PEPTIDY, BÍLKOVINY. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEPTIDY, BÍLKOVINY. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143"

Transkript

1 PEPTIDY, BÍLKOVINY Definice: Bílkoviny (proteiny) jsou makromolekulární látky, které vznikají spojením sto a více molekul různých aminokyselin peptidickou vazbou. Obsahují atomy uhlíku (50 až 55%), vodíku (6 až 7%), kyslíku (20 až 23%), dusíku (12 až 17%), někdy také síru, fosfor a jod. Peptid je látka, ve které je vázáno jen 2-99 aminokyselin peptidickou (peptidovou) vazbou. Obecný vzorec: V organismech se vyskytují zejména bílkoviny tvořené tzv. α aminokyselinami, které mají obě charakterické skupiny navázané na stejný α -uhlík: α kyselá karboxylová skupina COOH zásaditá aminoskupina NH 2 - Zařazení a zdroje: Bílkoviny tvoří spolu se sacharidy a tuky jednu ze tří základních živin. Od ostatních živin se liší obsahem dusíku, ten je vázán v aminokyselinách (AK). Rostliny vytváří AK z anorganických látek - dusitanů a dusičnanů, které přijímají kořeny ve vodě. Heterotrofní organismy přijímají dusík z AK v potravě, enzymaticky je štěpí v trávícím traktu a tvoří si z nich v játrech vlastní AK. Tělo člověka obsahuje jen 20 AK, ale 9 z nich neumí samo vytvořit, jsou to tzv. esenciální AK. Přijímáme je z rostlinné potravy, nejvíce bílkovin obsahují luštěniny (čočka, fazole, hrách), méně již obiloviny a brambory. Zdrojem živočišných bílkovin jsou zejména mléčné výrobky, maso, vejce. Bílkoviny jsou v těle degradovány na CO 2, H 2 O a močovinu H 2 N CO - NH 2. Nadbytek bílkovinné stravy bůže vyvolat hromadění močoviny v tělních dutinách, kloubech (artritida, dna nemoc králů). Funkce: - Spolu nukleovými kyselinami jsou podstatou všech živých organismů. Cokoliv je živé, obsahuje tyto 2 skupiny látek, protože ve vzájemné součinnosti zajišťují, aby se genetický kód zapsaný v NK ztvárnil v živém organismu (histony v chromozomech blokují či odkrývají přepis DNA). - Stavební: tvoří tkáně - pojiva (kolagen, elastin, keratin), svalstvo (aktin, myosin), součást tělních tekutin, cytoplazmy. - Řídící: jsou základní složkou enzymů, podstatnou některých hormonů (insulin), jsou součástí receptorů na povrchu buněk - Transportní: např. hemoglobin - Ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen) - Všechny proteiny mají schopnost působit jako antigen, průnik cizorodé bílkoviny do organismu vyvolá tvorbu protilátek. Vlastnosti - Většinou jsou rozpustné ve vodě a ve zředěných roztocích solí (tvoří pravé roztoky). Rozpustností se pro jednotlivé druhy bílkovin liší: fibrilární bílkoviny, které jsou stavebním materiálem organismů, se ve vodě nerozpouštějí (např. kolagen); globulární proteiny, které plní v organismu různé biologické funkce (např. fc. enzymů), jsou rozpustné ve vodě, ale tvoří koloidní roztoky (albuminy, globulin) - Denaturace - změna nativní struktury vlivem tepla, ph, detergenty, organických rozpouštědel (ethanol), močoviny, kyselina sulfosalicylové (acylpirin), iontů těžkých kovů - jsou bezbarvé látky, k výjimkám patří hemoproteiny a flavoproteiny, které řadíme mezi pigmenty. 1

2 - Bílkoviny a peptidy dávají barevné reakce založené na reaktivitě peptidové vazby nebo volných koncových skupin, toto se využívá v klinické praxi k důkazu bílkoviny - Elektroforéza - metoda využívaná k oddělení jednotlivých bílkovin. Ty mají v AK desítky ionizovatelných skupin, proto mají různě velký kladný či záporný náboj a mohou putovat v elektrickém poli. Např. kladně nabité bílkoviny putují k záporné elektrodě. V závislosti na ph prostředí mohou mít bílkoviny výsledný náboj kladný nebo záporný. Při určitém ph se počet kladných a záporných nábojů v molekule vyrovná a celkový náboj bílkoviny je roven nule (tzv. izoelektrický bod). Při ph izoelektrického bodu se protein nepohybuje v elektrickém poli. H + OH - Typy AK v bílkovinách: a) Neutrální (glycin Gly (G), alanin Ala (A), valin Val (V), Leucin Leu (L), Isoleucin Ile (I) b) Kyselé, s karboxylovou nebo amidovou skupinou na postranním řetězci: kyselina asparagová Asp (D), asparagin Asn (N), kyselina glutamová Glu (E), Glutamin Gln (Q) c) Basické s aminovou skupinou na postranním řetězci: arginin Arg (R), lysin Lys (K) d) Se sírou v postranním řetězci (Methionin Met, Cystein Cys) e) Heterocyklické: Prolin Pro (P) Struktura bílkovin: Aminokyselin jsou vzájemně vázány peptickými vazbami a tvoří tzv. polypeptidy. Jejich nabité skupiny se vzájemně přitakují a způsobí uspořádání zkracující dálku řetězců. Ty se dále v prostoru tvarují trojrozměrných útvarů. Vzniká bílkovina - její vlastnosti jsou dané pořadím a specifickými chemickými vlastnostmi jednotlivých aminokyselin a tvarem daného proteinu. Podlouhlé bílkoviny tvoří fibrily pojiv (kolagen, elastin), kulovité mají uprostřed vazebná místa pro jiné látky, sférické jsou vhodné např. ke stavbě oválných červených krvinek. Rozeznáváme 4 úrovně prostorové struktury: Primární, sekundární, terciární, kvartérní. 1. Primární struktura je dána pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci. Obecný zápis vzniku dipeptidu: AK 1 + AK 2 AK 1 AK 2 + H 2 O Obecný zápis peptidické vazby: CO NH Příklad: Gly + Ala Gly - Ala + H 2 O NH 2 -CH 2 -COOH + NH 2 -CH(CH 3 )-COOH NH 2 -CH2-CO-NH-CH(CH 3 )-COOH + H 2 O Příklad primární struktury hexapeptidu: Gly Ala Ser Phe Glu Val 2

3 viz předepsaná učebnice Biologie pro gymnázia, přehled proteinogenních aminokyselin, kapitola Doplňky 2. Sekundární struktura bílkovin je prostorové uspořádání několika po sobě jdoucími AK, které tvoří např. alfa helix strukturu skládaného listu Stáčení řetězců v prostoru umožňují kovalentní vazby bisulfidických můstků sírné aminokyseliny cystein, které vznikají mezi SH skupinami Struktura insulinu Cystein (peptid, bisulfidické můstky) Z primární struktury v prostoru vzniká sekundární terciární struktura 3. Terciární struktura bílkovin je trojrozměrné uspořádání celého peptidového řetězce. 4. Kvartérní struktura je uspořádání podjednotek bílkoviny, které jsou navzájem spojeny nekovalentními vazbami Kvartérní prostorové uspořádání těchto podjednotek zajišťuje danou funkci bílkoviny. Takto jsou uspořádány jen složitější komplexy bílkovin, např. hemoglobinu či vlákna kolagenu. Rozdělení bílkovin: 1. jednoduché obsahují jen peptidické řetězce 2. složené obsahují nebílkovinnou složku (prostetickou skupinu) a) skleroproteiny- vláknité, nr v H 2 O, stavební fc. (kreatin vlasy a nehty, kolagen - pojiva, vzniká z něho varem želatina) b) prostetická skupina vytváří reakční centrum, které umožňuje biochemické reakce - fosfoproteiny (kasein v mléce, váže Ca) - glykoproteidy mukózní sekrety sliznic chromoprotieny obsahují navázané kationy kovů hemoglobin-fe 2+ - lipoproteidy - transport cholesterolu k buňkám - nukleoproteiny (histony buněč. jádro) Schéma kvartérní struktury hemoglobinu Nukleoprotein 3

4 Schéma buněčné membrány - motel tekuté mozaik y- 1. glykolipid 2. alfa-helix protein 3. oligosacharidový boční řetězec 4. fosfolipid 5. globulární protein 6. hydrofobní část alfa-helix proteinu 7. cholesterol Příklady využití bílkovin v průmyslu či lékařství: 1. potravinářství přirozená výživa organismů, 2. krmné směsi pro dobytek (kostní moučka) 3. biotechnologie - kultivované enzymy pro produkci látek mimo těla organismů v různých průmyslových odvětvích 4. ve sportu jsou hormony zneužity pro nárůst výkonnosti sportovců 5. kosmetický průmysl (kolagen) 6. zvýšení obranyschopnosti organismu - očkování protilátkami 7. protilátky slouží pro určení nemocí na základě jejich detekce v krvi Odkazy a základní doporučená literatura: MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. CHEMIE pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vydání, reprint Olomouc: NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC, s.r.o., s. ISBN JELÍNEK, Jan, ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 9. rozšířené vydání., Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., s. ISBN: KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chémia II. v kocke. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, s. ISBN NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MENZEL. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MENZEL. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SPLETTSTOESSER. wikimedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: DAEDALUS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4

5 5

6 PEPTIDY A BÍLKOVINY Pracovní list Pozorně si přečtěte úvodní informace, nastudujte zápisy vzorců z předepsané literatury a seznamu předepsaných základních pojmů.poté vyvozujte odpovědi, dohledejte údaje či odpovídejte na přímo zadanou otázku. 1 Definujte pojem bílkovina. 2 Popište, z které skupiny látek vznikají bílkoviny. 3 Které charakteristické skupiny mají aminokyseliny? 4 Napište obecný vzorec AK a vyznačte alfa uhlík 5 Jaký je rozdíl mezi peptidem a bílkovinou? 6 Jaké funkci v těle plní bílkoviny? 7 Vyjmenujte 5 názvů bílkovin lidského těla. 8 Dohledejte, které hormony mají bílkovinnou povahu. 9 Co je to antigen? Jakou reakci v těle vyvolá? 10 Popište stavbu a funkci hormonů: insulin a glukagon. 11 Popište fyzikálně chemické vlastnosti bílkovin. 12 Napište rovnici vziku peptidické vazby 13 Napište vzorec aminokyseliny alanin 14 Vyhledejte, jak se jmenuje tato AK, objasněte pojem aromatická AK. 15 Objasněte pojem fenylketonúrie. 16 Co je to elektoforéza? 17 Napište pentapeptid složený jen z neutrálních aminokyselin. 18 Objasněte pojem polyklonální protilátka. 19 Napište rovnici, kdy dochází k reakci alaninu a serinu a barevně vyznačte vzniklou peptidickou vazbu. 20 Popište ve větách typ struktury bílkoviny: primární sekundární terciární kvartérní 21 Doplňte názvy aminokyselin do tabulky: Kyselá AK Bazická AK Aromatická AK Sírná aminokyselina 6

7 Zdroje obrázků pracovního listu: VÍTEK, Antonín. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: EN:USER:CBURNETT. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Příloha: Téma: AMINOKYSELINY, PEPTIDY BÍLKOVINY, POLYMERY povinné vzorce, pojmy Amoniak Sirná aminokyselina Kovalentní vazba Cystein Aminoskupina Bisulfidický můstek Karboxylová skupina Methionin Charakteristická skupina Insulin Aminokyselina Glukagon α-uhlík Pepsin α- aminokyselina Tripsin Beta aminokyselina Primární struktura Peptidická vazba Sekundární struktura Dipeptid Alfa helix Peptid Struktura skládaného listu Bílkovina Terciární struktura Glycin Kvartérní struktura Alanin Skleroproteiny Serín Globulární bílkoviny (globulíny a albubíny) Aromaomatická aminokyselina Nukleoproteiny Fenylalanin Lipoproteiny Fenylkentonúrie Integrální bílkoviny Heterocyklická aminokyselina Přilehlé bílkoviny Prolin Glykoproteiny Bazická aminokyselina Hemoglobin Histidin Myoglobin Histony Kasein Kyselá aminokyselina Keratin Kyselina glutamová Kolagen Elektroforéza Protilátky Makromolekulární látka Antigeny Denaturace Polyklonální protilátka Silon (polyamid) H 2 N[(CH 2 ) 5 CONH] n (CH 2 ) 5 COOH Enzym Prostetická skupina 7

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 8. červen 2014 Název zpracovaného celku: PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Přírodní látky organické sloučeniny vznikající chemickými

Více

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace:

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Bílkoviny příručka pro učitele Téma Bílkoviny přesáhne rámec jedné vyučovací hodiny. Vyučující rozdělí téma na 2 vyučovací hodiny, zadá klasifikaci bílkovin jako samostatnou práci popř.

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Physiologic Effects of Branched-chain Amino Acids on Human Body and Its Determination in Selected Suplements

Více

Aminokyseliny ve výživě člověka

Aminokyseliny ve výživě člověka Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Aminokyseliny ve výživě člověka Absolventská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Arnoštová Vypracovala: Zuzana Linhartová

Více

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny aminokyseliny základní stavební jednotky peptidy význačné biologické účinky bílkoviny základní složka všech živých buněk potravin aminokyseliny funkční skupiny: sloučeniny

Více

Stanovení volných aminokyselin. Barbora Ivičičová

Stanovení volných aminokyselin. Barbora Ivičičová Stanovení volných aminokyselin Barbora Ivičičová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá stanovením volných aminokyselin v rostlinných a živočišných materiálech. V práci je popsána

Více

Aminokyseliny. V této přednášce byly použity materiály z prezentací. Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji

Aminokyseliny. V této přednášce byly použity materiály z prezentací. Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji METABOLISMUS AMINOKYSELIN Dvacet standardních aminokyselin

Více

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein 21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein Selen (Se), patří společně s kyslíkem a sírou mezi chalkogeny, ale na rozdíl od nich je to poměrně vzácný prvek. V přírodě spolu s tellurem doprovází síru v jejích

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

SEKUNDÁRNÍ METABOLITY

SEKUNDÁRNÍ METABOLITY SEKUNDÁRNÍ METABOLITY Primární metabolismu děje tvorby a odbourávání látek, které jsou společné buňkám různých organismů, je to metabolismus cukrů, tuků, bílkovin a nukleových kyselin. Sekundární metabolismus

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více