Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s."

Transkript

1

2 Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok Rok 2010 můžeme označit jako jeden s neúspěšnějších v novodobé historii společnosti, a to jak po stránce hospodaření, tak i po stránce obchodních úspěchů. Společnost velice úspěšně naplňovala svou strategii a skutečně si dále budovala významnou pozici v rámci trhu žárotechniky a specializovaných pozemních staveb ve Střední Evropě. Neskromně můžeme konstatovat, že jsme se stali lídrem českého trhu v oblastech podnikání, kde máme své dlouhodobé know how. Rok 2010 pro nás nebyl vůbec jednoduchý, protože naši hlavní zákazníci žili v neustálé nejistotě vývoje trhu. Nejvýznamněji se to dotýkalo oblasti servisu oceláren, kde jsme museli řešit téměř půlroční odstavení provozu. Ve složitých situacích se projevilo, jakým kvalitním týmem společnost disponuje, protože jsme byli schopni okamžitě reagovat a výpadky nahradit. Je nám tedy velkou ctí, že Vám můžeme oznámit to, že se naše společnost vyrovnává s celosvětovou krizí nadmíru úspěšně. V roce 2010 realizovala naše společnost 2. etapu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Tušimice II, generální opravu koksové baterie č. 12 v Třineckých železárnách, generální opravu vysoké pece č. 3 v AMO nebo GO komína v DEZE. Společnost zrealizovala projektovou přípravu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Prunéřov II, což je projekt, který bude ukončen v roce Ve výhledu jsou další významné projekty v energetice s možností realizace až do roku Pro realizované agregáty zabezpečuje naše společnost taktéž jejich vysušování a technickou pomoc při uvádění do provozu. Oblast žárotechniky provádí také tepelné a kyselinovzdorné izolace tepelných a technologických zařízení všech druhů. Naši zákazníci mají kompletní servis v této oblasti včetně poradenství a diagnostiky. V oblasti výstavby komínů realizovala naše společnost projekt pro dodávku dvou železobetonových komínů výšky 110m v rámci nového paroplynového zdroje Elektrárny Počerady a běžely přípravy na vlastní realizaci, která započne v r Stále potvrzujeme svou pozici v oblasti dopravní infrastruktury při dalších etapách výstavby mýtných bran. Naše společnost si vybudovala významné postavení mezi dlouhodobě zavedenými dodavateli a získala i další etapy s realizací v roce Významný posun jsme zaznamenali u stavebních zakázek v rámci průmyslových staveb. Díky dobré marketingové a obchodní činnosti se naše společnost dostává do povědomí zákazníků také jako stavební společnost, daří se získávat a realizovat nové stavební zakázky i větších objemů. V oblasti obchodu se daří kontrahovat zakázky s delší perspektivou na roky , a to v oblasti energetiky, kde se naše společnost bude výrazně profilovat. Jedná se o velmi vhodné doplnění našeho standardního trhu, které umožní další růst společnosti ve všech oblastech. Společnost má všechny předpoklady k tomu udržet rostoucí trend společnosti.

3 V oblasti výstavby rozhleden se podařilo navázat na rok 2009, kdy jsme po dlouhé odmlce postavili nádhernou rozhlednu Slunečná ve Velkých Pavlovicích. Tato reference byla strategická při získání realizace výstavby rozhledny Anna na Anenském vrchu v Orlických horách v roce Společnost bude i nadále rozvíjet akvizici v oblasti výstavby rozhleden. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je jako jedna z mála společností na trhu stavebnictví certifikována v pěti oblastech, kde kromě dnes již zcela standardních certifikátů v oblasti jakosti, BOZP nebo environmentu, firma obhájila mezinárodní certifikát společenské zodpovědnosti a bezpečnosti informací. Zakládáme si na partnerském přístupu ke všem zaměstnancům a trvale budujeme silný tým, který dále rozvíjí naše možnosti. To potvrzuje například naše rozbíhající se investice do výstavby nové produkce žárobetonových prefabrikátů, kde také probíhá vlastní výzkum a vývoj nových materiálů pro nejmodernější aplikace pro energetiku a hutě. Jsme přesvědčeni, že naše společnost je společností stabilní a má všechny předpoklady k tomu, aby byla i nadále společností úspěšnou. Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svou kvalitně odvedenou prací přispěli ke splnění úkolů a cílů, které jsme si v roce 2010 vytýčili. Poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Odtah vertikální pece Rozhledna Anna Vertikální pec Maerz Vyzdívka odtahu Výroční zpráva sestavena dne Ing. Milan Pátek předseda představenstva

4 Základní identifikační údaje Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo společnosti: Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Složení orgánů společnosti Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady p. Hana Jonovová člen dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny.

5 Ostatní všeobecné a zákonné informace TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Den vzniku Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál ve výši , Kč je rozdělen na ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000, Kč Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s., Praha, která je držitelem 90,425% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Majetek společnosti a struktura kapitálu: Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2010 výše tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 2,5%. Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč tvoří 10% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši tis. Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena především pohledávkami. Vlastní kapitál dosáhl výše tis. Kč, což představuje 32% z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše tis. Kč, z toho tis. Kč v bankovních úvěrech. Tato vysoká zadluženost je způsobena tím, že naše společnost účelovým bankovním úvěrem zainvestovala významnou zakázku se splatností faktur až 4 roky. Po dokončení této zakázky a splacení faktur se bude tato situace automaticky stabilizovat a ukazatele zadluženosti výrazně klesnou. Hospodaření společnosti v roce 2010: V roce 2010 dosáhla naše společnost výkony ve výši tis. Kč, což znamená nejen meziroční nárůst o 27%, ale především jsou to nejvyšší výkony za posledních pět let, což je v období krize, která postihla hutní i stavební průmysl nad očekávání skvělý výsledek. Společnost dosáhla také kladného výsledku hospodaření a vykázala zisk ve výši tis. Kč před zdaněním, což znamená meziroční nárůst o 66%. Hospodářský výsledek po zdanění činí tis. Kč. Zaměstnanecká a sociální politika V roce 2010 jsme pokračovali vzhledem k pokračující krizi v ekonomice a útlumu těžkého průmyslu v optimalizaci stavu zaměstnanců dělnických profesí i technicko hospodářských pracovníků. Tímto jsme zefektivnili strukturu zaměstnanců a zvýšili jsme produktivitu práce. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k byl 228 zaměstnanců, v roce 2009 byl tento počet 245 zaměstnanců. Vyjádřeno v procentech to znamená v roce 2010 pokles stavu zaměstnanců o 7 %. Osobní náklady za rok 2010 činily tis. Kč, z toho tis. mzdy zaměstnanců. Na odstupném jsme vyplatili odcházejícím zaměstnancům tis. Kč. Příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů zaměstnanců, jako jeden z benefitů, činil od ledna do prosince roku tis. Kč, což je v průměru 779, Kč jednomu zaměstnanci měsíčně.

6 V uplynulém ročním období jsme nezapomněli na výdaje na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Od ledna do prosince roku 2010 jsme zajistili 422 školení dělnických profesí a 40 školení a seminářů pro TH zaměstnance, celkem tedy 462. Zaměřili jsme se především na tvrdé dovednosti a zvyšování kvalifikace. V listopadu a v prosinci proběhl v naší společnosti projekt Vzdělávejte se!, na který jsme získali dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR. V roce 2010 jsme se zúčastnili soutěže Cena hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Výsledkem je výborné 2. místo v kategorii střední podnik. Výhled hospodaření společnosti Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2011 je stanoven ve výši 485 mil. Kč v oblasti výkonů s plánovanou hodnotou zisku 11 mil. Kč. V oblasti pracovněprávních vztahů se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti, týmovou spolupráci odborníků a specialistů a na kvalitní práci všech zaměstnanců, kterou budeme spravedlivě odměňovat. Oblast životního prostředí V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit, jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být např. tendence snižování spotřeby vody, elektrické energie, plynu a PHM. Otázkou však je tendence zvyšování odpadů, vypouštěných odpadních vod a spotřeby obalů. Vyjádřit, že dochází ke zhoršení nelze. Společnost má v poslední době stoupající finanční obrat, tj. vyprodukovala více výkonů a na tomto je závislá i produkce odpadů a spotřeba obalů. Množství vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části, tato je zejména ovlivňována množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami. Zapojení společnosti do čerpání dotací V roce 2008 byla podána naší společností žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o dotaci na projekt Zavedení výroby prefabrikovaných žárobetonových tvarovek a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tento projekt byl realizován v roce 2009 a zdárné ukončení projektu proběhlo v březnu V roce 2010 rozběhla naše společnost díky získání dotace vlastní výrobu prefabrikátů a tím posílila pozici na trhu a to především získáním konkurenční výhody, neboť jsme schopni našim zákazníkům navrhnout alternativu technického řešení vyzdívky ( především složitější tvary ). Dále jsme schopni nabídnout zákazníkům delší záruky, než tomu bylo doposud, kdy jsme museli tvarovky objednávat u dodavatele a akceptovat jeho záruky. Dalším nesporným kladem vlastní výroby je, že se nám podařilo některé části agregátu díky těmto prefabrikátům unifikovat, což v konečném výsledku nejen snižuje cenu za opravy,ale také zkracuje čas potřebný pro tyto opravy. Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů získáváme větší operativnost v rámci vlastních žárotechnických zakázek, kdy můžeme o to rychleji reagovat na přání zákazníka.

7 Hlavní údaje roční účetní závěrky v tis. Kč ROK ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výnosy Náklady (vč. daně) Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,08 0,07 0,17 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,03 0,02 0,06 Běžná likvidita 1,76 1,52 1,12 Zadluženost 0,66 0,68 0,64 PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

8 100% 80% 60% 40% 20% Stuktura aktiv Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby 0% Dlouhodobý hmotný majetek 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let Základní kapitál Struktura cizích zdrojů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bankovní úvěry a výpomoci Závazky Rezervy 100% Struktura hlavních nákladů Odpisy 80% Osobní náklady 60% Služby 40% 20% Spotřeba materiálu a energie 0%

9 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu Obchodní firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. ke dni Sídlo: (v celých tisících Kč) Šenovská 101/543 ROK IČ Ostrava-Slezská Ostrava Běžné účetní období Minulé úč.období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM (ř.a.+b.+c.+d.i.) B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II + B.III) B. I. Dlouhodobý nehm. majetek (B.I.1 až B.I.8) Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1 až B.II.9) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý majetek 881 B. III Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1.až B.III.7.) Podíly- ovládaná osoba C. Oběžná aktiva (C.I. Až C.IV.) C. I. Zásoby (C.I.1. Až C.I.6.) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. Až C.II.7) Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční maj. (C.IV.1. až C.IV.4.) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.) D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období 0 60

10

11 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Obchodní firma TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo (v celých tisících Kč) ROK IČ Šenovská 101/ Ostrava-Slezská Ostrava Označení T E X T Skutečnost v účetním období běžném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (I. - A.) II. Výkony (II.1.+II.2.+II.3.) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.) C. Osobní náklady (C.1. až C.4.) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál G. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření (I.- * A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.)

12

13 Příloha Účetní závěrka za rok 2010 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění I.Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dne , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictví - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Rozvahový den: Podoba akcií: na jméno v zaknihované podobě, neobchodované na burzovním trhu.

14 Další provozovny společnosti: Divize Praha žárotechnika kancelář na adrese: Stehlíkova 1233, Slaný Divize žárotechnika kancelář na adrese: Olomoucká 7/9, Brno do října 2010 od listopadu 2010 je nová adresa kanceláře v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno Zaměstnanecké benefity Akciová společnost poskytovala v roce 2010 svým zaměstnancům v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a Směrnicí o odměňování zaměstnanců S-55 tyto zaměstnanecké benefity: dovolená v rozsahu 5 týdnů tj. o jeden týden nad rámec zákoníku práce, poskytování služebního vozidla zaměstnancům i pro soukromé účely, poskytování služebního mobilu zaměstnancům i pro soukromé účely, prohlubování kvalifikace zaměstnanců, příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců. Odměna auditorské firmě Na valné hromadě dne byla pro ověření účetní závěrky za účetní období 2010 schválena auditorská firma AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Auditorské firmě bude za audit řádné roční účetní závěrky za účetní období 2010 v souladu s uzavřenou smlouvou o auditorské činnosti vyplaceno celkem Kč ,00 bez DPH. Registrace k DPH Účetní jednotka je registrována k dani z přidané hodnoty ve Slovenské republice a v Irské republice. Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,42% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Ve struktuře akcionářů s 20 a více procenty na základním kapitále nedošlo v roce 2010 ke změně. 2

15 Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2010: Organizační struktura v roce 2010 zůstala zachována z předešlého roku v podobě divizního uspořádání. K měla akciová společnost dvě výrobní divize a to: - divize žárotechnika Ostrava, - divize Slaný. Divize žárotechnika Ostrava byla rozdělena na útvary: - obchod a realizace žárotechnika Ostrava, - servis ŽT Ostrava, - nákup ŽT, - výroba prefabrikátů a modulů, - projekce a konstrukce ŽT, - marketing ŽT. Divize Slaný zahrnuje útvary: - sekretariát Slaný, - obchod a realizace ŽT a PS Slaný. Úsek výkonného ředitele řídí přímo dvě výrobní střediska: - pozemní stavby, - montované stavby. Zásadní změna organizační struktury akciové společnosti v roce 2010 neproběhla. Popis změn a dodatků provedených v roce 2010 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: V průběhu roku 2010 nedošlo ke změnám v orgánech společnosti. Do sbírky listin obchodního rejstříku byla dne uložena účetní závěrka za rok 2009 včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích a výroku auditora. Dále byly v souvislosti s konáním mimořádné valné hromady dne uloženy do sbírky listin stanovy společnosti se změnami v čl. 6 Forma akcií a čl Změna svolávání valné hromady. Současně se změnami stanov byl do sbírky uložen i notářský zápis včetně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda dozorčí rady JUDr. František Kaleta, člen dozorčí rady p. Hana Jonovová, členka dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti. 3

16 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: A) 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava, PSČ , základní kapitál Kč. Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Likvidátorem byl ustanoven Jan Měrka. Hospodářský výsledek K.S. Union a.s. k : vlastní kapitál k zahájení likvidace tj, k činil 772 tis. Kč, hospodářský výsledek za období od 1.1. do byla ztráta tis. Kč. Hospodářský výsledek K.S. Union a.s. k : vlastní kapitál byl 772 tis. Kč a hospodářský výsledek od do je ztráta 24 tis. Kč. Mezi společností K. S. Union, a.s. a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku. B) 100% podíl ve společnosti BUILDTEP, s.r.o., která vznikla , se sídlem k na ulici Šenovská 101/543, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ , vklad Kč, splaceno 100%. Hospodářské výsledky 2010 společnosti BUILDTEP, s.r.o.: vlastní kapitál k činí 180 tis. Kč, hospodářský výsledek za /2010 je ztráta 38 tis. Kč. Mezi společností BUILDTEP, s.r.o. a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu ztráty. Byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku. C) K podílům ve společnostech K.S.- Union a.s. a BUILDTEP, s.r.o. byly vytvořeny účetní opravné položky a jsou komentovány v části V. bod 3. D) Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné další účetní jednotce. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky během roku 2010 činil 228 pracovníků, z tohoto počtu byli k čtyři řídící pracovníci. Stavy zaměstnanců v letech Průměrný počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků 5 4 4

17 Výše osobních nákladů celkem(v tis. Kč) Mzdové náklady tis.kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 942 tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 240 tis. Kč 4. Ostatní plnění poskytnuté členům statutárních orgánů, dozorčí rady a řídícím pracovníkům: Členům představenstva a dozorčí rady jsou přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. V souladu s Kolektivní smlouvou je členům statutárních orgánů přispíváno na penzijní připojištění. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů akciové společnosti: V roce 2009 Druh plnění Členové statutárních orgánů Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 406 tis. Kč 67 tis. Kč 287 tis. Kč 285 tis. Kč 242 tis. Kč 0 5

18 V roce 2010 Druh plnění Členové statutárních orgánů Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 300 tis. Kč 228 tis. Kč 260 tis. Kč 285 tis. Kč 447 tis. Kč 0 Peněžitá a naturální plnění bývalým členům orgánů akciové společnosti nebyla v letech 2009 až 2010 poskytována. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Právní rámec účetní závěrky: Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. Analytická evidence zásob má přímou návaznost na jednotlivé sklady a v rámci skladu je evidence vedena v druhovém členění tzn. dle druhů materiálu základní, ochranné pomůcky, obaly, palety apod. Výjimku je i nadále u oceňování zásob zboží, kde vzhledem k malému rozsahu obratu a druhů zboží je ocenění zboží prováděno metodou FIFO. Zásoby hotových výrobků jsou ve skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů a výrobní režie dle kalkulací na jednotlivé druhy výrobků. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM): Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. 6

19 Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2010 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2010 uplatněna. c) Cenné papíry jsou při prvním zařazení oceňovány pořizovací cenou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč do ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/24 pořizovací ceny po dobu 2 let u majetku pořízeného od roku 2005 včetně. Majetek této skupiny pořízený do roku 2004 se odepisuje 1/48. Důvodem zkrácení doby odpisu od roku 2005 je krátká životnost např. nářadí a mechanismů, které v těchto skupinách jsou. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 2 let měsíčně 1/24 z pořizovací ceny u nově pořízeného majetku od roku 2005 včetně. Majetek pořízený před tímto datem se odepisuje 1/48. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od 1,- Kč do 2000,- Kč, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka od roku 2005 včetně u nově pořízeného nehmotného majetku 1/24 pořizovací ceny. 7

20 Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka rovnoměrně a to dle druhu tohoto majetku takto: 1. audiovizuální díla po dobu 18 měsíců, 2. software po dobu 36 měsíců, 3. ostatní nehmotný majetek po dobu 72 měsíců. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce Opravné položky V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části V. bod 3. Podkladem je soupis pohledávek po lhůtě splatnosti. b) k zásobám: Opravné položky k materiálovým zásobám se tvoří na základě fyzické inventury. Podkladem je soupis bezobrátkových zásob. V případě, že se jedná o zásoby charakteru náhradních dílů na opravy strojního parku, opravná položka se netvoří c) k dlouhodobému finančnímu majetku. 5. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 6. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka stanovuje reálnou (tržní) hodnotu aut po skončení leasingových smluv k rozvahovému dni odhadem. 7. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. Účetní jednotka má stanoveny položky, které bude časově rozlišovat, ve svém vnitřním předpise. 8. Informace o změnách účetních metod: Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 zákona o účetnictví. Od roku 2009 byla k oceňování stavu zboží ve skladě používána metoda FIFO. Při oceňování materiálových zásob se používá metoda oceňování aritmetickým průměrem. 8

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více