1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze."

Transkript

1 Popis řešení projektu 1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. a) Postup při řešení projektu Řešitelé pracoviště se zaměřili na pět okruhů problémů. J. Kodera a Tran Van Quang se zabývali otázkami využití fuzzy metod v ekonomických úlohách optimální regulace. Martin Mandel se zabýval problematikou regulace bankovního sektoru, Jiří Málek se ve svých pracích zabýval vlivem stochastické volatility na cenu opcí. Jan Kodera a Tran Van Quang řešili navíc problém optimální transformace, což je metoda, která umožňuje stanovit tvar nelineární závislosti dat a tak přispět k formulaci nelineárních modelů. Problematika analýzy a komparace optimálních řešení dynamických modelů portfolia byla svěřena studentům doktorského studia (P. Jablonský, M. Branda). 1. Metody fuzzy regulace byly aplikovány na problém cílování inflace. Byl studován model centrální banky, jejíž monetární politika sledovala inflaci se záměrem dosáhnout předem dané cílové hodnoty. Problém byl matematicky formulován jako úloha optimálního řízení. Kvalitativní popis optimální trajektorie byl získán aplikací Pontrjaginova principu maxima. Po analýze řešení jsme přistoupili k numerickému řešení úlohy. Dále byly aplikovány metody fuzzy regulace a jejich účinnost byla srovnána s výsledky numerického řešení. Došli jsme k závěru, že přesnost řešení dosaženého fuzzy postupem je uspokojivá, navíc tento způsob není náročný s výpočetního hlediska. Výsledkem výzkumu byla prezentace a článek ve sborníku konference. Viz přiložená literatura a bod Dílčí zprávy, aktivita DC Problematika regulace bankovního sektoru se zaměřila na následující otázky: - shrnutí názorů na bankovní regulaci u hlavních teoretických směrů a škol - vymezení teoretických předpokladů existence ideálního bankovního systému - analýza problémů reálně existujícího bankovního systému, - klasifikace jednotlivých regulačních opatření a intervenčních zásahů - kritický rozbor navrhovaných regulačních opatření v bankovní sféře (např. pákový poměr, proticyklický kapitálový polštář, pravidla likvidity a bankovní daň). Při této analýze byl zformulován soubor systémových principů omezujících sekundární náklady regulace v bankovním sektoru. Jedná se o poměrně důležitý výsledek, který hraje svoji roli při formulaci problémů souvisejících s účinností monetární politiky centrální banky. Samozřejmě na povahu těchto principů je nutné brát ohled při formulaci matematických modelů. Výsledkem této aktivity byla publikace v impaktovaném časopise. Viz přiložená literatura bod Dílčí zprávy, aktivita DC Jiří Málek se ve svých pracích zabýval vlivem stochastické volatility na cenu opcí. Klasický Black-Scholesův model předpokládá konstantní volatilitu, zatímco v realitě je volatilita náhodná Vycházel z Hestonova modelu, který patří k nejznámějším z této oblasti. V publikacích jsou ukázány citlivosti na jednotlivé vstupní parametry a možnost modelování volatility smile pomocí tohoto modelu. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve sborníku konference Řízení a modelování finančních rizik, , Ostrava a Výpočtová ekonomie, ZČU Plzeň, viz přiložená literatura. 1

2 4. Jako související problém řešili Kodera J. Tran Van Quang problém stanovení tvaru nelinearit v makroekonomických modelech. Nejedná se přímo o metodu řešení dynamických úloh, ale problém rozhodně spadá do problému exaktní numerické formulace makroekonomických modelů. Tzv. metodu optimální transformace aplikovali na Kaleckého model cyklu, který je reprezentován diferenciální rovnicí se zpožděním. Výsledky viz přiložená literatura a bod DC5-11 Dílčí zprávy. 5. Byly studovány dynamické úlohy portfolia z hlediska užitkových funkcí a rizika. V tomto zaměření se angažovali M. Branda a P. Jablonský studenti doktorského studia (viz seznam studentů, kteří se podíleli na činnosti Centra v bodě Dílčí zprávy). M. Branda studoval využití Monte Carlo metod a stochastického programování při řešení úloh o portfoliu. P. Jablonský se zabýval řízením rizika portfolia s využitím poznatků teorie kopul. b) Publikace: Kodera,J.-Tran Van Quang Application of Fuzzy Control on Inflation Targeting (A Simple Model) In "Mathematical Methods In Economics 2010", 28th International Conference, September University of South Bohemia, Faculty of Economics, České Budějovice, pp Mandel, M.Tomšík,V Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie. Politická ekonomie, Vol. 59, 2011, No. 1. úspěšně prošlo recenzním řízením Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní finance. (4. aktualizované a doplněné vyd.) Management Press, Praha s. ISBN Kodera J. Tran Van Quang 2010 The Analysis of Capital Stock Dynamics by the Optimal Transformation, Conference Programme, EURO 24 Lisbon, July 11-14, th European Conference on Operational Research, p. 301 (přednesený referát) Málek, J. : Nové směry v oceňování derivátů: Opce se stochastickou volatilitou Recenzovaný sborník konference, Řízení a modelování finančních rizik, , Ostrava Málek, J.-Radová J.: Citlivostní analýza v Hestonově modelu. Recenzovaný sborník, Risk Management 2010 (Málek J. ed.) Málek, J. : Oceňování opcí se stochastickou volatilitou, (bude publikováno v sborníku semináře Výpočtová ekonomie) M. Branda (2010). Solving real-life portfolio problem using stochastic programming and Monte-Carlo techniques. Proceedings of Mathematical Methods in Economics 2010 (M. Houda, J. Friebelová ed.), University of South Bohemia, České Budějovice. pp P. Jablonský: Portfolio credit risk under t-copula dependency structures The 11th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Fin. and Acc, May 2010, Praha pp.5-15 c) Program pro rok 2011 Možnosti užití fuzzy regulátorů v makroekonomických nelineárních dynamických optimalizačních modelech. Dynamická analýza devizové pozice centrální banky. 2

3 2. Pracoviště Západočeské univerzity v Plzni. a) Postup při řešení projektu Řešitelé pracoviště ZČU v Plzni se zaměřili na dva okruhy problémů v rámci aktivity DC5-21 a oba byly splněny. První okruh byl zaměřen na numericky intenzivní modely analýzy finančních časových řad pomocí vizuální rekurentní analýzy (VRA) a empirické modální dekompozice (EMD) podrobněji viz. LC06075/09/2010. Druhý okruh byl věnován tvorbě vybraných modelů výpočtové ekonomie s aplikacemi na mikro-/makro-ekonomické problémy podrobněji viz. LC06075/10/2010. V rámci plánu činnosti pracoviště byl uspořádán již 5. Seminář Výpočtová ekonomie, takže i tento bod byl splněn. Numericky intenzivní modely analýzy finančních časových řad pomocí VRA a EMD (Lukáš) 1) Byly zpracovány algoritmy vizuální rekurentní analýzy (VRA) pro zobrazení dat finančních časových řad do 2-D obrazů s možností numerického kódování. V rámci VRA je finanční řada chápána jako diskrétní realizace stochastického procesu. Vypracované algoritmy VRA využívají oproti běžným variantám adaptivní míry pro konverzi hodnot časové řady do obrazu pro podrobnější lokální analýzu časové řady. Hlavní myšlenkou těchto měr je využití konstrukce grafické informace po jednotlivých složkách. Zároveň je umožněna variabilní extrakce nebo lokální zprůměrňování hodnot TS k převodu na 2-D obraz. Pro generování testovacích TS máme zpracované třídy diskrétních nelineárních dynamických modelů abstraktního směnného kurzu v OOP Java. Zabudované možnosti kódování obrazu umožňují bezpečnou komunikaci výsledků VRA na webu. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci na prestižní mezinárodní konferenci [2.1], [2.2]. 2) Empirická modální dekompozice (EMD) představuje novou metodu pro analýzu finančních časových řad, která byla původně rozpracována pro analýzu elektrických signálů. Pomocí metody EMD byly analyzovány jak simulované časové řady tak reálné EUR-USD a EUR-CZK řady stažené pomocí sw Mathematica pro období / Byly vytvořeny vlastní algoritmy konstrukce inherentních modálních funkcí. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci [2.3], [2.11]. 3) Numericky efektivní diskrétní aproximace pro řešení SDE byly aplikovány na nejčastěji v praxi užívané modely úrokových měr (Vasicek, CIR), programy sestaveny v sw Matlab. Výsledek byl publikován v článku [2.4]. 4) Některé vhodné algoritmy oceňování opcí a jejich numerické realizace byly vytvořeny v sw Mathematica. Výsledky byly publikovány ve dvou prezentacích, z nichž první byla přednesena na velmi významné mezinárodní konferenci [2.5], [2.14]. Vybrané modelů výpočtové ekonomie s aplikacemi na mikro-/makro-ekonomické problémy (Lukáš, Beck, Martinčík, Potměšil) V rámci modelů výpočtové ekonomie zaměřených na mikroekonomické problémy byly zpracovány dva okruhy úloh, s makroekonomickým zaměřením jeden, když k němu byla připojena i práce zaměřená na zpřehlednění free/open statistického sw. 1) Byla provedena spektrální analýza nekonzistentních intervalových matic párového porovnání v rámci AHP, která jak známo představuje hlavní krok algoritmu generování preferenčních relací při vícekritériálním hodnocení variant. Numerická realizace byla vytvořena v sw Mathematica. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci [2.6], [2.12]. 3

4 2) Dalším výsledkem je případová studie použití entropie k analýze operační složitosti dodavatelskoodběratelských vztahů u vybraného MSP. Důležitost této míry se projevuje především na podnikové úrovni, neboť umožňuje objektivně posuzovat časové i objemové poruchy v uvažovaných vztazích a to jednotně z informačního hlediska. Provedená případová studie na vybraném MSP dokumentuje jak obecný postup, tak i tvorbu příslušné problémově orientované databáze. K dispozici jsou vytvořené třídy v OOP Java pro extrakci dat, grafické kontroly a numerické výpočty. Výsledky byly publikovány ve dvou článcích [2.7], [2.8]. 3) Zpracovaný dynamický makroekonomický model je založen na cenovém vyrovnávacím mechanizmu vyvinutým D.Humem a je orientován na analýzu cenového a důchodového vyrovnávacího mechanizmu platební bilance. Výsledek byl publikován v článku [2.9]. Další důležitou prací, která byla nastartována v r a jistě bude intenzivně pokračovat i v r.2011, bylo teoretické zpracování a numerické realizace v PHP originální simulační hry, která spadá do experimentální ekonomie. Zpracovaným je zatímramseyův model s endogenní nabídkou práce. Získané výsledky byly zatím publikovány v příspěvku [2.13]. Byla provedena též práce, která zpřehlednila možnosti, dostupnost a vhodnost free/open statistického sw. Výsledek byl publikován v článku [2.10]. Uspořádání 5. Semináře Výpočtová ekonomie (datum konání: , organizátor: pracoviště na ZČU v Plzni, místo konání: ÚTIA AV ČR v.v.i., zased.místnost 3, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8) b) Publikace: [2.1] Lukáš,L., Visual recurrence analysis of simulated FX rate under CB influence strategies with encryption scheme for color images. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.2] Lukáš L.: Some Generalizations of VRA for Financial Time Series Analysis. 16th Int.Conf. on Computing in Economics and Finance, City Univ., London, GB, /18, Poster session 3, Paper 561, ref. [2.3] Lukáš L.: Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part II, Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.4] Lukáš,L. Motyčková,A., Some aspects of numerical solution of SDE with financial applications - simulations of interest rates using Vasicek and CIR models. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.5] Lukáš L.: Educational experience - first steps in Mathematica with option pricing background Wolfram Technology Conference 2010, Oct.13-15, Champaign, Illinois, USA, ref. wolfram.com/events/techconf2010/speakers_p2.html (LadislavLukas.zip - Presentation) [2.6] Beck,J. Lukáš,L., Analytic hierarchy process and weight generation for inconsistent interval comparison matrices by eigenvalue method. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part I, Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.7] Hofman,J. Lukáš,L., Application of entropy for supplier-customer system complexity analysis - case studies. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part I, 4

5 Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.8] Lukáš,L., Hofman,J., Použití entropie pro měření operační složitosti dodavatelskoodběratelských vztahů. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.9] Martinčík,D., Cenový a důchodový vyrovnávací mechanismus platební bilance - podobnost v dynamice a jejich integrování do jednoho obecného modelu. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.10] Potměšil,J., Free a open statistický software. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN Příspěvky přednesené na 5. Semináři Výpočtová ekonomie, : [2.11] Lukáš, L.: Financial Time Series Analysis by Empirical Mode Decomposition Algorithmic Aspects, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.12] Lukáš, L.: Spectral Analysis of Inconsistent Interval Comparison Matrices in AHP, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.13] Martinčík, D., Pešík, J.: Experimentální ekonomie: Ramseyův model s endogenní nabídkou práce numerické výsledky experimentu velkého rozsahu, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.14] Lukáš, L., Hofman, J.: Klasické modely optimalizace portfolia akcií numerické aspekty, použití funkcionálního programování, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) c) Program pro rok 2011 Webový makroekonomický simulační sw pro dynamické modelování experimentálních ekonomických systémů. Vybrané algoritmy výpočtové ekonomie zaměřené na analýzu finančních časových řad. 5

6 3. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR,v.v.i.: a) Postup při řešení projektu Modely s heterogenními agenty (Baruník, Vácha) Výzkum konstrukce tzv. "Chytrých agentů" (v originále "skilled traders") pokračuje i ve druhém roce řešení projektu. Model byl rozšířen o možnost simulovat trh, kde se plynule zvyšuje podíl chytrých agentů, až po limitní připad, kdy se na trhu nacházejí pouze chytří agenti. Dále byl model obohacen o dvě nové kategorie chytrých agentů. Díky tomuto rozšíření jsme vytvořili komplexnější obraz dynamiky simulovaného finančního trhu. Výsledky simulací byly prezentovány na mezinárodní konferenci Econophysics Colloquium 2010, Taipei, Taiwan a zaslány do recenzního řízení do časopisu International Review of Financial Analysis (Springer). Aplikace metod spektrální analýzy k vytvoření energe ckého obrazu struktury kapitálového trhu (Vácha, Baruník) Za použití spektrální analýzy byla navržena nová neparametrická metoda pro odhadování korelací finančních trhů proměnných v čase. Pomocí této metody, která využívá vlnkové koherence (wavelet coherence), byl proveden rozsáhlý empirický výzkum světových finančních trhů. Analýza byla provedena na denních i vysokofrekvenčních (1hod, 15min, 10min, 5min a 1min) datech. Vlnková koherence byla srovnána s přístupem dynamických korelací Roberta Engla (2002). Výsledky z finančních trhů byli zaslány do recenzního řízení v IES WP, a předneseny a publikovány v Mathematical Methods in Economics 2010 proceedings. Výsledky z komoditních trhů byly zaslány ve formě článku do IF journálu Energy Economics, který má status "revise and resubmit". Bifurkace, katastrofy a nelineární modely na kapitalových trzích (Vošvrda, Baruník) Na základě výsledků z předchozích let byl navržen dynamický model katastrof zobecňující předchozí model, který dovoluje modelování volatility v čase. S prof. D.Veredasem z Bruselu a jeho doktorandem Y.Dominicym byl letos navržen nový odhad pro tento zobecněný model, jelikož standardní odhady, jako Maximum Likelihood Estimation, anebo General Methods of Moments nemůžou být pro tuto úlohu použity. Byla navržena metoda odhadu pomocí simulovaných kvantilů. Metodu navrhl pro obecné procesy D.Veredas s Y.Dominicym v jejich vycházejícím článku v Journal of Econometrics (2011). Analýza interakcí rovnovážné a nerovnovážné makroekonomie ve spojení s kapitalovými trhy a monetárním sektorem (Baxa, Horváth, Vašíček) V roce 2010 jsem se zaměřil na dvě oblasti: (i) měnová politika v podmínkách finanční nestability (ii) efekty fiskální politiky. Do první oblasti patří dokončení článku Time-Varying Monetary Policy Rules and Financial Stress (spoluautoři: Roman Horváth a Bořek Vašíček). V článku jsme odhadovali stochastické koeficienty tzv. Taylorova pravidla, rozšířeného o proměnné finanční nestability. Ukázali jsme, že reakce centrálních bank na fin. nestabilitu je signifikantní jen v obdobích výrazného napětí a nestability, obvykle je 6

7 záporná (nesnaží-li se centrální banka udržet fixní kurz měny) a pokles úrokových měr explicitně v reakci na vývoj na finančních trzích byla během krize 2008/2009 nejvyšší a zároveň synchonizovaná mezi jednotlivými zeměmi. Článek byl odeslán do European Economic Review a jeho pozměněná verze byla přijata k publikaci v Eijffinger and Masciandaro (eds.): Handbook of Central Banking, Financial Regulation and Supervision, Edward Elgar Publishing (pod názvem How Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?). Tento článek navazoval na předchozí. Druhou oblastí byla analýza efektů fiskální politiky. Společně s Antoniem Afonsem a Michalem Slavíkem jsme napsali článek Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis, který je jednou z prvních aplikací nelineárního modelu s více režimy v oblasti empirické analýzy fiskální politiky. V článku používáme nelineární impulse response funkce podle Koop-Pesaran-Potter, Journal of Econometrics, 1996, které umožňují modelovat změnu režimů v důsledku šoku do kterékoliv proměnné. Naším hlavním závěrem je, že fiskální politika má rychlejší, i když ne nutně vyšší, efekty na HDP v obdobích finanční nestability, které jsou velmi korelovány s recesemi. Zároveň platí, že výsledky vykazují poměrně značnou heterogenitu mezi zeměmi. Tento článek je nyní odeslaný po revizích do řady ECB working paper series a připravován pro odeslání do Journal of European Economic Association. Očekávám jeho odeslání v prvním čtvrtletí Na fiskální politiku je zaměřený třetí článek s názvem What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic? V článku jsem pomocí jednoduchého empirického modelu ukázal, že chování české ekonomiky je velmi podobné charakteristikám vyspělých zemí, tzn. vládní výdaje mají pozitivní a signifikantní dopad na HDP, zatímco reakce na změny ve zdanění jsou mírně záporné, ale nesignifikantní. b) Publikace [3.1] Barunik J., Vacha L.: Monte Carlo-based tail exponent estimator, Physica A (2010), 389 (21), pp [3.2] Barunik J., Sotak B.: Vplyv roznych foriem vlastnictva na efektivitu Ceskych a Slovenskych bank: Pristup analyzy stochastickych hranic, Politicka Ekonomie (2010) 2, pp [3.3] Barunik J., Kristoufek L.: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions, Physica A (2010) 389 (18), pp [3.4] Barunik J., Kristoufek L.: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions, Physica A (2010) 389 (18), pp [3.5] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, AUCO Czech Economic Review (2010) 4(3) pp [3.6] Barunik J., Vacha L., Kristoufek L.: Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data, Mathematical Methods in Economics Proceedings (2010), 28, pp [3.7] Barunik, J., Vacha, L.: Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator, IES Working Paper 6/

8 Charles University. [3.8] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, IES Working Paper 4/2010, Charles University [3.9] Barunik J.: L.E. Calvet & A.J. Fisher (2008): Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing, AUCO Czech Economic Review 3 4 (3), pp [3.10] Barunik J., Vacha L.: Comovement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis, Energy Economics (2010) [3.11] Barunik J., Barunikova M.: Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool, Neural Network World (2010) [3.12] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: How do skilled traders change the structure of the market, International Review of Financial Analysis (2010) [3.13] Baxa, J.: What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic? Mathematical Methods in Economics 2010, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, p [3.14] Baxa, J., Horváth, R., Vašíček, B.: Time-Varying Monetary Policy Rules and Financial Stress, European Economic Review, zasláno do redakce [3.15] Baxa, J., Horváth, R., Vašíček, B.: Sylvester Eijffinger and Donato Masciandaro (eds.): Handbook of Central Banking, Financial Regulation and Supervision Název kapitoly:how Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?, Edward Elgar Publishing (2010) [3.16] Afonso, A., Baxa, J., Slavík, M.: Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis, ECB working paper (2010) c) Program pro rok Další výzkum bude zaměřen na simulování finančních trhů s velkým počtem heterogenních agentů ( >1000), což dále přiblíží náš syntetický model reálnému trhu. 2. Další výzkum v oblasti vlnkové teorie realizované variance a kovariance. 3. Pokračování výzkumu v empirickém modelu chování české ekonomiky. 8

9 4. Pracoviště Fakulty sociálních věd University Karlovy: Kolektiv řešitelů (pracoviště FSV UK): v roce 2010 působil ve složení: Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., PHDr. Michal Bauer,PhD, PHDr. Michal Hlaváček, PhD, PHDr. Julie Chytilová,PhD, PHDr. Petr Jakubík, PhD, prof. Ing. Karel Janda, CSc, PHDr. Radka Štiková, PhD, PHDr. Petr Švarc, PHDr. Natálie Švarcová, PhD, prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Paralelně se svými aktivitami v týmu prof. Vošvrdy působil zde i účastník doktorandského studia FSV UK PHDr. Josef Baruník. Tři řešitelky byly na mateřské dovolené, dva řešitelé na dlouhodobém studijním pobytu v zahraničí. Výzkumné aktivity členů kolektivu řešitelů na pracovišti FSV UK v roce 2009: a) Jiří a Michal Hlaváčkovi završili budování své originální modelové koncepce, zobecňující standardní mikroekonomické paradigma. V roce 2010 se soustředili na problematiku positivních externalit a altruistických a dotačních aktivit. Začátkem roku vyšla v nakladatelství Karolinum rozsáhlá monografie HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Zobecněná mikroekonomie. 1 vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN b) V rámci aktivity DC-43 (výzkum v oblasti modelování kreditního rizika a stresové testování bankovního sektoru), kde působili K. Janda, M.Hlaváček, P.Jakubík a J.Baruník, byl zkoumán vliv formy vlastnictví banky na nákladovou efektivitu. Tu ovlivňuje i situace na trhu nemovitostí, která byla v roce 2010 novým nosným tématem výzkumu. Pokračoval výzkum v oblasti mikrofinančních kontraktů a úvěrových garancí a podpor. Nejvýznamnějším výsledkem byl příspěvek K. Jandy k teorii mikrofinancí zaměřený na ekonometrickou analýzu zdrojové stránky mikrofinančních institucí, publikovaný ve významném časopise s vysokým impaktfaktorem. c) Michal Bauer a Julie Chytilová pokračovali v roce 2010 ve výzkumu role preferencí v ekonomickém rozvoji v rozvojových zemích. dopracovali článek o roli časově nekonzistentních preferencí a omezené sebekontroly jakožto možného vysvětlení popularity mikroúvěrů v Indii na základě komentářů z časopisu American Economic Review (společný projekt s J. Morduchem z New York University), článek vyjde v roce 2011 analyzovali vliv početnosti rodiny na míru preference likvidity a sklon k úsporám v Indii, realizovali sběr experimentálních dat o vlivu války na sociální preference a normy v Gruzii (s J. Chytilovou a A. Cassar z University of San Francisco) a na základě empirických dat analyzovali efekt informací a transakčních nákladů na diskriminaci minorit na českém trhu nájemního bydlení (s V. Bartošem a L. Švejdovou z UK), pokračovali v analýze dat sebraných v Ugandě v letech , kde se soustředili na vliv vzdělání na preference týkající se financí 9

10 d) J.Á. Víšek se v rámci svého metodologického výzkumu v oblasti robustních odhadů v roce 2010 soustředil na roblematiku heteroscedasticity maticových estimátorů. Vydal tři publikace včetně dvou článků v zahraničních impaktovaných časopisech. Celkem členové výzkumného týmu z FSV UK vydali v roce 2010 celkem 23 publikací, z toho 1 monografii, 4 kapitoly v monografiích a 11 článků v časopisech s impaktfaktorem. Publikace (pracoviště FSV UK): Monografie a kapitoly v monografiích 1. BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - KRIŠTOUFEK, Ladislav. Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence : evidence from high-frequency data. In Mathematical Methods in Economics vyd. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2010, s ISBN HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Zobecněná mikroekonomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN JANDA, Karel - MIKOLASEK, Jakub - NETUKA, Martin. "The Role of Consumption Taxes in the Financial and Other Influences of Current Crisis Microeconomic and Econometric Approach to Estimation of Demand Changes." (In Czech.) In Kveta Kubatova et al., Uloha verejnych nanci pri reseni problemu a dopadu soucasne krize, Wolters Kluwer, forthcoming. 4. JANDA, Karel. "The Roles of Commercial Credit and Direct Subsidies in Czech Agriculture During Early Transition." In Magda Pecena, et al., Credit Risk and Financial Crises, Karolinum, Prague, Czech Republic, 2010, pp Impaktované časopisy 5. BARUNIK, J. SOTAK, B. (2010): Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc, Politická Ekonomie 2010, pp BAUER, M. - CHYTILOVA, J. - MORDUCH, J. Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India.American Economic Review, 2nd R&R (forthcoming). 7. BAUER, M. - CHYTILOVA, J. The Impact of Education on Subjective Discount Rate in Ugandan Villages. Economic Development and Cultural Change 58: BAUER, M. - CHYTILOVA, J. - MORDUCH, J. Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India. IZA Discussion Paper n HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Generalized Coase Theorem.Prague Economic Papers 2011 (forthcoming) 10. HLAVÁČEK, Michal - KOMÁREK, Luboš. Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 3, s ISSN JANDA, Karel - SVAROVSKA, Barbora. "Investing into Microfinance." Journal of Business Economics and Management 2010, 3(11), pp JANDA, Karel - MIKOLASEK, Jakub - NETUKA, Martin. "Complete Almost Ideal Demand System Approach to Czech Alcohol Demand." Agricultural Economics 2010, 9(56), pp

11 13. JANDA, Karel - MICHALIKOVA, Eva - POTACELOVA, Věra. Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v ČR. Politická ekonomie 2010, 3(58), pp VÍŠEK, J. Á. Heteroscedasticity resistant robust covariance matrix estimator. Bulletin of the Czech Econometric Society. 2010, roč. 17, č. 27, s ISSN X. 15. VÍŠEK, J. Á. Robust error-term-scale estimate. In Nonparametrics and robustness in modern statistical inference and time series analysis. 1. vyd. Beachwood : Institute of Mathematical Statistics, 2010, s isbn Ostatní recenzované časopisy 16. BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - VOŠVRDA, Miloslav. Tail behavior of the Central European stock markets during the financial crisis. Prague : UK FSV IES, s. IES Working Paper, 4/ BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - VOŠVRDA, Miloslav. Tail behavior of the Central European stock markets during the financial crisis. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review. 2010, roč. 4, č. 3, s ISSN BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš. Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator. Prague : UK FSV - IES, s. IES Working Paper, 6/ BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš. Monte Carlo-based tail exponent estimator. Physica A. 2010, roč. 389, č. 21, s ISSN HLAVÁČEK, Michal. Sú ceny nehnuteľností v Českej republike nadhodnotené?. Biatec. 2010, roč. 18, č. 6, s ISSN HLAVÁČEK, Michal. Vývojové trendy na trhu nemovitostí s ohledem na relevantní datové zdroje. Odhadce a oceňování majetku. 2010, roč. 15, č. 3/4, s ISSN VÁCHA, Lukáš - BARUNÍK, Jozef - VOŠVRDA, Miloslav. Smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model. ERCIM News. 2010, č. 81, s ISSN VÍŠEK, J. Á. Weak root-consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity. Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica. 2010, roč. 51, č. 2, s ISSN Program pro rok pracoviště FSV UK J. Hlaváček a M. Hlaváček vydají anglickou verzi své zobecnění mikroekonomie a předloží jeden článek k publikaci v impaktovaném časopise, M. Hlaváček se vedle toho bude věnovat metodologickému i aplikovanému výzkumu v oblasti cen nemovitostí v ČR, J.Á. Víšek bude pokračovat v metodologickém výzkumu v oblasti robustních ekonometrických odhadů, M. Bauer a J. Chytilová v rámci svého výzkumu v problematice rizik a dynamiky rozvojových ekonomik budou pokračovat ve svém výzkumu na základě svých dat, sebraných v Ugandě, Gruzii a Indii a na základě svých dat o evoluci sociálních preferencí u dětí v ČR, K. Janda zaměří v roce 2011 svůj výzkum na další rozvíjení dosavadních výsledků v oblasti mikrofinančních kontraktů a úvěrových garancí a podpor. Provede též analýzu fiskálních důsledků spotřeby alkoholu na veřejné finance v České republice. J. Baruník se bude v roce 2011 věnovat analýze finačních trhů a cen energetických komodit. 11

Popis řešení projektu v roce 2006

Popis řešení projektu v roce 2006 Popis řešení projektu v roce 2006 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické: a) Pracoviště se připojilo k organizaci semináře z dynamické ekonomie pořádaného na ÚTIA AV ČR. Semináře se pravidelně účastní nejen

Více

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010 Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování Research Centre Data Algorithms Decision Making M i l a n M a r e š, J i ř í I v á n e k a k o l. Výroční zpráva Výzkumného centra Data Algoritmy - Rozhodování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Mgr. Veronika Novotná OPTIMALIZACE AKCIOVÉHO PORTFOLIA V PODMÍNKÁCH BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA OPTIMIZATION OF SHARE PORTFOLIO IN CONDITIONS OF BCPP

Více

Banka dat a modelů. ekonomiky ČR

Banka dat a modelů. ekonomiky ČR Banka dat a modelů ekonomiky ČR Řešení projektu Banka dat a modelů ekonomiky ČR...1 Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. prorektor pro rozvoj a informační systém Webová prezentace projektu a její technické zabezpečení...6

Více

Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty

Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty Petr Jakubík IES Working Paper: 9/007 Institute of Economic

Více

NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ

NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ NASTAVENÍ MĚNOVĚ-POLITICKÝCH SAZEB VE VZTAHU K ÚVĚROVÉ A EKONOMICKÉ AKTIVITĚ Bohuslav Čížek Klíčová slova: měnová politika, cílování inflace, úvěry, ekonomická aktivita Key words: monetary policy, inflation

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

Meziregionální migrace obyvatelstva v České republice: Role likviditních omezení

Meziregionální migrace obyvatelstva v České republice: Role likviditních omezení Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Meziregionální migrace obyvatelstva v České republice: Role likviditních omezení Roman Horváth IES Working Paper:

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Karel Janda, VŠE v Praze; Eva Michalíková, FSV UK Praha; Věra Potácelová, VŠE v Praze* 1. Úvod Státní podpora exportu prováděná

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

T T. Think Together 2012. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Dopady měnové politiky na úvěry a produkci v souvislosti

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 3 2013 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice 24 Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

MODELOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH NEFINANČNÍM PODNIKŮM

MODELOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH NEFINANČNÍM PODNIKŮM MODELOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ 19 MODELOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ Miroslav Plašil, Štěpán Radkovský, Pavel Řežábek Cílem článku je charakterizovat vliv poptávkových a nabídkových faktorů na vývoj bankovních úvěrů

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÝCH VAZEB NA ČESKÉM TRHU ÚVĚRŮ

ANALÝZA DLOUHODOBÝCH VAZEB NA ČESKÉM TRHU ÚVĚRŮ ANALÝZA DLOUHODOBÝCH VAZEB NA ČESKÉM TRHU ÚVĚRŮ FINANCE Daniel Stavárek, Pavla Vodová Cílem tohoto příspěvku je analyzovat, které determinanty z dlouhodobého hlediska ovlivňují objem poskytnutých úvěrů

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 Dokončeno 15. ledna 2012 Zdarma Editor Zpravodaje: Luboš Komárek Všechna čísla Zpravodaje ČSE jsou ukládána na adrese: http://www.cse.cz/ Příspěvky, náměty a

Více

MICROFINANCE REVOLUTION: RECENT CONTROVERSIES AND CHALLENGES

MICROFINANCE REVOLUTION: RECENT CONTROVERSIES AND CHALLENGES MPRA Munich Personal RePEc Archive MICROFINANCE REVOLUTION: RECENT CONTROVERSIES AND CHALLENGES Karel Janda and Pavel Zetek University of Economics, Prague, Charles University in Prague 4. March 2014 Online

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michal Hlaváček, ČNB a FSV Univerzity Karlovy v Praze; Luboš Komárek, ČNB, VŠE v Praze a VŠB-TU Ostrava* 1. Úvod V roce 2007 došlo k výrazné akceleraci růstu

Více

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 5 ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÍ RADA 12 VYŠŠÍ MANAGEMENT ČNB 12 ÚSTŘEDÍ 12 POBOČKY 13 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více