Standardy bankovních aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy bankovních aktivit"

Transkript

1 ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 -

2 OBSAH Preambule 3 ást 1: Úvod 4 ást 2: Práva klient ve vztahu k bankám 5 ást 3: Práva bank ve vztahu ke klientm 9 ást 4: ešení vzájemných spor 10 ást 5: Formální náležitosti pihlášení se ke Standardu a jeho implementace 11 Seznam píloh

3 PREAMBULE Banky sdružené v eské bankovní asociaci považují péi o klienta a jeho spokojenost za jeden z dležitých pilí své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu dvry a spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústedním motivem aktivit, které banky iní. Dobrá banka je pedevším spolehlivá banka. Být takovou bankou znamená udržovat vi svým klientm vysoký standard, na který se mohou kdykoli spolehnout. Jasn daná pravidla pro navázání vztah mezi klientem a bankou, pro jejich udržování i pípadné ukonení, mohou sloužit jako konstrukce, na níž lze postavit pevné, jisté a oboustrann prospšné základy. Banky jsou si však dobe vdomy rozmanitosti spektra svých klient a rozdílnosti v povaze vztah k jednotlivými typm klient. Uvdomují si, že tato všeobecn uznávaná fakta nabývají na významu zejména v pípadech, kdy se vzájemný vztah mezi bankou a klientem nezdá být úpln vyrovnaný, v pípadech, kdy možnosti a znalosti jedné strany objektivn pesahují možnosti té druhé, tedy zejména v jejich vztazích s individuální klientelou. Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého klienta a okolnosti konkrétního obchodního pípadu je nutné vycházet z toho, že banka coby profesionál jedná s klienty, kteí mohou být v oblasti bankovnictví a finanních služeb laiky. Práv pi vdomí této nevyváženosti je teba nejen dodržovat pravidla, která jsou pro tuto oblast stanovena právními pedpisy, nýbrž o tchto pravidlech klienty vas informovat a dávat jim konkrétní nápl a smysl. Za tímto úelem jsou lenské banky, krom jiného, pipraveny odborn podporovat vzdlávání veejnosti v oblasti bankovního sektoru. Za úelem dosažení jednotného pístupu lenských bank ke specifickému postavení individuální klientely a nastavení uritého minimálního standardu pée o klienta tohoto typu, vydává eská bankovní asociace (dále jen "BA") tento Standard. 19/2005 (dále jen "Standard"), s tím, že je ponecháno na vli jednotlivých lenských bank, zda budou vi svým klientm uplatovat standard ješt vyšší. BA je pesvdena o tom, že Standard mže významným zpsobem pispt k tomu, že si klienti budou svých práv ve vztahu k bankám nejen vdomi, ale budou je také náležit využívat. BA tímto zárove vyzývá všechny své lenské banky k dodržování Standardu (formální náležitosti pihlášení se ke Standardu jsou popsány níže v ásti 5. Standardu) a jeho zapracování do svých vnitních pedpis. Zárove BA bankám doporuuje, aby o tomto svém kroku náležit informovaly své klienty a širokou veejnost. BA bude prbžn monitorovat uplatování Standardu. BA je pipravena Standard v pípad poteby a na základ vyhodnocení jeho úinnosti aktualizovat. První hodnocení úinnosti Standardu a jeho uplatování bude zahájeno v polovin roku 2006 a poté jej bude BA provádt nejmén jednou za dva roky

4 1. ÚVOD 1.1 Pro poteby Standardu je pojem klient používán k oznaení zákazníka banky, který je fyzickou osobou, jež do vztahu s bankou nevstupuje za úelem i v souvislosti s uskuteováním podnikatelských aktivit. 1.2 Na innost bank se obecn vztahuje celá ada právních pedpis Evropského spoleenství, z nichž nkteré jsou pouze doporuujícího charakteru, nkteré jsou závazné pímo a jiné prostednictvím eské legislativy. 1.3 Vzájemné vztahy bank a jejich klient a jejich práva a povinnosti jsou upraveny v eské legislativ, pedevším v zák.. 513/1990 Sb., obchodním zákoníku, v platném znní; zák.. 40/1964 Sb., obanském zákoníku, v platném znní; zák.. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znní; zák.. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znní; zák.. 61/1996 Sb., zákon o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a o zmn a doplnní souvisejících zákon, v platném znní; zák.. 229/2002 Sb., o finanním arbitrovi, v platném znní; zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní; a v dalších právních pedpisech. 1.4 Nkteré vztahy mezi bankou a klientem mohou spadat také pod ustanovení zákona zák.. 321/2001 Sb., o nkterých podmínkách sjednávání spotebitelského úvru a o zmn zákona. 91/1986 Sb., v platném znní a zákona 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, v platném znní, a jiné naopak pod ustanovení zák.. 96/1993 Sb., o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o zmn a doplnní zákona NR. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona NR. 35/1993 Sb. 1.5 Krom právn závazných norem, se však banky dobrovoln pihlašují i k dalším pravidlm, která jsou pijímána ve form kodex, doporuení i minimálních standard a která obecn slouží k zakotvení uritých etických zásad, k zajištní vtší transparentnosti a pehlednosti a k celkov lepší úrovni poskytovaných služeb v bankovním sektoru. 1.6 Banka, která se pihlásí ke Standardu, se zavazuje k následujícímu: Banka bude odpovídajícím zpsobem informovat klienta i potenciálního klienta o tom, že se pihlásila k dodržování Standardu a o tom, kde je možné se seznámit s jeho obsahem Je-li banka poskytovatelem úvr na bydlení, bude klienta i potenciálního klienta odpovídajícím zpsobem informovat také o tom, zda se pihlásila k dodržování Standardu BA. 18/ Zásady poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení a ke Kodexu o poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení, a o tom, kde je možné seznámit se s obsahem tchto dokument Banka bude ve svých informaních, propaganích a reklamních materiálech uvádt pravdivé, aktuální a srozumitelné údaje a vyvaruje se uvádní takových informací, které by mohly klienty uvést v omyl. Banka pi své propaganí a reklamní innosti bude zejména dodržovat ustanovení zák.. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znní a související Kodex pro reklamu vydaný Radou pro reklamu R

5 2. PRÁVA KLIENT VE VZTAHU K BANKÁM 2.1 Rady a informace Klient má právo požadovat od své banky nebo od banky, u níž si chce zídit úet i s níž chce vstoupit v jiný smluvní vztah, pimené informace a vysvtlení týkající se tohoto existujícího i uvažovaného smluvního vztahu a základní charakteristiky nabízených produkt Klient mže od své banky, pípadn od banky, s níž chce vstoupit ve smluvní vztah, žádat konzultaci, jak postupovat pi rozhodnutích týkajících se jeho existujícího i uvažovaného smluvního vztahu. Klient má zejména právo konzultovat s bankou, které produkty by pro nj byly vhodné, s ohledem na jejich cenu a vlastnosti, kterými se odlišují od jiných bankou nabízených produkt. Banka poskytne klientovi maximum informací o jednotlivých alternativních ešeních s poukazem na podstatné rozdíly, na které by se klient pi rozhodování ml soustedit, pedevším s ohledem na jejich cenovou nákladnost Informace, které banka klientovi poskytuje, mohou být obsaženy pímo ve smlouvách s klientem, mohou být souástí všeobecných obchodních podmínek i jiných obchodních podmínek, které banka u svých konkrétních produkt a služeb uplatuje, nebo mohou být klientovi poskytnuty samostatn Není-li stanovena konkrétní forma pedávání informací, a už zákonem, jiným právním pedpisem, tímto Standardem, dohodou s klientem i jiným zpsobem, mže banka poskytovat informace v písemné podob i ústn, pomocí telefonu, faxu, elektronické pošty, svých oficiálních internetových stránek, oznámení odeslaných klientovi na jeho adresu i vyvšených na pobokách banky nebo prostednictvím leták a brožur, které jsou klientovi k dispozici na pobokách banky Banka informuje klienta ješt ped uzavením smlouvy, že v souladu s platnými právními pedpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak mže uinit pi podpisu dané smlouvy i kdykoli bhem trvání smluvního vztahu s bankou Vybrané typy finanních produkt budou v rámci jejich nabídky a poskytování klientm popsány pehlednými infolisty, které budou obsahovat základní informace o podmínkách, cenách a rizicích píslušného produktu Banka poskytne klientovi informace o pojmenování a pehledných definicích základních operací, které nejsou pedmtem produktové diferenciace Obchodní podmínky Klient má právo získat všeobecné obchodní podmínky banky, i jiné obchodní podmínky, které banka u svých jednotlivých služeb a produkt uplatuje, nebo do nich nahlédnout na internetových stránkách banky. Klient mže po bance požadovat bližší vysvtlení všeobecných obchodních podmínek banky i jiných obchodních podmínek, které banka u svých jednotlivých služeb a produkt uplatuje. 1 V návaznosti na práci spolené Expertní skupiny BA a Ministerstva financí bude v prbhu roku 2006 zveejnno, kterých produkt se tento závazek týká a kdy a v jaké form budou píslušné infolisty zákazníkm k dispozici. 2 V návaznosti na práci spolené Expertní skupiny BA a Ministerstva financí a po konzultaci s Úadem na ochranu hospodáské soutže bude upesnno a zákazníkm sdleno, kterých operací a v jakém termínu se naplnní tohoto závazku dotýká - 5 -

6 2.2.2 Banky vhodným zpsobem informují své klienty o zmnách všeobecných obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých jednotlivých služeb a produkt uplatují, a to v dostateném asovém pedstihu, nejmén však 30 dní ped datem úinnosti takových zmn, aby klienti mli možnost zvážit, zda a jak budou v této lht na nové podmínky reagovat. 2.3 Informace o vedení útu a provádných službách Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech i jak asto jsou útovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech banka provádí pijaté platební píkazy i požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má právo na to, aby mu banka tyto informace poskytla ješt ped uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém útu. Tato informace bývá vtšinou poskytována prostednictvím výpisu z útu, piemž záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané banky zvolil, jakou formou a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém útu informován. Nabídka banky co se týe formy a frekvence poskytování výpisu z útu mže být limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (nap. vydáním platební karty) Klient má právo na informaci a doporuení, jak chránit pístup ke svému útu a prostedkm na nm uloženým. Dále má právo na informaci o tom, jak se lze, dle názoru banky, co nejlépe chránit ped zneužitím platebních prostedk, které mu banka v rámci svých služeb poskytuje i jejichž poskytnutí mu zprostedkovává Ješt ped uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým zpsobem je možné uvažovaný smluvní vztah ukonit, jaký bude postup banky v pípad, že smlouva bude ukonena ze strany klienta Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zídit si nový úet u jiné banky, má právo na pimené informace a rady jak postupovat k usnadnní úkon, které jsou zapotebí pi pechodu od jedné banky k druhé. 2.4 Ceny a oznamování jejich zmn Klient má právo na informaci o cen produktu nebo služby, jež zamýšlí od banky koupit nebo využít, a to ješt ped uzavením píslušného smluvního vztahu. Rozhodne-li se klient uvažovanou i nabízenou službu nevyužít i nabízený produkt nekoupit a píslušný smluvní vztah s bankou neuzavít, nebude pro nj z tohoto jeho rozhodnutí vyplývat žádná sankce, omezení i dodatené budoucí omezení, a to ani u tch služeb a produkt, které již v rámci existujícího smluvního vztahu s bankou využívá Klient má právo na to, aby mu banka k uzavírané smlouv piložila ást i výatek ze sazebníku, který obsahuje aktuáln platné ceny služeb, které jsou pro daný smluvní vztah relevantní Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které banka poskytuje, i nahlédnout do platného sazebníku banky uveejovaného na internetových stránkách banky. Banka o této možnosti, pípadn o dalších možnostech, kde a jak lze získat informace o platných cenách, transparentn a prbžn informuje. V pípad, že si klient není jist, zda informaci obsažené v sazebníku zcela rozumí, má právo požadovat po bance vysvtlení uvedených pojm a konkrétních položek

7 2.4.4 Poínaje pistoupením k tomuto Standartu udržuje banka vnitní databázi svých sazebník a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké ceny za konkrétní služby uplatovala v tom kterém minulém období od pistoupení k tomuto Standardu, i mu umožní do díve platného sazebníku nahlédnout (nap. elektronicky i na poboce banky) Banky informují své klienty o zmnách sazebník vhodným a transparentním zpsobem a v dostateném asovém pedstihu, nejmén však 30 dní ped datem úinnosti takových zmn, aby klienti mli možnost zvážit, zda a jak budou v této lht na nové podmínky reagovat Klient má právo na vysvtlující informaci, jaká bude celková cena za konkrétní operaci, není-li to pro nj dostaten zejmé ze sazebníku banky Zacházení s informacemi o klientovi Klient má právo na informaci o tom, jaké údaje a informace od nj bude banka požadovat v souvislosti s uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy Veškeré informace o bankovních obchodech a penžních službách bank, vetn stav na útech, jsou pedmtem bankovního tajemství. Údaje, které byly bance klientem poskytnuty a které banka o klientovi spravuje, bance slouží jen pro ty úely, pro které jí byly klientem poskytnuty. S výjimkou, kdy je banka dle obecn závazných právních pepis povinna nebo oprávnna poskytnout urité tetí osob údaje, na které se vztahuje bankovní tajemství, nebudou informace, které o klientovi banka spravuje, poskytnuty žádné tetí osob bez klientova pedchozího souhlasu, a to ani v pípad, že by takovou tetí osobou byla instituce psobící v rámci stejného finanního uskupení jako banka Banka chrání dvrný charakter informací, které o klientovi získala pi sjednávání smluvního vztahu nebo bhem jeho trvání v souladu s platnou právní úpravou, a to i poté, co již došlo k ukonení smluvního vztahu s daným klientem Banka poskytuje klientovi informace o údajích, které o nm zpracovává v souvislosti s poskytnutím produktu i služby, a to v rozsahu a v souladu se všemi požadavky zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní. Klient má právo být informován o tom, že jeho komunikace s bankou bude zaznamenána a uchovávána. 2.6 Pomoc banky v pípad mimoádných situací V pípad, že se klient stane obtí podvodného jednání, krádeže i jiného zneužití v záležitostech týkajících se jeho smluvního vztahu s bankou (zejména dojde-li k odcizení i zneužití platební karty), má právo na doporuení a pomoc pi ešení dsledk, které z této události pro jeho vztah s bankou vyplývají Uzavírá-li banka svoji poboku, má klient této poboky právo na informaci o této skutenosti. Tuto informaci banka klientovi poskytne v dostateném asovém pedstihu ped ukonením innosti poboky tak, aby klient ml možnost zvážit situaci a rozhodnout se, jak bude reagovat, a aby pípadn mohl uinit píslušné kroky. 3 ) BA doporuí svým lenským bankám, aby na svých webových stránkách vytvoily pomcky (nap. elektronické kalkulátory), které by klientm umožnily, aby pi zadávání konkrétních parametr požadované operace mohli zjistit její celkovou cenu - 7 -

8 2.7 Postup banky v pípad prodlení klienta Ješt ped uzavením píslušného smluvního vztahu má klient právo na informaci o tom, jak bude banka postupovat v pípad, že klient nesplní i nebude opakovan plnit své závazky vi bance Dojde-li k tomu, že se klient dostane vi bance do prodlení, má právo požádat banku o konzultaci ohledn vzniklé situace a pichází-li to v úvahu, též o pípadné návrhy možného ešení. Banka pistupuje ke klientovi individuáln a s ohledem na pedchozí spolupráci, zkušenosti a složitou situaci klienta, mže v daném pípad projevit vtší míru tolerance a pochopení, za podmínky zachování souladu s píslušnými smluvními ujednáními, zákonnými normami a pípadn dalšími právn závaznými pedpisy

9 3. PRÁVA BANK VE VZTAHU KE KLIENTM 3.1 Pi poskytování služeb je banka oprávnna a v souladu s obecn závaznými právními pedpisy také povinna klienta nebo osobu jednající jeho jménem identifikovat a údaje o provedené identifikaci také uchovávat. 3.2 Pokud se klient odmítne identifikovat, je banka oprávnna a v nkterých pípadech pímo ze zákona povinna provedení požadované služby odmítnout. 3.3 Banka má právo a povinnost v souladu s obecn závaznými právními pedpisy požadovat od klienta pravdivé a úplné informace nutné k efektivnímu uspokojování poteb klienta, ádnému oboustrannému plnní smluvních vztah a plnní povinností stanovených obecn závaznými právními pedpisy. Banka má zejména právo a v nkterých pípadech také povinnost požadovat od klienta informace a dkazy o pvodu penžních prostedk ukládaných na i pipisovaných ve prospch útu klienta a nkteré další údaje stanovené nap. zák.. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znní; zák.. 61/1996 Sb., o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a o zmn a doplnní souvisejících zákon, v platném znní; i Opatením NB. 1 ze dne 8. záí 2003 k vnitnímu ídícímu a kontrolnímu systému banky pro oblast pedcházení legalizace výnos z trestné innosti. 3.4 Banka má právo požadovat od klienta informace a doklady, které slouží k posouzení bonity klienta nebo které prokazují jeho spolehlivost a dvryhodnost, vetn informací poskytovaných úvrovými registry. Banka má zejména právo po klientovi požadovat odpovídající zajištní závazk, které mu na základ smluvního vztahu vi bance vznikají nebo vzniknout mohou. 3.5 Banka má právo požadovat od ruitele informace, pípadn doklady, na základ kterých bude možné posoudit jeho schopnost dostát ruitelskému závazku. 3.6 Odmítne-li klient poskytnout bance informace, doklady, dkazy, které je banka v souladu s obecn závaznými právními pedpisy povinna i oprávnna po nm požadovat, anebo odmítne-li dát bance svj souhlas potebný pro posouzení vhodnosti píslušného produktu pro klienta, je banka oprávnna odmítnout poskytnutí produktu i služby danému klientovi. 3.7 Banka má právo požadovat po klientovi, s nímž je banka v úvrovém i jiném obdobném smluvním vztahu, aby ji vas a odpovídajícím zpsobem informoval o jakékoli zmn své finanní situace, která by mohla mít vliv na jeho platební schopnost, a o okolnostech, které by mohly ohrozit dodržení jeho smluvních závazk vi bance. 3.8 V pípad, že se klient, s nímž je banka v úvrovém i jiném obdobném smluvním vztahu, dostane do složité platební situace (zejména dostane-li se do prodlení vi tetím osobám i do platební neschopnosti), je povinen o tom banku neprodlen informovat a poskytnout bance veškeré potebné informace k tomu, aby mohla jeho situaci posoudit a pípadn navrhnout možná ešení. 3.9 Banka má právo požadovat, aby veškeré pokyny a píkazy klienta, které bance pedává, byly jednoznané, urité, srozumitelné, úplné a souasn aby byly v souladu s právními pedpisy. Není-li tomu tak, je banka oprávnna takový pokyn i píkaz klienta odmítnout a neprovést Banka má právo zaznamenávat po pedchozím upozornní komunikaci s klientem a tyto záznamy uchovávat v souladu s platnými právními pedpisy K zajištní bezpenosti klient i zamstnanc bank, bankovních prostor a penžní hotovosti je banka oprávnna pijímat vhodná opatení vedoucí ke snižování bezpenostních rizik (nap. vymezení bezpenostních zón, monitoring kamerovými systémy atp.) - 9 -

10 4. EŠENÍ SPORU MEZI BANKOU A KLIENTEM 4.1 Stížnosti/reklamace související se smluvním vztahem mezi bankou a klientem Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak má postupovat, není-li spokojen se službou, která mu byla bankou poskytnuta i je mu poskytována, a o tom, jak má podat stížnost/reklamaci Klient má právo na informaci o tom, jak bude v pípad stížnosti/reklamace banka postupovat, jak bude s jeho stížností/reklamací naloženo a který útvar banky, pípadn který zamstnanec píslušného útvaru banky, se jejím vyízením bude zabývat Klient má právo na informaci o lht, v níž bude jeho stížnost, resp. reklamace vyízena. Tato lhta musí být pimená povaze stížnosti/reklamace a možnostem banky Klient má také právo na srozumitelnou informaci o tom, jaké jsou další možnosti jeho postupu v pípad, že nebude spokojen s vyízením své stížnosti/reklamace Klient má právo být informován zejména o tom, že pokud nebude spokojen s vyízením stížnosti/reklamace samotnou bankou, je v nkterých pípadech týkajících se platebního styku a elektronických platebních prostedk k ešení pípadných spor mezi klientem a bankou, pípadn mezi klientem a vydavatelem elektronických platebních prostedk, píslušný též finanní arbitr Banky, které se pihlásily k dodržování Standardu BA. 18/ Zásady poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení a ke Kodexu o poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení, informují klienty o tom, kde a jak mohou uplatnit své stížnosti související s dodržováním výše uvedeného standardu a Kodexu. 4.2 Podnty klient k prošetení dodržování tohoto Standardu Pokud má klient pochybnosti o tom, zda chování banky je v souladu s ustanoveními Standardu, i se domnívá, že banka nkteré ustanovení Standardu nedodržuje, mže podat bance podnt k vnitnímu prošetení souladu chování banky se Standardem. Banka klienta informuje o tom, jaký je postup pro podání takového podntu Podá-li klient takový podnt, banka se jím bude v souladu se svými vnitními pedpisy náležit zabývat. Klient má v této souvislosti právo na informaci o tom, který útvar, pípadn který zamstnanec píslušného útvaru, se bude jeho podntem zabývat a v jaké lht mu bude odpovzeno Pokud bude mít klient i po vyízení klientova podntu píslušnou bankou pochybnosti o souladu chování banky s ustanoveními Standardu, mže o tom uinit oznámení kancelái eské bankovní asociace Adresa pro zasílání podnt klient ve vci pochybností o souladu chování banky s ustanoveními Standardu: - - eská bankovní asociace Vodikova Praha

11 5. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PIHLÁŠENÍ SE KE STANDARDU A JEHO IMPLEMENTACE Pro vnitní poteby a za úelem zptné vazby bude BA prbžn monitorovat vli eského bankovního sektoru k dodržování Standardu. BA proto žádá lenské banky, které se rozhodly pihlásit se k dodržování Standardu, aby ke dni takového svého rozhodnutí laskav uinily následující prohlášení a zaslaly je do kanceláe BA na adresu: eská bankovní asociace, sekretariát, Vodikova 30, Praha 1. "Na základ rozhodnutí pedstavenstva/managementu/vedení banky ze dne se /obchodní firma banky/ rozhodla pihlásit k dodržování Standardu BA. 19/ Kodex chování mezi bankami a klienty - (dále jen "Standard") a zavazuje se implementovat ustanovení Standardu do svých vnitních pedpis. Vzhledem k dob, která je nutná pro vnitní implementaci a pípravu na praktickou aplikaci nkterých ustanovení Standardu, zane být Standard v rámci /obchodní firma banky/ uplat ován nejpozdji k. Kontaktním místem, na které se budou moci klienti obrátit v pípad, že dojde k nesrovnalostem i problémm ohledn dodržování Standardu, je /název, adresa, telefonické, faxové a ové spojení i pímo jména konkrétních zamstnanc banky zaazených do jejího reklamaního i jiného píslušného útvaru/oddlení/. /obchodní firma banky/ bude kancelá BA písemn a bez zbyteného odkladu informovat o jakékoli zmn v osob i oddlení, které je kontaktním místem pro úely ešení nesrovnalostí a problém s dodržováním Standardu. V, dne /obchodní firma banky a podpis(y) lena() statutárního orgánu oprávnného(ých) jednat jménem banky dle výpisu z obchodního rejstíku/" Pravidla obsažená ve Standardu tvoí minimální stupe ochrany a úpravy vzájemných vztah mezi bankou a klientem - spotebitelem. Pistoupením ke Standardu se banka zavazuje zakotvit ve svých interních pedpisech alespo tento základní stupe úpravy vzájemných vztah, piemž je ponecháno na vli každé jednotlivé banky, aby pi svém jednání s klienty uplatovala vyšší úrove ochrany, vzájemné vstícnosti a spolupráce

12 SEZNAM PÍLOH Seznam bank, které pistoupily ke Standardu - bude postupn aktualizován

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9 Datum aktualizace: březen 2015 Datum předchozích aktualizací: duben 2010, červenec 2007 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5 Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny verze:sal_all_4/2009 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FINANNÍHO LEASINGU POSKYTOVANÉHO SPOLENOSTÍ s AUTOLEASING, a.s. lena Finanní skupiny eské spoitelny LEASINGOVÁ SMLOUVA.: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více