U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Pojistná smlouva Kooperativa 3. Rozpočtové opatření č. 11 Finanční vypořádání vypořádání za rok 2006, dotace ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí, dotace z Úřadu práce, aktualizace rozpočtu 4. Vyjádření k rozhodnutí odboru územního a stavebního řízení MMB ze dne , jímž bylo potvrzeno územní rozhodnutí o umístění stavby Přestavba železničního uzlu Brno 5. Optimalizace dopravního řešení ulice Svatoplukova 6. Návrh zadání změn 2006 I 22. soubor územního plánu města Brna (areál Zbrojovky) 7. Vyjádření ke studii, prověřující zákaz levého odbočení z ulice Táborské do ulice Otakara Ševčíka 8. Vyloučení uchazečů VZ Dělnický dům II 9. Výběr nejvhodnější nabídky VZ Dělnický dům II 10. Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Krásného Odměny ředitelům základních a mateřských škol 12. Zveřejnění Záměru obce poskytnout právnickým a fyzickým osobám příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice pro rok 2007 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, sportu a mládeže - II. kolo 13. Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu ve vztahu k nájemnému z bytů, které byly rozšířeny do půdních prostor či jiných původně nebytových prostor na vlastní náklady nájemníků 14. Pronájem bytu č. 1 v domě Šaldova 5 v Brně 15. Pronájem bytu č. 2 v domě M. Kuncové 3b v Brně 16. Pronájem bytu č. 5 v domě Krokova 52 v Brně 17. Pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně 18. Pronájem volného bytu č. 9 v domě Táborská 104 v Brně 19. Pronájem bytu č. 5 v domě Kuldova 20 v Brně oprava na vlastní náklady 20. Pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně oprava na vlastní náklady

2 2 21. Pronájem bytu č. 7 v domě Šaldova 5 v Brně oprava na vlastní náklady 22. Pronájem bytu č. 13 v domě Kuldova 7 v Brně oprava na vlastní náklady 23. Pronájem bytu č. 15 v domě Krokova 24 v Brně oprava na vlastní náklady 24. Pronájem bytu č. 10 v domě Jamborova 57/59 v Brně předplacený nájem 25. Záměr obce pronajmout byt č. 6 v domě Jílkova 185 oprava na vlastní náklady 26. Žádost o obnovení nájmu bytu č. 3 v domě Kuldova Žádost o snížení nájemného garáž ve dvorním traktu domu Zábrdovická 20 v Brně 28. Manželé Julínkovi, bytem Brno, Jamborova 59 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 13 do půdního prostoru 29. Žádost o souhlas s realizací dočasné stavby na pozemcích p.č. 4323/2 a p.č. 4323/6 v k.ú. Židenice při ul. Pod Sídlištěm 30. Úplatný převod pozemku p.č. 6651/2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově z vlastnictví SNmB, s.p. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna 31. Stanovisko k prodloužení užívání objektů částečně postavených na pozemcích p.č. 7482/20, p.č. 7482/21, p.č. 7551/24 a p.č. 7551/25 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 32. Záměr pronájmu pozemku p.č. 8397/20 v k.ú. Židenice při ul. Stará Osada 33. Odprodej pozemků p.č. 5860/10 a p.č. 5860/13 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 34. Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p.č. 331 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 35. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 298 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 36. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 37. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/12 v k.ú. Židenice při ul. Škrochově 38. Žádost o souhlas s provedením úprav na pozemcích p.č. 5808/2,3 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 39. Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 40. Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna 41. Nadlimitní veřejná zakázka Údržba veřejné zeleně a komunikací v MČ Brno Židenice jmenování hodnotící komise 42. Přesun sběrného střediska odpadu Rokytova 43. Program 7. zasedání ZMČ dne 25. června /2007.1/ Schválení programu 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Miloslava Hlaváčka ověřovatelem zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice.

3 3 18/2007.2/ Pojistná smlouva - Kooperativa Rada městské části Brno Židenice 1. schvaluje pojistnou smlouvu se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., která je přílohou č. 1 originálu zápisu 2. pověřuje starostu MČ Brno-Židenice podpisem této smlouvy. 18/2007.3/ Rozpočtové opatření č. 11 Finanční vypořádání za rok 2006, dotace ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí, dotace z Úřadu práce, aktualizace rozpočtu Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 11. Toto opatření doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky a financování rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 11 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 18/2007.4/ Vyjádření k rozhodnutí odboru územního a stavebního řízení MMB ze dne , jímž bylo potvrzeno územní rozhodnutí o umístění stavby Přestavba železničního uzlu Brno Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí rozhodnutí odboru územního a stavebního řízení MMB ze dne pod č.j. OÚSŘ U 07/13556/Bá, jímž bylo potvrzeno územní rozhodnutí č.169 ze dne pod č.j. STU/01/ /000/007 o umístění stavby Přestavba železničního uzlu Brno 2. ukládá starostovi MČ Brno-Židenice Ing. Romanu Vašinovi projednat podklady pro podání mimořádného opravného prostředku. 18/2007.5/ Optimalizace dopravního řešení ulice Svatoplukova Rada městské části Brno-Židenice 1. požaduje zařazení akce Optimalizace dopravního řešení ulice Svatoplukova do rozpočtu města dle TEZ z pod názvem Rozšíření ulice Svatoplukovy v součinnosti s TEZ ze dne pod názvem Opatření pro snížení hluku způsobeného dopravou na ulici Svatoplukova-Gajdošova-Otakara Ševčíka 2. požaduje vypuštění protihlukové investice kolem trasy označené jako PHS (protihluková stěna) z článku B1 - Popis a vymezení investic a z dalších článků z TEZ Opatření pro snížení hluku způsobeného dopravou na ulici Svatoplukova-Gajdošova- Otakara Ševčíka.

4 4 18/2007.6/ Návrh zadání změn 2006 I 22. soubor územního plánu města Brna (oblast Zbrojovky) doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit návrh zadání změn 2006 I 22. soubor územního plánu města Brna (B50/06-I - oblast Zbrojovky) ve znění: prověřit možnost dopravní obsluhy území areálu Zbrojovky po jeho rozdělení a rekonverzi a zbylou část řešení ponechat na obecně platných limitech o ochraně krajiny, památkové péče a na investorovi. 18/2007.7/ Vyjádření ke studii, prověřující zákaz levého odbočení z ulice Táborské do ulice Otakara Ševčíka Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí studii, nazvanou: Modelování dopravy ulice Táborská, k.ú. Židenice, zákaz levého odbočení z června 2005, prověřující zákaz levého odbočení z ulice Táborské (ve směru od ulice Líšeňské) do ulice Otakara Ševčíka 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Židenice vyžádat si k výše uvedené studii vyjádření Odboru dopravy MMB, Policie ČR a odboru dopravy Krajského úřadu JMK. 18/2007.8/ Vyloučení uchazečů VZ Dělnický dům II 1. vylučuje v souladu s ustanovením 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uchazeče Karla Popelku a uchazeče Lemon, spol.s r.o. z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Provozování kulturního a společenského centra Dělnický dům II z důvodu neúplnosti jejich nabídek 2. ukládá vedoucímu odboru sociální péče, školství a kultury zaslat neprodleně uvedeným uchazečům oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. 18/2007.9/ Výběr nejvhodnější nabídky VZ Dělnický dům II 1. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky podané v otevřeném řízení na veřejnou zakázku Provozování kulturního a společenského centra Dělnický dům II, kterou je nabídka uchazeče č. 2, společnosti MON-EST Brno, s.r.o. 2. ukládá vedoucímu odboru sociální péče, školství a kultury zaslat neprodleně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli z účasti na zadávacím řízení vyloučeni.

5 5 18/ / Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Krásného 24 bere na vědomí čerpání investiční fondu Základní školy, Brno, Krásného 24 ve výši ,- Kč za účelem výměny oken v tělocvičně a nutné rekonstrukce v budově základní školy dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle dopisu. 18/ / Odměny ředitelům základních a mateřských škol schvaluje ředitelům základních a mateřských škol zřízených MČ Brno-Židenice odměnu za období , v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne a to ve výši uvedené v příloze č. 3 originálu zápisu. Odměna bude vyplacena podle platných mzdových předpisů. 18/ / Zveřejnění Záměru obce poskytnout právnickým a fyzickým osobám příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice pro rok 2007 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, sportu a mládeže - II. kolo 1. schvaluje zveřejnění Záměru obce poskytnout právnickým a fyzickým osobám příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice pro rok 2007 a to jak pro sociální účely, tak pro podporu programu v oblasti kultury, sportu a mládeže - II. kolo. Text Záměru obce a formulář žádosti tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu 2. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury zveřejnit Záměr obce na úřední desce, v Židenickém zpravodaji a na webových stránkách MČ 3. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury zajistit projednání žádostí v orgánech samosprávy. 18/ / Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu ve vztahu k nájemnému z bytů, které byly rozšířeny do půdních prostor či jiných původně nebytových prostor na vlastní náklady nájemníků 1. schvaluje, že u všech bytů rozšířených do půdního prostoru či jiných původně nebytových prostor bude hrazeno aktuální nájemné ve smyslu ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a účelně vynaložené náklady na rozšíření bytu budou nájemci umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem zajistit realizaci usnesení.

6 6 18/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Šaldova 5 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Šaldova 5 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 2 v domě M. Kuncové 3b v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě M. Kuncové 3b v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č. 860, nájemní smlouva bude uzavřena za stávajících podmínek. To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 8 v domě M. Kuncové 3b. Stávající byt bude prostřednictví správce vrácen pronajímateli 18/ / Pronájem bytu č. 5 v domě Krokova 52 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě Krokova 52 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 48,10 Kč/m 2 měsíčně smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě Jílkova 185 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,73 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007

7 7 18/ / Pronájem volného bytu č. 9 v domě Táborská 104 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě Táborská 104 v Brně s paní Tamarou Ragasovou náhradní byt (Rozsudek Městského soudu v Brně Č.j. 33 C 327/ ). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 32,57 Kč/m 2 měsíčně 110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 18/ / Pronájem bytu č. 5 v domě Kuldova 20 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě Kuldova 20 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 48,10 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 78 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 18/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Souběžná 3 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 60 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném

8 8 18/ / Pronájem bytu č. 7 v domě Šaldova 5 v Brně oprava na vlastní náklady Rada městské části 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Šaldova 5 v Brně se sl. Hanou Tomaštíkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,73 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 186 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 18/ / Pronájem bytu č. 13 v domě Kuldova 7 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Kuldova 7 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 48,10 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 80 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 18/ / Pronájem bytu č. 15 v domě Krokova 24 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 v domě Krokova 24 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 48,10 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 83 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 2. ukládá oboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.

9 9 18/ / Pronájem bytu č. 10 v domě Jamborova 57/59 v Brně předplacený nájem 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10 v domě Jamborova 57/59 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok Doposud neumořený zůstatek půjčky poskytnuté předchozím nájemcem Městské části Brno Židenice na rekonstrukci bytu ve výši ,- Kč bude novým nájemcem uhrazen do 1 měsíce. Tato částka bude umořena v nájemném 18/ / Záměr obce pronajmout byt č. 6 v domě Jílkova 185 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 6 v domě Jílkova 185 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 177 tis. Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 6 v domě Jílkova 185 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 177 tis. Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 18/ / Žádost o obnovení nájmu bytu č. 3, v domě Kuldova 22 nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s původním nájemcem k bytu č. 3 o velikosti v domě Kuldova 22 v Brně a trvá na výpovědi dané s přivolením soudu. 18/ / Žádost o snížení nájemného garáž ve dvorním traktu domu Zábrdovická 20 v Brně 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru garáž - o výměře 12,15 m 2 ve dvorním traktu domu Zábrdovická 20 v Brně paní Drahomíře Kyjovské. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 800,- Kč/ročně s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Nutné opravy garáže provede nový nájemce na vlastní náklady bez možnosti umoření v nájemném

10 10 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 18/ / Manželé Julínkovi, bytem Brno, Jamborova 59 žádost o souhlas s rozšířením bytu č. 13 do půdního prostoru 1. schvaluje rozšíření bytu č. 13 o velikosti 2+kk v domě Jamborova 59, jehož nájemci jsou manželé Julínkovi, do půdního prostoru nad ním i bytem sousedním. Rozšíření bude provedeno na vlastní náklady nájemců. Nájemné bude po dokončení rozšíření bytu stanoveno za celý byt ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 s tím, že účelně vynaložené náklady na rozšíření bytu budou umořeny v nájemném. 110/2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 18/ / Žádost o souhlas s realizací dočasné stavby na pozemcích p.č. 4323/2 a p.č. 4323/6 v k.ú. Židenice při ul. Pod Sídlištěm souhlasí s umístěním dočasné stavby na části pozemku p.č. 4323/2, ostatní plocha část o výměře cca 32 m 2 a pozemku p.č. 4323/6, zastavěná plocha a nádvoří část o výměře cca 2 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Pod Sídlištěm realizovanou nájemcem výše uvedených pozemků společností LEAR, a.s. na dobu 3 let ode dne vydání tohto souhlasu s možností prodloužení za podmínky, že: 1. nájemce provede dočasnou stavbu na vlastní náklady 2. v případě ukončení nájemního vztahu a neuskutečnění koupě výše uvedených pozemků nájemcem od statutárního města Brna, odstraní nájemce na své náklady stavbu dočasnou a část pronajatého pozemku uvede do původního stavu Dočasná stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 originálu zápisu. 18/ / Úplatný převod pozemku p.č. 6651/2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově z vlastnictví SNmB, s.p. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna doporučuje statutárnímu městu Brnu úplatný převod pozemku p.č. 6651/2, ostatní plocha o výměře 134 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově z vlastnictví Správy nemovitostí města Brna, státního podniku v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna.

11 11 18/ / Stanovisko k prodloužení užívání objektů částečně postavených na pozemcích p.č. 7482/20, p.č. 7482/21, p.č. 7551/24 a p.č. 7551/25 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově souhlasí za vlastníka pozemků p.č. 7482/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m 2, p.č. 7482/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m 2, p.č. 7551/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m 2 a p.č. 7551/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m 2 vše v k.ú. Židenice při ul. Rokytově s prodloužením změny užívání likusových objektů částečně postavených na výše uvedených pozemcích jako ubytovny Ubytovací zařízení Rokytova 28 pro žadatele společnost EKOLINE Invest s.r.o., s ohledem na realizaci VMO Rokytova na dobu určitou, a to do / / Záměr pronájmu pozemku p.č. 8397/20 v k.ú. Židenice při ul. Stará Osada 1. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 8397/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Stará Osada společnosti MARCO, spol. s r.o. v likvidaci za cenu 200,- Kč/m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedený pozemek. Záměr obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného pozemku. 18/ / Odprodej pozemků p.č. 5860/10 a p.č. 5860/13 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemků p.č. 5860/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m 2 a p.č. 5860/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bubeníčkově společnosti AUTOSTYL BRNO, a.s. 18/ / Žádost o snížení nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 331 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pozemku pod garáží p. č. 331, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově manželům Flekovým.

12 12 18/ / Pronájem pozemku pod garáží p. č. 298 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 46/2002 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 298, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, uzavřené s paní Táňou Karkanovou. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku č / / Pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, a to ve znění přijatém na 15. zasedání dne (bod č. 15/ /). Soupis nájemců a pronajímaných pozemků tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu těchto smluv. 18/ / Pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/12 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 5406/12, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově s panem Ing. arch. Jaroslavem Klenovským a s panem Bc. Martinem Klenovským, a to ve znění přijatém na 8. zasedání RMČ ze dne , bod č. 8/ / 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 18/ / Žádost o souhlas s provedením úprav na pozemcích p. č. 5808/2, 3 v k. ú. Židenice při ul. Viniční souhlasí s provedením úprav na pozemcích p. č. 5808/2, zahrada o výměře 248 m 2 a p. č. 5808/3, zahrada o výměře 248 m 2, oba v k. ú. Židenice při ul. Viniční v rozsahu dle žádosti a nákresu úprav pana Mgr. Hrubého, které tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. Úpravy budou provedeny na náklady nájemce pana Mgr. Hrubého a za těchto podmínek: úpravy budou provedeny v souladu s nájemní smlouvou č ze dne v případě použití mechanizace na úpravu pozemku bude tato vjíždět na pozemky výhradně z ulice Viniční v případě vzniku škody na chodníku při ul. Viniční, způsobené přejížděním použité mechanizace přes chodník, jakož i jiné škody vzniklé v souvislosti s úpravou pozemků, tuto škodu uhradí nájemce.

13 13 18/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 6537, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové s paní Věrou Rybnikářovou dohodou 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p. č. 6537, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové panu Pavlu Remeckému 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 6537, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové panu Pavlu Remeckému. Záměr obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 18/ / Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna 1. souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna Znění vyhlášky tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. doporučuje Radě města Brna souhlasit se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 18/ / Nadlimitní veřejná zakázka Údržba veřejné zeleně a komunikací v MČ Brno Židenice jmenování hodnotící komise 1. jmenuje hodnotící komisi (která je současně komisí pro otevírání obálek a k posouzení kvalifikace uchazečů) ve složení: členové: 1. člen: Marek Svitavský, člen ZMČ 2. člen: Ing. Jan Kocmánek, člen ZMČ 3. člen: Mgr. Aleš Mrázek, člen ZMČ 4. člen: Ing. Radim Světlík, člen ZMČ 5. člen: Karel Bernášek, člen ZMČ

14 14 náhradníci: 1. náhradník: Ing. Pavel Jurák, CSc., člen ZMČ 2. náhradník: Dana Kubová, člen ZMČ 3. náhradník: Petra Šlesingerová, člen ZMČ 4. náhradník: Dušan Smrček, člen ZMČ 5. náhradník: Vít Kobza, člen ZMČ 2. pověřuje starostu podpisem rozhodnutí zadavatele o ustanovení hodnotící komise, které je přílohou č. 14 originálu zápisu. 18/ / Přemístění sběrného střediska odpadů Rokytova 1. souhlasí s přesunem sběrného střediska odpadů Rokytova za předpokladu vybudování sběrného střediska odpadů na jiném vhodném pozemku, který je na území městské části Brno Židenice a splňuje požadavky pro provoz SSO s možností sběru nebezpečného odpadu 2. navrhuje statutárnímu městu Brnu prověřit možnost vybudování sběrného střediska odpadů na pozemku p.č. 7495/50 k.ú. Židenice při ul. Kulkova, jež je ve vlastnictví České republiky, jejíž jménem jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 18/ / Program 7. zasedání ZMČ dne 25. června 2007 bere na vědomí program 7. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 25. června 2007 v hodin. Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 č. 321 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2015

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) č. 364 rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 1. Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu na ul. Kyjevská 3 Zastupitelstvo MČ Brno Starý Lískovec souhlasí

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Karel Kršňák, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

c c c " < - < # " 1 c 3 + * '

c c c  < - < #  1 c 3 + * ' c c c % materiál předložený ředitelkou MKS k úsporným opatřením příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, ke vzniklé ztrátě za I. čtvrtletí roku 200, vypořádání ztráty Městského

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více