Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s."

Transkript

1

2 Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. za rok Rok 2010 můžeme označit jako jeden s neúspěšnějších v novodobé historii společnosti, a to jak po stránce hospodaření, tak i po stránce obchodních úspěchů. Společnost velice úspěšně naplňovala svou strategii a skutečně si dále budovala významnou pozici v rámci trhu žárotechniky a specializovaných pozemních staveb ve Střední Evropě. Neskromně můžeme konstatovat, že jsme se stali lídrem českého trhu v oblastech podnikání, kde máme své dlouhodobé know how. Rok 2010 pro nás nebyl vůbec jednoduchý, protože naši hlavní zákazníci žili v neustálé nejistotě vývoje trhu. Nejvýznamněji se to dotýkalo oblasti servisu oceláren, kde jsme museli řešit téměř půlroční odstavení provozu. Ve složitých situacích se projevilo, jakým kvalitním týmem společnost disponuje, protože jsme byli schopni okamžitě reagovat a výpadky nahradit. Je nám tedy velkou ctí, že Vám můžeme oznámit to, že se naše společnost vyrovnává s celosvětovou krizí nadmíru úspěšně. V roce 2010 realizovala naše společnost 2. etapu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Tušimice II, generální opravu koksové baterie č. 12 v Třineckých železárnách, generální opravu vysoké pece č. 3 v AMO nebo GO komína v DEZE. Společnost zrealizovala projektovou přípravu vyzdívek v rámci rekonstrukce a obnovy Elektrárny Prunéřov II, což je projekt, který bude ukončen v roce Ve výhledu jsou další významné projekty v energetice s možností realizace až do roku Pro realizované agregáty zabezpečuje naše společnost taktéž jejich vysušování a technickou pomoc při uvádění do provozu. Oblast žárotechniky provádí také tepelné a kyselinovzdorné izolace tepelných a technologických zařízení všech druhů. Naši zákazníci mají kompletní servis v této oblasti včetně poradenství a diagnostiky. V oblasti výstavby komínů realizovala naše společnost projekt pro dodávku dvou železobetonových komínů výšky 110m v rámci nového paroplynového zdroje Elektrárny Počerady a běžely přípravy na vlastní realizaci, která započne v r Stále potvrzujeme svou pozici v oblasti dopravní infrastruktury při dalších etapách výstavby mýtných bran. Naše společnost si vybudovala významné postavení mezi dlouhodobě zavedenými dodavateli a získala i další etapy s realizací v roce Významný posun jsme zaznamenali u stavebních zakázek v rámci průmyslových staveb. Díky dobré marketingové a obchodní činnosti se naše společnost dostává do povědomí zákazníků také jako stavební společnost, daří se získávat a realizovat nové stavební zakázky i větších objemů. V oblasti obchodu se daří kontrahovat zakázky s delší perspektivou na roky , a to v oblasti energetiky, kde se naše společnost bude výrazně profilovat. Jedná se o velmi vhodné doplnění našeho standardního trhu, které umožní další růst společnosti ve všech oblastech. Společnost má všechny předpoklady k tomu udržet rostoucí trend společnosti.

3 V oblasti výstavby rozhleden se podařilo navázat na rok 2009, kdy jsme po dlouhé odmlce postavili nádhernou rozhlednu Slunečná ve Velkých Pavlovicích. Tato reference byla strategická při získání realizace výstavby rozhledny Anna na Anenském vrchu v Orlických horách v roce Společnost bude i nadále rozvíjet akvizici v oblasti výstavby rozhleden. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je jako jedna z mála společností na trhu stavebnictví certifikována v pěti oblastech, kde kromě dnes již zcela standardních certifikátů v oblasti jakosti, BOZP nebo environmentu, firma obhájila mezinárodní certifikát společenské zodpovědnosti a bezpečnosti informací. Zakládáme si na partnerském přístupu ke všem zaměstnancům a trvale budujeme silný tým, který dále rozvíjí naše možnosti. To potvrzuje například naše rozbíhající se investice do výstavby nové produkce žárobetonových prefabrikátů, kde také probíhá vlastní výzkum a vývoj nových materiálů pro nejmodernější aplikace pro energetiku a hutě. Jsme přesvědčeni, že naše společnost je společností stabilní a má všechny předpoklady k tomu, aby byla i nadále společností úspěšnou. Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svou kvalitně odvedenou prací přispěli ke splnění úkolů a cílů, které jsme si v roce 2010 vytýčili. Poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Odtah vertikální pece Rozhledna Anna Vertikální pec Maerz Vyzdívka odtahu Výroční zpráva sestavena dne Ing. Milan Pátek předseda představenstva

4 Základní identifikační údaje Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo společnosti: Ostrava Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 358. Složení orgánů společnosti Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek předseda představenstva Ing. Petr Klečka člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta místopředseda rady p. Hana Jonovová člen dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny.

5 Ostatní všeobecné a zákonné informace TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Den vzniku Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál ve výši , Kč je rozdělen na ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000, Kč Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s., Praha, která je držitelem 90,425% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. Majetek společnosti a struktura kapitálu: Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2010 výše tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 2,5%. Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč tvoří 10% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši tis. Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena především pohledávkami. Vlastní kapitál dosáhl výše tis. Kč, což představuje 32% z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše tis. Kč, z toho tis. Kč v bankovních úvěrech. Tato vysoká zadluženost je způsobena tím, že naše společnost účelovým bankovním úvěrem zainvestovala významnou zakázku se splatností faktur až 4 roky. Po dokončení této zakázky a splacení faktur se bude tato situace automaticky stabilizovat a ukazatele zadluženosti výrazně klesnou. Hospodaření společnosti v roce 2010: V roce 2010 dosáhla naše společnost výkony ve výši tis. Kč, což znamená nejen meziroční nárůst o 27%, ale především jsou to nejvyšší výkony za posledních pět let, což je v období krize, která postihla hutní i stavební průmysl nad očekávání skvělý výsledek. Společnost dosáhla také kladného výsledku hospodaření a vykázala zisk ve výši tis. Kč před zdaněním, což znamená meziroční nárůst o 66%. Hospodářský výsledek po zdanění činí tis. Kč. Zaměstnanecká a sociální politika V roce 2010 jsme pokračovali vzhledem k pokračující krizi v ekonomice a útlumu těžkého průmyslu v optimalizaci stavu zaměstnanců dělnických profesí i technicko hospodářských pracovníků. Tímto jsme zefektivnili strukturu zaměstnanců a zvýšili jsme produktivitu práce. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k byl 228 zaměstnanců, v roce 2009 byl tento počet 245 zaměstnanců. Vyjádřeno v procentech to znamená v roce 2010 pokles stavu zaměstnanců o 7 %. Osobní náklady za rok 2010 činily tis. Kč, z toho tis. mzdy zaměstnanců. Na odstupném jsme vyplatili odcházejícím zaměstnancům tis. Kč. Příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů zaměstnanců, jako jeden z benefitů, činil od ledna do prosince roku tis. Kč, což je v průměru 779, Kč jednomu zaměstnanci měsíčně.

6 V uplynulém ročním období jsme nezapomněli na výdaje na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Od ledna do prosince roku 2010 jsme zajistili 422 školení dělnických profesí a 40 školení a seminářů pro TH zaměstnance, celkem tedy 462. Zaměřili jsme se především na tvrdé dovednosti a zvyšování kvalifikace. V listopadu a v prosinci proběhl v naší společnosti projekt Vzdělávejte se!, na který jsme získali dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR. V roce 2010 jsme se zúčastnili soutěže Cena hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Výsledkem je výborné 2. místo v kategorii střední podnik. Výhled hospodaření společnosti Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2011 je stanoven ve výši 485 mil. Kč v oblasti výkonů s plánovanou hodnotou zisku 11 mil. Kč. V oblasti pracovněprávních vztahů se zaměříme na udržení zaměstnanosti ve společnosti, týmovou spolupráci odborníků a specialistů a na kvalitní práci všech zaměstnanců, kterou budeme spravedlivě odměňovat. Oblast životního prostředí V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje. Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit, jedná se vždy o individuální posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok. Úspěchem může být např. tendence snižování spotřeby vody, elektrické energie, plynu a PHM. Otázkou však je tendence zvyšování odpadů, vypouštěných odpadních vod a spotřeby obalů. Vyjádřit, že dochází ke zhoršení nelze. Společnost má v poslední době stoupající finanční obrat, tj. vyprodukovala více výkonů a na tomto je závislá i produkce odpadů a spotřeba obalů. Množství vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části, tato je zejména ovlivňována množstvím spadlých klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně s vypouštěnými vodami. Zapojení společnosti do čerpání dotací V roce 2008 byla podána naší společností žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o dotaci na projekt Zavedení výroby prefabrikovaných žárobetonových tvarovek a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tento projekt byl realizován v roce 2009 a zdárné ukončení projektu proběhlo v březnu V roce 2010 rozběhla naše společnost díky získání dotace vlastní výrobu prefabrikátů a tím posílila pozici na trhu a to především získáním konkurenční výhody, neboť jsme schopni našim zákazníkům navrhnout alternativu technického řešení vyzdívky ( především složitější tvary ). Dále jsme schopni nabídnout zákazníkům delší záruky, než tomu bylo doposud, kdy jsme museli tvarovky objednávat u dodavatele a akceptovat jeho záruky. Dalším nesporným kladem vlastní výroby je, že se nám podařilo některé části agregátu díky těmto prefabrikátům unifikovat, což v konečném výsledku nejen snižuje cenu za opravy,ale také zkracuje čas potřebný pro tyto opravy. Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů získáváme větší operativnost v rámci vlastních žárotechnických zakázek, kdy můžeme o to rychleji reagovat na přání zákazníka.

7 Hlavní údaje roční účetní závěrky v tis. Kč ROK ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výnosy Náklady (vč. daně) Přidaná hodnota Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění FINANČNÍ ANALÝZA: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,08 0,07 0,17 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,03 0,02 0,06 Běžná likvidita 1,76 1,52 1,12 Zadluženost 0,66 0,68 0,64 PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

8 100% 80% 60% 40% 20% Stuktura aktiv Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby 0% Dlouhodobý hmotný majetek 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura vlastního kapitálu Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let Základní kapitál Struktura cizích zdrojů 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bankovní úvěry a výpomoci Závazky Rezervy 100% Struktura hlavních nákladů Odpisy 80% Osobní náklady 60% Služby 40% 20% Spotřeba materiálu a energie 0%

9 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu Obchodní firma: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. ke dni Sídlo: (v celých tisících Kč) Šenovská 101/543 ROK IČ Ostrava-Slezská Ostrava Běžné účetní období Minulé úč.období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM (ř.a.+b.+c.+d.i.) B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II + B.III) B. I. Dlouhodobý nehm. majetek (B.I.1 až B.I.8) Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1 až B.II.9) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý majetek 881 B. III Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1.až B.III.7.) Podíly- ovládaná osoba C. Oběžná aktiva (C.I. Až C.IV.) C. I. Zásoby (C.I.1. Až C.I.6.) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. Až C.II.7) Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční maj. (C.IV.1. až C.IV.4.) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.) D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období 0 60

10

11 Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Obchodní firma TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo (v celých tisících Kč) ROK IČ Šenovská 101/ Ostrava-Slezská Ostrava Označení T E X T Skutečnost v účetním období běžném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (I. - A.) II. Výkony (II.1.+II.2.+II.3.) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.) C. Osobní náklady (C.1. až C.4.) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Prodaný materiál G. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření (I.- * A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.)

12

13 Příloha Účetní závěrka za rok 2010 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění I.Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dne , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictví - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Rozvahový den: Podoba akcií: na jméno v zaknihované podobě, neobchodované na burzovním trhu.

14 Další provozovny společnosti: Divize Praha žárotechnika kancelář na adrese: Stehlíkova 1233, Slaný Divize žárotechnika kancelář na adrese: Olomoucká 7/9, Brno do října 2010 od listopadu 2010 je nová adresa kanceláře v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno Zaměstnanecké benefity Akciová společnost poskytovala v roce 2010 svým zaměstnancům v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a Směrnicí o odměňování zaměstnanců S-55 tyto zaměstnanecké benefity: dovolená v rozsahu 5 týdnů tj. o jeden týden nad rámec zákoníku práce, poskytování služebního vozidla zaměstnancům i pro soukromé účely, poskytování služebního mobilu zaměstnancům i pro soukromé účely, prohlubování kvalifikace zaměstnanců, příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců. Odměna auditorské firmě Na valné hromadě dne byla pro ověření účetní závěrky za účetní období 2010 schválena auditorská firma AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. Auditorské firmě bude za audit řádné roční účetní závěrky za účetní období 2010 v souladu s uzavřenou smlouvou o auditorské činnosti vyplaceno celkem Kč ,00 bez DPH. Registrace k DPH Účetní jednotka je registrována k dani z přidané hodnoty ve Slovenské republice a v Irské republice. Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,42% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Ve struktuře akcionářů s 20 a více procenty na základním kapitále nedošlo v roce 2010 ke změně. 2

15 Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2010: Organizační struktura v roce 2010 zůstala zachována z předešlého roku v podobě divizního uspořádání. K měla akciová společnost dvě výrobní divize a to: - divize žárotechnika Ostrava, - divize Slaný. Divize žárotechnika Ostrava byla rozdělena na útvary: - obchod a realizace žárotechnika Ostrava, - servis ŽT Ostrava, - nákup ŽT, - výroba prefabrikátů a modulů, - projekce a konstrukce ŽT, - marketing ŽT. Divize Slaný zahrnuje útvary: - sekretariát Slaný, - obchod a realizace ŽT a PS Slaný. Úsek výkonného ředitele řídí přímo dvě výrobní střediska: - pozemní stavby, - montované stavby. Zásadní změna organizační struktury akciové společnosti v roce 2010 neproběhla. Popis změn a dodatků provedených v roce 2010 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: V průběhu roku 2010 nedošlo ke změnám v orgánech společnosti. Do sbírky listin obchodního rejstříku byla dne uložena účetní závěrka za rok 2009 včetně výroční zprávy, zprávy o vztazích a výroku auditora. Dále byly v souvislosti s konáním mimořádné valné hromady dne uloženy do sbírky listin stanovy společnosti se změnami v čl. 6 Forma akcií a čl Změna svolávání valné hromady. Současně se změnami stanov byl do sbírky uložen i notářský zápis včetně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Milan Pátek, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda dozorčí rady JUDr. František Kaleta, člen dozorčí rady p. Hana Jonovová, členka dozorčí rady Po rozvahovém dni ( ) nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti. 3

16 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: A) 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava, PSČ , základní kapitál Kč. Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a to formou likvidace. Likvidátorem byl ustanoven Jan Měrka. Hospodářský výsledek K.S. Union a.s. k : vlastní kapitál k zahájení likvidace tj, k činil 772 tis. Kč, hospodářský výsledek za období od 1.1. do byla ztráta tis. Kč. Hospodářský výsledek K.S. Union a.s. k : vlastní kapitál byl 772 tis. Kč a hospodářský výsledek od do je ztráta 24 tis. Kč. Mezi společností K. S. Union, a.s. a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku. B) 100% podíl ve společnosti BUILDTEP, s.r.o., která vznikla , se sídlem k na ulici Šenovská 101/543, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ , vklad Kč, splaceno 100%. Hospodářské výsledky 2010 společnosti BUILDTEP, s.r.o.: vlastní kapitál k činí 180 tis. Kč, hospodářský výsledek za /2010 je ztráta 38 tis. Kč. Mezi společností BUILDTEP, s.r.o. a společností TEPLOTECHNA Ostrava a.s. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodu ztráty. Byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a obchodního zákoníku. C) K podílům ve společnostech K.S.- Union a.s. a BUILDTEP, s.r.o. byly vytvořeny účetní opravné položky a jsou komentovány v části V. bod 3. D) Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné další účetní jednotce. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky během roku 2010 činil 228 pracovníků, z tohoto počtu byli k čtyři řídící pracovníci. Stavy zaměstnanců v letech Průměrný počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků 5 4 4

17 Výše osobních nákladů celkem(v tis. Kč) Mzdové náklady tis.kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 942 tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 942 tis. Kč 240 tis. Kč 4. Ostatní plnění poskytnuté členům statutárních orgánů, dozorčí rady a řídícím pracovníkům: Členům představenstva a dozorčí rady jsou přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. V souladu s Kolektivní smlouvou je členům statutárních orgánů přispíváno na penzijní připojištění. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů akciové společnosti: V roce 2009 Druh plnění Členové statutárních orgánů Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 406 tis. Kč 67 tis. Kč 287 tis. Kč 285 tis. Kč 242 tis. Kč 0 5

18 V roce 2010 Druh plnění Členové statutárních orgánů Řídící pracovníci Členové dozorčí rady Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Penzijní připojištění Bezplatné užívání osobního autanaturální plnění 300 tis. Kč 228 tis. Kč 260 tis. Kč 285 tis. Kč 447 tis. Kč 0 Peněžitá a naturální plnění bývalým členům orgánů akciové společnosti nebyla v letech 2009 až 2010 poskytována. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Právní rámec účetní závěrky: Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. Analytická evidence zásob má přímou návaznost na jednotlivé sklady a v rámci skladu je evidence vedena v druhovém členění tzn. dle druhů materiálu základní, ochranné pomůcky, obaly, palety apod. Výjimku je i nadále u oceňování zásob zboží, kde vzhledem k malému rozsahu obratu a druhů zboží je ocenění zboží prováděno metodou FIFO. Zásoby hotových výrobků jsou ve skladě oceňovány na úrovni přímých nákladů a výrobní režie dle kalkulací na jednotlivé druhy výrobků. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM): Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. 6

19 Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2010 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2010 uplatněna. c) Cenné papíry jsou při prvním zařazení oceňovány pořizovací cenou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč do ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/24 pořizovací ceny po dobu 2 let u majetku pořízeného od roku 2005 včetně. Majetek této skupiny pořízený do roku 2004 se odepisuje 1/48. Důvodem zkrácení doby odpisu od roku 2005 je krátká životnost např. nářadí a mechanismů, které v těchto skupinách jsou. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 2 let měsíčně 1/24 z pořizovací ceny u nově pořízeného majetku od roku 2005 včetně. Majetek pořízený před tímto datem se odepisuje 1/48. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od 1,- Kč do 2000,- Kč, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka od roku 2005 včetně u nově pořízeného nehmotného majetku 1/24 pořizovací ceny. 7

20 Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč a dobou využitelnosti delší než jeden rok odepisuje účetní jednotka rovnoměrně a to dle druhu tohoto majetku takto: 1. audiovizuální díla po dobu 18 měsíců, 2. software po dobu 36 měsíců, 3. ostatní nehmotný majetek po dobu 72 měsíců. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce Opravné položky V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části V. bod 3. Podkladem je soupis pohledávek po lhůtě splatnosti. b) k zásobám: Opravné položky k materiálovým zásobám se tvoří na základě fyzické inventury. Podkladem je soupis bezobrátkových zásob. V případě, že se jedná o zásoby charakteru náhradních dílů na opravy strojního parku, opravná položka se netvoří c) k dlouhodobému finančnímu majetku. 5. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 6. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka stanovuje reálnou (tržní) hodnotu aut po skončení leasingových smluv k rozvahovému dni odhadem. 7. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. Účetní jednotka má stanoveny položky, které bude časově rozlišovat, ve svém vnitřním předpise. 8. Informace o změnách účetních metod: Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 zákona o účetnictví. Od roku 2009 byla k oceňování stavu zboží ve skladě používána metoda FIFO. Při oceňování materiálových zásob se používá metoda oceňování aritmetickým průměrem. 8

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...10

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více