ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno"

Transkript

1 ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav Koukal, Ing. Petr Doležal, Ing Miloslav Hlaváček, Ing. Petr Oujezdský (od nepřítomen), Ing. Jan Pellar (od nepřítomen) Ing. Ludvík Doležal Omluveni : Karel Kopřiva, Ing. Petr Paulczynski, 139.1/ Schválení programu zasedání RMČ Rada městské části Brno - Židenice schvaluje program 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice / Kontrola úkolů do 137. zasedání RMČ Rada městské části Brno - Židenice ukládá tajemníkovi požádat MHS o vyvození závěrů vyplývajících ze zprávy MHS č /98 z (výsledky měření hluku železničního mostu na ul. Jílkově). Zajistí : p. tajemník Termín : Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí hlášení odborů ÚMČ o plnění úkolů uložených jim do 118. zasedání RMČ / Osazování mříží na kanalizační vpustě Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí informaci, týkající se umístění mříží na kanalizačních vpustích u Židovského hřbitova, na ul. Krásného a Otakara Ševčíka. Rada městské části Brno - Židenice ukládá Ing. Oujezdskému napsat výzvu občanům do příštího Židenického zpravodaje. Zajistí : Ing. Oujezdský Termín : / Mateřská škola "Na Osadě" Koperníkova 6, Brno - pronájem nebytových prostorů Rada městské části Brno - Židenice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v MŠ "Na Osadě" Koperníkova 6 prostřednictvím MŠ jako právního subjektu. - úsek školství 139.5/ ZŠ Gajdošova 3 - pronájem nebytových prostorů Rada městské části Brno - Židenice souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů v ZŠ Gajdošova 3 prostřednictvím ZŠ jako právního subjektu.

2 2 Hlasování : 5 pro, 1 proti. - úsek školství 139.6/ Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna truhlářských výrobků ve fasádě objektu Skopalíkova 13" Rada městské části Brno - Židenice vybírá na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele díla "Výměna truhlářských výrobků ve fasádě objektu Skopalíkova 13" jako nejvýhodnější nabídku firmy HOCO Technik, s.r.o., Dykova 7, Brno,druhá v pořadí se umístila firma WATZER a třetí firma Truhlářství Anna Galašová. Rada městské části Brno - Židenice ukládá vedoucímu OBŠK zajistit veškeré náležitosti a úkony podle zákona 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel. Zajistí : Ing. Čermák, ved. OBŠK 139.7/ D.a M. Krupicovi, M.Kuncové 4, Brno - žádost o souhlas s výměnou bytů s panem Martinkem, Rokycanova 28, Brno nebo žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu M.Kuncové 4, Brno Rada městské části Brno - Židenice neschvaluje výměnu bytů mezi manželi Danuší a Miroslavem Krupicovými, kteří jsou nájemci bytu č. 37 v domě M. Kuncové 4, Brno a panem Jaroslavem Martinkem, který je nájemcem bytu č. 3 v domě Rokycanova 28, Brno. Rada městské části Brno - Židenice schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 37 o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě M. Kuncové 4 s manžely Danuší a Miroslavem Krupicovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 let, nájemné bude stanoveno ve výši schválené na 135. zasedání RMČ, konaném dne / J. Muselíková, Podmyče 1 - přechod nájmu bytu Souběžná 23 po S.Havlovi Rada městské části Brno - Židenice zamítá Jitce Muselíkové přechod nájmu 1pokojového bytu č. 9, I. kategorie v domě Souběžná 23, Brno, po Stanislavu Havlovi, který dne zemřel a který byl nájemcem bytu. Rada městské části Brno - Židenice schvaluje předmětný byt pronajmout Jitce Muselíkové na dobu určitou 2 let, nájemné bude stanoveno ekonomické ve výši schválené na 135. zasedání RMČ, konaném dne za byt I. kategorie nájemné činí 55,30 Kč/m 2 měsíčně. V případě, že na tyto podmínky paní Muselíková nepřistoupí, schvaluje RMČ zahájení soudního řízení za účelem vyklizení bytu, jelikož nebyly splněné zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu - nebyla sdílena společná domácnost s nájemcem; p. Muselíková v den smrti nájemce měla vlastní byt. Hlasování :6 pro / Obsazení bytu Krokova 28/30 - garsonka, I. kategorie Rada městské části Brno - Židenice schvaluje garsonku č. 17, I. kategorie pronajmout: a) Jaroslavě Schildové, trvale bytem Táborská 104, Brno, nebo (pokud odmítne) b) Pavlíně Kuklové, trvale bytem Kosmákova 1, Brno, nebo (pokud odmítne) c) Renatě Holomkové, trvale bytem Lidická 5, Brno Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky, nájemné bude stanoveno ve výši schválené na 135. zasedání RMČ, konaném dne

3 3 Hlasování :6 pro / Obsazení bytu Slívova 1 v Brně - 2+1, I. kategorie Staženo. Doplnit o stanovisko těch, kteří se mají do náhradního bytu stěhovat / Žádost o souhlas s užíváním části dvora domu Vymazalova 22, Brno - P.Kozelek Rada městské části Brno - Židenice schvaluje nájem části dvora o výměře 2,8 m 2 za 20,- Kč/m 2 ročně v domě Vymazalova 22, Brno, panu Pavlu Kozelkovi / Preventivní prohlídky bytů v domech svěřených MČ Židenice provedené správcem Rada městské části Brno - Židenice schvaluje vypovědět nájemní smlouvy dle návrhu Komise bytové a dislokační ze dne dle 711 odst. 1) písm. d), h) OZ č. 509/1991 Sb. : A) Pastrnkova 25, byt č. 1, 1 + 1, III. kategorie - Marie Janíčková - vypovědět nájem bytu z důvodu jeho neužívání a nedovoleného pronajímání. B) M. Kuncové 4, byt č. 4, 1 + 1, I. kategorie - Petra Zatloukalová - vypovědět nájem bytu z důvodu jeho neužívání a nedovoleného pronajímání. C) Svatoplukova 73, byt č. 24, 1 + 1, I. kategorie - Alois Binder - vypovědět nájem bytu z důvodu jeho neužívání, nedovoleného pronajímání a neplacení nájemného + dle 711 odst. 1) písm. c) OZ č. 509/1991 Sb / Pronájem garáže Krokova 50b Rada městské části Brno - Židenice schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s paní Svatavou Pavlíčkovou, Poštovská 1, Brno na pronájem garáže o výměře 12,40 m 2 v domě Krokova 50b, Brno a to zpětně od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno ve výši 500,-- Kč/m 2 ročně s tím, že k bude zvyšováno o koeficient inflace / Ing. Jiří Valenta, Otakara Ševčíka 50, Brno - žádost o přechod nájmu bytu Rada městské části Brno - Židenice zamítá žádost o přechod nájmu bytu č. 4 v domě Otakara Ševčíka 50, panu Jiřímu Valentovi, po zemřelých rodičích Jarmile a Františku Valentových, v plném rozsahu a současně RMČ schvaluje pronajmout byt č. 4 o velikosti 2 + 1, II. kategorie v domě Otakara Ševčíka 50 panu Jiřímu Valentovi na dobu neurčitou s tím, že nájemné bude stanoveno v souladu s podmínkami schválenými na 135. zasedání RMČ, konaném dne za byt II. kategorie nájemné činí 41,40 Kč/m 2 měsíčně. Pokud Jiří Valenta nabízený pronájem odmítne, schvaluje RMČ podání žaloby na vyklizení předmětného bytu z důvodu nesplnění podmínek pro přechod nájmu bytu při úmrtí nájemce dle 706, odst. 1) Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb.

4 4 Hlasování : 5 pro / Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí informaci, týkající se povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ. Hlasování :5 pro. - úsek školství / Zrušení vyhlášky č. 5/1994 o záborech veřejných prostranství Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí návrh MmB, odbor technických sítí, o zrušení vyhlášky č. 5/1998, o záborech veřejných prostranství. Zajistí : finanční odbor - úsek poplatků / Příspěvek na postižené povodní ve východních Čechách Staženo. Nesprávně připraveno. Správný způsob řešení ověří p. tajemník. Zajistí : p. tajemník / Nástavba Mazourova 1,3,5 - okruh vyzvaných uchazečů Rada městské části Brno - Židenice schvaluje předložený okruh vyzvaných uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele nástavby bytových domů Mazourova 1,3,5. Soutěž proběhne formou výzvy více uchazečům podle 49 zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění, seznam uchazečů je přílohou originálu zápisu. Zajistí : Ing. Šimek, ved. MIO / Informace k obřadní síni MČ Brno - Židenice Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí informaci o praktických dopadech novely zákona o rodině s účinností od a přemístění obřadní síně MČ Brno - Židenice do slavnostního historického sálu bývalého premonstrátského kláštera v Brně - Zábrdovicích, Lazaretní 2. MmB bude informovat : JUDr. Krejčík Termín: ihned / Žádost o bezplatný pronájem malého sálu v DD na Jamborově ul. dne od do hod. Rada městské části Brno - Židenice schvaluje bezplatný pronájem malého sálu v DD, Jamborova 65, pro Sdružení ILOVA na uspořádání krajanské akce dne 26. září 1998 od do hod. Zajistí : RNDr. Katarína Husárová / Vydání Židenického zpravodaje Rada městské části Brno - Židenice schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 9/98. Zajistí : Ing. Oujezdský

5 / Rozpočtové opatření č účelová dotace MmB na Krásného Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 10 zvyšuje příjmy rozpočtu r o dotaci Magistrátu města Brna ve výši 8,100 tis.kč a investiční výdaje na nástavby Krásného o stejnou částku / Rozpočtové opatření č účelová dotace na výstavbu nájemního bydlení Krásného a Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 11 zvyšuje příjmy rozpočtu r o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nájemního bydlení ve výši 640 tis.kč a o stejnou částku zvyšuje investiční výdaje na nájemní bydlení / Rozpočtové opatření č zvýšení příjmů r o daň z příjmů za rok 1997 Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 12 zvyšuje příjmy o daň z příjmu VHČ za r ve výši 3,465 tis.kč a o stejnou částku zvyšuje výdaje na bytovou výstavbu / Rozpočtové opatření č zvýšení příjmů rozpočtu o zisk VHČ za rok 1997 Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 13 zvyšuje příjmy rozpočtu o zisk VHČ za r ve výši 3,420 tis.kč a o stejnou částku zvyšuje výdaje v položce příspěvek VHČ / Rozpočtové opatření č zvýšení příjmů rozpočtu o daň z příjmů MČ Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 14 zvyšuje příjmy rozpočtu o daň z příjmu MČ za rok 1997 ve výši 320 tis.kč a o stejnou částku zvyšuje výdaje v položce platba daně z příjmu / Rozpočtové opatření č přísun finančních prostředků pečovatelské služby - položka 5171 Rada městské části Brno - Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 15. Toto opatření snižuje výdaje u položek pečovatelské služby 5134 o 50 tis.kč, 5139 o 200 tis.kč, 5156 o 100 tis.kč, 5163 o 50 tis.kč, 5164 o 400 tis.kč a zvyšuje výdaje v položce 5171 opravy o 800 tis.kč. Příjmy a výdaje rozpočtu na rok 1998 se nemění.

6 / Rozpočtové opatření č rekonstrukce tepelných zdrojů ZŠ Kamenáčky 4 Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 16 zvyšuje výdaje rozpočtu r o splátku TEZE na rekonstrukci tepelných zdrojů na ZŠ Kamenáčky ve výši 226 tis.kč a o stejnou částku snižuje výdaje na opravu střechy ÚMČ. Příjmy a výdaje rozpočtu na rok 1998 se nemění / Rozpočtové opatření č bezúročná půjčka na rek.tep.zdrojů ZŠ Kamenáčky Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 17 zvyšuje příjmy rozpočtu o bezúročnou půjčku poskytnutou MmB na úhradu nákladů rekonstrukce rozvodů ÚT na ZŠ Kamenáčky ve výši 1,147 tis.kč a o stejnou částku zvyšuje výdaje a doplňuje položku rekonstrukce tepelných zdrojů ZŠ Kamenáčky. Hlasování :7 pro / Rozpočtové opatření č splátka bezúročné půjčky MmB Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18 a doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno - Židenice toto opatření schválit. Rozpočtové opatření č. 18 zvyšuje výdaje rozpočtu na rok 1998 o splátku půjčky poskytnuté MmB na úhradu rekonstrukce tepelných zdrojů na ZŠ Kamenáčky ve výši 229 tis.kč a snižuje výdaje na opravy MŠ o stejnou částku. Příjmy a výdaje rozpočtu na rok 1998 se nemění. Hlasování :7 pro / Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků vybavení Obřadní síně Zábrdovice Rada městské části Brno - Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 19. Toto opatření přesouvá finanční prostředky z položky 5137/drobný hmotný majetek/ místní správa ve výši 100 tis.kč na vybavení nové obřadní síně v reprezentačních prostorách bývalého kláštera v Zábrdovicích (položky 5137, 5139, 5169, 6121). Příjmy a výdaje rozpočtu na rok 1998 se nemění. Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel / Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků z oblasti dopravy do položky opravy komunikací Rada městské části Brno - Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 20. Toto opatření přesouvá finanční prostředky z položky projekty v dopravě na položku opravy komunikací. Příjmy a výdaje rozpočtu r se nemění / Výsledek hospodaření MČ a VHČ Brno - Židenice za I. pol Rada městské části Brno - Židenice bere na vědomí výsledek hospodaření MČ a VHČ Brno - Židenice za I. pololetí Rada městské části Brno - Židenice ukládá komisi VHČ projednat výsledek hospodaření VHČ.

7 7 Zajistí : komise VHČ Rada městské části Brno - Židenice ukládá vedoucím odborů a předsedům komisí najít úspory v rozpočtu MČ za r Zajistí : vedoucí odborů Termín : / Žádosti o poskytnutí účelových dotací MČ Brno - Židenice na výdaje spojené s realizací projektů "Prevence kriminality a prevence drogových závislostí ve městě Brně" na rok 1999 Rada městské části Brno - Židenice schvaluje podání 2 žádostí o poskytnutí účelových dotací v rámci programu "Prevence kriminality a drogových závislostí ve městě Brně" pro rok 1999 s tím, že v případě přijetí obou projektů se MČ Brno - Židenice bude podílet spoluúčastí 94 tis.kč z rozpočtu MČ na rok Zajistí : RNDr. Husárová Termín : / Nabídka ČSST na financování nástaveb na panelových domech Staženo / Žádost o spolupráci obce při pořádání židenických hodů Odloženo / Uvedení povrchu ulic: Sejkorova, Slatinská, Viniční a Hrozňatova do původního stavu Rada městské části Brno - Židenice ukládá místostarostovi p. Kopřivovi dohlédnout na uvedení povrchu ulic: Sejkorova, Slatinská, Viniční a Hrozňatova do původního stavu po provedené rekonstrukci el. vedení, a to zejm. odstranění narušení povrchu vozidly při smykovém otáčení apod. Zajistí : p. Kopřiva Zasedání rady ukončeno v hodin. Zapsal : Ing. Ludvík Doležal RNDr. Katarína HUSÁROVÁ pověřený člen rady Ing. Stanislav JURÁNEK starosta Příští zasedání mimořádné Rady MČ 31. srpna 1998 v 8.15 hod. v místnosti starosty. Příští zasedání Rady MČ 10. září 1998 ve hod. v místnosti starosty.

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více