8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze

4

5 Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č. 323 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2. Senátní tisk č. 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. Senátní tisk č. 331 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 4. Senátní tisk č. 320 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony 5. Senátní tisk č. 308 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.) 6. Senátní tisk č. 321 Návrh zákona o evropské občanské iniciativě 7. Senátní tisk č. 328 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. Senátní tisk č. 326 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 9. Senátní tisk č. 82 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro 10. Senátní tisk č. 301 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 1

6 11. Senátní tisk č. 329 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů 12. Senátní tisk č. 228 Petice "Zachraňme Lázně Kyselka" 13. Senátní tisk č. 322 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů 14. Senátní tisk č. 327 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 281 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu Senátní tisk č. 275 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince Evropský senátní tisk č. N 124/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek Evropský senátní tisk č. N 143/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu 18. Evropský senátní tisk č. N 112/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách 19. Evropský senátní tisk č. K 119/08 Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability 20. Senátní tisk č. 276 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince Senátní tisk č. 305 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok Senátní tisk č. 289 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce

7 23. Senátní tisk č. 288 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 24. Evropský senátní tisk č. N 088/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 Evropský senátní tisk č. N 090/08 Návrh nařízení EP a Rady o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, EZFRV a ENRF, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně EFRR, ESF a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 Evropský senátní tisk č. N 091/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 Evropský senátní tisk č. N 092/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 Evropský senátní tisk č. N 093/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce Evropský senátní tisk č. N 094/08 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení 25. Senátní tisk č. 297 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 26. Senátní tisk č. 325 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27. Senátní tisk č. 324 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů 28. Senátní tisk č. 307 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 333 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30. Senátní tisk č. 337 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 3

8 8. funkční období Obsah 21. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 25. dubna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Dienstbier... 1 Senátor Václav Koukal... 2 Senátor Václav Koukal Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 323)... 3 Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba... 3 Senátor Jiří Lajtoch... 5 Senátorka Marta Bayerová... 6 Senátor Vladimír Dryml... 6 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach... 8 Senátorka Veronika Vrecionová... 8 Senátor Petr Gawlas... 8 Senátor Vladimír Dryml... 9 Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 330) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Adolf Jílek Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Vladimír Dryml Senátor Adolf Jílek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 331) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Petr Pakosta Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Předseda Senátu Milan Štěch I

9 Senátor Petr Pakosta Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Vladimír Dryml Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Petr Pakosta Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony (senátní tisk č. 320) Poslankyně Ivana Řápková Senátor Miroslav Antl Senátor Petr Gawlas Senátor Jaroslav Kubera Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Gawlas Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Lebeda Senátor Jiří Čunek Senátor Jan Horník Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Pavel Čáslava Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Luděk Sefzig Poslankyně Ivana Řápková Senátor Miroslav Antl Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.) (senátní tisk č. 308) Senátor Miroslav Antl Senátor Jaromír Jermář Zdeněk Koudelka Senátor Vladimír Dryml Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jaromír Štětina Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Petr Pithart Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jiří Dienstbier II

10 Senátor Miroslav Antl Zdeněk Koudelka Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Pospíšil Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Pospíšil Návrh zákona o evropské občanské iniciativě (senátní tisk č. 321) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Luděk Sefzig Senátor Karel Kapoun Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Pospíšil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 328) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátorka Marta Bayerová Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 326) Poslanec Jan Chvojka Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Miroslav Nenutil Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Luděk Sefzig Poslanec Jan Chvojka Poslanec Jan Chvojka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (senátní tisk č. 82) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Pakosta Předseda Senátu Milan Štěch III

11 Senátorka Soňa Paukrtová Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Tomáš Töpfer Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Pospíšil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátor Jiří Pospíšil Senátor Richard Svoboda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (senátní tisk č. 301) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátor Josef Táborský Senátor Pavel Trpák místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Stanislav Juránek Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Josef Táborský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 329) Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Lajtoch Senátor Josef Táborský IV

12 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 333) Senátor Jiří Oberfalzer den schůze 26. dubna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Petice "Zachraňme Lázně Kyselka" (senátní tisk č. 228) Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Jaromír Jermář Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Senátor Petr Bratský Senátor Petr Bratský Senátor Petr Bratský Martin J. Kadrman Pavel Přemysl Ries Marie Švábová Martin Hanzl Senátor Jan Horník Senátor Jaromír Štětina Senátor Pavel Čáslava Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jaromír Jermář Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jan Horník Martin J. Kadrman Marie Švábová Pavel Přemysl Ries Martin Hanzl Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Senátor Václav Homolka Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu V

13 soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 322) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Josef Řihák Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 327) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Gawlas Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Lajtoch Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011 (senátní tisk č. 281) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Tomáš Kladívko Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011 (senátní tisk č. 275) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Evropská úprava auditů (evropský senátní tisk č. N 124/08, č. N 143/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková VI

14 Předseda Senátu Milan Štěch Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jana Juřenčáková Senátorka Jana Juřenčáková Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (evropský senátní tisk č. N 112/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability (evropský senátní tisk č. K 119/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011 (senátní tisk č. 276) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Milan Pešák Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011 (senátní tisk č. 305) Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake Senátor Luděk Sefzig Senátorka Soňa Paukrtová Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 (senátní tisk č. 289) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Karel Šebek Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Hana Doupovcová Senátor Luděk Sefzig Senátorka Alena Dernerová Senátor Karel Šebek Senátor Petr Gawlas Senátor Vladimír Dryml VII

15 Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (senátní tisk č. 288) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Petr Gawlas Senátor Pavel Lebeda Senátor Tomáš Töpfer Budoucnost kohezní politiky (evropský senátní tisk č. N 088/08, č. N 090/08, č. N 091/08, č. N 092/08, č. N 093/08, č. N 094/08) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Václav Koukal Senátor Jaromír Strnad Senátor Miloš Vystrčil Senátor Miloš Vystrčil Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Václav Koukal Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 297) Poslankyně Kateřina Klasnová Senátor Miroslav Antl Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Čunek Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Senátorka Soňa Paukrtová Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Tomáš Töpfer Senátor Petr Vícha Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jan Horník Senátor Jan Žaloudík Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Poslankyně Kateřina Klasnová VIII

16 Senátor Miroslav Antl Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 325) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Senátorka Marta Bayerová Senátor Jiří Čunek Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 324) Poslanec František Dědič Senátor Pavel Eybert Senátor Miloš Malý Senátor Petr Šilar Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jiří Pospíšil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Poslanec František Dědič Senátor Pavel Eybert Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011 (senátní tisk č. 307) Miloslav Kala Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Šilar Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Šilar Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Horník Senátorka Alena Dernerová Miloslav Kala Senátor Petr Vícha Miloslav Kala Senátor Petr Šilar IX

17 Senátor Petr Šilar Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 333) Senátor Petr Bratský Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Bratský Senátor Petr Bratský Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 337) Senátor Tomáš Grulich Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml X

18 Těsnopisecká zpráva z 21. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 25. dubna 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 21. schůzi Senátu Parlamentu ČR. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49, odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 4. dubna t.r. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Antonín Maštalíř, Jan Hajda, Vítězslav Jonáš, Jiří Bis, Karel Korytář, Tomáš Jirsa, Otakar Veřovský, Alena Gajdůšková a Daniela Filipiová. Prosím, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak neučinili. Připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. Nyní podle 56, odst. 4, určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 21. schůze Senátu byli senátoři Miroslav Škaloud a Jaromír Štětina. Má někdo připomínky k tomuto mému návrhu? Nemá. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu tak, aby ověřovateli 22. schůze Senátu byli senátoři Miloslav Škaloud a Jaromír Štětina. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že při hlasování číslo 1 bylo registrováno 57 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 29, pro návrh 55, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že ověřovateli této schůze byli určeni senátoři Miroslav Škaloud a Jaromír Štětina. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu naší 21. schůze. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru byl rozdán na vaše lavice. Má někdo další návrh na změnu či doplnění? Ano, pan Jiří Dienstbier a pan senátor Koukal. Prosím pana senátora Dienstbiera. Senátor Jiří Dienstbier: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nemám návrh na doplnění ani na vyřazení, ale byl jsem požádán zástupcem předkladatele bodu, který máme zařazen jako číslo 24 senátní tisk číslo 326, zda by mohl být zařazen napevno na dnešní odpolední jednání. Máme navrženy jako pevné první a druhý bod; tisky, které předkládá pan ministr Kubice. 1

19 Navrhuji, aby tisk 326 byl pevně zařazen jako třetí bod našeho dnešního odpoledního jednání. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Předpokládám, že pan senátor a předseda klubu Koukal chce vystoupit, i když není přihlášen. Senátor Václav Koukal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Na žádost pana ministra Jankovského navrhuji, abychom bod číslo 11, to jsou senátní tisky N 88, 90, 91, 92, 93 a 94 přesunuli jako pevný bod za tisk číslo 21, tj. senátní tisk číslo 288, na zítřek, tj. čtvrtek. Předseda Senátu Milan Štěch: To znamená jako třetí bod zítřejšího odpoledního jednání? Senátor Václav Koukal: Ano. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Jsou ještě nějaké návrhy na změnu a doplnění programu schůze? Nejsou. (V sále v tomto okamžiku začíná znít hudba... ). Krásná melodie, senátoři tleskají. (Budeme asi muset vypnout proud ) Prosím organizační odbor s pomocí prosím vás odpojte to, vyneste ze sálu (Hudba stále zní sálem ) Zakopejte to někde (Smích a potlesk ze senátorských lavic.) Tak, já přesto po této malé kulturní vložce opakuji, jak budeme postupovat. Byly dány dva návrhy na pevné zařazení v našem programu, kolega Dienstbier navrhl, aby bod 24, což je návrh, který se týká občanského zákoníku, byl zařazen jako třetí bod našeho dnešního jednání, tzn. jako nový bod číslo 8. Dále pan senátor Koukal navrhl na základě žádosti pana ministra Jankovského, aby bod číslo 11, to jsou senátní tisky N 88 až 94 byl zařazen jako pevný bod, a to třetí bod zítřejšího odpoledního jednání, tzn. nové číslo 22. Přistoupíme k hlasování. Nechám hlasovat o obou návrzích společně, nejsouli nějaké námitky. Námitky nejsou. Budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 11 a bodu č. 24 tak, jak bylo navrženo. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 2 registrováno 65, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 61, proti nikdo. Návrh byl schválen. Vyčerpali jsme návrhy na doplnění a upřesnění pořadu a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pořadu 21. schůze Senátu jako celku, a to ve znění přijatých návrhů, které jsme před chvilkou odhlasovali. Konstatuji, že v sále je přítomno 65 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 33. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s pořadem jako celek, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Hlasování č. 3 registrováno 64, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl schválen, takže budeme se schváleným pořadem 21. schůze Senátu řídit. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k projednání bodu, který zní 2

20 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 323) Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, kterého mezi námi vítám a uděluji mu slovo. Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba: Vážený pane předsedající, kolegyně senátorky, kolegové senátoři, přeji vám hezký den. Dovolím si vám krátce okomentovat návrh změny zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Hlavním cílem této novely je v podstatě transpozice směrnice č. 2008/6. Je to tzv. třetí poštovní směrnice, kterou se završuje postupný proces liberalizace evropského poštovního trhu. Tato směrnice má být transponována do českého právního řádu do 31. prosince 2012, přičemž je třeba říct, že my už jsme využili danou odkládací lhůtu a požádali jsme o odklad této transpozice o dva roky, protože ostatní členské státy ji transponovaly už koncem roku Tato liberalizace poštovního trhu neznamená nic jiného, než že se doliberalizovává zbytek trhu z nějakých zbývajících zhruba necelých 30 %. Týká se to písemností do 50 gramů nebo s cenou do 18 Kč. Mají být odstraněny další právní a ekonomické bariéry, které brání vstupu na poštovní trh. Současně zůstává zachována povinnost státu zajistit trvale udržitelné základní poštovní služby. Jinými slovy to znamená, že veřejnosti musí být poskytován minimální základní rozsah poštovních služeb ve stanovené kvalitě. Pro zajištění transpozice upravuje předkládaný návrh novely několik oblastí, a já se tady o několika těch nejdůležitějších zmíním. První oblastí je upřesnění vymezení trhu poštovních služeb. Cílem je zpřesnit, které služby budou podléhat režimu zákona o poštovních službách a jejich provozovatelé se budou registrovat u Českého telekomunikačního úřadu, budou podléhat jeho dohledové činnosti. Další oblastí je stanovení rozsahu základních služeb. Ten stávající mechanismus, ve kterém je rozsah základních služeb, který stanoví Český telekomunikační úřad, se ve veřejném zájmu nahrazuje stanovením rozsahu těchto služeb, tedy přímo v zákoně. Rozsah základních služeb se přitom v porovnávání se stávající praxí v podstatě v zásadě nemění, tam žádná změna nebude. Prováděcí předpis pak stanoví podrobnou specifikaci těchto základních služeb. Třetí oblast, kterou bych chtěl uvést, je udělení poštovní licence České poště s dobou platnosti do roku 2017, to je tedy na pět let. S ohledem na stav poštovního trhu a v podstatě v zájmu zajištění kontinuity poskytování základních poštovních služeb a s praxí, která byla obvyklá v jiných členských zemích, se navrhuje udělit poštovní licenci České poště s dobou platnosti do konce roku Na další období by pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na tohoto držitele poštovní licence. Česká pošta pak bude i nadále zajišťovat další činnosti, které nejsou poštovními službami. Jedná se například o výplatu dávek důchodového pojištění, výběr rozhlasových a televizních poplatků atd. Za nejdůležitější oblast lze považovat změny v systému financování. Nelze totiž dále aplikovat financování těchto služeb prostřednictvím monopolu, který se tedy 3

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více