U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Informativní zpráva o účasti členů na zasedáních komisí RMČ 3. Změna ceny stravenek pro Pečovatelskou službu 4. Smlouva o přenechání majetku do užívání 5. Čerpání investičního fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 a Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 6. Jednostranné zvýšení nájemného z bytu v MČ Brno Židenice pro rok 2008 ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb 7. Veřejná zakázka Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 3/5 - výběr zhotovitele 8. Veřejná zakázka Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 - výběr zhotovitele 9. Vypovězení smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Kuldova Uzavření nové smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Strakatého 15/ Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 2, vzniklého rekonstrukcí domu Jamborova 57/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 13. Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně 14. Pronájem bytu č. 31 v domě Krásného 15 v Brně 15. Pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova73 v Brně 16. Záměr obce pronajmout byt č. 1 v domě Táborská 104 oprava na vlastní náklady 17. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Hromádkova 17 v Brně pí Krošláková 18. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Hanáková 19. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně- pí Šrámková 20. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně pan Šeda

2 2 21. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně pí Habrovcová 22. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně Ing. Ossosová 23. Pronájem NP v domě Jílkova 185 v Brně 24. Pronájem NP v domě Jamborova 59 v Brně 25. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 6476/103 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově a záměr pronájmu tohoto pozemku 26. Stanovisko k převodu pásu pozemků při ulici Gajdošově 27. Pronájem pozemku p.č. 5002/4 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 28. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 29. Ukončení pronájmu pozemku p.č. 6470/1 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově a záměr pronájmu tohoto pozemku 30. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 31. Ukončení smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu těchto pozemků 32. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pod garáží p.č. 299 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 33. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pod garáží p.č. 331 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 34. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č. 3098/3 v k.ú. Židenice při ul. Vančurově 35. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Gajdošově a záměr pronájmu tohoto pozemku 19/2007.1/ Schválení programu 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. arch. Pavla Sáňku ověřovatelem zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 19/2007.2/ Informativní zpráva o účasti členů na zasedáních komisí RMČ Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí zprávu o účasti členů na zasedáních komisí rady. 19/2007.3/ Změna ceny stravenek pro Pečovatelskou službu Rada městské části Brno-Židenice bere na vědomí oznámení MČ Brno-Černovice o změně cen stravenek za stravu pro Pečovatelskou službu MČ Brno-Židenice s platností od , které je přílohou č. 1 originálu zápisu.

3 3 19/2007.4/ Smlouva o přenechání majetku do užívání Rada městské části Brno Židenice 1. schvaluje Smlouvu o přenechání majetku do užívání mezi MČ Brno-Židenice a Ministerstvem práce a sociálních věcí, která tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu 2. pověřuje pověřuje starostu MČ Brno-Židenice Ing. Romana Vašinu podpisem Smlouvy o přenechání majetku do užívání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 19/2007.5/ Čerpání investičního fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 a Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí čerpání investiční fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 ve výši ,- Kč za účelem kompletní rekonstrukce učebny hudební výchovy, pořízení nové sestavy školního nábytku do 1. třídy a pořízení objednacího systému do školní jídelny dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle dopisu 2. bere na vědomí čerpání investičního fondu Mateřské školy Na osadě, Brno, Koperníkova 6 ve výši ,- Kč za účelem pořízení nábytkové sestavy do kanceláře dle zákona 250/2000 Sb., 31, odst. 2, pís. a) dle dopisu 3. pověřuje odbor sociální péče, školství a kultury výběrem zhotovitele rekonstrukce učebny hudební výchovy Tyršovy základní školy dle směrnice 4/2006 Pravidla pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno Židenice. 19/2007.6/ Jednostranné zvýšení nájemného z bytu v MČ Brno Židenice pro rok 2008 ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. 1. schvaluje ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok 2008 jednostranné zvýšení nájemného z bytu v MČ Brno Židenice o maximální možný přírůstek nájemného a to počínaje dnem ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem bytových domů zajistit doručení oznámení nové výše nájemného všem nájemcům obecních bytů v MČ Brno Židenice. 19/2007.7/ Veřejná zakázka Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 3/5 - výběr zhotovitele Rada městské části Brno Židenice 1. vybírá ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovení díla Regenerace obecního cihlového

4 4 domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 3/5 jako nejvhodnější nabídku firmy STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, Brno 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s firmou AP Investing, s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 19/2007.8/ Veřejná zakázka Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 - výběr zhotovitele 1. vylučuje uchazeče Moravostav Brno, a.s. z další účasti v zadání podlimitní veřejné zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 z důvodu nedoložení veškerých součástí požadovaných zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách 2. vybírá ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovení díla Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Markéty Kuncové 4 jako nejvhodnější nabídku firmy Cooptel, stavební a.s, Černovické nábřeží 7, Brno 3. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s firmou AP Investing, s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 19/2007.9/ Vypovězení smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Kuldova schvaluje vypovězení smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Kuldova 10 s panem Jaromírem Haráskem z důvodu nenaplnění jejího účelu 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s právním referátem zajistit doručení výpovědi smlouvy panu Haráskovi tak, aby výpověď nabyla platnosti. 19/ / Uzavření nové smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Strakatého 15/17 1. schvaluje uzavření nové smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby v půdním prostoru domu Strakatého 15/17 s Ing. Jaroslavem Vokálem a to v návaznosti na smlouvu původní s tím, že budou použita nová pravidla pro stanovení nájemného z takto vybudovaného obecního bytu a jeho prominutí do doby umoření nákladů skutečně vynaložených na vybudování bytu (projednáno a schváleno na 5/18. zasedání RMČ dne ). Podmínkou je dokončení půdní vestavby obecního bytu do

5 5 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 19/ / Žádost o souhlas s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 2, vzniklého rekonstrukcí domu Jamborova 57/59 souhlasí s převodem nájemního vztahu k obecnímu bytu č. 2 v domě Jamborova 57 z manželů Mgr. Petry a Mgr. Štěpána Policerových na pana Vojtěcha Binara. To vše však pouze za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy k předmětnému bytu předloží nový nájemce OSM originál Dohody o vzájemném vypořádání doposud neumořeného zůstatku půjčky na vybudování předmětného bytu s ověřenými podpisy obou zúčastněných stran. 19/ / Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 1. nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s manželi Olgou a Jozefem Oláhovými k bytu č. 2 o velikosti 1+0 v domě Krokova 52 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku, pokud manželé Oláhovi byt č. 2 v domě Krokova 52 v Brně ke dni ukončení nájmu dobrovolně nevyklidí, zajistit ve spolupráci se správcem v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , podání žaloby na vyklizení bytu. 19/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Šámalova 85 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 51,80 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 19/ / Pronájem bytu č. 31 v domě Krásného 15 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 31 v domě Krásného 15 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude

6 6 uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 90 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 19/ / Pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 54,65 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 19/ / Záměr obce pronajmout byt č. 1 v domě Táborská 104 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 1 v domě Táborská 104 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 150 tis. Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 1 v domě Táborská 104 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca 150 tis. Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Hromádkova 17 v Brně pí Krošláková 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 36 m 2 v k. ú. Židenice u domu Hromádkova 17 v Brně paní Márii Krošlákové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu

7 7 neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 36 m 2 v k. ú. Židenice u domu Hromádkova 17 v Brně paní Márii Krošlákové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu. 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Hanáková 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 45,30 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Evě Hanákové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 45,30 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Evě Hanákové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Šrámková 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 53 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Dagmar Šrámkové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 53 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Dagmar Šrámkové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně pan Šeda 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 39 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně panu Martinu Šedovi 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 39 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně panu Martinu Šedovi. Text záměru obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu.

8 8 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně pí Habrovcová 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 35 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně paní Habrovcové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 35 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně paní Habrovcové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 19/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 16 v Brně Ing. Ossosová 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 42,50 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně paní Ing. Ossosové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č zahrada - o výměře 42,50 m 2 v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 16 v Brně paní Ing. Ossosové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 19/ / Pronájem NP v domě Jílkova 185 v Brně 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru dvě suterénní místnosti - o celkové výměře 27 m 2 v domě Jílkova 185 v Brně JUNÁKU Svazu skautů a skautek ČR, 10. středisko Mafeking, zastoupenému Ing. Jiřím Trávníčkem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 100,-Kč/rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Nutné opravy NP provedene nový nájemce na vlastní náklady bez možnosti umoření v nájemném 2. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 19/ / Pronájem NP v domě Jamborova 59 v Brně 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru přízemní místnost - o celkové výměře 19,74 m 2 v domě Jamborova 59 v Brně panu Ing. Martinu Škorničkovi. Nájemní

9 9 smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 1 250,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Nutné opravy NP provedene nový nájemce na vlastní náklady bez možnosti umoření v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 19/ / Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 6476/103 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 15/97 ze dne na pronájem části pozemku p. č. 6470/1, ostatní plochy o výměře 35 m 2, (nyní část p. č. 6476/103, ostatní plochy o celkové výměře 933 m 2 ) v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově s paní Vlastou Sklenářovou, a to dohodou k Dohoda tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku p. č. 6476/103, ostatní plochy o výměře 35 m 2 (celkem o výměře 933 m 2 ) v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově jako zahradu 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích neadresný záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 6476/103, ostatní plochy o výměře 35 m 2 (celkově o výměře 933 m 2 ) v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově jako zahradu. Záměr obce tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu. 19/ / Stanovisko k převodu pásu pozemků při ulici Gajdošově 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu jednat s ČR - ÚZSVM o možnosti bezúplatného převodu pásu pozemků při ul. Gajdošově směrem ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, vedle domova důchodců Nopova, do majetku statutárního města Brna, a to za účelem výstavby sociálního domu pro seniory. Soupis pozemků tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu 2. v případě nemožnosti bezúplatného převodu doporučuje statutárnímu městu Brnu zahájit jednání o podmínkách úplatného nabytí výše uvedených pozemků, a to z důvodu důležitosti předmětných pozemků, které jsou umístěny v centrální části MČ Brno Židenice. 19/ / Pronájem pozemku p.č. 5002/4 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 5002/4, ostatní plocha o výměře 69 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské, jako zahrady panu Martinu Lysákovi a s nájemní smlouvou. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

10 10 19/ / Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, a to ve znění přijatém na 15. zasedání dne (bod č. 15/ /). Soupis nájemců a pronajímaných pozemků tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu těchto smluv. 19/ / Ukončení pronájmu pozemku p.č. 6470/1 v k.ú. Židenice při ul. Skopalíkově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku p. č. 6470/1, zahrada o výměře 86 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově s panem Ing. Václavem Janouškem, a to dohodou. Dohoda tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek p. č. 6470/1, zahrada o výměře 86 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově jako zahradu 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích neadresný záměr obce pronajmout pozemek p. č. 6470/1, zahrada o výměře 86 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Skopalíkově jako zahradu. Záměr obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 19/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 35/2003, uzavřené dne s paní Květou Hajnovou na pronájem části pozemku p. č. 7828, louka o výměře 223 m 2 (celkem o výměře 1660 m 2 ) v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské výpovědí v jednoroční výpovědní lhůtě, a to k pověřuje starostu k podpisu této výpovědi 3. ukládá odboru správy majetku učinit potřebné kroky vedoucí k vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství soudní cestou. 19/ / Ukončení smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu těchto pozemků 1. souhlasí s ukončením nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, které jsou uvedeny v příloze č. 17 originálu zápisu

11 11 2. souhlasí se záměrem pronájmu pozemků pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově vlastníkům garáží na pozemcích postavených, kteří jsou uvedeni v příloze č. 18 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, záměr obce pronajmout pozemky pod garážemi v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově. Záměr obce tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu. 19/ / Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pod garáží p.č. 299 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 51/2003 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 299, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, uzavřené s paní MUDr. Hanou Vavrušovou. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 19/ / Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pod garáží p.č. 331 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 331, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově, uzavřené s manželi Ilonou a Petrem Flekovými. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 19/ / Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č. 3098/3 v k.ú. Židenice při ul. Vančurově 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 34/2004 ze dne na pronájem pozemku p. č. 3098/3, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 10 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Vančurově, uzavřené s manželi Miluší a Jiřím Ficovými. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

12 12 19/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Gajdošově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 75/2000, uzavřené dne s panem Tomášem Bartošem na pronájem pozemku p. č. 2409, ostatní plochy o výměře 286 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Gajdošově, a to uplynutím času k pověřuje starostu k podpisu oznámení o neprodloužení nájemní smlouvy 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích neadresný záměr obce pronajmout pozemek p. č. 2409, ostatní plocha o výměře 286 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Gajdošově. Záměr obce tvoří přílohu č. 23 originálu zápisu 4. ukládá odboru správy majetku učinit potřebné kroky vedoucí k vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství soudní cestou. Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Usnesení ze 42. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice

Usnesení ze 42. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Usnesení ze 42. schůze rady města Trmice, která se konala dne 19. 09. 2016 od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu: p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 603 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 604 Rada města bere na vědomí cenový rozsah projektové přípravy

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 7. jednání datum konání: 10.06.2019 čís. 0104/2019/ - 0120/2019/...... Pavel Novotný,

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.10.2010 Usnesení č. 1046 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.10.2010. Usnesení č. 1047 Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více