STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Obchodního družstva Soběšice"

Transkript

1 STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne 13. června ) Firma družstva je: Obchodní družstvo Soběšice 2) Sídlo družstva je: Soběšice 163, PSČ I. Firma, sídlo a činnost družstva Firma a sídlo družstva Účel a postavení družstva 1) Obchodní družstvo Soběšice je společenstvím neuzavřeného počtu osob, ať již fyzických či právnických, a je založeno na dobu neurčitou za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, a za účelem podnikání 2) Obchodní družstvo Soběšice je dle zákona 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, transformovaným zemědělským družstvem založeným původně dle zákona 69/49 Sb. schválením bývalého ONV v Sušici ze dne ) Právní poměry družstva upravují Zákon o obchodních společnostech a družstvech číslo 90/2012 Sb., Občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. a tyto Stanovy 4) Družstvo je právnickou osobou a za své závazky odpovídá celým svým majetkem 5) Členové neručí za závazky družstva majetkem v jejich vlastnictví, za případnou ztrátu družstva ručí do výše svých členských vkladů. Členská schůze může určit, že členové družstva jsou povinni přispět na úhradu ztráty družstva nad rámec svých splacených členských vkladů, nejvýše však do trojnásobku základního členského vkladu a nejvýše do vyrovnání skutečné výše vzniklé ztráty družstva 6) Na základě rozhodnutí členské schůze může družstvo poskytnout svým členům v souladu se svými hospodářskými výsledky výhody, jejichž výši a poskytování může určit členská schůze na základě návrhu představenstva družstva Čl. 3 Předmět podnikání Družstvo podniká v následujících oborech činnosti: 1) podnikání v zemědělské výrobě, vodních plochách, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 2) v živnostenských oborech: a) opravy silničních vozidel b) zámečnictví, nástrojařství c) truhlářství, podlahářství d) zednictví e) hostinská činnost f) opravy pracovních strojů g) masérské, rekondiční a regenerační služby h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona j) silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t i přesahující 3,5 t včetně k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Čl. 4 Informační deska Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku, která je přístupná každý pracovní den a v běžnou pracovní dobu všem členům družstva a bude provozována rovněž na internetových stránkách družstva. Na informační desce bude družstvo zveřejňovat usnesení členských schůzí, rozhodnutí představenstva v pracovně právních záležitostech a další záležitosti týkající se obchodního vedení. 1

2 II. Jmění družstva, členské vklady a způsoby placení a lhůty jejich splacení Základní kapitál 1) Základní kapitál je tvořen souhrnem základního členského vkladu členů družstva, případně dalších vkladů členů družstva, ke kterým se členové družstva zavázali v souladu s těmito stanovami 2) Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku činí ,- Kč a zachycuje stav členských vkladů v okamžiku transformace družstva dle Zákona 42/1992 Sb. 3) O snížení či zvýšení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje svým usnesením členská schůze Vklady členů, vypořádací podíl 1) Členský vklad člena družstva je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů člena družstva 2) Každý člen družstva je povinen podílet se na základním kapitálu družstva základním členským vkladem 3) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí ,- Kč 4) Základní členský vklad je splatný do 5ti pracovních dnů od podání členské přihlášky uchazeče o členství v družstvu, která musí obsahovat písemné prohlášení uchazeče o členství, o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, na účet družstva a stává se majetkem družstva přijetím uchazeče o členství za člena družstva představenstvem družstva. Pokud uchazeči členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno vrátit zaplacený členský vklad nejpozději do 5ti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva o nepřijetí uchazeče za člena. Pokud uchazeč o členství neuhradí základní členský vklad ve lhůtě shora uvedené je představenstvo družstva povinno jeho přihlášku odmítnout 5) Člen se může účastnit na podnikání družstva dalšími členskými vklady 6) Výše dalších členských vkladů se u jednotlivých osob může lišit 7) Družstvo vede evidenci o splacení základního členského vkladu a dalších členských vkladů každého člena 8) Majetkové podíly vypočtené členům při transformaci družstva dle Zákona 42/1992 Sb. a dle následně uzavřených smluv o další majetkové účasti považují se za další majetkový vklad člena 9) Družstvo může přijmout jako další vklad člena i věc movitou či nemovitou. V takovémto případě musí být předmět vkladu oceněn znalcem dle platných cenových předpisů ve výši odpovídající ceně v místě a čase obvyklé. Nepeněžitý vklad před jeho vložením musí schválit členská schůze 10) V případě zániku členství v družstvu má člen právo na vypořádací podíl, který se určí dle stanov a je splatný do 2 let od dne zániku členství III. Členství v družstvu Vznik členství Členem družstva se může stát fyzická i právnická osoba plně způsobilá k právnímu jednání. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského vkladu. Členství vzniká: 1) Dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí uchazeče o členství za člena družstva, případně pozdějším dnem, pokud je v rozhodnutí představenstva uveden 2) Převodem družstevního podílu s podmínkou rozhodnutí představenstva o přijetí za člena 3) Přechodem družstevního podílu s podmínkou rozhodnutí představenstva o přijetí za člena Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Členství jednoho z manželů v družstvu, nezakládá členství druhého z manželů. Součástí členství v družstvu není pracovní poměr člena v družstvu. Čl. 3 Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, datum narození nebo rodné číslo, případně IČ uchazeče, statutární orgán právnické osoby a uvedení jeho člena pověřeného zastupováním, písemné prohlášení o závazku uhradit základní členský vklad. Součástí přihlášky je i prohlášení uchazeče o členství, že se seznámil se stanovami družstva, které je družstvo povinno uchazeči předložit na jeho žádost k nahlédnutí ve svém sídle, pokud se s nimi účastník neseznámil ze Sbírky listin veřejného rejstříku. Rozhodnutí o přijetí za člena družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. 2

3 Čl. 4 O přijetí za člena družstva vždy rozhoduje představenstvo družstva, v případě že představenstvo rozhodne o nepřijetí uchazeče o členství za člena družstva, může se uchazeč o členství obrátit na nejbližší členskou schůzi družstva a žádat, aby členská schůze rozhodnutí představenstva přezkoumala. Žádost o přezkoumání rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a členské schůzi je předkládá k přezkoumání kontrolní komise družstva. Čl. 5 Seznam členů Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují: 1) Jméno a bydliště nebo sídlo, případně jiná adresa člena určená pro doručování 2) Den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu 3) Výše členského vkladu a rozsahu splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Každý člen má právo nahlížet do seznamu členů a žádat po družstvu vydání potvrzení o svém členství. Potvrzení o členství se vydává bezúplatně. Čl. 6 Převod družstevního podílu Družstevní podíl může člen převést na jiného člena nebo jinou osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu. Smlouva o převodu členského podílu v družstvu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy převodce i nabyvatele a převodce ji bez zbytečného odkladu po jejím uzavření zašle k odsouhlasení představenstvu družstva. Nabyvatel se stává členem družstva na základě smlouvy o převodu družstevního podílu ke dni jejího uzavření s podmínkou udělení souhlasu představenstvem družstva. Pokud představenstvo družstva souhlas odmítne, hledí se na smlouvu o převodu obchodního podílu, jakoby nebyla. Proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí souhlasu s převodem členského podílu je možno se odvolat k nejbližší členské schůzi, která může svým usnesením nahradit souhlas představenstva. Odvolání předkládá členské schůzi k projednání kontrolní komise. Čl. 7 Přechod družstevního podílu K přechodu družstevního podílu dochází na právní nástupce člena za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Družstevní podíl je možno dědit. Vznik členství dědice v družstvu je vázáno na souhlas představenstva družstva, v případě udělení souhlasu představenstvem, hledí se na dědice jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Dědic je povinen v případě zájmu o členství v družstvu podat členskou přihlášku a požádat představenstvo o souhlas písemně, nevyrozumí-li představenstvo dědice do 60 ti dnů ode dne doručení žádosti, má se zato, že souhlas byl udělen. Proti rozhodnutí představenstva o neudělení souhlasu se může dědic odvolat k nejbližší členské schůzi, která může rozhodnutí představenstva svým usnesením změnit. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud s tím právní nástupce právnické osoby souhlasí a zanikající právnická osoba před svým zánikem požádala představenstvo, a to s přechodem družstevního podílu na právního nástupce souhlasilo. Má-li zanikající právnická osoba více právních nástupců, je možno v takovémto případě družstevní podíl rozdělit mezi tyto právní nástupce, pokud hodnota jednotlivého obchodního podílu připadajícího na právního nástupce, neklesne pod hodnotu základního členského vkladu. Čl. 8 Splynutí družstevního podílu Družstevní podíly splynou tím, že člen družstva za trvání členství nabyde do svého vlastnictví další družstevní podíl jiného člena Čl. 9 Rozdělení družstevního podílu Při převodu nebo přechodu družstevního podílu je možno družstevní podíl rozdělit mezi více osob, ovšem pouze tehdy pokud na každou z těchto osob připadne družstevní podíl v hodnotě minimálně se rovnající základnímu členskému vkladu, tedy částce ,- Kč 3

4 0 Zánik členství Členství v družstvu zaniká následovně: 1) písemnou dohodou 2) vystoupením člena 3) vyloučením člena 4) převodem družstevního podílu 5) přechodem družstevního podílu 6) smrtí člena družstva 7) zánikem právnické osoby, která je členem družstva 8) prohlášením konkursu na majetek člena 9) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena 10) doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražbě družstevního podílu v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci 11) zánikem družstva bez právního nástupce Člen družstva může z družstva vystoupit písemným sdělením o vystoupení z družstva, doručeným do sídla družstva. Výpovědní lhůta při vystoupení člena z družstva činí šest měsíců. Vyloučit člena z družstva může představenstvo družstva, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti dané stanovami nebo zákonem nebo přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, ve které musí být uveden důvod jejího udělení a člen musí být upozorněn na možnost vyloučení a dána mu výzva, aby s porušováním členských povinností přestal a odstranil ve lhůtě 30 dnů nepříznivé následky porušení svých povinností. Výstrahu uděluje představenstvo. Výstrahy není třeba, pokud porušení povinností člena mělo následky, které nelze odstranit. O vyloučení člena lze rozhodnout nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k jednání zakládajícímu důvod k vyloučení došlo. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat prostřednictvím kontrolní komise námitky členské schůzi, které musí být v písemné formě a musí být odůvodněny. Námitky může člen podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení. Kontrolní komise námitky předloží nejbližší členské schůzi k projednání Členství vyloučené osobě zaniká: 1) marným uplynutím 30 denní lhůty k podání námitek 2) doručením rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek Rozhodnutí představenstva o vyloučení a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek vyloučeného člena mu musí být doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vyloučený člen podat do 3 měsíců od jeho doručení návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu k soudu a do doby pravomocného rozhodnutí soudu o vyloučení nemůže družstvo vůči vyloučenému členovi uplatňovat žádná práva plynoucí ze zániku členství. Rozhodnutí o vyloučení může být zrušeno představenstvem se souhlasem vyloučené osoby, které musí být doručeno družstvu do 1 měsíce od doručení rozhodnutí o zrušení vyloučení vyloučenému členu družstva, jinak se ke zrušení vyloučení nepřihlíží. To neplatí, jestliže vyloučený člen o zrušení vyloučení sám požádal. 1 Vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období členství zaniklo, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle předchozího odstavce násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu, rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb, zjištěného podle účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl je splatný do 2 let ode dne zániku členství. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný do 2 let od schválení účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo, nebo do 2 let roku od právní moci rozhodnutí soudu o návrhu vyloučeného člena o neplatnosti vyloučení. 2 Obnovení členství Členství se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, to neplatí, pokud byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce vyplatí vyplacený vypořádací podíl do 30. dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu k rukám družstva. 4

5 Členství se obnovuje také, jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Ten kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí jej do 30. dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce k rukám družstva. Člen družstva má tyto základní práva: 1) volit a být volen do orgánů družstva 2) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu 3) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem Člen družstva má tyto základní povinnosti: 1) dodržovat stanovy 2) dodržovat a plnit rozhodnutí orgánů družstva 3) přednostně nabídnou pozemky k pronájmu družstvu 3 Práva a povinnosti člena IV. Orgány družstva Společná ustanovení Orgány družstva jsou: 1) členská schůze 2) představenstvo 3) kontrolní komise Členem orgánu může být jen člen družstva. Každý člen družstva má při hlasování v orgánech družstva 1 hlas. Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let. O průběhu jednání každého orgánu družstva se pořídí zápis, který pořídí ten, kdo jednání svolal. Zápis musí obsahovat údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří pozvánky na jednání, seznam členů s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen a podklady předložené k projednávaným záležitostem. Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen přítomný na členské schůzi má jeden hlas. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, kterým toto právo přiznává zákon. Požádá-li o to likvidátor, je mu uděleno slovo vždy před zahájením hlasování. Člen se účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a musí v ní být uvedeno, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích, v tomto případě hlasovací právu uplatňuje zmocněnec. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že pro zastupování na členské schůzi nemá udělenu žádnou plnou moc. Čl. 3 Svolávání členské schůze Členskou schůzi svolává představenstvo nebo osoby, jimž toto právo přiznává zákon. Pozvánka na členskou schůzi musí být zveřejněna svolavatelem na internetových stránkách družstva a současně zaslána všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání a musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí obsahovat alespoň: 1) firmu a sídlo družstva 2) místo a dobu zahájení členské schůze, které musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena účastnit se členské schůze. 3) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze 4) program členské schůze pokud je na programu změna stanov nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze i návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 5) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 5

6 Členská schůze se musí konat vždy nejméně jednou v každém účetním období, pokud je předmětem členské schůze schválení účetní závěrky za minulé účetní období, musí se členská schůze konat vždy nejpozději do šesti měsíců od skončení tohoto účetního období. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu poté, co zjistí že: 1) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze vzhledem ke všem okolnostem předpokládat 2) družstvo se dostalo do úpadku, nebo hrozícího úpadku 3) požádá-li o to kontrolní komise 4) požádá-li o to alespoň 10% všech členů družstva Nesvolá-li schůzi představenstvo družstva, bude postupováno dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. Čl. 4 Doplnění programu členské schůze Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li žádost doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Představenstvo je pak povinno svolat novou členskou schůzi k projednání návrhu členů, ledaže by na konané členské schůzi byli zúčastněni všichni členové družstva a všichni členové s projednáním doplněného programu členské schůze souhlasili Čl. 5 Schopnost členské schůze se usnášet Členská schůze je schopna se usnášet, je-li na ní přítomna většina členů družstva, majících většinu všech hlasů. Nepřihlíží se k hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo ve smyslu 660 a 661 zákona č. 90/2012 Sb., tedy proto že: 1) jsou v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu 2) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva 3) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánů družstva 4) rozhoduje-li členská schůze o poskytnutí finanční asistence tomuto členu. 5) je osobou jednající ve shodě s osobami uvedenými shora pod body 1) 4) Rozhoduje-li členská schůze o: 1) schválení poskytnutí finanční asistence 2) schválení uhrazovací povinnosti 3) zrušení družstva s likvidací 4) přeměně družstva 5) vydání dluhopisů je schopna se usnášet, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Čl. 6 Náhradní členská schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní členskou schůzi, bez zbytečného odkladu členskou schůzi náhradní, a to s nezměněným programem jednání a stejným způsobem jako původní členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Čl. 7 Působnost členské schůze Členská schůze: a) mění a schvaluje stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise ve formě vnitropodnikového předpisu o mzdách a odměňování zaměstnanců a členů orgánů družstva d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, případně mezitímní účetní závěrku e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle 59 zákona č. 90/2012 Sb. f) schvaluje poskytnutí finanční asistence g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení h) schvaluje jednání učiněné za družstvo do jeho vzniku i) rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty 6

7 j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti k) rozhoduje o použití rezervního fondu l) rozhoduje o vydání dluhopisů m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo dosavadní činnosti družstva n) rozhoduje o přeměně družstva o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu nebo zrušení p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem s) rozhoduje o dalších otázkách spojených s činností družstva, pokud si je k rozhodování vyhradí Čl. 8 Zápis z členské schůze Zápis ze členské schůze vyhotoví její svolavatel do 15 dnů od jejího konání. Zápis podepisuje svolavatel, vyhotovitel zápisu a dva ověřovatelé. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno formu veřejné listiny, jedná-li se o: 1) změnu stanov družstva 2) zrušení družstva s likvidací 3) přeměnu družstva 4) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva Čl. 9 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo plní usnesení členské schůze, pokud není v rozporu s právními předpisy. Představenstvo rozhoduje o vyloučení členů družstva a o přijmutí uchazeče o členství za člena. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí předseda, místopředseda nebo pověřený člen představenstva, k napsanému či vytištěnému názvu družstva svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva. 0 Složení představenstva Představenstvo je sedmi členné a je voleno a odvoláváno členskou schůzí. Členem představenstva může být pouze člen družstva. Členská schůze volí a odvolává rovněž nejvýše 5 náhradníků do představenstva. Představenstvo volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Funkční období představenstva je 5ti leté. V případě smrti, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena představenstva je na uvolněné místo jmenován náhradník zvolený na dané volební období členskou schůzí, a to v pořadí podle počtu hlasů při volbě náhradníků dosažených na členské schůzi. Náhradník se stane členem představenstva pouze na dobu do nejbližší členské schůze, která musí zvolit nového řádného člena představenstva. 1 Zápis z jednání představenstva Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, případně místopředseda a zapisovatel. Přílohu tvoří seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedenou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 2 Zasedání představenstva Představenstvo zasedá nejméně 1 krát za dva měsíce a zasedání svolává předseda či místopředseda představenstva. Z naléhavých důvodů může zasedání představenstva svolat kterýkoli člen představenstva. 7

8 3 Zákaz konkurence Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. Člen představenstva může vykonávat funkci ředitele družstva. Člen představenstva je povinen informovat předem družstvo o okolnostech, které vedou k zákazu konkurence dle předchozích ustanovení. Pokud člen představenstva předem upozorní na možnost zákazu konkurence nebo vznikla-li tato okolnost později a člen představenstva na ni upozorní, má se zato, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li členská schůze nesouhlas s takovou činností člena představenstva. 4 Zánik funkce člena představenstva Členství v představenstvu zaniká: 1) uplynutím funkčního období 2) smrtí člena představenstva 3) odstoupením z funkce člena představenstva 4) odvoláním člena představenstva členskou schůzí 5) zánikem právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce 5 Kontrolní komise Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů družstva a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise předává k projednání členské schůzi námitky vyloučeného člena družstva proti vyloučení z družstva a žádost uchazeče o členství, o přezkoumání rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena a odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí souhlasu s převodem členského podílu. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Kontrolní komise na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo účastnit se jednání představenstva a jakéhokoli orgánu družstva zřízeného stanovami. Představenstvo družstva je povinno informovat kontrolní komisi předem o každém zasedání představenstva. Kontrolní komise určí v případě potřeby člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva. Kontrolní komise zasedá vždy nejméně 4 krát ročně. 6 Složení kontrolní komise Kontrolní komise je tří členná. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze a volí a odvolává rovněž maximálně dva náhradníky. Funkční období je 5ti leté. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 7 Zápis o jednání kontrolní komise O průběhu jednání kontrolní komise a jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 8

9 8 Zákaz konkurence Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva, prokuristou, ani ředitelem družstva. Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen kontrolní komise je povinen informovat předem družstvo o okolnostech, které vedou k zákazu konkurence dle předchozích ustanovení. Pokud člen kontrolní komise předem upozorní na možnost zákazu konkurence nebo vznikla-li tato okolnost později a člen kontrolní komise na ni upozorní, má se zato, že tento člen kontrolní komise činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li členská schůze nesouhlas s takovou činností člena kontrolní komise. 9 Zánik funkce člena kontrolní komise Členství v kontrolní komisi zaniká: 1) uplynutím funkčního období 2) smrtí člena kontrolní komise 3) odstoupením z funkce člena kontrolní komise 4) odvoláním člena kontrolní komise členskou schůzí 5) zánikem právnické osoby, která je členem kontrolní komise bez právního nástupce 0 Ředitel Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. Ředitelem se může stát bezúhonná fyzická osoba plně způsobilá k právnímu jednání ve všech věcech. Ředitel organizuje běžnou každodenní činnost družstva a řídí bezprostředně pracovníky družstva, vůči kterým má postavení vedoucího organizace podle pracovně právních předpisů. Ředitel je v pracovním poměru v družstvu založeným jmenováním. Úkoly ředitele a jeho mzdu určuje představenstvo, kterému ředitel odpovídá za výkon funkce. Náplň práce ředitele je vymezena písemně představenstvem družstva v rámci jmenovacího dekretu. V. Majetek, účetní závěrky, fondy Majetek družstva Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů členů a další věci a práva, které družstvo nabylo v průběhu své hospodářské činnosti. Orgány družstva jsou povinny počínat si s péčí řádného hospodáře a starat se o zachování a rozmnožení majetku družstva. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu, a to primárně na pozemcích svých členů na základě pachtovních nebo pokračujících nájemních smluv s nimi uzavřených, pokud tyto pozemky jsou pro družstvo hospodářky využitelné. Členové družstva jsou povinni zemědělsky využitelné pozemky nabídnout přednostně k pachtu družstvu. Členové družstva jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo ke zmenšování majetku družstva. Představenstvo družstva stanoví organizaci družstva k zajištění řádného hospodaření, ředitel družstva přímo řídí zaměstnance družstva při každodenní činnosti. Účetní závěrka Představenstvo družstva zajišťuje sestavení účetních závěrek dle zvláštních předpisů. Za každý rok musí být sestavena řádná účetní závěrka. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi, nejpozději do 6ti měsíců od skončení účetního roku, za který je účetní závěrka sestavována. 9

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

Stanovy zemědělského družstva

Stanovy zemědělského družstva Stanovy zemědělského družstva Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

Zemědělské družstvo Podlesí

Zemědělské družstvo Podlesí S T A N O V Y Zemědělské družstvo Podlesí Čechtín č.p. 97, PSČ: 675 07 přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) Stanovy Zemědělské družstvo "Podlesí"

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování vzájemné podpory svých členů.

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více