E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu"

Transkript

1 E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

2 Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná se o nadstavbové nástroje, jejichž cílem je pomoci Vám, uživatel m systému Soft-4-Sale, zviditelnit a prosadit Vaše produkty a služby na poli internetu s využitím nejnov jších dostupných technologií a docílit tím zvýšení Vaší konkurence schopnosti na trhu. E- ešení nad systéme Soft-4-Sale využijete jak p i obchodování s velkými dodavateli a odb rateli (B2B), tak i p i obchodování s koncovými zákazníky (B2C). Silnou stránkou t chto aplikací je, že využívá v maximální možné mí e vlastnosti a možnosti Vašeho informa ního systému Soft-4-Sale. E- ešení byla vyvíjena p ímo na míru Vašeho systému. Internet v sou asnosti pat i mezi nejrychleji se rozvíjející zp sob prezentace a prodeje Vašich produkt, využíjte to ve Váš prosp ch! Mezi e- ešení systému Soft-4-Sale pat í: E-Shop E-HelpDesk E-Portál E-Katalog SOFT-4-SALE NE EKAN KOMPLEXNÍ CRM

3 2

4 E-SHOP Obchodování pomocí Internetu je moderní zp sob, jak nabízet a prodávat své výrobky nebo služby. Internetový obchod (e-shop) systému Soft-4-Sale p edstavuje pro Vaši firmu zp sob, jak své produkty prodávat koncovým zákazník m i dealer m za minimálními náklady. V sou asné dob se jedná o jednu z nejrychleji se rozvýjejících distribu ních cest produkt ke koncovým zákazník m. MTJ Servis Vám nabízí možnost vytvo ení a dodání internetového obchodu (e-shopu) namíru Vašim požadavk m a s propojením na Váš stávající informa ní systém Soft-4-Sale. Spojení t chto dvou ešení Vám pom že dostat Vaše produkty blíže k Vašim potenciálním zákazník m a získat tak konkuren ní výhodu. Co tím získá Vaše firma? kompletní zobrazení databáze produkt Soft-4-Sale na internetu možnost p azení obrázk a podrobného popisu ke každému produktu snadné vkládání a editace produkt v etn jejich zat íd ní t íd ní produkt do vybraných segment možnost upozorn ní na novinky a slevy seznam objednávek a registrovaných uživatel rychlejší a jednodušší vy izování objednávek reporty a statistiky pro zp tné vyhodnocení v Soft-4-Sale Co tím získají Vaši zákazníci? pohodlné nakupování z prost edí domova/kancelá e procházení obchodu a jednotlivých produkt, prohlížení vlastností výrobk registrace nebo p ihlášení nakupujícího, možnost nastavení r zné faktura ní a dodací adresy objednávka s možností výb ru zp sobu dodání informace o stavu objednávky u registrovaných možnost zobrazení historie objednávek v etn zm ny osobních údaj Ukázka internetového obchodu Referen ní p ípady Náš systém internetového obchodu si m žete prohlédnout nap. na následujících stránkách uživatel systému Soft-4-Sale: Cena GASTRO-JESENÍK Divestar Zlín AEROTERM, a.s. SLOVAK Design Automation spol. s r.o. Jednorázový odkup Ur eno pro zákazníky, kte í cht jí z dlouhodob jšího pohledu ušet it. Vhodné jak pro nové zákazníky tak i pro ty, co již mají edchozí zkušenost s provozem internetového obchodu. M žete využít návrhu designu od MTJ nebo nechat navrhnout a implementovat design namíru. Cena bez DPH od ,- K. Sou ástí ceny je: instalace a implementace do stávajících www-stránek, nutné programátorské a grafické úpravy návrhu od MTJ ve výši 8 hodin. Nadstandardní programátorské a grafické úpravy budou realizovány v hodinové sazb 770 K /hodina. Splátkový prodej Internetový obchod (e-shop) m žete zakoupit také formou n kolika m sí ních splátek, které Vám pomohou rozložit financování v ase. Podrobn jší informace o splátkovém prodeji internetového obchodu pro Vaší firmu získáte u prodejce. SOFT-4-SALE NE EKAN KOMPLEXNÍ CRM

5 4

6 E-HELPDESK HelpDesk p edstavuje aktivní nástroj pro ešení zákaznických požadavk, problém, dotaz, atd. Vazba na modul HelpDesk je první aktivní ástí Soft-4-Web. Aktivní znamená, že uživatelé, jenž se p ihlásí na portál Soft-4-Web mohou své požadavky zadávat p ímo na internetu. Vznik požadavk HelpDesku je tedy možný jak v lokálním systému Soft-4-Sale, tak v internetovém Soft-4-Web a ob ásti spolu data synchronizují. Modul HelpDesk umož uje uživateli zadat požadavek p es webový formulá na Vašich www-stránkách nebo pomocí u. Vaši pracovníci podpory poté zpracovávají požadavky v prost edí systému Soft-4-Sale. Zákazník je o stavu ešení informován e- mailem pomocí tzv. automatických notifikací a dále komunikuje s ešitelem pomocí webového rozhraní, kde má k dispozici kompletní historii požadavku. Tímto zp sobem dochází k výraznému snížení souvisejících náklad a ke zrychlení a zp ehledn ní celého procesu servisu pro zákazníky. Oblasti využití technická podpora zákazník podpora prodeje pro firmy poskytující služby (servisní zásahy) poskytování informací o produktech a službách (nap. v rámci e-shopu) technická podpora zam stnanc Co koupí HelpDesku získáte? zadání požadavk pomocí webových formulá nebo (aplikace je snadno integrovatelná do Vašich wwwstránek) zobrazení historie požadavk zákazníkovi prost ednictvím www-rozhraní informování zákazníka o zm nách požadavku em (systém automatických notifikací) kompletní dokumentová komunikace kolem každého požadavku v etn možnosti p iložení p íloh možnost samostatné správy r zných typ požadavk (nap. podle modul, oblasti produkce, ) možnost diskuze nad navrženým ešením požadavku filtrování požadavk dle všech možných kritérií s využití dynamických filtr p ehledná konfigurace systému pomocí logicky seskupených p íkaz priorizace požadavk s vlastním nastavením názv a práv pro priority jedná se o cenov atraktivní ešení i pro malé firmy zprovozn ní HelpDesku b hem n kolika dní p izp sobení designu systému p esn dle Vašich p edstav efektivní, transparentní a p ehledná komunikace ihned po nasazení uživatelsky p ív tivé rozhraní a jednoduché ovládání Co koupí HelpDesku získají Vaši zákazníci? vždy aktuální p ehled o stavu ešení jejich požadavk možnost diskuse problému p ímo s ešitelem automatické zpravodajství o novinkách a zm nách na ešení požadavk historický p ehled všech ešených požadavk uživatelsky p ív tivé rozhraní a jednoduché ovládání Referen ní p ípady V sou asné dob využívají aplikaci HelpDesk tito uživatel systému Soft-4-Sale: MV s.r.o. ESKON, a.s. UNISMINI služby, spol. s r.o. SoneTECH s.r.o. Cena Cena za internetové ešení: ,- K bez DPH Cena za s4s ešení: 1.500,- K /osoba bez DPH Sou ástí ceny je: instalace a implementace do stávajících www-stránek, nutné programátorské a grafické úpravy návrhu od MTJ ve výši 8 hodin. Nadstandardní programátorské a grafické úpravy budou po domluv realizovány v hodinové sazb 770 K /hodina. SOFT-4-SALE NE EKAN KOMPLEXNÍ CRM

7 6

8 E-PORT L E-portál je aplikací, která Vám m že výrazn pomoci s online evidenci p ehledu doklad zakázek vzniklých p i obchodování s obchodními partnery, klienty, dealery, koncovými zákazníky. Každý ze zaregistrovaných zákaník má možnost ístupu k online databázi p ehled doklad realizovaných nebo rozpracovaných zakázek, prohlédnout a zkontrolovat obsah zakázky ípadn zjistit v jakém stavu se zakázka nachází. E-portál je možné upravovat a p izp sobit tak vzhledu a pot ebám Vaší internetové prezentace. Samoz ejmostí je jeho plná integrace do Vašich stávajících www-stránek. Obsah dat poskytovaných zákazník m pro interaktivní zjišt ní: servisní zásahy (raelizované úkony) faktury vystavené (zaplaceno/nezaplaceno) dodací listy (v etn položek) kniha oprav (stav ešení požadavk na opravu) p ijaté objednávky (stav ešení) požadavky (stav ešení požadavku) O p enos dat mezi systémem Soft-4-Sale a internetovou ástí E-portál se stará aplikace Guardien, která b ží na serveru s p ístupem jak do dat Soft-4-Sale, tak na internet a je administrátorem konfigurovatelná. ínosy E-portálu pro Vaši firmu provázanost s obchodní ástí systému Soft-4-Sale automatizace proces realizace zakázky rychlá a jednoduchá obsluha možnost on-line realizace zakázek snížení administrativních náklad souvisejících s realizací zakázky Ukázka internetového portálu Co p inese E-portál Vašim zákazník m vždy aktuální p ehled o realizované zakázce historických p ehled všech realizovaných zakázek a obchodních doklad informace o stavu ešení servisních požadavk a oprav detailní informace o každém dokladu vyhledávání podle množství kritérií Referen ní p ípady E-portál pro online evidenci p ehledu doklad zakázek si m žete prohlédnout nap. na následujících stránkách uživatel systému Soft-4-Sale. MV s.r.o. TgS s.r.o. SLOVAK Design Automation spol. s r.o. Cena Cena ešení E-portálu je ,- K bez DPH Sou ástí ceny je: instalace a implementace do stávajících www-stránek, nutné programátorské a grafické úpravy návrhu od MTJ ve výši 8 hodin. Nadstandardní programátorské a grafické úpravy budou po domluv realizovány v hodinové sazb 770 K /hodina. SOFT-4-SALE NE EKAN KOMPLEXNÍ CRM

9 E-KATALOG Hledáte-li zp sob jak prezentovat a zp ístupnit produkty Vašim dodavatel m a odb ratel m na internetu a p itom nemáte zájem provozovat internetový obchod (e-shop). Nabízíme Vám ešení v podob aplikace E-Katalog. Aplikace E-Katalog p edstavuje nástroj, který Vám umožní prezentovat vlastní produkty s podrobným popisem a návazností na Vaši existující databázi v systému Soft-4-Sale. Díky nástroji E-Katalog budou mít Vaši odb ratelé vždy aktuální p ehled o stávající nabídce zboží a služeb online na internetu. Obsah dat poskytovaných zákazník m pro interaktivní zjišt ní: p ehledné uspo ádání produkt do souvisejících t íd a skupin karta zboží s podrobným popisem a iloženým obrázkem (fotografií produktu) informace o dostupnosti produktu vyhledávání podle zadaných parametr vyhledávání podle zadaných slov O p enos dat mezi systémem Soft-4-Sale a internetovou ástí E-portál se stará aplikace Guardien, která b ží na serveru s p ístupem jak do dat Soft-4-Sale, tak na internet a je administrátorem konfigurovatelná. ínosy E-Katalogu pro Vaši firmu prezentace Vašich produkt na internetu pro široké spektrum potenciálních i stávajících zákazník možnost podrobného popisu a p iložení obrázku (fotografie produktu) provázanost na stávající databází zboží v systému Soft-4-Sale vždy aktuální informace o produktech rychlá a jednoduchá obsluha Ukázka internetového katalogu produkt ínosy E-Katalogu pro Vaše zákazníky rychlé a pohodlné prohlížení sortimentu Vašich produkt z tepla kancelá e nebo domova vždy aktuální informace o zobrazených produktech informovanost o parametrech a vzhledu produktu Referen ní p ípady E-Katalog pro online prezentaci Vašich produkt si m žete prohlédnout nap. na následujících stránkách uživatel systému Soft-4-Sale. TITAN - PLASTIMEX s.r.o. GAST Group s.r.o. Cena Cena ešení E-Katalogu je ,- K bez DPH Sou ástí ceny je: instalace a implementace do stávajících www-stránek, nutné programátorské a grafické úpravy návrhu od MTJ ve výši 8 hodin. Nadstandardní programátorské a grafické úpravy budou po domluv realizovány v hodinové sazb 770 K /hodina. 8

10 NE EKAN KOMPLEXNÍ CRM Výrobce a dodavatel: MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44, Brno Tel: Fax: Deale i: Praha Zlín csteam SoneTECH, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz money S5 informační systém Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz ww ww.m moneey.cz www.money.cz ŘEŠENÍ PRO FIRMY S INTERNETOVÝM PRODEJEM Popularita internetových

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Ceník, služeb a programů servisní podpory CENÍK KOMPLETŮ SYSTÉMU Soft-4-Sale Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE cena pro 1 uživatele komplet pro 8 uživatelů

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Internetový eshop inshop 4

Internetový eshop inshop 4 Internetový eshop inshop 4 Přehled funkcí zpracováno pro verzi aplikace 4.2.4 ZONER 4 in Obsah inshop 4 obecně... 4 Proč zvolit inshop 4?... 4 Reference... 5 Cenové podmínky... 7 Funkce Zoner inshopu...

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu. verze 4.0

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu. verze 4.0 Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 4.0 WebCzech E-commerce PRO 4.0 je nejnovější verzí jednoho z nejúspěšnějších e-shopových řešení v České republice. Systém je vyvíjen

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více