U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice"

Transkript

1 - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Souhlas se jmenováním ředitelky Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 4. Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů 5. Přijetí úvěru na regeneraci obecních nájemních domů 6. Návrh změny přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice 7. Rozpočtové opatření č. 5 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na školství, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPSV na soc. služby PS, neinvestiční transfer z MV na výdaje azyl. zařízení, neinvestiční transfer z rozpočtu města z FBV, aktualizace rozpočtu 8. Rozpočtové opatření č. 6 Zapojení 2. části zůstatku roku 2009, aktualizace rozpočtu 9. Schválení výsledků hospodaření základních a mateřských škol za rok 2009 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů 10. Žádost o dopočet odpisů budovy Kamenačky 2 Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 11. Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu na rok Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova Žádost o opravu a znovuzprovoznění smuteční obřadní síně na ulici Komprdova 18/4334 v Brně - Židenicích 15. Zpráva o plnění plánovaného programu Dělnického domu 16. Aktualizace pravidel pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek 17. Výpověď nájmu bytu č. 8 v domě Svatoplukova 69 v Brně Ing. Pavel Klobása 18. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 16 v domě Kosmákova 40 Irena a Pavel Šimkovi

2 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 4 v domě Markéty Kuncové 4 Jaromír Brabec 20. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě Kuldova 20- Eva a Ivo Padrtovi 21. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 13 v domě Krásného 33 Ing. Petr Pabík 22. Žádost o uzavření splátkového kalendáře - byt č. 13 v domě Mazourova 5 Renata Kosíková 23. Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 24/26 v Brně 24. Pronájem bytu č. 6 v domě Krokova 28/30 v Brně 25. Pronájem bytu č. 7 v domě Svatoplukova 59 v Brně 26. Pronájem bytu č. 9 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně 27. Pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně 28. Pronájem bytu č. 6 v domě Svatoplukova 61 v Brně 29. Pronájem bytu č. 2 v domě Kosmákova 40 v Brně oprava na vlastní náklady 30. Pronájem bytu č. 1 v domě Krokova 28/30 oprava na vlastní náklady 31. Záměr obce pronajmout byt č. 2 v domě Slívova 5 oprava na vlastní náklady 32. Záměr obce pronajmout byt č. 8 v domě Veleckého 30 oprava na vlastní náklady 33. Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 2 v domě Podpísečná 4 Michal Havlíček 34. Žádost o prominutí nedoplatku na ušlém nájmu za byt č. 3 v domě Skopalíkova 21 Miroslav Janda 35. Záměr obce pronajmout NP v domě Podpísečná 4 v Brně 36. Záměr obce pronajmout NP v domě Strakatého 7/9 v Brně 37. Žádost o snížení nájemného za pronájem půdy a části střechy na domě Táborská 171, Brno 38. Miroslav Křeček, bytem Slívova 3 opakovaná žádost o slevu na nájemném 39. Dodatek k nájemní smlouvěč /4006 ze dne Celoroční údržba chodníků na území městské části Brno-Židenice 41. Pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 42. Vyjádření k pokračování územního řízení o umístění stavby nazvané Přestavba železničního uzlu Brno 43. Návrh změn ÚPmB 2008-I-26. soubor a změn přiřazených 44. Návrh změn ÚPmB 2009-I-28. soubor 45. VMO Rokytova 46. Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady návrh změn a doplňků 47. Program 23. zasedání ZMČ dne 28. dubna Uložení povinnosti vypracovat a předložit RMČ ke schválení rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010 pro příspěvkové organizace 49. Různé 82/2010.1/ Schválení programu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Aleše Vytopila ověřovatelem zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice.

3 - 3-82/2010.2/ Souhlas se jmenováním ředitelky Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova souhlasí se jmenováním Mgr. Michaely Jedličkové do funkce ředitelky Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38, a to v souladu s ust. 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. ukládá Odboru sociálních věcí postoupit vyjádření Rady MČ Brno-Židenice na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. 82/2010.3/ Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 1. bere na vědomí Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 2. doporučuje zastupitelstvu městské části souhlasit s tím, aby Magistrát města Brna zajišťoval náhradní péči o zvíře dle 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 82/2010.4/ Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů doporučuje zastupitelstvu městské části doporučit Zastupitelstvu města Brna doplnit obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu výherních hracích přístrojů u MČ Brno- Židenice o místa Krokova, Markéty Kuncové, Životského. 82/2010.5/ Přijetí úvěru na regeneraci obecních nájemních domů doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice souhlasit se záměrem přijetí úvěru na regeneraci obecních nájemních domů Slívova 1,3,5,7 ve výši tis. Kč. 82/2010.6/ Návrh změny přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro městskou část Brno-Židenice navrhuje Radě města Brna zařadit návrh změny do přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, pro Městskou část Brno-Židenice. Návrh změny je přílohou č. 1 originálu zápisu.

4 - 4-82/2010.7/ Rozpočtové opatření č. 5 - Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na školství, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPSV na soc. služby PS, neinvestiční transfer z MV na výdaje azyl. zařízení, investiční transfer z rozpočtu města z FBV, aktualizace rozpočtu schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2010 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na školství o 6 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z rozpočtu města celkem o 168 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer z MPSV na soc. služby PS ve výši 417 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer z MV na provoz azylového zařízení ve výši 5 tis. Kč, doplňuje investiční transfer z rozpočtu města z FBV ve výši tis. Kč a navyšuje, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 5 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 82/2010.8/ Rozpočtové opatření č. 6 - Zapojení 2. části zůstatků roku 2009, aktualizace rozpočtu doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 6. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2010 položku financování o 2. část zůstatků roku 2009 ve výši tis. Kč a navyšuje, upřesňuje a doplňuje ve výdajích na rok 2010 některé závazné ukazatele. Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 82/2010.9/ Schválení výsledků hospodaření základních a mateřských škol za rok 2009 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů 1. bere na vědomí žádost Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 o povolení využití zisku z doplňkové činnosti na pokrytí ztráty hlavní činnosti roku nepovoluje Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 využití zisku z doplňkové činnosti na pokrytí ztráty hlavní činnosti roku doporučuje ZMČ Brno-Židenice schválit výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 do fondů dle tabulky, jež tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu. 82/ / Žádost o dopočet odpisů budovy Kamenačky 2 Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 nesouhlasí s vyřazením budovy Kamenačky 2 v původním ocenění z účetnictví Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4, a opětovným zařazením budovy Kamenačky 2 s opravenou vstupní cenou do účetnictví a návazně nesouhlasí s dopočtem odpisů budovy Kamenačky 2 za období od května 2007 do prosince 2009.

5 - 5-82/ / Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu na rok doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2010 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu dle tabulky, jež je přílohou č. 5 originálu zápisu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků MČ Brno-Židenice pro rok 2010, která je přílohou č. 6 originálu zápisu. 82/ / Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova bere na vědomí žádost Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem 2. souhlasí s tím, aby Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38, nabyla věcný dar tiskárnu hp psc 750 v hodnotě 500,- Kč od Ing. Jiřího Zahradníčka, IČ , Václavkova 1252/53, Brno, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a čl. VI. odd. B. odst. 6. písm. b) zřizovací listiny příspěvkové organizace. 82/ / Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 1. bere na vědomí žádost Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem 2. souhlasí s tím, aby Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, nabyla účelově určený peněžní dar v hodnotě ,- Kč od Nadace Veronica, Panská 9, Brno, na projekt Zdravá zahrada III, a to do svého majetku podle 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a čl. VI. odd. B. odst. 6. písm. b) zřizovací listiny příspěvkové organizace. 82/ / Žádost o opravu a znovuzprovoznění smuteční obřadní síně na ulici Komprdova 18/4334 v Brně-Židenicích 1. bere na vědomí dopis Prof. Ing. arch Ivana Rullera, týkající se smuteční obřadní síně na ulici Komprdova 18/4334 v Brně-Židenicích 2. doporučuje podpořit žádost o opravu a znovuzprovoznění smuteční obřadní síně na ulici Komprdova 18/4334 v Brně-Židenicích dopisem starosty Radě města Brna.

6 - 6-82/ / Zpráva o plnění plánovaného programu Dělnického domu bere na vědomí Zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce leden březen 2010 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. 82/ / Aktualizace pravidel pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek 1. bere na vědomí, že v souladu s nařízením Komise ES č. 1177/2009 se nařízením vlády č. 474/2009 Sb. s účinností od změnily finanční limity tak, že pro veřejné zakázky zadávané městskou částí nadále činí: 4, ,- Kč pro zakázky na dodávky a služby 125, ,- Kč pro zakázky na stavební práce 2. ukládá tajemníkovi ÚMČ aktualizovat vnitřní směrnici č. 1/2008 Pravidla pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno-Židenice. 82/ / Výpověď nájmu bytu č. 8 v domě Svatoplukova 69 v Brně Ing. Pavel Klobása 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s panem Ing. Pavlem Klobásou k bytu č. 8 v domě Svatoplukova 69 v Brně formou výpovědi z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmen b) a c) občanského zákoníku 2. ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu. 82/ / Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 16 v domě Kosmákova 40 Irena a Pavel Šimkovi 1. bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemné slouvy po výpovědi nájmu bytu č. 16 v domě Kosmákova 40 ze dne trvá na výpovědi nájmu bytu č. 16 v domě Kosmákova 40 v Brně s nájemci Irenou a Pavlem Šimkovými. 82/ / Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 4 v domě Markéty Kuncové 4 Jaromír Brabec 1. bere na vědomí, že uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 4 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně

7 souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s panem Jaromírem Brabcem 3. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 82/ / Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy po výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě Kuldova 20 Eva a Ivo Padrtovi 1. bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní slouvy po výpovědi nájmu 2. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě Kuldova 20 na dobu určitou 1 rok s manžely Evou a Ivem Padrtovými za podmínky, že uhradí poplatky z prodlení ve výši 8.525,- Kč 3. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 82/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 13 v domě Krásného 33 Ing. Petr Pabík 1. bere na vědomí žádost pana Ing. Petra Pabíka o prominutí poplatků z prodlení 2. trvá na uhrazení poplatků z prodlení ve výši ,- Kč. 82/ / Žádost o uzavření splátkového kalendáře - byt č. 13 v domě Mazourova 5 Renata Kosíková 1. bere na vědomí žádost paní Renaty Kosíkové o uzavření splátkového kalendáře a uzavření nové nájemní smlouvy 2. souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na dlužnou částku ,10 Kč do souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou do k bytu č. 13 v domě Mazourova 5 v Brně s paní Renatou Kosíkovou 4. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 82/ / Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 24/26 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 24/26 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou

8 - 8 - ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Krokova 28/30 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Krokova 28/30 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 7 v domě Svatoplukova 59 v Brně Rada městské části Brno - Židenice 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Svatoplukova 59 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 9 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č. 16. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude

9 - 9 - uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Svatoplukova 61 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Svatoplukova 61 v Brně se sourozenci Hanou Fasurovou a Liborem Fasurou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 82/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Kosmákova 40 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Kosmákova 40 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca 149 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 82/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Krokova 28/30 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Krokova 28/30 v Brně s Pavlem Laštůvkou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném

10 / / Záměr obce pronajmout byt č. 2 v domě Slívova 5 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 2 v domě Slívova 5 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout volný byt č. 2 v domě Slívova 5 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 82/ / Záměr obce pronajmout byt č. 8 v domě Veleckého 30 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 8 v domě Veleckého 30 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout volný byt č. 8 v domě Veleckého 30 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 82/ / Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 2 v domě Podpísečná 4 Michal Havlíček nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s panem Michalem Havlíčkem k bytu č. 2 v domě Podpísečná 4 v Brně a trvá na vyklizení bytu. 82/ / Žádost o prominutí nedoplatku na ušlém nájmu za byt č. 3 v domě Skopalíkova 21 Miroslav Janda 1. nesouhlasí s prominutím úhrady za ušlé nájemné k ve výši ,- Kč včetně poplatku z prodlení za byt č. 3 v domě Skopalíkova 21 v Brně 2. ukládá Odboru správy majetku, aby zajistil ve spolupráci se správcem v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , vymáhání úhrady za ušlé nájemné soudní cestou.

11 / / Záměr obce pronajmout NP v domě Podpísečná 4 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 20 m 2 v domě Podpísečná 4 v Brně panu Milanu Humpolíkovi. Účel nájmu sklad 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 20 m 2 v domě Podpísečná 4 v Brně panu Milanu Humpolíkovi. Účel nájmu sklad. Text záměru obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 82/ / Záměr obce pronajmout NP v domě Strakatého 7/9 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 30 m 2 v domě Strakatého 7/9 v Brně organizaci JUNÁK svaz skautů a skautek ČR. Účel nájmu sklad 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 30 m 2 v domě Strakatého 7/9 v Brně organizaci JUNÁK svaz skautů a skautek ČR. Účel nájmu sklad. Text záměru obce tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. 82/ / Žádost o snížení nájemného za pronájem půdy a části střechy na domě Táborská 171, Brno nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem půdy a části střechy na domě Táborská 171 v Brně společnosti Vodafone Czech Republic a. s. zastoupené Ing. Motalem. 82/ / Miroslav Křeček, bytem Slívova 3 opakovaná žádost o slevu na nájemném nesouhlasí s poskytnutím jakékoliv slevy na nájemném z bytu č. 18 v domě Slívova 3 (jehož nájemcem je pan Miroslav Křeček) za období od do pro údajné opakované a nepravidelné zavlhání stěny u střešního odpadu v předsíni bytu.

12 / / Dodatek k nájemní smlouvě č /4006 ze dne souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě č /4006 ze dne o nájmu nebytových prostor ve 2. a 3. patře objektu Gajdošova 7, Brno. Dodatek tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu k podpisu výše uvedeného dodatku. 82/ / Celoroční údržba chodníků na území městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí, že výkonem zadavatelských činností pro nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení je pověřena společnost RENARDS protender, s.r.o. 2. schvaluje a) textovou část Zadávací dokumentace včetně Krycího listu a Čestného prohlášení pro nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, pro akci Celoroční údržba chodníků na území městské části Brno-Židenice, jež tvoří přílohu č.12 originálu zápisu b) text Obchodních podmínek Návrh smlouvy o údržbě chodníků, jež tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 4. jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: členové: Ing. Jan Kocmánek, Bc. Ladislav Koukal, Marek Svitavský, Dušan Smrček, Ing. Miloslav Hlaváček náhradníci: Dana Kubová, Ing. arch. Pavel Sáňka, Ing. Aleš Vytopil, Ing. Michael Čermák, Ing. Karolína Lehká 5. ukládá vedoucímu Odboru správy majetku ve spolupráci se společností RENARDS protender, s.r.o. zajistit náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. 82/ / Pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 1. schvaluje vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2. ukládá uvolněným zastupitelům podniknout všechny kroky k vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 82/ / Vyjádření k pokračování územního řízení o umístění stavby nazvané Přestavba železničního uzlu Brno doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice trvat na námitkách, které byly v rámci územního řízení o umístění stavby nazvané Přestavba železničního uzlu Brno podány dne starostou MČ Brno Židenice Ing. Josefem Veselým

13 upozornit na skutečnost, že v rámci územního řízení nebyl řešen havarijní plán s ohledem na blízkost obytné zástavby (např. ulice Nevrklova) trvat na skutečnosti, že starosta MČ Brno-Židenice zastupoval obec Brno v územním řízení do doby, kdy vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města Brna č. 4/2008, a námitky jím podané do data je třeba plně akceptovat. 82/ / Návrh změn ÚPmB 2008-I-26. soubor a změn přiřazených doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit Návrh změn ÚPmB 2008-I-26. soubor a změn přiřazených za podmínek splnění těchto požadavků: změna B16/08-I, MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, MČ BRNO- ŽIDENICE, k.ú. Maloměřice, k. ú. Židenice, Tomkovo náměstí, ulice Kulkova: bez připomínek u změny B40/06-I, MČ BRNO-LÍŠEŇ, MČ BRNO-ŽIDENICE, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, areál ZETORU A OKOLÍ (je změnou přiřazenou ze souboru ÚPMB I-22) požadovat splnění požadavků z usnesení ZMČ Brno-Židenice z 21. zasedání ZMČ dne / / Návrh zadání změn ÚPmB 2009-I-28. soubor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit návrh zadání změn územního plánu města Brna pod názvem ÚPmB 2009-I-28. soubor za podmínek splnění těchto požadavků: změnu B8/09-I, MČ BRNO-SEVER, MČ BRNO-ŽIDENICE, k.ú. Husovice, k.ú. Zábrdovice, ul. Provazníkova Dukelská přeřadit ke změně území bývalé Zbrojovky v souladu s usnesením ZMČ Brno-Židenice z 19. zasedání dne a usnesením ZMČ Brno-Židenice z 22. zasedání dne u změny B44/09-I, MČ BRNO-ŽIDENICE, MČ BRNO-VINOHRADY, k.ú. Židenice, židenický hřbitov a park Akátky požadovat splnění požadavků z usnesení ZMČ Brno-Židenice z 18. zasedání dne : nesouhlasit s napojením lokality Údolíček z ulice Rokytovy a požadovat umístění tunelového portálu výlučně na vnější hraně ulice Rokytova u změny B45/09-I, MČ BRNO-VINOHRADY, k.ú. Židenice, ulice Líšeňská, ulice Šedova požadovat prověření napojení na inženýrské sítě a dopravu včetně geologických podmínek. 82/ / VMO Rokytova 1. bere na vědomí aktuální informaci o stavu projednání velkého městského okruhu v úseku od husovického tunelu po ulici Rokytovu

14 požaduje okamžité zahájení prací na dokumentaci pro stavební řízení a následné realizaci stavby VMO Rokytova, na kterou je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, jako samostatné stavby nezávisle na úseku VMO Tomkovo náměstí. 82/ / Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady návrh změn a doplňků 1. revokuje své usnesení, přijaté na 5/81. zasedání RMČ dne , bod 81/2010.5/, jež zní: doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady v předloženém znění se zapracovanými změnami a doplňky bez jakýchkoliv připomínek. Návrh nového znění Pravidel tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady v předloženém znění, jež tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu a to s několika úpravami zapracovanými v Návrhu úprav některých částí Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, navržených MČ Brno-Židenice, jež tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 82/ / Program 23. zasedání ZMČ dne 28. dubna 2010 bere na vědomí návrh programu 23. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 28. dubna 2010 v hodin. 82/ / Uložení povinnosti vypracovat a předložit RMČ ke schválení rozpis závazných ukazatelů pro rok 2010 pro příspěvkové organizace 1. bere na vědomí upozornění interního auditora na skutečnost ( podnět - ve vazbě na ust. 102, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů ), že doposud nebyly rozepsány, v souladu s ust. 14, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Brno-Židenice 2. ukládá Odboru sociálních věcí vypracovat neprodleně rozpis závazných ukazatelů (dle ust. 14, zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na ust. 28, odst. 4 téhož zákona), kterými jsou povinny, při svém hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtu Městské části Brno-Židenice, se řídit jednotlivé příspěvkové organizace zřízené naší městskou částí

15 ukládá Odboru sociálních věcí předložit návrh rozpisu závazných ukazatelů pro jednotlivé příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Brno-Židenice ke schválení RMČ Brno-Židenice na její příští zasedání. Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (úplné znění se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3) Obsah: I. Obecná ustanovení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 16.1.2019 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, Ing.arch. Kremitovská, JUDr.Příborský,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XV. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.03.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ82 konané dne 26.06.2018 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny radní MČ Praha 21 - RNDr. Jitka Jenšovská 1. Kontrola

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.

Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. Informace z usnesení 39. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.1.2012 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09 2 500 10 00171 2. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 09

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Usnesení. Češkova 22, Pardubice

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Usnesení. Češkova 22, Pardubice Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 2. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 17. prosince 2014 v salonku DK

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM U S N E S E N Í ze 42. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 11. 2013 v 7:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 26/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby VMO Rokytova. obsah. Návrh usnesení:

Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby VMO Rokytova. obsah. Návrh usnesení: Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby VMO Rokytova příloha č.1

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více