U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Nová smlouva o nájmu nebytových prostor mezi IMOS development, a.s, a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Židenice 3. Tržnice na Staré osadě odpověď JUDr. Ševčíkovi, ml. 4. Podání Ing. Motlové 5. Rozpočtové opatření č. 6 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, aktualizace rozpočtu 6. Záměr zřízení organizační složky Pečovatelské služby 7. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o dílo 8. Dohoda spoluvlastníků Krásného 57, 59 a Změna NS k bytu č. 7 v domě Pastrnkova Manželé Dostálovi, bytem Brno, Otakara Ševčíka 52 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 2 o sousední místnost bývalé popelárny 11. Manželé Šimíkovi, bytem Brno, Myslbekova 12 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 1 o sousední místnost skladu 12. Pronájem bytu č. 6 v domě Strakatého 15 v Brně 13. Pronájem bytu č. 7 v domě Krásného 18 v Brně 14. Pronájem bytu č. 8 v domě Kosmákova 32 v Brně 15. Pronájem bytu č. 11 v domě Krásného 49 v Brně 16. Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 17. Pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně 18. Pronájem volného bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 19. Pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně oprava na vl. náklady 20. Pronájem bytu č.13 v domě Krásného 13 v Brně oprava na vl. náklady 21. Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně oprava na vl. náklady 22. Pronájem volného bytu č. 16 v domě Petrůvky 1 v Brně - oprava na vl.náklady 23. Záměr obce pronajmout byt č. 2 v domě Šámalova 87 oprava na vlastní náklady 24. Drahoslava Krajíčková pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého Katarína Chmelařová žádost o pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73

2 2 26. Pronájem nebytových prostor v objektu na pozemcích p. č. 1466/1, 1466/2, 1466/3 v k. ú. Židenice při ulici Zengrova 27. Pronájem části zahrady u domu Šámalova 85 v Brně pí Hájková 28. Jaroslav Rybníček žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, v domě Kuldova 11 v Brně 29. Záměr obce pronajmout nebytový prostor garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně pan Melkes 30. Záměr obce pronajmout nebytový prostor místnost ve dvorním traktu domu Jamborova 59 v Brně 31. Záměr obce pronajmout prostor k umístění mikrovlnného přípojného bodu internetu na střeše domu Juliánovské nám. 1v Brně 32. Pronájem NP garáž v domě Zábrdovická 20v Brně paní Kyjovská 33. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 34. Záměr obce pronajmout reklamní a plakátovací plochy na území MČ Brno Židenice na dobu určitou do Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 87/2004 a č. 91/2004 na zajištění údržby zeleně a komunikací 36. Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby VMO Rokytova 37. Rychlostní komunikace R Dopravní zatížení ulice Gajdošova 39. Výzva části zastupitelů ZMČ Brno Židenice ke svolání mimořádného zastupitelstva 40. Žádost o finanční příspěvek pro kulturní oblast z rozpočtu města Brna 41. Rozpočtové opatření č. 7 Dotace ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí 42. Rozšíření komise sociální Rady MČ Brno Židenice pro volební období /2007.1/ Schválení programu 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Aleše Vytopila ověřovatelem zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 12/2007.2/ Nová smlouva o nájmu nebytových prostor mezi IMOS development, a.s., a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice 1. souhlasí se zněním návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor ve 2. a části 3. patra v objektu Gajdošova 7, Brno, mezi společností IMOS development, a. s. a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno - Židenice. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

3 3 12/2007.3/ Tržnice na Staré osadě odpověď JUDr. Ševčíkovi, ml. Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí dopis JUDr. Ševčíka, ml., který je přílohou č. 2 originálu zápisu 2. schvaluje odpověď na dopis JUDr. Ševčíka, ml. která je přílohou č. 3 originálu zápisu 3. pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu jejím podpisem. 12/2007.4/ Podání Ing. Motlové Rada městské části Brno Židenice 1. z důvodu věcné nepříslušnosti postupuje podání Ing. Motlové č.j Úřadu městské části Brno-Židenice, Úseku tajemníka, dle 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 2. schvaluje odpověď na podání, která je přílohou č. 4 originálu zápisu 3. pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu jejím podpisem. 12/2007.5/ Rozpočtové opatření č. 6 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, aktualizace rozpočtu Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č.6 Toto opatření upřesňuje některé příjmové položky, zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2007 o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 889 tis. Kč, výdaje zvyšuje celkem ve stejné výši a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 12/2007.6/ Zřízení organizační složky Pečovatelská služba doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice 1. schválit záměr zřízení organizační složky Pečovatelská služba 2. uložit oboru sociální péče, školství a kultury a úseku tajemníka, referátu právnímu zajistit uvšechny potřebné kroky k realizaci záměru zřízení organizační složky Pečovatelská služba. 12/2007.7/ Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o dílo Rada městské části Brno Židenice 1. schvaluje Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o dílo s firmou Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., týkající se zakázky Výstavba dětského dopravního hřiště v MČ Brno - Židenice. Návrh Dohody tvoří přílohu č.6 originálu zápisu 2. pověřuje starostu MČ Brno Židenice podpisem Dohody o ukončení platnosti smlouvy o dílo s firmou Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

4 4 12/2007.8/ Dohoda spoluvlastníků Krásného 57, 59 a 61 schvaluje Dohodu spoluvlastníků o údržbě travnatých ploch, která tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu a pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu podpisem této dohody. 12/2007.9/ Změna NS k bytu č. 7 v domě Pastrnkova souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Pastrnkova 71 v Brně uzavřené s paní Dosoudilovou spočívající ve změně doby nájmu na dobu neurčitou 12/ / Manželé Dostálovi, bytem Brno, Otakara Ševčíka 52 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 2 o sousední místnost bývalé popelárny 1. schvaluje rozšíření bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě Otakara Ševčíka 52, jehož nájemci jsou manželé Dostálovi, o sousední místnost bývalé popelárny o výměře 6,7m 2. Rozšíření bude provedeno na vlastní náklady nájemců bez možnosti umoření vynaložených nákladů. Nájemné se stanoví pro původní byt dohodou ve stávající výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně a pro nově upravené prostory od data kolaudace dohodou ve výši 11,43 Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 12/ / Manželé Šimíkovi, bytem Brno, Myslbekova 12 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 1 o sousední místnost skladu 1. souhlasí s rozšířením bytu č. 1 v domě Myslbekova 12, jehož nájemcem jsou manželé Šimíkovi, o sousední místnost bývalého skladu o výměře 15,20 m 2. Rozšíření bude provedeno na vlastní náklady nájemců bez možnosti umoření vynaložených nákladů. Nájemné se stanoví pro původní byt dohodou ve stávající výši 11,43 Kč/m 2 měsíčně a pro nově upravené prostory od data kolaudace dohodou ve výši 11,43 Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007

5 5 2. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 12/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Strakatého 15 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Strakatého 15 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 7 v domě Krásného 18 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Krásného 18 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 8 v domě Kosmákova 32 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě Kosmákova 32 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007

6 6 12/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Krásného 49 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Krásného 49 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007

7 7 12/ / Pronájem volného bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně s manžely Olgou a Josefem Olahovými náhradní ubytování (Rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 38 C 115/ ). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 12/ / Pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně oprava na vl. náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v domě Souběžná 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca 120 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na rekonstrukci bytu mu budou umořeny v nájemném. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 12/ / Pronájem bytu č. 13 v domě Krásného 13 v Brně oprava na vl. náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Krásného 13 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca 130 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na rekonstrukci bytu mu budou umořeny v nájemném. To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 4, v domě Nezamyslova 20 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007

8 8 12/ / Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně oprava na vl. náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 15 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca 78 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na rekonstrukci bytu mu budou umořeny v nájemném. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírůstek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem volného bytu č. 16 v domě Petrůvky 1 v Brně oprava na vl. náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Petrůvky 1 v Brně s panem Petrem Hrůzou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,- Kč/m 2 měsíčně a prostředky vynaložené prokazatelně nájemcem na rekonstrukci bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 12/ / Záměr obce pronajmout byt č. 2 v domě Šámalova 87 oprava na vl. náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 2 v domě Šámalova 87 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 200 tis. Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá oboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 2 v domě Šámalova 87 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 200 tis. Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 12/ / Drahoslava Krajíčková pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého bere na vědomí že paní Drahoslava Krajíčková ke dni vyrovnala veškeré dluhy váznoucí na bytě č. 2 v domě Františky Skaunicové 9 v Brně

9 9 2. souhlasí a) s tím, že bude upuštěno od exekučního vyklizení bytu č. 2 v domě Františky Skaunicové 9 v Brně b) s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Strakatého 15 v Brně s Drahoslavou Krajíčkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné se stanovuje dohodou ve výši 27,42 Kč/m 2 měsíčně. To vše za podmínky, že dosud užívaný byt č. 2 o velikosti 2+1 v domě Františky Skaunicové 9 bude předán DS BYTASEN, spol. s r.o. Od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 12/ / Katarína Chmelařová žádost o pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova bere na vědomí opakovanou žádost paní Kataríny Chmelařové o uzavření nové NS k bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně 2. trvá na svém usnesení přijatého na 7. zasedání Rady MČ Brno Židenice dne , ve kterém vyjádřila nesouhlas s uzavřením NS s Katarínou Chmelařovou a nadále trvala na výpovědi z nájmu bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně. 12/ / Pronájem nebytových prostor v objektu na pozemcích p.č. 1466/1, 1466/2, 1466/3 v k.ú. Židenice při ulici Zengrova 1. souhlasí s pronájmem části objektu se samostatným vchodem o výměře přibližně 30 m 2, který se nachází na pozemcích p. č. 1466/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m 2, p. č. 1466/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m 2 a p. č. 1466/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 při ul. Zengrova v k. ú. Židenice, Junáku Svazu skautů a skautek ČR, za cenu 100,-Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s pronájmem zbývající části tohoto objektu společnosti ADRRY- Moravia s. r. o. za cenu ,-Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Uzavření smlouvy s Junákem Svazem skautů a skautek ČR je podmíněno předchozím uzavřením smlouvy se spol. ADRRY Moravia s.r.o. 2. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy.

10 10 12/ / Pronájem části zahrady u domu Šámalova 85 v Brně pí Hájková 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č zahrada - o výměře 51,50 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Šámalova 85 v Brně paní Simoně Hájkové. Zákres v katastrální mapě tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 12/ / Jaroslav Rybníček žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, v domě Kuldova 11 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy v návaznosti na původní nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě Kuldova 11 v Brně (dle dříve platných předpisů byt II. kategorie) s Jaroslavem Rybníčkem za následujících podmínek : nájemní smlouva bude uzavřena na určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně.od bude nájemné z bytu jednostranně zvýšeno o maximální možný přírustek nájemného ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá dboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle č. II., odst.3, písm. A.6. 12/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor garáž - v domě Zábrdovická 20 v Brně pan Melkes 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor garáž č. 5 - o výměře 33,70 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně panu Kamilu Melkesovi 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor garáž č. 5 - o výměře 33,70 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně panu Kamilu Melkesovi. Text záměru obce tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. 12/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor místnost ve dvorním traktu domu Jamborova 59 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout nebytový prostor místnost - o výměře 19,74 m 2 ve dvorním traktu Jamborova 59 v Brně

11 11 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout nebytový prostor místnost - o výměře 19,74 m 2 ve dvorním traktu Jamborova 59 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu. 12/ / Záměr obce pronajmout prostor k umístění mikrovlnného přípojného internetu na střeše domu Juliánovské nám. 1 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou prostor na střeše pro umístění 4 antén, prostor v kryté části domu o rozměrech 3 m 2 pro umístění komunikační jednotky domu Julánovské náměstí 1 v Brně firmě Czech On Line, a.s.. Účelem nájmu bude užití prostor k umístění a provozování zařízení centrálního bodu a mikrovlnného pojítka, služících k připojení klientů k síti Internet a poskytování hlasových služeb 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou prostor na střeše domu Julánovské náměstí 1 v Brně firmě Czech On Line, a.s.. Text záměru obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 12/ / Pronájem NP garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně paní Kyjovská 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru garáž - o výměře 17,30 m 2 ve dvorním traktu domu Zábrdovická 20 v Brně paní Drahomíře Kyjovské. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno ve výši 1000,- Kč m 2 /rok + inflační doložka 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 12/ / Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 1. souhlasí s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 85N05/73, jejímž předmětem je platba nájemného za pronájem pozemku p.č. 1031, zahrada o výměře 100 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Šámalově, a to za období od do Dohoda tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené dohody.

12 12 12/ / Záměr obce pronajmout reklamní a plakátovací plochy na území MČ Brno Židenice na dobu určitou do souhlasí se záměrem pronajmout reklamní a plakátovací plochy na území MČ Brno Židenice společnosti RENGL, s.r.o. na dobu určitou do za cenu ,- Kč/rok. Soupis reklamních a plakátovacích ploch tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích adresný záměr obce pronajmout reklamní a plakátovací plochy. Záměr tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem výše uvedených ploch. 12/ / Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 87/2004 a 91/2004 na zajištění údržby zeleně a komunikací 1. schvaluje a) Dodatek č. IV ke smlouvě č. 87/2004 uzavřené na provádění komplexní údržby veřejné zeleně a komunikací v Městské části Brno Židenice oblast II, jež tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu b) Dodatek č. IV ke smlouvě č. 91/2004 uzavřené na provádění komplexní údržby veřejné zeleně a komunikací v Městské části Brno Židenice oblast I, jež tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu podpisem obou dodatků. 12/ / Vyjádření k územnímu řízení o umístění stavby VMO Rokytova 1. doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit stanovisko MČ Židenice pro územní řízení o umístění stavby MÚK Rokytova 2. doporučuje zastupitelstvu MČ Brno - Židenice schválit, aby starosta Ing. Roman Vašina, který zastupuje v územním řízení Statutární město Brno městskou část Brno- Židenice, použil toto stanovisko jako podklad pro námitky k územnímu řízení o umístění stavby MÚK Rokytova. Stanovisko tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu.

13 13 12/ / Rychlostní komunikace R43 1. trvá na bezodkladné realizaci rychlostní komunikace R43 dle platného územního plánu města Brna v trase Kuřim - Troubsko se všemi aspekty, zohledňujícími dopad na životní prostředí a 2. požaduje s odvoláním na výše uvedené nezpochybňovat časový plán realizace částí dopravních staveb na VMO, vycházejících z bystrcké trasy R43. 12/ / Dopravní zatížení ulice Gajdošova 1. bere na vědomí studii Snížení dopravního zatížení ulice Gajdošovy v Brně - Židenicích a Posouzení studie Snížení dopravního zatížení ulice Gajdošovy v Brně Židenicích. 2. ukládá uvolněným členům ZMČ pokračovat v jednáních vedoucích k přijetí návrhů studie Snížení dopravního zatížení ulice Gajdošova včetně souvisejících úprav ulice Svatoplukovy a Otakara Ševčíka. Řešení vyplývající ze studií považuje pouze za bezpečností řešení a i nadále trvá na bezodkladné realizaci VMO v úseku Tomkovo náměstí Líšeň. 3. ukládá odboru výstavby a územního plánování připravit harmonogram opatření, vyplývajících z předložených studií, které umožní snížení dopravního zatížení v úseku ulice Svatoplukova Gajdošova Otakara Ševčíka. 12/ / Výzva části zastupitelů ZMČ Brno Židenice ke svolání mimořádného zastupitelstva 1. bere na vědomí výzvu části zastupitelů ZMČ Brno -Židenice ze dne , která je přílohou č. 19 originálu zápisu 2. bere na vědomí informaci starosty o svolání mimořádného zastupitelstva na v hod. a program tohoto jednání, který je přílohou č. 20 originálu zápisu. 12/ / Žádost o finanční příspěvek pro kulturní oblast z rozpočtu města Brna 1. schvaluje žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro kulturní oblast na rekonstrukci jeviště v Dělnickém domě na rok 2007, která tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu 2. pověřuje odbor sociální péče, školství a kultury podáním této žádosti na Statutární město Brno.

14 14 12/ / Rozpočtové opatření č. 7 Dotace ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí schvaluje rozpočtové opatření č.7. Toto opatření zapojuje do příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2007 účelovou dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 513 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 7 tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu. 12/ / Rozšíření komise sociální Rady MČ Brno Židenice pro volební období rozšiřuje komisi sociální o členy zabezpečující roznášení přání a balíčků jubilantům 2. jmenuje následující členy rozšířené sociální komise : Anna Zralá, Iva Hercová, Kateřina Vykydalová, Magdalena Pokorná, Dana Šmardová, Libuše Vepřeková, Jitka Schmidtová, Alena Petrášová, Marie Klimentová, Jaromíra Slezáková, Libuše Sýkorová Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více