Standardy bankovních aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy bankovních aktivit"

Transkript

1 ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 -

2 OBSAH Preambule 3 ást 1: Úvod 4 ást 2: Práva klient ve vztahu k bankám 5 ást 3: Práva bank ve vztahu ke klientm 9 ást 4: ešení vzájemných spor 10 ást 5: Formální náležitosti pihlášení se ke Standardu a jeho implementace 11 Seznam píloh

3 PREAMBULE Banky sdružené v eské bankovní asociaci považují péi o klienta a jeho spokojenost za jeden z dležitých pilí své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu dvry a spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústedním motivem aktivit, které banky iní. Dobrá banka je pedevším spolehlivá banka. Být takovou bankou znamená udržovat vi svým klientm vysoký standard, na který se mohou kdykoli spolehnout. Jasn daná pravidla pro navázání vztah mezi klientem a bankou, pro jejich udržování i pípadné ukonení, mohou sloužit jako konstrukce, na níž lze postavit pevné, jisté a oboustrann prospšné základy. Banky jsou si však dobe vdomy rozmanitosti spektra svých klient a rozdílnosti v povaze vztah k jednotlivými typm klient. Uvdomují si, že tato všeobecn uznávaná fakta nabývají na významu zejména v pípadech, kdy se vzájemný vztah mezi bankou a klientem nezdá být úpln vyrovnaný, v pípadech, kdy možnosti a znalosti jedné strany objektivn pesahují možnosti té druhé, tedy zejména v jejich vztazích s individuální klientelou. Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého klienta a okolnosti konkrétního obchodního pípadu je nutné vycházet z toho, že banka coby profesionál jedná s klienty, kteí mohou být v oblasti bankovnictví a finanních služeb laiky. Práv pi vdomí této nevyváženosti je teba nejen dodržovat pravidla, která jsou pro tuto oblast stanovena právními pedpisy, nýbrž o tchto pravidlech klienty vas informovat a dávat jim konkrétní nápl a smysl. Za tímto úelem jsou lenské banky, krom jiného, pipraveny odborn podporovat vzdlávání veejnosti v oblasti bankovního sektoru. Za úelem dosažení jednotného pístupu lenských bank ke specifickému postavení individuální klientely a nastavení uritého minimálního standardu pée o klienta tohoto typu, vydává eská bankovní asociace (dále jen "BA") tento Standard. 19/2005 (dále jen "Standard"), s tím, že je ponecháno na vli jednotlivých lenských bank, zda budou vi svým klientm uplatovat standard ješt vyšší. BA je pesvdena o tom, že Standard mže významným zpsobem pispt k tomu, že si klienti budou svých práv ve vztahu k bankám nejen vdomi, ale budou je také náležit využívat. BA tímto zárove vyzývá všechny své lenské banky k dodržování Standardu (formální náležitosti pihlášení se ke Standardu jsou popsány níže v ásti 5. Standardu) a jeho zapracování do svých vnitních pedpis. Zárove BA bankám doporuuje, aby o tomto svém kroku náležit informovaly své klienty a širokou veejnost. BA bude prbžn monitorovat uplatování Standardu. BA je pipravena Standard v pípad poteby a na základ vyhodnocení jeho úinnosti aktualizovat. První hodnocení úinnosti Standardu a jeho uplatování bude zahájeno v polovin roku 2006 a poté jej bude BA provádt nejmén jednou za dva roky

4 1. ÚVOD 1.1 Pro poteby Standardu je pojem klient používán k oznaení zákazníka banky, který je fyzickou osobou, jež do vztahu s bankou nevstupuje za úelem i v souvislosti s uskuteováním podnikatelských aktivit. 1.2 Na innost bank se obecn vztahuje celá ada právních pedpis Evropského spoleenství, z nichž nkteré jsou pouze doporuujícího charakteru, nkteré jsou závazné pímo a jiné prostednictvím eské legislativy. 1.3 Vzájemné vztahy bank a jejich klient a jejich práva a povinnosti jsou upraveny v eské legislativ, pedevším v zák.. 513/1990 Sb., obchodním zákoníku, v platném znní; zák.. 40/1964 Sb., obanském zákoníku, v platném znní; zák.. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znní; zák.. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znní; zák.. 61/1996 Sb., zákon o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a o zmn a doplnní souvisejících zákon, v platném znní; zák.. 229/2002 Sb., o finanním arbitrovi, v platném znní; zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní; a v dalších právních pedpisech. 1.4 Nkteré vztahy mezi bankou a klientem mohou spadat také pod ustanovení zákona zák.. 321/2001 Sb., o nkterých podmínkách sjednávání spotebitelského úvru a o zmn zákona. 91/1986 Sb., v platném znní a zákona 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, v platném znní, a jiné naopak pod ustanovení zák.. 96/1993 Sb., o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o zmn a doplnní zákona NR. 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní zákona NR. 35/1993 Sb. 1.5 Krom právn závazných norem, se však banky dobrovoln pihlašují i k dalším pravidlm, která jsou pijímána ve form kodex, doporuení i minimálních standard a která obecn slouží k zakotvení uritých etických zásad, k zajištní vtší transparentnosti a pehlednosti a k celkov lepší úrovni poskytovaných služeb v bankovním sektoru. 1.6 Banka, která se pihlásí ke Standardu, se zavazuje k následujícímu: Banka bude odpovídajícím zpsobem informovat klienta i potenciálního klienta o tom, že se pihlásila k dodržování Standardu a o tom, kde je možné se seznámit s jeho obsahem Je-li banka poskytovatelem úvr na bydlení, bude klienta i potenciálního klienta odpovídajícím zpsobem informovat také o tom, zda se pihlásila k dodržování Standardu BA. 18/ Zásady poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení a ke Kodexu o poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení, a o tom, kde je možné seznámit se s obsahem tchto dokument Banka bude ve svých informaních, propaganích a reklamních materiálech uvádt pravdivé, aktuální a srozumitelné údaje a vyvaruje se uvádní takových informací, které by mohly klienty uvést v omyl. Banka pi své propaganí a reklamní innosti bude zejména dodržovat ustanovení zák.. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znní a související Kodex pro reklamu vydaný Radou pro reklamu R

5 2. PRÁVA KLIENT VE VZTAHU K BANKÁM 2.1 Rady a informace Klient má právo požadovat od své banky nebo od banky, u níž si chce zídit úet i s níž chce vstoupit v jiný smluvní vztah, pimené informace a vysvtlení týkající se tohoto existujícího i uvažovaného smluvního vztahu a základní charakteristiky nabízených produkt Klient mže od své banky, pípadn od banky, s níž chce vstoupit ve smluvní vztah, žádat konzultaci, jak postupovat pi rozhodnutích týkajících se jeho existujícího i uvažovaného smluvního vztahu. Klient má zejména právo konzultovat s bankou, které produkty by pro nj byly vhodné, s ohledem na jejich cenu a vlastnosti, kterými se odlišují od jiných bankou nabízených produkt. Banka poskytne klientovi maximum informací o jednotlivých alternativních ešeních s poukazem na podstatné rozdíly, na které by se klient pi rozhodování ml soustedit, pedevším s ohledem na jejich cenovou nákladnost Informace, které banka klientovi poskytuje, mohou být obsaženy pímo ve smlouvách s klientem, mohou být souástí všeobecných obchodních podmínek i jiných obchodních podmínek, které banka u svých konkrétních produkt a služeb uplatuje, nebo mohou být klientovi poskytnuty samostatn Není-li stanovena konkrétní forma pedávání informací, a už zákonem, jiným právním pedpisem, tímto Standardem, dohodou s klientem i jiným zpsobem, mže banka poskytovat informace v písemné podob i ústn, pomocí telefonu, faxu, elektronické pošty, svých oficiálních internetových stránek, oznámení odeslaných klientovi na jeho adresu i vyvšených na pobokách banky nebo prostednictvím leták a brožur, které jsou klientovi k dispozici na pobokách banky Banka informuje klienta ješt ped uzavením smlouvy, že v souladu s platnými právními pedpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak mže uinit pi podpisu dané smlouvy i kdykoli bhem trvání smluvního vztahu s bankou Vybrané typy finanních produkt budou v rámci jejich nabídky a poskytování klientm popsány pehlednými infolisty, které budou obsahovat základní informace o podmínkách, cenách a rizicích píslušného produktu Banka poskytne klientovi informace o pojmenování a pehledných definicích základních operací, které nejsou pedmtem produktové diferenciace Obchodní podmínky Klient má právo získat všeobecné obchodní podmínky banky, i jiné obchodní podmínky, které banka u svých jednotlivých služeb a produkt uplatuje, nebo do nich nahlédnout na internetových stránkách banky. Klient mže po bance požadovat bližší vysvtlení všeobecných obchodních podmínek banky i jiných obchodních podmínek, které banka u svých jednotlivých služeb a produkt uplatuje. 1 V návaznosti na práci spolené Expertní skupiny BA a Ministerstva financí bude v prbhu roku 2006 zveejnno, kterých produkt se tento závazek týká a kdy a v jaké form budou píslušné infolisty zákazníkm k dispozici. 2 V návaznosti na práci spolené Expertní skupiny BA a Ministerstva financí a po konzultaci s Úadem na ochranu hospodáské soutže bude upesnno a zákazníkm sdleno, kterých operací a v jakém termínu se naplnní tohoto závazku dotýká - 5 -

6 2.2.2 Banky vhodným zpsobem informují své klienty o zmnách všeobecných obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých jednotlivých služeb a produkt uplatují, a to v dostateném asovém pedstihu, nejmén však 30 dní ped datem úinnosti takových zmn, aby klienti mli možnost zvážit, zda a jak budou v této lht na nové podmínky reagovat. 2.3 Informace o vedení útu a provádných službách Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech i jak asto jsou útovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech banka provádí pijaté platební píkazy i požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má právo na to, aby mu banka tyto informace poskytla ješt ped uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém útu. Tato informace bývá vtšinou poskytována prostednictvím výpisu z útu, piemž záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané banky zvolil, jakou formou a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém útu informován. Nabídka banky co se týe formy a frekvence poskytování výpisu z útu mže být limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (nap. vydáním platební karty) Klient má právo na informaci a doporuení, jak chránit pístup ke svému útu a prostedkm na nm uloženým. Dále má právo na informaci o tom, jak se lze, dle názoru banky, co nejlépe chránit ped zneužitím platebních prostedk, které mu banka v rámci svých služeb poskytuje i jejichž poskytnutí mu zprostedkovává Ješt ped uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým zpsobem je možné uvažovaný smluvní vztah ukonit, jaký bude postup banky v pípad, že smlouva bude ukonena ze strany klienta Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zídit si nový úet u jiné banky, má právo na pimené informace a rady jak postupovat k usnadnní úkon, které jsou zapotebí pi pechodu od jedné banky k druhé. 2.4 Ceny a oznamování jejich zmn Klient má právo na informaci o cen produktu nebo služby, jež zamýšlí od banky koupit nebo využít, a to ješt ped uzavením píslušného smluvního vztahu. Rozhodne-li se klient uvažovanou i nabízenou službu nevyužít i nabízený produkt nekoupit a píslušný smluvní vztah s bankou neuzavít, nebude pro nj z tohoto jeho rozhodnutí vyplývat žádná sankce, omezení i dodatené budoucí omezení, a to ani u tch služeb a produkt, které již v rámci existujícího smluvního vztahu s bankou využívá Klient má právo na to, aby mu banka k uzavírané smlouv piložila ást i výatek ze sazebníku, který obsahuje aktuáln platné ceny služeb, které jsou pro daný smluvní vztah relevantní Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které banka poskytuje, i nahlédnout do platného sazebníku banky uveejovaného na internetových stránkách banky. Banka o této možnosti, pípadn o dalších možnostech, kde a jak lze získat informace o platných cenách, transparentn a prbžn informuje. V pípad, že si klient není jist, zda informaci obsažené v sazebníku zcela rozumí, má právo požadovat po bance vysvtlení uvedených pojm a konkrétních položek

7 2.4.4 Poínaje pistoupením k tomuto Standartu udržuje banka vnitní databázi svých sazebník a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké ceny za konkrétní služby uplatovala v tom kterém minulém období od pistoupení k tomuto Standardu, i mu umožní do díve platného sazebníku nahlédnout (nap. elektronicky i na poboce banky) Banky informují své klienty o zmnách sazebník vhodným a transparentním zpsobem a v dostateném asovém pedstihu, nejmén však 30 dní ped datem úinnosti takových zmn, aby klienti mli možnost zvážit, zda a jak budou v této lht na nové podmínky reagovat Klient má právo na vysvtlující informaci, jaká bude celková cena za konkrétní operaci, není-li to pro nj dostaten zejmé ze sazebníku banky Zacházení s informacemi o klientovi Klient má právo na informaci o tom, jaké údaje a informace od nj bude banka požadovat v souvislosti s uzavením smlouvy o otevení/vedení útu i jiné píslušné smlouvy Veškeré informace o bankovních obchodech a penžních službách bank, vetn stav na útech, jsou pedmtem bankovního tajemství. Údaje, které byly bance klientem poskytnuty a které banka o klientovi spravuje, bance slouží jen pro ty úely, pro které jí byly klientem poskytnuty. S výjimkou, kdy je banka dle obecn závazných právních pepis povinna nebo oprávnna poskytnout urité tetí osob údaje, na které se vztahuje bankovní tajemství, nebudou informace, které o klientovi banka spravuje, poskytnuty žádné tetí osob bez klientova pedchozího souhlasu, a to ani v pípad, že by takovou tetí osobou byla instituce psobící v rámci stejného finanního uskupení jako banka Banka chrání dvrný charakter informací, které o klientovi získala pi sjednávání smluvního vztahu nebo bhem jeho trvání v souladu s platnou právní úpravou, a to i poté, co již došlo k ukonení smluvního vztahu s daným klientem Banka poskytuje klientovi informace o údajích, které o nm zpracovává v souvislosti s poskytnutím produktu i služby, a to v rozsahu a v souladu se všemi požadavky zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní. Klient má právo být informován o tom, že jeho komunikace s bankou bude zaznamenána a uchovávána. 2.6 Pomoc banky v pípad mimoádných situací V pípad, že se klient stane obtí podvodného jednání, krádeže i jiného zneužití v záležitostech týkajících se jeho smluvního vztahu s bankou (zejména dojde-li k odcizení i zneužití platební karty), má právo na doporuení a pomoc pi ešení dsledk, které z této události pro jeho vztah s bankou vyplývají Uzavírá-li banka svoji poboku, má klient této poboky právo na informaci o této skutenosti. Tuto informaci banka klientovi poskytne v dostateném asovém pedstihu ped ukonením innosti poboky tak, aby klient ml možnost zvážit situaci a rozhodnout se, jak bude reagovat, a aby pípadn mohl uinit píslušné kroky. 3 ) BA doporuí svým lenským bankám, aby na svých webových stránkách vytvoily pomcky (nap. elektronické kalkulátory), které by klientm umožnily, aby pi zadávání konkrétních parametr požadované operace mohli zjistit její celkovou cenu - 7 -

8 2.7 Postup banky v pípad prodlení klienta Ješt ped uzavením píslušného smluvního vztahu má klient právo na informaci o tom, jak bude banka postupovat v pípad, že klient nesplní i nebude opakovan plnit své závazky vi bance Dojde-li k tomu, že se klient dostane vi bance do prodlení, má právo požádat banku o konzultaci ohledn vzniklé situace a pichází-li to v úvahu, též o pípadné návrhy možného ešení. Banka pistupuje ke klientovi individuáln a s ohledem na pedchozí spolupráci, zkušenosti a složitou situaci klienta, mže v daném pípad projevit vtší míru tolerance a pochopení, za podmínky zachování souladu s píslušnými smluvními ujednáními, zákonnými normami a pípadn dalšími právn závaznými pedpisy

9 3. PRÁVA BANK VE VZTAHU KE KLIENTM 3.1 Pi poskytování služeb je banka oprávnna a v souladu s obecn závaznými právními pedpisy také povinna klienta nebo osobu jednající jeho jménem identifikovat a údaje o provedené identifikaci také uchovávat. 3.2 Pokud se klient odmítne identifikovat, je banka oprávnna a v nkterých pípadech pímo ze zákona povinna provedení požadované služby odmítnout. 3.3 Banka má právo a povinnost v souladu s obecn závaznými právními pedpisy požadovat od klienta pravdivé a úplné informace nutné k efektivnímu uspokojování poteb klienta, ádnému oboustrannému plnní smluvních vztah a plnní povinností stanovených obecn závaznými právními pedpisy. Banka má zejména právo a v nkterých pípadech také povinnost požadovat od klienta informace a dkazy o pvodu penžních prostedk ukládaných na i pipisovaných ve prospch útu klienta a nkteré další údaje stanovené nap. zák.. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znní; zák.. 61/1996 Sb., o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a o zmn a doplnní souvisejících zákon, v platném znní; i Opatením NB. 1 ze dne 8. záí 2003 k vnitnímu ídícímu a kontrolnímu systému banky pro oblast pedcházení legalizace výnos z trestné innosti. 3.4 Banka má právo požadovat od klienta informace a doklady, které slouží k posouzení bonity klienta nebo které prokazují jeho spolehlivost a dvryhodnost, vetn informací poskytovaných úvrovými registry. Banka má zejména právo po klientovi požadovat odpovídající zajištní závazk, které mu na základ smluvního vztahu vi bance vznikají nebo vzniknout mohou. 3.5 Banka má právo požadovat od ruitele informace, pípadn doklady, na základ kterých bude možné posoudit jeho schopnost dostát ruitelskému závazku. 3.6 Odmítne-li klient poskytnout bance informace, doklady, dkazy, které je banka v souladu s obecn závaznými právními pedpisy povinna i oprávnna po nm požadovat, anebo odmítne-li dát bance svj souhlas potebný pro posouzení vhodnosti píslušného produktu pro klienta, je banka oprávnna odmítnout poskytnutí produktu i služby danému klientovi. 3.7 Banka má právo požadovat po klientovi, s nímž je banka v úvrovém i jiném obdobném smluvním vztahu, aby ji vas a odpovídajícím zpsobem informoval o jakékoli zmn své finanní situace, která by mohla mít vliv na jeho platební schopnost, a o okolnostech, které by mohly ohrozit dodržení jeho smluvních závazk vi bance. 3.8 V pípad, že se klient, s nímž je banka v úvrovém i jiném obdobném smluvním vztahu, dostane do složité platební situace (zejména dostane-li se do prodlení vi tetím osobám i do platební neschopnosti), je povinen o tom banku neprodlen informovat a poskytnout bance veškeré potebné informace k tomu, aby mohla jeho situaci posoudit a pípadn navrhnout možná ešení. 3.9 Banka má právo požadovat, aby veškeré pokyny a píkazy klienta, které bance pedává, byly jednoznané, urité, srozumitelné, úplné a souasn aby byly v souladu s právními pedpisy. Není-li tomu tak, je banka oprávnna takový pokyn i píkaz klienta odmítnout a neprovést Banka má právo zaznamenávat po pedchozím upozornní komunikaci s klientem a tyto záznamy uchovávat v souladu s platnými právními pedpisy K zajištní bezpenosti klient i zamstnanc bank, bankovních prostor a penžní hotovosti je banka oprávnna pijímat vhodná opatení vedoucí ke snižování bezpenostních rizik (nap. vymezení bezpenostních zón, monitoring kamerovými systémy atp.) - 9 -

10 4. EŠENÍ SPORU MEZI BANKOU A KLIENTEM 4.1 Stížnosti/reklamace související se smluvním vztahem mezi bankou a klientem Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak má postupovat, není-li spokojen se službou, která mu byla bankou poskytnuta i je mu poskytována, a o tom, jak má podat stížnost/reklamaci Klient má právo na informaci o tom, jak bude v pípad stížnosti/reklamace banka postupovat, jak bude s jeho stížností/reklamací naloženo a který útvar banky, pípadn který zamstnanec píslušného útvaru banky, se jejím vyízením bude zabývat Klient má právo na informaci o lht, v níž bude jeho stížnost, resp. reklamace vyízena. Tato lhta musí být pimená povaze stížnosti/reklamace a možnostem banky Klient má také právo na srozumitelnou informaci o tom, jaké jsou další možnosti jeho postupu v pípad, že nebude spokojen s vyízením své stížnosti/reklamace Klient má právo být informován zejména o tom, že pokud nebude spokojen s vyízením stížnosti/reklamace samotnou bankou, je v nkterých pípadech týkajících se platebního styku a elektronických platebních prostedk k ešení pípadných spor mezi klientem a bankou, pípadn mezi klientem a vydavatelem elektronických platebních prostedk, píslušný též finanní arbitr Banky, které se pihlásily k dodržování Standardu BA. 18/ Zásady poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení a ke Kodexu o poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení, informují klienty o tom, kde a jak mohou uplatnit své stížnosti související s dodržováním výše uvedeného standardu a Kodexu. 4.2 Podnty klient k prošetení dodržování tohoto Standardu Pokud má klient pochybnosti o tom, zda chování banky je v souladu s ustanoveními Standardu, i se domnívá, že banka nkteré ustanovení Standardu nedodržuje, mže podat bance podnt k vnitnímu prošetení souladu chování banky se Standardem. Banka klienta informuje o tom, jaký je postup pro podání takového podntu Podá-li klient takový podnt, banka se jím bude v souladu se svými vnitními pedpisy náležit zabývat. Klient má v této souvislosti právo na informaci o tom, který útvar, pípadn který zamstnanec píslušného útvaru, se bude jeho podntem zabývat a v jaké lht mu bude odpovzeno Pokud bude mít klient i po vyízení klientova podntu píslušnou bankou pochybnosti o souladu chování banky s ustanoveními Standardu, mže o tom uinit oznámení kancelái eské bankovní asociace Adresa pro zasílání podnt klient ve vci pochybností o souladu chování banky s ustanoveními Standardu: - - eská bankovní asociace Vodikova Praha

11 5. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PIHLÁŠENÍ SE KE STANDARDU A JEHO IMPLEMENTACE Pro vnitní poteby a za úelem zptné vazby bude BA prbžn monitorovat vli eského bankovního sektoru k dodržování Standardu. BA proto žádá lenské banky, které se rozhodly pihlásit se k dodržování Standardu, aby ke dni takového svého rozhodnutí laskav uinily následující prohlášení a zaslaly je do kanceláe BA na adresu: eská bankovní asociace, sekretariát, Vodikova 30, Praha 1. "Na základ rozhodnutí pedstavenstva/managementu/vedení banky ze dne se /obchodní firma banky/ rozhodla pihlásit k dodržování Standardu BA. 19/ Kodex chování mezi bankami a klienty - (dále jen "Standard") a zavazuje se implementovat ustanovení Standardu do svých vnitních pedpis. Vzhledem k dob, která je nutná pro vnitní implementaci a pípravu na praktickou aplikaci nkterých ustanovení Standardu, zane být Standard v rámci /obchodní firma banky/ uplat ován nejpozdji k. Kontaktním místem, na které se budou moci klienti obrátit v pípad, že dojde k nesrovnalostem i problémm ohledn dodržování Standardu, je /název, adresa, telefonické, faxové a ové spojení i pímo jména konkrétních zamstnanc banky zaazených do jejího reklamaního i jiného píslušného útvaru/oddlení/. /obchodní firma banky/ bude kancelá BA písemn a bez zbyteného odkladu informovat o jakékoli zmn v osob i oddlení, které je kontaktním místem pro úely ešení nesrovnalostí a problém s dodržováním Standardu. V, dne /obchodní firma banky a podpis(y) lena() statutárního orgánu oprávnného(ých) jednat jménem banky dle výpisu z obchodního rejstíku/" Pravidla obsažená ve Standardu tvoí minimální stupe ochrany a úpravy vzájemných vztah mezi bankou a klientem - spotebitelem. Pistoupením ke Standardu se banka zavazuje zakotvit ve svých interních pedpisech alespo tento základní stupe úpravy vzájemných vztah, piemž je ponecháno na vli každé jednotlivé banky, aby pi svém jednání s klienty uplatovala vyšší úrove ochrany, vzájemné vstícnosti a spolupráce

12 SEZNAM PÍLOH Seznam bank, které pistoupily ke Standardu - bude postupn aktualizován