PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod Seznam zkratek ČÁST PRVNÍ Soudy I. Státní správa soudů A. Jmenování a odvolávání soudních funkcionářů Nemožnost aplikace principu kdo jmenuje, odvolává Zánik veřejné funkce aplikací protiústavního ustanovení zákona Jmenování předsedy Nejvyššího soudu Jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu B. Spolupráce Ministerstva spravedlnosti a soudů Nemožnost instruovat soudy, jak mají rozhodovat Ochrana soudce proti přeložení C. Pracovněprávní a organizační aspekty Žádost soudce o poskytnutí pracovního volna Úprava pracovní doby soudce pečujícího o dítě Specializace soudních oddělení na agendu reorganizací D. Rozdělování soudního nápadu Zásada pevného přidělování soudní agendy Rozvrh práce porušující právo na zákonného soudce Zásada přidělování soudní agendy v souladu s rozvrhem práce Využití výpočetní techniky při rozdělování soudní agendy II. Věcná příslušnost okresního soudu A. Občanské soudní řízení Žaloba na určení nezákonnosti stávky Nárok z autorského zákona Vydání majetkového podílu na jmění družstva Věcná příslušnost u poddlužnické žaloby Právo na ochranu osobnosti materiály Státní bezpečnosti Řízení o umoření šeku Podání správní žaloby k okresnímu soudu Spory o zástavní právo Nesprávné rozhodnutí o věcné příslušnosti Neplatnost veřejné nedobrovolné dražby B. Trestní řízení Nemožnost společného řízení Věcná příslušnost k návrhu na povolení obnovy řízení Trestný čin krádeže odcizením směnky Rozhodnutí nadřízeného soudu o příslušnosti III. Věcná příslušnost krajského soudu A. Občanské soudní řízení Spory z akcesorických závazků Nemožnost nařídit předběžné opatření Jediná příslušnost soudu pro určitý typ řízení Zrušení zápisu o výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku Právo akcionáře vůči akciové společnosti Převod podílu mezi společníky, kteří jsou manželé Spory mezi podnikateli při podnikatelské činnosti Dohoda smluvních stran zakládající věcnou příslušnost krajských soudů

2 36. Spory ze smlouvy o poskytování právních služeb advokátem Spor o vrácení plnění poskytnutého za převod obchodního podílu Dobrá pověst právnické osoby Neodůvodnění rozhodnutí o věcné příslušnosti B. Trestní řízení Postoupení věci po předběžném projednání obžaloby Postoupení věci v hlavním líčení Příslušnost krajského soudu namísto soudu okresního Změna ve věcné příslušnosti po zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení Příslušnost soudu k vydání rozhodnutí o zrušení peněžité záruky Podání obžaloby u věcně a místně příslušného soudu Nadřízený soud v soudnictví ve věcech mládeže Nezohlednění recidivy při posuzování věcné příslušnosti C. Soudní řízení správní Podání správní žaloby k okresnímu soudu Žaloba proti rozpuštění občanského sdružení Podání správní žaloby u Nejvyššího správního soudu IV. Funkční příslušnost Dovolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty Funkční příslušnost k rozhodnutí o nepřípustném dovolání Funkční příslušnost Nejvyššího soudu Nepřípustnost odvolání proti výzvě k zaplacení soudního poplatku Nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu Nepřípustnost podání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně Funkční příslušnost Nejvyššího soudu k řízení o dovolání Rozhodnutí o nepřípustném odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu Odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího V. Místní příslušnost A. Občanské soudní řízení Postup soudu po postoupení věci Majetkové spory s mezinárodním prvkem Účast zahraniční fyzické či právnické osoby Nájem bytu a příslušnost soudu Řízení ve věci dítěte bez státního občanství ČR Místní příslušnost pro nařízení výkonu rozhodnutí Vyslovení místní nepříslušnosti Dohoda stran o místní příslušnosti Zhojení nedostatku místní příslušnosti Zásada trvání místní příslušnosti Majetkový spor s cizím prvkem a místní příslušnost Nemožnost zkoumat místní příslušnost po rozhodnutí o delegaci z důvodu nutnosti Neplatnost nájemní smlouvy a místní příslušnost soudu Zahraniční právnická osoba a pohledávka splatná u banky v České republice Dohodnutá místní příslušnost Předběžné opatření v nekalosoutěžní věci Nekalosoutěžní jednání cizinců na území České republiky Místní příslušnost u řízení o neplatnosti nabídky Řízení o nařízení předběžného opatření

3 79. Delegace vhodná ve věci, kde místní příslušnost určila dohoda stran Dohoda o založení pravomoci a dohoda o místní příslušnosti Odepření prorogace místní příslušnosti Místní příslušnost a řízení o neplatnosti veřejných dražeb Změna jednou určené příslušnosti soudu Skutečné sídlo právnické osoby Rozdíl pojmů bydliště a trvalý pobyt Vyloučení možnosti naplnění dohody o prorogaci Změna v osobě věřitele a místní příslušnost určená dohodou Neúčinnost smlouvy o převodu nemovitostí Neplatnost výpovědi z nájmu bytu Určení příslušnosti soudu po vstupu ČR do EU Změna místní příslušnosti ve věcech péče o nezletilé Pravomoc českých soudů k řízení o úschově Neplatné ujednání o místní příslušnosti Složení úschovy a pravomoc soudu Obecný soud státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Řádné odůvodnění rozhodnutí o změně místní příslušnosti K příslušnosti soudu u osoby neznámého pobytu na území i mimo území Evropské unie Ke změně místní příslušnosti soudu ve věci péče o nezletilé děti Podmínky mezinárodní příslušnosti českých soudů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Brusel I B. Trestní řízení Místo spáchání omisivního trestného činu Spáchání trestného činu v jedoucím vlaku Místo spáchání trestného činu podvodu Posuzování příslušnosti pro společné řízení Příslušnost soudu v případě více obžalob Místo provozování podnikatelské činnosti Více alternativních znaků skutkové podstaty Místní příslušnost soudu při nově podané obžalobě Místní příslušnost soudu u tzv. distančních deliktů Místo spáchání trestného činu zpronevěry Nejtěžší ze souvisejících trestných činů Místo bydliště mladistvého Důvody pro postoupení věci soudem pro mládež C. Soudní řízení správní Kdy se neuplatní zásada perpetuatio fori Zásada perpetuatio fori ve správním soudnictví Svévolné opuštění azylového zařízení Místní příslušnost soudu v azylové věci Vazební věznice není místem hlášeného pobytu Bydliště fyzické osoby Jednorázový příspěvek k důchodu Místní příslušnost soudu podle obvodu, kde má žalobce pobyt Trvání místní příslušnosti v případě zrušení správního orgánu VI. Odnětí a přikázání věci výjimky z práva na zákonného soudce A. Občanské soudní řízení Nepřípustnost podání dovolání proti rozhodnutí o delegaci

4 123. Okolnosti umožňující delegaci vhodnou Nerozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou Závaznost místní příslušnosti založené přikázáním věci Výjimečná povaha důvodů pro přikázání věci Důvody pro delegaci vhodnou Odnětí věci jako výjimka z práva na zákonného soudce Odnětí věci z důvodu průtahů v řízení Odnětí věci soudci pro nerespektování právního názoru B. Trestní řízení Důvod pro odnětí věci příslušnému soudu K důvodům pro odnětí a přikázání věci Hospodárnost jako důvod pro odnětí věcí Důležité důvody pro projednání věci jiným soudem Nová obžaloba podaná po přikázání věci Výjimečné přikázání věci zpět původně příslušnému soudu K pojmu důležité důvody C. Soudní řízení správní Procesní postup soudu jako důvod pro přikázání věci Účelová změna místa pobytu Výjimečnost rozhodnutí o delegaci vhodné Vysoké náklady na dopravu k jednání ČÁST DRUHÁ Soudci I. Soudci a přísedící A. Jmenování soudců Neexistence právního nároku na jmenování soudcem Rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování kandidáta do funkce soudce B. Přísedící Vyloučení přísedícího Paušální náhrada za výkon funkce přísedícího C. Některá specifika soudcovské funkce Nezávislost soudců na státní moci Nahrazování nepřítomných soudců Zastupování osoby blízké soudcem K členství soudců v KSČ Soudci Nejvyššího soudu v kárném řízení Nejvyššího kontrolního úřadu D. Dočasné přidělení soudce Dočasné přidělení ke krajskému soudu Dočasně přidělený soudce jako předseda senátu. Právo na zákonného soudce Přerušení dočasného přidělení soudce II. Obsazení soudu A. Občanské soudní řízení Zastavení řízení o nedoplněném podání Rozhodnutí věci v rozporu s rozvrhem práce Nezbytnost transparentního obsazení soudu Rozvrh práce a právo na zákonného soudce Náhrada soudce při jeho dlouhodobé nepřítomnosti Předběžné opatření v pracovní věci Předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu Rozsudek pro zmeškání v pracovní věci Obsazení soudu v rozporu s právem na zákonného soudce Obsazení soudu v souladu s právem na zákonného soudce Nesprávně obsazený soud

5 165. Právo na zákonného soudce a absence soudců určených rozvrhem práce B. Trestní řízení Postoupení věci samosoudcem senátu Obsazení soudu při rozhodování o souhrnném trestu Propuštění na svobodu zadržené osoby samosoudcem Rozhodnutí samosoudce o osvědčení se odsouzeného Vrácení věci samosoudcem k došetření Podmíněné zastavení trestního stíhání samosoudcem Senát rozhodující o přípustnosti vydání do ciziny Uložení trestu v řízení před senátem Zásada nezměnitelnosti senátu Rozhodování v senátě v případě nevyužití možnosti postoupení Uložení rozhodnutí věci jiným samosoudcem Rozhodnutí samosoudcem namísto senátem Ochrana proti libovolnému a účelovému obsazení soudu Důvodnost rozhodnutí věci v jiném, než určeném složení senátu C. Soudní řízení správní Rozhodování v nesprávně obsazeném soudu Rozhodnutí samosoudcem namísto senátem Žaloba ve věci mezinárodní ochrany a obsazení soudu Obsazení soudu ve věcech sociálního zabezpečení III. Vyloučení soudce A. Vztah soudce k účastníkům řízení či k věci Vyloučení soudkyně zastávající funkci náměstkyně předsedy soudu Seznámení soudce s věcí Trestní podání soudkyně na obžalovaného Pochybnost o nepodjatosti soudce Osobní vztahy jiných soudců k obviněnému Dřívější pracovněprávní vztah soudce a účastníka řízení Subjektivní i objektivní charakter důvodu podjatosti Zaměstnání dcery účastníka u soudu Dřívější vztah soudce k poškozenému Poměr soudce k věci Odmítnutí požadavku účastníka řízení Podnět soudce k trestnímu stíhání pro křivou výpověď Podjatost z důvodu známosti manžela soudkyně Nespecifikovaná námitka podjatosti Tvrzení o způsobené psychické újmě Dřívější působení svědka u soudu jako přísedícího Antipatie obhájce a soudce Trestní stíhání osoby blízké obviněnému Stejné osoby svědků ve více věcech Soudcův poměr k věci a k účastníkům Osoba blízká trestnímu soudci B. Rozhodování v předchozím soudním řízení Soudce soudu prvního stupně u odvolacího soudu Rozhodování o vazbě K pojmu rozhodování ve smyslu 14 odst. 2 občanského soudního řádu Dřívější rozhodování v téže věci obviněného Předchozí rozhodování o prodloužení vazby Vyloučení soudce při společném stíhání více osob

6 211. Působení prvostupňového soudce v senátu odvolacího soudu Vyloučení orgánu, který rozhodoval ve věci samé Prvostupňový předseda senátu jako soudce odvolací Předchozí soudní řízení Předchozí soudní řízení a přechodná ustanovení Procesní působení soudce v řízení před soudem prvního stupně Důvody k vyloučení soudce vzniklé v přípravném řízení Trestní stíhání znalce jako důvod vyloučení soudce Prvostupňový soudce jako soudce soudu odvolacího Stáž soudce soudu prvního stupně jako důvod podjatosti C. Další důvody vyloučení soudce Útok na veřejného činitele soudce Vyloučení z důvodu rozhodování o prodloužení vazby Nesprávný úřední postup jako důvod podjatosti Vyloučení z rozhodování o výkonu rozsudku cizozemského soudu Odborná způsobilost členů senátu Subjektivní pocit soudce o jeho vyloučení pro podjatost Pochybení v rozhodovací činnosti jako důvod vyloučení Přísedící a podjatost Neztotožnění se soudce s právním názorem jako důvod vyloučení Kolegiální vztah soudce k účastníku řízení Poskytnutí rozhovoru o správnosti rozsudku Objektivita důvodných pochybností o soudcově nepodjatosti Spor o ochranu osobnosti jako důvod vyloučení Konzultace se správním orgánem Neznalost soudce o potenciálně negativních skutečnostech K pojmu předchozí soudní řízení Postup soudce není důvodem jeho vyloučení Podjatost soudců ve věci vymáhání soudních poplatků Kolegialita soudců Nerozhodnutí o odnětí věci jako důvod vyloučení Co nemůže být důvodem podjatosti Profesionální vztah mezi soudci Nařízení odposlechu není důvodem k vyloučení Nemožnost čerpat důvody pro vyloučení soudce pouze z médií Subjektivní i objektivní nestrannost soudce Změna ve složení senátu napadeného námitkou podjatosti Postup soudce v jiné věci není důvodem k vyloučení K vyloučení soudce pro jeho členství v bývalé KSČ před listopadem D. Poučení o možnosti namítat podjatost Poučení zaslané žalobkyni jako důvod podjatosti Poučení o osobách soudců Následky neposkytnutí poučení o možnosti namítat podjatost Nedostatek poučení povinného ze strany soudu E. Procesní aspekty rozhodování o námitce podjatosti Nezbytnost uvedení konkrétních důvodů pro vyloučení Nezbytnost označení konkrétních vyloučených soudců Vyloučený soudce a dožádací úkony

7 256. Námitka podjatosti jako překážka řízení Překážka rei iudicatae ve věci námitky podjatosti K přezkumu rozhodnutí o vyloučení soudce Vyloučení soudce či soudců, nikoliv senátu Stížnost proti rozhodnutí o vyloučení soudců Objektivní pochybnost o nepodjatosti soudce Nemožnost rozhodovat o vyloučení soudců ve správním soudnictví Bezprostřední uplatnění námitky odnětí zákonnému soudci Důvody námitky podjatosti Rozhodnutí o námitce podjatosti nadřízeným soudem Rozhodnutí krajského soudu o vyloučení soudců není rozhodnutím odvolacím Opožděně podaný návrh na vyloučení soudce Nepřípustnost stížnosti proti návrhu na vyloučení soudců Nutnost uvést konkrétní důvody vyloučení soudce Objektivní hodnocení subjektivních okolností odůvodňujících podjatost Pojem nadřízený soud Vrchní soudy rozhodují o vyloučení soudce krajského soudu Nemožnost podat dovolání proti rozhodnutí o vyloučení soudce Stížnost proti rozhodnutí o vyloučení člena odvolacího soudu Pozdě uplatněná námitka podjatosti Námitka podjatosti soudce Nejvyššího správního soudu Nesprávné rozhodnutí o návrhu na delegaci Překážka věci pravomocně rozhodnuté Nepřípustnost vznesení námitky podjatosti ve správním soudnictví Rozhodnutí o námitce podjatosti Možnost vydání opravného usnesení Vazba důvodů pro vyloučení vždy na konkrétní řízení Subjektivní vyjádření soudce a objektivní okolnosti Námitka podjatosti tlumočníka ve správním soudnictví Opožděně podaná námitka podjatosti Odvolací námitka o rozhodování vyloučeným soudcem Rozhodnutí o vyloučení soudců není odvolacím rozhodnutím Nedostatek poučení o právu namítnout podjatost IV. Kárná odpovědnost soudců Kárné provinění spočívající v prozrazení anonymity osvojitelů Zaviněné porušení povinnosti v podobě neomluvené absence soudce na pracovišti K výjimečnosti odvolání z funkce soudce Ke zřízení kárného senátu Nejvyššího správního soudu Kárná odpovědnost soudců Procesní postup pro odchýlení se od judikatury Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OSNOVA: Definice, prameny Soudy Účastníci řízení a jejich zástupci Účast státního zastupitelství Řízení v prvním stupni Opravné prostředky Výkon rozhodnutí

Více

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Sestavil Luděk Lisse Vzor citace: Lisse, L. Přehled

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb.

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Změna: 151/2002 Sb. (část) Změna: 228/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna:

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF. text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK

ADVOKÁTNÍ TARIF. text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK ADVOKÁTNÍ TARIF text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK Sestavili členové výboru pro advokátní tarif ČAK pod vedením JUDr. Vladimíra Papeže a JUDr. Daniely Kovářové Česká advokátní

Více

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ Texty právních předpisů s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (stav ke dni 31. 5. 2003) Sestavila sekce pro advokátní právo

Více