PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze"

Transkript

1 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze

3 Pořad 15. schůze Senátu 1. Senátní tisk č. 271 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 236 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky 4. Senátní tisk č. 221 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 234 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Senátní tisk č. 188 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu 7. Senátní tisk č. 290 Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 8. Senátní tisk č. 291 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 9. Senátní tisk č. 292 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 10. Senátní tisk č. 280 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 11. Senátní tisk č. 275 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 1

4 12. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 13. Senátní tisk č. 274 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 283 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 299 Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů 16. Senátní tisk č. 300 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů 17. Senátní tisk č. 301 Návrh zákona o Policii České republiky 18. Senátní tisk č. 302 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 19. Senátní tisk č. 284 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 20. Senátní tisk č. 281 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. N 107/06 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008 návrh zařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) Kontrola stavu senátní tisk č. N 107/ Senátní tisk č. 285 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 23. Senátní tisk č. 286 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2

5 24. Senátní tisk č. 278 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 25. Senátní tisk č. 279 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony 26. Senátní tisk č. 282 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a Senátní tisk č. 288 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 28. Senátní tisk č. 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 29. Senátní tisk č. K 101/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury cesta vpřed 30. Senátní tisk č. K 106/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů EU jako globální partner pro rozvoj? Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí 31. Senátní tisk č. 273 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 32. Senátní tisk č. 277 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 33. Senátní tisk č. 287 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 34. Senátní tisk č. 293 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. 35. Senátní tisk č. N 082/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 36. Senátní tisk č. N 083/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/ Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 3

6 38. Senátní tisk č. 272 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 39. Senátní tisk č. 245 Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 40. Senátní tisk č. 296 Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon 41. Senátní tisk č. 297 Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 42. Senátní tisk č. 298 Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. 4

7 6. funkční období Obsah 15. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 9. července 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 271 Ministr vnitra ČR Ivan Langer... 2 Senátor Jaromír Volný... 3 Místopředseda Senátu Jiří Šneberger... 3 Senátor Adolf Jílek... 3 Místopředseda Senátu Jan Rakušan... 4 Senátor Luděk Sefzig... 4 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Předseda Senátu Přemysl Sobotka... 4 Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Stříteský... 5 Ministr vnitra ČR Ivan Langer... 5 Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 senátní tisk č. 236 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra... 6 Senátor Rostislav Slavotínek... 7 Usnesení schváleno... 8 Senátor Jiří Stříteský... 8 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger I

8 3. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra... 9 Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Liana Janáčková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2007 senátní tisk č. 221 František Dohnal Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Jiří Liška František Dohnal Usnesení schváleno Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2007 senátní tisk č. 234 Miloslav Vaněk Senátor Ivan Adamec Usnesení schváleno den schůze 16. července 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Richard Sequens Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu senátní tisk č. 188 Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Ministr vlády ČR, předseda Legislativní rady vlády ČR Cyril Svoboda Senátor Ladislav Macák II

9 Senátor Rostislav Slavotínek Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Petr Pithart Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Stříteský Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Stříteský Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Martin Mejstřík Senátor Ladislav Macák Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan 7. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) senátní tisk č. 290 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátor Pavel Sušický Senátor Karel Barták Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony senátní tisk č. 291 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátorka Alena Palečková Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 292 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátor Pavel Čáslava Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředseda Senátu Jan Rakušan Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 280 Poslankyně Michaela Šojdrová Senátorka Daniela Filipiová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jiří Zlatuška Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek III

10 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jiří Zlatuška Senátor Adolf Jílek Senátor Jan Horník Senátor Richard Svoboda Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Milan Špaček Senátor Milan Štěch Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Jiří Stříteský Senátor Milan Štěch Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Poslankyně Michaela Šojdrová Senátorka Daniela Filipiová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 275 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Ladislav Macák Senátorka Alena Palečková Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Alena Palečková Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Ladislav Macák Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 276 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jiří Pospíšil Senátor Josef Novotný Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Jiřina Rippelová IV

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Usnesení schváleno den schůze 17. července 2008 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 274 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Jaromír Jermář Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 283 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů senátní tisk č. 299 Senátorka Ludmila Müllerová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů senátní tisk č. 300 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátorka Ludmila Müllerová Usnesení schváleno Návrh zákona o Policii České republiky senátní tisk č. 301 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Nedoma Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Igor Petrov Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Žák V

12 Senátorka Jana Juřenčáková Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Richard Sequens Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky senátní tisk č. 302 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Pakosta Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Alena Palečková Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Senátor Tomáš Jirsa Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno Senátor Tomáš Jirsa Ministr vnitra ČR Ivan Langer Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Předseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 284 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Richard Sequens Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaromír Štětina Senátor Richard Sequens Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 281 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Josef Vaculík Senátor Vlastimil Balín Senátor Josef Vaculík VI

13 Senátor Ivan Adamec Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Jana Juřenčáková Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Josef Vaculík Usnesení schváleno Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008 návrh zařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) Kontrola stavu senátní tisk č. N 107/06 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátorka Alena Venhodová Senátor Josef Vaculík Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jan Hajda Senátorka Alena Venhodová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Alena Venhodová Usnesení schváleno Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 285 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Josef Novotný Senátor Jiří Stříteský Senátor Milan Štěch Senátorka Alena Palečková Senátor Josef Novotný Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Milan Štěch VII

14 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Josef Novotný Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 286 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Milan Štěch Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Milan Štěch Senátor Jaroslav Kubera Senátor Milan Štěch Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 278 Senátor Jiří Stříteský Senátorka Alena Gajdůšková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Ivan Adamec Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony senátní tisk č. 279 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Stříteský Senátorka Jana Juřenčáková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Usnesení schváleno Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 senátní tisk č. 282 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Ivan Adamec Místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 288 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno VIII

15 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 289 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury cesta vpřed senátní tisk č. K 101/06 Místopředseda vlády při evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátorka Alena Venhodová Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Senátor Jiří Stříteský Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů EU jako globální partner pro rozvoj? Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí senátní tisk č. K 106/06 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Pospíšil Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 273 Poslanec Michal Doktor Senátorka Soňa Paukrtová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 277 Poslanec Ladislav Skopal Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno den schůze 18. července 2008 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger IX

16 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 287 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Karel Šebek Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. senátní tisk č. 293 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Bedřich Moldan Senátor Josef Vaculík Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Usnesení schváleno Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství senátní tisk č. N 082/06 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Bedřich Moldan Senátor Miroslav Škaloud Senátor Bedřich Moldan Senátor Jan Horník Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 senátní tisk č. N 083/06 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Senátor Bedřich Moldan Senátor Miroslav Škaloud Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu X

17 způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 294 Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Ivo Bárek Senátor František Kopecký Senátor Pavel Eybert Senátor Josef Novotný Senátor Bedřich Moldan Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Senátor Milan Štěch Senátor Karel Šebek Senátor Josef Vaculík Senátor Ladislav Macák Senátor Jiří Stříteský Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Ivo Bárek Senátor Pavel Eybert Senátor Josef Vaculík Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Josef Vaculík Senátor František Kopecký Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Senátor Jiří Stříteský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 38.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony senátní tisk č. 272 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Senátorka Liana Janáčková Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Liana Janáčková Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Liana Janáčková Usnesení schváleno Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech senátní tisk č. 245 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Liana Janáčková Senátor Miroslav Škaloud Senátor Martin Mejstřík XI

18 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Senátorka Liana Janáčková Senátor Jaromír Volný Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 40.Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) senátní tisk č. 296 Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 297 Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jaromír Volný Usnesení schváleno Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. senátní tisk č. 298 Senátor Jan Horník Senátor Jiří Žák Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaromír Volný Senátor Jaroslav Kubera Závěr 15. schůze v 6. funkčním období XII

19 Těsnopisecká zpráva z 15. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze 9. července 2008) (Jednání zahájeno ve hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté. Dovolte, abych vás přivítal na 15. schůzi Senátu. Poprosil bych vás, abyste debatní kroužky buď rozpustili nebo posunuli mimo tento prostor. Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o Jednací řád Senátu, což je zákon 107/99 Sb. Pozvánka vám byla zaslána ve středu 2. července A nyní omluvy. Omlouvají se: Petr Pithart, Martin Mejstřík, Igor Petrov, Otakar Veřovský, Božena Sekaninová, Jan Hajda, Josef Zoser, Josef Vaculík, Václava Domšová, Ludmila Müllerová, Karel Schwarzenberg, Alena Venhodová, Karel Šebek, Václav Vlček, Milan Bureš a Jiří Čunek. Já bych poprosil pravé i levé křídlo, aby se zklidnilo, protože pak nebudete vědět, o čem hlasujete. Předpokládám, že víte, že náhradní karty jsou k dispozici v předsálí Jednacího sálu. Nyní podle 56 odst. 4 určíme 2 ověřovatele naší schůze. Navrhuji, aby to byla senátorka Jana Juřenčáková a senátor Rostislav Slavotínek. Kolegyně Juřenčáková se neomlouvá, čili snad přijde, takže předpokládám, že to s ní bylo dohodnuto. Prosím zástupce organizačního odboru bylo dohodnuto s kolegyní Juřenčákovou, že bude ověřovatelkou? (Porada v předsednictvu.) Takže v rámci klubového vyvážení by to byl pan senátor Novotný místo kolegyně Juřenčákové a pan senátor Rostislav Slavotínek, který kývá rukou. Má někdo jiný návrh. Pokud nemá, tak bych dal první znělku a první hlasování. Zahajuji hlasování o ověřovatelích. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE, rovněž zvedne ruku. Hlasování číslo 1 ukončeno. Registrováno 55, kvórum 28, pro 53, proti jeden. Návrh byl schválen. Máme určené ověřovatele. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu návrh na změnu a doplnění pořadu v souladu s usneseními Organizačního výboru tak, jak vám byl rozdán. Dnes předpokládá Organizační výbor, že projednáme tisky 271, 236, bod Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 19. a 26. června v Bruselu a o pozicích České republiky a senátní tisky 221 a 234. Ve středu 16. července začneme ve hodin tiskem č. 188, dále budeme pokračovat tisky ministra spravedlnosti, což jsou čísla 275, 276, následně projednáme Návrh zákona o památkové péči a poté návrh poslankyně Kateřiny Konečné, což je tisk 294. Zároveň bychom jako první body po 15. hodině projednali blok ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, což jsou tisky 290, 291, 292 a navazující problematiku, což je Návrh poslankyně Michaely Šojdrové, což je tisk 280. Prvním až pátým bodem našeho jednání ve čtvrtek 17. července by byl blok ministra vnitra Ivana Langera, což jsou tisky 283, 299, 300, 301, 302. Odpolední jednání ve čtvrtek zahájíme blokem ministra práce a sociálních věcí, což jsou tisky 285, 286 a následně bychom pokračovali projednáváním návrhů zákonů, které předkládá ministr financí 1

20 Miroslav Kalousek, které máme jako tisky 278, 279 a 282. Jednalo by se tedy o první až pátý bod odpoledního jednání. V pátek máme první až čtvrtý bod jednání body ministra životního prostředí Martina Bursíka. Jedná se o tisky č. 287, 293, N82/06 a N83/06. Ptám se, zda má někdo další návrhy na změny programu. Nikoho nevidím. Takže nechám v této chvíli hlasovat o návrzích tak, jak přišly z Organizačního výboru a jak jsem vám je přednesl. Budeme hlasovat o těchto změnách a zároveň budeme hlasovat o návrhu programu, ve znění těchto návrhů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE, rovněž zvedne ruku. Hlasování č. 2 ukončeno. Registrováno 58, kvórum 30, pro 58, proti nikdo. Návrh byl schválen. Přistoupíme k prvnímu bodu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Máme to jako tisk č V úvodu konstatuji, že se jedná o návrh zákona podle článku 40 Ústavy ČR. Návrh zákona uvede ministr vnitra Ivan Langer, kterého v tuto chvíli vítám a dávám mu slovo. Máte, pane ministře, mikrofon. Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Vážený pane předsedo, milé senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona. Je to návrh, který vychází z Ústavy ČR, která ve svém článku 18 odst. 2 garantuje zásady rovnosti ve volbách, a současně zákona o volbách, který jasně hovoří o tom, že ve volebním roce v případě, kdy dojde ke změně počtu voličů, občanů registrovaných v některém z volebních obvodů, a to buď ve smyslu zvýšení nebo snížení o 15 %, je třeba provést změnu takovéhoto volebního obvodu. K těmto změnám v uplynulých letech došlo a v tomto smyslu tedy vláda plní úkol, který má jak z Ústavy, tak ze zákona o volbách a předkládá tuto dílčí technickou novelu. Já chci zdůraznit přívlastek technická, neboť možná tušíte, že v Poslanecké sněmovně se tento návrh zákona k mému velkému překvapení stal předmětem poměrně vášnivých polemik, s vědomím toho, že někteří moji kolegové zapomněli, že stejné návrhy na změny předkládali moji předchůdci, a je to koneckonců úděl ministra vnitra, aby takovýmto způsobem naplnil zákon a dikci Ústavy. Chci vás ujistit, že to je návrh zákona, který byl vypracován zcela v souladu s tím, co jak Ústava, tak příslušný zákon ukládá ministerstvu vnitra, že toto je novela, která má charakter ryze technický. A chci poděkovat za dnešní jednání Senátu, které pokud a to věřím podpoří tento vládní návrh zákona, umožní panu prezidentovi tento návrh zákona podepsat, a já zas mohu slíbit, že ve Sbírce zákonů vyjde co nejdříve, tak aby nebyl v žádném případě ohrožen termín konání voleb. Děkuji vám za pozornost a za podporu. Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji, pane ministře. Organizační výbor určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednání tohoto návrhu 2

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR PODVÝBOR PRO DOPRAVU VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Sborník textů z konference na téma: "BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji. 74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení Prosím, aby místo u stolku zpravodajů

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24.

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. července 2013-1/236 - Předsedající Petr Studenovský: Vážení přítomní,

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více