STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Obchodního družstva Soběšice"

Transkript

1 STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne 13. června ) Firma družstva je: Obchodní družstvo Soběšice 2) Sídlo družstva je: Soběšice 163, PSČ I. Firma, sídlo a činnost družstva Firma a sídlo družstva Účel a postavení družstva 1) Obchodní družstvo Soběšice je společenstvím neuzavřeného počtu osob, ať již fyzických či právnických, a je založeno na dobu neurčitou za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, a za účelem podnikání 2) Obchodní družstvo Soběšice je dle zákona 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, transformovaným zemědělským družstvem založeným původně dle zákona 69/49 Sb. schválením bývalého ONV v Sušici ze dne ) Právní poměry družstva upravují Zákon o obchodních společnostech a družstvech číslo 90/2012 Sb., Občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. a tyto Stanovy 4) Družstvo je právnickou osobou a za své závazky odpovídá celým svým majetkem 5) Členové neručí za závazky družstva majetkem v jejich vlastnictví, za případnou ztrátu družstva ručí do výše svých členských vkladů. Členská schůze může určit, že členové družstva jsou povinni přispět na úhradu ztráty družstva nad rámec svých splacených členských vkladů, nejvýše však do trojnásobku základního členského vkladu a nejvýše do vyrovnání skutečné výše vzniklé ztráty družstva 6) Na základě rozhodnutí členské schůze může družstvo poskytnout svým členům v souladu se svými hospodářskými výsledky výhody, jejichž výši a poskytování může určit členská schůze na základě návrhu představenstva družstva Čl. 3 Předmět podnikání Družstvo podniká v následujících oborech činnosti: 1) podnikání v zemědělské výrobě, vodních plochách, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 2) v živnostenských oborech: a) opravy silničních vozidel b) zámečnictví, nástrojařství c) truhlářství, podlahářství d) zednictví e) hostinská činnost f) opravy pracovních strojů g) masérské, rekondiční a regenerační služby h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona j) silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t i přesahující 3,5 t včetně k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Čl. 4 Informační deska Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku, která je přístupná každý pracovní den a v běžnou pracovní dobu všem členům družstva a bude provozována rovněž na internetových stránkách družstva. Na informační desce bude družstvo zveřejňovat usnesení členských schůzí, rozhodnutí představenstva v pracovně právních záležitostech a další záležitosti týkající se obchodního vedení. 1

2 II. Jmění družstva, členské vklady a způsoby placení a lhůty jejich splacení Základní kapitál 1) Základní kapitál je tvořen souhrnem základního členského vkladu členů družstva, případně dalších vkladů členů družstva, ke kterým se členové družstva zavázali v souladu s těmito stanovami 2) Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku činí ,- Kč a zachycuje stav členských vkladů v okamžiku transformace družstva dle Zákona 42/1992 Sb. 3) O snížení či zvýšení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje svým usnesením členská schůze Vklady členů, vypořádací podíl 1) Členský vklad člena družstva je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů člena družstva 2) Každý člen družstva je povinen podílet se na základním kapitálu družstva základním členským vkladem 3) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí ,- Kč 4) Základní členský vklad je splatný do 5ti pracovních dnů od podání členské přihlášky uchazeče o členství v družstvu, která musí obsahovat písemné prohlášení uchazeče o členství, o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, na účet družstva a stává se majetkem družstva přijetím uchazeče o členství za člena družstva představenstvem družstva. Pokud uchazeči členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno vrátit zaplacený členský vklad nejpozději do 5ti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva o nepřijetí uchazeče za člena. Pokud uchazeč o členství neuhradí základní členský vklad ve lhůtě shora uvedené je představenstvo družstva povinno jeho přihlášku odmítnout 5) Člen se může účastnit na podnikání družstva dalšími členskými vklady 6) Výše dalších členských vkladů se u jednotlivých osob může lišit 7) Družstvo vede evidenci o splacení základního členského vkladu a dalších členských vkladů každého člena 8) Majetkové podíly vypočtené členům při transformaci družstva dle Zákona 42/1992 Sb. a dle následně uzavřených smluv o další majetkové účasti považují se za další majetkový vklad člena 9) Družstvo může přijmout jako další vklad člena i věc movitou či nemovitou. V takovémto případě musí být předmět vkladu oceněn znalcem dle platných cenových předpisů ve výši odpovídající ceně v místě a čase obvyklé. Nepeněžitý vklad před jeho vložením musí schválit členská schůze 10) V případě zániku členství v družstvu má člen právo na vypořádací podíl, který se určí dle stanov a je splatný do 2 let od dne zániku členství III. Členství v družstvu Vznik členství Členem družstva se může stát fyzická i právnická osoba plně způsobilá k právnímu jednání. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského vkladu. Členství vzniká: 1) Dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí uchazeče o členství za člena družstva, případně pozdějším dnem, pokud je v rozhodnutí představenstva uveden 2) Převodem družstevního podílu s podmínkou rozhodnutí představenstva o přijetí za člena 3) Přechodem družstevního podílu s podmínkou rozhodnutí představenstva o přijetí za člena Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Členství jednoho z manželů v družstvu, nezakládá členství druhého z manželů. Součástí členství v družstvu není pracovní poměr člena v družstvu. Čl. 3 Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, datum narození nebo rodné číslo, případně IČ uchazeče, statutární orgán právnické osoby a uvedení jeho člena pověřeného zastupováním, písemné prohlášení o závazku uhradit základní členský vklad. Součástí přihlášky je i prohlášení uchazeče o členství, že se seznámil se stanovami družstva, které je družstvo povinno uchazeči předložit na jeho žádost k nahlédnutí ve svém sídle, pokud se s nimi účastník neseznámil ze Sbírky listin veřejného rejstříku. Rozhodnutí o přijetí za člena družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. 2

3 Čl. 4 O přijetí za člena družstva vždy rozhoduje představenstvo družstva, v případě že představenstvo rozhodne o nepřijetí uchazeče o členství za člena družstva, může se uchazeč o členství obrátit na nejbližší členskou schůzi družstva a žádat, aby členská schůze rozhodnutí představenstva přezkoumala. Žádost o přezkoumání rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a členské schůzi je předkládá k přezkoumání kontrolní komise družstva. Čl. 5 Seznam členů Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují: 1) Jméno a bydliště nebo sídlo, případně jiná adresa člena určená pro doručování 2) Den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu 3) Výše členského vkladu a rozsahu splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Každý člen má právo nahlížet do seznamu členů a žádat po družstvu vydání potvrzení o svém členství. Potvrzení o členství se vydává bezúplatně. Čl. 6 Převod družstevního podílu Družstevní podíl může člen převést na jiného člena nebo jinou osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu. Smlouva o převodu členského podílu v družstvu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy převodce i nabyvatele a převodce ji bez zbytečného odkladu po jejím uzavření zašle k odsouhlasení představenstvu družstva. Nabyvatel se stává členem družstva na základě smlouvy o převodu družstevního podílu ke dni jejího uzavření s podmínkou udělení souhlasu představenstvem družstva. Pokud představenstvo družstva souhlas odmítne, hledí se na smlouvu o převodu obchodního podílu, jakoby nebyla. Proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí souhlasu s převodem členského podílu je možno se odvolat k nejbližší členské schůzi, která může svým usnesením nahradit souhlas představenstva. Odvolání předkládá členské schůzi k projednání kontrolní komise. Čl. 7 Přechod družstevního podílu K přechodu družstevního podílu dochází na právní nástupce člena za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Družstevní podíl je možno dědit. Vznik členství dědice v družstvu je vázáno na souhlas představenstva družstva, v případě udělení souhlasu představenstvem, hledí se na dědice jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Dědic je povinen v případě zájmu o členství v družstvu podat členskou přihlášku a požádat představenstvo o souhlas písemně, nevyrozumí-li představenstvo dědice do 60 ti dnů ode dne doručení žádosti, má se zato, že souhlas byl udělen. Proti rozhodnutí představenstva o neudělení souhlasu se může dědic odvolat k nejbližší členské schůzi, která může rozhodnutí představenstva svým usnesením změnit. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud s tím právní nástupce právnické osoby souhlasí a zanikající právnická osoba před svým zánikem požádala představenstvo, a to s přechodem družstevního podílu na právního nástupce souhlasilo. Má-li zanikající právnická osoba více právních nástupců, je možno v takovémto případě družstevní podíl rozdělit mezi tyto právní nástupce, pokud hodnota jednotlivého obchodního podílu připadajícího na právního nástupce, neklesne pod hodnotu základního členského vkladu. Čl. 8 Splynutí družstevního podílu Družstevní podíly splynou tím, že člen družstva za trvání členství nabyde do svého vlastnictví další družstevní podíl jiného člena Čl. 9 Rozdělení družstevního podílu Při převodu nebo přechodu družstevního podílu je možno družstevní podíl rozdělit mezi více osob, ovšem pouze tehdy pokud na každou z těchto osob připadne družstevní podíl v hodnotě minimálně se rovnající základnímu členskému vkladu, tedy částce ,- Kč 3

4 0 Zánik členství Členství v družstvu zaniká následovně: 1) písemnou dohodou 2) vystoupením člena 3) vyloučením člena 4) převodem družstevního podílu 5) přechodem družstevního podílu 6) smrtí člena družstva 7) zánikem právnické osoby, která je členem družstva 8) prohlášením konkursu na majetek člena 9) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena 10) doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražbě družstevního podílu v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci 11) zánikem družstva bez právního nástupce Člen družstva může z družstva vystoupit písemným sdělením o vystoupení z družstva, doručeným do sídla družstva. Výpovědní lhůta při vystoupení člena z družstva činí šest měsíců. Vyloučit člena z družstva může představenstvo družstva, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti dané stanovami nebo zákonem nebo přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, ve které musí být uveden důvod jejího udělení a člen musí být upozorněn na možnost vyloučení a dána mu výzva, aby s porušováním členských povinností přestal a odstranil ve lhůtě 30 dnů nepříznivé následky porušení svých povinností. Výstrahu uděluje představenstvo. Výstrahy není třeba, pokud porušení povinností člena mělo následky, které nelze odstranit. O vyloučení člena lze rozhodnout nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k jednání zakládajícímu důvod k vyloučení došlo. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat prostřednictvím kontrolní komise námitky členské schůzi, které musí být v písemné formě a musí být odůvodněny. Námitky může člen podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Kontrolní komise námitky předloží nejbližší členské schůzi k projednání Členství vyloučené osobě zaniká: 1) marným uplynutím 30 denní lhůty k podání námitek 2) doručením rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek Rozhodnutí představenstva o vyloučení a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek vyloučeného člena mu musí být doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vyloučený člen podat do 3 měsíců od jeho doručení návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu k soudu a do doby pravomocného rozhodnutí soudu o vyloučení nemůže družstvo vůči vyloučenému členovi uplatňovat žádná práva plynoucí ze zániku členství. Rozhodnutí o vyloučení může být zrušeno představenstvem se souhlasem vyloučené osoby, které musí být doručeno družstvu do 1 měsíce od doručení rozhodnutí o zrušení vyloučení vyloučenému členu družstva, jinak se ke zrušení vyloučení nepřihlíží. To neplatí, jestliže vyloučený člen o zrušení vyloučení sám požádal. 1 Vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období členství zaniklo, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle předchozího odstavce násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu, rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb, zjištěného podle účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl je splatný do 2 let ode dne zániku členství. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný do 2 let od schválení účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo, nebo do 2 let roku od právní moci rozhodnutí soudu o návrhu vyloučeného člena o neplatnosti vyloučení. 2 Obnovení členství Členství se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, to neplatí, pokud byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce vyplatí vyplacený vypořádací podíl do 30. dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu k rukám družstva. 4

5 Členství se obnovuje také, jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Ten kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí jej do 30. dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce k rukám družstva. Člen družstva má tyto základní práva: 1) volit a být volen do orgánů družstva 2) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu 3) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem Člen družstva má tyto základní povinnosti: 1) dodržovat stanovy 2) dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů družstva 3) přednostně nabídnou pozemky k pronájmu družstvu 3 Práva a povinnosti člena IV. Orgány družstva Společná ustanovení Orgány družstva jsou: 1) členská schůze 2) představenstvo 3) kontrolní komise Členem orgánu může být jen člen družstva. Každý člen družstva má při hlasování v orgánech družstva 1 hlas. Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let. O průběhu jednání každého orgánu družstva se pořídí zápis, který pořídí ten, kdo jednání svolal. Zápis musí obsahovat údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří pozvánky na jednání, seznam členů s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen a podklady předložené k projednávaným záležitostem. Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen přítomný na členské schůzi má jeden hlas. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, kterým toto právo přiznává zákon. Požádá-li o to likvidátor, je mu uděleno slovo vždy před zahájením hlasování. Člen se účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a musí v ní být uvedeno, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích, v tomto případě hlasovací právu uplatňuje zmocněnec. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že pro zastupování na členské schůzi nemá udělenu žádnou plnou moc. Čl. 3 Svolávání členské schůze Členskou schůzi svolává představenstvo nebo osoby, jimž toto právo přiznává zákon. Pozvánka na členskou schůzi musí být zveřejněna svolavatelem na internetových stránkách družstva a současně zaslána všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání a musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí obsahovat alespoň: 1) firmu a sídlo družstva 2) místo a dobu zahájení členské schůze, které musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena účastnit se členské schůze. 3) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze 4) program členské schůze pokud je na programu změna stanov nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze i návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 5) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 5

6 Členská schůze se musí konat vždy nejméně jednou v každém účetním období, pokud je předmětem členské schůze schválení účetní závěrky za minulé účetní období, musí se členská schůze konat vždy nejpozději do šesti měsíců od skončení tohoto účetního období. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu poté, co zjistí že: 1) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze vzhledem ke všem okolnostem předpokládat 2) družstvo se dostalo do úpadku, nebo hrozícího úpadku 3) požádá-li o to kontrolní komise 4) požádá-li o to alespoň 10% všech členů družstva Nesvolá-li schůzi představenstvo družstva, bude postupováno dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. Čl. 4 Doplnění programu členské schůze Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li žádost doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Představenstvo je pak povinno svolat novou členskou schůzi k projednání návrhu členů, ledaže by na konané členské schůzi byli zúčastněni všichni členové družstva a všichni členové s projednáním doplněného programu členské schůze souhlasili Čl. 5 Schopnost členské schůze se usnášet Členská schůze je schopna se usnášet, je-li na ní přítomna většina členů družstva, majících většinu všech hlasů. Nepřihlíží se k hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo ve smyslu 660 a 661 zákona č. 90/2012 Sb., tedy proto že: 1) jsou v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu 2) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva 3) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánů družstva 4) rozhoduje-li členská schůze o poskytnutí finanční asistence tomuto členu. 5) je osobou jednající ve shodě s osobami uvedenými shora pod body 1) 4) Rozhoduje-li členská schůze o: 1) schválení poskytnutí finanční asistence 2) schválení uhrazovací povinnosti 3) zrušení družstva s likvidací 4) přeměně družstva 5) vydání dluhopisů je schopna se usnášet, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Čl. 6 Náhradní členská schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní členskou schůzi, bez zbytečného odkladu členskou schůzi náhradní, a to s nezměněným programem jednání a stejným způsobem jako původní členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Čl. 7 Působnost členské schůze Členská schůze: a) mění a schvaluje stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise ve formě vnitropodnikového předpisu o mzdách a odměňování zaměstnanců a členů orgánů družstva d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, případně mezitímní účetní závěrku e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle 59 zákona č. 90/2012 Sb. f) schvaluje poskytnutí finanční asistence g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení h) schvaluje jednání učiněné za družstvo do jeho vzniku i) rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty 6

7 j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti k) rozhoduje o použití rezervního fondu l) rozhoduje o vydání dluhopisů m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo dosavadní činnosti družstva n) rozhoduje o přeměně družstva o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu nebo zrušení p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem s) rozhoduje o dalších otázkách spojených s činností družstva, pokud si je k rozhodování vyhradí Čl. 8 Zápis z členské schůze Zápis ze členské schůze vyhotoví její svolavatel do 15 dnů od jejího konání. Zápis podepisuje svolavatel, vyhotovitel zápisu a dva ověřovatelé. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno formu veřejné listiny, jedná-li se o: 1) změnu stanov družstva 2) zrušení družstva s likvidací 3) přeměnu družstva 4) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva Čl. 9 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo plní usnesení členské schůze, pokud není v rozporu s právními předpisy. Představenstvo rozhoduje o vyloučení členů družstva a o přijmutí uchazeče o členství za člena. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí předseda, místopředseda nebo pověřený člen představenstva, k napsanému či vytištěnému názvu družstva svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva. 0 Složení představenstva Představenstvo je sedmi členné a je voleno a odvoláváno členskou schůzí. Členem představenstva může být pouze člen družstva. Členská schůze volí a odvolává rovněž nejvýše 5 náhradníků do představenstva. Představenstvo volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Funkční období představenstva je 5ti leté. V případě smrti, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena představenstva je na uvolněné místo jmenován náhradník zvolený na dané volební období členskou schůzí, a to v pořadí podle počtu hlasů při volbě náhradníků dosažených na členské schůzi. Náhradník se stane členem představenstva pouze na dobu do nejbližší členské schůze, která musí zvolit nového řádného člena představenstva. 1 Zápis z jednání představenstva Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, případně místopředseda a zapisovatel. Přílohu tvoří seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedenou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 2 Zasedání představenstva Představenstvo zasedá nejméně 1 krát za dva měsíce a zasedání svolává předseda či místopředseda představenstva. Z naléhavých důvodů může zasedání představenstva svolat kterýkoli člen představenstva. 7

8 3 Zákaz konkurence Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. Člen představenstva může vykonávat funkci ředitele družstva. Člen představenstva je povinen informovat předem družstvo o okolnostech, které vedou k zákazu konkurence dle předchozích ustanovení. Pokud člen představenstva předem upozorní na možnost zákazu konkurence nebo vznikla-li tato okolnost později a člen představenstva na ni upozorní, má se zato, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li členská schůze nesouhlas s takovou činností člena představenstva. 4 Zánik funkce člena představenstva Členství v představenstvu zaniká: 1) uplynutím funkčního období 2) smrtí člena představenstva 3) odstoupením z funkce člena představenstva 4) odvoláním člena představenstva členskou schůzí 5) zánikem právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce 5 Kontrolní komise Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů družstva a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise předává k projednání členské schůzi námitky vyloučeného člena družstva proti vyloučení z družstva a žádost uchazeče o členství, o přezkoumání rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena a odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí souhlasu s převodem členského podílu. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Kontrolní komise na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo účastnit se jednání představenstva a jakéhokoli orgánu družstva zřízeného stanovami. Představenstvo družstva je povinno informovat kontrolní komisi předem o každém zasedání představenstva. Kontrolní komise určí v případě potřeby člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva. Kontrolní komise zasedá vždy nejméně 4 krát ročně. 6 Složení kontrolní komise Kontrolní komise je tří členná. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze a volí a odvolává rovněž maximálně dva náhradníky. Funkční období je 5ti leté. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 7 Zápis o jednání kontrolní komise O průběhu jednání kontrolní komise a jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 8

9 8 Zákaz konkurence Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva, prokuristou, ani ředitelem družstva. Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen kontrolní komise je povinen informovat předem družstvo o okolnostech, které vedou k zákazu konkurence dle předchozích ustanovení. Pokud člen kontrolní komise předem upozorní na možnost zákazu konkurence nebo vznikla-li tato okolnost později a člen kontrolní komise na ni upozorní, má se zato, že tento člen kontrolní komise činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li členská schůze nesouhlas s takovou činností člena kontrolní komise. 9 Zánik funkce člena kontrolní komise Členství v kontrolní komisi zaniká: 1) uplynutím funkčního období 2) smrtí člena kontrolní komise 3) odstoupením z funkce člena kontrolní komise 4) odvoláním člena kontrolní komise členskou schůzí 5) zánikem právnické osoby, která je členem kontrolní komise bez právního nástupce 0 Ředitel Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. Ředitelem se může stát bezúhonná fyzická osoba plně způsobilá k právnímu jednání ve všech věcech. Ředitel organizuje běžnou každodenní činnost družstva a řídí bezprostředně pracovníky družstva, vůči kterým má postavení vedoucího organizace podle pracovně právních předpisů. Ředitel je v pracovním poměru v družstvu založeným jmenováním. Úkoly ředitele a jeho mzdu určuje představenstvo, kterému ředitel odpovídá za výkon funkce. Náplň práce ředitele je vymezena písemně představenstvem družstva v rámci jmenovacího dekretu. V. Majetek, účetní závěrky, fondy Majetek družstva Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů členů a další věci a práva, které družstvo nabylo v průběhu své hospodářské činnosti. Orgány družstva jsou povinny počínat si s péčí řádného hospodáře a starat se o zachování a rozmnožení majetku družstva. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu, a to primárně na pozemcích svých členů na základě pachtovních nebo pokračujících nájemních smluv s nimi uzavřených, pokud tyto pozemky jsou pro družstvo hospodářky využitelné. Členové družstva jsou povinni zemědělsky využitelné pozemky nabídnout přednostně k pachtu družstvu. Členové družstva jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo ke zmenšování majetku družstva. Představenstvo družstva stanoví organizaci družstva k zajištění řádného hospodaření, ředitel družstva přímo řídí zaměstnance družstva při každodenní činnosti. Účetní závěrka Představenstvo družstva zajišťuje sestavení účetních závěrek dle zvláštních předpisů. Za každý rok musí být sestavena řádná účetní závěrka. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi, nejpozději do 6ti měsíců od skončení účetního roku, za který je účetní závěrka sestavována. 9

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917

S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917 S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917 (úplné znění Stanov schválených konferencí delegátů členů Jednoty, spotřebního druţstva

Více