- a mnì je s nostalgií zavzpomínat na èasy, kdy jsem po zimní okurkové. veskrze optimistická a nekonfliktní. drobnou zmìnu? ze Slovo starosty,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- a mnì je s nostalgií zavzpomínat na èasy, kdy jsem po zimní okurkové. veskrze optimistická a nekonfliktní. drobnou zmìnu? ze Slovo starosty,"

Transkript

1 3 3,- KË BÿEZEN 2003 SLOVA STAROSTY III. Z OBSAHU: zpr vy z radnice novinky v obci zahr dka v b eznu b eznovè kalend rium novinky v knihovnï z jezdskè historie program kina Vítejte v pøedjaøí, drazí spoluobèané - a mnì je s nostalgií zavzpomínat na èasy, kdy jsem po zimní okurkové sezónì koneènì mohl v zahrádkáøských kalendáriích otevøít høejivá témata poèínajících jarních prací. Témata veskrze optimistická a nekonfliktní. Dnešní mùj úvodník (postøehli jste drobnou zmìnu? ze Slovo starosty, budou od bøezna Slova starosty ) bude vìcnìjší a støízlivìjší, nežli pøíspìvky minulé. Mám na srdci dva problémy, oba dva se vyjevily bez našeho pøièinìní a ani do jednoho se mi pøíliš nechce, proè, posuïte sami. Problém èíslo jedna je o málo jednodušší a svým zpùsobem i konstruktivní: pøesun zdejšího poštovní úøadu. Doposud veskrze pøátelské a prospìšné soužití místního úøadu s paní Poštou mìlo již od prvopoèátku zásadní nedostatek - absolutnì nevyhovující zázemí pro poštu samu, respektive pro její zamìstnance. Pošta si tedy z vlastní iniciativy, za pomoci realitní kanceláøe, hledala prostory nové. Dneska už je má a je pouze otázkou nejbližších mìsícù, kdy se do nového (respektive staronového) objektu bude stìhovat. Potud by bylo všechno v poøádku, a jak z øeèeného vyplývá, vlastnì i na místì. Problém je však v tom, že nová pošta bude mít svùj stánek v místì stávajícího obchodu JO - ESPRIT (Staroújezdská 23), tedy o kousek dále od obecního zlatého køíže, o nìco dále od zastávky autobusù. Což bude pro nás, všechny obyvatele obce, úøedníky na radnici nevyjímaje, krùèkem zpátky. Problém druhý, horší: kritická situace je se zdejším høbitovem. Po pøikázaném zákonném hydrogeologickém pøezkoumání tamní situace a jejím zhodnocení nesmí obec z hygienických, jakož i etických dùvodù høbitov využívat k pohøbùm do zemì. Vše souvisí s katastrofálním podmáèením celého objektu po loòském abnormálnì deštivém roce. Místní úøad sice jedná s úøadem v Kolodìjích, jestli by nám nepomohl krizovou situaci na pøechodnou dobu øešit, ale ani jejich pøípadný souhlas pochopitelnì nevyøeší problémy tìch, kteøí budou stát pøed otázkou co dál. Bolestné nutné pøesuny se naštìstí nedotknou stávajících hrobù a nebudou mít vliv na umis ování uren, jakož i možnosti vytvoøení léta diskutované rozptylové louèky. Bude však nutno hledat systémová øešení do budoucna, zvažovat zpùsoby nákladných odvodnìní a hloubkových drenáží za úèelem snížení hladiny spodních vod. (Možným øešením by byla spolupráce s budoucími investory výstavby plánovaného obchvatu, ale problém naráží na nejistotu èasových termínù.) A je to venku. Ale jak øíkal klasik: nekamenujte pro roky, kamenujte pro nìco jiného. Petr Mach P.S.: dìkuji všem, kteøí zareagovali na úvodník z minulého èísla a nabídli své rady, pomoc, služby, kontakty a vlastní pøedstavy koncepcí a vizí. Tìším se na spoleènou spolupráci. 1

2 MEZI LIDMI Zased nì zastupitelstva Veøejné zasedání zastupitelstva MÈ Praha 2 se koná od hod. v spoleèenském sále (vchod z Èentické ul.). Vyjádøení redakèní rady ohlednì stížnosti pívìry Hásové na nesvítící stromek na budovì úøadu. Rada sdìluje, že dùvod byl p.hásové sdìlen výkonnou redaktorkou sl.jakubcovou telefonicky a rada se usnesla, že její stížnost ani odpovìï na ni nebude ve Zpravodaji otištìna. POZV NKA ÈÈK uskuteèní zájezd do Polska - Kladska. Odjezd v 5 hod., cena 200,-Kè. Zájemci se mohou hlásit u pí Zajacové tel , nebo pí Svátkové PODÃKOV NÕ Obèansko správnímu odboru MÈ Praha 21 za blahopøání k 50 letému trvání našeho manželství a za dárek, který nám doruèila paní Zajacová a paní Vodová. Dìkujeme srdeènì Již posedmé poøádáme kombinovaný zájezd - dìtský tábor a rodinnou rekreaci, tentokráte ve Španìlsku - Lloret de Mar (70 km od Barcelony) v dobì V cenì Kè 6570,- je zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem, 7 noclehù v hotelu - ètyølùžkové pokoje, polopenze formou švédských stolù. V místì pobytu je možno zakoupit výlety. Tábor je urèen pro dìti ve vìku 7-17 let. Bližší informace Vám podají vedoucí zájezdu Irena Okrouhlíková , nebo Alena Èerná Pøípadnì si o nì napište na ovou adresu: Irma a Jiøí Slukovi Z PIS do mate sk ch ökol Zápis do mateøských škol Sedmikráska a Rohožník probìhne ve dnech 4. a od do hod. CHORVATSKO - PORE» Hotel DelfÌn** Poreèská riviéra se vyznaèuje množstvím zátok a malých poloostrùvkù, které poskytují nádherné a klidné koupání. Hotely a ubytovací zaøízení jsou moderní a samozøejmostí jsou bazény a široké možnosti sportovního vyžití. Na moøi spatøíte stovky rybáøských èlunù a výletních lodí, které Vám pøipraví nezapomenutelné zážitky pøi plavbì podél pobøeží. Pøi procházce veèerní Poreèí se nabízí návštìva øady kulturních akcí, posezení ve stylových hospùdkách a restauracích nebo si mùžete vychutnat historické centrum mìsta, které se postupnì vytváøelo v prùbìhu 2000 let. Hotel Delfín leží 5 km jižnì od Poreèe, v Zelené Lagunì. Standartní hotel je pouhých 60 m od moøe. Všechny 2-lùžkové pokoje mají vlastní soc.zaøízení, nìkteré jsou s balkonem (za pøíplatek). Polopenze je podávána v hotelové restauraci formou švédských stolù. Hotelový bazén s terasou má výhled na moøe. Hotel nabízí velké množství sportovních i spoleèenských aktivit (sauna, bazén, 3 restaurace, aperitiv bar, pivnice...). Na pláži je tobogán. Termín: Cena: 7.490,-Kè/os Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pojištìní CK, autobusovou dopravu, pobytovou taxu. Pøíplatek: Akce ÈÈK balkon 300,-Kè/os Zájemci o dovolenou se mohou nahlásit na adresu: Irena Zajacová Rápošovská 151 Újezd n/lesy tel

3 EKOLOGIE 3

4 ZE äkoly Ještì jednou se vracíme k zápisu dìtí do 1.tøídy a pøinášíme nìkolik obrázkù, které pøibližují atmosféru této slavnosti. Do školy pøišlo s rodièi, prarodièi a sourozenci 15. a 16.ledna více než 60 dìtí, budoucích prvòáèkù. Èekal na nì RÁKOSNÍÈEK, který pro dìti pøipravil øadu úkolù, a paní uèitelky, které chtìly zjistit, jak dìti umí vyprávìt, poèítat, malovat a zpívat, poradit si se školní taškou a zavázat si boty. Po budovì dìti doprovodily starší kamarádky, žákynì naší školy, spoleènì stavìly z kostek hrady, skládaly obrázky nebo si vyzkoušely, jak jim jde házení míèkem. Na závìr dìti hrdì pøevzaly Zápisový list - doklad o tom, že se stávají žáky naší školy. Mnozí z nich už ani nechtìjí èekat do záøí, vždy všechno potøebné umí a Ježíšek jim pøece nadìlil školní aktovku a penál... V.Vacková za Masarykovu ZŠ v Újezdì n.l. 4

5 POLICIE Hl öenì trestnè Ëinnosti Pøehled telefonù na policii - mìstskou i státní. Doba dojezdu pohotovostního vozidla: cca 5-10 minut Mìstská: Státní: stálá služba 24 hod. dennì telefon zdarma stálá služba 24 hod. dennì 158 telefon zdarma POLICIE»R Zpráva Místní oddìlení policie Újezd nad Lesy sídlí v ulici Lišické èp Toto oddìlení bylo otevøeno od 1.kvìtna Od zaèátku roku 2003 do souèané doby bylo v obci Újezd nad Lesy zaevidováno 16 trestných èinù a 5 pøestupkù. Jedná se o 8 pøípadù krádeže - vloupání do rodinných domkù a novostaveb, dále je 5 pøípadù vloupání do motorových vozidel a 1 vozidlo bylo odcizeno, dále byly odcizeny 2 mobilní telefony. V uplynulém období byl zadržen jeden pachatel vloupání do motorových vozidel. Dále bylo na MOP øešeno 5 pøestupkù podle zákona è.200/90 Sb. a z toho se jedná o 3 pøípady poškození vìcí - NP a dále byly øešeny 2 pøípady napadení psem. Po prošetøení byly tyto 2 pøípady pøedány na pøestupkovou komisi MÚ Újezd nad Lesy. mjr.køiš an, vedoucí MOP KULTURA NOVÉ KNIHY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ Nora ROBERTS Sue TOWSEND Rosamunde PILCHER Stephen LEACOCK John CONNOLLY Karel ŠTORKÁN John GRISHAM Jackie COLLINS Linds ALLASON-JONES Dorothy L.SAYERS Noah GORDON Henry DENKER Viktor FISCHL Carmen RICO-GODOY Smrtící spiknutí Veøejná zpovìï ženy ve støedních letech Zimní slunovrat Kanadské žertíky Bílá cesta Kati ve službách císaøù Pøedvolání Smrtelné objetí Øímanka Lásku a vraždu neutajíš Lékaøka Šance Trojpovídka o dluzích Užívám si života Lynda S.ROBINSON Požíraèka duší Olga SOMMEROVÁ O èem sní ženy 2 Igor BUKOVSKÝ Miniencyklopedie pøírodní léèby Julián MELGOSA Žít naplno Jan NERUDA Básnì KNIHY PRO MLÁDEŽ Vìra FALTOVÁ Kocour Vavøinec a jeho pøátelé Lenka LANCZOVÁ Pár minut lásky Bonnie BRYANT Dívky v sedlech Terence BLACKER Èarosleèna na rozcestí Joachim FRIEDRICH Ètyøi a pùl kamaráda a bdìlí trpaslíci Jacques BREUIL Filipova dobrodružství Marie Tomaidesová knihovnice Informace z Domu dïtì a ml deûe ñ Ratibo ick 32, HornÌ PoËernice Jedna horká informace na zaèátek: 4. bøezna poøádá ZVŠ Bártlova a Dùm dìtí a mládeže masopustní prùvod maškar. Sraz maškar: ve hod pøed tìlocviènou ZS Ratiboøická, odkud pùjdeme spoleènì pøed budovu Úøadu MÈ. Tam se k nám pøipojí dìti ze školy v Bártlovì ulici a spoleènì pùjdeme na koledu k panu starostovi. 5

6 KULTURA Poté se prùvod odebere za všeobecného veselí na Chvalskou tvrz, kde bude vybráno a ocenìno 10 nejlepších maškar.!!!!! Celá akce bude zakonèena cca v hodin. Z v e m e v š e c h n y. Na období Velikonoc vyhlašuje Dùm dìtí a mládeže soutìž pro všechny vìkové kategorie od 0 do 100 let, soutìž o nejhezèí velikonoèní kraslici Termín pro odevzdání jednoho kusu kraslice do DDM : 4. duben Slavnostní vyhlášení bude na Velikonoèní výstavì, která se uskuteèní ve dnech v na Chvalské tvrzi. Zveme vás všechny na ukázky tradièních øemesel, prodej keramiky, vystoupení souboru Koníèek z DDM. Nezapomeòte, že Dùm dìtí a mládeže pro dìti rozšíøil další kroužky, tak neváhejte a pøijïte se rychle pøihlásit. Nabídka pro patnáctileté a výše Úspìšnì se zaèíná naplòovat volný klub, pøijïte si zahrát kuleèník, stolní knoflíkovou kopanou a další spoleèenské hry. Dùm dìtí a mládeže se tìší na vaši návštìvu a na závìr si dovolujeme upozornit, že za naši bohatou nabídku je potøeba též zaplatit, a to nejpozdìji do 15. bøezna Mgr.Kateøina Francová, øeditelka Alfa 6

7 KULTURA 7

8 8 KULTURA

9 KULTURA PROGRAM KINA Beseda Klánovice - BØEZEN Sobota Rod. komedie Myšák Stuart Little USA 78 min. Myšák Stuart znovu v akci! V hlavní roli v èeském znìní Martin Dejdar. 2. Nedìle Myšák Stuart Little Úterý Bondovka Dnes neumírej USA-133 min. James Bond už po dvacáté 5. Støeda Dnes neumírej Ètvrtek thriller Èervený drak USA 119 min. Návrat ke koøenùm zla. První a nejdìsivìjší kapitola trilogie o Hanibalu Lecterovi 7. Pátek Èervený drak Sobota animovaný Planeta pokladù USA-95 min. Každý by si mìl najít své místo ve vesmíru hoøká komedie Samotáøi ÈR-90 min. Kultovní film na který stojí za to jít 9. Nedìle Planeta pokladù Scifi thriller Minority Report USA-139.min Každý utíká Každý bude dopaden 10. Pondìlí hoøká komedie Divoké vèely ÈR 88 min. Pøíbìh o citové izolaci mladých lidí kdesi na venkovì 12. Støeda drama Èistá duše USA 126 min. Vidìl svìt tak, jak si ho nikdo nedokázal pøedstavit 13. Ètvrtek dobrodružný Pán Prstenù: DVÌ VÌŽÌ USA 180 min. Válka s Mordorem ještì zdaleka není vyhraná 14. Pátek Pán Prstenù: DVÌ VÌŽÌ Sobota Pán Prstenù: DVÌ VÌŽÌ Pondìlí dobrodružný Harry Potter a tajemná komnata USA 161 min. Zlo se vrátilo do Bradavic Úterý dab. Harry Potter a tajemná komnata Støeda Harry Potter a tajemná komnata Ètvrtek pohádkový Fimfárum Jana Wericha ÈR 100 min. Fimfárum, Lakomá Barka a další pohádky J. Wericha v celoveèerním filmu. 21. Pátek Fimfárum Jana Wericha Sobota animovaný Lilo a Stitch USA- 85 min. Kam se na nìj hrabe E.T. erotický Pornografický vztah Be/Fra 103 min. Muž Žena Sexuální fantazie. 23. Nedìle Koncert TANGO BAND Pravý chicagský dixieland opìt v Klánovicích 24. Pondìlí komedie Waterloo po èesku ÈR 91 min. Manželské povídky, které Vít Olmer psal pro èasopis Playboy 26. Støeda artfilm Honem! Honem! Švédsko 103 min Miluješ svou dívku, ale musíš si vzít jinou. Co udìláš? 27. Ètvrtek sci-fi Království ohnì USA 101 min Bojuj ohnìm proti ohni 28. Pátek komedie Pøeber si to znovu USA 95 min. Minulost se vrací a jeden vystrašený psychiatr s polepšeným gangsterem jí musí èelit. 30. Nedìle animovaný Návrat do Zemì Nezemì USA-72 min. Vìøte na kouzla a pohádky! Pak budete létat romant. komedie Holka na roztrhání USA 108 min. I blesk uhodí dvakrát do stejného místa 31. Pondìlí èerná komedie Rok ïábla ÈR 88 min. Když vydržíte mlèet, uslyšíte melodie lidí kolem sebe Spojení: Slavìtínská 120 Klánovice. tel,fax: , mobil , 9

10 KULTURA galerie zelený dům V s srdeënï zve na prodejnì v stavy Jind ich BÌlek - obrazy Gustav Fifka - keramika 3.3. ñ NaÔa Peöautov - obrazy 2.4. ñ St l prodejnì v stava: J.»ern, J. HanûlÌk, T. H ivn Ë, K. Chaba, E. Janouöov, B. Jirk, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, K. Oberthor, Z. Oberthorov -Popelkov, M. Pat iën, M. Poövic, A. Reon, E. Srncov, H. ätefkov -Hruökov, J. Tich, O. Vyleùalov a dalöì TÏöÌme se na Vaöi n vötïvu otev eno: st eda aû p tek ñ hod. sobota ñ hod., T ebïtìnsk 591, Praha 9 - jezd nad Lesy, tel.: (cca 100 m za»eskou spo itelnou na hlavnì Novosib inskè ulici) RŸZN 10 ÚJEZD ROK POTÉ Zdravím všechny ètenáøe Újezdského zpravodaje. Snad si aspoò nìkteøí z vás pamatují mùj starší pøíspìvek, otištìný v tomto periodiku - týkal se hlavnì stavu komunikací v naší obci. Obšírnì a s ironií jsem tu líèila, s jakými patáliemi se obyvatelé èásti Újezda smìrem k obci Kolodìje musí potýkat. Dovolte mi zde citovat pár mých tehdejších výrokù: Cesta ulicí Druhanickou je pro mì (pøedevším pokud náhodou zaprší) skuteènou køížovou výpravou. Už cesta touto ulicí smìrem k hlavní silnici na obec Kolodìje je velkým dobrodružstvím - obrovské louže, díry, bahno. Potíže s komunikacemi v mnou zmiòované oblasti Újezda však nekonèí jen pìšími pochody. S jízdou autem to není o mnoho lepší. Zmiòovat bahno a s ním spojené zneèištìní aut snad už ani není nutné - znám i nìkteré, kteøí se kvùli tomuto problému rozhodli radikálnì omezit jízdu automobilem (z èehož by zajisté mìly radost Dìti Zemì, na druhou stranu to však v mnohém vypovídá o neradostné situaci, jež zde panuje). Rychlost jízdy je nutné pøizpùsobit terénu - ruèièka tachometru tak vìtšinou nepøekroèí 20 km/h (nemluvì o mechanickém poškozování vozidel vlivem rigólù). A to prosím i na hlavní vozovce vedoucí smìrem na Kolodìje, která je pøímo napojena na hlavní køižovatku v obci! Zde sice aspoò nehrozí bahno, zato má èlovìk pocit, jako by projíždìl mìsíèní krajinou. Kopala se zde kanalizace - normální smrtelník by èekal, že až budou práce dokonèeny, dìlníci zde vytvoøí nový povrch a dají ulici do poøádku. Nejenže však práce mìly znaèné zpoždìní, ale ulice je dokonce ještì horší, než byla pøedtím. Pokud èlovìk porovnává napø.obec Klánovice s krásnými, èistými komunikacemi s chodníky a naši obec Újezd nad Lesy, porovnává nesrovnatelné. Mùže jen tiše závidìt, na co se v sousední obci zmohli. A ptáte se proè? Proè u nás máme nesjízdné, zneèištìné a neschùdné silnice bez chodníkù? Nejde o žádnou novinku, už od zaèátku (r.1997) kdy bydlíme v ulici Druhanické, zde byl prach, díry, rigóly. Situace se jen nadále zhoršovala a zhoršuje. Obèas sice obec projeví nìjakou aktivitu (navezení štìrku apod.), to se však bohužel jeví v dìrnatých površích jako nedostaèující a asi nelze znovu a znovu navážet štìrk donekoneèna. Jako efektivnìjší se rozhodnì jeví správka komunikací a dohled nad prùbìhem stavby v celé oblasti. Je sychravý podzim - bláto samo o sobì není v Újezdì nièím netradièním. Ovšem páni dìlníci se v tomto vskutku vyznamenali - tìžké nákladní vozy a sta-

11 RŸZN vební technika si volnì a svobodnì projíždìjí ulicí Druhanickou, nanášejí sem NESKUTEÈNÉ tuny bahna (nìkolikacentimetrová vrstva), jezdí nám dokonce pøed vchodem (aby po této jejich èinnosti zùstaly vyryty pøed vstupní brankou hluboké koleje), zabraòují chùzi a provozu ulicí (jak jednoduché postavit se s náklaïákem napøíè vozovky a ostatní chudáci chodci a tøeba zkusí popít Red Bull a ten jim snad dá køídla...), pokud si èlovìk dovolí postìžovat - je sprostì napaden, co si to vùbec dovoluje apod. Co mají tomuto marastu, který dominuje Druhanické a Rohozecké øíci naši postarší spoluobèané? Mnozí se bojí nìkam vùbec vyrazit, aby snad nìkam nezapadli! To už jsme snad nìkde na Ukrajinì?? Já sama jsem z této situace už opravdu zoufalá a hluboce neš astná. Za štìstí mohu považovat jen to, když je nìkdy po ránu vše umrzlé - to mi aspoò nehrozí nalepení cca 10 cm vrstvy bahna na boty! Kdo mi zaplatí zneèištìnou obuv a kalhoty, kdo uhradí èas, který musím investovat na slalom mezi loužemi, dírami, nánosy bláta (nemluvì o odstavených strojích, používaných ke stavbì)? Proè se nad tímto problémem už nìkolik let pøivírají oèi? Kdy se už celá vìc zaène øešit? Bude mi vùbec nìkdo schopný na tyto mé dotazy odpovìdìt? A takto bych s citáty mohla pokraèovat ještì dlouho. Už tak mi dìlalo problém vybrat z mých dopisù jen to nejpodstatnìjší. Úèelem tohoto mého pøíspìvku je porovnat, co se od podzimu 2001 do dnešní doby (rozdíl tedy vlastnì èiní ještì více než rok) zmìnilo. Pozitivní zpráva - máme novou komunikaci. Ulice Staroújezdská po èetných bojích prošla radikální promìnou - již to není prašná rigólnatá mìsíèní krajina mnou popisovaná výše, ale vyasfaltovaná silnice s pìknì vydláždìnými chodníky. Této pro mnohé témìø nedosažitelné mety se tedy nakonec pøeci jen podaøilo dosáhnout. Tímto za tuto skuteènost dìkuji všem, kdo se o ni zasloužili. Ve svých dopisech jsem se ale zmínila hlavnì o stavu ulice, v níž bydlím a ulic pøilehlých. A tady bohužel si stále ještì chvílemi pøipadám jako ve støedovìku. Zatímco ulice Rohozecká má nový povrch, na ni pøímo navazující Druhanická je stále v pøíšerném stavu. Všichni zde s napìtím èekali na užiteèný výdobytek civilizace, a to na kanalizaci (až se tento uskuteèní, oddychne si rovnìž Matièka Pøíroda, pravidelné bombardování obsahem žump z hadic podnikavých obèanù jí jistì pøíliš neprospívalo, jakož i èichovým ústrojím kolemjdoucích). A tak v tom nejtužším období zimy nastal den D - dìlníci èást silnice rozkopali a lid se již tøásl na pøípojky. Jenže, jak už to tak bývá - zima je zima a pracovat v takových podmínkách, kdy je vše zmrzlé na kost, se nikomu nechtìlo. Takže výkop byl znovu provizornì zahrnut kamennou výplní. Že se jedná o nebezpeènou zónu zde nikdo nevyznaèil. Takže se pod jedním z projíždìjících automobilù èást povrchu propadla a ostrá hrana asfaltu se postarala o roztržení pneumatiky. Když pak na ono místo jelo auto se znaèkami, aby danou oblast oznaèilo varovným znamením, nastala komediální situace - uvízlo také. Tím ovšem pøípad Druhanická nekonèí - nyní v únoru se nám oteplilo a práce znovu zaèaly. Jenže nikoli na tomto místì, ale zase na jiném - ve smìru nahoru ke Staroújezdské. Bìhem chvíle vznikl obøí výkop. A s ním se do Druhanické pøesunulo i stavební dejavu: Tìžká technika OPÌT drandí touto komunikací, která dosud nemá nový povrch a totálnì ji devastuje. Objížïka po již zrekontruované Rohozecké a pak kolem rybníka není pro auta žádnou velkou zajížïkou, zato pro chodce je to již obchùzka celkem nepohodlná, zvláštì když se potøebují dostat napø.na zastávku busu Újezd nad Lesy nebo kamkoliv jinam do centra Újezda. OPÌT mám obleèení celé zacákané bahnem, OPÌT abych si myla boty 2x dennì, OPÌT abych se obrnila odvahou pøed chùzí z domu nebo domù. Aby toho nebylo málo, dìlníci ještì do místa, kde se obchází výkop, umístí monstrózní vrstvu štìrku a jiné pøírodní pøekážky. Kdo tu bydlí, a už se o sebe postará. To je pøeci jeho starost. Co takhle trochu ohledù k obèanùm? A dohled nad stavbou kanalizace? Nebo nìjaká znaèka, která by naøídila tìžké technice objezd Rohozeckou? Tato situace už mne celkem unavuje. Není divu, když strašný stav vozovek trvá již 6. rokem, co tu bydlíme. Snad se s novým starostou a zastupitelstvem zmìní i pøístup k lidem bydlícím v Újezdì. I když to jsem si øíkala i minule. Takže snad se už koneènì mohu tìšit na nìjaké svìtlejší chvíle v nepøíliš daleké budoucnosti... Kateøina Scheuflerová studentka Oprava : Do èlánku Jak komu øíkat èi psát? (Zpravodaj 2003, è.2, str.15) se, z pøíèin autoru neznámých, vloudila chyba, kterou je nezbytné opravit. Tvrzení Papež je,jeho Svátost je samozøejmì s dlouhým á nesmysl, a má být Jeho Svatost. Svátost je obøadní úkon katolické církve, jímž se vìøícím dostává urèitých výhod poèínaje svátostí køtu, kterou jsou podmínìny všechny svátosti ostatní, pøes biømování až k svátosti manželské, která dovoluje vìøícím ukájet pud pohlavní, aniž by se dopustili smilstva, až po poslední pomazání ( viz Koèár nejsvìtìjší svátosti ). Významový rozdíl, který je v èeštinì závislý na èárce, vyjadøuje napø.nìmèina rodem (Seine Heiligkeit a das Heiligtum) a angliètina slovy zcela rozdílnými : His Holiness a sacrament. L. Jenšovský Slovo öèfredaktora Vážení spoluobèané a ètenáøi našeho Zpravodaje. Máme za sebou loòský rok, který byl trochu hektický tím, že v nìm probìhly hned troje volby a to tìmi do poslanecké snìmovny poèínaje a senátními a komunálními volbami konèe. Rozbouøená hladina rùzných politických názorù se projevila i v našem èasopise a pomalu se zaèínáme vracet k problémùm místním, které jsou nakonec pro nás všechny zøejmì ty nejdùležitìjší. V komunálních volbách jste zvolili nové 11

12 RŸZN zastupitelstvo, které se z více než jedné tøetiny obmìnilo, a byla vytvoøena široká koalice více politických subjektù, která podle mého názoru mùže být jedinì ku prospìchu naši mìstské èásti. My, co díky Vašim hlasùm pokraèujeme dále ve své èinnosti, jsme pøesvìdèeni o tom, že noví lidé v zastupitelstvu pøinesou i nìkteré nové pohledy na zpùsob øízení vìcí veøejných a tìšíme se na to, že i svojí prací pøispìjí k jeho zlepšení. Protože vždy je potøeba nìco zlepšovat a prudký rozvoj naši mìstské èásti s sebou pøináší i nové problémy, hlavnì, co se týká pomìrnì vysokého tempa nárùstu trvale žijících obyvatel, chceme tìmto našim novým spoluobèanùm nabídnout ve všech smìrech plnohodnotné partnerství, aby se v naší obci cítili jako doma a ne jako pøistìhovalci, které stávající komunita nechce mezi sebe pøijmout. Obracíme se tudíž nejen na nì, ale také na Vás starousedlíky, mezi nìž i automaticky poèítáme obyvatele sídlištì Rohožník a samozøejmì i Božkovnu, abyste se i nadále s dùvìrou obraceli na náš Zpravodaj se svými pøíspìvky, které ale nemusejí být vždy jen stížnostmi nebo politickými proklamacemi, ale i podnìty z Vašeho okolí, kam ne vždy oko vedení obce dohlédne. Co by se ku pøíkladu dalo ve Vašem okolí zlepšit, za co napøíklad vedení obce, nebo nìkteré spoluobèany, kteøí udìlali nìco pro všeobecný prospìch, pochválit a podobnì. Také bychom pøivítali i kratší èlánky literárního charakteru nebo vzpomínky pamìtníkù, ale i souèasníkù na naše nìkteré významné spoluobèany nebo zajímavé události, které mìly nebo mají význam pro život naší mìstské èásti. Chceme Vás tak zapojit do naší práce a využít Vašeho potenciálu ke zpestøení a zajímavosti Vašeho našeho èasopisu. U boèního vchodu do Úøadu mìstské èásti Praha 21 z Hulické ulice (proti vchodu na poštu v pøízemí) je umístìna schránka na písemné pøíspìvky do Zpravodaje. Pøíspìvky mùžete také zasílat na Uvítáme Váš zájem a budeme rádi Vaše pøíspìvky v nìm i nadále zveøejòovat. Jedinou podmínkou je slušný obsah a podpis obèana, který svùj pøíspìvek zveøejòuje. Mohu Vás ujistit, že za posledních pìt let jsme odmítli z tìchto dùvodù pouze jediný pøíspìvek. Na naši vzájemnou spolupráci se tìší spolu s celou redakèní radou její šéfredaktor. Pavel Švejnoha OZN MENÕ O ZALOéENÕ KRONIKY Byl jsem jmenován kronikáøem mìstské èásti Praha 21 - Újezd nad Lesy. Bude tak po mnoha letech obnovena èinnost, která umožní budoucím obyvatelùm obce poznat, jak žili jejich pøedkové - dnešní obyvatelé. Dnešní obec Újezd nad Lesy vznikala postupným sluèováním tøí obcí - Újezd nad Lesy, Blatov a Nová Sibøina. Má více než osmisetletou historii - v mnoha smìrech velmi pozoruhodnou, proto je bezesporu pøínosné ji popsat a zmapovat. Kronika nemá zachycovat pouze úøední informace o èinnosti zastupitelstva a úøadu obce. Zároveò by bylo vhodné, aby nová kronika byla zapoèata rokem Prosím proto, aby mi zástupci všech organizací - Sokola, Skauta, hasièù, rybáøù, církví a zájmových sdružení zaslali struèné informace o své èinnosti v letech 2000, 2001 a Byl bych rád, kdyby obdobné informace poslali i podnikatelé pùsobící v obci, aby naši potomci tøeba i za sto let si mohli pøeèíst, kdo a èím sloužil jejich dìdùm a pradìdùm, kdo stavìl jejich domy èi komunikace. Vzhledem ke své oèní nemoci jsem obzvláštì rád, že se ke spolupráci na vedení kroniky pøihlásila kvalifikovaná spolupracovnice sleèna Mgr.Petra Brodská. Doufám, že tak do budoucna bude zajištìna kontinuita vedení naší kroniky. Veškeré materiály laskavì posílejte na adresu: Místní lidová knihovna, Lomecká 656, Újezd nad Lesy. Za pochopení a spolupráci mnohokrát dìkujeme. PhDr.Miloš Schmidt PodÏkov nì napodruhè Musím se omluvit, že pøi podìkování za vybudování schùdkù v Polesné ulici jsem pozapomnìl na nejdùležitìjšího z jeho akterù, a to na pana Ing. Šose z firmy SAOS, která pro nás ve vzorné kvalitì staví novou školu v parku u busty prezidenta T.G. Masaryka. Že schùdky vybudoval ve stejné kvalitì, již provìøily letošní mrazy, které na nich nezanechaly své stopy. Proto ještì jednou díky za dobøe odvedenou práci. Pavel Švejnoha KontrolnÌ v bor se p edstavuje Na lednovém zasedání zastupitelstva mìstské èásti Praha 21 byl zvolen kontrolní výbor v tomto složení: pøedseda - Pavel Švejnoha tajemník - Ivana Bulíøová èlenové - Pavel Janda, Jiøí Sikaè, Petr Štulc, Josef Voda. Pùsobnost kontrolního výboru se vztahuje na orgány a organizace ustanovené zastupitelstvem MÈ a to v rozsahu jeho pùsobnosti tak, jak vyplývá ze zákonù, Statutu hl.m. Prahy a usnesení zastupitelstva MÈ. Mimo plnìní úkolù, které budou kontrolnímu výboru uloženy zastupitelstvem, se budeme zabývat stavem a úrovní vyøizování stížností, oznámení a podnìtù od obèanù i organizací. V naší práci nám jistì pomohou i názory a doporuèení, které budou obèané pøímo adresovat kontrolnímu výboru. Tìšíme se na spolupráci. P. Švejnoha 12

13 ZAHR DKA V BÿEZNU Bøezen je mìsíc, který probere ze zimního spánku i zahrádkáøe pracujícího jen za pìkného poèasí, doufám, že to bude i letos. Již zaèátkem mìsíce kvetou èasné jarní cibuloviny jako je talovín, krokusy, bledule a snìženky. Za mírné zimy mùže zaèít kvést i zlatice - forzýtie. Sílící slunce a prodlužující se den pomáhá klíèit semenùm a to hlavnì plevelùm.s ním se nejlépe vypoøádáme vèasným plením na jaøe, dokud je ještì mladý a není poøádnì zakoøenìný. Docela dobrý zpùsob, jak pøedcházet množení plevele, je využití pùdopokryvných rostlin. Potøebují sice urèitou dobu, než se rozrostou, ale pak vypadají pìknì a udrží plevel v patøièných mezích. Letnièky mùžeme vysévat již v prùbìhu bøezna, jak je uvedeno na balíècích. Øiïte se nejen kalendáøem, ale také teplotami a množstvím srážek v daném roce. Tento mìsíc odkvetou také cibuloviny pìstované nebo koupené v kvìtináèi, jako narcis, hyacint, tulipány a krokusy. Hned po odkvìtu je pøesaïte ven. Tyto cibule se již k rychlení nehodí, na zahrádce však bìhem dvou let znovu k Vaší radosti vykvetou. Kvìtiny v truhlících a závìsných nádobách, které pøezimovaly, musíme pøihnojit. Je lepší hnojit slabším hnojivem èastìji, než zøídka hnojivem silným. Bøezen je poslední mìsíc, v nìmž mùžeme sázet ovocné stromy a bobuloviny, takže jakmile to pùda a poèasí dovolí, dokonèíme výsadbu. Kontejnerové sazenice lze v pøípadì nutnosti sázet po celý rok. Na jabloních a hrušních provedeme postøik proti strupovitosti, padlí a obaleèi a to Oleoekolem pøi teplotì alespoò 15 C, kdy je aplikace nejúèinnìjší. V posledních letech se vyskytla nemoc na švestkách, které pøežily šárku a to puchrovitost plodù. K infekci dochází hlavnì v letech, kdy je na jaøe chladné a vlhké poèasí. Doporuèuje se provést jedno ošetøení švestek v dobì pøed rašením Kuprikolem, pak jedno ošetøení pøed kvìtem a po odkvìtu Novozirem nebo Sillitem. Broskvím a meruòkám, které kvetou èasnì, když není ještì tolik hmyzu, je tøeba pomoci opylením. Použijeme mìkký malíøský štìtec a pøenášíme pyl z kvìtu na kvìt jako vèelky. Kdo pìstuje na zahradì borùvky, mìl by starší keøe proøezat a odstranit odplozené vìtve. Nezapomínáme ani na kadeøavost broskvoní. K jarnímu postøiku se doporuèuje Delan 750SC nebo Syllit 65. Za chladného a deštivého poèasí mùžeme ošetøení opakovat po 7 10 dnech. Kuprikolem 50 nebo Championem 50. Zaèínáme èistit po zimì skalku, opatrnì kypøit pùdu a odstraòovat novì vzešlý plevel. Z okrasných keøù poškozených letošním støídavým poèasím odstraòte zasažené vìtve a výhony. Pøedejdete tak vzniku nemocí a možnému úhynu celé rostliny. Na jahodníkovém záhonku odstøíháme suché listy, okopeme keøe a pohnojíme, abychom mìli v létì radost z pìkné úrody jahod. Budete-li si chtít vypìstovat vlastní prvotøídní brambory, mùžete sadbu objednat ještì zaèátkem bøezna v areálu zahrádkáøù v Staroújezdské ulici è. 495 nebo na již døíve uvedených tel.èíslech. Zajistíme ranou odrùdu Collete, poloranou Nicolu a èervenou Rosellu. První sobotu v bøeznu, a pak každou sobotu (od hodin) mùžete navštívit náš Areál snù. Jsou zde k dostání bìžná hnojiva, ekologické hnojivo Kristalon a mletý vápenec na vylepšení pùdy. Srdeènì Vás zvu na vzpomínkový program u pomníku prvního prezidenta Èeskoslovenské republiky T. G. Masaryka, dne 6. bøezna 2003 v 17 hodin pøi pøíležitosti 153. výroèí narození. V pátek od 12 do18 hod a v sobotu v 8 17 hod bude v areálu ve výstavní místnosti konat již tradièní jarní a velikonoèní prodejní výstava Lucie Dlabaèové. Ukáže Vám, co je nového ve svìtì ve vazbì suchých kvìtin. Její výrobky jsou ozdobou pro Váš dùm, byt a pro potìchu oèí a duše. Na shledanou pøíštì na této stranì Za výbor ZNOH AKCE a AKTIVITY SPOLKU ZAHRÁDKÁØÙ V MÌSÍCI BØEZNU ve 14. hod. - výroèní èlenská schùze v jídelnì nové školy - vchod z Èentické ulice v 17. hod. - pøednáška pøítele Dušana Johna na vìèné téma: hrozny, víno, vinohrad ve spolkovém Areálu snù v 17. hod. - tradièní vzpomínka na výroèí narození T.G.M. u pomníèku v parku. Poøádáme v souèinnosti s mìstským úøadem. Promluví pø. Schmidt v 17. hod. - uvítáme vzácnou návštìvu - pøijde mezi nás slovutný propagátor a Mistr nad Mistry RNDr. Stanislav Peleška, aby nás pouèil o novém a zopakoval to, co už bychom dávno vìdìt mìli. Koná se v Areálu snù. V sadba, ez a zmlazov nì broskvonì Pøi výsadbì broskvoní je dùležitá pøíprava pùdy. Máme-li hlubokou ornièní vrstvu, to jest hloubka ornice 30 cm i více, vykopeme jámu do šíøe 80 cm a do hloubky 60 cm. Dále je dùležité zásobní vy- hnojení, to jest dávka organického hnojení, což jest pøimìøená dávka dobøe vyzrálého kvalitního kompostu doplnìného dávkou minerálních hnojiv, které budou postaèující k zásobní dávce na celé první období rùstu na 3 4 roky. Minerální hnojiva s dobrým kompostem je dusíkaté hnojivo, které tvoøí základ výživy i po celou životnost stromù. Je to tak zvaný základní stavební kámen. 13

14 ZAHR DKA V BÿEZNU Jako dusíkaté hnojivo pøi výsadbì použijeme síran amonný, který se snadno rozpouští ve vodì, a dusík pozvolna pùsobí ve èpavkové formì, který se dále pøemìòuje na formu dusiènovou neboli ledkovou, která je pøijatelná pro koøenovou soustavu. Orientaèní dávka dusíku staèí na vysazený stromek cca 20 dkg. Dále nejvìtší nároky broskvoní jsou na draselná hnojiva. Nedostatek draslíku mùže podstatnì snížit úrodu a také je narušen vodní režim. Dávka draslíku se doporuèuje 25 dkg. V tøetí øadì je fosfor, kde rovnìž pøi jeho nedostatku nastává snížení úrody a hlavnì se mùže projevovat v špatném rùstu vysazených stromkù, v nìkterých pøípadech i k následnému úhynu. Dávka fosforu použitím superfosfátu je 20 dkg na výsadbu. Pøi nedostatku hoøèíku a hlavnì železa trpí broskvonì chlorosou (žloutenkou). Je to fyziologická porucha, která se projevuje jako dùsledek nedostatku pøístupného železa, které je blokováno velkým nadbytkem vápníku. Volný uhlièitan vápenatý by nemìl obsahovat více než 5%. Tato choroba se mùže projevovat i pøi nedostatku hoøèíku, což je nutné v dobì rùstu a plodnosti pøihnojovat vícesložkovým cereritem, který obsahuje kromì základních živin (N,P,K) i další stopové prvky, které jsou nezbytné pro zdravý rùst stromù. Pøi radikálnìjších léèení chlorosy ve vyšším stadiu napadení je úèinnìjší použití síranu železnatého (zelená skalice) zapravením roztoku do pùdy, nebo lepší postøikem na list 0,5% koncentrací, kterou lze v pøípadì potøeby opakovat. Málo hnojená pùda humusotvornými látkami, to znamená dostatek kvalitního kompostu, snižuje biologickou èinnost pùdních mikroorganismù a zpùsobuje menší pøístupnost prùmyslových hnojiv, což v praxi znamená nejen ve vìtší míøe pro broskvonì, ale i pro ostatní ovocné stromy. Veškerá dodaná hnojiva hlavnì prùmyslová musí být v urèitém pomìru, jak který druh ovocného stromu to požaduje. Pøi použití fosforeèných a draselných hnojiv není obava z pøehnojení, protože rostliny si bìhem vegetace pøijmou potøebné množství veškerých živin a ostatní 14 zbývající se absorbují do nerozpustných forem do zásoby. V pøíštím jarním období si rostliny vytváøejí svoji vláseènicovou koøenovou soustavu, tak zvané enzymatické složité chemické bílkoviné látky, které pùsobí jako katalysátor pøi pøemìnì hnojiv ze stavu nepøijatelného pro veškeré rostlinstvo na formu rozpustnou ve vodì. Horší je to s pøehnojením dusíkem, rostlina si v dusiènanové (ledkové) formì vezme co potøebuje bìhem vegetace a ostatní se vyplaví do spodních vrstev pùdy, což má za následek zneèištìní spodních vodních pramenù. Dále k øezu po výsadbì. Pøi kupování stromkù vždy je lepší vybírat se slabším kmínkem a dobrým vláseènicovým koøáním. Po zasazení pøikroèíme k øezu po výsadbì, nejdøív zakrátíme korunku a pøi vyrašení oèek zastøihneme korunku, nejslabší letorost na jedno, silnìjší na dvì a nejsilnìjší výhon na tøi oèka, aby vrcholová oèka smìøovala ve smìru z korunky ven, èímž vytvoøíme základ kotlovité koruny, který by mìl mít jen ètyøi základní kosterní vìtve. O dalším výchovném øezu bylo dost napsáno v odborných publikacích a pøíruèkách. Dùležité je pøi plodnosti v dalších letech udržovat korunu svìtelnì pøístupnou sluneènímu záøení, aby plody broskvoní byly chu ovì kvalitní i ze severní strany. Tím bych chtìl zdùraznit, že broskvoò je velmi teplomilný strom, který vyžaduje v dobì dozrávání velkou intensitu sluneèního záøení. Dále pro úspìšné pìstování je dùležitý výbìr odrùd. Nevhodné odrùdy pro naše okrajové klimatické podmínky jsou rané odrùdy. Sice se uvádí v únorovém Zpravodaji nadmoøská výška , ale horší je, že v této otevøené krajinì pøevládá, jak je uvedeno, mírný smìr západních a více severozápadních vìtrù, což má za následek hlavnì pøi ranìjším kvìtenství broskvoní, že stromy èasto pomrznou v kvìtu. Odrùdy s kvìtem miskovitým poškozuje mráz pod 3 C a odrùdy kvìtem typu zvonkovitého snášejí pokles teploty až na 5 C. Z toho vyplývá, pokud mùžeme, je tøeba výsadbu umístit do chránìné polohy proti vìtrùm hlavnì severním a severozápadním. Nejvhodnìjší je sázet broskvonì proti jižní stranì k obytnému domu nebo k jinému stavení k vyššímu zdìnému plotu a podobnì, kde jsou stromy chránìny proti vlivu proudìní mrazivých vìtrù od severozápadu a hlavnì od severu. Dle mých poznatkù, kdy v dobì kvìtenství mrzlo, u stromù chránìných stavením kvìty nezmrzly, protože zdi za sluneèního dne ve dne absorbují neboli pohlcují svìtelné záøení a v noci vyzaøují tepelné paprsky a stromy na tak zvaném prùvanu v kvìtech pomrzly. Co se týká volby odrùd pro Újezd nad Lesy a okolí, nejsou vhodné odrùdy rané, ale i pozdní, které dozrávají v druhé polovinì záøí. Vhodné odrùdy dle mých zkušeností za 45 rokù pìstování je odrùda poloraná Eapliglo a Dixiped, která dozrává okolo 30.èervna, dále odrùdy Red Haven v pøední øadì, za léta vyzkoušena jak u nás tak i celosvìtovì, je znaènì plastická pro naše podmínky, potom Faiphaven, Sunhaven, polská aklimatizovaná odrùda Reliance. Severoèínská odrùda Ta- Tiou-Pao, která je sice bìlomasá, s ponìkud øidší konzistencí dužiny, je ménì odluèitelná od pecky, ale chu ovì vynikající. Tyto nedostatky pøedèí, že je velmi mrazuvzdorná jak v zimním období, tak v kvìtu. Má miskovitý krásnì rùžový kvìt, takže je v dobì kvìtu ozdobou zahrádky. A což je nejdùležitìjší, že ji máme na zahradì již 47 rokù a pøeèkala nìkolik skoro totálních zmrznutí. Takováto dlouhodobá životnost se u jiných broskvoní neprojevuje. V poslední dobì se dìlají pokusy v Americe a v Kanadì a usilují o znaèné prodloužení životnosti broskvoní. Za zmínku stojí odrùda nedávno novì vyšlechtìná typu cling pod èíslem 102 s názvem Kathapina. Je velmi úrodná a velice vhodná pro výrobu kompotù. Nìco o semenáèích broskvoní. Nespoléhejme se když nám vyrostou na zahradì z pohozených pecek stromky, že budou rodit velké žlutomasé chu ovì dobré broskve. Ze zkušenosti vím, že ve vìtšinì pøípadù jsou bìlomasé s øídkou dužinou, které zrají nìkdy až ke konci záøí a chu ovì nejsou kvalitní, protože v té dobì mají

15 ZAHR DKA V BÿEZNU málo sluneèního svitu. Dále za zmínku stojí vypìstování stromkù z vlastních podnoží. K výsevu mùžeme použít pecky z pozdnì dozrávajících odrùd ke konci srpna a zaèátkem záøí, které mají dobrou klíèivost. V zimním období je stratifikujeme a na jaøe vyséváme 2 až 3 pecky, ze kterých jistì jedna dobøe vyklíèí. Vyrostlé semenáèe v srpnu oèkujeme. Nemáme-li dost zkušeností s oèkováním, požádáme nìkterého souseda zahrádkáøe, který v tom má již dobrou praxi. Èímž nám odpadá starost se shánìním sadbového materiálu, s kterým jsou stále problémy. Zásadnì se vysazují broskvonì na jaøe, ale i to je znaènì riskantní, protože ve velkovýrobì se vzrostlé stromky vyorávají na podzim a neprodané stromky se pak zakládají. Ne vždy se správnì zakládají do zemì a udržují se pøi dostateèné vlhkosti. Protože špatnì založené stromky zmrznou nebo z vìtší èásti uschnou, dále oznaèení kvality sadby a druhù broskvoní neodpovídá požadované odrùdì. Dále bych se chtìl zmínit o zmlazování broskvoní. Pøi nedostateèné výživì a likvidaci chorob broskvoní pøi zeslabení vzrùstu letorostù následkem vysoké úrody, kdy se po fysiologickém propadu plùdkù nechávají ostatní broskve, se strom vysiluje, má malé pøírùstky letorostù a stárne. Chtìl bych zdùraznit, že únosná probírka plodù u nás èasto opomíjená má velký význam pro další životnost stromù. V pøípadì stárnutí stromu, které se projevuje ve výše uvedených nedostatcích, je možnost broskvoò zmladit tím, že na jaøe asi ve výši 60 až 80 cm dle výše kmene zákrsku uøízneme všechny vìtve, které jsou silné 5 až 7 cm i více. Tím dosáhneme bujného vzrùstu letorostu. Broskev má po zmlazení znaènou vitalitu. Zmlazenou broskvoò pohnojíme kompostem a prùmyslovými hnojivy. Dle mých zkušeností je nejlepší slepièí trus, který má živiny v urèitém požadovaném pomìru. Za léto nám vyrostou i metrové pøírùstky, které pøed podzimem èásteènì zakrátíme a z jara pøi rašení vzrostllou korunu upravíme na kotlovitou. Tu udržujeme øídkou prosvìtlenou pravidelným plodonosným obrostem, což vyžaduje v dobì plodnosti prùklest vìtví smìøující do vnitøní koruny a udržovat stejnomìrné rozdìlení na obvodu koruny výhonù, které mají mít odklon od kmene 45 o až 60 o. Pøi øezu silných vìtví pøi zmlazování dbáme na to, aby všechny øezné rány byly ošetøeny stìpaøským voskem nebo kvalitním stromovým balsámem. Letorosty po letním a podzimním zakrácení zamazávat nemusíme. Když budeme dodržovat výše uvedené podmínky, za pøispìním pøírody mùžeme se i nadále v pøíštích letech tìšit ze skliznì krásných broskví, které obohacují náš stùl, i zdravou výživu. Krejèí Jar. KALEND RIUM NezapomeÚme na prof.dr.josefa Augustu Pøed sto lety, 17.bøezna 1903 se v Boskovicích narodil Prof.Dr.Josef Augusta, významný èeskoslovenský vìdec, paleontolog. Vystudoval klasické gymnazium a na Masarykovì univerzitì v Brnì dosáhl doktorátu pøírodních vìd. Jako asistent geologického ústavu téže školy pracoval do roku 1933 a pak pøešel na univerzitu pražskou, už jako paleontolog. Za ètyøi roky se habilitoval a po dvou letech byl jmenován profesorem paleontologie. Tento obor zabývající se pravìkem naší planety vstupuje do povìdomí lidí jen ve výjimeèných pøípadech. Prvním všeobecnì známým paleontologem byl Jáchym Barrande, domácí uèitel v pražské šlechtické rodinì, který v pražském okolí nalezl zkamenìliny trilobitù a po nìmž je nazván kopec nad Vltavou, proslavený ale spíše filmovými studii. O profesoru Augustovi by lidé vìdìli málo, kdyby zùstalo jen pøi výzkumu permské vrstvy pod jeho rodnými Boskovicemi. Perm je nejmladší období prvohor, v nìmž svrchu zmínìní trilobiti po 300 milionech let vymøeli a kdy se po zemi zaèali plazit plazi, representovaní krytolebci, což byli pøedpotopní krokodýli. Prof.Augusta mìl výrazný cit pro popularizaci svého oboru a bylo mu zøejmé, že toho cíle nedosáhne, nenajde-li stejnì nadšeného výtvarníka. Mìl štìstí a spolu se Zdeòkem Burianem mohl vytvoøit do dneška nepøekonané obrazy pravìkého zvíøectva a rostlinstva, ovšem z doby o 100 milionù let mladší. A tak vedle vysokoškolské uèebnice paleontologie ukazují tituly jeho knih, ilustrovaných bohatì Zd.Burianem, Divy prasvìta, Ztracený svìt, Pravìké ptactvo a Z pradìjin tvorstva, že jsou urèeny nejširší ètenáøské veøejnosti. V roce 1955 se prof.augusta, v dobì kdy už zastával funkce prodìkana a dìkana fakulty, stal odborným poradce režiséra Karla Zemana, který v tehdy gottwaldovském studiu natoèil film Cesta do pravìku. Ten film do dneška neztratil nic ze svého poslání a snese srovnání s Jurským parkem, který je ovšem o skoro pùlstoletí mladší. Je škoda, že prof.augusta odešel pomìrnì mladý, v roce V jeho cestì pokraèoval ještì dlouho ve spolupráci s Z.Burianem prof.dr.zdenìk V.Špinar, jehož Kniha o pravìku z poèátku let devadesátých je dùstojným pomníkem obou již zesnulých autorù. Z paleontologie se mezitím již stala vìda neobyèejné praktické dùležitosti, jejíž informace o uspoøádání geologických vrstev pomáhají pøi hledání ropných ložisek. Mikropaleontologie je pomocnou vìdou kriminalistù. Dokáže urèit, že písek, který byl nasypán do kontejneru místo obrábìcího stroje, urèeného a dopraveného do Jižní Ameriky,pochází z okolí Terstu. Z toho by mìl prof.augusta jistì radost. L. Jenšovský 15

16 SPORT Jarní karneval pro dospìlé Závìrem loòského jsme uspoøádali Mikulášskou zábavu, která se podle našeho názoru vydaøila a setkala s velmi pøíznivou odezvou pøítomných, kteøí se výbornì bavili. Domníváme se, že zvláštì potìšena mùže být také držitelka hlavní ceny v tombole, která získala videokameru v hodnotì více než ,-Kè. Proto jsme se rozhodli v rámci naplnìní cíle rozšíøení spolupráce s pøíznivci klubu uspoøádat Jarní karneval pro dospìlé v Restauraci na Blatovì dne v 19:30. Pro další informace sledujte inzerci v Újezdském zpravodaji a na oficiálních vývìsních místech v rámci Újezda. 16 Vážení sportovní pøátelé a pøíznivci fotbalu, dovolte mi, abych Vás pøed zaèátkem jarní èásti sezony 2002/2003 informoval o plánech a zámìrech našeho klubu pro rok V letošním roce nás èeká celá øada úkolù, které musíme splnit, abychom byli schopni vytvoøit co nejlepší podmínky pro naše mladé hráèe a jejich sportovní vyžití. Pøedevším však musím podìkovat za podporu tìm obìtavým rodièùm, kteøí nám v prùbìhu uplynulého roku pomáhali pøi zajiš ování èinnosti klubu a bez kterých bychom se neobešli. Zvláštní dík patøí také Mìstské èásti Praha Újezd nad Lesy, magistrátu hl. m. Prahy a sponzorùm, kteøí nás v loòském roce významnì podpoøili. Mezi hlavní cíle letošního roku patøí následující: - Stabilizace a zprùhlednìní finanèního hospodaøení klubu - Rozšíøení realizaèního týmu - Dobudování hrací plochy travnatého høištì na Blatovì vèetnì dokonèení okolí høištì - Zlepšení podmínek pro rozvoj sportovní èinnosti a fungování klubu - Zlepšení spolupráce se sportovními kluby a obèanskými sdruženími v Újezdì nad Lesy - Poøádání tradièních letních žákovských fotbalových turnajù - Podpora opìtovného zprovoznìní školního škvárového høištì pøi ZŠ Polesná - Zahájení pøípravy pro vybudování potøebného zázemí na høišti Blatov - Rozšíøení spolupráce s rodièi hráèù a pøíznivci našeho klubu K jednotlivým cílùm se budeme prùbìžnì na stránkách Újezdského zpravodaje vracet tak, abyste spolu s námi mohli sledovat naši práci a výsledky èinnosti nejen na poli sportovním. Miroslav Bareš - pøedseda FK Újezd nad Lesy

17 SPORT Sportovní výsledky od do Dorost Brandýs FK 5:1 (2:0) g. Otopal T. StaröÌ û ci Další výsledky venkovního turnaje v Bohnicích: 4.zápas FK Meteor 4:1 (1:1) 5.zápas FK Viktorie 8 2:0 (0:0) g. 2x Engelmann 6.zápas FK Bohnice 3:0 (1:0) g. 2x Engelmann, Kohout 7.zápas FK Sparta 0:4 (0:1) Minifotbal 10 ÑAì Výsledky v halové soutìži Trilobit cup O pohár èerpací stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda): 7.zápas FK Junior A 12:2 (5:1) g. 4x Repetný, 4x Fišer, 3x Køelina, Veselý T. 8.zápas FK Vršovice 5:2 (2:1) g. 2x Repetný, 2x Fišer, Bednáø Minifotbal 10 ÑBì Výsledky v halové soutìži TRILOBIT cup O pohár èerpací stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Aero Odolena Voda): 7.zápas FK Háje 4:11 (2:2) g. 4x Kováø 8.zápas FK Bohnice 4:3 (1:1) g. 2x Kováø, 2x Hrdlièka Minifotbal 8 Další výsledky v halové soutìži PETR cup O pohár èerpací stanice PHL Petr Bìchovice (hala Bìchovice): 6.zápas FK Bohnice 11:1 (5:0) g. 3x Bednáø, 3x Vejr T., 3x Podlipný D., Kanta, Køikava 7.zápas FK Vikt.Žižkov 5:1 (3:0) g. 3x Bednáø, 2x Vejr Minifotbal 7 Výsledky v halové soutìži SAOS cup O pohár Stavební a obchodní spoleènosti SAOS (hala Bìchovice): 7.zápas FK Dukla 6:7 (4:3) g. 3x Vejr, 2x Mrazík, Køikava 8.zápas FK Aritma 5:1 (4:1) g. Vejr, Podlipný J., Køikava, Doležal, Mrazík Minifotbal 6 Výsledky v halové soutìži STAKO cup O pohár stavebnin STAKO (hala Bìchovice): 5.zápas FK Junior 7:1 (5:0) g. 3x Podlipný J., 2x Andras, Baudiš, Havel 6.zápas FK Háje 1:5 (0:2) g. Podlipný J. 7.zápas FK Braník 0:9 (0:4) 8.zápas FK Meteor 4:0 (3:0) g. 2x Pivoda, Eibich, Jandus Aktu lnì informace o FK jezd nad Lesy: Chcete-li být pravidelnì informováni o trénincích, o výsledcích apod. mùžete sledovat naše stránky: Halové soutìže (MŽ, MF10, MF8, MF7, MF6) v halách v Bìchovicích a Aero Odolena Voda mùžete sledovat na adrese: TrÈninky v zimnì p est vce (na tïchto trènincìch se mohou hl sit novì hr Ëi): Dorost: Úterý 20:00 21:00 výbìh 21:00 22:00 tìlocvièna Polesná Støeda 18:00 19:00 výbìh Ètvrtek 18:00 19:00 výbìh Pátek 19:30 21:00 tìlocvièna Polesná Starší žáci: Pondìlí 16:00 17:00 hala Bìchovice Støeda 16:30 18:00 tìlocvièna Polesná Pátek 18:00 19:30 tìlocvièna Polesná Mladší žáci: Pondìlí 16:00 17:00 hala Bìchovice Støeda 16:30 18:00 tìlocvièna Polesná Pátek 14:00 15:30 tìlocvièna Polesná Minifotbal 10: Úterý 16:00 18:00 tìlocvièna Polesná Støeda 15:00 16:30 tìlocvièna Polesná Ètvrtek 15:00 16:30 tìlocvièna Polesná Pátek 14:00 15:30 tìlocvièna Polesná Minifotbal 8: Pondìlí 15:00 16:00 hala Bìchovice Støeda 15:00 16:30 tìlocvièna Èentická Ètvrtek 16:30 18:00 tìlocvièna Polesná Pátek 15:30 17:00 tìlocvièna Polesná Minifotbal 7: Støeda 16:30 18:00 tìlocvièna Èentická Ètvrtek 16:00 17:00 tìlocvièna Polesná Pátek 15:30 17:00 tìlocvièna Polesná 17

18 18 SPORT

19 Z JEZDSK HISTORIE VÝBÌR DÙLEŽITÝCH VLASTIVÌDNÝCH A DÌJEPISNÝCH ÚDAJÙ O PÙVODNÍ OBCI ÚJEZD NAD LESY Pokraèování ZaniklÈ st edovïkè vesnice Všechny zaniklé vesnice se nacházely v lesním komplexu Fidrholec. Pøipomínají se v regestech, majetkových a soudních listinách, dále ve zbytcích zemských desek (registrù). Ž á k (1873 prùzkum pochùzkou - W.W.Tomek, dispozice silnì porušena stavbou trati Bìchovice - Úvaly ) Poloha: na kat.úz.klánovice, za tratí, vpravo od strážního domku Štamberk, pomístní jméno V Žáku. Patrné zbytky sev. a SZ hráze rybníka. Zbytky zdí z vyšehoøovického pískovce byly rozrušeny pøi výsadbì lesy kolem r Tomek uvádí nálezy keramiky, podkov, studní a zbraní. Žák náležel ke Kvìtnici, zanikl pøed r Podle povìsti mìla ves údajnì kostel se dvìma zvony. Stavební kámen použit pøi zakládání lichtensteinské hájovny na Štamberku. Prùzkum lokality je ve výhledovém plánu Archeologického ústavu ÈSAV (dr.zdenìk Smetánka). L h o t a (Wirgentuffel, na vrcholu úvalského kopce, mezi hájovnou a retranslaèní stanicí). Lhota byla opuštìna pøed r Pomístní jméno Na kostelíku se vztahuje ke kostelu sv.václava. Lhota patøila Kvìtnici (Petr z Kvìtnice, poè.15.stol., jinak pouze v seznamech duchovních správcù , první zpráva o faøe ve Lhotì z r Stavební kámen použit pøi budování lichtensteinské lesovny). H o l e (u Sibøiny, poloha neznámá, zanikla poè.17.stol.). L i t o ž n i c e (mezi Bìchovicemi a Dubèí. Zanikla v husitských válkách). Tábor Zikmundových vojsk pøed bitvou na Vítkovì na JZ okraji Vidrholce. S l a v ì t i c e (založena r.1349 zderazským klášterem). Poloha: na kat.úz.klánovice v Golfu, severnì od žel. trati, ca.1000 m záp. od stanice Klánovice. Patrny zbytky hrází rybníku Slavìtím, vypuštìného r.1842 pøi stavbì železnice. Mokøiny, žlutý kosatec. Od r.1450 Slavìtice pøipojeny k Dubèi, po r.1543 jako pustá ves zastaveny pánùm z Kolodìj. Rybníky Nohavièka a Chobot. T a è o v (mezi Kvìtnicí a Úvaly, na J a JV okraji obory) V místopisu království èeského od Augustina Sedláèka se uvádí studánka a rybník u potoka Výmola. Pomístní jména U studánky a Na zabité. S k a r a (mezi Kvìtnicí a Úvaly, zanikl r.1508 pøi loupežném nájezdu Jiøího Kopidlanského. Úvaly a Skara vypáleny). Stavební kámen použit pøi budování zdi Dobroèovické obory. Poloha: ostroh u Výmoly na JV okraji obory. Podle neovìøené zprávy Bohuslava Balbína se na hradu Skara narodil Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup. OkolnÌ obce K o l o d ì j e Kolodìjská tvrz na ostrohu Rokytky se pøipomíná ve 14.stol. Støežko z Kolodìj, r Jeho synové podepsali protest èeských stavù proti Kostnickému konciliu. 15.stol. - Rotlevové, pozdìji Kostka z Postupic, Mandelík z Chrástu, Tomáš z Javoøice zadlužené Kolodìje kupuje Jaroslav Smiøický ze Smiøic, panství Uhøínìves. Po bitvì na Bílé Hoøe konfiskát Kolodìje postoupen Karlovi z Lichtensteinu. Zámek na místì tvrze z roku 1772, Marie Terezie Savojská. Štefka z Kolodìj popraven na Staromìstském námìstí. Pøi pøevozu cenností království èeského mezi v Kolodìjích uloženy korunovaèní klenoty a roucha. Kostel z r.1804, z bývalého újezdského kostela sv.bartolomìje pøevezeny 2 zvony a obraz sv.bartolomìje. Po Bílé Hoøe byl Újezd spravován z Kolodìj vèetnì tzv.kolodìjského zálesí (jižní èást dnešních Klánovic), od konce 18.stol.Újezd pøiškolen ke Kolodìjím v rámci lichtensteinského panství. Rybník v oboøe na Rokytce, výsadba dubù z 1.pol.18.století. Po roce 1930 zámek využíván jako letovisko ès.prezidentù, dnes ve správì Kanceláøe prezidenta republiky. S i b ø i n a Pøipomína se již v r.1197 v držení pražských mìš anských rodin. Po r.1349 spravována z Kvìtnice statek, 3 rybníky, 1587 pøipojena k panství Kolodìje. Jaroslav ze Smiøic. Smiøiètí ztratili Sibøinu po Bílé Hoøe, kdy se jako pøidružený konfiskát stala majetkem Lichtensteinù. Archaické názvy Støíbøina, Silbøina, Siebøina. Ú v a l y Založeny kolem r.1300, r.1426 rozdìlena mezi Škvorec a Hostyni, od r.1560 patøí ke Škvorci most pøes Výmolu na tzv.trstenické cestì (celní místo). Kostel ze 16.století, fara od r Erb ze 17.století (modrý štít s trávníkem, vlevo tvrz s okny a vraty, støecha se zlatými makovicemi, vpravo lípa). Viadukt z r.1846, dìlnické nepokoje tzv. barabù (žel.dìlníkù). Truhláøské dílny, zpracování masa a uzenin. Na katastru zaniklé vesnice a hrad Skara. Rodištì Marie Majerové (mlýn). K l á n o v i c e Do r.1874 dominikální èást katastru Šestajovice, samostatná obec až od r Klánùv statek místem obilnáøských pokusù, po r.1874 parcelace - Kolodìjské zálesí, samoty Štamberk, Nový Dvùr. Po r.1918 letovisko, minerální prameny, po r.1930 výstavba lázní, restauraèní provozy, koupalištì, sídlo pražského Golf-klubu, dnes ÈSTV. Uèilištì ÈSSD, uèilištì Ès.filmu (promítaèi). U významných vzdálenìjších obcí odkazuji na publikaci Umìlecké památky Èech I-III, nakl.academia pod názvy: Jirny, Kralovice, Škvorec, Sluštice, Øíèany. 19

OBCHVAT. více než z 1/4 celkového poètu všech

OBCHVAT. více než z 1/4 celkového poètu všech Slovo öèfredaktora. Chtìl bych jenom krátce glosovat jednu událost, která se odehrála ve dvou rovinách. Je to pøedevším veøejné shromáždìní obèanù, které se konalo dne 20. února v 16.30 hodin ve spoleèenském

Více

(děti do 14 let) (mládež od 15 do 18 let) SOBOTA 28. září 2002. new balance V mìstï z vodu prodej ËastnÌk m za zv hodnïnè ceny.

(děti do 14 let) (mládež od 15 do 18 let) SOBOTA 28. září 2002. new balance V mìstï z vodu prodej ËastnÌk m za zv hodnïnè ceny. 9 3,- KË Z ÿõ 2002 Otevřené vytrvalostní běžecké závody Z OBSAHU: zpr vy z radnice novinky v obci kalend rium zahr dka v z Ì novè knihy z jezdskè kroniky pro žactvo a dorost jako součást 106. ročníku závodu

Více

ZPRAVODAJ Èíslo 8 únor 2004 Obecního úøadu v TUPESÍCH

ZPRAVODAJ Èíslo 8 únor 2004 Obecního úøadu v TUPESÍCH ZPRAVODAJ Èíslo 8 únor 2004 Obecního úøadu v TUPESÍCH Jedna z ulièek v èásti obce KOPEÈEK Ilustrace: ing. Radovan Mikula T U P E S Y Vesnièko s vùní heømánku a jitrocele roj vèelièek mi zlatý pel na cestu

Více

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti BØEZEN 2007 ZPRAVODAJ 3 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti Pulci malovali svoji øeku. Jan Matìj Rak pøipomenul Jaroslava Ježka 2 Ruch 3/2007 Z RADY MÌSTA Ceníky Rada

Více

Úspìch sušického taneèního klubu FIALKA

Úspìch sušického taneèního klubu FIALKA 1/98 16. ledna 1997 Cena 4,80 Kè Sportovní areál Úspìch sušického taneèního klubu FIALKA PØEÈTÌTE SI Mìsto Sušice prostøednictvím rady mìsta rozhodlo závìrem roku o tom, že bude vyhlášena soutìž na zpracovatele

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Otázka pro starostu. Redakce: MìstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail:sluknovak@seznam.cz

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Otázka pro starostu. Redakce: MìstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail:sluknovak@seznam.cz ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: MìstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail:sluknovak@seznam.cz ÚNOR 2004 ÈÍSLO 2 CENA 5.- Kè Snìhu jsme si v lednu užili až nad hlavu. Øidièi, silnièáøi a pracovníci

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

1 2/2004 6/2921(-(135267$52678 20 ledna letošního roku jsem obdržel pozvání na slavnostní pøedání dekretu o udìlení znaku a praporu obci Stará Paka Slavnostní akt se uskuteènil ve ètvrtek 5 února 2004

Více

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. prosince 2004 strana 1 èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 V tomto èísle najdete: Pøipravované investice str. 3 Volební výsledky str. 4 Sbìr nebezpeèných odpadùstr.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 - DUBEN 2013 - CENA 15 KČ. 10 let Hlubockých princezen. Foto: www.janpirgl.net

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 - DUBEN 2013 - CENA 15 KČ. 10 let Hlubockých princezen. Foto: www.janpirgl.net HLUBOCKÝ ČÍSLO 4 - DUBEN 2013 - CENA 15 KČ ZPRAVODAJ 10 let Hlubockých princezen. Foto: www.janpirgl.net Chybí vám fantazie? Tak ji zkuste naèerpat v AJG, kde v zámecké jízdárnì žáci a studenti vystavili

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Pøivadìè k R35 z Moravské Tøebové zatím nepovede

Pøivadìè k R35 z Moravské Tøebové zatím nepovede Z Á Ø Í 2 0 0 8 Trasa R35 je jasná. Pardubický kraj schválil na svém únorovém zasedání letošního roku jižní variantu. Cílem tohoto investièního zámìru je výstavba ètyøpruhové rychlostní silnice, urèené

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

zaèal pøipravovat a zahrnula se do nìj i pøíprava jídla pro peèovatelskou službu, která by je rozvážela seniorùm.

zaèal pøipravovat a zahrnula se do nìj i pøíprava jídla pro peèovatelskou službu, která by je rozvážela seniorùm. Regenerace mìstského prostoru 5 IX. roèník Vážení ètenáøi, rád bych vás na tomto místì seznamoval s jednotlivými rozvojovými projekty, které jako mìsto pøipravujeme. Jde pøedevším o projekty, které bychom

Více

mìní ekonomickou situaci ve mìstì. Na øešení dílèích problémù, které má každé mìsto, cílevìdomì jasnou pøedstavu o ekonomické

mìní ekonomickou situaci ve mìstì. Na øešení dílèích problémù, které má každé mìsto, cílevìdomì jasnou pøedstavu o ekonomické LISTOPAD 2005 èíslo 11 III. roèník Manažeøi prùmyslových zón se sešli v Moravské Tøebové Moravskou Tøebovou si jako místo pro konání dvoudenního øíjnového semináøe Pøímé zahranièní investice a rozvoj prùmyslových

Více

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši? ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Foto z karnevalu v Písnici archív Sokola Písnice Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

Více

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU KVÌTEN 2007 èíslo 5 V. roèník STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace mìstských památkových

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více