Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Finanční dary členům komisí RMČ Brno-Židenice 3. Rozpočtové opatření č. 8 Vyúčtování plesu MČ Židenice 4. Všeobecné obchodní podmínky ČSOB 5. Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U kola, Skopalíkova Hrozňatova stanovisko k záměru a rozsahu opravy komunikace 7. Variantní řešení trasy VMO v křížení s ulicí Rokytovou 8. Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na sociální činnost a v rámci programů na podporu kultury, sportu a mládeže na rok Žádost o výpůjčku velkého sálu v Dělnickém domě Základní škole Gajdošova 10. Žádost o výpůjčku velkého sálu v Dělnickém domě Mateřské škole Family, Brno, Mazourova Náhrada škody způsobená úrazem panu Bohumilu Karáskovi 12. Návrh na odpis nevymahatelného dlužného nájemného za roky 1998 až Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Brno - Židenice, Pod Novou horou - II. etapa, zadání veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy o sdružení se společností salla 91, a.s. 14. Regenerace obecního domu v MČ Brno Židenice, ulice Svatoplukova 73 a Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 30, 32, 34 zadání veřejných zakázek v otevřeném řízení revokace části usnesení 15. Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p.č. 4116/9 v k.ú. Židenice při ul. Boettingrově 16. Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 17. Nájemní smlouva na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Slatinské 18. Pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 19. Pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 20. Pronájem pozemku p.č. 5864/2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově

2 2 21. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 6476/30 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově 22. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 23. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 6591/35 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 24. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 25. Odprodej (pronájem) id. 1/4 pozemku p.č. 5860/10 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 26. Odprodej pozemků p.č. 9819, 9825, 9831, 9835, 9839, 9840 a 9842 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 27. Vzorové nájemní smlouvy na pronájem zahrad, pozemků k individuální rekreaci a pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice a Zábrdovice 28. Ukončení nájemní smlouvy č. 78/ Stanovisko RMČ k dokumentaci vlivů záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb na životní prostředí 30. Vydání Židenického zpravodaje č. 4/ Schválení programu 18. zasedání ZMČ dne 11. dubna Stanovisko k zastavovací studii při ul. Bubeníčkova 64/2005.1/ Schválení programu 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Romana Vašinu ověřovatelem zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 64/2005.2/ Finanční dary členům komisí RMČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice schvaluje poskytnutí jednorázových finančních darů členům komisí RMČ Brno Židenice, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Brno- Židence, za jejich aktivní činnost v jednotlivých komisích za rok Výše darů je uvedena v příloze č. 1 originálu zápisu.

3 64/2005.3/ Rozpočtové opatření č. 8 Vyúčtování plesu MČ Židenice 3 Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2005 v položce ples MČ o 31 tis. Kč. Výdaje upřesňuje a zvyšuje o stejnou částku kterou tvoří výdaje plesu 28 tis. Kč, dar z výtěžku plesu 50 tis. Kč a příspěvky na kulturní, sportovní, sociální a činnost mládeže 53 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 64/2005.4/ Všeobecné obchodní podmínky ČSOB Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí Všeobecné obchodní podmínky ČSOB, které tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 64/2005.5/ Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U kola, Skopalíkova 20 Rada městské části Brno-Židenice věcně a místně příslušná dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích), v souladu s ustanovením 57 správního řádu vyhovuje odvolání pana Vladimíra Kysely, nar. 1958, bytem Brno, Josefy Faimonové 9, provozovateli restaurace U kola na ulici Skopalíkova 20 v Brně Židenicích a své rozhodnutí o uložení pokuty dle 58 zákona o obcích ze dne zrušuje v plném rozsahu. Rozhodnutí je přílohou č. 4 originálu zápisu. 64/2005.6/ Hrozňatova stanovisko k záměru a rozsahu opravy komunikace 1. bere na vědomí a. záměr opravy komunikace Hrozňatova v návaznosti na opravu vodovodní sítě b. možnost realizace parkovacích stání v úseku Gajdošova Nopova 2. doporučuje pořizovateli DSP a zadavateli realizace a. zvážit realizaci návrhu parkovacích stání s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu v návaznosti na blízkost křižovatky Gajdošova Hrozňatova b. zvážit realizaci koncového úseku formou klidové zóny event. bez použití tradičních obrubníkových hran 3. požaduje a. zajištění koordinace s přípravou výstavby SSZ v křižovatce Gajdošova Hrozňatova

4 4 b. zvýšení nivelety křižovatek, která lépe vyhoví pro přecházení chodců (blízkost domova důchodců), a lépe vyhovuje charakteru území (ulice Hrozňatova má sloužit pro cílovou dopravu, nikoli pro dopravu tranzitní, k čemuž bude zvýšená křižovatka napomáhat). c. vytvořit podmínky pro parkování d. respektovat příjezd z ulice Hrozňatova ke kostelu 4. ukládá odboru výstavby a územního plánování předat Brněnským komunikacím a.s. výše uvedená doporučení a požadavky Rady městské části Brno-Židenice. 64/2005.7/ Variantní řešení trasy VMO v křížení s ulicí Rokytovou Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí informaci o prověření variantního řešení trasy VMO v křížení s ulicí Rokytovou 2. schvaluje stanovisko s doporučením dalšího postupu. Stanovisko je přílohou č. 5 originálu zápisu 3. doporučuje Radě města Brna zadat aktualizaci příslušné územně-plánovací a projekční dokumentace. 64/2005.8/ Finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na sociální činnost a v rámci programů na podporu kultury, sportu a mládeže na rok 2005 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2005 na sociální činnost a v rámci programů na podporu kultury, sportu a mládeže dle tabulky, jež je přílohou č. 6 originálu zápisu. 64/2005.9/ Žádost o výpůjčku velkého sálu v Dělnickém domě Základní škole Gajdošova schvaluje výpůjčku velkého sálu Dělnického domu Jamborova 65 Základní škole Gajdošova dne od 16,00 do 18,00 hodin pro konání akademie ke Dni matek a dne od 17,00 do 19,00 hodin pro konání koncertu na podporu vzdělávání Montessori.

5 5 64/ / Žádost o výpůjčku velkého sálu v Dělnickém domě Mateřské škole Family, Brno, Mazourova 2 schvaluje výpůjčku velkého sálu Dělnického domu Jamborova 65 Mateřské škole Family, Brno, Mazourova 2 pro konání 8. letních slavností dne od do hodin. 64/ / Náhrada škody způsobené úrazem panu Bohuslavu Karáskovi neuznává nárok na náhradu škody způsobené úrazem panu Bohuslavu Karáskovi, který se mu měl stát dne na chodníku při ul. Šámalova, na kterém je zajišťována zimní údržba MČ Brno Židenice, neboť má za to, že povinnosti uložené MČ Brno Židenice zákonem byly v tomto případě splněny. 64/ / Návrh na odpis nevymahatelného dlužného nájemného za roky souhlasí s tím, že nevymahatelné dlužné nájemné za byty za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu nevymahatelné dlužné nájemné za nebytové prostory za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit s tím, že nevymahatelné dlužné nájemné za byty za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu nevymahatelné dlužné nájemné za nebytové prostory za léta v celkové výši ,- Kč bude odepsáno na úkor VHČ. Seznam těchto nevymahatelných pohledávek tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu.

6 6 64/ / Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Brno - Židenice, Pod Novou horou - II. etapa, zadání veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy o sdružení se společností salla 91, a.s. 1. schvaluje zadání veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy o sdružení se společností salla 91, a.s., Okružní 876/19b, Brno na akci Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Brno - Židenice, Pod Novou horou II. etapa za účasti obce s použitím příspěvku z Fondu bytové výstavby města Brna a to formou jednacího řízení bez uveřejnění podle 25, odst. (2), písm. d) zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v platném znění 2. ukládá Odboru správy majetku zaslat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění firmě salla 91, a.s., Okružní 876/19b, Brno v rozsahu dle 45 zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách v platném znění. 64/ / Regenerace obecního domu v MČ Brno Židenice, ulice Svatoplukova 73 a Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 30,32,34 zadání veřejných zakázek v otevřeném řízení revokace části usnesení 1. revokuje část svého usnesení č. 61/ / z , konkrétně vzorovou podobu zadávací dokumentace, jež tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu a to v odstavci Stanovení pořadí a vah kritérií. 2. schvaluje novou podobu Stanovení pořadí a vah kritérií, která tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 3. ostatní části usnesení č. 61/ / z zůstávají beze změny 4. ukládá OSM ve spolupráci s Janem Husákem zapracovat novou podobu Stanovení pořadí a vah kritérií do zadávací dokumentace. 64/ / Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p.č. 4116/9 v k.ú. Židenice při ul. Boettingrově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č. 4116/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Boettingrově, s manželi Kanýzovými, ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 11); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy.

7 7 64/ / Nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č. 8192, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Balbínově, s panem Boleslavem Hemzalem, ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 11); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy. 64/ / Nájemní smlouva na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Slatinská 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 4705, zahrada, o výměře 216 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Slatinské, jako zahrady, s paní Danuší Pešlovou, ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 11); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy. 64/ / Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6639, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově, paní Olze Kalábové a panu Jiřímu Reichstäterovi, za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6639, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově, paní Olze Kalábové a panu Jiřímu Reichstäterovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu.

8 8 64/ / Záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek pod garáží p.č. 6645, ostatní plocha a jiná plocha, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově, paní Ludmile Světlíkové, za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6645, ostatní plocha a jiná plocha, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově, paní Ludmile Světlíkové. Záměr obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 64/ / Pronájem pozemku p.č. 5864/2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 1. souhlasí se záměrem pronajmou na dobu neurčitou pozemek p.č. 5864/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově za cenu 80,- Kč/m 2 /rok panu Tomáši Kutílkovi, a to za účelem zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem ve vlastnictví nájemce; 2. ukládá odboru správy majektu zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p.č. 5864/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově za cenu 80,- Kč/m 2 /rok panu Tomáši Kutílkovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu. 64/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č. 6476/30 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 130/2002 ze dne s panem Janem Souškem dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu. 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6476/30, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově, paní Renátě Junkové, za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6476/30, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově, paní Renátě Junkové. Záměr obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu.

9 9 64/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 152/99 ze dne s paní Miloslavou Bidmonovou dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6585, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové, panu Lukáši Vídenskému, za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6585, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové, panu Lukáši Vídenskému. Záměr obce tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. 64/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu pozemku pod garáží p.č. 6591/35 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 98/2002 ze dne s paní Boženou Davidovou dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu. 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6591/35, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové, paní Ivaně Grögerové, za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6591/35, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové, paní Ivaně Grögerové. Záměr obce tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu. 64/ / Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. židenice při ul. Líšeňskéí 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 88/99 ze dne s panem Petrem Šmardou dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu.

10 10 3. souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 7828, louka, o výměře 400 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, jako zahradu paní Bohumile Hajnové za cenu 5,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 7828, louka, o výměře 400 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, jako zahradu paní Bohumile Hajnové. Záměr obce tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu. 64/ / Odprodej (pronájem) id. 1/4 pozemku p.č. 5860/10 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově Staženo. 64/ / Odprodej pozemků p.č. 9819, 9825, 9831, 9835, 9839, 9840 a 9842 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu směnu pozemků ve vlastnictví firmy AGEL a.s. situovaných mimo sjednocené vlastnictví této firmy: p.č. 7198/23, ostatní plocha o výměře 52 m 2, p.č. 9822, ostatní plocha o výměře 30 m 2, p.č. 9868, ostatní plocha o výměře 54 m 2, p.č. 9956, ostatní plocha o výměře 5 m 2, p.č. 9961, ostatní plocha o výměře 17 m 2 vše v k.ú. Židenice při ul. Viniční o celkové výměře 158 m 2 za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna: p.č. 9819, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m 2 a p.č. 9835, ostatní plocha o výměře 28 m 2 a dále pozemků p.č. 9825, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 316 m 2, p.č. 9831, zeleň v zástavbě o výměře 3 m 2, p.č. 9839, ostatní plocha o výměře 5 m 2, p.č. 9840, ostatní plocha o výměře 7 m 2, p.č. 9842, ostatní plocha o výměře 9 m 2 vše v k.ú. Židenice při ulici Viniční o celkové výměře 482 m 2 včetně kompenzace ceny směňovaných pozemků. 2. v případě, že směna nebude realizována, doporučuje v souladu s usnesením přijatým na 43. zasedání Rady městské části Brno - Židenice, konaném dne , bod č. 19 statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 9819, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m 2 a p.č. 9835, ostatní plocha o výměře 28 m 2 a dále pozemků p.č. 9825, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 316 m 2, p.č. 9831, zeleň v zástavbě o výměře 3 m 2, p.č. 9839, ostatní plocha o výměře 5 m 2, p.č. 9840, ostatní plocha o výměře 7 m 2, p.č. 9842, ostatní plocha o výměře 9 m 2 vše v k.ú. Židenice při ulici Viniční firmě AGEL a.s.

11 11 64/ / Vzorové nájemní smlouvy na pronájem zahrad, pozemků k individuální rekreaci a pozemků pod garážemi v k.ú. Židence a Zábrdovice 1. souhlasí se stanoveným nájemným za užívání obecních pozemků na pronájem zahrad, pronájem pozemků k individuální rekreaci ve výši 5,- Kč/m 2 /rok a pronájem pozemků pod garážemi ve výši 20,- Kč/m 2 /rok v k.ú. Židenice a Zábrdovice; 2. trvá na svém usnesení přijatém na 103. zasedání ze dne , bod č. 1 v plném rozsahu, které zní: Rada městské části Brno Židenice souhlasí se snížením nájemného za užívání pozemků zahrad, které jsou situovány mezi garážemi a drážním tělesem, při ul. Skopalíkova a Nezamyslova, a to ze 4,- Kč/m 2 na 2,- Kč/m 2 : část p.č. 385/1 Přijal Bohuslav; p.č. 6463/1 Gröger Gerhard a Anna; p.č. 6464/1, 6465/1, 6466/1, 6468/1 Tomšíková Marie; p.č. 6475/1 Uhlíř Jan; p.č. 6474/1 Kůra František; část p.č. 6476/1 Sklenářová Vlasta; p.č. 6469/1, 6469/2 Krejčiřík Pavel; p.č. 6470/1 Vlasák Jaroslav; p.č. 6473/1 Kalužík Vladimír; 3. souhlasí se zněním nájemních smluv na pronájem zahrad, pozemků k individuální rekreaci a pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice a Zábrdovice. Nájemní smlouvy jsou přílohami č. 22 a č. 23 originálu zápisu; 4. souhlasí s tím, aby částka za bezesmluvní užívání obecních pozemků svěřených MČ do hospodaření byla vymáhána ve výši 5,- Kč/m 2 za pozemky užívané jako zahrady a za pozemky užívané k individuální rekreaci a ve výši 20,- Kč/m 2 za pozemky pod garážemi. 64/ / Ukončení nájemní smlouvy č. 78/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č.78/2003 na pronájem pozemků p.č. 7495/1, orná půda o celkové výměře m 2 a p.č. 7495/19, orná půda o výměře 198 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově včetně dodatku č. I a dodatku č. II k této nájemní smlouvě dohodou a s vyrovnáním smluvního závazku dle čl. II. odst. 6) nájemní smlouvy, který spočívá v uhrazení poměrné částky vynaložených investic ve výši ,-Kč. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 24 originálu tohoto zápisu; 2. bere na vědomí, že ukončením stávajícího nájemního vztahu na pozemky při ul. Rokytově dojde k vyklizení plochy potřebné k přemístění společnosti Čegan Trading s.r.o. Tímto řešením budou uvolněny pozemky p.č. 5844/1 a část p.č. 5853/1 v areálu bývalé Lakrumky a podpořeny investice ve strategické lokalitě městské části Brno Židenice; 3. ukládá OSM připravit podklady k ukončení stávajících smluvních závazků s firmou Čegan Trading s.r.o. v lokalitě areálu bývalé Lakrumky a k realizaci záměru pronájmu pozemků p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 výše uvedené firmě; 4. ukládá ORF navrhnout způsob řešení finančního závazku městské části;

12 12 5. souhlasí se snížením nájemného za pronájem dočasného umístění reklamních panelů na pozemcích p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice na ,-Kč/rok a s uzavřením dodatku č. I k nájemní smlouvě č. 147/2004 ze dne , který tvoří přílohu č. 25 originálu zápisu; 6. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu výše uvedené dohody o ukončení nájemní smlouvy a dodatku č. I k nájemní smlouvě č. 147/2004; 64/ / Stanovisko RMČ k dokumentaci vlivů záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb na životní prostředí schvaluje stanovisko k dokumentaci vlivů záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb na životní prostředí podle 8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a předpisů. Stanovisko tvoří přílohu č. 26 originálu zápisu. 64/ / Vydání Židenického zpravodaje č. 4/2005 schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 4/ / / Schválení programu 18. zasedání ZMČ dne 11. dubna 2005 schvaluje program 18. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 11. dubna 2005 v hodin.

13 64/ / Stanovisko k zastavovací studii při ulici Bubeníčkova 13 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice souhlasit se zastavovací studií Ing. Jakovljevičové pro území podél ulice Bubeníčkova (území mezi ulicí Bubeníčkova a stokou) a s uliční čárou v pokračování Autostylu. Za správnost: E. Bočková Ing. Josef VESELÝ starosta V Brně dne

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 18.02.2013 VI/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1 1. RMČ bere na vědomí finanční plán nákladů

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

1484/RMOb-Svil1418/87

1484/RMOb-Svil1418/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 03.05.2017 čís 1470/RMOb-Svi/1418/87 1484/RMOb-Svil1418/87 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 22, které se uskutečnilo dne 26. 08. 2019 416/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání pana Ondřeje Knoblocha. Hlasování: Pro: 5,

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.4.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/15/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/13/RM/2019, 9/13/RM/2019,

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne 2. 12. 2008 Usnesení č. 54/1093/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1182-08-P1 Usnesení

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost Z á p i s z 72. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 16.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p.

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.10.2015 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 1037. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 277/2015-282/2015, 1038. Rada

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z á p i s z 47.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 47.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 47.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 11.1.2017 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, Mgr.Vašíčková, p.barták,

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015 U S N E S E N Í z 21. schůze rady města Žacléř, konané dne 2. září 2015 Program: 1. 7. zasedání zastupitelstva města. 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 3. Žádost ČČK. 4. Žádosti o pokácení stromů. 5.

Více

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VII/31. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.04.2016 VII/31/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016 RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více