o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 2 0 1 3"

Transkript

1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: ; Tel., Fax: ; http: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. P ř e s n ý n á z e v š k o l y d l e z ř i z o v a c í l i s t i n y v e z n ě n í p l a t n é m k Soukromá základní škola Integrál pro ţáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. IČO: tel.: IZO: fax: P o s l e d n í r o z h o d n u t í o zapsání školy do školského rejstříku vydalo MŠMT ČR dne pod č.j / Z ř i z o v a t e l P a v l a J A N D O V Á, narozena trvalý pobyt: Čísovice, Bojov 4E, Mníšek pod Brdy Právní forma: společnost s ručením omezeným 2. Ř e d i t e l a s t a t u t á r n í z á s t u p c i ř e d i t e l e, j e j i c h e - m a i l a t e l e f o n ředitel : Mgr. Alice Běhounková statutární zástupce: Pavla Jandová telefon: telefon : W e b o v é s t r á n k y š k o l y (s o u č a s n á a d r e s a) http: Trvale se snaţíme aktualizovat webové stránky školy, neboť jsou často prvním informačním zdrojem pro případné zájemce o naši školu. Ke jsme jim dali novou podobu, která umoţňuje spravovat je redakčním systémem. Obohatili jsme je především o profily věnované jednotlivým vyučujícím včetně jejich osobních rozvrhů. Díky vlastní doméně jsme rozšířili i prostor fotogalerie a svůj vlastní odkaz získala i školní druţina. Ohlas na nový školní web je veskrze pozitivní. Návštěvníci si chválí hlavně přehlednost, aktuálnost a moderní a vkusný design. 4. Š k o l a a š k o l s k á z a ř í z e n í, j e j i c h ţ č i n n o s t S o Z Š I n t e g r á l v y k o n á v á a j e j i c h c í l o v á k a p a c i t a základní škola pro ţáky se SPU (IZO: ) kapacita 130 ţáků školní druţina (IZO: ) kapacita 30 ţáků školní klub (IZO: ) kapacita 60 ţáků školní jídelna (vývařovna i výdejna IZO: ) kapacita 250 jídel 7. M í s t a p o s k y t o v a n é h o v z d ě l á v á n í n e b o š k o l s k ý c h s l u ţ e b SoZŠ Integrál sídlí od zaloţení v budově pronajaté od MČ Praha 2 na adrese Jana Masaryka 25. Stejnou adresu mají i ostatní školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává

3 8. S t r u č n á c h a r a k t e r i s t i k a m a t e r i á l n ě t e c h n i c k é h o v y b a v e n í š k o l y Velikost objektu taktak dostačuje potřebám školy. K dispozici je 14 učeben, z toho 9 z nich je určeno pro menší počet ţáků. Jedná se o třídy I. stupně a jazykové pracovny, kde skupiny ţáků čítají maximálně 8 ţáků. Stálým a neřešitelným problémem je absence tělocvičny. Vzhledem k umístění školy v historicky cenné lokalitě nejsou jiţ moţné dříve plánované stavební úpravy objektu nebo přilehlého vnitrobloku za účelem vyřešení těchto potíţí. Nezbývá nám tedy neţ i nadále pronajímat prostory v okolních školách, coţ naráţí na problémy rozvrhové (odlišný časový rozvrh s posunutým začátkem vyučování oproti ostatním školám) i realizační (přesun dětí výrazně neklidných se zhoršenou schopností koncentrace). V posledních letech jsme však navázali úzkou spolupráci se sousední základní školou sídlící ve stejné ulici. Díky pochopení jejího vedení máme k dispozici pro výuku vţdy jeden celý den a jedno brzké ráno pro výuku dívek ze všech tříd II. stupně. Chlapci od 7. třídy pak jiţ tradičně docházejí na TV do ZŠ Sázavská v pátek odpoledne. Víme, ţe tato situace není optimální, ale jiné řešení v současné době není myslitené. Proto pokud je to vzhledem k počasí a ročnímu období jen trochu moţné, vyuţíváme co nejčastěji školní hřiště s umělým povrchem a doskočištěm. V souvislosti s novým ŠVP je nutno postupně obnovovat i fond učebnic. Pokračujeme ve výměně učebnic matematiky pro II. stupeň (nakladatelství FRAUS). Letos jsme si však mohli dovolit zakoupit jen výbavu pro 9. ročník. O prázdninách jsme provedli revitalizaci ředitelny (nové osvětlení, podlahová krytina, vymalování), výměnu bezpečnostních světel a pravidelné malování potřebných prostor. 9. Š k o l s k á r a d a Od pracuje školská rada, a to s ohledem na počet ţáků našeho zařízení v minimálním sloţení 3 členů. Učitele zastupuje od září 2011 Mgr. Ludmila Kassahunová. Rodiče pak p. Ing. Pavel Zíka, otec ţáka ze 6. třídy, jehoţ si rodiče opakovaně vybrali pro další funkční tříleté období při doplňkových volbách v červnu Za zřizovatele je členem školské rady pí. Pavla Jandová - majitelka školy. Školská rada se sešla za uplynulý rok opět 2x. Na svých zasedáních se vyjadřovala ke školním dokumentům předloţeným ředitelkou školy nebo paní zřizovatelkou tj. ke Zprávě o hospodaření za rok 2012, Plánu akcí na školní rok , Návrhu rozpočtu na rok 2013, Hospodářskému auditu za rok 2012, změnám v ŠVP ZV Integrál vyvolaných změnami RVP ZV od , které následně schválila bez připomínek. Školská rada téţ rozhodla o prodlouţení registrace v projektu Rodiče vítáni. Na programu svého zářijového zasedání měla i informace o výsledcích testování ţáků 5. a 9. tříd v červnu 2012, jehoţ se škola zúčastnila vzhledem ke své specifikaci dobrovolně

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. PRACOVNÍCI ŠKOLY 1. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob (údaje ze zahajovacího výkazu) SoZŠ Integrál 2 2, ,56 8 2, ,76 b) kvalifikovanost pedagogický pracovníků (údaje ze zahajovacího výkazu) škola SoZŠ Integrál počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 24 83% nekvalifikovaných 5 17% Neaprobovanými pedagogy byla realizována výuka v těchto třídách a předmětech: - 4. třída a AJ ve 4. třídě kolegyně je absolventkou FF UK obor Pedagogická psychologie. Její vysokoškolský učební plán obsahoval nejen dostatek přednášek a seminářů zaměřených na pedagogiku a psychologii, ale výuku nejrůznějších výukových metod. Kromě toho v době studia pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládeţ, které navštěvovaly i děti s ADHD. Proto ji povaţuji za plně kompetentní pro výuku v našem zařízení. - český jazyk v 7. a 8. ročníku, OSV v 6. ročníku a pracovní činnosti v ročníku - kolegyně má ukončené vzdělání na FF UK v oboru Výchova a vzdělávání dospělých. Je zároveň autorkou několika odborných článků o jazykové výuce ţáků se SPU (nakladatelství D+H a Raabe). Kromě toho absolvovala na FF UK rozšiřující studium pro výchovné poradce a dlouhá léta pracovala v ZŠ Ohradní ve specializovaných třídách pro ţáky se SPU. Na základě toho ji rovněţ povaţuji za plně kompetentní pro výuku na naší škole. - dramatická výchova v ročníku z důvodu mateřské dovolené kolegyně, která tento předmět vyučovala v minulých letech, realizována dočasně vedoucí vychovatelkou školní druţiny, která je absolventkou střední školy pedagogického směru se zaměřením na práci učitelky v mateřské škole. - dramatická výchova ve ročníku - z důvodu mateřské dovolené kolegyně, která tento předmět vyučovala v minulých letech, realizována dočasně vychovatelkou školní druţiny, která je absolventkou střední školy sociálně správní

5 - AJ ve 3. třídě kolegyně je absolventkou SŠ sociálně správní. Má maturitní zkoušku z jazyka, pro setrvání ve funkci učitele je však nutné, aby si doplnila vzdělání o pedagogicky zaměřené studium a adekvátní metodickou průpravu určenou pro výuku předmětu. - konverzace z AJ rodilý mluvčí bez pedagogického vzdělání, ale s praxí v soukromé jazykové škole Berlitz Schools of Languages Praha z této instituce předloţeny velmi pozitivní reference, stejně tak z Confucius Education Center, kde připravoval program pro 6 týdenní letní tábor pro děti a mládeţ ve věku 8 19 let. - školní druţina oddělení pro ţáky z 3. a 4. třídy vychovatelka je absolventkou SŠ sociálně správní. V tomto školním roce se opakovaně připravovala na přijímací řízení k vysokoškolskému studiu i na PedF UK, které by ráda zahájila ve školním roce 2013/14 v kombinované formě. c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 20 kurzy 3 doplňkové ped. stud. školský managem. rozšiřování aprobace 3 zaměření Dysfázie Metoda TOMATIS Übung für die Zwischenzeit Augmentativní a alternativní způsoby komunikace ve škole Práce s interaktivní tabulí SMART Standardy pro zákl. vzdělávání v AJ ŠVP ZV změny a realizace Komunikace s problémovým ţákem Hry ve vyučování nejen v matematice Přípravná početní cvičení Krizová situace ve škole Hry s psychologickým obsahem Vyuţití médií ve výuce dějepisu Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na I. a II. stupni ZŠ Jazyky bez bariér Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách AJ Dyskalkulie na I. a II.stupni Relaxační techniky Prezentace učebnic Fin.gram.,ČJ, NJ jako 2. cizí jazyk Cyklus keramických workshopů Posílení kompetencí pedagoga Překladatelský kurz NJ Magisterské studium Sppg kombinovaná forma Magisterské studium TV-IT prezenční forma Specializační studium pro ŠMP počet účastníků vzdělávací instituce ČLS MS PPP pro Prahu 1, 2, 4 NIDV NIDV AV Media NIDV NIDV Mgr. Sixta NIDV Tvořivá škola Policie ČR ÚK PF Ústav totalitních reţimů NIDV OVP Ing. Rýdlová NIDV DYS-centrum DYS-centrum nakl. FRAUS ARTAMA PPP pro Prahu 1, 2, 4 PedF UK PedF UK PPP pro Prahu 1, 2, 4 1 Bakalářské studium komb. forma 1 PedF UK - CŠM 1 Pedagogická psychologie doktorské studium 1 PedF UK - 5 -

6 jiné (uvést jaké) 13 Ekologická konference Konference EVVO Schůzky speciálních pedagogů Schůzky výchovných poradců Schůzky metodiků prevence Informační schůzky nakl, Oxford University Dyskorunka Konference Rodiče vítáni Dva dny s didaktikou matematiky 24 Toulcův dvůr MHMP PPP pro Prahu 1, 2, 4 PPP pro Prahu 1, 2, 4 PPP pro Prahu 1, 2, 4 Oxford University DYS-centrum Rodiče vítáni SUMA d) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 7 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 rodilý mluvčí 1 2. N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 6,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet počet zaměření vzdělávací instituce účastníků semináře

7 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM III. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 1. P o č t y t ř í d a p o č t y ţ á k ů škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SoZŠ Integrál Změny v počtu ţáků v průběhu školního roku: - nepostoupili do vyššího ročníku: 1ţákyně z jazykových důvodů (nástup do české školy z Brazílie v květnu 2013) - přestoupili z jiné školy: 8 ţáků - přestoupili na jinou školu: 2 ţáci 2. P r ů m ě r n ý p o č e t ţ á k ů n a t ř í d u a u č i t e l e škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SoZŠ Integrál Ţ á c i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i škola SoZŠ Integrál počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí V ý u k a c i z í c h j a z y k ů škola SoZŠ Integrál

8 4. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í ţ á k ů I. pololetí II. pololetí počet ţáků % počet ţáků % Prospěli - I. st % % Prospěli II. st % % Z toho s vyznam % 22 31% Neprospěli - I. st Neprospěli II. st Klasifikováni I.st % % Klasifikováni - II.st % % Klasifik. celkem % % Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st Neklasif..celkem Celkový průměr prospěchu 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,18 1,24 II. stupeň 1,65 1,72 Celkový průměr 1,42 1,48 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka činí 66,2 hod., coţ je oproti loňskému školnímu roku zhoršení o 9 hodin, tj. cca o 1,5 školního dne. Na této hodnotě se nejvíce podílejí i přes přísná opatření dlouhodobé i krátkodobé absence ţáků 6. a 9. třídy a častá dlouhodobá nepřítomnost ţáka 8. třídy s problematickým rodinným zázemím, coţ bylo předmětem opakovaného jednání třídní učitelky s jeho matkou. Během školního roku bylo také vyhověno 49 ţádostem o uvolnění ţáků na rekreaci v době mimo oficiální školní prázdniny nebo ředitelská volna. Většinou se délka absence pohybovala v délce 6 dní. C h o v á n í Všichni ţáci byli ohodnoceni v pololetí i na konci školního roku stupněm 1 - velmi dobře. Stále máme na paměti připomínku ČŠI z března 2008 dbát na vyrovnané udílení pochval a trestů. Za celý školní rok tak bylo uděleno 27 napomenutí třídního učitele a 6 důtek třídního učitele. Ředitelská důtka v tomto školním roce udělena nebyla. Naopak 52 ţáků bylo ohodnoceno pochvalou třídního učitele. Za těmito výsledky však stojí maximální úsilí třídních učitelů, důsledné jednání se ţáky, jejich neustálé vedení k sebehodnocení a sebekázni. I v letošním školním roce jsme se pokusili ţáky pozitivně motivovat v této pro nás problematické oblasti (většina ţáků má ADHD, coţ je klasifikováno jako porucha chování). Zorganizovali jsme II. ročník Výletu za odměnu, určeného dětem od 5. třídy, které jsou svojí třídou vybrány k bezplatnému jednodennímu výjezdu na základě splnění stanovených kritérií. Podmínkou je celoroční píle a snaha o bezproblémové chování. Šanci tak nemají jen premianti, ale i ti, kteří během školního roku udělají v obou oblastech velký pokrok. Z kaţdého ročníku byli vybráni s ohledem na počet ţáků ve třídě 2-3 ţáci, a tak se jednodenní návštěvy motokárového centra Kart Centrum Radotín zúčastnilo 13 ţáků

9 5. P ř i j í m a c í ř í z e n í d o 1. r o č n í k u š k o l n í h o r o k u / počet přihlášek celkem 21 počet přijatých celkem 10 počet odkladů povinné školní docházky 8 V ý s l e d k y r o z m í s ť o v a c í h o ř í z e n í Z celkového počtu 14 absolventů školy ukončili všichni školní docházku v 9. ročníku. Z toho pět ţáků bylo přijato na státní SOŠ, pět na soukromou SOŠ. Čtyři ţáci nastoupili do čtyřletého oboru státního SOU. Z 5. ročníku tentokrát ţádní ţáci na osmileté střední školy neodcházeli. 6. V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Školu navštěvovalo pět ţáků jiné národnosti dívka z Brazílie, chlapec ze Slovenska, chlapec z Makedonie, chlapec ze smíšeného makedonsko-slovenského manţelství a chlapec, jehoţ rodiče jsou Srbové. Tři z nich však ţijí v ČR od narození. Uţívání českého jazyka jim proto nečiní váţné problémy, i kdyţ rodiče mluví s dítětem doma převáţně svým rodným jazykem. Všichni navštěvovali v Česku i mateřskou školu, kde jim byly učitelky dobrým mluvním vzorem na rozdíl od jejich rodičů. Chlapec z Makedonie je v naší škole jiţ dobře zadaptován, protoţe ji navštěvuje jiţ druhým rokem. S orientací v českém jazyce nemá vcelku problémy, ty se objevují však často v pochopení sloţitějších pokynů a čtených textů. Má trochu odlišné chování, které je dáno jinou výchovou a temperamentem, ale chlapec je hodný a milý, jen trochu pohodlnější. Největší problémy s dorozuměním a pochopením výuky má dívka, která se narodila v Brazílii a v tomto roce se přestěhovala s maminkou, která je Češka, do České republiky. Do této doby mluvila dívka jen portugalsky a česky se učí teprve 4 měsíce. Dívka rozumí jen jednoduchým instrukcím, vyjadřování je komplikováno i logopedickou vadou. Podstatným problémem je hlavně odlišné kulturní prostředí, ze kterého pochází, a to jak specifika země, tak jeho vzdělávacího systému, který dívka navštěvovala. Tři děti navštěvují ještě I. stupeň, kde se jim kromě vyučující můţe věnovat i asistentka pedagoga, coţ je velkou výhodou. Přestoţe kultury, ze kterých ţáci pocházejí, se výrazně liší od české, je pro ně adaptace na I. stupni snazší. Důvodem je nízký věk jejich spoluţáků a menší počet dětí ve třídě. Chlapci na II. stupni jazykovou bariéru jiţ ve velké míře překonali. Komplikací jsou však jejich logopedické vady ve smyslu poruchy plynulosti řeči, na kterých se můţe podílet právě i střídající se jazykové prostředí. Jejich znalosti a dovednosti jsou však prověřovány stejně jako u ostatních. Při testech zadávaných ústně reagují písemným projevem. V psaném textu nemají oproti spoluţákům ţádné úlevy. Věříme, ţe na konci školní docházky budou připraveni na plynulý přechod do SŠ. Všichni výše uvedení ţáci jsou zařazeni do logopedické péče, kde se jim jedenkrát týdně individuálně věnuje školní logopedka a také do speciální nápravy, řešící jejich potíţe vyplývající ze SPU. 7. S p e c i á l n í v ý c h o v a a v z d ě l á v á n í, i n t e g r a c e ţ á k ů K bylo ze 108 ţáků školy 97 se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. 97%. Více neţ polovině ţáků bylo diagnostikováno ADHD (30 ţáků = 28%) nebo ADD (40 ţáků = 37%). 63 ţáků tj 58% má stanovenu diagnózu specifická porucha učení, a v dalších 32 případech (25%) v kombinaci i s dalšími odchylkami individuálního vývoje. U 6 ţáků byla diagnostikována porucha autistického spektra a u dalších 4 je důvodné podezření na tuto diagnózu. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme se SPC Chotouňská, se společností APLA a s dětskou psychiatrickou ambulancí, kde tito ţáci podstupují speciální vyšetření. V tomto počtu jiţ nemůţeme ţáky se SVP integrovat individuálně, proto jsou od 1. do 9. ročníku vyučováni ve speciálních třídách s maximálním počtem v ročníku 12 dětí, od 5. ročníku 15 dětí. Výsledkem kumulace dětí s různými vzdělávacími potřebami je větší neklid při výuce, velké rozdíly v jejich - 9 -

10 výkonnosti a schopnosti koncentrace a zvýšené nároky na pestrost pouţívaných metod. Výuku ale realizují zkušení učitelé se speciálně-pedagogickým vzděláním nebo vyučující, kteří absolvovali akreditovaný kurz SPU. Prostředky a metody reedukace nebo postupy vedoucí ke zmírnění těchto problémů jsou uvedeny ve školním projektu Integrál (působení školního psychologa, uvolněný speciální pedagog, několik druhů terapií, individuální přístup, otevřená komunikace, různé varianty hodnocení ţáků aj.) Hlavními garanty reedukace specifických poruch učení jsou dva speciální pedagogové, kaţdý z nich je zaměstnaný na plný úvazek. Reedukace probíhá ve speciálně k tomu vyhrazených hodinách i prostorech (speciální třída pro max. 5 ţáků) během i mimo výuku ţáků. Kromě toho provádějí tito odborníci s potřebnými ţáky speciální cvičení (KUPOZ, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, ) a zajišťují i individuální logopedickou péči. Pravidelně se zúčastňují schůzek speciálních pedagogů pořádaných PPP pro Prahu 1, 2 a 4, kde konzultují případné problémy a seznamují se s novinkami ve svém oboru. 8. V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h ţ á k ů a s t u d e n t ů Naše školní zařízení je určeno pro ţáky se specifickými poruchami učení. Nadané děti jsou bohuţel spíše výjimkou. I tak se většinou jedná o nadání jen v určité oblasti. Ve škole nejsou ţáci s odborným posudkem z PPP, ve kterém by byli označeni za nadané. Pokud se v některém směru zdají být schopnosti ţáka v některém předmětu výrazně nadprůměrné, pak je mu věnována individuální péče v rámci třídy zadávání úloh nad rámec běţného vyučování, vypracovávání některých nadstandardních projektů a referátů. Těmto dětem jsou určeny i vědomostní a dovednostní soutěţe, jejichţ školní kola pořádáme (biologická olympiáda, Matematický cvrček, Matematický klokan, matematická soutěţ TAKTIK aj.). 9. O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í Přidanou hodnotu ve vzdělání ţáků naší školy prověřujeme vlastními srovnávacími testy. Z nabídky firem jako je SCIO, KALIBRO aj. není moţné si vybrat, neboť podmínky testování jsou nastaveny pro běţnou populaci. I kdyţ jsme se v minulých letech snaţili s poskytovateli dohodnout na přijatelné variantě, nepodařilo se. Jedinou odlišností byla úprava časového limitu, coţ ale situaci pro ţáky s problémem SPU neřeší. A protoţe škol podobné naší, které by upravené testy vyuţily, je v ČR velmi málo, je problém i se standardizací těchto testů. I letos jsme řešili otázku zapojení se do celoplošného testování ţáků 5. a 9. ročníků na přelomu května a června 2013, neboť opět nebylo pro školy se ţáky se SVP povinné. Protoţe však jiţ bylo počítáno se specifikací pro ţáky s nejrůznějším handicapem, přihlásili jsme se. Výjimkou byli ţáci s IVP. Museli jsme však překonat problémy se zadáváním diagnóz jednotlivých ţáků a se zmatky ohledně jednotlivých druhů SPU (postrádali jsme např. dysortografii a na základě vygenerovaných testů jsme došli k závěru, ţe byla zaměněna za dysgrafii). Své připomínky jsme ale jiţ předali ČŠI. I přes potíţe s časovou diferenciací jednotlivých úrovní testů, výsledky splnily naše očekávání (ČJ 53%, AJ 68%). Potěšilo nás zejména, ţe výkony našich ţáků se v obou jazykových testech nelišily od běţné populace. Největší problémy měli naši ţáci při porozumění textu a v pravopisu a mluvnici, coţ jsme s ohledem na jejich SPU očekávali. Zarazili nás jen slabé výkony ţáků v testech z matematiky (25%), coţ ale dle zprávy ČTK nebylo na školách výjimkou. 10. Š V P j e h o z a m ě ř e n í a z h o d n o c e n í Od byli ţáci všech ročníků vyučováni podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INTEGRÁL, který v hlavních cílech vychází z původního projektu z r. 1991, tj. zaměření na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V souladu s tím je jeho obsahem i specifická reedukace SPU a řada sluţeb v rámci nadstandardní péče (logopedie, dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, pravidelná setkávání se školním psychologem, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, KUPOZ). I tím se nám daří naučit ţáky kompenzovat problémy v běţném ţivotě, pro který je připravujeme především

11 Velkou pozornost věnujeme osobnostně sociální výchově. Díky intenzivní dvouleté spolupráci jako pilotní škola s o.s. Projektem Odyssea jsme OSV strategicky zapracovali do všech předmětů. Kromě toho jsme do učebního plánu 6. ročníku začlenili v jednohodinové dotaci týdně i předmět Osobnostní a sociální výchova. Naši ţáci jsou díky svým specifikům (impulzivnost, touha po senzaci, hyperaktivita aj.) více ohroţeni sociálně patologickými jevy. A proto je naším cílem podporovat u nich především dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, zvládat mezilidské konflikty a osvojovat si techniky duševní hygieny. Důleţitý je také rozvoj empatie, sebeúcty a zdravého sebevědomí. V souladu se školským zákonem jsme pokračovali i letos ve výuce druhého cizího jazyka, a to vţdy u té poloviny ţáků ročníku, kteří mají ambice a schopnosti ke studiu na SOŠ (druhá polovina dochází na předmět Informatika). Jedná se o jazyk německý, který vyučuje dlouholetá kolegyně mající bohaté zkušenosti s výukou ţáků se SPU. Cílem je dosaţení úrovně A1 evropského referenčního rámce, tj. vybavit ţáky dovednostmi umoţňujícími domluvit se v cizojazyčném prostředí o nejčastějších konverzačních tématech. K naplňování potřebných kompetencí nám slouţí i různorodost metod výuky. Učitelky I. stupně při výuce vyuţívají prvků projektu ZAČÍT SPOLU. Všichni vyučující pak uplatňují metody programu ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, jenţ je systémově zapracován téţ do ŠVP ZV INTEGRÁL. Pedagogové v něm byli vyškoleni jiţ ve školním roce 2007/ J a z y k o v é v z d ě l á v á n í a j e h o p o d p o r a Co se týká výuky jazyků, na škole se učí jako hlavní cizí jazyk angličtina od 3. třídy. Od 7. třídy se začíná s druhým cizím jazykem - němčinou. Dvě hodiny v týdnu mohou ţáci ročníku navštěvovat volitelný předmět Konverzace v AJ, který vyučuje rodilý mluvčí. S kaţdým ročníkem jsme i letos navštívili představení anglického interaktivního divadla The Bear Educational Theatre. V září jsme nabídli zájezd do zahraničí, který se však kvůli malému počtu zájemců nekonal. Při výuce pouţíváme jako doplňkový materiál anglické časopisy Hello a Friendship, při výuce německého jazyka časopis Hurra. Pracujeme s pomocnými výukovými materiály OUP, Learning resources aj., vyuţíváme interaktivní tabuli a materiály z webových stránek. 12. K u r z y p r o z í s k á n í z á k l a d n í h o v z d ě l á n í SoZŠ Integrál navštěvují ţáci bez mentální retardace. Kurz na doplnění základního vzdělání pro ně proto nepořádáme. Ani pro veřejnost neorganizujeme kurzy tohoto typu, neboť jsme školou soukromou s nutností sluţbu finančně hradit v plném rozsahu. 13. P ř í p r a v n é t ř í d y Z Š Nemáme a ani v nejbliţší době neplánujeme otevřít přípravnou třídu v našem zařízení. Důvodem jsou nejen prostorové problémy, ale stejně jako u kurzů základního vzdělání i nutnost finanční úhrady. V době, kdy nejen poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do školy, ale i přípravné třídy jsou bezplatné, nemáme šanci uspět. 14. A s i s t e n t i p e d a g o g a Ve školním roce působilo v naší škole pět asistentek pedagoga s různě velikým úvazkem. Díky finančním prostředkům získaným z MŠMT jsme tak mohli vyuţít jejich pomoci ve všech ročnících I. stupně. S ohledem na ţáky s váţným handicapem v těchto třídách (vývojová dysfázie percepční i expresivní, Aspergerův syndrom, zrakové postiţení, ADHD různého stupně aj.) se stala jejich práce nezbytností celkově odpracovaly více neţ 1150 hodin přímé práce s ţáky. Věříme proto, ţe i v příštím roce se nám podaří úspěšně se zapojit do rozvojového programu MŠMT určeného pro čerpání finančních prostředků pro tento druh školských pracovníků

12 IV. ÚDAJE O ŢÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (Jazyková škola a Domovy mládeţe) Tato oblast se netýká základního školství, do kterého patří naše školní zařízení

13 V. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. V ý c h o v n é a k a r i é r o v é p o r a d e n s t v í Ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholog. Stojí v čele školského poradenského pracoviště, jehoţ členy jsou ještě dva speciální pedagogové, výchovný poradce a metodik primární prevence. Do jeho kompetence náleţí zejména psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, konzultační i intervenční práce a metodická činnost. Poskytuje poradenské sluţby ţákům i jejich zákonným zástupcům. Je v úzkém kontaktu se všemi pedagogy, obzvláště pak s třídními učiteli. Pedagogické pracovníky pravidelně na poradách seznamuje s vybranými okruhy psychologické problematiky. Výrazně se uplatňuje při přípravě a průběhu zápisu do první třídy. Kaţdý rok realizuje kariérové poradenství ţáků 8. třídy a spolu s výchovným poradcem se následně setkává na individuálních pohovorech s nimi a jejich zákonnými zástupci za účelem doporučení vhodného studia po ukončení povinné školní docházky. V případě potřeby se účastní jednání se zákonnými zástupci, třídním učitelem či výchovným poradcem při řešení výchovných a kázeňských problémů jednotlivých ţáků. Je rovněţ členem týmu, který chystá a provádí podzimní výjezd 6. třídy, jenţ je zaměřen hlavně na začlenění nově přijatých ţáků do skupiny a upevnění třídního kolektivu. Dále řídí a realizuje spolu se speciálním pedagogem i jednotlivými terapeuty nadstandardní péči pro potřebné ţáky. Jde hlavně o reedukaci, logopedii, grafomotoriku, arteterapii, dramaterapii a muzikoterapii. Při zajišťování příslušných poradenských sluţeb je v pravidelném kontaktu s odborníky z PPP, SPC, zdravotnických zařízení i středisek výchovné péče. Ve škole působí i výchovný poradce. Hlavní náplní jeho práce je vše, co souvisí s přijímacím řízením ţáků na střední školy. Zaměřuje se na součinnost pedagogů, jeţ s ním souvisí, pravidelně konzultuje s ţáky 8. a 9. třídy moţnosti dalšího studia, seznamuje je s nabídkovými letáky jednotlivých středních škol a upozorňuje je na termíny Dnů otevřených dveří. Pro ţáky 8. třídy zajišťuje účast na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha, s ţáky 9. třídy absolvuje návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy a pořádá pro ně besedu s loňskými absolventy školy. Vydává jim přihlášky ke studiu i zápisové lístky. Na zářijové třídní schůzce informuje jejich zákonné zástupce o vyplňování přihlášek ke studiu a termínech jejich odevzdávání na příslušných školách. Formou písemného dotazníku zjišťuje s odstupem čtyř let po ukončení povinné školní docházky údaje o úspěšnosti bývalých ţáků při studiu. Organizačně zajišťuje Exkurzní den, v rámci kterého navštěvují jednotlivé třídy vybrané instituce. Připravuje zápisy na jednání výchovných komisí a kontroluje plnění přijatých závěrů. Jednou týdně má stanoveny konzultační hodiny, kterých vyuţívají hlavně ţáci II. stupně. Mezi nejčastěji řešené problémy patří obtíţe v interpersonálních vztazích, chování v určitých zátěţových situacích, nedbalá domácí příprava, pozdní příchody na výuku. K jeho povinnostem patří také příprava podkladů pro jednání vedení školy o problémových ţácích, sledování právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství a pravidelná účast na setkáních výchovných poradců v PPP pro Prahu 1, 2 a P r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í ţ á k ů Ve školním roce proběhla většina plánovaných akcí. Plánovaným tématům se věnovali třídní učitelé napříč předměty, v 5. třídě a na II. stupni navíc i v rámci třídnických hodin. Aktuální dění v kolektivu a reakce dětí na daná témata všichni učitelé pravidelně konzultovali s metodikem prevence. Besedy Městské policie v rámci programu "Bezpečné chování" proběhly z důvodu povodní pouze v 6. a 7. ročníku. Pro rodiče byla realizována přednáška Městské policie na téma "Bezpečné chování na internetu. Ve 3., 4. a 5. ročníku se uskutečnila vţdy jedna hodina školního metodika prevence reagující na aktuální problémy v kolektivu. Ve všech třídách II. stupně byly realizovány dvě hodiny (tj. 1 vyučovací hodina za pololetí) vedené externím školním metodikem primární prevence na témata: Techniky odmítání, Partnerské vztahy a homosexualita, Marihuana, Tolerance v kolektivu, Ţivotní styl a návykové látky, Sexualita a

14 mezilidské vztahy, Budoucí nástup na SŠ - obavy a očekávání. Na zakázku třídního učitele 6. třídy probíhala pravidelná individuální sezení interního školního metodika prevence s ţákem 6. třídy na téma Tolerance a zvládání konfliktních situací v kolektivu. Díky mnoţství krouţků a terapií měli ţáci vytvořeno dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 3. E k o l o g i c k á a e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v a Ekologická a environmentální výchova je obsaţena nejen ve výuce přírodních věd, ale tvoří nedílnou součást i pracovních činností. Především ţáci 6. ročníku se zaměřili na pokusy s klíčením a růstem rostlin, na poznávání rostlin, tvorbu herbářů a sledování ţivota zvířat a jejich chování. Jejich zásluhou se rozšířila i květinová výzdoba školy. Při výuce jsme vyuţili také moţností navštívit opět botanickou zahradu, stanice mladých přírodovědců, mořskou akvaristiku, rozličné výstavy např. Šetrné vyuţití elektrické energie, Muzeum gastronomie, Geosvět a především expozice praţské ZOO. Nejvíce však děti zaujala výstava v Zemědělském muzeu o obalech, jejich historii a recyklaci. Ţáci, kteří si jako volitelný předmět vybrali Přírodovědná praktika, se zúčastnili akcí EKO-KOMU, Ekolampu a dalších, a to v rámci Ekoškoly, do které se letos přihlásili. Snaţili se maximálně, ale ne vţdy s úspěchem. Nedílnou součástí jsou tradičně i jarní školní kola biologické olympiády a podzimní projektový den, tentokrát nazvaný MŇAM? (obojí viz. dále) Od září 2012 jsme pokračovali se sběrem starého papíru. Tentokrát jsme se však nezapojili do ţádné z nabízených soutěţí, ale vyuţili finančně výhodnou moţnost odvozu starého papíru firmou Leoczech. Protoţe jsme v průběhu školního roku zorganizovali celkem 4 etapy bleskového sběru, podařilo se nám odevzdat úctyhodných 13 tun starého papíru. To nám přineslo zisk ,-Kč, a tak jsme mohli přispět praţské ZOO zase 5000,-Kč nejen na chov levharta mandţuského, ale i 2000,-Kč na péči o kombu ušatou, a tak prodlouţit adopci o další rok, tj. do března Zbytek financí byl na návrh ţáků rozdělen podle určeného klíče mezi jednotlivé třídy, které je pak vyuţily k realizaci vlastních plánů v závěru školního roku. Třídy II. stupně si jimi vylepšili ozdravné pobyty, finance ze tříd I. stupně budou pouţity k revitalizaci herních prvků na školním hřišti. V září 2012 jsme pokračovali ve školním celostátním recyklačním projektu RECYKLOHRANÍ, do kterého jsme se zapojili jiţ v loňském školním roce. Kromě sběru pouţitých baterií a vyslouţilého drobného elektrozařízení jsme však plnili i různorodé úkoly a kvízy. V souvislosti s tím jsme např. navštívili kompostárnu nebo prověřovali, zda zmizely černé skládky, jeţ jsme lokalizovali v okolí Prahy uţ loni a nahlásili jejich výskyt. Za vše jsme pak získávali body a ty jsme si mohli v závěru školního roku vyměnit opět ve speciálním internetovém obchodu za různé odměny z nabídkového katalogu. Vybavení školy se tak rozrostlo o dvě soupravy na stolní tenis, které naši ţáci vyuţijí určitě při pravidelných utkáních o přestávkách, a o dvě stolní hry do školní druţiny. 4. M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a Nejpraktičtější podobou multikulturní výchovy je zejména Adopce na dálku, v rámci které se naši ţáci jiţ deset let starají o indického chlapce Thomase Roberta. Kaţdoročně pořádají kulturní akci, při které se snaţí získat co nejvíce finančních prostředků na jeho školní docházku. Letošek byl však výjimkou, neboť vedoucí Tvořivé skupiny byla na mateřské dovolené. Proto byla částka na další rok studia našeho Thomase uhrazena ze zisků za bleskový sběr. 5. V ý c h o v a k u d r ţ i t e l n é m u r o z v o j i V rámci Výchovy k udrţitelnému rozvoji se uskutečnil v listopadu 2013 celoškolní projektový den s přírodovědou tématikou letos pod názvem MŇAM neboli VÍME, CO JÍME?. Jeho cílem bylo zaměřit pozornost dětí na kvalitu potravin. Na jednotlivých stanovištích prověřovali nejen expiraci výrobků, sloţení oblíbených baget nebo výskyt tzv. éček v potravinách, ale sestavovali i vzorový jídelníček nebo se

15 pokoušeli rozeznat jen podle chuti jednotlivé mléčné výrobky. Při závěrečné konferenci pak prezentovali výstupy svého bádání a obecné závěry pro správné stravování. Nedílnou součástí této oblasti ţivota školy jsou i pravidelná školní kola Biologické olympiády pro ţáky II. stupně. Letos probíhala ve dvou kolech. Nejprve zodpovídali ţáci teoretické otázky a poznávali konkrétní přírodniny. Do finále však postoupili jen 3 z nich, kteří své dovednosti museli prokázat při praktických laboratorních pokusech. Všichni si novou formu pochvalovali, a proto bylo rozhodnuto v ní pokračovat i příští rok. Za důleţitou však povaţujeme pro naše ţáky i problematiku finanční gramotnosti. Věnujeme jí převáţnou část výuky Pracovních činností v 9. ročníku a rádi bychom v budoucnu vyuţili i projekt Rozumíme penězům, který díky grantům EU pilotují všechny české školy s výjimkou hlavního města Prahy. I v letošním roce navštívila ţáky pracovnice peněţního ústavu, aby jim představila jednotlivé nabízené produkty. 6. Š k o l y v p ř í r o d ě, v z d ě l á v a c í a p o z n á v a c í z á j e z d y, s p o r t o v n í k u r z y Vzhledem k tomu, ţe se v 1. a 6. třídě tvoří nový kolektiv, jedou obě třídy na tzv. Adaptační pobyt. Oba se konali v říjnu. 6. třída v počtu 11 ţáků proţila 3 dny plné aktivit ve Zlenicích u Čerčan. V dalším týdnu je vystřídalo 7 prvňáčků, kteří zde strávili 2 dny plné pohádkové atmosféry. V únoru se 25 ţáků ze třídy rozhodlo brázdit sjezdové tratě v Jánských Lázních na lyţích a někteří i na snowboardu. Jako jiţ tradičně byli ubytovaní v hotelu Siréna v dependanci JAS. V tomto roce lze hodnotit LVZ jako velmi zdařilý i kvůli tomu, ţe po většinu pobytu svítilo slunce. Začátkem května jelo 33 ţáků z třídy v doprovodu 2 pedagogických pracovníků na jednodenní zájezd do Terezína. Program byl velice obsáhlý a pro ţáky hodně emotivní. Předposlední červnový týden byl ve znamení ozdravných pobytů. 14 ţáků 1. a 2. třídy si se svými paní učitelkami uţívalo her a přírody v penzionu Jaro v Choceradech. Starší ţáci ze 3. a 4. třídy v počtu 20 se třemi vyučujícími poznávali Máchův kraj v Doksech u Máchova jezera. Ubytovaní byli v dobře vybaveném areálu Poslův mlýn. Všichni byli se sluţbami areálu spokojení a doporučují toto místo i k dalším akcím. Ţáci 5. třídy se po pěti letech loučili s třídní paní učitelkou, a proto si pobyt chtěli uţít samostatně. 12 ţáků se dvěma paní učitelkami vyrazilo jiţ podruhé na horskou chatu Hvězda do Jizerských hor. Ţáci 6. a 7. třídy v počtu 21 ţáků se třemi vyučujícími zamířili do Jiţních Čech. Krásné tři dny proţili ve středověku v Království Danar u Mladé Voţice. Programem, který završila úţasná středověká hostina, byli všichni nadšeni. Ţáci 8. třídy si svou kondičku ověřili při přechodu Krkonoš. Všech 14 ţáků se dvěma paní učitelkami hodnotili přechod, i přes extrémní vedra, jako zdařilý. 9. třída zvolila pro svůj pobyt dřevěné chatky v autocampu Skalice u Slap. Zde si 14 ţáků se dvěma pedagogy uţilo poslední společné chvíle před odchodem na střední školy. 7. M i m o š k o l n í a k t i v i t y I letos se podařilo získat dost zájemců pro Klub mladých diváků. Ţáci navštívili čtyři zajímavá představení na předních praţských scénách i v divadlech malých forem. Ohlas na všechny byl více neţ pozitivní, a tak věříme, ţe i v následujícím školním roce bude moci tento útvar pokračovat ve své bohulibé činnosti. Klub zájmové činnosti umoţňoval ţákům trávit smysluplně volný čas v následujících krouţcích: výtvarném, hudebním (výuka hry na zobcovou flétnu, klavír, kytaru), sportovních her, informatiky, šachů, novinářském, plaveckém a čtenářské dílně. Novinkou se stalo Bytové divadlo, jehoţ členové se scházeli přímo v bytě jeho vedoucí, tč. na mateřské dovolené, kde proběhlo i závěrečné červnové představení. Celkově se jednalo o 12 útvarů s nejpestřejší a nejbohatší nabídkou pro ţáky od 5. do 9. třídy. Největší zájem je tradičně u ţáků 5. třídy, kteří jiţ nemohou z kapacitních důvodů navštěvovat školní druţinu. Ta se totiţ stále drţí na výsluní zájmu. Důvodem je nejen individuální přístup k dětem a vpravdě rodinná atmosféra, ale i pestrá nabídka aktivit a moţnost svobodného výběru samotnými ţáky. Velmi oblíbené byly i pravidelné páteční výlety nebo pracovní dílny v budově školy

16 Pro nejmladší ţáky jsme v době od 7:55 do 8:15 opět otevřeli ranní útočiště jako sběrné místo pro ty, jejichţ rodiče je nemohou z pracovních důvodů přivést do školy aţ na výuku. Kromě zajišťování kvalitní a individualizované výuky pořádá naše škola jiţ několik let mnoho tradičních akcí - Exkurzní den, Turnaj v míčových hrách, Besedu s absolventy pro ţáky 9. ročníku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří pro předškoláky, Turnaj v síťové hře Trackmánie. Pokračovali jsme i v projektu Člověka v tísni s názvem Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Téma znělo: Ţivot v Československu za normalizace. Ţáky 8. i 9. třídy zaujalo hlavně poutavé vypravování paní Mgr. Elišky Raymanové, farářky Československé církve husitské, která přijela aţ z Nového Boru, aby jim přiblíţila, jak se ţilo lidem v naší zemi v 70. a 80. letech 20. století a s jakými obtíţemi se ona sama díky svému povolání potýkala. Své pevné místo má mezi školními akcemi i přespání ve škole pro ţáky ročníku, letos nazvané Filmové přespání. Při něm se děti nejdříve ve spřátelené knihovně v Záhřebské ulici dozvěděly trochu teorie z výroby filmu a pak se mohly na cokoli zeptat animátorky paní Tyllerové, spolutvůrkyně nejnovějšího filmu o Čtyřlístku. Po návratu do školy pak prošli účastníci konkurzem na jednotlivé posta ve filmovém štábu a po občerstvení v cateringu se vrhli do natáčení vlastního filmu. Vznikla tak téměř hororová verze pohádky Chaloupka z perníku, která měla svou premiéru následný den v kinu Oko. Kromě tohoto snímku děti shlédly několik krátkých filmů a hlavně se mohly seznámit i se zázemím kina včetně promítací kabiny. V závěru školního roku si ţáci třídy vyzkoušeli, jaké to je ţít se smyslovým nebo pohybovým handicapem. Díky výstavě Moje cesta, kterou připravila spol. Chodící lidé.cz na holešovickém výstavišti, zjistili, ţe nejhorší je asi ţít se ztrátou zraku. Zaujaly je také různé pomůcky pro sluchově a tělesně postiţené občany, vyzkoušeli si i pohyb na invalidním vozíku po sportovišti. Hlavním tématem pro ţáky 8. a 9. třídy bylo Rizikové chování ve všech jeho podobách, při čemţ jsme vyuţili velmi dobře připravené materiály od společnosti Podaná ruka. Teoretické poznatky dobře doplnil projekt pracoviště podpory zdraví HSHMP pod vedením MUDr. Němečkové nazvaný Hrou proti AIDS. Spolu se ţáky ze sousední školy procházeli děti jednotlivými stanovišti a instruovány přítomnými moderátory plnily úkoly zaměřené na prevenci HIV/AIDS, nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných nemocí. Hodnocen byl výkon celé skupiny především jejich postoje, spontaneita a aktivita. 8. S o u t ě ţ e vědomostní: Seminář TAKTIK (porovnávání matematických vědomostí ţáků českých a slovenských škol) kategorie 5-7 a 8-9 ocenění účastnickými diplomy, ţák 5. třídy V. Wolf získal 1. místo ve své kategorii, Pavol Ňachaj ze 6. třídy byl 39. Zlatá vidlička (gastronomická soutěţ pořádaná SŠHaG hotelu International) 7. místo Školní kolo Biologické olympiády pro ţáky ročníku výtvarné: Práce v rámci výstavy Sreet Art v Městské knihovně Školní výtvarná soutěţ ke Dni Evropy na téma Česká republika 8. ročník ekologické soutěţe Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo pořádán společností ADRA ţáci I. i II. stupně Výtvarná soutěţ Česko očima dětí účast ţáci I. stupně Výtvarné zpracování tématu Stáří očima dětí pro Diakonii SKP Praha účast ţáků II. stupně na podzimním jarmarku na Náměstí Míru 9. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e a z a p o j e n í š k o l y d o m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Kromě řady dotazníkových akcí spojených s vypracováváním studentských bakalářských a magisterských prací jsme se letos nezapojili do jiného vědeckého projektu

17 10. S p o l u p r á c e š k o l y s p a r t n e r y Mezi nejdůleţitější sociální partnery řadí škola především zákonné zástupce ţáků. Pro ně jsme kromě pravidelných třídních schůzek a konzultací připravili v lednu 2013 přednášku Policie ČR o bezpečném uţívání internetu, která se setkala se zájmem přítomných. Kromě toho bylo moţno v prosinci 2012 opět získat za symbolický příspěvek školní kalendář, který vydáváme kaţdým rokem. Významnou událostí při vtahování rodičů do děje ve škole bylo zimní a jarní Odpoledne pro rodiče ve školní druţině. Na ně připravily vychovatelky takový program, aby se ho mohli zúčastnit děti i jejich dospělí. V prosinci si tak rodiče vyrobili společně se svými dětmi výzdobu na vánoční stůl a v květnu se vydali kouzlit se svými dětmi do kouzelného světa Bradavic za Harry Potterem. Spolupráci se snaţíme rozvíjet ale i s okolním mateřskými školami. Přispívá k tomu i tradiční předvánoční akce Den pro předškoláky. Ta je spojená s moţností navštívit dopoledne výuku ve třídách I. stupně a odpoledne se zapojit do činností, které si pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravili děti ze školní druţiny. 11. D a l š í v z d ě l á v á n í r e a l i z o v a n é š k o l o u S ohledem na typ našeho zařízení (soukromá základní škola) neorganizujeme ţádné vzdělávání určené veřejnosti v rámci celoţivotního učení. 12. D a l š í a k t i v i t y, p r e z e n t a c e O prázdninách jsme jiţ tradičně pořádali vlastní dětský tábor, opět rozdělený na dva týdenní turnusy. První červencový týden si zájemci ze třídy vyzkoušeli svou fyzickou i psychickou odolnost na Hard core campu. Ten se konal na samotě u hradu Šelmberk nedaleko Mladé Voţice. Účastníci podstoupili kaţdý den několik zkoušek, z nichţ nejdůleţitější byl boj o imunitu. Její získání zaručovalo pro daný večer svému majiteli, ţe nemohl být ostatními vyloučen z boje o velkou cenu. Od dětí vyţadoval tento systém být nejen neustále připraven k plnění často nestandardních úkolů, ale i vyuţívat svých schopností dokonalé taktiky. Pro 25 dětí z třídy bylo následný týden zvoleno tradiční tábořiště Voděrady u Malé Skály v Českém ráji. Za téma celotáborové hry bylo zvoleno Pirátství, které děti velmi nadchlo svou bojovností a dobrodruţstvím. Posléze se však děti musely smířit s tím, ţe i piráti mají svá pravidla, jejichţ dodrţování je hlídáno a porušování přísně trestáno. Úkolem dětí bylo získat několik indicií a plánku k nalezení pirátského pokladu. Ten v závěru tábora objevili malí piráti ukrytý v nedalekých skalách, coţ pak náleţitě oslavili. Kromě jiţ tradiční účasti zkušených patronů, kteří měli na starost celý program CTH, jsme vyuţili pobytu šesti patnáctiletých účastníků, kteří se stali koordinátory jednotlivých pracovních skupin v expedici a dbali nejen o jejich činnost, ale i bezpečnost dětí (model pouţívaný před několika lety vychovávající příp. další táborové pracovníky). 13. V y u ţ i t í š k o l y v d o b ě š k o l n í c h p r á z d n i n V době školních prázdnin neorganizujeme aţ na jedinou výjimku (dětský letní tábor) pro ţáky ţádné další aktivity. Snaţíme se naopak motivovat rodiče, aby vyuţili školního volna ke společným aktivitám, které posilují soudrţnost rodiny a zlepšují komunikaci. Radost ze společného záţitku a společně vykonaného díla často pomáhá dětem vyrovnat se s velkou školní zátěţí vyţadující zvýšené úsilí a nabrat nové síly a odhodlání do dalších týdnů školního roku. V úvahu nepřipadá ani případný pronájem uţívaných prostor v době prázdnin, neboť vlastníkem objektu je Městská část Praha 2 a nájemní smlouva tuto skutečnost vylučuje

18 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 1. V ý s l e d k y i n s p e k č n í č i n n o s t i p r o v e d e n é Č Š I V březnu 2008 byla uskutečněna inspekce za účelem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Kontrolu prováděly inspektorky ČŠI Mgr. Marie Poesová, Mgr. Jana Frojdová a Mgr. Jarmila Neumannová. Přehled vývoje rozpočtu školy prověřoval Ing. Alexandr Stojanov a Anna Kuruczová. Závěr inspekční zprávy č.j. ČŠI 203/08-01 ze dne : Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení souladu ŠVP s RVP ZV a podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou nadprůměrné v těchto oblastech: - respektování zásad RVP ZV při zpracování ŠVP, - příkladně zpracovaný ŠVP, - úspěšná realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku, - nadprůměrné personální podmínky, - efektivní další vzdělávání pedagogických pracovníků. - velmi dobré materiální podmínky, - vysoce vypovídající hodnota vybrané dokumentace školy, - účinné naplňování minimálního preventivního programu, - pravidelná a soustavná spolupráce s rodiči, - funkční informační systém, - hodnotné vlastní hodnocení školy, - četné nabídky volitelných předmětů i zájmových útvarů, - promyšlená a efektivní podpora ţáků se SVP, - velmi dobrá výuka v oblastech Člověk a příroda, společenskovědní vzdělávání a realizace ŠVP v 1. a 6. ročníku. Pro ještě efektivnější chod školy je zapotřebí odstranit drobná rizika: - zkvalitnit výuku anglického jazyka, - dát do rovnováhy pozitivní a negativní výchovná opatření, - doplnit předepsané funkční studium oblasti řízení školy. Škola je hodnocena jako nadprůměrná. Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů je hodnocení školy nadprůměrné. V červnu 2000 provedl státní kontrolu dokumentace ŠD a ŠK školní inspektor Mgr. Bělecký. Závěr inspekční zprávy č.j / ze dne zní: ŠD a ŠK plní své poslání a vytvářejí dobré předpoklady pro naplňování volného času ţáků v souladu se zaměřením školy. Nedostatkem je absence části povinné dokumentace. Celková úroveň ŠD a ŠK je dobrá. 2. V ý s l e d k y j i n ý c h i n s p e k c í a k o n t r o l Projekt ovoce do škol (Ministerstvo zdravotnictví) bez pochybení Praţská zpráva sociálního zabezpečení (Romana Kalistová) opatření k nápravě nabyla uloţena

19 VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 viz. přiloţené tabulky Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2012/2013 Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školském zařízení ve školním roce 2012/2013 Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2012/

20 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zápis z jednání školské rady je přiloţen. Praze dne ředitelka školy

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 4 2 0 1 5

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 4 2 0 1 5 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více