SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK"

Transkript

1 S Y S T M S O F T S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, Brno tel.: , fax:

2

3 popis funkcì INFORMA NÕ SYST M SOFT-4-SALE Dovolujeme si Vám p edstavit informa ní systém Soft-4-Sale. Informa ní systém Soft-4-Sale dokáže pomocí svých funkcí ešit pro Vaši spole nost tyto procesy a situace: 1. Obchodní a marketingový proces 2. Realiza ní a zakázkový proces 3. Proces operativního ízení tým nebo celé firmy 4. Manažerský proces vedení a hodnocení firmy 5. etní proces nebo datová vazba na ú etní systém 6. Fungování systému na vzdálených pobo kách kontakty a marketing nabìdky OBCHOD A MARKETING Soft-4-Sale v oblasti obchodu a marketingu obsahuje tyto funkce: Kontaktní management: (bohatá evidence firem, osob, zájemc, dealer, zákazník, Zpracování hromadných marketingových akcí Evidence záznam z jednání, jednoduché dopisy a faxy Evidence požadavk zákazník Kalendá dlouhodobých úkol a jejich pln ní Kompletní báze zboží a vlastních produkt s možností tisku ceník Tvorba nabídek a poptávek Proaktivní dokumenty Synchronizace s MS Outlook Funkce isté marketingové ásti systému vedou k vytvo ení komplexní báze adres všech klient, potencionálních zákazní-, zájemc a také dodavatel a konkurent. Nad touto bází je vybudována rozši ující sada funkcí sm ujících k vyhledání firem, tisku mailing, evidenci marketingových aktivit atd.. Mezi dalšími funkcemi této ásti systému najde uživatel také evidenci záznam z jednání, kalendá úkol, evidenci neomezeného po tu kontaktních osob a možnost aplikace marketingových hledisek pro sledování a hodnocení kontaktní báze. Modul Nabídky dává uživateli k dispozici rozsáhlou sadu funkcí podporujících tvorbu cenových nabídek. Pro tvorbu nabídky jsou k dispozici takové nástroje, aby byla tato innost dostate rychlá. Datovým základem je báze zboží. V bázi nabízeného zboží (neslu ovat se skladem) je komplexní popis nabízených produkt s detailním popisem, technickými parametry a samoz ejm s nástroji na efektivní tvorbu cen etn dealerských skupin, provázaných na bázi kontakt. Vlastní tvorba nabídky umož uje vytvá et v nabídkovém dokumentu pojmenované varianty, vno ené mezisou ty, návrhy a výpo ty slev. Do nabídky m že uživatel zadat i jakýkoliv atypický výrobek se speciálním popisem. Pro typizované složité sestavy jsou v bázi zboží p edem p ipravené tzv.

4 konstruk ní celky. Výsledné nabídky jsou v systému trvale evidovány a nad celou evidencí nabídek existují také funkce sledovací a hodnotící (statistické). operativa OPERATIVNÕ ÕZENÕ T M A FIRMY Sou ástí systému je kalendá úkol, evidence záznam z jednání, plánování asu, porad a automatické proaktivity. Uživatel dokáže jednoduše tvo it a evidovat dopisy, y, faxy odeslané i p ijaté a to v r zných jazykových mutacích esky, anglicky, n mecky). Spojení možnosti rychlé tvorby s výhodou vnit ní evidence p edstavuje silný nástroj pro operativní ízení s návaznými statistickými nástroji pro hodnocení a kontrolu. Evidence záznam z jednání Kalendá dlouhodobých úkol a jejich pln ní Jednotné místo pro plánování asu Kompletní ová komunikace Synchronizace s Microsoft Outlook Tisk a evidence dopis a fax Evidence požadavk zákazník Automatické p ipomínky a proaktivní dokumenty Plánování a vyhodnocování porad Dotazníky Školení zak zky REALIZACE A ZAK ZKOV INNOST Evidence p ijatých objednávek Objednávky zboží, materiálu a služeb Hromadné objednávky materiálu Skladové hospodá ství Rezervace, blokace Evidence výrobních ísel dodaných za ízení Logistické funkce optimalizace skladových zásob Fakturace Dodací a záru ní listy Dealerský systém Evidence p ijatých faktur Vedení a vyhodnocování zakázek Vnit ní struktura zakázek etapy a procesy Kontrola dokladové kompletnosti zakázek a etap Technologická struktura zakázek možnost evidence verzí Historie vývoje zakázek Výkazy práce na zakázky Evidence a zpracování smluv ímý prodej p es pult Evidence servisních a montážních inností Evidence reklamací Zpracování záp ek za ízení v etn fakturace p ovného Druhá, obchodní, ást eší již konkrétní obchodní p ípady a zakázky. Systém m že využít i informací z nabídky, kde byla vytvo ena požadovaná struktura zboží pro zákazníka. Zdrojem obchodního p ípadu m že být i zaevidovaná p ijatá objednávka plnící funkci p ílohy smlouvy. Princip fungování systému je založen na vzájemné provázanosti jednotlivých doklad a

5 prodej & sklady možnosti vytvá et nové doklady podle logicky p edcházejících. Nap. podle p ijaté objednávky vytvo it sadu vystavených objednávek pro dodavatele a samoz ejm i zálohové a kone né faktury pro odb ratele. Podle vystavených objednávek pak p íjemky a p ijaté faktury. Doklady jsou vzájemn propojeny svou vazbou na konkrétní zakázku. Karta zakázky pak jednoduše ukáže všechny související doklady (objednávky, faktury, dodací listy, nabídky, smlouvy, výrobní ísla dodaných za ízení, servisní zásahy, výdejky, rezervované za ízení, osobní úkoly, záznamy z jednání, výkazy práce, historii a objekty Windows p ipojené pomocí OLE. Samostatn stojící t etí ástí systému je rozší ení zakázkového systému o funkce p ímého prodeje, evidence finan ních transakcí v pokladnách a ízení sklad. V tomto modulu najde uživatel standardní funkce k vedení sklad (p íjem, výdej, evod,..) a funkce pro p ímý prodej (prodejka, výdej a p íjem pen z z pokladny,...). Nadstandardní funkcí je možnost rezervovat zboží a materiál na sklad ve prosp ch obchodních ípad. Spole ná instalace modul Prodej & Sklady s modulem Zakázky umož uje autonomní innost samostatné pobo ky obchodní firmy. statistiky strategie & cash flow MANA ERSK FUNKCE A ÕZENÕ SPOLE NOSTI Procesní panely Finan ní plánování (cash-flow do budoucnosti) Vyhodnocení marketingové a obchodní práce obchodník Marketingové analýzy trhu Operativní evidence pro realiza ní procesy (detailní komplexní pohledy na zakázky) Vyhodnocování zakázek Analýza prodeje a realizovaných zakázek Vyhodnocování stavu zásob Návaznost na kancelá ský systém (MS Office) a specializované systémy pod Windows (AutoCAD, MS Project,...) Každý modul, každá oblast v systému Soft-4-Sale obsahuje funkce pro zpracování statistik v jednorozm rném i dvouroz- rném pohledu. Statistiky se navíc díky provázanosti dat celého systému mohou opírat o marketingové íselníky popisující Váš trh nebo Vaše produkty a lze tak získat analýzy chování trhu v i Vašim produkt m podle skute ných obchodních dat - nap. dle fakturace za ur ité období. Výstupy statistik lze vždy získat i v grafické podob nebo v podob exportu dat do Excelu pro další zpracování. Jedním z manažerských nástroj programu je sledování toku finan ní hotovosti (Cash Flow) s reálným výhledem do budoucnosti.

6 OTEV ENOST SYST MU Dostupná ešení CRM implementací vždy vyžadovala data jednak aktivn získaná systémem (uživatelské vstupy) a jednak data dodávaná externími systémy (SAP, ABRA, ). Produkt Soft-4-Sale a firma MTJ Service jsou na tento typ ešení ipravení a takto pojatá ešení jsme realizovali. vazba na etnictvì ETNÕ SYST M Vystavené faktury, dobropisy, storna ijaté faktury, dobropisy, storna Pokladna - p íjem a výdej hotovosti Skladové pohyby Banka Hlavní kniha, da ová evidence Majetek Systém Soft-4-Sale obsahuje ú etní modul nebo m že obsahovat vazbu na ú etní systémy. Rozsah funkcí Soft-4-Sale umož uje kompletní ízení firmy i v situaci, kdy vedení ú etnictví je p edáno ú etní firm. Systém obsahuje evidenci zaplacených a nezaplacených faktur (p ijatých i vystavených) umí tisknout p íkazy k úhrad, tiskne m sí ní rekapitulace pokladních pohyb s rozpadem DPH, m sí ní rekapitulace stavu zásob rozú továny na strany Má Dáti - Dal. replikace VZD LEN POBO KY, NOTEBOOKY Nad vý tem funkcí marketingového a obchodního systému Soft-4-Sale je t eba p ipomenout novou a velmi d ležitou vlastnost. Soft-4-Sale umí replikovat databázi. Lidskými slovy to znamená, že pokud prob hne instalace Soft-4-Sale na více vzdálených lokalitách, mohou uživatelé pracovat nezávisle na sob a jednou denn i jednou týdn si modemem nebo po disket vym ní zm nový soubor a vzájemn si doplní své databáze o všechny zm ny, které zapsali. Jako samostatnou vzdálenou lokalitu si m žete p edstavit také nap. obchodníka na služební cest s notebookem. Modul Replikací zajiš uje aktuální stav a úplný rozsah obchodních a marketingových informací na všech po íta ích, kde je systém instalován bez ohledu na to, zda jsou tyto po íta e fyzicky propojeny. Preventivním zp sobem je vy ešen i p ípadný konflikt p i aktualizaci informací. Pomocí nastavení íselných ad zajistí Soft-4-Sale nap. možnost tvo it sou asn na všech instalacích nové nabídky aniž by systém dovolil shodu ísel nabídek a zp sobil tak datový konflikt. Princip ešení je založen na aplika ní replikaci dat s podporou kterých metodických pokyn (nap. odd lené íselné ady doklad ).

7 PODMÕNKY IMPLEMENTACE p edpoklad sp chu slu by Servis a dr ba V p ípad implementace systému Soft-4-Sale pro navrženou strukturu dokladových a informa ních tok je nutné uvažovat o sou asném využití standardních funk ních modul systému a vývojových kapacit výrobce systému. P edpokládaný postup ešení p edpokládá detailní stanovení procesní struktury firmy a dokladových a informa ních tok. V návaznosti na p esn specifikované zadání lze zpracovat plán nasazení a vývoje nadstandardních funkcí, v etn pevných cenových a termínových specifikací. Kompletní a úsp šná instalace nového systému vyžaduje adu souvisejících služeb, jenž Vám m žeme nabídnout: Projekt zavedení systému Instalace systému v síti LAN Konfigurace systému podle podmínek zákazníka Jednorázové p evzetí sou asných dat ze stávajících systé- Školení uživatel Instalace a zaškolení nových rozší ených verzí systému Vazba na okolní systémy Program údržby zajiš ující pravidelné prodlužování záru ní doby Speciální úpravy systému dle požadavk zákazníka 6 m síc je klient automaticky za azen do servisního programu kategorie SILVER. Po uplynutí záru ní doby nabízíme ro ní program "Údržby" ve t ech variantách s možností upgrade na nové verze systému zdarma a s prodlouženou zárukou funk nosti na dobu "Údržby". Po uplynutí základní doby záruky nabízíme zákazník m 3 typy servisních program podpory, kdy za ro ní poplatek % z ceny licencí nabízíme prodloužení záruk na další rok samoz ejm s právem na upgrade zdarma + dle typu servisního programu i slevy na služby. Varianta BRONZ 1 rok p ístup k novým verzí + záruka funk nosti, hot-line je placená služba 100 K / zapo atých 10 minut, ceny služeb 680 a 810 K /hod, nep íliš rychlé garantované reak ní doby: 4/15/60 dní Varianta SILVER 1 rok p ístup k novým verzí + záruka funk nosti, hot-line zdarma, 25% sleva na ceny služeb = 570 a 680 K /hod, garantované reak ní doby: 2/6/30 dní 1 x odborné provedení upgrade ve speciální sazb 1000 K / 2 hod Varianta GOLD 1 rok p ístup k novým verzí + záruka funk nosti, hot-line zdarma, 35% sleva na ceny služeb = 520 a 600 K /hod, garantované reak ní doby: 1/4/20 dní 1 x audit technického a aplika ního stavu systému zdarma

8 2 x školení ve speciální sazb 1500 K / 4 hod bez náklad na dopravu sleva 35% pro 1 ú astníka "velkého školení nových funkcí" Servisní kanály 1. zásah servisního technika na míst instalace systému 2. nová opravená verze dostupná na FTP serveru 3. opravny program "PATCH" odeslaný em 4. ízení vzdáleného po íta e OCHRANA DAT A ARCHITEKTURA SYST MU rove zabezpe enì Architektura Otázka zabezpe ení je ešena konfigurací systému a ístupových práv v t chto úrovních: 1. ístupová práva uživatel k vybraným funkcím systému 2. ístupová práva uživatel k vybraným datovým zdroj m 3. Ochrana p ed nežádoucím p ístupem do dat 4. Ochrana p ed zkopírováním dat a provozování kopie systému na neautorizovaném PC Systém je vyvíjen v prost edí Microsoft Access (Front-End). Dopl kové podp rné produkty (nástroje pro údržbu, nástroj pro automatizaci p enos zm nový databází, apod ) pak v prost edí Visual Basic. Data jsou nej ast ji ukládána také v prost edí databáze Microsoft Access s možností volil uložení dat i v databázi Microsoft SQL. DOPL KOV INFORMACE Reference Po et implementacì Referen ní seznam je dostupný na a z našich významných zákazník vybíráme: ROBERT BOSCH odbytová spole nost ELECTROLUX, s.r.o., divize FSE ARAL R, a.s. BP R, s.r.o. HERBACOS-BOFARMA, s.r.o. KKH Brno, spol. s r.o. Koncept-Ekotech, spol. s r.o. TgS, spol. s r.o. ABB-ELSYN, a.s. Laser-Tech, s.r.o. Pokorný s.r.o. Ammeral Beltech, s.r.o. Resvo, s.r.o Rudolf Koller, spol. s r.o. 412 instalací systému k ( R + SR)

9 Uk zky obrazovek

10 KONTAKT MTJ Service, s.r.o. Musilova Brno tel.: fax:

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE

Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Ceník, služeb a programů servisní podpory CENÍK KOMPLETŮ SYSTÉMU Soft-4-Sale Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE cena pro 1 uživatele komplet pro 8 uživatelů

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2009 1 Zboží a ceny Obrázky v kartách zboží Výběry zboží Ceny a slevy kom plexně 2 CRM 6... 7...

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více