1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze."

Transkript

1 Popis řešení projektu 1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. a) Postup při řešení projektu Řešitelé pracoviště se zaměřili na pět okruhů problémů. J. Kodera a Tran Van Quang se zabývali otázkami využití fuzzy metod v ekonomických úlohách optimální regulace. Martin Mandel se zabýval problematikou regulace bankovního sektoru, Jiří Málek se ve svých pracích zabýval vlivem stochastické volatility na cenu opcí. Jan Kodera a Tran Van Quang řešili navíc problém optimální transformace, což je metoda, která umožňuje stanovit tvar nelineární závislosti dat a tak přispět k formulaci nelineárních modelů. Problematika analýzy a komparace optimálních řešení dynamických modelů portfolia byla svěřena studentům doktorského studia (P. Jablonský, M. Branda). 1. Metody fuzzy regulace byly aplikovány na problém cílování inflace. Byl studován model centrální banky, jejíž monetární politika sledovala inflaci se záměrem dosáhnout předem dané cílové hodnoty. Problém byl matematicky formulován jako úloha optimálního řízení. Kvalitativní popis optimální trajektorie byl získán aplikací Pontrjaginova principu maxima. Po analýze řešení jsme přistoupili k numerickému řešení úlohy. Dále byly aplikovány metody fuzzy regulace a jejich účinnost byla srovnána s výsledky numerického řešení. Došli jsme k závěru, že přesnost řešení dosaženého fuzzy postupem je uspokojivá, navíc tento způsob není náročný s výpočetního hlediska. Výsledkem výzkumu byla prezentace a článek ve sborníku konference. Viz přiložená literatura a bod Dílčí zprávy, aktivita DC Problematika regulace bankovního sektoru se zaměřila na následující otázky: - shrnutí názorů na bankovní regulaci u hlavních teoretických směrů a škol - vymezení teoretických předpokladů existence ideálního bankovního systému - analýza problémů reálně existujícího bankovního systému, - klasifikace jednotlivých regulačních opatření a intervenčních zásahů - kritický rozbor navrhovaných regulačních opatření v bankovní sféře (např. pákový poměr, proticyklický kapitálový polštář, pravidla likvidity a bankovní daň). Při této analýze byl zformulován soubor systémových principů omezujících sekundární náklady regulace v bankovním sektoru. Jedná se o poměrně důležitý výsledek, který hraje svoji roli při formulaci problémů souvisejících s účinností monetární politiky centrální banky. Samozřejmě na povahu těchto principů je nutné brát ohled při formulaci matematických modelů. Výsledkem této aktivity byla publikace v impaktovaném časopise. Viz přiložená literatura bod Dílčí zprávy, aktivita DC Jiří Málek se ve svých pracích zabýval vlivem stochastické volatility na cenu opcí. Klasický Black-Scholesův model předpokládá konstantní volatilitu, zatímco v realitě je volatilita náhodná Vycházel z Hestonova modelu, který patří k nejznámějším z této oblasti. V publikacích jsou ukázány citlivosti na jednotlivé vstupní parametry a možnost modelování volatility smile pomocí tohoto modelu. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve sborníku konference Řízení a modelování finančních rizik, , Ostrava a Výpočtová ekonomie, ZČU Plzeň, viz přiložená literatura. 1

2 4. Jako související problém řešili Kodera J. Tran Van Quang problém stanovení tvaru nelinearit v makroekonomických modelech. Nejedná se přímo o metodu řešení dynamických úloh, ale problém rozhodně spadá do problému exaktní numerické formulace makroekonomických modelů. Tzv. metodu optimální transformace aplikovali na Kaleckého model cyklu, který je reprezentován diferenciální rovnicí se zpožděním. Výsledky viz přiložená literatura a bod DC5-11 Dílčí zprávy. 5. Byly studovány dynamické úlohy portfolia z hlediska užitkových funkcí a rizika. V tomto zaměření se angažovali M. Branda a P. Jablonský studenti doktorského studia (viz seznam studentů, kteří se podíleli na činnosti Centra v bodě Dílčí zprávy). M. Branda studoval využití Monte Carlo metod a stochastického programování při řešení úloh o portfoliu. P. Jablonský se zabýval řízením rizika portfolia s využitím poznatků teorie kopul. b) Publikace: Kodera,J.-Tran Van Quang Application of Fuzzy Control on Inflation Targeting (A Simple Model) In "Mathematical Methods In Economics 2010", 28th International Conference, September University of South Bohemia, Faculty of Economics, České Budějovice, pp Mandel, M.Tomšík,V Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie. Politická ekonomie, Vol. 59, 2011, No. 1. úspěšně prošlo recenzním řízením Durčáková, J., Mandel, M.: Mezinárodní finance. (4. aktualizované a doplněné vyd.) Management Press, Praha s. ISBN Kodera J. Tran Van Quang 2010 The Analysis of Capital Stock Dynamics by the Optimal Transformation, Conference Programme, EURO 24 Lisbon, July 11-14, th European Conference on Operational Research, p. 301 (přednesený referát) Málek, J. : Nové směry v oceňování derivátů: Opce se stochastickou volatilitou Recenzovaný sborník konference, Řízení a modelování finančních rizik, , Ostrava Málek, J.-Radová J.: Citlivostní analýza v Hestonově modelu. Recenzovaný sborník, Risk Management 2010 (Málek J. ed.) Málek, J. : Oceňování opcí se stochastickou volatilitou, (bude publikováno v sborníku semináře Výpočtová ekonomie) M. Branda (2010). Solving real-life portfolio problem using stochastic programming and Monte-Carlo techniques. Proceedings of Mathematical Methods in Economics 2010 (M. Houda, J. Friebelová ed.), University of South Bohemia, České Budějovice. pp P. Jablonský: Portfolio credit risk under t-copula dependency structures The 11th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Fin. and Acc, May 2010, Praha pp.5-15 c) Program pro rok 2011 Možnosti užití fuzzy regulátorů v makroekonomických nelineárních dynamických optimalizačních modelech. Dynamická analýza devizové pozice centrální banky. 2

3 2. Pracoviště Západočeské univerzity v Plzni. a) Postup při řešení projektu Řešitelé pracoviště ZČU v Plzni se zaměřili na dva okruhy problémů v rámci aktivity DC5-21 a oba byly splněny. První okruh byl zaměřen na numericky intenzivní modely analýzy finančních časových řad pomocí vizuální rekurentní analýzy (VRA) a empirické modální dekompozice (EMD) podrobněji viz. LC06075/09/2010. Druhý okruh byl věnován tvorbě vybraných modelů výpočtové ekonomie s aplikacemi na mikro-/makro-ekonomické problémy podrobněji viz. LC06075/10/2010. V rámci plánu činnosti pracoviště byl uspořádán již 5. Seminář Výpočtová ekonomie, takže i tento bod byl splněn. Numericky intenzivní modely analýzy finančních časových řad pomocí VRA a EMD (Lukáš) 1) Byly zpracovány algoritmy vizuální rekurentní analýzy (VRA) pro zobrazení dat finančních časových řad do 2-D obrazů s možností numerického kódování. V rámci VRA je finanční řada chápána jako diskrétní realizace stochastického procesu. Vypracované algoritmy VRA využívají oproti běžným variantám adaptivní míry pro konverzi hodnot časové řady do obrazu pro podrobnější lokální analýzu časové řady. Hlavní myšlenkou těchto měr je využití konstrukce grafické informace po jednotlivých složkách. Zároveň je umožněna variabilní extrakce nebo lokální zprůměrňování hodnot TS k převodu na 2-D obraz. Pro generování testovacích TS máme zpracované třídy diskrétních nelineárních dynamických modelů abstraktního směnného kurzu v OOP Java. Zabudované možnosti kódování obrazu umožňují bezpečnou komunikaci výsledků VRA na webu. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci na prestižní mezinárodní konferenci [2.1], [2.2]. 2) Empirická modální dekompozice (EMD) představuje novou metodu pro analýzu finančních časových řad, která byla původně rozpracována pro analýzu elektrických signálů. Pomocí metody EMD byly analyzovány jak simulované časové řady tak reálné EUR-USD a EUR-CZK řady stažené pomocí sw Mathematica pro období / Byly vytvořeny vlastní algoritmy konstrukce inherentních modálních funkcí. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci [2.3], [2.11]. 3) Numericky efektivní diskrétní aproximace pro řešení SDE byly aplikovány na nejčastěji v praxi užívané modely úrokových měr (Vasicek, CIR), programy sestaveny v sw Matlab. Výsledek byl publikován v článku [2.4]. 4) Některé vhodné algoritmy oceňování opcí a jejich numerické realizace byly vytvořeny v sw Mathematica. Výsledky byly publikovány ve dvou prezentacích, z nichž první byla přednesena na velmi významné mezinárodní konferenci [2.5], [2.14]. Vybrané modelů výpočtové ekonomie s aplikacemi na mikro-/makro-ekonomické problémy (Lukáš, Beck, Martinčík, Potměšil) V rámci modelů výpočtové ekonomie zaměřených na mikroekonomické problémy byly zpracovány dva okruhy úloh, s makroekonomickým zaměřením jeden, když k němu byla připojena i práce zaměřená na zpřehlednění free/open statistického sw. 1) Byla provedena spektrální analýza nekonzistentních intervalových matic párového porovnání v rámci AHP, která jak známo představuje hlavní krok algoritmu generování preferenčních relací při vícekritériálním hodnocení variant. Numerická realizace byla vytvořena v sw Mathematica. Výsledky byly publikovány v článku a prezentaci [2.6], [2.12]. 3

4 2) Dalším výsledkem je případová studie použití entropie k analýze operační složitosti dodavatelskoodběratelských vztahů u vybraného MSP. Důležitost této míry se projevuje především na podnikové úrovni, neboť umožňuje objektivně posuzovat časové i objemové poruchy v uvažovaných vztazích a to jednotně z informačního hlediska. Provedená případová studie na vybraném MSP dokumentuje jak obecný postup, tak i tvorbu příslušné problémově orientované databáze. K dispozici jsou vytvořené třídy v OOP Java pro extrakci dat, grafické kontroly a numerické výpočty. Výsledky byly publikovány ve dvou článcích [2.7], [2.8]. 3) Zpracovaný dynamický makroekonomický model je založen na cenovém vyrovnávacím mechanizmu vyvinutým D.Humem a je orientován na analýzu cenového a důchodového vyrovnávacího mechanizmu platební bilance. Výsledek byl publikován v článku [2.9]. Další důležitou prací, která byla nastartována v r a jistě bude intenzivně pokračovat i v r.2011, bylo teoretické zpracování a numerické realizace v PHP originální simulační hry, která spadá do experimentální ekonomie. Zpracovaným je zatímramseyův model s endogenní nabídkou práce. Získané výsledky byly zatím publikovány v příspěvku [2.13]. Byla provedena též práce, která zpřehlednila možnosti, dostupnost a vhodnost free/open statistického sw. Výsledek byl publikován v článku [2.10]. Uspořádání 5. Semináře Výpočtová ekonomie (datum konání: , organizátor: pracoviště na ZČU v Plzni, místo konání: ÚTIA AV ČR v.v.i., zased.místnost 3, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8) b) Publikace: [2.1] Lukáš,L., Visual recurrence analysis of simulated FX rate under CB influence strategies with encryption scheme for color images. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.2] Lukáš L.: Some Generalizations of VRA for Financial Time Series Analysis. 16th Int.Conf. on Computing in Economics and Finance, City Univ., London, GB, /18, Poster session 3, Paper 561, ref. [2.3] Lukáš L.: Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part II, Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.4] Lukáš,L. Motyčková,A., Some aspects of numerical solution of SDE with financial applications - simulations of interest rates using Vasicek and CIR models. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.5] Lukáš L.: Educational experience - first steps in Mathematica with option pricing background Wolfram Technology Conference 2010, Oct.13-15, Champaign, Illinois, USA, ref. wolfram.com/events/techconf2010/speakers_p2.html (LadislavLukas.zip - Presentation) [2.6] Beck,J. Lukáš,L., Analytic hierarchy process and weight generation for inconsistent interval comparison matrices by eigenvalue method. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part I, Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.7] Hofman,J. Lukáš,L., Application of entropy for supplier-customer system complexity analysis - case studies. Proceedings of the 28th Int.Conf. on Mathematical Methods in Economics 2010, Part I, 4

5 Publisher Univ. of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice, 2010, pp , ISBN [2.8] Lukáš,L., Hofman,J., Použití entropie pro měření operační složitosti dodavatelskoodběratelských vztahů. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.9] Martinčík,D., Cenový a důchodový vyrovnávací mechanismus platební bilance - podobnost v dynamice a jejich integrování do jednoho obecného modelu. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN [2.10] Potměšil,J., Free a open statistický software. Sborník 4. semináře Výpočtová ekonomie, Vyd. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, str , ISBN Příspěvky přednesené na 5. Semináři Výpočtová ekonomie, : [2.11] Lukáš, L.: Financial Time Series Analysis by Empirical Mode Decomposition Algorithmic Aspects, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.12] Lukáš, L.: Spectral Analysis of Inconsistent Interval Comparison Matrices in AHP, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.13] Martinčík, D., Pešík, J.: Experimentální ekonomie: Ramseyův model s endogenní nabídkou práce numerické výsledky experimentu velkého rozsahu, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) [2.14] Lukáš, L., Hofman, J.: Klasické modely optimalizace portfolia akcií numerické aspekty, použití funkcionálního programování, (v přípravě publikace příspěvku ve Sborníku 5. Sem.VE, Vyd. Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, vyjde v 2011) c) Program pro rok 2011 Webový makroekonomický simulační sw pro dynamické modelování experimentálních ekonomických systémů. Vybrané algoritmy výpočtové ekonomie zaměřené na analýzu finančních časových řad. 5

6 3. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR,v.v.i.: a) Postup při řešení projektu Modely s heterogenními agenty (Baruník, Vácha) Výzkum konstrukce tzv. "Chytrých agentů" (v originále "skilled traders") pokračuje i ve druhém roce řešení projektu. Model byl rozšířen o možnost simulovat trh, kde se plynule zvyšuje podíl chytrých agentů, až po limitní připad, kdy se na trhu nacházejí pouze chytří agenti. Dále byl model obohacen o dvě nové kategorie chytrých agentů. Díky tomuto rozšíření jsme vytvořili komplexnější obraz dynamiky simulovaného finančního trhu. Výsledky simulací byly prezentovány na mezinárodní konferenci Econophysics Colloquium 2010, Taipei, Taiwan a zaslány do recenzního řízení do časopisu International Review of Financial Analysis (Springer). Aplikace metod spektrální analýzy k vytvoření energe ckého obrazu struktury kapitálového trhu (Vácha, Baruník) Za použití spektrální analýzy byla navržena nová neparametrická metoda pro odhadování korelací finančních trhů proměnných v čase. Pomocí této metody, která využívá vlnkové koherence (wavelet coherence), byl proveden rozsáhlý empirický výzkum světových finančních trhů. Analýza byla provedena na denních i vysokofrekvenčních (1hod, 15min, 10min, 5min a 1min) datech. Vlnková koherence byla srovnána s přístupem dynamických korelací Roberta Engla (2002). Výsledky z finančních trhů byli zaslány do recenzního řízení v IES WP, a předneseny a publikovány v Mathematical Methods in Economics 2010 proceedings. Výsledky z komoditních trhů byly zaslány ve formě článku do IF journálu Energy Economics, který má status "revise and resubmit". Bifurkace, katastrofy a nelineární modely na kapitalových trzích (Vošvrda, Baruník) Na základě výsledků z předchozích let byl navržen dynamický model katastrof zobecňující předchozí model, který dovoluje modelování volatility v čase. S prof. D.Veredasem z Bruselu a jeho doktorandem Y.Dominicym byl letos navržen nový odhad pro tento zobecněný model, jelikož standardní odhady, jako Maximum Likelihood Estimation, anebo General Methods of Moments nemůžou být pro tuto úlohu použity. Byla navržena metoda odhadu pomocí simulovaných kvantilů. Metodu navrhl pro obecné procesy D.Veredas s Y.Dominicym v jejich vycházejícím článku v Journal of Econometrics (2011). Analýza interakcí rovnovážné a nerovnovážné makroekonomie ve spojení s kapitalovými trhy a monetárním sektorem (Baxa, Horváth, Vašíček) V roce 2010 jsem se zaměřil na dvě oblasti: (i) měnová politika v podmínkách finanční nestability (ii) efekty fiskální politiky. Do první oblasti patří dokončení článku Time-Varying Monetary Policy Rules and Financial Stress (spoluautoři: Roman Horváth a Bořek Vašíček). V článku jsme odhadovali stochastické koeficienty tzv. Taylorova pravidla, rozšířeného o proměnné finanční nestability. Ukázali jsme, že reakce centrálních bank na fin. nestabilitu je signifikantní jen v obdobích výrazného napětí a nestability, obvykle je 6

7 záporná (nesnaží-li se centrální banka udržet fixní kurz měny) a pokles úrokových měr explicitně v reakci na vývoj na finančních trzích byla během krize 2008/2009 nejvyšší a zároveň synchonizovaná mezi jednotlivými zeměmi. Článek byl odeslán do European Economic Review a jeho pozměněná verze byla přijata k publikaci v Eijffinger and Masciandaro (eds.): Handbook of Central Banking, Financial Regulation and Supervision, Edward Elgar Publishing (pod názvem How Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?). Tento článek navazoval na předchozí. Druhou oblastí byla analýza efektů fiskální politiky. Společně s Antoniem Afonsem a Michalem Slavíkem jsme napsali článek Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis, který je jednou z prvních aplikací nelineárního modelu s více režimy v oblasti empirické analýzy fiskální politiky. V článku používáme nelineární impulse response funkce podle Koop-Pesaran-Potter, Journal of Econometrics, 1996, které umožňují modelovat změnu režimů v důsledku šoku do kterékoliv proměnné. Naším hlavním závěrem je, že fiskální politika má rychlejší, i když ne nutně vyšší, efekty na HDP v obdobích finanční nestability, které jsou velmi korelovány s recesemi. Zároveň platí, že výsledky vykazují poměrně značnou heterogenitu mezi zeměmi. Tento článek je nyní odeslaný po revizích do řady ECB working paper series a připravován pro odeslání do Journal of European Economic Association. Očekávám jeho odeslání v prvním čtvrtletí Na fiskální politiku je zaměřený třetí článek s názvem What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic? V článku jsem pomocí jednoduchého empirického modelu ukázal, že chování české ekonomiky je velmi podobné charakteristikám vyspělých zemí, tzn. vládní výdaje mají pozitivní a signifikantní dopad na HDP, zatímco reakce na změny ve zdanění jsou mírně záporné, ale nesignifikantní. b) Publikace [3.1] Barunik J., Vacha L.: Monte Carlo-based tail exponent estimator, Physica A (2010), 389 (21), pp [3.2] Barunik J., Sotak B.: Vplyv roznych foriem vlastnictva na efektivitu Ceskych a Slovenskych bank: Pristup analyzy stochastickych hranic, Politicka Ekonomie (2010) 2, pp [3.3] Barunik J., Kristoufek L.: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions, Physica A (2010) 389 (18), pp [3.4] Barunik J., Kristoufek L.: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions, Physica A (2010) 389 (18), pp [3.5] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, AUCO Czech Economic Review (2010) 4(3) pp [3.6] Barunik J., Vacha L., Kristoufek L.: Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data, Mathematical Methods in Economics Proceedings (2010), 28, pp [3.7] Barunik, J., Vacha, L.: Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator, IES Working Paper 6/

8 Charles University. [3.8] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis, IES Working Paper 4/2010, Charles University [3.9] Barunik J.: L.E. Calvet & A.J. Fisher (2008): Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing, AUCO Czech Economic Review 3 4 (3), pp [3.10] Barunik J., Vacha L.: Comovement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis, Energy Economics (2010) [3.11] Barunik J., Barunikova M.: Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool, Neural Network World (2010) [3.12] Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: How do skilled traders change the structure of the market, International Review of Financial Analysis (2010) [3.13] Baxa, J.: What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic? Mathematical Methods in Economics 2010, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, p [3.14] Baxa, J., Horváth, R., Vašíček, B.: Time-Varying Monetary Policy Rules and Financial Stress, European Economic Review, zasláno do redakce [3.15] Baxa, J., Horváth, R., Vašíček, B.: Sylvester Eijffinger and Donato Masciandaro (eds.): Handbook of Central Banking, Financial Regulation and Supervision Název kapitoly:how Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?, Edward Elgar Publishing (2010) [3.16] Afonso, A., Baxa, J., Slavík, M.: Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis, ECB working paper (2010) c) Program pro rok Další výzkum bude zaměřen na simulování finančních trhů s velkým počtem heterogenních agentů ( >1000), což dále přiblíží náš syntetický model reálnému trhu. 2. Další výzkum v oblasti vlnkové teorie realizované variance a kovariance. 3. Pokračování výzkumu v empirickém modelu chování české ekonomiky. 8

9 4. Pracoviště Fakulty sociálních věd University Karlovy: Kolektiv řešitelů (pracoviště FSV UK): v roce 2010 působil ve složení: Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., PHDr. Michal Bauer,PhD, PHDr. Michal Hlaváček, PhD, PHDr. Julie Chytilová,PhD, PHDr. Petr Jakubík, PhD, prof. Ing. Karel Janda, CSc, PHDr. Radka Štiková, PhD, PHDr. Petr Švarc, PHDr. Natálie Švarcová, PhD, prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Paralelně se svými aktivitami v týmu prof. Vošvrdy působil zde i účastník doktorandského studia FSV UK PHDr. Josef Baruník. Tři řešitelky byly na mateřské dovolené, dva řešitelé na dlouhodobém studijním pobytu v zahraničí. Výzkumné aktivity členů kolektivu řešitelů na pracovišti FSV UK v roce 2009: a) Jiří a Michal Hlaváčkovi završili budování své originální modelové koncepce, zobecňující standardní mikroekonomické paradigma. V roce 2010 se soustředili na problematiku positivních externalit a altruistických a dotačních aktivit. Začátkem roku vyšla v nakladatelství Karolinum rozsáhlá monografie HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Zobecněná mikroekonomie. 1 vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN b) V rámci aktivity DC-43 (výzkum v oblasti modelování kreditního rizika a stresové testování bankovního sektoru), kde působili K. Janda, M.Hlaváček, P.Jakubík a J.Baruník, byl zkoumán vliv formy vlastnictví banky na nákladovou efektivitu. Tu ovlivňuje i situace na trhu nemovitostí, která byla v roce 2010 novým nosným tématem výzkumu. Pokračoval výzkum v oblasti mikrofinančních kontraktů a úvěrových garancí a podpor. Nejvýznamnějším výsledkem byl příspěvek K. Jandy k teorii mikrofinancí zaměřený na ekonometrickou analýzu zdrojové stránky mikrofinančních institucí, publikovaný ve významném časopise s vysokým impaktfaktorem. c) Michal Bauer a Julie Chytilová pokračovali v roce 2010 ve výzkumu role preferencí v ekonomickém rozvoji v rozvojových zemích. dopracovali článek o roli časově nekonzistentních preferencí a omezené sebekontroly jakožto možného vysvětlení popularity mikroúvěrů v Indii na základě komentářů z časopisu American Economic Review (společný projekt s J. Morduchem z New York University), článek vyjde v roce 2011 analyzovali vliv početnosti rodiny na míru preference likvidity a sklon k úsporám v Indii, realizovali sběr experimentálních dat o vlivu války na sociální preference a normy v Gruzii (s J. Chytilovou a A. Cassar z University of San Francisco) a na základě empirických dat analyzovali efekt informací a transakčních nákladů na diskriminaci minorit na českém trhu nájemního bydlení (s V. Bartošem a L. Švejdovou z UK), pokračovali v analýze dat sebraných v Ugandě v letech , kde se soustředili na vliv vzdělání na preference týkající se financí 9

10 d) J.Á. Víšek se v rámci svého metodologického výzkumu v oblasti robustních odhadů v roce 2010 soustředil na roblematiku heteroscedasticity maticových estimátorů. Vydal tři publikace včetně dvou článků v zahraničních impaktovaných časopisech. Celkem členové výzkumného týmu z FSV UK vydali v roce 2010 celkem 23 publikací, z toho 1 monografii, 4 kapitoly v monografiích a 11 článků v časopisech s impaktfaktorem. Publikace (pracoviště FSV UK): Monografie a kapitoly v monografiích 1. BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - KRIŠTOUFEK, Ladislav. Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence : evidence from high-frequency data. In Mathematical Methods in Economics vyd. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2010, s ISBN HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Zobecněná mikroekonomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN JANDA, Karel - MIKOLASEK, Jakub - NETUKA, Martin. "The Role of Consumption Taxes in the Financial and Other Influences of Current Crisis Microeconomic and Econometric Approach to Estimation of Demand Changes." (In Czech.) In Kveta Kubatova et al., Uloha verejnych nanci pri reseni problemu a dopadu soucasne krize, Wolters Kluwer, forthcoming. 4. JANDA, Karel. "The Roles of Commercial Credit and Direct Subsidies in Czech Agriculture During Early Transition." In Magda Pecena, et al., Credit Risk and Financial Crises, Karolinum, Prague, Czech Republic, 2010, pp Impaktované časopisy 5. BARUNIK, J. SOTAK, B. (2010): Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc, Politická Ekonomie 2010, pp BAUER, M. - CHYTILOVA, J. - MORDUCH, J. Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India.American Economic Review, 2nd R&R (forthcoming). 7. BAUER, M. - CHYTILOVA, J. The Impact of Education on Subjective Discount Rate in Ugandan Villages. Economic Development and Cultural Change 58: BAUER, M. - CHYTILOVA, J. - MORDUCH, J. Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India. IZA Discussion Paper n HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Generalized Coase Theorem.Prague Economic Papers 2011 (forthcoming) 10. HLAVÁČEK, Michal - KOMÁREK, Luboš. Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 3, s ISSN JANDA, Karel - SVAROVSKA, Barbora. "Investing into Microfinance." Journal of Business Economics and Management 2010, 3(11), pp JANDA, Karel - MIKOLASEK, Jakub - NETUKA, Martin. "Complete Almost Ideal Demand System Approach to Czech Alcohol Demand." Agricultural Economics 2010, 9(56), pp

11 13. JANDA, Karel - MICHALIKOVA, Eva - POTACELOVA, Věra. Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v ČR. Politická ekonomie 2010, 3(58), pp VÍŠEK, J. Á. Heteroscedasticity resistant robust covariance matrix estimator. Bulletin of the Czech Econometric Society. 2010, roč. 17, č. 27, s ISSN X. 15. VÍŠEK, J. Á. Robust error-term-scale estimate. In Nonparametrics and robustness in modern statistical inference and time series analysis. 1. vyd. Beachwood : Institute of Mathematical Statistics, 2010, s isbn Ostatní recenzované časopisy 16. BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - VOŠVRDA, Miloslav. Tail behavior of the Central European stock markets during the financial crisis. Prague : UK FSV IES, s. IES Working Paper, 4/ BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš - VOŠVRDA, Miloslav. Tail behavior of the Central European stock markets during the financial crisis. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review. 2010, roč. 4, č. 3, s ISSN BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš. Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator. Prague : UK FSV - IES, s. IES Working Paper, 6/ BARUNÍK, Jozef - VÁCHA, Lukáš. Monte Carlo-based tail exponent estimator. Physica A. 2010, roč. 389, č. 21, s ISSN HLAVÁČEK, Michal. Sú ceny nehnuteľností v Českej republike nadhodnotené?. Biatec. 2010, roč. 18, č. 6, s ISSN HLAVÁČEK, Michal. Vývojové trendy na trhu nemovitostí s ohledem na relevantní datové zdroje. Odhadce a oceňování majetku. 2010, roč. 15, č. 3/4, s ISSN VÁCHA, Lukáš - BARUNÍK, Jozef - VOŠVRDA, Miloslav. Smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model. ERCIM News. 2010, č. 81, s ISSN VÍŠEK, J. Á. Weak root-consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity. Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica. 2010, roč. 51, č. 2, s ISSN Program pro rok pracoviště FSV UK J. Hlaváček a M. Hlaváček vydají anglickou verzi své zobecnění mikroekonomie a předloží jeden článek k publikaci v impaktovaném časopise, M. Hlaváček se vedle toho bude věnovat metodologickému i aplikovanému výzkumu v oblasti cen nemovitostí v ČR, J.Á. Víšek bude pokračovat v metodologickém výzkumu v oblasti robustních ekonometrických odhadů, M. Bauer a J. Chytilová v rámci svého výzkumu v problematice rizik a dynamiky rozvojových ekonomik budou pokračovat ve svém výzkumu na základě svých dat, sebraných v Ugandě, Gruzii a Indii a na základě svých dat o evoluci sociálních preferencí u dětí v ČR, K. Janda zaměří v roce 2011 svůj výzkum na další rozvíjení dosavadních výsledků v oblasti mikrofinančních kontraktů a úvěrových garancí a podpor. Provede též analýzu fiskálních důsledků spotřeby alkoholu na veřejné finance v České republice. J. Baruník se bude v roce 2011 věnovat analýze finačních trhů a cen energetických komodit. 11

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Výsledky publikační činnosti pracovníků Centra za rok 2008 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické

Výsledky publikační činnosti pracovníků Centra za rok 2008 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické Výsledky publikační činnosti pracovníků Centra za rok 2008 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické Články v časopisech s impaktfaktorem (včetně postoupených) 1.1Kodera J., Tran Van Quang: Model of price

Více

Popis řešení projektu v roce 2006

Popis řešení projektu v roce 2006 Popis řešení projektu v roce 2006 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické: a) Pracoviště se připojilo k organizaci semináře z dynamické ekonomie pořádaného na ÚTIA AV ČR. Semináře se pravidelně účastní nejen

Více

Publikace v rámci Centra za rok 2006

Publikace v rámci Centra za rok 2006 Publikace v rámci Centra za rok 2006 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické: Publikace v impaktovaných časopisech [1.1] Jan Kodera J. Vošvrda M.(2006).Produkt, kapitál, a cenový pohyb v jednoduchém modelu

Více

Popis řešení projektu příloha LC06075PRP09. 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze

Popis řešení projektu příloha LC06075PRP09. 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze Popis řešení projektu příloha LC06075PRP09 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze Kolektiv řešitelů pracoviště: Jan Kodera, Tran Van Quang, Roman Binter, Martin Mandel, Jiří Málek, Vladimír Dobiáš.

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního PPTP Kód katedry FIN Název studijního Peněžní teorie a měnová

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

Publikace v rámci Centra za rok 2007

Publikace v rámci Centra za rok 2007 Publikace v rámci Centra za rok 2007 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické: Impaktované časopisy: [1.1] Brada, J. C., Mandel, M a Tomšík, V. (2008): Intertemporální přístup k platební bilanci: Vztah míry

Více

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

Zpráva o výzkumné činnosti Centra dynamické ekonomie a ekonometrie za rok 2008

Zpráva o výzkumné činnosti Centra dynamické ekonomie a ekonometrie za rok 2008 Zpráva o výzkumné činnosti Centra dynamické ekonomie a ekonometrie za rok 2008 Popis řešení projektu v roce 2008 a program na rok 2009 1. Pracoviště Vysoké školy ekonomické: Výzkumný tým pracoviště na

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Kurzový přizpůsobovací mechanismus

Kurzový přizpůsobovací mechanismus Kurzový přizpůsobovací mechanismus pohledem nové makroekonomie otevřené ekonomiky Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 15. dubna 2008 Osnova přednášky Analýza vnější ekonomické rovnováhy

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Fiskální dopady měnové politiky

Fiskální dopady měnové politiky Fiskální dopady měnové politiky Tomáš Wroblowský 1 Koordinace fiskálních a monetárních opatření je jedním z klíčových problémů hospodářské politiky. Cíle obou typů politik (výstup a zaměstnanost vs. stabilita

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

MONETÁRNÍ EKONOMIE 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

MONETÁRNÍ EKONOMIE 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Martin Mandel & Vladimír Tomšík MONETÁRNÍ EKONOMIE V MALÉ OTEVŘENÉ EKONOMICE 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 Tato publikace vychází s přispěním společnosti Czech Coal a.s. Copyright Martin

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

1 Úvod. 1 Tento příspěvek je částí analýzy (odborné statě) Maastrichtská konvergenční kritéria (Šimíková (2003)), jenž

1 Úvod. 1 Tento příspěvek je částí analýzy (odborné statě) Maastrichtská konvergenční kritéria (Šimíková (2003)), jenž Makroekonomická analýza maastrichtských konvergenčních kritérií; Případ cenové stability 1 Ing. Ivana Šimíková, Ph.D. Katedra financí a účetnictví TUL, Hospodářská fakulta Hálkova 6 461 17 Liberec E -

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru Barot Tomáš Elektrotechnika

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ Pojednání o disertační práci Doktorand: Ing. Zbyněk Raida Školitel: Prof. Ing. Dušan Černohorský, CSc. Brno, duben 2003

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd 1. Vektorový prostor R n 2. Podprostory 3. Lineární zobrazení 4. Matice 5. Soustavy lineárních rovnic

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou 1. Úvod Režim měnového kurzu je součástí monetární politiky každé země. Klasifikace režimů měnových kurzů a jejich výběr jednotlivými zeměmi dává

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015 zakázka č. 2121 Název projektu: Speciální typy matic a jejich souvislost s celočíselnými posloupnostmi Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel:

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Operační výzkum. Základní informace

Operační výzkum. Základní informace Operační výzkum Přednášející: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Cvičící: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Základní informace rozsah předmětu: 2/2, zakončeno: zkouškou, počet kreditů:

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vliv monetární politiky na národohospodářské agregáty Bc. Jana Komrsková Diplomová práce 2010 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli Registrační číslo: 120108 Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D. Typ: Software - R Rok vydání: 27. 11. 2015 Instituce:

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: ) 1. ÚVOD..

Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: ) 1. ÚVOD.. Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: 978-80- 87865-24-8) OBSAH 1. ÚVOD.. 1 2. OBECNĚ O RIZIKU. 3 2.1. Pojem rizika. 3 2.2.

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Seznam publikační činnosti

Seznam publikační činnosti Seznam publikační činnosti prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Knižní publikace (monografie) Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. Arlt,

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Úvodní informace k předmětu.

Úvodní informace k předmětu. Úvodní informace k předmětu. Teorie firmy Rozsah výuky a studia Počet hodin přednášek týdně 2 hodiny Počet hodin seminářů týdně 0 hodin Počet kreditů 3 kredity Celková časová náročnost 78 hodin Cíl předmětu

Více