ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN ZA ROK 2010 Podle stanoveného časového harmonogramu grantového projektu AV KAN byly v roce 2010 řešitelským týmem (složeným z týmů ÚJF AV ČR Řež, FZÚ AV ČR Praha, FGÚ AV ČR Praha, ÚACH AV ČR Řež a VŠCHT Praha) řešeny následující úkoly: A3: Příprava nanočástic iontovou implantací; stanovení podmínek pro vytváření uspořádaných nanostruktur vhodných pro bioaplikace. A4: Kontrolovaná syntéza spontánně organizovaných povrchových nanostruktur vytvořených ozářením nízkoenergetickými ionty. B1: Studium biologických vlastností uhlíkových nanostruktur na polymerech pro tkáňové inženýrství, studium roubování těchto struktur aminokyselinami. A1-A2-A3-A4-B2: Hodnocení adhese, růstu, diferenciace a životaschopnosti osteogenních buněk na trojrozměrných substrátech (porézních trojrozměrných kompozitech s hierarchicky organizovanou mikro- a nanostrukturou) B3: Konstrukce jednoduchých bioelektronických součástek, založených na modifikaci vlastností povrchového kanálu nízkoenergetickou iontovou implantací. C3: Modifikace karboranových monovrstev vytvořených na zlatých substrátech. C4: Studium cílených biosyntéz a výstavbových procesů na upravených vrstvách substrátu. Zpráva informuje: o nejdůležitějších výsledcích získaných při řešení uvedených úkolů, dále o hospodaření jednotlivých týmů za rok 2010, o návrhu jejich dalšího postupu a o financování na rok V závěrečném roce 2011 grantového projektu budou pak řešeny zbývající úkoly grantového projektu: A3-A4-B1: Závěrečné hodnocení biologických vlastností aminokyselinami modifikovaných uhlíkových nanostruktur na polymerech pro aplikace v medicíně (pěstování kožního krytu a materiály pro cévní protézy). A1-A2-A3-A4-B2: Hodnocení adhese, růstu, diferenciace a životaschopnosti lidských osteoblastu na vybraných 2D a 3D strukturovaných substrátech. Výběr nejnadějnějších materiálu pro budoucí aplikovaný a klinický výzkum. B3: Konstrukce jednoduchých bioelektronických součástek jako napr. aktivní nanoelektrody ci polní transistory typu ISFET, založené na modifikaci vlastností povrchového kanálu nízkoenergetickou iontovou implantací. Vývoj a ověření této metody, charakterizace součástek a demonstrace přenosu elektrických signálu mezi polovodičovou součástkou a živou buněčnou tkání v přímém kontaktu. C3: Modifikace karboranových monovrstev vytvořených na zlatých substrátech. C4: Studium cílených biosyntéz a výstavbových procesu na upravených vrstvách substrátu. ÚJF Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež (řešitel-koordinátor Mgr. Jiří Vacík, CSc.) 1. Tvorba hybridních nanostruktur na bázi kovů a fulerenů. Příprava dobře definovaných nanostruktur je jedním z nejzajímavějších a nejslibnějších úkolů materiálové vědy s cílem získat technologii funkčních materiálů se zajímavými a aplikovatelnými vlastnostmi. V rámci řešení grantového projektu byla část pozornosti věnována na přípravu tenkých vrstev binárních kompozitů na bázi (tranzitních) kovů a fullerenů (C 60 ). Tyto struktury byly připravovány v systému MBE metodou střídavé nebo současné depozice kovových a fullerenovývh fází. Strukturní analýzy byly prováděny relevantními metodami. Vliv iontového ozařování na strukturu a vývoj hybridních systémů Ni-C 60. V práci [A1] byla studována reakce kompozitů Ni/C 60 /Ni a Ni/a-C/Ni (a-c amorfní uhlík) na teplotu žíhání. Multivrstvy Ni/C 60 /Ni byly připraveny postupnou depozicí niklu a fullerenů, multivrstvy Ni/a-C/Ni ozářením Ni/C 60 /Ni vysokoenergetickými ionty uhlíku (7 MeV C +, cm -2 ). Oba kompozity byly postupně žíhány a jejich struktura sledována relevantními metodami. Měření ukázalo, že existuje významný rozdíl ve strukturním vývoji multivrstev (což svědčí o odlišných procesech transformace struktury v průběhu žíhání). U neozářeného vzorku docházelo při teplotách < 500 C k úniku fullerenů ze vzorku, pro teploty 500 C k jejich rychlé fragmentaci a přeměně na a-c. Při velmi vysokých teplotách se hybridní struktura změnila na soustavu nanoobjektů (protáhlých útvarů a pravoúhlých jamek) náhodně rozsetých v transformovaném kompozitu Ni a- C. U ozářené struktury Ni/a-C/Ni nebyla pro teploty < 500 C pozorována téměř žádná změna. Při vyšších 1

2 teplotách se však začalo projevovat rychlé fázové rozdělení (a-c a Ni) a při nominální teplotě 1000 C se vytvořila síť navzájem separovaných nanoobjektů tvořených krystalky Ni, které byly pokryté tenkou vrstvou a-c. Strukturní a biologické vlastnosti tenkých vrstev kompozitů fullerenů a tranzitních kovů. V práci [A2] byla studována struktura a biokompatibilita hybridních kompozitů C 60 /Ti připravených kodepozicí C 60 a Ti s různým poměrem fází. Připravené vrstvy byly osety kostními buňkami MG-63 a byla sledována jejich adheze a proliferace. Bylo zjištěno, že kostní buňky rostou a proliferují na C 60 /Ti velmi dobře, a lze je tak považovat za vhodné rozhraní pro jejich použití v tkáňovém inženýrství. Vznik samoorganizovaných domén Ni-C skrytých v epitaxní vrstvě Ni. V pracech [C1, E1] byl sledován vývoj struktury tenkých vrstev hybridních materiálů se složitou architekturou (Ni/C 60 /Ni+C 60 /Ni) v závislosti na teplotě žíhání. Proces strukturní modifikace byl monitorován nukleárními analytickými metodami (např. RBS, RBS/kanálování, NDP) a dále skenovací mikroskopií (SEM) a Ramanovskou spektroskopií. Výsledky studia potvrdily postupnou degradaci uspořádaného systému (fragmentaci fullerenů, tvorbu amorfního uhlíku, difúzi a únik fullerenů ze systému, fázovou separaci ap.), která se urychlovala se vzrůstající teplotou. Překvapujícím jevem však byla (při nominální teplotě žíhání 500 C) spontánní samoorganizace nanoskopických domén (šířka domén byla cca 100 nm, délka několik mm) vytvořených na rozhraní mezi substrátem (monokrystalem MgO) a první deponovanou vrstvou (Ni). Tyto domény tvoří paralelní soustavu rozdělených fází (epitaxně rostlých zrn Ni seřazených do podélných domén, které jsou odděleny fází a-c) a pokrývají celou sledovanou oblast (10 x 10 mm). V práci je diskutován mechanismus vzniku samoorganizovaných domén spočívající v koordinované fázové separaci v podmínkách epitaxně rostlé vrstvy Ni. Spontánní tvorba polyhedrálních krystalů fullerenů v tenké vrstvě Ni+C 60. V práci [C2, E2] byla studována otázka spontánního vývoje hybridních struktur připravených jako tenké vrstvy kodeponovaných soustav kovů a fullerenů. Vzhledem k tomu, že komponenty tranzitních kovů a uhlíkových allotropů (a-c, C 60, ap.) jsou nemísitelné, lze očekávat, že vrstvy kompozitů budou silně vnitřně stresované. Vysoké hodnoty vnitřního pnutí mohou v kompozitech způsobit spontánní vývoj a postupné rozdělování fází. Otevřenou otázkou je, jak rychlý může být takový proces. Pro řešení tohoto problému byly připraveny vzorky typu Ni+C 60, které byly ponechány svému vývoji v normální atmosféře, v temnotě a při pokojové teplotě. Jejich povrchová morfologie byla v delším časovém intervalu pravidelně sledována vybranými analytickými technikami. Ukázalo se, že již v průběhu několika prvních měsíců došlo u některých vzorků k výrazným změnám. Na původním vyrovnaném povrchu se začaly vytvářet nepravidelné submikroskopické útvary - polyhedrální krystalky fullerénů. Velikost těchto krystalků rostla s časem a po roce dosahovala až 10 µm. Hustota krystalků byla cca 2000 mm -2. Proces spontánní transformace binárního hybridu v soustavu krystalických útvarů C 60 vrostlých do původního hybridu spočívá (podle předpokladu) v postupném oddělování fází a jejich kumulace. V případě fullerenů dochází k jejich povrchové difúzi a tvorbě společných strukturních útvarů krystalků. Analýza volného protoru stresované struktury hybridních kompozitů pomocí difúzních markrů. Jak bylo v předchozí práci [C2, E2] potvrzeno, jsou syntetizované tenké vrstvy binárních kompozitů silně stresované, což způsobuje pomalou a postupnou změnu v jejich vnitřní struktuře. S tím souvisí i vývoj vnitřních poruch a defektů. Stresovaná struktura vykazuje snahu po relaxaci, která může být urychlena termálním žíháním, resp. ozářením svazky energetických iontů či fotonů. V práci [E3] byla studována otázka volného objemu v hybridních soustavách (tvořenému defekty), který ovlivňuje jejich integritu a vlastnosti. Připravené vzorky hybridů byly dopovány tzv. difúzními markry, které pronikají do deponovaných soustav a vyplňují existující volný objem. Analýzou těchto difúzních markrů lze následně ocenit distribuci defektů ve zkoumaných materiálech. Jako difúzní markry byly zvoleny prvky Hg a I (v plynné fázi) a Li (v kapalné fázi 5 M/l vodní roztok). Jednotlivé vzorky byly dále žíhány a opětovně dopovány markry. Výsledky analýz ukázaly, že v nežíhaných hybridech jsou difúzní markry distribuovány podél komponenty C 60, po termálním žíhání však dochází k jejich redistribuci a k prudkému poklesu jejich celkového množství (viz Obr. 1, kde je naznačen vývoj distribuce volného objemu v závislosti na teplotě žíhání, měřenému pomocí difúzního markru Hg). To odpovídá představě, že po žíhání je hybridní soustava méně stresovaná díky rozdělování fází a následné redukci strukturních defektů. 2

3 RT - Ni+C 60 (340 o C/1 hr, 450 o C/1 hr) doped with Hg (15 min / C) Relative Concentration (%) Hg marker 40.9 x E15 cm x E14 cm x E14 cm -2 RT C / 1 hr C / 1 hr Depth (1E15 cm -2 ) 2. Tvorba nanočástic Ni na povrchu Al 2 O 3. Obr. 1 Depozice atomů Ni metodou MBE byla prováděna při vysokém vakuu (< 10-5 Pa) bombardováním čistých tablet Ni (99.99 %) elektronovým svazkem. Vrstva Ni byla deponována na monokrystaly α-al 2 O 3 s orientací (0001). Při přípravě byly zvoleny následující parametry depozice (určující depoziční kinetiku): čas depozice (t d ), depoziční rychlost R (daná zvoleným proudem elektronů elektronového děla, I e ) a depoziční teplota (teplota substrátu, T s ). Vzhledem k tomu, že nukleace nanočástic nastává v prvních okamžicích růstu tenké vrstvy, byl pro jejich tvorbu zvolen krátký depoziční čas, který se měnil v rozsahu 5 30 vteřin. Analýza deponovaných vrstev Ni byla prováděna pomocí mikroskopu atomových sil AFM (NT-NDT).. Závislost na depozičním čase. Charakter nukleace vrstvy Ni. V první studii byla zkoumána závislost nanostruktur ultratenkých vrstev Ni na depozičním čase T s. Depozice vrstev Ni byla prováděna při pokojové teplotě (RT, T s = 25ºC) a při stejné depoziční rychlosti (dané proudem dopadajících elektronů na tablety Ni, I e = 40 ma). Efektivní depoziční rychlost (100 at/(nm 2 s)) byla stanovena ze střední tloušťky tenké vrstvy získané profilovou analýzou AFM. Bylo zjištěno, že i pro krátké časy depozice t d vznikají (při vysokých hodnotách depozičních rychlostí R) relativně velké nanočástice, jejichž velikost se zmenšuje s časem depozice t d. Průměrná velikost nanočástic byla pro depoziční čas t d = 30 s cca 120 nm, pro t d = 5 s poklesla na hodnotu 50 nm. Tento výsledek naznačuje možnost kontrolovat velikost nanočástic (a jejich povrchové hustoty, tj. pokrytí substrátu) změnou depozičního času t d. Důležitý závěr vyplývá z podrobné analýzy snímků AFM. Ukázalo se, že lze v povrchové morfologii vrstev rozeznat dva typy strukturních útvarů. Jeden typ reprezentují vyvýšená oblá místa, která odpovídají nanočásticím Ni, druhý tvoří 2D ploché ostrůvky, které se vztahují k tvorbě monovrstev (teras) deponovaného Ni. Zatímco první typ objektů (nanočástice Ni) svědčí o růstu 3D klastrů, který je popsán modelem VW (Volmer- Weber tvorba vícevrstvých objemových ostrůvků), druhý typ naznačuje existenci 2D struktur vznikajících odlišným mechanismem FM (Frank-van der Merwe postupná tvorba úplných monovrstev). Oba dva typy objektů jsou ve vrtsvě odděleny, což naznačuje, že existuje u obou mechanismů růstu vrstvy podobná efektivita. To však svědčí o existenci dalšího mechanismu interakce (např. magnetické interakce), který umožňuje odlišný růst vrstvy v sousedních ostrůvcích. 3

4 Zvýšená teplota depozice. Uspořádání nanostruktur Ni. Efekt re-evaporace. V dalším experimentu byla analyzována morfologie vrstev Ni deponovaných na substrát α-al 2 O 3 (0001) při stejné rychlosti depozice (dané proudem bombardujících elektronů I e = 40 ma) za zvýšené depoziční teploty T s = 200ºC a proměnných časech depozice t d = 10, 20, 30 s. Ukázalo se, že zvýšená teplota depozice T s významně ovlivňuje morfologii nanostruktur: se zvýšenou hodnotou t d se velikost nanočástic zmenšuje a vyrovnává, a tvar se uniformuje. Zajímavé je dále to, že pro delší depoziční časy (např. t d = 30 s) se v deponované vrstvě Ni vytvářejí shluky nanočástic, které nukleují v místech defektů povrchu substrátu (na růstových schodech) a zůstávají navzájem oddělené. Pro krátké depozice (20 s) se klastry nanočástic nevytvářejí. Střední velikost jednotlivých nanočástic je pro krátké depozice cca 12 nm. Jejich plošná hustota je přitom velmi vysoká, což vede k tomu, že jsou nanočástice navzájem v kontaktu. Efektivní rychlost depozice je v tomto případě pouze 0.65 at/(nm 2 s), což je téměř o 3 řády nižší hodnota než pro depozice Ni při pokojové teplotě. Vzhledem k tomu, že depoziční rychlosti Ni jsou v obou případech stejné (parametr I e je stejný), musí pro vyšší hodnoty T s existovat mechanismus, který výrazně redukuje efektivní rychlost depozice. Předpokládá se, že efektivní depozice je složitý process, ve kterém koexistují dva mechanismy s opačnou tendencí: absorpce a reevaporace. Je zřejmé, že při zvýšených teplotách depozice se efekt re-evaporace významně projevuje a v důsledku toho je efektivní depozice potlačena. Nízká rychlost depozice. Efekt povrchových defektů substrátu. V následujícím experimentu byl studován růst vrstvy Ni při nízkých hodnotách rychlosti depozice (I e = 30 ma) a malých depozičních časech (tj. malém pokrytí povrchu). AFM skeny potvrdily, že nanočástice vznikají a shlukují se především podél růstových schodů, tj. podél strukturních defektů na povrchu monokrystalu α-al 2 O 3 (0001). Střední velikost nanočástic (pro rychlost depozice I e = 30 ma) byla pro depoziční čas t d = 10 s cca 7.8 nm a pro t d = 30 s cca 9.8 nm. Efekt teploty depozice. Potvrzení re-evaporace. Byla provedena podrobná analýza závislosti strukturních parametrů nanočástic Ni na depoziční kinetice. Ukázalo se, že zvýšení T s vedlo k evidentnímu poklesu velikosti nanočástic a v důsledku toho i k omezení plochy pokrytí. Výsledky analýz názorně demonstrovaly existenci procesu re-evaporace Ni a jeho závislosti na teplotě depozice T s. Lineární závislost pokrytí na T s je přímým potvrzením tohoto jevu. Potvrdila se I tendence vyrovnávání (uniformita) tvaru nanočástic s rostoucí teplotou depozice T s, což je patrně způsobeno zvýšenou povrchovou difúzí atomů Ni. Velmi vysoká rychlost depozice. Nukleace epitaxní vrstvy. Efekt rychlosti depozice. V dalším experimentu byla zjištěna závislost re-evaporace na teplotě depozice a depoziční rychostí. Tento jev byl dokumentován na vzorcích tenkých vrstev Ni připravených při stejné (velmi vysoké) depoziční rychlosti (I e = 50 ma), ale různých teplotách depozice. Při velmi vysoké rychlosti depozice nanočástice na povrchu substrátu rychle nukleují. Pokud je teplota depozice optimalizována tak, že interakce kovu s povrchem substrátu je silná, dochází ke vzniku 2D epitaxní vrstvy. V případě Ni vzniká epitaxní vrstva v důsledku koalescence malých klastrů, které mají stejný rozměr. Detailní rozbor ukázal, že mezi plochými oblastmi deponované vrstvy Ni lze pozorovat i malé nanočástice, což svědčí o tom, že nukleace a růst tenké vrstvy Ni je na povrchu α-al 2 O 3 (0001) dána také mechanismem VW. 3. Tvorba nanočástic Co metodou bombardování klastry C Epitaxní vrstvy Co byly deponovány na monokrystaly α-al 2 O 3 (0001) ve vysokovakuovém systému MBE bombardováním tablet Co o vysoké čistotě ( %) elektrony s proudem ma. Byly vytvořeny tenké epitaxní vrstvy hcp-co (krystalografická struktura vrstvy Co byla kontrolována pomocí metody XRD), které byly následně ozářeny klastry C s energií 400 kev a s fluencí od iontů/cm 2 do iontů/cm 2. Ozáření vzorků svazky klastrů bylo provedeno v Japan Atomic Energy Agency (JAEA, Takasaki, Japan). Povrchová morfologie ozářených vrstev byla analyzována pomocí AFM, strukturní modifikace vrstvy a její odprašování byly studovány pomocí metody RBS a RBS/kanálování. Tvorba nanočástic Co bombardováním klastry C Obr. 1 ukazuje morfologii epitaxních vrstev Co před a po ozáření klastry C Parketová struktura povrchu neozářeného vzorku (Obr. 1a) se po ozáření klastry (i pro nízké fluence iontů/cm 2 ) 4

5 transformovala do souborů velmi malých nanočástic se sférickým resp. oválným tvarem a uniformní velikostí (Obr. 1b). Bližší pohled na strukturu nanočástic ukazuje sken AFM (200 nm 200 nm) uvedený na Obr. 1c. a b c Obr. 1. Snímky AFM epitaxních vrstev Co před ozářením (a) a po ozáření klastry C s energií 400 kev s fluencí iontů/cm 2 (b) a iontů/cm 2 (c). Velikosti skenů AFM jsou 1 µm 1 µm (a,b) a 200 nm 200 nm (c). Velikost nanočástic. Profilová analýza snímků AFM umožnila stanovit velikost nanočástic cca 5 nm. Příklad profilové analýzy pro vrstvu Co ozářené klastry C s fluencí iontů/cm 2 je demonstrován na Obr. 2. Tři páry značek (červená, zelená a modrá) označují tři nanočástice situované podél naznačené linky. Profilová analýza povrchu podél linky je uvedena na Obr. 2 pod skenem AFM. Barevné značky (křížky) na skenu odpovídají vertikálním linkám v profilové analýze.vzdálenosti mezi stejnými barevnými linkami určují velikosti nanočástic a tyto hodnoty jsou sumarizovány v přilehlé tabulce (viz označení Length ). Obr. 2. Profilová analýza morfologie epitaxně rostlé vrstvy Co ozářené klastry C s energií 400 kev s fluencí iontů/cm 2. Vliv fluence ozáření na velikost nanočástic. Povrchové vyhlazování. Detailní analýza povrchu ozářené vrstvy Co (pomocí AFM) ukázala, že velikost nanočástic Co (vytvořených v důsledku bombardování vrstvy Co klastry C ) nezávisí na fluenci klastrů. Při vysokých fluencích však dochází k vyhlazování vrstvy Co (surface smoothening), o čemž svědčí dramatický pokles hrubosti RMS povrchu vrstvy. Na základě získaných výsledků a jejich úspěšné prezentaci na několika mezinárodních konferencích lze konstatovat, že cíle grantového projektu (stanovené pro řešitelský tým ÚJF AVČR Řež) byly v roce 2010 splněny. Podařilo se upravit a inovovat depoziční systémy, které umožnily přípravu kvalitních kompozitů na bázi kovů a fullerenů a využít nízkoenergetický zdroj iontů pro kontrolované ozařování vzorků. Struktura kompozitů 5

6 a její vývoj v závislosti na termálním žíhání a iontovém ozařování byly sledovány pomocí nukleárních analytických metod a dalších relevantních technik. To umožnilo detailně pozorovat proces degradace struktury hybridních soustav (multivrstev, mixů resp. jejich kombinací), redukce strukturních defektů (volného prostoru) a rovněž proces spontánní samoorganizace Ni (a-c) domén a polyhedrálních krystalků C 60. Kromě strukturních a dalších fyzikálních vlastností vzorků byla zkoumána i biokompatibilita některých kompozitů - ukázalo se např, že. hybridní kompozity Ti+C 60 a Ti-(a-C) vykazují velmi dobré biologické vlastnosti, které mohou mít v oblasti tkáňového inženýrství zajímavé aplikace. Dále byly provedeny rozsáhle studie tvorby nanostruktur bombardováním epitaxních vrstev Co hmotnými klastry fullerenů a depozicí tranzitních kovů Ni a Co na povrchy vybraných oxidů keramik (α-al 2 O 3 ) metodou MBE s přísně vybranou depoziční kinetikou. Získaná data jsou nebo budou publikována v několika impaktovaných článcích v mezinárodních odborných časopisech. ÚJF Výsledky vědeckých aktivit v roce 2010 A. Články v odborných časopisech a ve sbornících 1. J. Vacik, V. Lavrentiev, V. Vorlicek, L. Bacakova, K. Narumi, Effect of ion irradiation on structure and thermal evolution of the Ni-C60 hybrid systems, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B268 (2010) J. Vacik, V. Lavrentiev, K. Novotna, L. Bacakova, V. Lisa, V. Vorlicek, R. Fajgar, Fullerene (C 60 ) Transitional Metal (Ni) Composites - Structural and biological properties of the thin films, Abstract Book PB3.11 (50), New Diamond and Nano Carbon Conference (NDNC) 2009, Traverse City, Michigan, 7-11 June, 2009; Diamond and Related Materials 19 (2010) V. Lavrentiev, J. Vacik, H. Naramoto, S. Sakai, Thermal Effect on Structure Organizations in Cobalt- Fullerene Nanocomposition, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 10, Number 4 (2010) V. Lavrentiev, J. Vacik, V. Vorlicek, V. Vosecek: Raman scattering in silicon disordered by gold ion implantation, Phys. Status Solidi B 247 (2010) D. Fink, A. Kiv, D. Fuks, A. Saad, J. Vacik, V. Hnatowicz, A. Chandra, Conducting swift heavy ion track networks, Radiation Effects & Defects in Solids: Incorporating Plasma Science & Plasma Technology, Vol. 165, No. 3 (2010) D. Fink, J. Vacik, V. Hnatowicz, G.H. Munos, L. Alfonta, I. Klinkovich, Funnel-type etched ion tracks in polymers, Radiation Effects & Defects in Solids: Incorporating Plasma Science & Plasma Technology Vol. 165, No. 5 (2010) B. Knihy 1. L. Bacakova, J. Vacik, A. Kromka, H. Biederman, A. Choukourov, V. Stary, Nanocomposite and nanostructured carbon-based films as growth substrates for bone cells, Chapter Number 8806, book Nanocomposite Materials, Theory and Applications, X-X, InTech, Zieglergasse 14, 1070 Vienna, Austria. C. Články v recenzním řízení 1. J. Vacik, V. Lavrentiev, K. Narumi, Fabrication of Buried Self-Organized Stripes, AIP Proceedings J. Vacik, V. Lavrentiev, H. Naramoto, RT Growth of Polyhedral Fullerene Particles in Supersaturated Fullerene-Metal Composites, Journal of Alloys and Compounds, D. Články zaslané do odborných časopisů 1. V. Lavrentiev, J. Vacik, A. Dejneka, L. Jastrabik, V. Vorlicek, D. Chvostova, Z. Potucek, K. Narumi, H. Naramoto. Creation of quantum dots on silicon surface by energetic C 60 cluster ion impacts. Submitted to Applied Physics Letters. E. Abstrakta publikovaná ve sbornících 1. J. Vacik, V. Lavrentiev, K. Narumi, Fabrication of Buried Self-Organized Stripes, ID number #440, International Conference on Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI 21), Forth Worth, USA, Přednáška. 2. J. Vacik, V. Lavrentiev, H. Naramoto, RT Growth of Polyhedral Fullerene Particles in Supersaturated Fullerene-Metal Composites, 17th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 2010), Zurich, Přednáška. 3. J. Vacik, V. Lavrentiev, V. Hnatowicz, K. Narumi, Free Volume Distribution Analysis of the Stressed 6

7 Hybrid Films by Profiling of the Hg and Li Diffusion Markers, 10th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART 10), Athens, Přednáška. 4. V. Lavrentiev, J. Vacik, V. Vorlicek, H. Naramoto: Structure control of cobalt-fullerene nanocomposite fabricated by method of simultaneous deposition. IV International Conference on Molecular Materials, MOLMAT 2010, Montpellier, France, July , Program and Abstract Book, p V. Lavrentiev, J. Vacik, V. Vorlicek: Creation of silicon quantum dots by conventional ion implantation. X International Conference on Nanostructured Materials, NANO 2010, Roma, Italy, September 13-17, 2010, Abstract book, p V. Lavrentiev, J. Vacik, H. Naramoto: Nanostructuring of cobalt film surface by C60 cluster ion bombardment. 11th European Vacuum Conference, EVC-11, 8th Iberian Vacuum Meeting, IVM-8, 6th European Topical Conference on Hard Coatings, Salamanca, Spain, September 20-24, 2010, Program and Abstract Book, p Plán činnosti na rok 2011 V roce 2011 bude podle plánu zakončeno systematické studium přípravy, modifikace a charakterizace nanostruktur na bázi kombinací kovů a uhlíkových allotropů (fullerenů) a studium vzniku a růstu dalších nanostruktur vzniklých implantací energetických iontů do vybraných substrátů. Experimenty budou prováděny podle následujícího rozpisu: 1. Příprava, modifikace a charakterizace tenkých vrstev hybridních nanostruktur připravených střídavou resp. současnou depozicí vybraných kovů (Ni, Co, Au, Ag aj.) a fullerenů na zvolené substráty (MgO, α-al 2 O 3, SiO 2, Si aj.). 2. Příprava nanočástic kovů (Ni, Co, Au, Ag aj.) na vhodných substrátech (např. α-al 2 O 3 a SiO 2 ) metodou implantace nebo depozice s proměnnou depoziční kinetikou (tj. depozičním časem, depoziční teplotou, rychlostí depozice ap.). ÚJF Čerpání finančních prostředků v roce Investiční náklady Z grantového projektu nebyly v roce 2010 pořízeny žádné investice. 2. Mzdové náklady V roce 2010 byly vyplaceny následující odměny proporcionální k výšce platu a skutečnému podílu kapacity tvůrčích a technických pracovníků: Vědečtí pracovníci: J. Vacík ,- Kč, V. Hnatowicz ,- Kč, K. Turek ,- Kč, I. Tomandl ,- Kč, V. Lavrentěv ,- Kč, V. Voseček 5 000,- Kč, Z. Pulec ,- Kč, R. Wagner 8 000,- Kč, Techničtí a administrativní pracovníci: A. Dvořák ,- Kč, B. Michalcová 8 000,- Kč, H. Orčíková ,- Kč, P. Soukup 7 000,- Kč, V. Sýkora ,- Kč, V. Bejšovec ,- Kč, P. Čaloun 5 000,- Kč, J. Blahova 4 000,- Kč. Celkem odměny činily ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady (OON) V roce 2010 byly uzavřeny následující dohody o provedení práce (DPP): J. Červená: Zpracování spekter iontové transmise a neutronového hloubkového profilování (30 000,- Kč) I. Johanisová (ÚJF) Mimořádné administrativní práce, editace posterů (8 000,- Kč) E. Kodetová Mimořádné administrativní práce příprava a editace posterů (14 000,- Kč) J. Cajzl (VŠCHT Praha) Analýza vzorků vidovou spektroskopií (3 000,- Kč) V. Tyrpekl (ÚACH AV ČR Řež) Mimořádné administrativní práce (5 000,- Kč) Celkem byly v rámci OON zadány práce v ceně ,- Kč. 4. Věcné náklady 4.1. Drobný majetek Pro potřeby projektu byl v roce 2010 plánován nákup drobného majetku ve výši ,- Kč. Pořízen byl majetek v celkové hodnotě ,- Kč. Jednalo se o vakuovou komoru pro přípravu vzorků metodou iontového odprašování (39 852,- Kč), diagnostiku vakua depozičních systémů 2 vakuometry (57 883,- Kč), membránovou vývěvu (34 824,- Kč), monitor tlouštěk (39 108,- Kč) s pneumatickým uzavíracím šoupátkem (34 7

8 864,- Kč). Dále byl zakoupen elektronický modul Keithley pro měření velmi nízkých elektrických odporů deponovaných vrstev (39 960,- Kč) a pro mikroskop AFM vakuovou soupravu (vacuum kit) (38 240,- Kč), externí elektromagnet (39 195,- Kč) a ovládací senzor (30 850,- Kč). Pro účely komunikace depozičních systémů byl pořízen výkonný stolní počítač (33 683,- Kč) s monitorem LCD (13 559,- Kč) a operačním programem (3 048,- Kč). Pro kontrolované leptání pórů v ozářených polymerech byl zakoupen konduktometr (39 746,- Kč) s odpovídajícím softwarem (16 600,- Kč). Pro multidetektorový spektrometr reakčních produktů (pro metody NRA a NDP) byl zakoupen speciální držák předzesilovačů (13 560,- Kč). Nedočerpaná částka (75 029,- Kč) byla použita pro zvýšené náklady v položce Další provozní níklady Provoz a údržba Na provoz a údržbu depozičních a analytických systémů bylo na rok 2010 požadováno celkem ,- Kč. V důsledku náhlých poruch bylo nutné u systému MBE provést opravu vývěvy (35 520,- Kč) a vakuového stojanu (22 200,- Kč), dále byla provedena oprava detektoru neutronů (25 000,- Kč) a byl uhrazen plánovaný servis mikroskopu AFM (25 920,- Kč). Celkové náklady na provoz a údržbu činily ,- Kč Další provozní náklady V plánu na rok 2010 byla navržena částka ,- Kč. Tato částka však byla překročena vzhledem ke zvýšeným potřebám prováděných experimentů. Celkem činily další provozní náklady ,- Kč Z této položky byly hrazeny: - bankovní poplatky (3 374,- Kč) a kurzové rozdíly (5 648,- Kč) - drobný kancelářský a laboratorní materiál toner do tiskárny (1 324,- Kč), externí disk (2 699,- Kč), ventilátor (632,- Kč), laboratorní sklo exikátory, kádinky apod. (9 156,- Kč), čistící tkanina (195,- Kč), čistící prostředky (2 514,- Kč), popisovač (91,- Kč), lepenky (20,- Kč), - těsnící materiál pro příruby vakuových systémů (50 832,- Kč) - vakuový ventil (39 840,- Kč) - vakuové propojovací komponenty (10 314,- Kč) - drobný elektromateriál kabely, baterie, rozvody, konektory apod. (24 791,- Kč) - kovový materiál Al desky (3 860,- Kč), Al spojovací profily pro nosnou konstrukci zdroje nízkoenergetických iontů (89 811,- Kč) - železný plát pro rekonstrukci separačního magnetu (61 914,- Kč) - plastový materiál desky PMMA a PC pro zakrytí VN zdrojů (21 896,- Kč) - terčíkové materiály kovové tablety vysoké čistoty Co, Au, Ag, In, Ti, Cu, Zn aj. (52 364,- Kč) - grafitové disky pro měření metodou SEM (5 904,- Kč) - měřící hroty AFM (73 104,- Kč) 4.4. Služby Na položku Služby byla na rok 2010 požadována částka ,- Kč. Z přidělených prostředků bylo vedle drobných nákladů na poštovné (839,- Kč) a dopravné (980,- Kč) hrazeno chemické čištění a balotinování vakuových částí depozičních systémů (15 180,- Kč) a stanovení jejich vakuových parametrů (45 120,- Kč), dále byla hrazena analýza elektrického odporu leptací komůrky (6 600,- Kč) a práce na náhradních částí separačního magnetu u zdroje nízkoenergetických iontů (50 880,- Kč). Celkem bylo za služby vydáno ,- Kč. Nedočerpaná částka (48 401,- Kč) byla využita pro financování účasti na mezinárodních konferencích (19 970,- Kč) a částečně na překročenou položku Provoz a údržba (8 640,- Kč) a položku Další provozní náklady (19 791,- Kč) Zveřejnění výsledků Z grantových prostředků nebyly v roce 2010 hrazeny žádné publikační a ediční náklady. Ušetřené náklady (2 000,- Kč) byly přesunuty do položky Další provozní náklady Cestovné V roce 2010 byla vynaložena částka ,- Kč, která pokryla aktivní účast některých členů týmu na několika mezinárodních konferencích (CAARI 21, ISMANAM 17, ECAART 10, IBMM 17, MOLMAT 4 a NANOCON 2010): 21st International Conference on Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI 21), Forth Worth, USA, : J. Vacik, V. Lavrentiev, K. Narumi, Fabrication of Buried Self-Organized Stripes. (přednáška). J. Vacik, V. Lavrentiev, V. Hnatowicz, K. Narumi, Structural Evolution of the Doped Metal- Fullerene Composites (poster). 17th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 17), Zurich, : J. Vacik, V. Lavrentiev, H. Naramoto, RT Growth of Polyhedral Fullerene Particles in 8

9 Supersaturated Fullerene-Metal Composites (přednáška). J. Vacik, V. Lavrentiev, V. Hnatowicz, R. Fajgar, Laser-induced modification of the fullerene hybrid composites (poster). 10th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART 10), Athens, : J. Vacik, V. Lavrentiev, V. Hnatowicz, K. Narumi, Free Volume Distribution Analysis of the Stressed Hybrid Films by Profiling of the Hg and Li Diffusion Markers (přednáška). J. Vacik, V. Hnatowicz, S. Dahiwale, S. D. Dhole, V. N. Bhoraskar, Effect of high energy electron bombardment on iodine and lithium penetration into PEEK, HDPE and PI (poster). 17th International Conference on Ion Beam Modification of Materials (IBMM17), Montreal, : J. Vacik, V. Lavrentiev, K. Narumi, Metal - fullerene composite modification by energy beam irradiation (poster). IV International Conference on Molecular Materials (MOLMAT 4), Montpellier, : V. Lavrentiev, J. Vacik, V. Vorlicek, H. Naramoto: Structure control of cobalt-fullerene nanocomposite fabricated by method of simultaneous deposition (poster). NANOCON 2010, Olomouc, : J. Vacík, V. Lavrentiev, P. Horák, I. Kopová, L. Bačáková, Fabrication, modification and characterization of the transitional metal - fullerene composites (poster). Dále byly hrazeny cestovní výdaje člena řešitelského týmu (K. Turek) do ATOMKI, Debrecen, Maďarsko Doplňkové náklady (režie) V roce 2010 činil příspěvek na režii pracoviště ,- Kč Povinné zákonné odvody V roce 2009 bylo na sociální a zdravotní pojištění vynaloženo ,- Kč (tj. 36% mzdových nákladů) Neveřejné zdroje financování V roce 2009 financoval ÚJF AV ČR Řež grantový projekt částkou celkem ,- Kč. Projekt byl dále podporován i firmou Beznoska s.r.o, která poskytla dotaci ve výši ,- Kč. Fond FÚUP Do fondu FÚUP nebyla v roce 2010 převedena žádná částka. ÚJF Finanční plán na rok Investiční náklady Na rok 2011 nejsou plánovány žádné investiční náklady. 2. Mzdy a platy Položka bude i nadále zahrnovat odměny proporcionální k výšce platu a plánovanému podílu kapacity 11 tvůrčích a 4 technických pracovníků. Celkem je na odměny plánováno ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady Na dohody o provedení práce (DPP) s externími spolupracovníky je požadováno celkem ,- Kč. Bude se jednat o analýzu vzorků speciálními metodami (např. SEM), vyhodnocování spekter metodami NDP (Neutron Depth Profilig) a ITS (Ion Transmission Spectroscopy), práce na zhotovení speciálních komponent, údržbě a seřízení depozičních systémů, editace a příprava publikací (posterů, přednášek apod.), speciální administrativní práce (jazykové korektury), apod. 4. Věcné náklady Na rok 2011 je celkem plánováno ,- Kč Drobný majetek Na drobný majetek a materiál je plánovaná částka ve výši ,- Kč. Předpokládá se, že tato částka pokryje náklady na depoziční materiály (uhlíkové alotropy, tranzitní a jiné kovy s vysokou čistotou, monokrystalické substráty, polymery apod.), speciální měřící hroty pro mikroskop AFM, a dále na nákup drobných diagnostickými a jiných přístrojů, které jsou nutné pro efektivní provoz laboratoře Provoz a údržba Na provoz a údržbu depozičních a analytických systémů je plánována částka celkem ,- Kč. Kromě běžných provozních nákladů (opravy a čištění některých vakuových částí depozičních komor) je plánována revize ÚHV průchodek depozičních systémů a zdrojů VN. 9

10 4.3. Další provozní náklady Předpokládají se náklady v částce ,- Kč, ze které se budou hradit kancelářské a čistící potřeby, náplně do laserové tiskárny, nosiče informací (diskety, CD-ROMy, USB porty, externí paměti), specializovaná literatura, těsnící a spojovací materiál, laboratorní sklo, chemikálie, terčíkový materiál, některé drobné přístroje, doplňkové náklady na analýzy a výrobu speciálních komponent depozičních a analytických systémů ap Služby Předpokládají se náklady ve výši cca ,- Kč. Bude se jednat o náklady na specifickou činnost (např. ozařování a analýzy vzorků v jiných laboratořích, kalibrace přístrojů ap.) a dále náklady na aktuální opravy a čištění systémů potřebných pro řešení plánovaných úkolů grantového projektu apod Zveřejnění výsledků Na pokrytí možných nákladů požadovaných pro publikaci výsledků je plánovaná částka 5 000,- Kč Cestovné Pro řešitelský tým ÚJF je na rok 2011 požadována částka celkem ,- Kč, která bude pokrývat cestovní náklady několika členů týmu na významných mezinárodních konferencí. Předpokládá se, že výsledky studia nanostruktur na bázi allotropů uhlíku, polymerů a kovů budou prezentovány na významných mezinárodních konferencích, např. Hybrid Materials 2011 (Strassbourg, ), Ion Beam Analysis 2011 (Itapema, Brazil, ), European Materials Research Society 2011 (Nice, ), International Symposium on Physics of Materials (Prague, ) Doplňkové náklady Doplňkové náklady budou zahrnovat režijní náklady požadované ÚJF AV ČR. Celkem je plánovaná částka ,- Kč Povinné zákonné odvody Jsou plánovány stejné jako v roce 2010, tj ,- Kč Neveřejné zdroje financování ÚJF AV ČR Řež bude financovat grantový projekt částkou celkem ,- Kč, firma Beznoska částkou ,- Kč a VŠCHT částkou ,- Kč. Celková částka financování z neveřejných zdrojů bude činit ,- Kč. FZÚ Fyzikální ústav AV ČR Praha (řešitel Dr. František Fendrych) Řešitelský tým Fyzikálního ústavu AV ČR tvoří skupiny FZÚ Slovanka (Ing. F. Fendrych, Ph.D.) a FZÚ Cukrovarnická (Ing. A. Kromka, PhD). Obě skupiny se zabývají přípravou nanokrystalických diamantových vrstev, jejich modifikací a jejich využitím v biologických studiích. FZÚ Práce plánované na rok 2010 B3: Konstrukce jednoduchých bioelektronických součástek jako např. aktivní nanoelektrody či polní tranzistory typu ISFET, založené na modifikaci vlastností povrchového kanálu nízkoenergetickou iontovou implantací. Vývoj a ověření této metody, charakterizace součástek a demonstrace přenosu elektrických signálů mezi polovodičovou součástkou a živou buněčnou tkání v přímém kontaktu. FZÚ Slovanka Výsledky dosažené v roce 2010 (Dr. František Fendrych, Prof. Miloš Nesládek) Spoluřešitelská skupina z FZÚ se podle plánu soustředila na konstrukci jednoduchých bioelektronických součástek založených na bázi: 1. Optické detekce pomocí modifikaci vlastností povrchu implantací. 2. Polních transistorů typu ISFET a impedometricých sensorů s pokusem umělé konstrukce buněčné membrány. 3. Další aktivitou (původně neplánovanou) bylo použití mikrovlnové reaktivní depozice a magnetonového naprašování uhlíkových nanovrstev pro aktivní biologické povrchy se sníženou otěruvzdorností. 10

11 1. Optická detekce pomocí modifikaci vlastností povrchu implantací Ve vědecké literatuře bylo publikováno několik základních systémů pro elektronickou detekci biomolekul v biologických systémech při využívání nanodiamantových tenkých vrstev. Většinou jsou tyto systémy založené na principu polního jevu v polovodičích, tj. součástkách typu ISFET, resp. na impodetrické detekci. V obou systémech je základ změny nábojového stavu v úzkém kanálu u povrchu diamantu, spínaného pomocí elektrického pole, vyvinutého v těsné blízkosti povrchu v chemickém či biologickém prostředí. V tomto případě biochemické procesy na povrchu vedou ke změně náboje v polovodiči, což vede k ochuzené, resp. obohacené vrstvě nositelů u povrchu polovodiče, kterou je možno detekovat buď elektricky (polní jev pomocí FET či ISFET tranzitorů) nebo impedometricky ( electrochemická detekce). V rámci pokusu hledání nového principu bioelektronických součástek jsme přišli s myšlenkou, jak využívat polního jevu k optické detekci. Tato práce byla uskutečněna ve spolupráci s ÚJF (Dr. J. Vacík). Specificky je náš princip založený na nábojových změnách hluboko ležících optických center, jako jsou dusíkové vakance (NV), které je možno připravit iontovou implantací. Tyto hluboké defekty mají 2 nábojová centra neutrální NV0 a záporně nabité NV-. Každé toto centrum emituje luminiscenci na jiné vlnové délce. Proto jsme přisli s návrhem, že pomocí náboje indukovaného biochemickou interakcí u povrchu se změní polním jevem potenciálový profil v subpovrchu diamantu, vedoucí ke změně obsazení hlubokých center s následnou změnou luminiscence. Navíc při implantaci do subpovrchu nanodiamantu při současném vytvoření proudových elektrod (Source/Drain) očekáváme možnost kombinace optické a elektrické detekce, resp. možnost nastavení operačního bodu polního transistoru tak, aby došlo při biochemické reakci s biomolekulami k co největší změně luminescence. Pro konstrukci této součástky jsme využili vysoce kvalitních diamantvých krystalů získaných od firmy Element Six Ltd a současně jsme porovnávali tento materiál s nanokrystalickým diamantem, deponovaným v naší laboratoři pomocí nového mikrovlnného systému s lineárním aplikátorem [1,2,5]. Tyto vrstvy byly ozářeny nízkoenergetickým iontovým svazkem dusíku v ÚJF Řež [3,4,5]. Energie dusíkových atomů byly voleny tak, aby došlo k implantaci v různé hloubce, v řádech nanometru od povrchu. Následující obrázek Obr. 1 ukazuje stimulaci TRIM vedoucí k profilu dusíku v monokrystalické vrstvě. Obr. 1. Implantační profil ( TRIM) dusíku v monokrystalckém diamantu po ozáření různými energiemi 1 a 6 kev (a, b). Povrch po vodíkové terminaci (hydrofobní) a a po kyslíkové terminaci (hydrofilní). V první etapě návrhu jsme měřili luminiscence jako funkci iontové implantační energie. Bylo zjištěno, že při implantaci vetšími energiemi 6 kev s hloubkou průniku kolem 10 nm, jsem dostali vetší změnu v luminiscenci mezi stavy NV- (červená) a NV0 (oranžová) pro H a O kyslíkem ukončené povrchy. Specificky H- ukončený povrch vedl ke zhášení či snížení NV- luminescence. Tuto situaci jsme modelovali matematicky pomocí ohýbání pásu u povrchu s použitím kvantově mechanického modelování na bázi DFT s výsledkem potvrzení efektu [5]. Tento efekt je způsoben profilem koncentrace dusíku, který funguje jako hluboký donor a kompenzuje povrchové akceptory na vodíkem ukončeném povrchu, viz publikace [1, 2, 3, 4, 5] Tato práce byla prezetována na několika konferencích a na evropské diamantové konferenci DIAMOND 2010 v Budapešti s ní získala Ing. Vlaďka Petráková první cenu za nejlepší orální prezentaci mladých pracovníků (Young Investigator Award). Rovněž stejnou první cenu získala na prestižní konferenci Materials Research Society (MRS 2010) v Bostonu, USA, kde kromě matematického modelu prezentovala experimentální výsledky potvrzující tento model. Následující obrázek Obr. 2 ukazuje změny luminiscence v diamantu pro 1 kev a 6 kev ozáření dusíkovým svazkem a následné generování defektů NV-/NV0 pomocí migrace vakancí po vysokoteplotním žíhání (650 C). 11

12 Obr. 2. Raman a PL spektra 1 a 6 kev N-implantovaného diamantu s NV vakancemi generovanými migrací vakancí. Signál u 575 nm odpovídá luminiscenci z NV0 a signál u 636 nm luminiscenci z NV-, která je ovlivěna vodíkovou terminací a zachycením absorbátů vedoucí ke změně elektrického pole. Tento efekt byl publikován v několika publikacích [1,2,5] a je připravována publikaci pro ACS Nano (podána). V další etapě se budeme snažit vytvořit celou struktuu FETu, který bude kombinovat elektrickou detekci s optickou detekcí na základě NV center, které jsou naimplantované do kanálu tranzistoru. Očekáváme publikaci tohoto efektu v časopise s velkým impaktem. 2. Konstrukce polních tranzistorů typu ISFET a impedometrických sensorů s pokusem umělé konstrukce buněčné membrány Náplní této práce bylo vytvoření modelového systému pro senzorické aplikace založeného na bórem dopované tenké diamantové vrstvě. V roce 2010 jsme se soustředili na optimalizace přípravy a charakterizace nanodiamantových vrstev připravených depozicí z plynné fáze. V rámci této jsme charakterizovali základní elektrické a optické vlastnosti deponovaných vrstev a morfologie povrchu pomocí rastrovací mikroskopie atomárních sil (AFM). Pro studium fundamentálních elektrochemických a spektroelektrochemických vlastností bórem dopované diamantové vrstvy bez a s povrchovou funkcionalizací byly využity metody cyklické voltametrie, impedanční spetroskopie pri současném měření Ramanovy spektroskopie in-situ. První aplikací této práce byl návrh a realizace jednoduché bioelektronické součástky na základě bórem dopovaného diamantu využívající elektrochemické principy detekce pro studium resp. modelování procesů probíhajících na biologických membránách založených na lipidní dvouvrstvě. Tento modelový systém umožní kontrolovat na diamantu umělé buněčné mebrány a používat tyto bioelektronické součástky k výzkumu nových antibiotik odvozených od polykationických peptidů, jejichž biologická aktivita je spojena s řízenou destrukcí buněčné membrány. Tato práce je důležitá pro kontrolu antibiotické rezistence bakteriálních buňěk. V první práci na této součástce byly B-NCD vrstvy deponovány pomocí plasma enhanced-chemical vapor deposition (PECVD). Následně byl použit neutrální dioleoyl-phosphatidylcholine (DOPC) a negativně nabitý dioleoyl-phosphatidyl-serine/dioleoyl-phosphatidyl-choline (20% DOPS / 80% DOPC) k syntéze umělé biologické membrány z lipidových dvouvrstev (SLB), které byly připraveny ultrazvukovou sonifikací na povrchu B-NCD pomocí fúze liposomů. Formace SLB byla monitorována pomocí konfokální fluorescenční mikrosopie. K detekci vytvoření SLB jsme používali Electrochemickouo Impedanční Spectroskoopii (EIS). Ke studiu in-situ změn spojených s formací, resp. destrukcí umělé buněčné membrány pomocí peptidy indukovanými interakcemi. Bylo zjištěno, že pro B-NCD, které byly prvně oxidovány, tj. pro hydrofobické, byly pozorované změny impedance minimální, i když detekovatelné v nízkofrekvečním impedančním spektru. Pro vodíkově terminované (hydrofilní) povrchy bylo ukázáno, že tyto změny jsou podstatně výraznější a umožňující detekce formace SLB či petidové destrukce SLB membrány na B-NCD površích, což je včetně impedančních spekter dokumentováno v následujících obrázcích Obr. 3 a,b,c. 12

13 (a) (b) (c) Obr. 3 13

14 (a) (b) (c) Schéma konstrukce lipidové membrány na B-NCD vzorcích, Zkonstruovaná detekční impedační cela, EIS spectra pro SLB deponované na B-NCD substrátu. Matematické modelování efektu ukázalo, že dochází k velkým změnám povrchového náboje v B-NCD vrstvách, které jsou hydrogenizovány a následně ovlivněny biochemickými reakcemi na povrchu při konstrukci, resp. destrukci SLB buněčné membrány. Toto je způsobeno změnami v původně elektrony ochuzené nábojové vrstvě (pozitivní prostorový náboj a ohnutí pásu vzhůru u vodíkově terminovaného povrchu). Tento jev jsme vysvětlili pomocí generace dvojité vrstvy (ionic double layer) u B-NCD/SLB povrchu, vytvořené pomocí iontové absorbce, a následném ohnutí pásu. V případě destrukce povrchu se elektrolyt dostane póry přímo k povrchu a redox potenciál roztoku ovlivní ohnutí pásu u povrchu B-NCD, kterážto změna je detekována pomocí EIS jako změna impedance. V případě kyslíkového ukončení povrchu jsou pásy původně ohnuté dolů ( elektrony obohacené vrstva), a proto je ovlivnění dodatečným záporným nábojem minimální, tj. detekované změny jsou malé. V následujícím období plánujeme demonstrovat tuto novou techniku pro interakci umělé SLB s různými antibiotiky a použít tuto bioelektornickou součástku pro destrukci membrán některých bakterií. Tato práce byla publikována na několika konferencích a je současně podána k publikaci do časopisu Biomaterials. 3. Mikrovlnová reaktivní depozice a magnetonové naprašování uhlíkových nanovrstev pro aktivní biologické povrchy se sníženou otěruvzdorností Práce na grantovém projektu dále pokračovala též v oblasti dokončování depozičních systémů pro přípravu nanodiamatových vrstev s možností depozic na velké plochy a 3D substráty. Bylo docíleno homogenní depozice na velké plochy, kruhové substráty s průměrem cca 6 inchů, a na speciální substráty komplexních 3D tvarů (cévní stenty a ortodontické šrouby TADs), což podstatně převyšuje možnosti stávajících používaných systémů k depozici diamantových vrstev. Podle plánu jsou na všech těchto vrstvách studovány jejich vlastnosti - podíl sp3 a sp2 vazeb (Ramanovská spektrosopie), luminiscence NV center a dalších bodových defektů (PL), SEM (morfologie vrstev), AFM (nanotopografie vrstev), KFM (povrchový potenciál), XPS/UPS (povrchové vazby), RTG difrakce (struktura vrstev), elektrická měření / vodivost, resp. izolační schopnosti, optická transmise a reflexe (spektrální elipsometrie a FTIR k určení indexu lomu). Optická měření byla prováděna ve FZÚ Dr.Z.Remešem a na UP Dr.J.Mistríkem, navíc byly měřeny i optické vlastnosti dalších různých vrstev připravovaných v ÚJF. Pokračovaly také experimenty s dopací NCD vrstev bórem, tj. vytvoření p-typového materiálu MW depozicemi používajícími nestandardní plynové zdroje, trimethylboran. Příkladem prakticky aplikovatelného NCD pokrývání na nové MWLAPECVD aparatuře je depozice biokompatibilních NCD vrstev na speciální ortodontické šroubky TADS (Temporary Anchorage Devices), vyráběné americkou firmou 3M Unitek Corp. a testované na růst fibroblastů ve spolupráci s 2. lékařskou fakultou UK v Praze. První výsledky těchto experimentů byly prezentovány na MRS Fall Meeting, Boston 2010, viz dále Konferenční prezentace, MRS Boston, POSTER 4). Skupina vedená Prof. J. Musilem pracovala v roce 2010 v rámci projektu KAN na magnetonovém naprašování nanokrystalických TiC/a-C nanokompozitních tenkých vrtsev vhodných i pro aktivní biologické povrchy se sníženou otěruvzdorností. Výsledky jejich práce jsou shrnuty v publikaci [7]. FZÚ Slovanka Návrh postupu prací na rok ) Demonstrace konstrukce celé součástky s optickou a elektrickou detekcí založenou na NV centrech implantovaných do kanálu FETu. 2) Dokončení optimalizace B-dopovaných vrstev a jejich paternování. 3) Demonstrace impedometrické detekce destrukce mebrány v bakteriálních buňkách pomocí B-NCD součástky a porovnání s detekcí používající uměle připravené lipidové buněčné membrány, tato práce bude použit k výzkumu rezistence buněk při interakci s antibiotiky. FZÚ Slovanka Výsledky vědeckých aktivit v roce 2010 A. Články vyšlé impaktované (acknowledged to KAN ) 1. F. Fendrych, A. Taylor, L. Peksa, I. Kratochvilova, J. Vlcek, V. Rezacova, V. Petrak, Z. Kluiber, L. Fekete, M. Liehr and M. Nespadej, Growth and characterization of nanodiamond layers prepared using the plasmaenhanced linear antennas microwave CVD system, J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) (6pp). DOI: / /43/37/

15 2. J. Vlček, F. Fendrych, A. Taylor, I. Kratochvílová, L. Fekete, M. Nesládek and M. Liehr, Novel concepts for Low-pressure, Low-temperature Nanodiamond Growth using MW Linear Antenna Plasma Sources, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol Materials Research Society, 1203-J I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych, A. Kovalenko and M. Nesládek, Surface potential of functionalised nanodiamond layers, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol Materials Research Society, 1203-J I. Kratochvílová, A. Taylor, F. Fendrych, A. Kovalenko, V. Řezáčová, V. Petrák, S. Záliš, J. Šebera, M. Nesládek, Physico-chemical Properties of Diamond Surfaces Related to the Surface Chemisorbed Species on the Surface - Quantum Chemistry Modelling, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol Materials Research Society, 1203-J I. Kratochvílová, A. Kovalenko, A. Taylor, F. Fendrych, V. Řezáčová, J. Vlček, S. Záliš, J. Šebera, P. Cígler, M. Ledvina, and M. Nesládek, The fluorescence of variously terminated nanodiamond particles: Quantum chemical calculations, Phys. Status Solidi A 207, No. 9 (2010) / DOI /pssa (without KAN acknowledgement) 6. J. Musil, P. Novák, R. Čerstvý, and Z. Soukup, Tribological and mechanical properties of nanocrystalline- TiC/a-C nanocomposite thin films, J. Vac. Sci. Technol. A - Vacuum, Surfaces and Films, Vol. 28, No. 2 (2010) DOI: / B. Články impaktované přijaté a v tisku 1. Taylor, F. Fendrych, L. Fekete, L. Peksa, J. Vlček, V. Řezáčová, V. Petrák, J. Krucký, M. Nesládek, M. Liehr, Novel high frequency pulsed MW-linear antenna plasma-chemistry: Routes towards large area, low pressure nanodiamond growth, Diamond and Related Materials, accepted for publication in C. Konference MRS 2010, Boston, USA 1. M. Liehr (INVITED), F. Fendrych, A. Taylor, M. Nesladek, Routes Towards Large Area, Low Pressure Nanodiamond Growth via Pulsed MW-linear Antenna Plasma-chemistry. 2. J. Vlček (ORAL), F. Fendrych, A. Taylor, P. Fitl, M. Vrňata, V. Myslík, M. Nesládek, UV-Laser Treatment for Patterning of Nanodiamond Seeded Surfaces. 3. V. Řezáčová Petráková (ORAL), M. Nesládek, P. Cígler, M. Ledvina, J. Kučka, J. Štursa, J. Rališ, J. Vacík, P. Mojzes, A. Taylor, I. Kratochvílová, F. Fendrych, On the Mechanism of Charge Transfer between Neutral and Negatively Charged Nitrogen-vacancy Color Centers in Diamond. 4. J. Fendrychová (POSTER), V. Kopelent, T. Dostálová, M. Kuklová, P. Fendrych, J. Vlček, L. Fekete, A. Taylor, M. Nesládek, Temporary Anchorage Devices (TADs) Coated with Nanocrystalline Diamond Films Using Low Temperature PE Linear Antennas MW CVD System. 5. V. Petrák (POSTER I), P. Cígler, M. Ledvina, V. Petráková, F. Fendrych, J. Mašek, J. Turánek, S.D. Janssens, K. Haenen, M. Nesládek, Ionic strength as a driving force of nanodiamond aggregation in aqueous solution. 6. V. Petrák (POSTER II), L. Grieten, A. Taylor, F. Fendrych, M. Ledvina, P. Wagner, M. Nesládek, Detection of melittin induced disruptions of supported lipid bilayers on boron doped nanocrystalline diamond film. 7. I. Kratochvílová (POSTER), A. Kovalenko, V. Řezáčová, L. Fekete, F. Fendrych, S. Záliš, P. Cígler, J. Štursa, M. Nesládek, Parameters Affecting the Fluorescence of Nanodiamond Particles: Experiment and Quantum Chemical Calculations. NDNC 2010, Suzhou, China 8. Taylor (ORAL), F. Fendrych, J. Vlček, M. Liehr, M. Nesládek, Novel high frequency pulsed MW-linear antenna plasma-chemistry: Routes towards large area, low pressure nanodiamond growth. DIAMOND 2010, European Diamond Conference, Budapest, Hungary 9. F. Fendrych (ORAL), F. Fendrych, A. Taylor, J. Vlček, M. Nesládek, M. Liehr, Novel Routes towards Large Area, Low Temperature & Low Pressure NanoDIAMOND Growth using High Frequency Pulsed MW-Linear Antenna Plasmas. 10. V. Petráková (ORAL), M. Nesládek, A. Taylor, F. Fendrych, I. Kratochvílová, P. Cígler, M. Ledvina, J. Vacík, J. Kučka, Effect of surface termination on photoluminescence of nanodiamond. 11. V. Petrák (POSTER I), L. Grieten, M. Nesládek, P. Wagner, F. Fendrych, M. Hof, Study of biosensing properties of supported lipid bilayer formed on nanocrystalline diamond thin film. 12. V. Petrák (POSTER II), L. Grieten, P. Wagner, K. Haenen, A. Taylor, F. Fendrych, M. Hof, M. Ledvina and M. Nesládek,Impedimetric sensing of chemical disruption of supported lipid bilayers formed on NCD films. 15

16 SBDD XV, 2010, Hasselt, Belgium 13. A. Taylor (ORAL), F. Fendrych, J. Vlček, M. Nesládek and M. Liehr, Novel concepts for Low-pressure, Low-temperature Nanodiamond Growth Using MW-linear Antenna Plasma. 14. V. Řezáčová (ORAL), A. Taylor, I. Gregora, Z. Remeš, I. Kratochvílová, F. Fendrych, J. Vacík, J. Poltierová Vejpravová, M. Nesládek, Raman and Luminescence Imaging of Treated Nanocrystalline Diamond Film and Single Crystal Diamond. 15. V. Petrák (POSTER), A. Taylor, M. Ledvina, P. Cígler, Z. Remeš, F. Fendrych, M. Nesládek, Optimization of sonicaton process in monodispersed diamond seeding. 16. J. Vlček (POSTER), M. Novotný, F. Fendrych, A. Taylor, L. Peksa and M. Nesládek, Linear antenna pulsed microwave plasma diagnostics by optical emission spectroscopy during nano-crystalline diamond film growth. 17. I. Kratochvílová (POSTER), A. Kovalenko, A. Taylor, F. Fendrych, V. Řezáčová, J. Vlček, S. Záliš, J. Šebera, P. Cígler, M. Ledvina, and M. Nesládek,The fluorescence of variously terminated nanodiamond particles: Quantum chemical calculations. DeBeers Diamond Conference 2010, Warwick, Great Britain 18. A. Taylor (INVITED), F. Fendrych, L. Fekete, J. Vlček, V. Řezáčová, V. Petrák, J. Krucký, M. Nesládek, M. Liehr, High frequency pulsed MW-linear antenna plasmas: Routes towards large area, low temperature & low pressure nanodiamond growth. E-MRS 2010, Strasbourg, France 19. M. Nesládek (INVITED), Nanodiamond colour centres for cell-marker applications. 20. A. Kovalenko (ORAL), A. Taylor, I. Kratochvílová, F. Fendrych, S. Záliš, J. Šebera, Parameters Affecting Nanodiamond Particles Fluorescence: Quantum Chemical Calculations. NanoIsrael 2010, Tel Aviv, Israel 21. F. Fendrych (POSTER), A. Taylor, I. Kratochvilova, M. Nesladek, M. Liehr: High Frequency Pulsed Microwave Linear Antennas Plasma, Routes Towards Large Area, Low Temperature & Low Pressure Nanodiamond Films Growth. 22. I. Kratochvílová (POSTER), A. Kovalenko, V. Řezáčová, L. Fekete, F. Fendrych, S. Záliš, P. Cígler, J. Štursa, M. Nesládek, Parameters Affecting the Fluorescence of Nanodiamond Particles: Experiment and Quantum Chemical Calculations. FZÚ - Čerpání finančních prostředků v roce Investiční náklady Investiční náklady nebyly v roce 2010 plánovány. 2. Mzdové náklady Mzdové náklady zahrnovaly plat za 10% úvazek pro vedoucího vědeckého pracovníka Prof. Ing. J. Musila, DrSc. v celkové roční výši ,- Kč a plat za 30% úvazek pro odborného technického pracovníka M. Crhána v celkové roční výši ,- Kč. Celkem byly platy ve výši ,- Kč. Položka dále zahrnovala odměny proporcionální k výšce platu, plánovanému podílu kapacity a reálnému přínosu k řešení projektu pro 4 tvůrčí pracovníky a 1 technického pracovníka. Tvůrčí pracovník z původního týmu FZÚ AV ČR Ing. Š. Potocký, Ph.D. stále zústává na vědecké stáži v Japonsku, podle dohody mu grantové odměny nebyly vypláceny. Příslušná částka byla proporcionálně přidána také k odměnám pro ostatní technicko-administrativní personál podílející se na projektu. Celkově bylo na odměnách vyplaceno ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady OON plánované v roce 2010 ve výši ,- Kč nebyly čerpány. Odpovídající práce se podařilo zajistit pracovníky FZÚ AV ČR. Celá částka ,- Kč bude proto převedena přes FÚUP do posledního roku řešení projektu a poslouží k financování externích prací na úkolech projektu. 4. Věcné náklady 4.1. Drobný majetek. Drobný majetek zahrnoval jednotlivé části potřebné k dostavbě depoziční aparatury, a to vakuové komponenty, řídicí ventily, průtokoměry, senzory, řídicí jednotky, výkonový síťový transformátor, externí paměťová zařízení, blok vývěv, příruby, speciální propojovací kabely, atd. Celkem bylo vyčerpáno ,- Kč. 16

17 4.2. Provoz a údržba V této položce byla vyčerpáno ,- Kč, a to na opravu magnetronu v aparatuře SEKI Technotron k přípravě bórem dopovaných NCD vrstev Další provozní náklady Byly zakoupeny chemikálie, materiály na podložky, pracovní plyny, čisté materiály pro depozice, hutní a spojovací materiál pro vlastní konstrukce přípravků do aparatur, elektronické součástky, kabely, adaptéry, baterie do ovladačů zařízení. Celkem bylo vynaloženo ,- Kč Služby Celkem bylo vyčerpáno 8 000,- Kč. Služby zahrnovaly především dlouhodobý pronájem nových plynových lahví, kterých je v budované technologické laboratoři celkem Zveřejnění výsledků Na zveřejnění výsledků bylo utraceno ,- Kč Cestovné Zahraniční cesty v rámci projektu se týkaly jednak pracovních stáží na (v tuzemsku dosud nedostupných) technologických a měřicích aparaturách v Hasselt University v Belgii a na Univerzitě ve Stuttgartu. Dále pak prezentací výsledků na mezinárodních konferencích SBDD XV Hasselt 2010, NDNC 2010 V Suzhou (Čína), MRS Fall Meeting Boston 2010 a DeBeers Diamond Conference Warwick Ty byly velmi přínosné především z hlediska diskuse o dosažených výsledcích na mezinárodním fóru, získávání vědeckých partnerů pro zahraniční spolupráci a pro získávání zkušeností mladších vědeckých pracovníků. Na MRS 2010 v Bostonu získala naše doktorandka první cenu za nejlepší vědeckou práci mladých výzkumníků (do 28 let). Konference rovněž umožnily následnou publikaci výsledků v impaktovaných časopisech a sbornících uvedených (s ISBN) na Web Of Science. Celkem byla za cestovné vyčerpána částka ,- Kč Doplňkové náklady Doplňkové náklady zahrnovaly režijní náklady požadované FZÚ AV ČR, které činily 15 % neinvestičních nákladů, tj ,- Kč Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody činily 36 % z mezd a odměn. OON nebyly v roce 2010 vůbec vypláceny (jako DPP, by nepodléhaly odvodům). Celkem tedy činily povinné zákonné odvody ,- Kč. FZÚ - Finanční plán na rok Investiční náklady Investiční náklady nejsou na rok 2011 plánovány. 2. Mzdové náklady Mzdy, platy a odměny budou v roce i nadále zahrnovat 10% úvazek pro vedoucího vědeckého pracovníka Prof. Ing. J. Musila, DrSc. v celkové roční výši ,- Kč a plat za 30% úvazek pro odborného technického pracovníka M. Crhána v celkové roční výši ,- Kč. Platy v roce 2011 tedy činí celkově ,- Kč. Položka bude zahrnovat i odměny proporcionální k výšce platu, plánovanému podílu kapacity a reálnému přínosu k řešení projektu pro 5 tvůrčích pracovníků a 1 technického pracovníka v celkovém objemu ,- Kč. Celkem budou mzdy, platy a odměny činit ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady Jsou plánovány pouze dohody o provedení práce (DPP). Bude se jednat o další speciální měření, úpravy vzorků, bioelektronické testy či konstrukční práce na aparaturách, které bude třeba zadat externím spolupracovníků např. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, lékařských fakult Univerzity Karlovy, z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Západočeské univerzity v Plzni, apod. Celkem je na rok 2010 plánována částka ,- Kč. 17

18 4. Věcné náklady 4.1. Drobný majetek Jako drobný hmotného majetek budou nakupovány další vakuové komponenty a přístroje pro vylepšení funkce a inovaci elementů dvou stávajících depozičních aparatur (MW LA PECVD a SEKI Technotron). Půjde zejména o vakuové díly (membránové vlnovce, fitinky, příruby, sady počítačem řiditelných průtokoměrů, vysokoproudové průchodky, izolační breaky), speciální vakuová těsnění jedno- a vícenásobně použitelná, díly SWAGELOK pro připojení plynů atd., speciální materiály (kysličníkové keramiky typu, speciální izolanty do UHV apod.) ke konstrukci vlnovodů a mikrovlnných antén. Položka bude zahrnovat i speciální substráty k depozici nanodiamantů a diamantové nanočástice k seedingu povrchu pro nukleaci před růstem vrstvy. Plánujeme celkovou částku ,- Kč Provoz a údržba Tato položka bude zahrnovat případné opravárenské práce na depozičních a měřicích zařízeních, dále čištění a seřizování přístrojů a další laboratorní techniky podle aktuální potřeby. Plánovaná částka je ,- Kč Další provozní náklady K provozu technologických aparatur bude nutné nakupovat vysoce čisté materiály a pracovní plyny (zejména metan, argon, vodík a speciální trimethylboron TMB pro dopování vrstev bórem) k depozičním procesům. Počítá se s nákupem čistých chemikálií pro povrchové úpravy a čištění materiálů. Dále budou nakupovány elektronické součástky, hutní materiál, Podle aktuální nabídky bude zakoupena i odborná literatura o plazmových technologiích, nanodiamantových biomateriálech a jejich přípravě a použití. Plánovaná částka je ,- Kč Služby Služby budou zahrnovat pronájem plynových lahví a nutné konstrukční a údržbářské práce na zařízeních laboratoře (rozvody plynů, klimatizace, vodovodů, elektrické instalace, atd.), dále opravy, čištění a seřizování diagnostických přístrojů, mikroskopické techniky a další laboratorní techniky podle aktuální potřeby. Služby budou případně zahrnovat i poplatky za pronájem sálu při workshopech, kopírovací služby, poštovné, telefon a fax přímo související s přípravou publikací, bankovní poplatky, apod. Plánovaná částka je ,- Kč Zveřejnění výsledků V této položce (po zkušenostech z minulých let) výdaje neplánujeme Cestovné Předpokládá se aktivní účast tvůrčích pracovníků na konferencích o technologii a aplikacích diamantových vrstev či biomateriálů, tkáňového inženýrství, plazmových nanotechnologi, atp., jako budou např. konference 1. Hasselt Diamond Workshop 2011 SBDD-XVI, Belgie, 2. NDNC 2011, Sendai, Japonsko, 3. DeBeers Diamond Conference, Warwick, GB, 4. DIAMOND 2011, Garmisch-Partenkirchen, Německo, 5. MRS (Materials Research Society) Fall Meeting 2011, Boston, apod. či na jiných zahraničních i tuzemských konferencích. Účast na konferenci bude spojená s publikací práce v impaktovaném časopise nebo konferenčním sborníku. Plánovaná částka ve finálním roce řešení projektu je ,- Kč Doplňkové náklady Doplňkové náklady budou zahrnovat režijní náklady požadované FZÚ AV ČR, které činí 15 % z neinvestičních nákladů (včetně mezd). V této položce jsou zahrnuty ceny energií, výkony dílen a údržby. Bude se jednat o částku ,- Kč Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody počítáme jako 36% z mezd a odměn. OON bude vypláceny jako DPP, tudíž nepodléhají odvodům. Celkem tedy budou povinné zákonné odvody v roce 2011 činit ,- Kč. 18

19 FZÚ Cukrovarnická Výsledky dosažené v roce 2010 (Ing. Alexandr Kromka, Ph.D.) Popis prováděných experimentů a dosažených výsledků: Studie č. 1. Systematicky se pokračovalo v optimalizaci technologie růstu NCD vrstev pro biologické a senzorické aplikace. V rámci pokračování vývoje chemického senzorového prvku se skupina Dr. Kromky věnovala studiu vlivu morfologie NCD vrstvy na její schopnost detekce plynů. Realizovaný chemický senzor pracoval na principu změny povrchové vodivosti NCD vrstvy v důsledku transferu nosičů náboje v pod-povrchové vrstvě diamantu. Testování realizovaného chemického senzoru, zejména sledování jeho odezvy na přítomnost agresivních plynů jako je fosgen, probíhalo na spolupracujícím pracovišti TU Liberec (skupina Dr. Exnara). Koncept studie vlivu morfologie vycházel z předpokladu, že zvětšení povrchu NCD vrstvy povede ke zvýšení citlivosti, tj. k vyšší změně vodivosti. Obr. 1 schematicky zobrazuje morfologii testované NCD vrstvy tvořenou povrchově souvislou vrstvou (obr. 1a) a nano-strukturované vrstvy (obr. 1b). Nano-strukturování bylo dosaženo reaktivním iontovým plazmatickým leptáním za použití technologického procesu, který byl vyvinut a optimalizován naší skupinou. Obrázky 1c a 1d reprezentují reálnou povrchovou morfologii souvislé (Obr. 1c) a plazmaticky strukturované (Obr. 1d) NCD vrstvy. Me Me Al2O3 a) Me Me Al2O3 b) 50 nm 20 µm d) c) Obr. 1: Schematické zobrazení chemického senzoru tvořeného souvislou (a) a plazmaticky strukturovanou NCD vrstvou (b). Snímek z elektronového rastrovacího mikroskopu reálné povrchové morfologie souvislé (a) a plazmaticky strukturované (b) NCD vrstvy (eline, Raith). Obr. 2 zobrazuje grafickou závislost povrchové vodivosti chemického senzoru na typu jeho morfologie. Je zřetelné, že struktura tvořená souvislou NCD vrstvou nevykazovala významnou změnu povrchové vodivosti v přítomnosti fosgenu. Testovaný rozsah koncentrace fosgenu byl 5 až 20 ppm. Naopak, plazmaticky nanostrukturovaná NCD vrstva vykazovala změnu vodivosti v závislosti na koncentraci plynu, a pro koncentraci fosgenu 20 ppm bylo pozorováno zvýšení vodivosti až o jeden řád (z 10-7 na 10-6 S). Uvedená studie prokázala, že odezva senzorového prvku je přímo úměrná celkové ploše, které bylo dosaženo nano-strukturováním ve formě kolmých nano-sloupků (M. Davydova, A. Kromka, B. Rezek, O. Babchenko, M. Stuchlik, K. Hruska: Fabrication of diamond nanorods for gas sensing applications, Applied Surface Science 256 (10) (2010) ). 19

20 10-4 T=25 C COCl 2 On COCl 2 Off 10-4 T=25 C Conductivity [S] SA 5 ppm 10 ppm 20 ppm Conductivity [S] COCl 2 On SA 5 ppm 10 ppm COCl 2 Off 20 ppm a) Time [s] b) Time [s] Obr. 2: Změna povrchové vodivosti NCD senzorového elementu nacházejícího se v agresivní atmosféře fosgenu v závislosti na typu použité morfologie, a) NCD vrstva jako nestrukturovaná plocha (plošně rovinný povrch) a b) NCD vrstva jako plazmaticky strukturovaná morfologie z nano-sloupků. Studie č. 2. Nezbytnou součástí tvorby elektronických prvků je jejich strukturování za účelem definování jednotlivých částí elektronických prvků (např. sběrná elektroda-kolektor, hradlová elektroda-gate, atd.). Systematicky se optimalizovala technologie růstu NCD struktur strategií zdola-nahoru (bottom-up). V uvedené strategii se buď nukleace provádí selektivně na před-definované ploše, anebo se nanukleovaná podložka procesuje s cílem odstranění nukleačních zárodků z ploch, na kterých se má potlačit růst NCD vrstvy (Obr. 2a- 2b). Někdy je daná strategie znama jako před-růstové opracování substrátu. Samotný CVD růst následuje jako poslední technologický krok vedoucí k přímému strukturovanému růstu NCD vrstev. Skupina Dr. Kromky systematicky studovala oba technologické směry. V prvním případě se nejdříve podložka pokryla diamantovými nano-částicemi v důsledku ultrazvukového působení vodní emulze. Následně se uvedená podložka litograficky a plazmaticky modifikovala reaktivním iontovým leptáním v různých směsích plynů (Obr. 3a). Cílem bylo lokální odstranění (odleptání) nano-částic diamantu z definovaných ploch. V druhém případě se podložka nejdříve litograficky procesovala a následně se zárodkovala v ultrazvukové lázni. Nano-částice diamantu se z nežádoucích ploch odstranily v procesu lift-off (tj. rozpuštěním polymeru) viz Obr. 3b. Výsledná morfologie narostlé diamantové struktury byla zřetelně ovlivněna zvolenými technologickými kroky. V prvním případě, kdy se vrstva diamantových zárodků plazmaticky leptala, se dosáhlo souvislé vrstvy v požadované oblasti. V důsledku použití polymeru jako maskovacího materiálu pro selektivní leptání byl omezen maximální čas leptání. V důsledku zkráceného plazmatického leptání nebyly odstraněny všechny diamantové zárodky a pozoroval se růst izolovaných ostrůvků diamantu na nežádoucích plochách (viz kontrastní bílé plochy na Obr. 3c). Hustota těchto nežádoucích ostrůvků byla v řádu 10 9 cm -2. Vhodnou optimalizací leptacích plynů se dosáhlo snížení parazitického růstu s hustotou 8x10 6 cm -2. V případě tzv. lift-off procesu, byla lokálně potlačena tvorba parazitního růstu diamantu na téměř nulovou hodnotu (Obr. 3d). Bohužel, hranice NCD struktur byly nezřetelné, vykazovaly prorůstání struktur a výsledná hustota těchto nežádoucích diamantových struktur byla opět v řádu 8x10 6 cm -2. Vhodnou kombinací lift-off procesu s plazmatickým leptáním se dosáhlo nejlepšího selektivního růstu NCD vrstev s velmi nízkou hustotou parazitických diamantových komponentů v řádu 10 5 cm -2. Uvedená hodnota je technologické maximu, protože dosahuje téměř stejnou hodnotu jako proces samovolné tvorby diamantových zárodků na nediamantových podložkách. Uvedené výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci XXIvth International Winterschool on "Electronic Properties of Novel Materials: Molecular Nanostructures" IWEPNM 2010, ve dnech v Kirchbergu, Rakousko a publikovány v impaktovaném časopise (O.Babchenko, T.Izak, E.Ukraintsev, K.Hruska, B.Rezek, and A.Kromka: Toward surface-friendly treatment of seeding layer and selected-area diamond growth, physica status solidi (b) 247 (11-12) ). 20

21 a) b) c) d) Obr. 3: Schematické zobrazení přímého růstu strukturovaných diamantových vrstev (a-b) a výsledná povrchová morfologie NCD vrstvy narostlé technikou CVD (c-d). FZÚ Cukrovarnická Výsledky vědeckých aktivit v roce 2010 A. Články vyšlé impaktované 1. M. Davidova, A. Kromka, B. Rezek, O. Babchenko, M. Stuchlik, K. Hruska, Fabrication of diamond nanorods for gas sensing applications, Applied Surface Science 256 (10) (2010) A. Kromka, L. Grausova, L. Bacakova, J. Vacik, B. Rezek, M. Vanecek, O.A. Williams, K. Haenen, Semiconducting to metallic-like boron doping of nanocrystalline diamond films and its effect on osteoblastic cells, Diamond and Related Materials 19 (2010) O.Babchenko, T.Izak, E.Ukraintsev, K.Hruska, B.Rezek, and A.Kromka, Toward surface-friendly treatment of seeding layer and selected-area diamond growth, physica status solidi (b) 247 (11-12) (2010) B. Články neimpaktované 1. Z. Remes, A. Kromka, O. Babchenko, B. Rezek, K. Hruska, A. Purkrt, Comparison between chemical and plasmatic treatment of seeding layer for patterned diamond growth, in Diamond Electronics and Bioelectronics - Fundamentals to Applications III, edited by P. Bergonzo, J.E. Butler, R.B. Jackman, K.P. Loh, M. Nesladek (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Volume 1203, Warrendale, PA, 2010), 1203-J17-13 (doi: /PROC-1203-J17-53) (http://www.mrs.org/s_mrs/bin.asp?cid=24691&did=319332&doc=file.pdf) C. Články zaslané do časopisu a články v přípravě 1. T. Izak, A. Kromka, O. Babchenko, M. Ledinsky, K. Hruska, E. Verveniotis: Comparative study on dry etching of polycrystalline diamond thin films, submitted for revision to Vacuum (2010). 2. L. Bačáková, J. Vacík, A. Kromka, H. Biederman, A. Choukourov, V. Stary: Nanocomposite carbon-based films as growth substrates for bone cells, kapitola v knize. 21

22 D. Konference: 1. M. Davydova, A. Kromka, B. Rezek, M. Stuchlik, Comparative study between nanocrystalline diamond in porous and nanorod form on their gas sensing properties, 15th International Conference Hasselt Diamond Workshop 2010, Surface and bulk defects in CVD diamond film (SBDD) in Hasselt, Belgium, POSTER. 2. O. Babchenko, A. Kromka, K. Hruska, T. Izak, E. Ukraintsev, Towards to surface friendly selected area diamond seeding, XXIvth International Winterschool on "Electronic Properties of Novel Materials: Molecular Nanostructures" IWEPNM 2010 (6-13 March), Kirchberg Austria. POSTER. 3. T. Izak, A. Kromka, O. Babchenko, M. Ledinsky, K. Hruska, E. Verveniotis, Comparative study on dry etching of polycrystalline diamond thin films in different plasma systems, Programme and Book of Abstracts 13th Joint Vacuum Conference, June , Strbske Pleso, Slovak Republic, Editors: Marian Vesely, Andrej Vincze, Ivo Vavra, Printed: Tribun EU s.r.o Brno, ISBN POSTER. 4. O. Babchenko, E. Verveniotis, K. Hruska, M. Ledinsky, A. Kromka, B. Rezek, Direct growth of submicron diamond structures, Programme and Book of Abstracts 13th Joint Vacuum Conference, June , Strbske Pleso, Slovak Republic, Editors: Marian Vesely, Andrej Vincze, Ivo Vavra, Printed: Tribun EU s.r.o Brno, ISBN POSTER. E. Semináře: 1. T. Izak, O. Babchenko, A. Kromka, K. Hruška, and M. Michalka, Using of self-assembled gold nano-sized droplets for fabrication of vertically aligned diamond nanorods, Proceedings of the 20th Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education, Eds. K. Nitsch, Z. Kožíšek, September 1-3, 2010, Bořetice, pp , ISBN PŘEDNÁŠKA. 2. T. Ižák, A. Kromka, K. Hruška, M. Ledinský, O. Babchenko, E.Ukraintsev, Etching of Polycrystalline Diamond Thin Films at FZÚ AVČR, v.v.i.: a Brief Review, Sborník příspěvků zimního odborného a vzdělávacího semináře, Rokytnice nad Jizerou, února 2010, Editor: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D., pp , ISBN FZÚ Cukrovarnická Čerpání finančních prostředků v roce Investiční náklady Investiční náklady nebyly v roce 2010 plánovány. 2. Mzdové náklady Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Ostatní osobní náklady Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Věcné náklady Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Drobný majetek Zahrnoval koupi křemenných substrátů určených pro depozici NCD vrstev v celkové výši ,- Kč a elektronický člen určený k modifikaci impedančního měřícího senzorového systému v hodnotě ,- Kč Provoz a údržba Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Další provozní náklady Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Služby Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN

23 4.5. Zveřejnění výsledků Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Cestovné Zahrnovalo náklady na aktivní účast O. Babchenka na mezinárodní konferenci IWEPNM, konanou ve dnech v Kirchbergu, Rakousko, kde byly presentovány výsledky projektu formou posteru. Byly hrazeny konferenční poplatky, ubytování a diety. Z projektu KAN byla za cestovné vyčerpána částka ,- Kč Doplňkové náklady Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN Povinné zákonné odvody Nebyly čerpány žádné finance v rámci grantového projektu KAN FZÚ Cukrovarnická Finanční plán na rok Investiční náklady Investiční náklady nejsou na rok 2011 plánovány. 2. Mzdové náklady Novým členem grantového projektu je Ph.D. doktorand Oleg Babchenko, který je místo Dr. Potockého členem řešitelského týmu FZÚ Cukrovarnická. Požadovaná částka na odměnu je ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady Nejsou požadovány žádné finanční náklady. 4. Věcné náklady 4.1. Drobný majetek Pro nákup drobného materiálu je požadovaná částka ,- Kč Provoz a údržba Nejsou požadovány žádné finanční náklady Další provozní náklady Nejsou požadovány žádné finanční náklady Služby Nejsou požadovány žádné finanční náklady Zveřejnění výsledků V této položce (po zkušenostech z minulých let) výdaje neplánujeme Cestovné Předpokládáme účast na mezinárodní konferenci jednoho studenta. Požadovaná částka je ,- Kč Doplňkové náklady Režijní náklady budou v rámci Doplňkových nákladů FZÚ Slovanka Povinné zákonné odvody Povinné zákonné odvody (37%) z odměny O. Babchenkovi. Celkem budou povinné zákonné odvody činit 5 500,- Kč. 23

24 FGÚ Fyziologický ústav AV ČR Praha (řešitel MUDr. Lucie Bačáková, CSc.) FGÚ Praha Výsledky dosažené v roce 2010 (MUDr. Lucie Bačáková, CSc.) V roce 2010 jsme pokračovali ve studiích adhese, růstu, životaschopnosti, fenotypické maturace a imunitní aktivace kostních nebo cévních buněk na následujících materiálech: 1. Kompozitní vrstvy fullerenů C 60 a kovů 2. Vrstvy nanokrystalického diamantu dopovaného bórem 3. Nanovlákenné polymerní nosiče buněk vyztužené nanodiamanty 4. Kompozity syntetických polymerů a uhlíkových nanotrubiček 5. Syntetické polymery aktivované ozářením plasmou a roubované biomolekulami a nanočásticemi 6. Polymery s mikro- a nanopóry a povrchovou nanostrukturou vytvořenou ozářením ionty 1. Kompozitní vrstvy fullerenů C 60 a kovů Vrstvy kompozitů C 60 /Ti nebo C 60 /Ni byly deponovány na mikroskopická krycí sklíčka ve vakuovém systému Univex-300 na pracovišti hlavního řešitele Ústavu jaderné fyziky AVČR. Obsahovaly různé koncentrace příslušného kovu, a to obvykle kolem 25%, 50% a 75% kovu, tj. 25, 50 či 75 atomů kovu na 75, 50 a 25 molekul fullerenů C 60. Vrstvy byly deponovány v podobě kontinuální či mikrostrukturované. Mikrostrukturované vrstvy byly vytvořeny depozicí materiálu přes kovovou mřížku (obdélníkové otvory 128 µm x 98 µm, plocha µm 2, vzdálenost stran otvorů 50 µm). Tyto vrstvy obsahovaly výstupky, jejichž výška závisela na teplotě a době expozice a pohybovala se od několika desítek nm do cca 300 nm. Kompozity C 60 /kov byly přítomny i v brázdách mezi vyvýšeninami, tj. i v místech původně zastíněných kovovými částmi mřížky, třebaže jejich vrstva byla obvykle o 1 až 2 řády tenčí než na vyvýšeninách. Kompozity C 60 /Ti přestavovaly vhodný substrát pro kultivaci lidských kostních buněk linie MG 63. Buňky na kompozitech adherovaly a rostly v míře obdobné jako na standardních kultivačních polystyrénových miskách i kontrolních nepokrytých mikroskopických krycích sklech. Avšak na mikrostrukturovaných kompozitních vrstvách byl pozorován zajímavý jev, podobně jako v našich dřívějších studiích na vrstvách čistých fullerenů C 60 : buňky přednostně adherovaly a rostly v brázdách mezi vyvýšeninami. První den po nasazení byla populační hustota buněk v brázdách zhruba 3x vyšší než na vyvýšeninách. Ačkoliv brázdy zaujímaly pouze 63.8% povrchu materiálu, obsahovaly 76 78% všech buněk. Tato regionálně selektivní kolonizace materiálu bunkami by mohla být prakticky využita v různých biotechnologiích, jako je tkáňové inženýrství, konstrukce biosenzorů či technika microarrays pro moderní proteomiku a genomiku. Kontinuální C 60 /Ti filmy byly mohly být využity i pro pokryv kostních implantátů pro zvýšení jejich atraktivity pro osteoblasty a zlepšení jejich integrace do kostní tkáně [A1]. Příznivým zjištěním pro případné praktické biomedicíncké využití kompozitů C 60 /Ti bylo, že tyto kompozity nevyvolávají poškození DNA, které bylo dříve popsáno při působení fullerenů na buňky (pro přehled sumarizováno v našich studiích [A3, B1, C3, E1, F1]). Jednou z příčin absence poškození DNA u buněk na C 60 /Ti by mohl být fakt, že při kodepozici fullerenů a kovu jsou mnohé molekuly C 60 fragmentovány, konvertovány na amorfní uhlík, polymerizovány či oxidovány [A1, A2]. Avšak poškození DNA v našich studiích nebylo nalezeno ani u buněk kultivovaných na čistých vrstvách C 60, u nichž Ramanova spektroskopie prokázala přítomnost čistých fullerenů prakticky bez příměsi jiných forem uhlíku. V našich studiích bylo poškození DNA hodnoceno imunofluorescenčním barvením markerů odpovědi buněk na poškození DNA, jako je fosforylace histonu H2AX a fokální seskupování proteinu vázajícího p53 [G1, G7]. Kompozity C 60 /Ni však byly vysoce cytotoxické (alespoň tedy v čerstvém stavu těsně po depozici budou hodnoceny ještě po několikatýdenním či několikaměsíčním uležení) a vyvolávaly buněčnou smrt jak u buněk nasazených přímo na materiál, tak u buněk adherujících v kultivační misce v okolí materiálu. 2. Vrstvy nanokrystalického diamantu dopovaného bórem Vrstvy nanokrystalického diamantu dopované borem byly jako nosiče pro osteogenní buňky zvoleny z důvodu jejich elektrické vodivosti, která už sama o sobě podporuje kolonizaci materiálu buňkami i fenotypickou maturaci buněk včetně osteogenní diferenciace. Tyto účinky mohou být dále zvýšeny aktivní elektrickou stimulací buněk proudem procházejícím skrze materiál. Vrstvy nanokrystalického diamantu byly naneseny na pracovišti spoluřešitele Fyzikálního ústavu AVČR na silikonové substráty mikrovlnnou metodou PECVD za přítomnosti trimetylbóru (TMB) v různých koncentracích, což vedlo k dopaci vrstev bórem v koncentracích 133, 1000 a 6700 ppm. Vzorky byly osazeny lidskými kostními buňkami linie MG 63. Nižší koncentrace bóru zvyšovaly především proliferaci a populační hustotu buněk na vrstvách, kdežto vyšší koncentrace vedly především ke zvýšení produkce osteokalcinu, tvorbě nápadně vyvinutých fokálních adhesních plaků obsahujících talin (protein asociovaný s integrinovými adhesními receptory a považovaný za specifický 24

25 pro kontakty buňka-matrix) a zvýšené koncentraci dalšího fokálního adhesního proteinu vinkulinu. Podobně jako vrstvy čistého diamantu, ani bórem dopované vrstvy nevyvolaly významnou imunitní aktivaci buněk. Naše články o vrstvách nanokrystalického diamantu dopovaných bórem vyšly časopisech Diamond and Related Materials [A4], Engineering of Biomaterials [C1], a další článek byl zaslán do časopisu PLoS ONE [D1]. Uvedené výsledky byly prezentovány i na mezinárodních konferencích [G5, G6] a sumarizovány v přehledných článcích [C3, E1] a zvané knižní kapitole [F1]. Vrstvy nanokrystalického diamantu čistého i dopovaného bórem jsou perspektivní pro praktické využití, a sice pro pokrytí částí kovových kloubních nebo zubních náhrad, kterými je náhrada upevněna do kosti. Vrstvy nanokrystalického diamantu by zabránily uvolňování cytotoxických či imunogenních kovových iontů a zvýšily by atraktivitu povrchu implantátu pro osídlení kostními buňkami a urychlily tak integraci implantátu do okolní kostní tkáně. V tomto smyslu spolupracujeme i s firmou Beznoska s.r.o., Kladno, která je v projektu naším průmyslovým partnerem. Vrstvy dopované bórem jsou i perspektivním substrátem pro konstrukci biosenzorů, například pro monitoring adhese a růstu buněk či uvolňování a depozice různých biomolekul apod. 3. Nanovlákenné polymerní nosiče buněk vyztužené nanodiamanty Dalšími nadějnými strukturami pro inženýrství kostní tkáně, vytvořenými v rámci tohoto projektu, jsou nanovlákenné sítě vyztužené nanodiamanty. Tyto sítě byly vytvořeny technologií elektrospiningu ze směsi kopolymeru laktidu a glykolidu (PLGA, rozpuštěného v methylenchloridu a dimethylformamidu) a nanodiamantů, přidaných do roztoku PLGA. Nanočástice diamantu, připravené metodou RF PACVD, byly získány od prof. Stanislawa Mitury, Technical University of Lodz, Polsko. Výsledná koncentrace nanodiamantů v PLGA po odpaření rozpouštědla byla 23 hmotnostních %. Kompozitní sítě PLGA s nanodiamanty byly připraveny na přístroji Nanospider (Elmarco s.r.o.) na externě spolupracujícím pracovišti Dept of Oral and Maxillofacial Surgery, Universitatsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Německo (dr. Timothy Douglas, dr. Andrea Renzing, dr. Mariea Brady, dr. Eske Voss, prof. Patrick Warnke v rámci stáže ERASMUS M. Pařízka na tomto proacovišti). Fyzikálně-chemické vlastnosti sítí, zejména přítomnost nanodiamantů v materiálu, byly zkoumány na Fyzikálním ústavu AVČR (dr. Alexander Kromka). Kompozitní nanovlákenné nosiče z PLGA a nanodiamantů významně podpořily adhesi a růst lidských osteogenních buněk MG 63 (obr. 1), a lze je tedy považovat za perspektivní pro inženýrství kostní tkáně [C2, D3, G3]. A B C D E 25

26 F G H Obr. 1. Morfologie kompozitních nanovlákenných sítí z PLGA a nanočástic diamantu. Skenovací elektronová mikroskopie čistých vláken PLGA (A) a PLGA s nanodiamanty (B). Transmisní elektronová mikroskopie vlákna z čistého PLGA (C), PLGA s nanodiamanty uvnitř vlákna (D) a nanodiamanty ve shlucích na povrchu vláken (E). Imunofluorescenční barvení talinu v buňkách MG 63 v kulturách na nanovlákenné síti z čistého PLGA (F), z PLGA a nanodiamantů (G) a na kontrolním mikroskopickém krycím skle (H). Měřítka: A, B: 10µm; C: 1µm; D, E: 200nm; F-H: 100 µm. 4. Interakce buněk MG 63 s kompozity polysulfonu a uhlíkových nanotrubiček V rámci externí spolupráce s AGH University of Science and Technology, Krakov, Polsko, jsme pokračovali ve studiu adhese, růstu, životaschopnosti, osteogenní diferenciace a potenciální imunitní aktivace na planárně konstruovaných kompozitech z polysulfonu a jednostěnných či mnohostěnných uhlíkových nanotrubiček [6, 10, 12, 18, 21]. Polysulfon byl vybrán proto, že se již dříve osvědčil jako matrice pro přípravu kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny, použitelných například pro náhrady meziobratlových plotének. Kompozity polysulfonu a uhlíkových nanotrubiček navíc projevují vysokou elektrochemickou aktivitu, a proto jsou vhodné i pro konstrukci biosenzorů. Příměs nanotrubiček, zejména mnohostěnných, významně zlepšila mechanické vlastnosti polysulfonu, což se projevilo zvýšením elastického modulu a tahové síly kompozitů. Navíc nanotrubičky prominovaly na povrchu polymerní matrice a vytvářely její povrchovou nanostrukturu, příznivou pro adhesi a růst buněk Místy byly nanotrubičky seskupené do agregátů, takže na povrchu polymeru byly i submikronové nerovnosti a nerovnosti řádově v mikronech. Tyto nerovnosti však byly poměrně oblé a nebránily dobrému rozprostření buněk. Zajímavé přitom je, že modifikované i nemodifikované vzorky polysulfonu měly obdobnou smáčivost kolem 80 o. Proto lze příznivé změny v adhesi a růstu buněk přičítat změnám v povrchové topografii polymeru po přimíchání nanotrubiček. Jak ukázala enzymatická imunosorbentní esej (ELISA), obsahovaly však buňky na kompozitech polysulfon-nanotrubičky nižší koncentrace osteokalcinu, tj. významného glykoproteinu ECM vázajícího vápník, a tudíž významně zúčastněného v procesu osteogenní diferenciace. Tento nedostatek by bylo možno odstranit zvýšením příměsi nanotrubiček a dalším zlepšením mechanických vlastností kompozitu. Osteogenní diferenciace buněk by mohla být dále podpořena elektrickou stimulací buněk prostřednictvím nanotrubiček. V budoucnu zamýšlíme konstruovat kompozity v podobě prostorových porézních či vláknitých nosičů. a buňky na nich kultivovat v dynamických systémech umožňujících mechanické namáhání. Příznivým výsledkem naší stude rovněž bylo, že buňky nejevily významnou imunitní aktivaci, měřenou koncentrací imunoglobulinové adhesní molekuly ICAM-1, která váže buňky imunitního systému. Článek o kompozitech polysulfonu a nanotrubiček je v recenzním řízení v časopisu Carbon [D2]. Výsledky byly rovněž prezentovány na mezinárodní konferenci [G6]. 5. Syntetické polymery aktivované ozářením plasmou a roubované biomolekulami a nanočásticemi Tato část projektu byl řešena ve spolupráci FgÚ AVČR se spoluřešitelským pracovištěm VŠCHT Praha. Polyetylén byl ozářen plasmou v zařízení Balzers SCD 050 (výkon výboje 1.7 W), obvykle po dobu 50, 150 či 400 sekund, což vedlo k částečné degradaci polymeru, vytvoření jeho povrchové nanostruktury a vytvoření radikálů, na něž lze následně z vodných roztoků roubovat různé biomolekuly či nanočástice, např. aminokyselina glycin (Gly), polyetylén glykol (PEG), bovinní sérový albumin (BSA), koloidní nanočástice uhlíku (C) či zlata (Au). Vzorky materiálu pak byly osazeny nízce pasážovanými hladkými svalovými buňkami, které jsme izolovali z komplexu tunica intima a media hrudní aorty potkana, neboť jsme pomýšleli na možné užití uvedených polymerů jako nosičů buněk při konstrukci bioarteficiálních cévních náhrad. Ozáření plasmou obvykle podpořilo adhesi, růst a fenotypickou maturaci hladkých svalových buněk směrem ke kontraktilnímu fenotypu, a tyto účiny byly dále zvýšeny roubováním zmíněnými biomolekulami a nanočásticemi [A5, D4, D5, 26

27 H1, I1; pro přehled viz B2, E1]. V případě PEG a BSA považujeme tyto výsledky za poněkud překvapivé, neboť PEG i BSA bývaly často užívány ke konstrukci povrchů neadhesivních pro buňky. Antiadhesivní účinek PEG byl způsoben především mobilitou jeho řetězců na povrchu polymeru ve vodném prostředí, která zabraňovala stabilní adsorpci proteinů zprostředkující adhesi buněk. Pokud jde o BSA, tento protein neobsahuje specifické aminokyselinové sekvence, které fungují jako ligandy pro adhesní receptory buněk (např. RGD). Na druhé straně je však třeba uvážit, že PEG použitý v naší studii měl buď relativně krátké řetězce (molekulová hmotnost 300), které neumožňovaly výraznou mobilitu, a nebo řetězce příliš dlouhé (molekulová hmotnost ), které byly zřejmě na plasmou aktivovaném polyetylénu uchyceny na více místech. Nemohla se tak rovněž uplatnit jejich mobilita, a u krátkých dlouhých řetězců pak zřejmě převládl příznivý účinek chemických funkčních skupin s obsahem kyslíku a zvýšení smáčivosti materiálu na adhesi buněk. V případě BSA je zase třeba uvážit, že tento protein podporuje adsorpci molekul zprostředkujících adhesi buněk, např. fibronektinu a vitronektinu, ze séra kultivačního média v příznivých geometrických konmformacích, takže jejich specifické aminokyselinové sekvence jsou lépe dosažitelné adhesními receptory buněk [D4, D5]. Ve speciálních médiích doplněných pouze hormony a růstovými faktory a s absencí krevního séra, které tudíž vylučují adsorpci fibronektinu a vitronektinu, se albumin projevuje jako substrát absolutně neadhesivní pro buňky [D5]. 6. Polymery s mikro- a nanopóry a povrchovou nanostrukturou vytvořenou ozářením ionty Nadějně se rozvíjela i spolupráce s pracovištěm hlavního řešitele ÚJF AVČR na polymerních mikro a nanoporézních materiálech (dr. Karel Turek, ÚJF AVČR). Jedná se zejména o polyetylén tereftalát (tj. polymer užívaný pro konstrukci cévních protéz aplikovaných v současné klinické praxi), perforovaný ionty jednak z iontového urychlovače Tandetron na UJF AVCR v Řeži (např. Cu, Kr, Xe), jednak vzniklými při radioaktivním rozpadu látek (tzv. štěpné trosky, například Cf). Porézní polymerní folie zamýšlíme využít jako nosné struktury pro konstrukci bioarteficiální cévní stěny, v níž by polymer s nanopóry byl upraven do formy trubice a simuloval by lamina elastica interna oddělující vrstvu endotelových buněk, rekonstruovanou na vnitřním povrchu trubice, od struktury z hladkých svalových buněk, tj. tunica media cévní stěny, rekonstruované na vnějším povrchu trubice. Oba typy buněk by sice mohly spolu humorálně i částečně fyzicky komunikovat, ale omezilo by se případné prorůstání HSB do subendoteliálního prostoru i dále do lumen cévní náhrady, a následné restenoze této náhrady. Bylo zjištěno, že fólie z PET s mikro- a nanopóry vytvořenými ozářením ionty a štěpnými troskami umožňují adhesi a růst cévních endotelových a hladkých svalových buněk.v případě endotelových buněk na PET ozářeném Cf a s póry 0,6 µm bylo dosaženo i vyšší populační hustoty buněk než na nemodifikovaném PET. Oba buněčné typy na porézních polymerech zachovávaly markery fenotypické maturace, tj. α-aktin u hladkých svalových buněk a von Willebrandův faktor u buněk endotelových [G2, G8, H2]. 7. Vypracování technologie kultivace primárních a nízce pasážovaných lidských osteoblastů V roce 2011 plánujeme ověřit vybrané výsledky získané na buněčných liniích a v kulturách zvířecích buněk v primárních a nízce pasážovaných kulturách lidských osteoblastů, bylo třeba vypracovat techniku jejich kultivace. primární a nízce pasážované lidské osteoblasty jsou komerčně dostupné například od firmy Lonza, Clonetics, český prodejce East Port, s.r.o. Iniciální adhese těchto buněk po rozmrazení a nasazení do lahviček byla výrazně zlepšena preadsorpcí kolagenu na dna lahviček. Pro namnožení těchto buněk jsme použili médium DMEM doplněné 10% fetálního telecího séra, a osteogenní diferenciaci (měřenou produkcí osteokalcinu, osteopontinu a aktivitou alkalické fosfatázy) jsme u nich navodili výše zmíněným médiem doplněným 10 mm β- glycerolfosfát (2,16 mg/ml), 2 mm L-glutamin (292 µg/ml), kyselinu askorbovou (50 µg/ml), 10-6 M dihydroxyvitamin D 3 (385 ng/ml), 10-8 M dexamethason (393 ng/ml) a rovněž faktor BMP-7 ( ng/ml). Ve spolupráci s Ortopedickou klinikou Fakultní nemocnice na Bulovce se nám podařilo izolovat i buňky z fragmentů kostí získaných po informovaném souhlasu od pacientů podstupujících operaci pro náhradu kyčelního kloubu. Pro izolaci buněk byla použita metoda sekvenciální enzymatické disociace fragmentů pomocí kolagenózy, trypsinu a dispázy (Meikle a spol., Bone 17: , 1995). Lidské kostní buňky byly kultivovány nejen v klasickém statickém, ale i ve dvou typech dynamického kultivačního systému, a to průtokové či perfusní komoře systému firmy Provitro GmbH, Berlín, Německo, a v třepacím systému SSM1 Stuart (český dealer P- LAB a.s.), který je možno vložit do inkubátoru buněk s atmosférou CO 2, teplotou 37 C a 80% vlhkostí atmosféry. 8. Spolupráce pracovišť zúčastněných v projektu. Jak vyplývá z výše uvedeného textu, Fyziologický ústav AVČR spolupracoval prakticky se všemi dalšími pracovišti zapojenými do projektu. Na kompozitních vrstvách C 60 /kov a na porézních polymerech spolupracoval s ÚJF AVČR, na vrstvách nanokrystalického diamantu a nanovlákenných nosičích buněk vyztužených nanodiamanty s FzÚ AVČR, na syntetických polymerech ozářených plasmou a roubovaných biomolekulami a nanočásticemi s VŠCHT). S ÚACH AVČR jsme pokračovali v hodnocení bioaktivity vrstev nanočástic zlata a stříbra funkcionalizovaných karborany, třebaže jsme v roce 2010 nezveřejnili žádnou společnou práci. 27

28 FGÚ Praha Výsledky vědeckých aktivit v roce 2010 A. Články vyšlé impaktované 1. J. Vacík, V. Lavrentiev, K. Novotná, L. Bačáková, V. Lisá, V. Vorlíček, R. Fajgar: Fullerene (C 60 ) tr ansitional metal (Ti) composites, Structural and biological properties of the thin films, Diamond Relat. Mater. 19 (2010) IF J. Vacík, V. Lavrentiev, V. Vorlíček, L. Bačáková, K. Narumi, Effect of ion irradiation on structure and thermal evolution of the Ni C 60 hybrid systéme, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B268 (2010) IF= Vagaská, L. Bačáková, E. Filová, K. Balík: Osteogenic cells on bio-inspired materials for bone tissue engineering. Physiol. Res. 59 (2010) IF = A. Kromka, L. Grausová, L. Bačáková, J. Vacík, B. Rezek, M. Vaněček, O. A. Williams, K. Haenen, Semiconducting to metallic-like boron doping of nanocrystalline diamond films and its effect on osteoblastic cells, Diamond Relat. Mater. 19 (2010) IF N. Kasálková, Z. Makajová, M. Pařízek, P. Slepička, K. Kolářová, L. Bačáková, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Cell adhesion and proliferation on plasma-treated and poly(ethylene glycol)-grafted polyethylene, J. Adhes. Sci. Technol. 24 (2010) IF B. Články impaktované přijaté a v tisku 1. M. Vandrovcová, L. Bačáková: Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts on surface-modified materials developed for bone implants. A review. Physiol Res., přijato, vyjde cca červen IF= M. Pařízek, K. Novotná, L. Bačáková: The role of smooth muscle cells in vessel wall pathophysiology and reconstruction using bioactive synthetic polymers. A review. Physiol Res., přijato, vyjde cca červen IF=1.653 C. Články neimpaktované 1. L. Bačáková, L. Grausová, A. Kromka, J. Vacik, V. Lisá, B. Rezek, K. Haenen, Boron-doped nanocrystalline diamond films as substrates for adhesion, growth and differentiation of human osteoblastlike cells. Inzynieria Biomaterialów-Engineering of Biomaterials XIII (96-98) (2010) M. Pařízek, T. E. L. Douglas, A. Kromka, A. Renzing, E. Voss, M. A. Brady, P. H. Warnke. L. Bačáková, Human osteoblast-like MG 63 cells in cultures on nanofibrous PLGA membranes loaded with nanodiamonds. Inzynieria Biomaterialów-Engineering of Biomaterials XIII (94) (2010) L. Bačáková, L. Grausová, J. Vacík, V. Lavrentiev, S. Blazewicz, A. Fraczek, A., K. Haenen, Adhesion and growth of human osteoblast-like cell in cultures on nanocomposite carbon-based materials. Přijato do Nanoscience and Nanotechnology Letters (ve stádiu korektury) D. Články zaslané do časopisu a články v přípravě 1. L. Grausova, A. Kromka, L. Bacakova, J. Vacik, B. Rezek, M. Vanecek, O. A. Williams, K. Haenen, V. Lisa, Human osteoblast-like cells on boron-doped nanocrystalline diamond films. Zasláno do PLoS ONE (IF = 4.3). 2. L. Grausova, L. Bacakova, E. Filova, A. Fraczek, M. Blazewizc, S. Blazewicz, V. Lisa, Human Osteoblastlike MG 63 Cells on Carbon Nanotube-Polysulfone Composites. V recenzním řízení v časopisu Carbon (IF 4.3). 3. M. Pařízek, T. E.L. Douglas, A. Kromka, M. A. Brady, A. Renzing, E. Voss, M. Jarošová, L. Bačáková*, Patrick H. Warnke, Nanofibrous poly (lactide-co-glycolide) scaffolds combined with nanodiamond as substrates for adhesion and growth of human bone-derived cells. Článek v přípravě. 4. K. Novotná, M. Bačáková, N. Kasálková, L. Bačáková, V. Lisá, V. Švorčík, Adhesion and growth of vascular smooth muscle cells on biofunctionalized polyethylene. Článek v přípravě. 5. M. Pařízek, N. Kasálková, L. Bačáková, K. Kolářová, V. Lisá, V. Švorčík, Improved adhesion, growth and maturation of vascular smooth muscle cells on plasma-irradiated low density polyethylene grafted with biomolecules. Článek v přípravě. E. Zvané review 1. L. Bacakova, E. Filova, T. Ruml, V Svorcik, Control of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants. Zvané review pro Biotechnology Advances (IF ~ 8). 28

29 F. Zvaná kapitola do knihy 1. L. Bacakova, L. Grausova, J. Vacik, A. Kromka, H. Biederman, A. Choukourov, V. Stary, Nanocomposite and nanostructured carbon-based films as growth substrates for bone cells. Chapter for the book "Nanocomposite Materials, Theory and Applications", ISBN X-X, Chapter Number: 8806, InTech, Zieglergasse 14, 1070 Vienna, Austria. Zvaná kapitola do knihy, přijato, po 1. korektuře. G. Abstrakta z mezinárodních konferencí 1. Kopová, L. Bačáková, J. Vacík, V. Lavrentiev, No evidence for DNA damage by fullerene (C 60 ) transitional metal (Ti) composites developed for potential bone tissue engineering. Poster na mezinárodní konferenci 2 nd International Conference on Cellular and Molecular Bioengineering (ICCMB2); 2-4. srpen 2010, Singapore, abstrakt č. C1013 publikován v Book of Abstracts, str J. Havlíková, K. Turek, L. Bačáková, Porous polyethylene terephtalate scaffolds - promising materials for vascular tissue engineering. Poster na mezinárodní konferenci 2 nd International Conference on Cellular and Molecular Bioengineering (ICCMB2); 2-4. srpen 2010, Singapore, abstrakt č. C1009 publikován v Book of Abstracts, str L. Bačáková, M. Pařízek, T.E.L. Douglas, A. Kromka, M. Jarošová, M.A. Brady, A. Renzing, E. Voss, P.H. Warnke, Nanofibrous scaffolds loaded with nanodiamond as substrates for adhesion and growth of human bone-derived cells. Přednáška a poster na konferenci Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, Asian-Pacific Meeting (TERMIS-AP 2010 Annual Conference), září 2010, Sheraton on the Park, Sydney, Austrálie. Abstrakt č. 94, publikován v Abstract Book na str L. Bačáková, E. Filová, F. Straka, J. Chlupáč, Vascular endothelial and smooth muscle cells in static and dynamic cultures on electrospun nanofibrous scaffolds. Poster č. 28 na konferenci Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, Asian-Pacific Meeting (TERMIS-AP 2010 Annual Conference), září 2010, Sheraton on the Park, Sydney, Austrálie. Abstrakt č. 95, publikován v Abstract Book na str L. Grausová, L. Bačáková, A. Kromka, M. Vaněček, V. Lisá, Boron-Doped Nanodiamond Films as Potential Material for Bone Regeneration. Poster č. 24 na konferenci Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, Asian-Pacific Meeting (TERMIS-AP 2010 Annual Conference), září 2010, Sheraton on the Park, Sydney, Austrálie. Abstrakt č. 87, publikován v Abstract Book na str L. Grausová, L. Bačáková, A. Kromka, M. Vaněček, A. Fraczek, E. Filová, M. Blazewicz, V. Lisá, Carbon Nanoparticles as Substrates for Bone Regeneration. Poster na konferenci International Microscopy Congress, září, Rio de Janeiro, Brazílie. Abstrakt č. M2.32, publikován elektronicky na 7. I. Kopová, L. Bačáková, J. Vacík, V. Lavrentiev, Fullerene-titanium (C 60 /Ti) composites cause no DNA damage response in human osteoblast-like MG 63 cells. Poster na XX Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine", října 2010, Rytro, Polsko. Abstrakt publikován v Inzynieria Biomaterialów-Engineering of Biomaterials XIII (99-101): , J. Havlíková, K. Turek, G. Dajkó, L. Bačáková, Adhesion and growth of vascular cells on porous polyethylene terephthalate scaffolds. Poster na XX Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine", října 2010, Rytro, Polsko. Abstrakt publikován v Inzynieria Biomaterialów- Engineering of Biomaterials XIII (99-101): , E. Filová, F. Straka, L. Bačáková, J. Svobodová, M. Juklíčková, K. Hubáčková, Adhesion and Growth of Valve Interstitial Cells on Oriented and Randomly Oriented Degradable Nanofibres. Poster na konferenci Biologic Scaffolds for Regenerative Medicine, 6 th Symposium, Silverado Resort, Napa Valley, California, USA, duben Abstrakt publikován ve sborníku na str. 55. H. Přednášky bez publikovaných abstrakt 1. M. Pařízek, N. Kasálková, L. Bačáková, K. Kolářová, V.Lisá, V. Švorčík, Syntetické polymery funkcionalizované biomolekulami pro potenciální konstrukci cévních náhrad. Předneseno na Konferenci Centra výzkumu chorob srdce a cév, Harrachov. 2. J. Havlíková, K. Turek, G. Dajkó, L. Bačáková: Adheze a růst cévních buněk na porézních PET fóliích. Předneseno na Konferenci Centra výzkumu chorob srdce a cév, Harrachov. 3. F. Straka, E. Filová, J. Mašín, Y.-T. Tseng, L. Bacakova, E. Honsova: Novel Porous Collagen Scaffold for Heart Valve Tissue Engineering under Static and Dynamic Conditions. Přednáška na konferenci Biologic Scaffolds for Regenerative Medicine, 6 th Symposium, Silverado Resort, Napa Valley, California, USA, duben Abstrakt publikován ve sborníku na str

30 I. Diplomová práce 1. M. Bačáková: Adhese a růst kožních fibroblastů na planárních a nanovlákenných polylaktidových nosičích modifikovaných ozářením plasmou a roubováním nanočástic zlata. Diplomová práce, vypracovávaná na FgÚ AVČR ve spolupráci s VŠCHT Praha. FGÚ Praha Návrh postupu prací na rok 2011 V roce 2011 systematicky dokončíme a budeme publikovat všechny studie v přípravě, uvedené v seznamu publikací pod bodem D a studie na nanostrukturovaných zlatých a stříbrných a karborany funkcionalizovaných površích ve spolupráci s ÚACH AVČR. Dále zhodnotíme adhesi, růst, diferenciaci a životaschopnost lidských osteoblastů na vybraných substrátech. Vybereme nejnadějnější materiály pro budoucí aplikovaný a klinický výzkum v oblasti biomateriálů. FGÚ Praha Čerpání finančních prostředků v roce Investiční náklady. Investiční náklady nebyly pro rok 2010 požadovány, a tudíž ani čerpány. 2. Mzdové prostředky zahrnovaly plat pro celý úvazek pro vysokoškolskou odbornou pracovnici Mgr. Katarínu Novotnou ve výši ,- Kč měsíčně. Celkem činily v roce 2010 mzdy ,- Kč. Položka dále zahrnovala odměny proporcionální k výšce platu a plánovanému podílu kapacity vědeckých pracovníků (Lucie Bačáková, Věra Lisá, Elena Filová), PGS studentů (Martin Pařízek, Marta Vandrovcová, Jana Havlíková, Ivana Kopová, Milan Kopeček), a technickým pracovníkům Ivaně Zajanové, Janě Voborníkové a počítačovému technikovi Petru Mackovi. Kromě toho bylo nutno odměny vyplatit i třem dalším krátkodobým technicko-administrativním silám, jejichž pomoc se ukázala jako nezbytná zejména při administrativních pracích spojených s účetnictvím grantu a mytí tkáňového skla. Rovněž jsme zaměstnali 3 techniky konfokálního mikroskopu a dalších speciálních optických zobrazovacích metod nutných pro řešení projektu. Odměna těchto krátkodobých pracovníků činila celkem ,- Kč, což nepřesáhlo 15% částky určené na odměny. Celkem bylo v roce 2009 na odměnách vyplaceno ,- Kč, a celkově na mzdových prostředcích ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady. Byly uzavřeny následující dohody o provedení práce (DPP): Rutinní počítačové vyhodnocení počtu a plochy adhese buněk na uhlíkových a polymerních materiálech (Bc. Markéta Bačáková, Bc. Lucie Abelová, studentky-brigádnice z VŠCHT Praha); Příprava biofunkcionalizovaných polymerních materiálů (Ing. Tomáš Riedel, ÚMCH AVČR) Charakterizace fyzikálně-chemických vlastností materiálů (smáčivost, drsnost, elipsometrická hodnocení, infračervená spektroskopie; Ing. Zdeněk Plichta, ÚMCH AVČR) Statistická analýza výsledků programy ANOVA a STATISTICA, instalace zářivek a elektrické sítě v laboratorních stolech (Miroslav Bačák, student-brigádník z FEL ČVUT) Předběžné pokusy s implantacemi biomateriálů do laboratorních zvířat (MUDr. Ivo Skalský, IKEM Praha) Celkem bylo na DPP podle plánu vynaloženo ,- Kč. 4. Věcné náklady: 4.1. Drobný majetek zahrnoval počítač k zařízení pro RT-PCR (Nanodrop), novou elektrodu k ph-metru, nový deionizátor Solpure 7/7 k přípravě vody na kultivační média na místo již opotřebeného zařízení, a speciální držák na biomateriály v dynamickém kultivačním systému od firmy Beznoska s.r.o. Celkem bylo za drobný hmotný majetek vyčerpáno ,- Kč. Původní plán byl Kč. Přečerpané finance byly dorovnány z nedočerpaných položek, a to položek Provoz a údržba, Služby a Zveřejnění výsledků Provoz a údržba. Tato položka zahrnovala údržbu zařízení digitální analýzy obrazu a výpočetní techniky, servis přístroje VI-CELL XR Beckman a opravu UV lampy v laminárním boxu pro přípravu buněčných kultur firmou LAB Systém. Celkem bylo vyčerpáno ,- Kč (původní plán byl Kč; zůstatek byl použit k dorovnání přečerpaných položek Věcných nákladů, zejména položky Drobný majetek Další provozní náklady a Cestovné ). 30

31 4.3. Další provozní náklady: byly zakoupeny kultivační média, nádobky na kultivaci buněk, protilátky pro imunocytochemické barvení (primární proti beta1-integrinům, beta-aktinu, osteopontinu, osteokalcinu, fosforylovanému paxillinu, gamma H2AX; dále protilátky sekunární), kit MTT pro hodnocení mitochondriální aktivity buněk, chemikálie na hodnocení poškození DNA a stárnutí buněk, speciální polymerní úchyty pro materiály ve statických kulturách, kultivační média a jejich součásti (fetální telecí sérum), potřeby pro real time- PCR (DNA polymeráza, PCR Oligo-kit), drobný laboratorní materiál (mikroskopická krycí skla, laboratorní nůžky, buničité přířezy, laboratorní rukavice, pufrovací roztoky, střičky, eppendorfky), drobné kancelářské potřeby (obálky, obaly, papír, tužky, popisovací pásky, tonery do tiskárny počítače), 2 knihy o biomateriálech a tkáňovém inženýrství. Celkem bylo vynaloženo ,- Kč (původní plán byl ,- Kč; přečerpání bylo dorovnáno z nedočerpaných položek Provoz a údržba, Služby a Zveřejnění výsledků ) Služby zahrnovaly poštovné a telefon související s plněním projektu, poplatky za stažení elektronických článků z odborných časopisů, opravu přístroje na úpravu vody na kultivační média, poplatky za užívání konfokálního mikroskopu Leica. Celkem bylo vyčerpáno ,- Kč (původní plán byl ,- Kč; zůstatek byl použit k dorovnání přečerpaných položek Věcných nákladů, a to položky Drobný majetek Další provozní náklady a Cestovné ) Zveřejnění výsledků: položka zahrnovala poplatky za jazykové korektury publikací, tisk konferenčních posterů a jejich barevných zmenšenin. Celkem bylo vyčerpáno ,- Kč (původní plán byl ,- Kč; zůstatek byl použit k dorovnání přečerpaných položek Věcných nákladů, a to položky Drobný majetek Další provozní náklady a Cestovné ) Cestovné. Zahraniční cesty uskutečněné v rámci projektu byly velmi přínosné z hlediska získání zkušeností mladých vědeckých pracovníků a diskuse dosažených výsledků na mezinárodním fóru. V rámci projektu byly zcela či částečně hrazeny následující cesty: Aktivní účast I. Kopové a M. Vandrovcové na mezinárodní konferenci The 2 nd International Conference on Cellular and Molecular Bioengineering (ICCMB2); 2-4. srpen 2010, Singapore (presentace posterů) Aktivní účast L. Bačákové (přenáška, poster) a L. Grausové (poster) na mezinárodní konferenci Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, Asian-Pacific Meeting (TERMIS-AP 2010 Annual Conference), září 2010, Sheraton on the Park, Sydney, Austrálie. Aktivní účast E. Filové (poster) a F. Straky (přednáška) na konferenci Biologic Scaffolds for Regenerative Medicine, 6 th Symposium, Silverado Resort, Napa Valley, California, USA, duben Celkem byla za cestovné vyčerpána částka ,- Kč (původní plán byl ,- Kč) Doplňkové náklady zahrnovaly režijní náklady požadované Fyziologickým ústavem AVČR, které činily max. 15 % věcných nákladů (tj. položka a 4.8), tj ,- Kč Povinné zákonné odvody činily 36% mezd a odměn. OON byly vypláceny jako DPP, tudíž nepodléhaly odvodům. Celkem tedy činily povinné zákonné odvody ,- Kč. FGÚ Praha Finanční plán na rok Investiční náklady nejsou pro rok 2011 plánovány. 2. Mzdové náklady budou zahrnovat (1) plat pro celý úvazek pro Mgr. Katarínu Novotnou ve výši ,- Kč měsíčně, tj ,- Kč ročně. Položka bude dále zahrnovat (2) odměny proporcionální k výšce platu a plánovanému podílu kapacity tvůrčích a technických pracovníků (celkem ,- Kč). Milan Kopeček ukončil své působení na tomto projektu a přestoupil na pracoviště do Brna. Na projektu budou nadále pracovat RNDr. Lubica Grausová, PhD., a MUDr. František Straka, kteří na něm pracovali již dříve. Tým bude tedy pracovat v následujícím složení: 31

32 Jméno a příjmení pracovníka Vědečtí pracovníci: MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Mgr. Elena Filová, PhD RNDr. Lubica Grausová, PhD. Prom. biol. Věra Lisá PGS studenti: Mgr. Jana Havlíková MUDr. František Straka Mgr. Ivana Kopová Mgr. Katarína Novotná Mgr. Martin Pařízek Mgr. Marta Vandrovcová Techničtí pracovníci: Petr Macek Jana Voborníková Ivana Zajanová Celkem budou mzdy a odměny činit ,- Kč. 3. Ostatní osobní náklady. Jsou plánovány dohody o provedení práce (DPP) s externími spolupracovníky ohledně funkcionalizace materiálů biomolekulami, hodnocení fyzikálně-chemických vlastností povrchu materiálů a rutinního počítačového hodnocení počtu a plochy buněk na materiálech. Dále plánujeme stavbu, inovace a nastavení optimálních parametrů dynamických kultivačních systémů, implantace vybraných materiálů do laboratorních zvířat, statistické hodnocení výsledků a jazykové korektury anglicky publikovaných článků, posterů, abstrakt a textů přednášek rodilými mluvčími. Celkem plánováno ,- Kč. 4. Věcné náklady 4.1. Drobný majetek. Podle aktuální potřeby budou inovována zařízení pro kultivaci buněk, sterilizaci (autokláv, horkovzdušný sterilizátor, statické a dynamické kultivační systémy), pro mikroskopickou a výpočetní techniku a další laboratorní zařízení nutné pro plnění projektu (např. pro imunocytochemii, elektroforézu, imunoblotting, RT-PCR, pro destilaci a deionizaci vody na přípravu kultivačních médií, váhy, ph metr, ELISA Reader, Vi-Cell Analyser apod.). Podle aktuální potřeby zakoupíme i drobný nehmotný majetek, zejména software, např. pro obrazovou analýzu či statistiku. Plánujeme částku ,- Kč Provoz a údržba. Položka bude zahrnovat nákup náhradních dílů pro opravu a provoz zařízení uvedených v bodě 4.1. Plánujeme částku ,- Kč Další provozní náklady. Tato položka bude zahrnovat především materiál: jako jsou buněčné linie a komerčně dostupné primokultivované a nízce pasážované zvířecí i lidské kostní buňky, laboratorní potkani (dárci tkání pro primární kultury), kultivační nádobky a další výměnné součásti do statických i dynamických kultivačních systémů, ostatní laboratorní nádoby a pomůcky, pipety, špičky, eppendorfky, plastové ampule na uchování mrazených buněk, jednorázové injekční stříkačky a jehly pro manipulaci s kultivačním médiem, kultivační média a jejich součásti (např. fetální telecí sérum, růstové faktory), chemikálie a protilátky pro biochemické, imunocytochemické, histologické a elektronmikroskopické studie, komerčně dostupné kity pro hodnocení viability, metabolické aktivity a proliferace buněk, chemikálie pro hodnocení poškození DNA a stárnutí buněk, chemikálie a pomůcky pro RT-PCR, fluorescenční barviva pro zviditelnění buněk na neprůhledných materiálech, CO 2 do inkubátoru pro buňky, tekutý dusík, suchý led, speciální mycí prostředky pro tkáňové sklo, papírové a hliníkové fólie pro balení kultivačního skla před sterilizací, kovové podložky pro nanášení tvrdých biokompatibilních vrstev, držáky biomateriálů v kultivačních systémech, náplně do destilačního a deionizačního přístroje, drobné chirurgické nástroje, náplně a kyvety do analyzátoru počtu a viability buněk Vi-Cell, plastové 96-jamkové destičky do přístroje ELISA Reader, kancelářské potřeby, náplně do laserové a inkoustové tiskárny, nosiče informací (diskety, CD-ROMy, DVD, USB porty). Podle aktuální nabídky zakoupíme i knihy o biomateriálech a tkáňovém inženýrství. Plánujeme částku ,- Kč. 32

33 4.4. Služby budou zahrnovat opravárenské a údržbářské práce na zařízeních nutných ke kultivaci tkání (čištění filtru laminárního boxu, adjustace parametrů termoboxů, opravy a údržba lednic a mrazicích boxů, centrifug, sterilizačních přístrojů, destilačního a deionizačního přístroje), dále opravy, čištění a seřizování mikroskopické techniky, opravy a údržba laboratorních vah, ph metru, ELISA Reader, ViCell Analyseru, PCR cycleru a další laboratorní techniky podle aktuální potřeby. Služby budou dále zahrnovat poplatky za kopírovací služby, poštovné, telefon a fax přímo související s přípravou publikací, bankovní poplatky, poplatky za užívání konfokálního mikroskopu, poplatky za stažení elektronických článků, konferenční poplatky (pokud nebudou hrazeny z položky Cestovné). Plánujeme částku ,- Kč Zveřejnění výsledků. Položka bude zahrnovat publikační poplatky v odborných časopisech, poplatky za separáty, poplatky za zhotovení posterů. Plánujeme částku ,-Kč Cestovné: Plánujeme aktivní účast na zahraničních i tuzemských konferencích týkajících se nanotechnologií, biomateriálů a tkáňového inženýrství podle aktuální nabídky v roce 2011 (např. International Conference "Regenerative Medicine" v Dubaji, únor 2011; Second World Conference on Nanomedicine, Kerala, Indie, duben 2011; 4 th International Conference on Tissue Engineering na Krétě, květen 2011, Řecko, apod.). Plánujeme částku ,- Kč Doplňkové náklady budou zahrnovat režijní náklady požadované Fyziologickým ústavem AVČR, které činí nejvýše 15 % věcných nákladů (tj. položka a 4.8, tj ,- Kč Povinné zákonné odvody se v roce 2011 předpokládají na 36% mezd a odměn. OON bude vypláceny jako DPP, tudíž nepodléhají odvodům. Celkem je na povinné zákonné odvody plánováno ,- Kč. VŠCHT Praha Vysoká škola chemicko-technologická Praha (řešitel prof. Václav Švorčík, DrSc.) VŠCHT Praha Výsledky vědeckých aktivit v roce 2010 V letošním roce byla studována následující témata: a) Depozice uhlíkové nanovrstvy na polymerní substrát a jejich interakce s buňkami Uhlíkové vrstvy na polyethylenetereftalátu (PET) byly připraveny třemi různými depozičními technikami: napařování, naprašování a metodou CVD (photo induced chemical vapor deposition). UV-VIS, Ramanova a Rutherford backscattering spektroskopie, goniometrie a meření electrické sheet resistance bylo použito pro charakterizaci těchto připravených vrstev. Povrchová morfologie vrstev byla studována AFM technikou, jejich tloušťka byla sledována SEM a profilometricky. Adheze a proliferace 3T3 buněk byla studována metodou in vitro. Bylo ukázáno, že vlastnosti deponovaných uhlíkových vrstev závisí na depozičních technikách. Vrstvy připravené naprašováním jsou tvořeny oxidovaným amorfním uhlíkem ve formě neuspořádaného grafitu. Kontaktní úhel deponovaných uhlíkových vrstev výrazně klesá v porovnání s původním PET. Elektrická resistance uhlíkových vrstev klesá rovněž, její dramatický pokles byl pozorován zejména u uhlíku deponovaného napařováním. Nanesená vrstva C nemá významný vliv na povrchovou drsnost vzorků ale výrazně ovlivňuje jejich povrchovou morfologii. Adheze 3T3 fibroblastů nevykazuje zásadní rozdíl mezi PET, naprášenou a CVD-deponovanou vrstvou C. Naproti tomu proliferace 3T3 fibroblastů je různá díky povrchové morfologii a také smáčivosti povrchu vzorků díky jejich různému chemickému složení. b) Roubování Au nano-částic na polymer modifikovaný v plasmě a následná interakce s buňkami Lze předpokládat, že modifikace polyethylenu (PE) v plasmě a následné roubování Au nanonanočásticemi (viz schéma) způsobuje dramatické změny povrchové morfologie, drsnosti a snášivosti povrchu polymeru, což by mohlo výrazně zvyšovat atraktivitu povrchu pro buňky. PE byl exponován v inertní argonové plasmě. Modifikovaný povrch PE byl bezprostředně chemicky roubován bifenyldithiolem přes radikály a následně z roztoku Au nano-částicemi. Změny v chemické struktuře modifikovaného PE byly studovány za použití XPS spektroskopie a elektrokinetické analýzy (ζ-potenciálu). Povrchová smáčivost modifikovaných vzorků PE byla studována pomocí měření kontaktního úhlu standardní goniometrií. Povrchová morfologie PE modifikovaného v plasmě i následně roubovaného Au nano-částicemi byly studovány pomocí AFM. Na modifikované PE vzorky byly nasazeny myší srdeční buňky hladkého svalstva (VSMC) a byla studována metodou in vitro jejich adheze a proliferace. Chemicky navázaný bifenyldithiol dramaticky zvyšuje množství 33

34 inkorporovaných Au nano-nanočástic a povrchových vlastností modifikovaného PE. Přítomnost bifenyldithiolu a Au nano-nanočástic na povrchu PE dramaticky zvyšuje rovněž adhezi a proliferaci VSMC buněk. Tato práce je příspěvkem k potenciální možnosti léčby ztráty kožního krytu. plasma R R R R R R polymer Au-grafting cell adhesion Fig. Schema of Au nano-particle grafting and cell adhesion on plasma modified PE c) Zvýšení adheze Au nano-vrstev modifikací a roubováním polymeru Polyethylen (PE) byl modifikován Ar plasmou. Aktivovaný povrch byl roubován z methanolu 1,2- ethandithiolem. Poté byly vzorky umístěny do čerstvě připraveného koloidního roztoku Au-nanočástic. Nakonec byla naprášena na povrch vzorků Au vrstva o tloušťce 50 nm. Vlastnosti modifikovaného PE byly studovány různými metodami: AFM, EPR, RBS a nanoindentací. Bylo ukázáno, že modifikace v plasmě způsobuje degradaci polymerních řetězců (AFM) a tvoří se volné radikály (EPR). Po roubování dithiolem klesá koncentrace radikálů. Přítomnost Au a S atomů v povrchové vrstvě po roubování Au-nanočástic byla potvrzena RBS. Modifikace v plasmě dramaticky mění povrchovou morfologii PE a zvyšuje povrchovou drsnost. Výraznější změny povrchové morfologie a drsnosti byly pozorovány (AFM) po depozici Au-nanočástic. Nanoindentační měření ukazují, že roubování Au-nanočástic zvyšuje adhezi naprášených Au vrstev. polymer grafting plasma R R R R R R Au nanoparticles Au sputtering Au-layer Fig. Schema of Au nano-particle grafting and gold sputtering on plasma modified PE. 34

35 d) Žíhání deponovaných Au nano-struktur Vliv žíhání na Au struktury deponované na sklo byl studován pomocí AFM, UV-Vis spektroskopie a elektrických měření. Barva nanesených filmů se mění od žluté do zelené s rostoucí dobou naprašování. Po 1 hod žíhání při 300 C získá struktura červenou barvu v závislosti na tloušťce struktury. Žíhání se projeví I dramatickou změnou povrchové morfologie a drsnosti, tvoří se relativně velké sférolitické a homolovité struktury na Au vrstvách. Deponované Au struktury vykazovaly nenulovou hodnotu optické šířky zakázaného pásu E g opt, která byla měřena UV-Vis spektroskopií za použití Taucova modelu. To indikuje polovodivý charakter připravených struktur. Žíhání způsobuje nárůst E g opt. Elektrická resistance nežíhaných struktur klesá dramaticky po 50 s depozice, u žíhaných struktur resistance klesá až po 250 s depozice. Dále byla studována i krystalická struktura Au nano-struktur připravených naprašováním na skleněný substrát. Vlastnosti těchto struktur byly studovány před a po žíhání při 300 C. XRD analýza poskytla informace o Au nano-krystalech. Významný rozdíl v závislosti mřížkového parametru na době naprašování byl pozorován u vzorků před a po jejich žíhání. XRD metodou byla studována i textura, rozměr krystalů a stres v krystalové mřížce. S rostoucí dobou naprašování roste tloušťka připravené vrstvy a rozměr krystalů. Další dramatický nárůst velikosti krystalů je patrný po žíhání. Je patrné, že naprášené a posléze žíhané struktury jsou přednostně orientovány ve směru [111]. Bylo ukázáno, že po žíhání dochází k dramatické změně povrchové morfologie a nárůst povrchové drsnosti související s relaxací Au struktur při jejich žíhání za zvýšené teploty. RT C 1 cm Fig. Images of the glass samples with gold structures sputtered for increasing times. The as sputtered (RT) and annealed samples (300 C) are shown for comparison. Fig. Dependence on the sputtering time of the optical band gap of gold structures before (RT) and after annealing (300 C) (- - for RT and - - for 300 C) and thickness [7] (- -). 35

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Jan Pudl, KEVF MFF UK Technika STM Technika řádkovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie 1. Elektronová mikroskopie 1. TEM transmisní elektronová mikroskopie 2. STEM řádkovací transmisní elektronová

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové

Více

International Symposium on Radiation Physics - ISRP 2012 Rio de Janeiro, Brazil, 7. 10. 12. 10. 2012. Zpráva o průběhu konference Martin Hložek

International Symposium on Radiation Physics - ISRP 2012 Rio de Janeiro, Brazil, 7. 10. 12. 10. 2012. Zpráva o průběhu konference Martin Hložek International Symposium on Radiation Physics - ISRP 2012 Rio de Janeiro, Brazil, 7. 10. 12. 10. 2012 Zpráva o průběhu konference Martin Hložek Ve dnech 7. 10. 12. 10. 2012 uspořádala INTERNATIONAL RADIATION

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

optické vlastnosti polymerů

optické vlastnosti polymerů optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Materiály s tvarovou pamětí. Dny otevřených dveří - 2014. na pracovišti Slovanka. Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Materiály s tvarovou pamětí. Dny otevřených dveří - 2014. na pracovišti Slovanka. Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Dny otevřených dveří - 2014 Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Libeň (vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1) Cukrovarnická 10, Praha 6 Střešovice Dolní

Více

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR Optická vlákna metody přípravy a použití pro vláknové senzory, zesilovače a lasery Ústav fotoniky a elektroniky AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240, www.ufe.cz/~kasik Ústav fotoniky a elektroniky AVČR ZÁKLADNÍ

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Projekt Název projektu: Rozptyl primárních elektronů na atomech zalévacího média biologického materiálu

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Identifikační číslo: 68378271 Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Mikroskopie, která umožnila vidět Feynmanův svět Věra Mansfeldová vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Richard P. Feynman 1918-1988 1965 - Nobelova

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Jan Polášek, KFPP MFF UK V současné době je nepřehlédnutelný zvýšený zájmem o životní prostředí a vývoj prostředků k

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2012 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ

CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ Aleš LIGAS 1, Jakub PIŇOS 1, Dagmar JANDOVÁ 2, Josef KASL 2, Šárka MIKMEKOVÁ 1 1 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,

Více

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů: Elektronová mikroskopie

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů: Elektronová mikroskopie : Jitka Kopecká ÚVOD je užitečný nástroj k pozorování a pochopení nano a mikrosvěta. Nachází své uplatnění jak v teoretickém výzkumu, tak i v průmyslu (výroba polovodičových součástek, solárních panelů,

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

Depozice nanokrystalických diamantových vrstev

Depozice nanokrystalických diamantových vrstev STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2009/2010 Depozice nanokrystalických diamantových vrstev Josef Hazi Cheb 2010-1 - STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2009/2010 (opravená verze z 20.5. 2010) Obor 02 - Fyzika Depozice

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Zadání disertační práce

Zadání disertační práce Zadání disertační práce pro Mgr. Miroslavu Holou Název: Pokročilé interferometrické metody pro souřadnicové odměřování Popis práce: Studentka naváže na problematiku měření a kompenzace vlivu indexu lomu

Více

"AMORFNÍ A SKLOVITÉ HIGH-TECH MATERIÁLY PRO OPTIKU, OPTOELEKTRONIKU, CHEMII, BIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ"

AMORFNÍ A SKLOVITÉ HIGH-TECH MATERIÁLY PRO OPTIKU, OPTOELEKTRONIKU, CHEMII, BIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ "AMORFNÍ A SKLOVITÉ HIGH-TECH MATERIÁLY PRO OPTIKU, OPTOELEKTRONIKU, CHEMII, BIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ" Miloslav Frumar a řada spolupracovníků, bývalých i dnešních Univerzita Pardubice FChT, katedra Obecné

Více

Základní mechanizmy. Velice komplexní a složitá problematika Primární

Základní mechanizmy. Velice komplexní a složitá problematika Primární Přednáška 7 Speciální metody : laserová ablace, ablace elektronovým svazkem, IBAD, depozice ionizovaných klastrů. Anodická oxidace, vrstvy Langmuira-Blodgettové Další techniky Co využívají? Jiné metody

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE J. Lipták, V. Bouda ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika 1. ÚVOD

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Klíma Miloš., Sulovský Petr Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více