Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III."

Transkript

1 Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek III. Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí Monitoring volných pracovních míst IT odborníků na českém trhu práce Ludvík Michalička Ivo Baštýř Drahomíra Fischlová Jana Vavrečková VÚPSV Praha 2006

2 Obsah Část I. Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků Úvod Vývoj počtu a složení zaměstnaných IT odborníků Hlavní odvětví působení IT odborníků podle klasifikace OKEČ Vzdělanostní struktura IT odborníků Analýza vývoje věkových kohort a toků pracovních sil Zjištění rozdílu posunutých kohort Analýza toků pracovních sil Absolventi terciárního vzdělání v oboru informačních technologií Model pro odhadování vzdělanostních potřeb Část II. Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí Poznatky dosavadního výzkumu, metodika, informace Srovnávací analýza výdělků IT-povolání a jejich výdělková motivace k migraci za prací z ČR do zahraničí Část III. Monitoring volných pracovních míst IT odborníků na českém trhu práce Popis vzorku, metodologie šetření Základní tendence na trhu práce v ČR Inzerovaná pracovní místa pro absolventy bakalářského studia Inzerovaná pracovní místa pro absolventy magisterského studia Inzerovaná pracovní místa pro absolventy postgraduálního studia Údaje o volných pracovních místech pro informatiky Závěr

3 Část I. Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků řešitel: Ludvík Michalička VÚPSV Praha

4 1. Úvod Za pracovníky v oblasti výpočetní techniky (v dalším IT odborníci) považujeme ty, kteří jsou charakterizováni hodnotami Rozšířené klasifikace zaměstnání (KZAM-R): KZAM-R vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky 2131 Projektanti a analytici výpočetních systémů 2132 Programátoři 2139 Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou KZAM-R techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky 3121 Poradenství v ICT (Informační a komunikační technologie) 3122 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 3123 Operátoři průmyslových strojů, NC strojů 3129 Ostatní technici v ICT S určitým zjednodušením lze říci, že vědečtí pracovníci se podílí na samotném vývoji nových technologií a souvisejících konceptů, zatímco techničtí pracovníci spíše na provozu a podpoře těchto systémů. Vymezení ICT expertů podle klasifikace KZAM - R nicméně neodráží rychlé změny, které v IT sektoru probíhají, neboť nezahrnuje např. pozice typu analytik business procesů v oblasti IT, obchodník s ICT (který musí mít velmi dobrou znalost produktů, které prodává) apod. Práce si klade za cíl popsat vývoj počtu pracovníků v oblasti výpočetní techniky v delším časovém období a odhadnout pokračování tohoto vývoje do roku Ke sledování vývoje používáme převážně roční průměry původně čtvrtletních souborů Výběrového šetření pracovních sil (dále VŠPS) z let 1996 až Analýzou souborů VŠPS sledujeme: vývoj celkového počtu v IT odborníků období 1996 až 2005, vývoj počtu vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků v tomto období, vzdělání IT odborníků v roce 2005, oblast jejich působení v odvětvích hospodářství podle klasifikace OKEČ v roce Abychom analyzovali hlouběji vývoj počtu IT odborníků, používáme metodu analýzy věkových kohort. Tato metoda porovnává vývoj věkových kohort v čase. Bývá užitečné porovnat frekvence posunutých kohort, ku příkladu frekvenci věkové skupiny 30 34letých v roce 2000 s frekvencí kohorty 35-39letých právě po pěti letech, v roce Při těchto porovnáních byly zjištěny některé zajímavé poznatky, spočívající v pravidelném úbytku kohorty 30-34letých. Pomocí modelování trhu práce, které v našem ústavu provádíme, můžeme odhadnout počet nově otevřených míst pro tyto odborníky v období Porovnání počtu těchto volných míst s odhadovaným přílivem absolventů v období můžeme odhadnout šanci příchozích na pracovní trh najít odpovídající zaměstnání. 4

5 2. Vývoj počtu a složení zaměstnaných IT odborníků Celkový počet zaměstnaných IT odborníků (zaměstnaných v oborech KZAM 213,312) a IT odborníků s vysokoškolským vzděláním je na následujícím grafu. G r a f 1 Vývoj počtu IT odborníků IT všichni IT VŠ Mezi lety 1994 až 2002 měl počet odborníků v IT technologiích rostoucí trend s průměrným tempem růstu 2,22 % ročně, růst se po roce 2002 změnil v pokles. Pokles všech zaměstnaných, k němuž došlo mezi lety 2002 a 2004, ve výši , se budeme v dalším pokoušet vysvětlit. Není způsoben výběrovou chybou. O klesl v tomto období také počet vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Data VŠPS jsou uvolňována čtvrtletně. Vzhledem k obměňování základního souboru respondentů, kdy se každé čtvrtletí obmění 20% souboru, jsou výsledky v blízkých intervalech silně korelované. I tak je zajímavé znázornit, jaký je vývoj počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v obou oborech KZAM po čtvrtletích. Z následujícího grafu, kde je znázorněn vývoj počtu zaměstnaných vysokoškoláků odděleně v oborech KZAM 213 a 312, vyplývá, že celkový přírůstek v posledním roce je tvořen přírůstkem vysokoškoláků v oboru 312, v němž jsou soustřeďováni techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky, zatímco frekvence oboru 213 (vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky) stagnuje. 5

6 G r a f 2 Počty vysokoškolsky vzdělaných podle oborů KZAM Hlavní odvětví působení IT odborníků podle klasifikace OKEČ Zaměstnanost IT odborníků je popsána v následující tabulce: T a b u l k a 1 Zaměstnanost IT odborníků VS 213 VS 312 rok1999 rok2000 rok2001 rok2002 rok2003 rok2004 rok2005 A A02+B C D E F G H I J K L M N O,P,Q Největší podíl zaměstnaných IT odborníků se nachází v odvětví K - Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti. Toto odvětví zahrnuje: Činnosti v oblasti nemovitostí Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Činnosti v oblasti výpočetní techniky 6

7 Výzkum a vývoj Ostatní podnikatelské činnosti Dalším nejvýznamnějším odvětvím je D - zpracovatelský průmysl, L - veřejná správa, J - finančnictví, G - obchod. Z následujícího grafu je patrné, že ve vyjmenovaných odvětvích s největší zaměstnaností IT odborníků došlo po roce 2002 k poklesu jejich zaměstnanosti, k nevýznamnému poklesu došlo v odvětví Veřejná správa a obrana. G r a f 3 Absolutní počty IT odborníků v nejčetnějších odvětvích Zpracovatelský prům. Finančnictví Nemovitosti,podnikání Veřejná správa

8 2.2 Vzdělanostní struktura IT odborníků Vzdělanostní struktura IT odborníků je velmi složitá. Vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků bylo v roce ,5% všech pracovníků v oboru. V následující tabulce uvádíme vzdělání IT odborníků s podílem nad 5% z celkového počtu v roce 2005: T a b u l k a 2 Vzdělání IT odborníků s podílem nad 5% z celkového počtu v roce 2005 vzdělání relativní četnost v roce 2005 středoškolské s maturitou, obor elektrotechnika 15% vysokoškolské, obor elektrotechnika 14% středoškolské s maturitou, obor strojírenství 9,70% vysokoškolské, ostatní technické obory 7,90% středoškolské s maturitou, obor ekonomika 7,70% středoškolské s maturitou, ostatní 7,50% středoškolské s maturitou, obecná příprava 6,70% vysokoškolské, obor ekonomika, obchod 5,60% 8

9 3. Analýza vývoje věkových kohort a toků pracovních sil 3.1 Zjištění rozdílu posunutých kohort Data Výběrového šetření pracovních sil, pokud je sledujeme v delším časovém horizontu, dovolují analyzovat změny velikosti věkových kohort. Kdyby nedocházelo ke změnám zaměstnání či k odchodům ze zaměstnání z jiných důvodů, mohli bychom například očekávat, že velikost věkové kohorty 25letých až 29letých v roce 2000 bude přibližně stejná jako velikost kohorty 30 až 34letých o pět let později v roce Pokud v tomto období došlo k úbytku, můžeme očekávat, že tento úbytek může být vyrovnán absolventy škol a usuzovat tak na vyhlídky získat zaměstnání v oboru. Tento postup komplikuje skutečnost, že věkové kohorty mohou být méně četné a zatížené velkou absolutní výběrovou chybou. Tento nedostatek kompenzujeme tím, že zjišťujeme změny stejné kohorty v pětiletých obdobích 1994 až 1999, 1995 až 2000, 1996 až 2001 atd., až 2000 až 2005 a stanovujeme průměrný růst či pokles každé ze zkoumaných kohort. Ze změn v daných obdobích byla určena míra růstu za tato období a nakonec byla pro každou věkovou kohortu spočítána průměrná míra růstu. Ta je uvedena na následujícím grafu: G r a f 4 Průměrná míra růstu 0,2 0 25_ _34 35_ _ _ _ _ _- 64-0,2-0,4-0,6-0,8-1 Z grafu vyplývá, že přírůstky vykazují pouze kohorty 25-29, 35-39, 40-44letých, zatímco ostatní kohorty se zmenšují. Zmenšování vyšších věkových kohort můžeme vysvětlit odchodem starších pracovníků, mužů i žen, do jiných povolání a do důchodu. Zajímavý je úbytek kohorty IT odborníků ve věku let, kterých za pět let ubude v průměru 11 %, aby jich v následující kohortě 35 až 39letých a 40 až 44letých zase stejné množství přibylo. Mezi lety 2000 až 2005 dosáhl úbytek v této kohortě dokonce 21%. 9

10 Analýzou souboru neaktivních a nezaměstnaných se neprokazuje, že by se IT odborníci přelévali do těchto kategorií, pozorovaný úbytek tedy nelze vysvětlit odchodem do nezaměstnanosti, na mateřskou dovolenou či podobnými důvody. 3.2 Analýza toků pracovních sil V souboru výběrového šetření pracovních sil se kmen respondentů obměňuje každé čtvrtletí z 20 ti procent. Každý respondent by se tak měl ve výběru vyskytovat pětkrát a pak být nahrazen. Ve snaze vysvětlit úbytek IT odborníků jsme sledovali jejich změny v náhodně vybraném období, mezi 4. čtvrtletím 2002 a 1. čtvrtletím roku 2003 s těmito výsledky: Ze sledování zmizelo předčasně IT odborníků. Z nich bylo: 714 nezastiženo 551 změnilo povolání 1822 zmizelo z evidence bez udání důvodu Odchod z evidence lze tedy vysvětlit změnou povolání jen z 17,8 %. Zbytek předčasných odchodů ze sledování VŠPS není možno na základě shromážděných informací vysvětlit. 10

11 4. Absolventi terciárního vzdělání v oboru informačních technologií Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále ÚIV) uvádíme tabulku absolventů terciárního vzdělávání - magisterského studia a té části absolventů bakalářského studia, kteří nepokračují v návazném magisterském studiu. Pracovníci ÚIV zároveň prognózují počet těchto absolventů do roku T a b u l k a 3 Vývoj absolventů IT oborů absolventi 2000/ / / /04 IT oborů 2004/ / / / //9 2009/10 bakaláři magistři Je patrné, že se počet vysokoškolsky vzdělaných absolventů mezi lety 2001 až 2005 prakticky neměnil. K prudkému zvýšení dojde mezi lety 2005 až 2010, kdy se počet absolventů oborů informačních technologií zdvojnásobí. Další graf, převzatý z publikace Studenti a absolventi oborů informatika a výpočetní technika Českého statistického ústavu v roce 2006, uvádí postavení České republiky v podílu terciárně vzdělaných absolventů IT oborů v mezinárodním srovnání. Vyplývá z něj, že naše pozice mezi novými členskými zeměmi (jejich průměr je v grafu označený jako NMS) je lehce nadprůměrná. Také z tohoto grafu je patrná stagnace sledovaného podílu vysokoškoláků, k níž došlo u nás mezi lety 2000 a G r a f 5 Mezinárodní srovnání terciárně vzdělaných IT absolventů 11

12 5. Model pro odhadování vzdělanostních potřeb Ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí rozvíjíme Model pro odhadování vzdělanostních potřeb, který analyzuje trh práce a odhaduje možnost najít vhodné zaměstnání pro absolventy škol, kteří přicházejí na pracovní trh. Je popsán v (1). Model odhaduje poptávku po práci v předem definovaných profesních a vzdělanostních skupinách v příštích pěti letech a velikost poptávky po práci ve vzdělanostní skupině konfrontuje s přílivem absolventů ze škol ve stejném období. Poptávka po práci se dělí na poptávku způsobenou expanzí oboru a poptávku způsobenou nutností nahradit pracovníky při změně zaměstnání, při odchodu do důchodu, na mateřskou dovolenou a z podobných příčin. Pro definované vzdělanostní skupiny dokáže model předpovídat vývoj zaměstnaných v blízké pětileté budoucnosti. Pro nejfrekventovanější vzdělanostní skupiny, jak byly uvedeny v tabulce 2, jsme získali tento vývoj frekvencí: T a b u l k a 4 Absolventi IT oborů vzdělání relativní četnost v roce 2005 odhadovaná míra růstu relativní četnost v roce 2010 absolutní četnost v roce 2005 středoškolské s mat. obor elektrotechnika 15% 0,32% 16,30% vysokoškolské, obor elektrotechnika 14% 0,07% 14,10% středoškolské s mat., obor strojírenství 9,70% -0,01% 9,40% vysokoškolské, ostatní technické obory 7,90% 0,37% 9,60% středoškolské s mat., obor ekonomika 7,70% -0,24% 6,30% středoškolské s mat., ostatni 7,50% 0,15% 8% středoškolské s mat., obecná příprava 6,70% -0,28% 5,20% vysokoškolské, obor ekonomika, obchod 5,60% 0,22% 6,60% Z tabulky je patrné zmenšování podílu středoškoláků na celkovém zaměstnání v profesi (až na podíl středoškolsky vzdělaných elektrotechniků) a rostoucí podíl vysokoškoláků. Dalším z výstupů modelu je analýza souborů VŠPS z hlediska předem definovaných seskupení profesních kategorií KZAM. Model odhaduje, na základě historických trendů, počet míst v seskupení profesí v budoucnosti. Definovali jsme profesní skupinu IT odborníků KZAM 213 a 312 s těmito výsledky pro období 2006 až 2010: Počet nových míst získaných expanzí hospodářství: Počet uvolněných míst, která se uvolní a bude je nutno nahradit: Celkový počet míst pro nově příchozí: Z těchto údajů je patrná další specifika oboru, a to, že počet nových míst získaných expanzí hospodářství převyšuje počet uvolněných míst. V ostatních oborech je to opačně. Vzhledem ke komplikované vzdělanostní struktuře IT odborníků vyjádřené v tabulce 2 není možné vyjádřit šanci všech nově příchozích získat místo v oboru IT. Ústav pro informace ve vzdělávání nám poskytl svůj odhad absolventů terciárního vzdělání IT odborníků pro období 2006 až Data jsou v tabulce č. 3. Vyplývá z ní, že v tomto období si bude hledat zaměstnání cca vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků. Vzhledem k takřka 22 tisícům nově otevřených míst budou mít vysokoškolsky vzdělaní odborníci 12

13 dobrou šanci získat zaměstnání, budou ale často nahrazovat středoškoláky, dosud v oboru působící. Šance středoškolsky vzdělaných získat zaměstnání v oboru bude nižší. Odhadovaný celkový počet IT odborníků do roku 2010 poroste mezi lety 2005 až 2010 s průměrným indexem růstu 4,6% a je na následujícím grafu: G r a f 6 Vývoj počtu IT odborníků s výhledem do roku VŠ IT odb.celkem

14 Část II. Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí. Mezinárodní srovnávací analýza řešitel: Ivo Baštýř VÚPSV Praha

15 1. Poznatky dosavadního výzkumu, metodika, informace Podle zjištění řady průzkumů z posledních let o zahraniční migraci odborníků (osob s vysokoškolským vzděláním, požadovanou erudicí a zkušenostmi) včetně povolání z oblasti výpočetní techniky je i u těchto pracovníků výdělkový profit významným migračním motivem; má z hlediska odchodu do zahraničí charakter podmínky sine qua non 1. Rozdíl úrovně výdělků (mezd) mezi státy je absolutní rozdíl nebo - častěji - relativní poměr (relace) obsahově a metodicky shodných (resp. dostatečně blízkých) výdělkových charakteristik. Mezistátní porovnání úrovně vyžaduje přepočet výdělků z národních měnových jednotek na jednotnou porovnávací měnovou jednotku. Z hlediska příjmové motivace k migraci jde vždy o výdělkový rozdíl mezi dvěma státy. Relativní poměr mezd mezi státy je též charakterizován jako mzdový diferenciál. Převážná část odborníků pokládá za nejvhodnější dočasnou pracovní migraci se zpravidla několikaletým pobytem v zahraničí a návratem do mateřského státu (ČR); stručně lze tuto migraci charakterizovat jako dočasně pobytovou návratovou pracovní migraci. Náklady spojené s pobytem v zahraničí kryje migrant z výdělku dosahovaného v cizině, a to za podmínek a úrovně spotřebitelských cen, daní, odvodů apod. ve státě dočasného pobytu a zaměstnání. Tento typ migrace je zcela převažující; jen zcela ojediněle realizují odborníci migraci dojížďkovou (pendlerskou) spočívající v denním nebo - maximálně - týdenním dojíždění za prací do ciziny a trvalým pobytem v mateřském státě. Pro výdělkovou výhodnost dočasně pobytové návratové migrace jsou rozhodující diferenciály srovnatelné kupní síly čistých (disponibilních) výdělků mezi mateřským a cílovým státem. Podle řady empirických analýz lze intenzitu a hranice výdělkově motivované mezistátní migrace vymezit zhruba takto: - velmi silný sklon k migraci existuje v situaci, kdy výdělková úroveň v cílovém státě je několikanásobně - minimálně zhruba trojnásobně - vyšší než ve vysílajícím státě (recipročně je výdělková úroveň tohoto státu třetinová, resp. ještě nižší), - silný migrační sklon trvá, pokud se výdělková úroveň cílového státu pohybuje okolo dvojnásobku úrovně vysílajícího státu (ve vysílajícím státě je zhruba poloviční), - ekonomické motivy migrace se utlumují, pokud výdělková úroveň cílového státu je zhruba o třetinu (33 %) vyšší než v mateřském státě (tj. výdělková úroveň vysílajícího státu dosahuje okolo tří čtvrtin - 75 % - úrovně cílového státu); náklady migrace (ekonomické a osobnostní převyšují při těchto výdělkových vztazích její přínosy). Konkrétní rozsah migrace za prací je, při určitých výdělkových vztazích mezi mateřskou a cílovou zemí, ovlivňován vzájemně se prolínajícím působením dalších ekonomických i mimoekonomických faktorů (osobnostní, přírodní, společenské); působí i jiné souvislosti (migrační politika států, nabídka a poptávka po práci aj.) Pro pracovní migraci odborníků je dále charakteristické, že se obvykle realizuje na základě předem známých nabídek zahraničních zaměstnavatelů; jde o tzv. nabídkovou migraci. U emigrace odborníků přitom hraje podstatnější úlohu příjmový diferenciál mezi konkrétními povoláními (profesemi), resp. pracovními pozicemi než vztahy mezi obecnějšími mzdovými (příjmovými) hladinami emigračního a imigračního státu, které jsou významné pro migrační proudy osob běžného profesního (pracovního) zaměření. Shodná povolání, resp. pracovní pozice odborníků mohou v jednotlivých národních ekonomikách zaujímat rozdílné 1 V posledním průzkumu (VÚPSV 2006) očekávají téměř tři čtvrtiny respondentů z oblasti IT, že při případném odchodu do ciziny se jejich finanční situace zlepší, a to buď podstatně (47 % respondentů) nebo alespoň trochu (26 %). 15

16 pozice na výdělkových škálách; vhodné hodnoty platů lze zjišťovat z informací o nabízených mzdách (výdělcích) ze strany zahraničních zájemců o odborníky (popř. o výdělcích požadovaných potenciálními migranty); použít lze informace zprostředkovatelen práce. Důležitými faktory mezistátní migrace odborníků jsou, vedle výdělkových motivací, rovněž rozvoj profesionálních znalostí prací ve vysoce kvalifikovaných týmech, se špičkovým vybavením a na významných projektech, a tím vytvoření předpokladů pro kariérní postup po návratu do mateřském země. K mezinárodní srovnávací číselné analýze intenzity výdělkové motivace k pracovní migraci do zahraničí je nezbytné za všechny státy vstupující do porovnávání shromáždit dále uvedené informace, a to pokud možno ve srovnatelné metodice, obsahu a časovém období a za všechny struktury, které jsou předmětem porovnávání (této konkrétní analýze jde o informace za jednotlivá povolání aj.). Jde o údaje: a) hrubé nominální výdělky (mzdy, platy) v národní měně, b) parametry umožňující, na základě hrubých nominálních mezd, stanovení čistých nominálních výdělků, tj.: ba) daň z příjmu (% srážky z hrubých nominálních mezd), bb) zákonné odvody do sociálních fondů placené zaměstnancem (% srážky z hrubých nominálních mezd) 2, c) průměrný roční směnný kurz národních měn k referenční (porovnávací) měně jako parametr umožňující převedení nominálních hrubých a čistých výdělků v národní měně na jednotný základ porovnávání, d) relativní cenová úroveň (hladina) výdajů domácností na konečnou spotřebu k referenční (porovnávací) cenové hladině; je to charakteristika umožňující převod nominálních čistých výdělků na reálnou srovnatelnou (paritní) úroveň kupní síly čistých (disponibilních) výdělků. Základní schéma pro číselnou analýzu výdělkových vztahů srovnávaných jednotlivých povolání mezi státy je toto: Postup transformací úrovní výdělků v jednotlivých státech od hrubého nominálního výdělku ke srovnatelné kupní síle čistého výdělku: Prvý krok: převod hrubé nominální mzdy na čistou nominální mzdu v národní měně: Č N = H N x (1 - D), (1) kde: Č N : čistý nominální výdělek v národní měně H N : hrubý nominální výdělek v národní měně D: součtová daňová sazba (daň z příjmů a zákonné srážky do sociálních fondů) Druhý krok: převod čisté (popř. hrubé) nominální mzdy v národní měně na jednotnou srovnávací měnu: Č S = Č N x K, (2) kde: Č S : čistý nominální výdělek ve srovnávací měně K: směnný kurz národní měny ke srovnávací měně (zpravidla průměrný roční směnný kurz) 2 Pokud by v zaměření analýzy bylo i hodnocení příjmových motivů k trvalé celoživotní migraci za prací, bylo by nutné získat rovněž informace o zákonných odvodech do sociálních fondů placených zaměstnavatelem (% srážky k hrubé nominální mzdě). 16

17 Pozn.: Stejný postup se uplatní při převodu hrubé mzdy: H S = H N x K, (2a) kde: H S : hrubý nominální výdělek ve srovnávací měně Třetí krok: převod čisté nominální mzdy ve srovnávací měně na paritní kupní sílu čisté mzdy ve srovnávací měně (srovnatelná čistá reálná mzda): Č R = Č S x C, (3) kde: Č R = paritní kupní síla čisté mzdy ve srovnávací měně (srovnatelná čistá reálná mzda) C = relativní cenová hladina výdajů domácností na konečnou spotřebu (VDKS) je poměr (koeficient, procento) peněžních objemů VDKS v paritní (srovnávací) cenové hladině a v cenách srovnávaného státu (vyjádřeno ve srovnávací měně), tj. Tn C S =, (4) Tp kde: T n : peněžní objem ve srovnávací měně VDKS v cenách státu n, T p : peněžní objem ve srovnávací měně VDKS ve srovnávací cenové hladině (např. EU-25, EU-15 nebo některého státu vstupujícího do porovnání). Souhrnně lze transformační schéma vyjádřit jako Č R = H N x (1 - D) x K x C, (5); symboly viz shora ve vzorcích (1) až (4) Výpočtový postup lze realizovat tak,že se vzorec (5) upraví takto: Č R = H N x K x k t, (6) kde k t je souhrnný transformační koeficient shrnující faktory součtové daňové sazby a relativní cenové hladiny: k t = (1 - D) x C, (7) Rozsah informací o výdělcích povolání je omezený; neexistuje žádná dostatečně podrobná mezinárodní databáze, která by obsahovala údaje za porovnávané státy k jednotně vymezenému časovému období a metodice. Předběžnou vyhledávací rešerší a analýzou byla za všechny porovnávané státy shromážděna data z různých zdrojů, podle států v nestejném rozsahu a kvalitě, a to v časovém rozmezí Přes metodicko-obsahové rozdíly umožňují získané informace základní orientaci ve vztazích o úrovni a relacích mezd porovnávaných povolání. V každém státě působí na výdělkové postavení (jejich úroveň, dynamiku, relace) jednotlivých povolání komplex konkrétních sociálně-ekonomických faktorů plynoucí z historického vývoje, vývoje, způsobů (mechanismů) utváření mezd a platů, z konjunkturální situace národní ekonomiky a na trhu práce obecně a specificky v dané profesní komoditě. Na každé povolání (skupinu povolání s blízkým, obdobným, příbuzným obsahem pracovní činnosti, tj. v prováděné analýze povolání působí sice obdobné sociálně-ekonomické souvislosti a faktory ovlivňující jejich výdělkové postavení, intenzita a působení těchto souvislost a faktorů se však mezi jednotlivými povoláními mohou podstatně lišit. Prameny údajů použitých v číselné analýze jsou: Za ČR jsou údaje o úrovni hrubých průměrných měsíčních výdělků převzaty nebo odvozeny (dopočteny) z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva 17

18 práce a sociálních věcí za rok U IT-povolání jde o údaje za tzv. podnikatelskou sféru 3. Hodnota výdělkového rozmezí ( minimax ) jsou v ČR stanoveny jako hodnoty prvního a devátého decilu; rozpětí tedy odráží výdělky 90 % lékařů. Za srovnávané zahraniční státy jsou hodnoty výdělků uváděny ve dvou okruzích - jednak údaje statistických pramenů, jednak informace o výdělkových nabídkách zahraničních zaměstnavatelů potenciálním migrantům z ČR. Zahraniční údaje statistického charakteru použité v tabulkových přehledech se opírají o publikaci agentury Translitera ( poznatky o situaci na trhu práce, poptávce po kvalifikovaných pracovnících a jejich mzda ve státech V. Británie, Irsko, Německo, Rakousko ) a různé prameny v ní uváděné. Konkrétně jde o výběrová šetření akciové společnosti Jobpilot (Německo, Rakousko), studie firmy Public Service Benchmarking Body (Irsko), Hays (Irsko), šetření Britského statistického úřadu (V. Británie), informační portál irského zdroje Finfacts (všechny státy). Informace o dani z příjmů a povinných odvodech do sociálních fondů (prováděných zaměstnanci a popř. i zaměstnavateli) jsou uváděny (modelovány) v publikaci OECD Taxing Wages pro dvě typické sociální skupiny zaměstnanců: osoby samostatné a osoby žijící v manželství. V každé skupině jsou vyčísleny hodnoty daní a odvodů podle úrovně hrubých mezd a počtu závislých dětí. U samostatně žijících osob - bezdětných jednotlivců jde o průměrnou úroveň mezd, nízkou úroveň mezd stanovenou jako 67 % průměru a vysokou úroveň % průměrné mzdy; údaje pro svobodné, bezdětné zaměstnance jsou použity pro analýzy jako nejvhodnější. Informace o relativní cenové hladině výdajů domácností na konečnou spotřebu domácností za období 1999 až 2003 obsahuje publikace ČSÚ: Výsledky Evropského srovnávacího programu za roky Za rok 2004 je doplňuje zpráva Eurostatu (The European Comparison Programme); údaje za rok 2005 nebyly v době zpracování tohoto textu k dispozici. 3 Do podnikatelské sféry se zařazují ekonomické subjekty odměňující (v roce 2004) své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (základem je zde stanovení mzdy na základě individuální nebo kolektivní smlouvy). Do nepodnikatelské sféry jsou zahrnuty ekonomické subjekty, které odměňují (v roce 2004) své zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech (základem je podrobnější stanovení platu zákonem); rozsah IT-povolání v této sféře je velmi malý (okolo 5 % odborníků); proto se informace neberou v úvahu. Údaje o výdělcích jsou v podnikatelské sféře získávány výběrovým šetřením, v nepodnikatelské sféře od roku 2004 šetřením u všech subjektů a jejich zaměstnanců. 4 Tato publikace je posledním pokračováním dlouhodobé řady Taxing Wages, která přináší každoročně informace, mimo jiné, o daňové zátěži. 18

19 2. Srovnávací analýza výdělků IT-povolání a jejich výdělková motivace k migraci za prací z ČR do zahraničí Povolání programátor je ve srovnávací analýze vhodným představitelem ITpovolání vzhledem k jeho všeobecnému rozšíření, početnosti a relativně snadnou dostupností informací o výdělcích. Údaje o výdělcích povolání programátor jsou obsaženy v tabulkovém přehledu I; jsou výsledkem předběžné analýzy dostupných údajů 5. Hrubé nominální výdělky povolání programátor (dle informací získaných ze statistických zdrojů) zahraničních států vstupujících do porovnání byly 2,4 až 3,6násobně vyšší než úroveň výdělků v ČR: násobek relativní úrovně průměrných měsíčních hrubých výdělků programátorů vůči ČR (= 1,0) Německo 3,1 x Rakousko 3,0 x Irsko 2,4 x V. Británie 3,6 x V absolutních hodnotách to měsíčně znamená výdělek: ČR cca 34 tis. Kč, Německo 111 tis. Kč, Rakousko 96 tis. Kč, Irsko 81 tis. Kč, V. Británie 123 tis. Kč (zaokrouhleno na tis. Kč). Podstatným zjištěním je skutečnost, že mezi vnitrostátním výdělkovým postavením programátorů v ČR a ostatních porovnávaných státech existuje výrazný rozdíl. Zatímco v ČR je výdělková úroveň programátorů výrazně nadprůměrná, v ostatních státech se úroveň výdělku pohybuje v těsném okolí průměrného výdělkového standardu. Ukazuje to porovnání s průměrným výdělkovým standardem v jednotlivých státech: 5 Vedle údajů uvedených v tabulkovém přehledu I byly k dispozici údaje statistiky mezd Mezinárodní organizace práce (MOP, ILO), a to průměrné měsíční mzdy povolání programátor ( computer programmer ) v ČR (říjen 03) a Německu (ve spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko; říjen 04) a průměrné týdenní mzdy za říjen 2003 ve V. Británii. Údaje jsou uvedeny za odvětví pojišťovnictví a veřejnou správu. Střední výdělkové hodnoty ve srovnání s údaji v tabulkovém přehledu po příslušných přepočtech na Kč (zaokrouhleno na 100 Kč): MOP tab.přehled II 2) ČR N VB 1) ) Přepočet z týdenních na měsíční mzdy; 2) N a VB - statistické údaje Údaje nebyly použity pro menší vypovídací schopnost. 19

20 T a b u l k o v ý p ř e h l e d I Porovnání průměrné měsíční úrovně a diferenciace hrubých mezd a srovnatelné reálné kupní síly čistých mezd povolání programátor mezi Českou republikou, Německem, Rakouskem, Irskem, V. Británií; údaje za období ř. povolání identifikační průměrná měsíční mzda diferenciace mezd 5 charakteristiky hrubá nominální čistá paritní (kupní síla) 4 hrubé nominální čisté paritní (pramen, národ euro 3 Kč Kč Kč relace Kč relace KZAM, ní relace relace max./ min. max. min.. max. min. max. rok) 1 měna 2 abs. ČR/Z Z/ČR abs. ČR/ Z/ČR min.. max. min. Z/ČR Z/ČR Z/ČR Z/ČR Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t programátor 1 Česká republika A, 23132, , , ,93 1,00 1, ,00 1,00 cílové státy statististické údaje 2 Německo (N) D,JP, 02/ , , ,79 3,06 2, ,22 1,13 3 Rakousko (R) D,JP, 10/ , , ,79 2,65 2, ,30 1,20 4 Irsko (Ir) D,H, , , ,26 2,83 1, ,42 0,93 5 V. Británie (VB) D,BSÚ, , , ,79 3,40 3, ,80 1,66 nabídky zaměstnavatelů 6 Německo (N) D,JP, 02/ , , ,79 2,83 2, ,13 1,04 7 Rakousko (R) D,JP, 10/ , , ,79 2,31 2, ,13 1,05 8 Irsko (Ir) E 04/ , , ,20 2,62 1, ,31 0,82 9 V. Británie (VB) E 04/ , , ,67 2,78 2, ,47 1,27 Prameny: A: MPSV: Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), podnikatelská sféra, 1. až 4. čtvrtletí 2004; B: MPSV: ISPV, nepodnikatelská sféra, 1. až 4. čtvrtletí 2004; C: mezinárodní organizace práce (MOP, ILO): Statistika práce (Labour Statistics), 2005; D: Translitera: Poznatky o situaci na trhu práce a poptávce po kvalifikovaných odbornících a jejich mzdách ve státech V: Británie, Irsko, Německo, Rakousko, 2005; E: Vavrečková, J., Gazdagová, M.: Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (kvalitativní průzkum řízených rozhovorů s představiteli soukromých zprostředkovatelen práce), VÚPSV, 2005 Poznámky a vysvětlivky: 1) ČR: 2132: číslo zaměstnání /povolání) dle KZAM; N,R: JP: JobPilotTest; Ir: H: dle pramene D informační zdroj Hays; VB: BSÚ: Britský statistický úřad; 2) ČR: Kč, VB: britská libra, ostatní státy: euro; 3) Přepočet průměrným směnným kurzem v roce 2004: Kč/euro: 31,004, br.libra/euro: 0,679; 4) Čisté paritní mzdy odrážejí vliv součtové daňové kvóty (daň příjmů, zákonné příspěvky do sociálních fondů a cenové hladiny vůči ČR); 5) ČR: minimum: hodnota prvního kvartilu (Q 1 ), maximum: hodnota třetího kvartilu (Q 3 ) mzdového rozložení povolání; ostatní státy: dle informací použitých pramenů. 20

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III.

Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí. Program Moderní společnost a její proměny T5-5. Výzkum v roce 2006 svazek III. Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek III. Statistické analýzy vývoje počtu lékařů Příjmové komparace lékařů

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

dvouměsíčník/ročník 3 2009

dvouměsíčník/ročník 3 2009 6 dvouměsíčník/ročník 3 2009 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Výdělková motivace k migraci z ČR za prací do zahraničí se zaměřením na kvalifikované, terciárně vzdělané odborníky 2 Ivo Baštýř

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU (Metodická a statistická analýza) Ivo Baštýř VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více