány předem nebudou. Změna smlouvy by měla umožnit zakotvení stálého mechanismu stability a měla by proběhnout zjednodušeným způsobem pro změny smluv, tedy na základě té tolik diskutované pasarely v minulosti, co jsme tu vedli debaty. Česká republika považuje toto jednání a toto téma za velmi zásadní. I když se má v prvé řadě týkat členů eurozóny. Pravidelně se jím zabývá vláda, ministerstvo financí, kde mu připravilo rámcovou pozici České republiky, kterou jsme na úrovní vládního výboru schvalovali včera večer. I když Česká republika není členem eurozóny, její stabilita je pro nás navýsost důležitá, a je proto i v našem zájmu, umožnit jejím členům, tedy členům eurozóny si takový stálý mechanismus stability vytvořit. V našem zájmu i vzhledem k číslům o zahraničním obchodu, číslům o vývoji ekonomiky, je nepochybně, aby eurozóna byla stabilní. Tomu musí odpovídat podoba stabilizačního mechanismu, který by neměl garantovat morální hazard, ať už ze strany investorů, anebo jednotlivých států. S ohledem na to, že Česká republika je dlouhodobě ve skupině rozpočtově odpovědných států, neměla by podporovat mechanismus, který by v budoucnosti vedl k transferové nebo fiskální unii, protože taková situace by samozřejmě měla za následek, že ti, kdo jsou fiskálně odpovědní, budou více doplácet na ty, kteří odpovědní nejsou. Proto je v našem zájmu vytvoření systému řízeného bankrotu a restrukturalizaci dluhu včetně zahrnutí soukromého sektoru. Česká republika by měla jednoznačně podpořit návrhy na konkrétnější znění nových ustanovení smlouvy, a to tak, aby znemožňovala experimenty, jako je např. vydávání eurobondů či nakupování státních dluhů ze strany Evropské unie. Proto můžeme podpořit zakotvení následujících kritérií, poskytování pomoci ze 3

24 záchranného systému. Bude ohrožena eurozóna jako celek, půjde o možný poslední prostředek a bude zahrnut soukromý sektor, a také, a to chci podtrhnout, pro nás důležité Mezinárodní měnový fond. Stejně tak Česká republika může podpořit mezivládní systém spolupráce s nižší mírou zapojení unijních institucí, které spíše preferují systém uvedených experimentů a tendují k vytváření transferové a fiskální unie. Druhým tématem v oblasti hospodářské politiky je zpráva o zohlednění systémových penzijních reforem při naplňování Paktu stability a růstu, kterou by měla předložit členům Evropské rady Rada ECOFINu. Obecně panuje shoda na tom, že v hodnocení provádění paktu budou zohledněny náklady na penzijní reformu. Není ovšem shoda na tom, jak dlouho a do jaké míry by měly být tyto náklady zohledňovány. Polsko podporované Maďarskem trvá na trvalém zohledňování nákladů penzijní reformy, a to v plné výši, s čímž ostatní státy nesouhlasí. Proto zatím nebyla nalezena shoda na textu zprávy. Je však avizována potřeba najít řešení na posledním ECOFINu tak, aby se toto řešení nepřenášelo na Evropskou radu. Nakonec se tam ale stejně asi přenese. Česká republika stávající zohlednění nákladů penzijních reforem, jak bylo zapracováno zohlednění nákladů; my to zohledníme, tak jak bylo zapracováno do návrhu příslušné legislativy. Domníváme se však, že by bylo vhodné, prodloužit navrhovanou dobu započítávání nad pětileté období, protože penzijní reforma vyvolává daleko déle trvající náklady. Podle závěru říjnové Evropské rady by se prosincová diskuse mohla zaměřit také na to, jak může rozpočet EU reflektovat fiskální konsolidaci prováděnou členskými státy. Nyní pár slov k vnějším vztahům, tedy druhému tématu Rady. V této oblasti půjde na Evropské radě o zhodnocení vztahů unie se strategickými partnery, tedy úkol, který mimořádná Evropská rada ze září 2010 zadala vysoké představitelce Ashtonové. Závěry říjnové Evropské rady zdůraznily nutnost, aby Evropská unie vystupovala navenek, a obzvláště ve vztazích s klíčovými aktéry, více strategicky. Unie by si měla předem stanovit strategické směry pro klíčové události, jako jsou třeba summity. Rada se rozhodla, že bude v budoucnosti pravidelně projednávat nadcházející klíčové události v oblasti vnějších vztahů s cílem dopředu pro tyto stanovit obecné směry a klíčová poselství. Česká republika obecně vítá debatu o strategických partnerstvích unie i zapojení Rady do procesu formulace obecných směrů pro plánované summity a další významná setkání. Je pro nás důležité, aby vztahy unie se strategickými partnery byly komplexní a měly také normativní nebo hodnotovou dimenzi. Vztah s nimi by neměl být založen jen na ekonomické spolupráci a obchodu. Unie by se mezi svými strategickými partnery měla naučit rozlišovat, některé země, s nimiž máme takové partnerství, sdílejí naše hodnoty a úzce s námi mezinárodně spolupracují na řešení různých globálních problémů. S jinými nás takové hodnoty až tak nespojují a praktická spolupráce je zaměřena především na obchod. Nový formát společné zahraniční a bezpečnostní politiky není sám o sobě zárukou nové a efektivnější evropské zahraniční politiky či lepšího prosazování evropských zájmů na mezinárodní scéně. Unie by proto neměla mít přehnaná očekávání, její strategičtější angažmá na mezinárodní scéně je třeba budovat 4

25 dlouhodobě. Klíčové je ustanovení evropské služby vnější činnosti a její efektivní nastavení spolupráce s jednotlivými členskými státy. Jak jistě sledujete, jde to těžce, zejména proto, že není ještě schválen unijní rozpočet. Vážený pane předsedo, senátorky a senátoři, děkuji vám za pozornost a jsem samozřejmě připraven zodpovědět vaše dotazy. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane navrhovateli. Prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Nejprve určíme zpravodaje. Navrhuji, aby se jím stal senátor Luděk Sefzig, předseda výboru pro záležitosti EU, kterého se zároveň ptám, zda se svou navrhovanou rolí souhlasí. Ano, je tomu tak. Budeme o tomto návrhu hlasovat. V sále je přítomno 65 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 33. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové č. 4 bylo registrováno 66, kvorum 34, pro návrh se vyslovilo 64, proti nikdo. Návrh byl schválen. Nyní má slovo pan předseda výboru pro záležitosti EU senátor Luděk Sefzig, prosím, pane senátore. Senátor Luděk Sefzig: Hezké dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo, paní senátorky, páni senátoři, vám děkuji za důvěru. Protože pan ministr velice podrobně představil přípravu vlády na jedno z velmi důležitých setkání Evropské rady, dovolím si položit pouze otázky. Možná se ještě odvolám na tři výborová usnesení. To první bylo z roku 2005, kdy jsme upozorňovali v souvislosti se stabilitou eura, s Paktem stability a růstu, na to, že je zapotřebí euro zachovat v co nejstabilnější formě. A to z toho důvodu, že euro eurozóna je hodnotou sui generis, je hodnotou sama o sobě, je atraktivní pro investory, a proto také euro eurozóna byla atraktivní pro jiné trhy. Vzpomeňme, že v té době, kdy ještě nebyla krize, eurozóna přitahovala investory ze západu, ze Spojených států amerických i ze zemí východních. A to se bohužel tak úplně nedělo. Evropská unie nejenom těmi statistickými metodami vykazování, ale i tolerancí k vlastním nedostatkům při naplňování maastrichtských kriterií rozvolnila stabilitu eurozóny a ta hodnota sui generis nebyla taková. To už bylo jedno usnesení z roku Další dvě usnesení, na která bych rád upozornil v souvislosti s tímto bodem, je, že vláda jistě zaregistrovala usnesení Senátu při jednání Visegrádské čtyřky, při kterém jsme navrhovali, a Visegrádská čtyřka také přijala, aby byly započítávány důchodové reformy právě do těch výkaznických procesů při hodnocení jednotlivých v našem případě je to přístupových podmínek finanční stability euro, jinde jsme upozorňovali na to, aby důchodové reformy byly spíše k té polské míře, tedy aby byly započítávány více let, delší dobu. Myslím si, že pětileté období, o kterém nás informoval pan ministr, je dobou dobrou, minimálně na finanční perspektivu je dobré svázat stabilitu a výpočty eurozóny, započítávat důchodové reformy do hodnocení, do těch tzv. maastrichtských kriterií. A to z toho důvodu, že je to dostatečná doba k tomu, aby byl čas alespoň na zahájení důchodových reforem. Polsko a Maďarsko chtějí započítávat trvale. Ale uvědomme si, že i toto započítávání důchodové reformy způsobuje do určité míry rozvolnění a tvrdost Paktu stability a růstu. To je také důležitá poznámka. A nyní bych položil jenom otázky. Mám otázku, jakým způsobem si vláda představuje a Evropská rada předkládá, že bude působit do soukromého sektoru, aby docházelo ke stabilitě eurozóny, jestli se to týká jenom bankovního sektoru, anebo jestli se to týká veškerých soukromých producentů. 5

26 Další otázka, kterou mám, je v souvislosti s tím, jakou vláda zvolí proceduru, zdali bude postupovat zjednodušenou revizí smlouvy na základě článku 48 odst. 6 smlouvy, bude-li tedy dožadovat aktivní kladný postoj obou komor, tak jak máme ve znění jednacích řádů, nebo druhou možnost, která vychází z některých prohlášení v souvislosti s uzavíráním koaliční smlouvy, že při předávání pravomocí směrem do EU bude vláda podporovat vytvoření referenda. Zajímá mě tedy, jestli půjdeme tou procedurou, tak jak máme jednací řády, zjednodušenou procedurou, řeknu to klauzule flexibility, anebo zdali bude vyhlášeno referendum na změnu smlouvy, která se bude týkat pevnějšího dohledu na finanční stabilitu. To jsou tedy moje otázky. Jinak třetí otázku, kterou jsem měl připravenou, už pan ministr zodpověděl. Musím říci, že osobně jsem potěšen tím, že Česká republika se bude aktivně účastnit stability eurozóny, protože si myslím, že je to postoj strategicky správný z toho důvodu, že náš průmysl a naše ekonomika je z 80 procent závislá na eurozóně. To jsou tedy moje dvě otázky, myslím si, že větší komentář nebyl zapotřebí. Děkuji vám za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane senátore, a prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, sledoval rozpravu a zaznamenával případné další návrhy, abyste se k nim mohl po skončení rozpravy vyjádřit. Přišly další dvě omluvy z dnešního jednání. Omlouvá se pan senátor Tomáš Jirsa a paní senátorka Daniela Filipiová. A nyní otevírám rozpravu. Kdo se hlásí? Paní místopředsedkyně Alena Gajdůšková, prosím. Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, budu hovořit jenom velice krátce, ale chci vyjádřit velikou nespokojenost se způsobem, jakým se zabýváme mandátem na jednání Evropské rady. Sám pan ministr ve své předkládací zprávě řekl, že nadcházející Evropská rada bude velmi důležitá. Těmi základními tématy jsou hospodářská politika EU a vnější vztahy EU. My se ale v této chvíli máme vyjadřovat k něčemu a máme brát na vědomí něco, ale nevíme vlastně co, protože sám pan ministr řekl, že mandát byl schválen, pozice vlády byla schválena včera večer v evropském výboru. A abyste věděli, tak evropský výbor, o kterém pan ministr mluvil, je v podstatě expertní sbor úředníků. To neproběhlo politickou diskusí. Jestliže tedy jako horní komora Parlamentu ČR se máme k něčemu vyjadřovat, tak bychom minimálně tuto pozici, toto stanovisko měli znát. Není také úplně jednoduchá, a myslím si, že by si zasloužila velkou diskusi, pozice k důchodové reformě, k nákladům penzijních reforem ve vztahu k Paktu stability. V České republice se může jednat o 50 mld. Kč ročně. A to nejsou malé peníze. A my bychom měli mít tuto věc také velmi dobře vydiskutovanou. Nevíme také nic o případné změně Lisabonské smlouvy či jejího dodatku. Je to zase velmi citlivá záležitost, která se bude týkat nás všech, bude se týkat našich občanů. A my neseme zodpovědnost za to, jak se budou věci dále vyvíjet. My se nemůžeme této zodpovědnosti zříkat. 6

27 Domnívám se, že nemůžeme v této chvíli jenom tak jednoduše odmávnout vládě, dát jí jakýsi bianco šek tím, že zprávu, kterou nám zde přednesl pan ministr Vondra, vezmeme na vědomí. Budu hlasovat proti tomu. Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, ale pan předkladatel, pan ministr byl tázán, a protože nemáme u těchto typů zpráv závěrečné slovo předkladatele, tak si nepřímo dovolím pana ministra vyzvat, jestli přece jenom na dotazy pana zpravodaje nechce reagovat. Kývá nesměle, že ano, takže pan ministr Alexandr Vondra se ujme slova, prosím Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem samozřejmě zaznamenal jak určité zneklidnění z nedostatku informací, o kterém zde hovořila paní místopředsedkyně Gajdůšková, tak i řekl bych spíše legislativně procedurální otázky, které vznesl pan zpravodaj. Já jsem tu otevřeně řekl, že žádný návrh zatím není na stole. A toto je metodika vždy, když se v EU chystají nějaká klíčová rozhodnutí, tak návrh se objeví na stole až v minutě dvanácté. Takhle to prostě je. A je to tím spíš, když se jedná o tak citlivé otázky, které mohou otřásat samotnou podstatou eurozóny, které mohou samozřejmě zvyšovat náklady na její sanaci, prostě určitá míra zdrženlivosti, která zde je, řekl bych, logicky pochopitelná. Je logicky pochopitelná. Každý, kdo tuto situaci sleduje, tak ví, o čem mluvím. Čili jistě, tak jako po x-té, zde do určité míry bereme na vědomí nějaký stav, který je ale stavem nikoli statickým, nýbrž dynamickým. Ale neznamená to, že by tyto zásadní věci projednávali nějací subalterní úředníci. Já pevně věřím, že vy víte, když jsem mluvil o výboru pro Evropskou unii, že je to výbor, který kdysi zřídila předchozí vláda, tak aby povýšila debatu o těchto zásadních otázkách na úrovni ministrů. Čili to bylo kompletně v sestavě vlády včera večer, nebyl to ten pracovní výbor, já jsem nemluvil o pracovním výboru, ale o výboru vládním. Pokud se týká rozsahu změny smlouvy, čímž odpovídám i panu zpravodaji. My se nebráníme, a to v té pozici je explicitně uvedeno, změně primárního práva za následujících podmínek: Za prvé, že změna smlouvy nebude implikovat další přenesení kompetencí České republiky na úroveň EU, protože v případě, že by to znamenalo přenesení kompetence, tak samozřejmě logicky to vyvolává otázku, zda má či nemá být v této věci uspořádáno referendum. A za druhé, že změna smlouvy zakotví požadavek, aby mechanismus byl nástrojem té poslední instance, jak jsem tady o tom hovořil, a že zároveň zakotví i účast soukromého sektoru na onom mechanismu, tak aby byl snížen morální hazard. Domnívám se, že tím jsem dostatečně odpověděl otázku, kterou vznesl zpravodaj. A jinak prostě platí to, co jsme říkali vždycky, že zatím nejsme členy eurozóny, a tudíž naše účast je samozřejmě jiného charakteru, je prostě standardní cestou Mezinárodního měnového fondu. A z tohoto ohledu my nepředpokládáme, že závěry Evropské rady by měly na této situaci z našeho pohledu cokoliv změnit. A pak ještě poslední poznámka. Evropská rada samozřejmě nebude schvalovat žádné legislativní změny. Evropská rada pouze dojde, předpokládám, že 7

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Pověření dalších senátorů

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 18. schůze Pořad 18. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 17. schůze Pořad 17. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY

ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY JUDr. Daniela Dupláková Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Studie č. 3.097 leden 2011 2 Obsah: Změna zakládacích smluv EU... 2 Projednávání

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad 15. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Jednací řády Strana 2

Jednací řády Strana 2 OBSAH DOKUMENTU 1. Soupis revizí v celém dokumentu... 2 1. Jednací řády... 4 1.1 JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY...4 1.2 JEDNACÍ ŘÁD VEDENÍ ŠKOLY (GRÉMIUM)...5 1.3 JEDNACÍ ŘÁD PROVOZNÍ PORADY...6 1.4 ŠKOLNÍ

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad 16. schůze 1. Evropský senátní

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji. 74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení Prosím, aby místo u stolku zpravodajů

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslanců Jany Drastichové,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 A. Evropská agenda: 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice projednáno Pozice České republiky k revizi rozpočtu EU č.j. 577/08 bod programu

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více