PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze"

Transkript

1 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze

3 Pořad 15. schůze Senátu 1. Senátní tisk č. 271 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 236 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky 4. Senátní tisk č. 221 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 234 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Senátní tisk č. 188 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu 7. Senátní tisk č. 290 Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 8. Senátní tisk č. 291 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 9. Senátní tisk č. 292 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 10. Senátní tisk č. 280 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 11. Senátní tisk č. 275 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 1

4 12. Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 13. Senátní tisk č. 274 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 283 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 299 Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů 16. Senátní tisk č. 300 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů 17. Senátní tisk č. 301 Návrh zákona o Policii České republiky 18. Senátní tisk č. 302 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 19. Senátní tisk č. 284 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 20. Senátní tisk č. 281 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. N 107/06 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008 návrh zařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) Kontrola stavu senátní tisk č. N 107/ Senátní tisk č. 285 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 23. Senátní tisk č. 286 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2

5 24. Senátní tisk č. 278 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 25. Senátní tisk č. 279 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony 26. Senátní tisk č. 282 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a Senátní tisk č. 288 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 28. Senátní tisk č. 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 29. Senátní tisk č. K 101/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury cesta vpřed 30. Senátní tisk č. K 106/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů EU jako globální partner pro rozvoj? Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí 31. Senátní tisk č. 273 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 32. Senátní tisk č. 277 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 33. Senátní tisk č. 287 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 34. Senátní tisk č. 293 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. 35. Senátní tisk č. N 082/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 36. Senátní tisk č. N 083/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/ Senátní tisk č Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 3

6 38. Senátní tisk č. 272 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 39. Senátní tisk č. 245 Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 40. Senátní tisk č. 296 Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon 41. Senátní tisk č. 297 Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 42. Senátní tisk č. 298 Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. 4

7 6. funkční období Obsah 15. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 9. července 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 271 Ministr vnitra ČR Ivan Langer... 2 Senátor Jaromír Volný... 3 Místopředseda Senátu Jiří Šneberger... 3 Senátor Adolf Jílek... 3 Místopředseda Senátu Jan Rakušan... 4 Senátor Luděk Sefzig... 4 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Předseda Senátu Přemysl Sobotka... 4 Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Stříteský... 5 Ministr vnitra ČR Ivan Langer... 5 Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 senátní tisk č. 236 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra... 6 Senátor Rostislav Slavotínek... 7 Usnesení schváleno... 8 Senátor Jiří Stříteský... 8 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger I

8 3. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 19. a 20. června 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra... 9 Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Liana Janáčková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2007 senátní tisk č. 221 František Dohnal Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Jiří Liška František Dohnal Usnesení schváleno Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2007 senátní tisk č. 234 Miloslav Vaněk Senátor Ivan Adamec Usnesení schváleno den schůze 16. července 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Richard Sequens Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu senátní tisk č. 188 Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Ministr vlády ČR, předseda Legislativní rady vlády ČR Cyril Svoboda Senátor Ladislav Macák II

9 Senátor Rostislav Slavotínek Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Petr Pithart Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Stříteský Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Stříteský Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Martin Mejstřík Senátor Ladislav Macák Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan 7. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) senátní tisk č. 290 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátor Pavel Sušický Senátor Karel Barták Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony senátní tisk č. 291 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátorka Alena Palečková Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 292 Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátor Pavel Čáslava Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředseda Senátu Jan Rakušan Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 280 Poslankyně Michaela Šojdrová Senátorka Daniela Filipiová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jiří Zlatuška Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek III

10 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jiří Zlatuška Senátor Adolf Jílek Senátor Jan Horník Senátor Richard Svoboda Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Milan Špaček Senátor Milan Štěch Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Alena Gajdůšková Senátor Jiří Stříteský Senátor Milan Štěch Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Poslankyně Michaela Šojdrová Senátorka Daniela Filipiová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 275 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Ladislav Macák Senátorka Alena Palečková Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Alena Palečková Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Ladislav Macák Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 276 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jiří Pospíšil Senátor Josef Novotný Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Jiřina Rippelová IV

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Usnesení schváleno den schůze 17. července 2008 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 274 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Jaromír Jermář Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 283 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů senátní tisk č. 299 Senátorka Ludmila Müllerová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů senátní tisk č. 300 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátorka Ludmila Müllerová Usnesení schváleno Návrh zákona o Policii České republiky senátní tisk č. 301 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Nedoma Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Igor Petrov Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Žák V

12 Senátorka Jana Juřenčáková Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Richard Sequens Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky senátní tisk č. 302 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Pakosta Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Alena Palečková Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Tomáš Jirsa Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Senátor Tomáš Jirsa Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno Senátor Tomáš Jirsa Ministr vnitra ČR Ivan Langer Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Předseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 284 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Senátor Richard Sequens Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaromír Štětina Senátor Richard Sequens Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 281 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Josef Vaculík Senátor Vlastimil Balín Senátor Josef Vaculík VI

13 Senátor Ivan Adamec Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Jana Juřenčáková Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Josef Vaculík Usnesení schváleno Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008 návrh zařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) Kontrola stavu senátní tisk č. N 107/06 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátorka Alena Venhodová Senátor Josef Vaculík Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jan Hajda Senátorka Alena Venhodová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátorka Alena Venhodová Usnesení schváleno Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 285 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Josef Novotný Senátor Jiří Stříteský Senátor Milan Štěch Senátorka Alena Palečková Senátor Josef Novotný Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Milan Štěch VII

14 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Josef Novotný Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 286 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Milan Štěch Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Milan Štěch Senátor Jaroslav Kubera Senátor Milan Štěch Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 278 Senátor Jiří Stříteský Senátorka Alena Gajdůšková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Ivan Adamec Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony senátní tisk č. 279 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Stříteský Senátorka Jana Juřenčáková Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Usnesení schváleno Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 senátní tisk č. 282 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Ivan Adamec Místopředseda Senátu Jan Rakušan Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 288 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno VIII

15 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 289 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury cesta vpřed senátní tisk č. K 101/06 Místopředseda vlády při evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátorka Alena Venhodová Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Senátor Jiří Stříteský Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů EU jako globální partner pro rozvoj? Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí senátní tisk č. K 106/06 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Pospíšil Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jan Rakušan 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 273 Poslanec Michal Doktor Senátorka Soňa Paukrtová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 277 Poslanec Ladislav Skopal Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno den schůze 18. července 2008 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger IX

16 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 287 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Karel Šebek Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. senátní tisk č. 293 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Bedřich Moldan Senátor Josef Vaculík Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Usnesení schváleno Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství senátní tisk č. N 082/06 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Bedřich Moldan Senátor Miroslav Škaloud Senátor Bedřich Moldan Senátor Jan Horník Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 senátní tisk č. N 083/06 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Miroslav Škaloud Senátor Bedřich Moldan Senátor Miroslav Škaloud Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu X

17 způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 294 Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Ivo Bárek Senátor František Kopecký Senátor Pavel Eybert Senátor Josef Novotný Senátor Bedřich Moldan Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Senátor Milan Štěch Senátor Karel Šebek Senátor Josef Vaculík Senátor Ladislav Macák Senátor Jiří Stříteský Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Ivo Bárek Senátor Pavel Eybert Senátor Josef Vaculík Poslankyně Kateřina Konečná Senátor Josef Vaculík Senátor František Kopecký Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Senátor Jiří Stříteský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 38.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony senátní tisk č. 272 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Senátorka Liana Janáčková Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Liana Janáčková Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Liana Janáčková Usnesení schváleno Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech senátní tisk č. 245 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška Senátorka Liana Janáčková Senátor Miroslav Škaloud Senátor Martin Mejstřík XI

18 Ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková Senátorka Liana Janáčková Senátor Jaromír Volný Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 40.Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) senátní tisk č. 296 Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 297 Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jaromír Volný Usnesení schváleno Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb. senátní tisk č. 298 Senátor Jan Horník Senátor Jiří Žák Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaromír Volný Senátor Jaroslav Kubera Závěr 15. schůze v 6. funkčním období XII

19 Těsnopisecká zpráva z 15. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze 9. července 2008) (Jednání zahájeno ve hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté. Dovolte, abych vás přivítal na 15. schůzi Senátu. Poprosil bych vás, abyste debatní kroužky buď rozpustili nebo posunuli mimo tento prostor. Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o Jednací řád Senátu, což je zákon 107/99 Sb. Pozvánka vám byla zaslána ve středu 2. července A nyní omluvy. Omlouvají se: Petr Pithart, Martin Mejstřík, Igor Petrov, Otakar Veřovský, Božena Sekaninová, Jan Hajda, Josef Zoser, Josef Vaculík, Václava Domšová, Ludmila Müllerová, Karel Schwarzenberg, Alena Venhodová, Karel Šebek, Václav Vlček, Milan Bureš a Jiří Čunek. Já bych poprosil pravé i levé křídlo, aby se zklidnilo, protože pak nebudete vědět, o čem hlasujete. Předpokládám, že víte, že náhradní karty jsou k dispozici v předsálí Jednacího sálu. Nyní podle 56 odst. 4 určíme 2 ověřovatele naší schůze. Navrhuji, aby to byla senátorka Jana Juřenčáková a senátor Rostislav Slavotínek. Kolegyně Juřenčáková se neomlouvá, čili snad přijde, takže předpokládám, že to s ní bylo dohodnuto. Prosím zástupce organizačního odboru bylo dohodnuto s kolegyní Juřenčákovou, že bude ověřovatelkou? (Porada v předsednictvu.) Takže v rámci klubového vyvážení by to byl pan senátor Novotný místo kolegyně Juřenčákové a pan senátor Rostislav Slavotínek, který kývá rukou. Má někdo jiný návrh. Pokud nemá, tak bych dal první znělku a první hlasování. Zahajuji hlasování o ověřovatelích. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, tlačítko NE, rovněž zvedne ruku. Hlasování číslo 1 ukončeno. Registrováno 55, kvórum 28, pro 53, proti jeden. Návrh byl schválen. Máme určené ověřovatele. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu návrh na změnu a doplnění pořadu v souladu s usneseními Organizačního výboru tak, jak vám byl rozdán. Dnes předpokládá Organizační výbor, že projednáme tisky 271, 236, bod Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 19. a 26. června v Bruselu a o pozicích České republiky a senátní tisky 221 a 234. Ve středu 16. července začneme ve hodin tiskem č. 188, dále budeme pokračovat tisky ministra spravedlnosti, což jsou čísla 275, 276, následně projednáme Návrh zákona o památkové péči a poté návrh poslankyně Kateřiny Konečné, což je tisk 294. Zároveň bychom jako první body po 15. hodině projednali blok ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, což jsou tisky 290, 291, 292 a navazující problematiku, což je Návrh poslankyně Michaely Šojdrové, což je tisk 280. Prvním až pátým bodem našeho jednání ve čtvrtek 17. července by byl blok ministra vnitra Ivana Langera, což jsou tisky 283, 299, 300, 301, 302. Odpolední jednání ve čtvrtek zahájíme blokem ministra práce a sociálních věcí, což jsou tisky 285, 286 a následně bychom pokračovali projednáváním návrhů zákonů, které předkládá ministr financí 1

20 Miroslav Kalousek, které máme jako tisky 278, 279 a 282. Jednalo by se tedy o první až pátý bod odpoledního jednání. V pátek máme první až čtvrtý bod jednání body ministra životního prostředí Martina Bursíka. Jedná se o tisky č. 287, 293, N82/06 a N83/06. Ptám se, zda má někdo další návrhy na změny programu. Nikoho nevidím. Takže nechám v této chvíli hlasovat o návrzích tak, jak přišly z Organizačního výboru a jak jsem vám je přednesl. Budeme hlasovat o těchto změnách a zároveň budeme hlasovat o návrhu programu, ve znění těchto návrhů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tlačítko ANO a zvedne ruku, kdo je proti, tlačítko NE, rovněž zvedne ruku. Hlasování č. 2 ukončeno. Registrováno 58, kvórum 30, pro 58, proti nikdo. Návrh byl schválen. Přistoupíme k prvnímu bodu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Máme to jako tisk č V úvodu konstatuji, že se jedná o návrh zákona podle článku 40 Ústavy ČR. Návrh zákona uvede ministr vnitra Ivan Langer, kterého v tuto chvíli vítám a dávám mu slovo. Máte, pane ministře, mikrofon. Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Vážený pane předsedo, milé senátorky, vážení senátoři, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona. Je to návrh, který vychází z Ústavy ČR, která ve svém článku 18 odst. 2 garantuje zásady rovnosti ve volbách, a současně zákona o volbách, který jasně hovoří o tom, že ve volebním roce v případě, kdy dojde ke změně počtu voličů, občanů registrovaných v některém z volebních obvodů, a to buď ve smyslu zvýšení nebo snížení o 15 %, je třeba provést změnu takovéhoto volebního obvodu. K těmto změnám v uplynulých letech došlo a v tomto smyslu tedy vláda plní úkol, který má jak z Ústavy, tak ze zákona o volbách a předkládá tuto dílčí technickou novelu. Já chci zdůraznit přívlastek technická, neboť možná tušíte, že v Poslanecké sněmovně se tento návrh zákona k mému velkému překvapení stal předmětem poměrně vášnivých polemik, s vědomím toho, že někteří moji kolegové zapomněli, že stejné návrhy na změny předkládali moji předchůdci, a je to koneckonců úděl ministra vnitra, aby takovýmto způsobem naplnil zákon a dikci Ústavy. Chci vás ujistit, že to je návrh zákona, který byl vypracován zcela v souladu s tím, co jak Ústava, tak příslušný zákon ukládá ministerstvu vnitra, že toto je novela, která má charakter ryze technický. A chci poděkovat za dnešní jednání Senátu, které pokud a to věřím podpoří tento vládní návrh zákona, umožní panu prezidentovi tento návrh zákona podepsat, a já zas mohu slíbit, že ve Sbírce zákonů vyjde co nejdříve, tak aby nebyl v žádném případě ohrožen termín konání voleb. Děkuji vám za pozornost a za podporu. Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji, pane ministře. Organizační výbor určil garančním a zároveň jediným výborem pro projednání tohoto návrhu 2

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996 Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996 Výsledky hlasování Obvod: 3 - Cheb Obec: Trstěnice Kolo Okrsky Počet Zprac. v % Voliči v sezn. Vydané obálky Volební účast v % Odevzd. obálky

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Pozvánka na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v 10.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Příloha: - návrh pořadu 26. schůze Senátu Návrh pořadu 26. schůze 1. Informace

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č. 10

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTORSKÉHO KLUBU ODS. XVII. Kongres ODS, 18. 19. listopad 2006, Praha

ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTORSKÉHO KLUBU ODS. XVII. Kongres ODS, 18. 19. listopad 2006, Praha ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTORSKÉHO KLUBU ODS XVII. Kongres ODS, 18. 19. listopad 2006, Praha 1 ZPRÁVA O ČINOOSTI SENÁTORSKÉHO KLUBU ODS XVII. Kongres ODS, 18. 19. 11. 2006, Praha Vážení delegáti, před rokem

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. února 2017 v 09:00 h V Praze 1. února 2017 Čj. 2206/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTNÍHO KLUBU ODS

ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTNÍHO KLUBU ODS ZPRÁVA O ČINNOSTI SENÁTNÍHO KLUBU ODS XVI. kongres ODS, 26. 27. 11. 2005, Brno Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České republiky Tomáš Julínek, předseda ÚVODNÍ SLOVO Vážení delegáti,

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období hospodářský výbor Z Á P I S z 10. schůze výboru, která se konala dne 28. února 2007 Z á p i s z

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne 13. 9. 2000 Přítomni: posl. K.Čelišová, K.Dostálová, V.Filip, J.Hofman, M.Horáková,

Více

základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR

základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR základní informace o výsledcích krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu PČR zpracoval: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. 7. listopadu 4 souhrnné výsledky krajských voleb V letošních volbách do krajských

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 5. schůze Pořad 5. schůze 1. Senátní tisk č. 37

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 27. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 20. dubna 2016 Čj. 2230/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer Program: 1) Schválení programu a zápisu Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. Program viz

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 768. USNESENÍ SENÁTU z 26. schůze, konané dne 25. října 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Návrh usnesení Senátu

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2222/15 V Praze 24. března 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 30. března 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Informace vlády

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 81 USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 25. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2017 Čj. 2202/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 277/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Pro lepší orientaci v možnostech, které SP ČR v legislativním procesu má, je zapotřebí nejprve krátce připomenout pár základních faktů. Jen orientace v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad 1. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

10. funkční období USNESENÍ

10. funkční období USNESENÍ 52/1 10. funkční období 52/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 88 ze dne 5. listopadu 2015 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více