Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014"

Transkript

1 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství celkem (průměr 2010 = 100) Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství energie (průměr 2010 = 100) Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100)

2 Metodické vysvětlivky Cenové indexy vstupů do zemědělství jsou od 1. čtvrtletí 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených z tržeb za rok U většiny skupin došlo ke změně složení reprezentantů, proto není zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Indexy jsou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2010=100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Čtvrtletní index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů), publikovaný do roku 1995, byl počítán na vahách objemů dodávek vybraných výrobků do zemědělství za rok V roce 1995 byl tento index podroben revizi a cenovým základem byl rok Následující revizí v roce 2002, při níž byl za cenový základ použit rok 2000 a váhové schéma vycházelo ze struktury nákladů zemědělství v roce 2000, se zavedl nový systém výpočtu cenového indexu vycházející z metodiky Eurostatu. Tento způsob výpočtu umožňuje porovnatelnost v cenové oblasti české zemědělské ekonomiky se státy Evropské unie. Eurostat od roku 1993 publikuje kombinovaný index cen vstupů, který je složen z indexu cen Výrobků a služeb pro běžnou spotřebu v zemědělství a indexu cen Výrobků a služeb přispívajících k zemědělským investicím. Je třeba zdůraznit, že podle definice index cen zemědělských výrobních prostředků nezahrnuje mzdy a mzdové náklady, nájmy a placené úroky. Do indexu cen vstupů jsou zahrnuty prodeje uvnitř odvětví a nákupy produktů rostlinné výroby a práce, související se zemědělstvím, na základě smlouvy. Zahrnut je i software a počítače, je vyloučen dovoz dobytka. Struktura tohoto kombinovaného indexu cen vstupů do zemědělství je zachována i po revizi v roce Pro výpočet nového revidovaného, cenového indexu bylo použito nové váhové schéma, vycházející z roku 2005, přičemž tento rok byl zvolen i za cenový základ. Při standardním výpočtu čtvrtletního indexu cen vstupů do zemědělství se používá vzorce typu Laspeyres, I 1/0 = p p 1 0 p p 0 0 q q 0 0 *100 kde p 1 = cena vykazovaného období, p 0 = cena základního období (rok 2005), p 0 q 0 = stálá váha v základním období (objem nákupu do zemědělství podle národních účtů za rok 2005). V publikaci jsou uvedeny čtvrtletní indexy cen vstupů do zemědělství k základům: stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100, předchozí období = 100. Od 1. čtvrtletí 1998 jsou průměrné ceny vybraných výrobků a služeb, nakoupených subjekty zemědělské prvovýroby zjišťovány u prodejních dodavatelských organizací prostřednictvím statistických šetření Ceny Zem 1(2,3,4)-04. Průměrné ceny, vypočítané jako prostý aritmetický průměr cen za šetřené čtvrtletí z uvedených výkazů, jsou publikovány, pokud ceny šetřených cenových reprezentantů byly vykázány alespoň třemi respondenty.

3 Komentář Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 4. čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl o 0,3%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 0,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 3,8 %. K růstu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 nejvyšší mírou přispěl růst cen chemických prostředků a pesticidů (o 6,2 %) a umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 3,2 %). K poklesu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 došlo u cen elektřiny (o 11,5%) a maziv (o 11,4 %). Méně klesly ceny paliv na topení (o 5,4 %) a krmiv (o 3,4 %). V porovnání k výchozí základně roku 2010 se ceny vstupů zvýšily o 13,4%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 14,0 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic o 9,0 %. Nejvyšší cenový nárůst byl u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 28,7 %) a u krmiv (o 23,8 %). Dále byl cenový nárůst u služeb pro zemědělství (o 20,4 %) a u osiv a sadby (o 19,6 %). Méně se zvýšily ceny maziv (o 15,6 %), strojů pro zemědělství (o 13,0 %), veterinárních služeb (o 5,8 %) a chemických prostředků a pesticidů (o 4,8 %). Naopak k poklesu cen došlo u elektřiny (o 2,9%). V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2014 se index cen vstupů do zemědělství snížil o 1,0%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 1,1 %, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 0,3%. K poklesu cen došlo zejména u maziv (o 13,9%) a krmiv (o 3,7%). K růstu došlo u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 1,4%). Poznámka Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.

4 Tab.1: Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Input agricultural price indices (corresponding period of previous year = 100) Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. roku 1) poč. roku 1) poč. roku 1) 102,6 101,8 104,4 107,5 104,1 108,0 105,7 101,7 97,3 103,1 96,7 98,4 99,7 100,3 98,7 102,6 101,8 104,8 108,4 104,4 108,8 106,2 101,7 96,7 103,2 95,8 97,6 99,0 99,7 98,0 103,4 103,6 105,8 106,1 104,8 107,6 107,9 100,8 100,1 104,0 97,8 97,6 100,0 101,6 99,2 107,9 108,4 110,0 109,2 108,9 110,0 110,0 89,1 90,7 99,5 90,4 90,4 98,6 99,8 94,6 99,6 98,4 106,0 106,6 102,5 111,0 114,2 114,2 113,1 113,2 97,3 94,8 94,8 94,8 95,4 99,6 103,8 103,8 103,8 102,8 103,6 103,1 103,1 103,1 103,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 109,6 101,4 108,3 109,5 107,2 109,5 112,9 105,2 98,8 106,3 98,8 98,8 97,7 106,7 100,4 108,0 104,5 104,5 102,7 104,9 99,8 99,3 101,2 100,6 100,2 98,1 98,9 97,8 95,9 97,7 100,6 100,0 100,2 99,6 100,1 105,3 104,6 105,4 105,3 105,1 96,0 96,5 95,5 94,6 95,7 110,8 105,9 105,9 103,3 106,4 98,4 98,0 100,4 99,5 99,1 101,1 102,0 100,6 98,5 100,5 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 103,1 103,0 103,0 103,2 103,1 88,5 88,7 88,7 88,5 88,6 117,6 109,4 112,0 106,4 111,2 97,3 93,1 96,4 95,9 95,7 98,6 104,0 101,2 88,6 98,1 107,0 104,2 102,4 102,5 104,0 104,1 102,1 99,1 94,0 99,8 92,2 95,0 97,6 103,2 96,9 106,3 103,5 101,6 102,1 103,4 104,7 103,1 100,1 94,9 100,7 93,6 96,3 98,4 104,2 98,0 110,1 107,6 106,3 103,2 106,7 101,2 98,4 94,7 90,5 96,2 85,8 88,6 94,1 98,1 91,5 101,5 101,7 102,3 103,2 102,2 104,2 102,6 100,3 99,8 101,7 101,1 102,9 105,9 106,2 104,0 100,6 104,3 107,2 108,2 105,1 108,6 99,9 96,8 97,0 100,4 97,0 100,4 105,0 107,5 102,4 103,1 98,9 96,9 98,0 99,2 99,3 102,8 102,5 101,8 101,6 105,8 105,4 105,0 106,2 105,6 101,5 102,0 102,4 103,1 102,3 104,3 105,1 102,9 102,2 103,6 103,2 103,7 106,7 105,8 104,9 99,2 99,0 111,3 124,2 108,3 127,4 119,9 103,3 89,7 108,9 89,2 91,6 94,3 96,6 92,8 93,4 94,8 110,5 126,8 105,8 130,7 118,7 96,2 84,8 106,1 84,9 88,5 94,7 94,1 90,2 102,0 101,0 111,6 123,1 109,4 125,8 120,4 106,3 91,9 110,0 91,2 93,0 94,1 97,5 93,9 100,8 100,7 100,1 101,0 100,6 100,9 101,5 102,8 101,7 101,7 102,3 101,4 100,1 100,4 101,1 102,1 102,0 102,3 102,0 102,1 100,7 98,7 98,1 98,3 98,9 99,3 101,7 102,8 103,2 101,8 108,0 108,1 108,1 108,1 108,1 105,8 105,7 105,7 105,7 105,7 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 87,4 87,9 94,7 93,4 90,7 96,4 91,2 91,2 92,1 92,7 95,4 101,6 101,6 101,6 100,0 99,5 99,6 99,0 99,0 99,3 99,1 85,2 78,9 78,9 85,5 79,0 91,9 100,0 100,1 91,9 101,0 100,0 98,7 98,8 99,6 99,1 100,3 102,0 101,9 100,8 103,3 102,7 102,6 102,9 102,9 100,6 100,6 100,5 100,6 100,6 99,2 98,6 98,7 98,7 98,8 100,3 101,2 101,2 101,3 101,0 97,7 101,0 99,5 121,5 104,9 122,3 116,6 120,0 101,3 114,3 101,0 106,2 103,4 100,0 102,6 102,9 102,4 101,7 100,3 101,8 101,2 101,4 102,0 103,0 101,9 103,5 104,0 104,8 103,8 104,0 104,2 103,5 102,6 100,8 102,8 102,1 102,5 103,1 104,4 103,0 104,7 105,1 106,2 104,7 105,2 99,1 99,3 99,3 98,8 99,1 98,7 98,3 98,4 98,9 98,6 99,5 100,4 100,7 101,0 100,4 1) average from the begining of the year

5 Tab.2: Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Input agricultural price indices (average 2010 = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings váha 1 000,00 874,59 44,80 9,92 4,91 18,44 6,23 157,63 12,55 108,81 34,41 1,86 69,36 55,88 13,25 72,31 17,09 11,39 40,06 202,62 56,63 145,99 41,61 172,53 13,72 37,22 11,14 20,41 10,72 37,67 125,41 92,66 32,76 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. poč. poč roku 1) roku 1) roku 1) 109,2 110,5 113,0 116,2 112,2 117,9 116,8 114,9 113,1 115,7 114,0 114,9 114,5 113,4 114,2 110,3 111,8 114,6 118,2 113,7 120,0 110,5 112,4 116,5 116,5 129,8 127,2 101,9 108,0 111,1 107,8 121,3 121,7 102,1 102,1 120,0 119,0 118,9 119,0 137,8 137,2 130,3 132,8 131,2 132,7 128,0 129,6 95,8 96,8 98,4 98,9 95,5 100,0 102,6 103,4 100,4 103,7 99,3 98,7 94,6 95,0 96,5 96,8 115,9 121,1 132,1 142,9 128,0 147,6 125,2 135,6 112,3 115,5 126,8 137,5 102,3 102,6 102,7 103,6 102,8 103,2 104,9 105,2 114,6 114,8 114,8 114,8 106,5 106,5 106,5 105,4 106,2 102,7 99,0 99,0 99,1 98,4 97,1 97,2 101,6 101,7 101,6 101,6 101,6 100,8 97,5 97,4 102,0 102,0 101,7 101,9 103,1 103,2 102,9 103,4 103,2 105,3 98,7 98,5 117,8 117,6 114,6 118,9 121,3 118,8 121,3 119,3 119,3 120,4 120,1 134,7 108,0 108,0 106,5 105,6 111,3 111,3 115,8 115,1 115,0 115,1 115,3 115,6 102,2 102,1 102,1 107,5 106,8 107,7 106,4 106,0 106,0 106,3 106,2 109,7 137,7 136,1 137,2 134,1 127,8 132,7 131,0 133,6 131,8 133,4 132,5 137,1 131,8 135,6 135,6 130,0 124,7 131,5 129,4 129,8 129,2 129,5 127,5 122,5 97,5 99,8 99,3 98,7 98,7 99,1 98,8 99,2 99,0 98,6 101,5 101,3 95,7 98,7 99,8 99,3 98,9 99,2 145,9 156,9 140,9 163,6 161,0 140,4 123,0 141,3 139,1 134,8 126,3 135,4 105,5 105,3 105,2 105,6 103,8 103,5 114,8 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 98,2 98,2 98,6 98,1 84,3 77,5 98,0 98,2 98,7 99,0 99,0 98,7 97,0 118,9 102,7 119,2 113,6 116,4 101,9 103,2 103,4 103,7 105,0 103,8 98,3 97,7 98,3 97,4 96,8 96,7 118,7 116,5 114,3 117,4 115,0 115,9 122,5 128,2 128,2 115,7 115,4 121,9 136,3 136,3 136,2 135,9 131,0 129,2 115,5 121,7 121,7 127,6 120,2 122,8 119,2 118,1 116,6 119,4 118,4 118,1 111,3 109,9 106,9 112,7 112,7 112,7 114,3 116,4 115,8 115,5 113,4 113,0 107,5 107,4 103,2 103,1 102,9 101,7 109,2 109,2 109,7 109,5 97,1 96,9 130,5 131,3 132,2 132,9 134,3 115,6 137,7 131,9 126,6 133,3 128,3 132,6 117,5 124,3 111,1 113,0 115,3 115,3 99,9 99,3 100,3 100,8 100,6 100,3 101,0 100,6 104,3 107,0 106,4 107,3 145,2 136,4 128,2 139,4 131,7 133,0 133,1 149,5 138,9 142,5 132,9 125,3 104,1 105,6 105,4 104,6 105,6 105,6 103,5 104,1 104,9 105,6 106,4 106,8 97,1 97,1 97,1 98,5 98,0 98,7 77,5 84,4 77,5 77,5 77,5 77,6 100,3 100,3 100,3 100,4 101,1 101,5 120,4 117,4 120,4 120,6 120,4 120,4 105,8 106,1 107,9 106,3 110,3 111,2 115,3 114,0 115,1 117,7 119,2 116,3 118,4 118,8 119,6 115,9 115,9 114,1 115,2 115,3 129,2 129,1 129,6 120,2 120,2 124,7 128,2 123,3 113,8 111,1 112,8 119,4 118,9 120,1 116,6 118,8 96,9 97,1 97,0 125,0 128,8 126,9 128,7 127,4 129,8 131,9 130,7 100,9 102,2 104,5 104,8 103,1 104,3 107,8 103,3 101,9 103,5 106,0 104,6 104,0 128,6 123,8 129,3 128,8 129,3 126,9 123,2 127,1 105,7 105,8 105,7 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 98,7 98,7 98,5 101,4 101,4 101,6 101,9 101,6 101,5 101,6 101,4 106,8 107,5 108,7 109,0 108,0 112,7 113,0 111,8 96,6 96,9 96,9 97,2 97,4 97,6 118,3 111,3 102,7 128,8 113,7 106,3 134,9 105,9 77,5 120,5 97,3 1) average from the begining of the year

6 Tab.3: Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Input agricultural price indices (previous period = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter tempo tempo růstu růstu ,0 101,2 100,0 100,0 100,0 97,0 104,2 99,2 100,6 101,9 100,0 101,0 100,7 100,4 100,5 102,8 107,9 100,2 99,8 100,0 99,2 100,0 99,7 99,9 100,7 99,3 100,6 100,1 99,9 100,0 99,6 99,9 99,6 122,6 105,0 100,3 100,4 100,0 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year ,2 101,4 102,5 103,1 107,4 98,4 100,0 100,9 103,3 99,4 99,9 100,1 101,3 99,6 100,0 100,3 100,3 102,0 98,7 101,2 99,9 104,7 102,6 100,8 100,7 104,5 109,1 108,2 99,7 100,3 100,1 100,9 101,6 100,3 100,3 99,8 100,5 100,3 94,3 100,0 100,0 99,0 100,5 100,1 99,7 100,5 102,3 102,8 101,8 101,5 99,1 98,4 99,7 101,7 104,8 99,8 101,5 101,1 98,0 106,0 100,0 100,0 101,0 97,8 99,6 100,0 100,1 99,9 99,9 105,3 107,7 99,6 100,4 98,8 101,6 98,5 101,7 101,3 99,8 100,3 100,8 99,8 98,1 99,4 100,1 100,4 99,5 99,4 101,6 100,3 100,7 102,0 101,1 99,5 101,2 108,3 107,6 107,5 106,1 104,3 109,8 108,4 105,3 102,8 98,4 96,9 100,0 100,0 102,0 105,7 100,0 100,0 98,7 100,1 99,7 101,0 100,5 100,3 99,7 100,2 100,1 101,3 100,2 100,3 99,8 99,8 99,8 99,4 99,7 99,7 102,0 101,5 98,9 98,1 98,1 99,1 111,4 98,0 102,2 100,8 100,0 90,2 101,6 111,9 101,2 100,0 99,9 103,1 112,5 100,3 102,3 100,0 100,0 104,8 100,7 100,4 98,9 101,8 99,5 100,1 99,9 100,1 100,8 99,2 98,7 102,4 100,3 103,2 99,5 100,0 100,5 100,8 98,8 101,1 100,6 102,2 100,0 95,9 101,7 100,5 100,8 100,9 99,5 99,4 95,3 103,8 98,3 98,9 101,3 100,5 100,5 102,8 100,4 95,8 96,0 98,7 98,5 96,1 95,9 97,6 94,6 101,7 102,0 100,3 96,3 99,4 101,0 99,2 102,9 99,8 99,7 100,4 103,3 102,6 105,6 103,3 98,4 93,9 94,0 97,3 98,4 87,2 94,8 96,0 104,4 102,6 100,2 99,6 100,9 101,4 99,8 100,4 98,3 99,7 100,0 99,6 101,4 100,7 98,3 97,4 94,5 100,0 100,0 97,9 85,9 91,9 100,0 94,2 100,0 100,0 100,1 99,2 99,5 100,0 100,0 99,7 95,3 102,5 103,4 100,3 100,0 100,2 100,2 101,8 100,5 100,3 101,7 101,1 98,4 99,3 100,8 100,8 99,7 99,0 102,0 97,9 99,1 100,0 98,8 101,8 105,4 100,0 100,0 100,8 96,0 105,4 99,3 100,8 99,8 101,3 96,0 99,9 100,6 100,8 99,5 98,9 99,9 100,3 100,7 100,4 99,7 97,6 100,4 100,0 98,4 101,0 96,2 98,6 100,0 99,9 98,7 100,0 100,0 100,3 94,2 99,7 100,0 100,0 103,7 102,8 97,9 99,6 100,7 97,6 98,9 99,8 98,8 98,6 99,2 99,9 100,8 99,6 101,0 97,1 88,5 99,8 100,0 100,2 97,0 101,1 86,1 97,0 95,9 98,5 100,2 103,0 98,5 101,4 101,3 103,4 97,9 101,6 101,0 102,0 100,0 99,5 100,0 99,9 102,2 101,3 102,3 100,3 100,3 99,7 104,0 103,4 101,8 99,4 100,8 101,5 99,6 100,5 103,0 101,6 102,4 98,7 102,7 101,0 96,7 96,3 99,1 93,3 94,3 98,5 93,7 97,9 102,0 100,4 98,1 97,1 100,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,8 100,4 100,8 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0 100,0 100,9 100,7 100,0 100,0 100,4 100,0 100,1 100,0 100,0 100,4 102,4 100,0 100,2 100,3 100,8 100,4 100,0 100,1 100,3 99,8 100,0 100,0 101,3 100,8 101,7 100,7 101,1 100,3 průměrné tempo růstu 100,1 99,9 101,6 99,6 100,8 101,5 101,4 99,4 100,8 100,7 100,9 102,2 100,8 101,3 100,3 101,1 99,4 99,9 99,9 99,7 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2 1) average quarterly rate in the year

7 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Osivo a sadba Krmiva Služby pro zemědělství obiloviny prům.od poč.roku 1) cereals pšenice ozimá T T winter wheat pšenice jarní T T spring wheat žito ozimé T T winter rye ječmen ozimý T T winter barley ječmen jarní T T spring barley tritikale T T triticale kukuřice VJ 2) SU 3) maize oves T T oats luskoviny hrách setý T T peas okopaniny krmná řepa T legumes cukrovka VJ 2) root crops rané brambory T T early potatoes pozdní konzumní brambory T T serotinous potatoes for consumption pícniny fodder plant jetel luční T T purple clover vojtěška T T lucerne olejniny oil plant řepka ozimá VJ 2) SU 3) winter rape slunečnice VJ 2) SU 3) sunflower len T T flax krmné obilí fodder cereals pšenice T T fodder wheat ječmen T T fodder barley směsi pro prasata pro selata ČOS T for piglets ČOS pro prasata A2 T T for pigs A2 pro prasata CDP T T for pigs CDP pro prasnice KPB T T for sows KPB směsi pro drůbež pro nosnice T T for layers compound feedingstuffs for pigs pro brojlery BR2 T T for broilers BR2 pro brojlery BR3 T T for broilers BR3 směsi pro skot compound feedingstuffs for poultry compound feedingstuffs for cattle pro telata ČOT-B T T for calves ČOT-B agrochemické služby agrochemical services rozmetání tuhých prům.hnojiv ha ha spreading of solid fertilisers aplikace kapal.prům.hnojiv ha ha aplication of liquid fertilisers aplikace organic.hnojiv T T aplication of manure aplikace chemic.přípravků ha ha aplication of plant protection products polní práce a posklizň.úprava setí obilovin setí cukrovky setí řepky ha ha ha field work and work after harvest sázení brambor ha ha planting of potatoes kombaj.sklizeň obilovin ha ha combine harvest of cereals kombaj.sklizeň řepky ha ha combine harvest of rape kombaj.sklizeň cukrovky ha ha combine harvest of sugar beet sklizeň silážních plodin ha ha harvest of silage crop lisování slámy T T straw 's pressing sušení obilovin název T 4) T 5) cereal drying čistění obilovin T T cereal cleaning out orba seťová ha ha ploughing for sowing orba hluboká ha ha deep ploughing plemenářské služby měrná jendotka breeding services 1 inseminace skotu ks ks 1 insemination of cattle kontrola užitkovosti prasat ks ks checking of effeciency in pigs kontrola užitkovosti skotu ks ks checking of effeciency in cattle 2014 measure unit name Seeds and planting stock Feedingstuffs Services for agriculture

8 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Průmyslová hnojiva Chemické prostředky, pesticidy dusíkatá název měrná jendotka prům.od poč.roku 1) measure unit nitrogenous ledek amonný s vápencem 27 % T T ammonium nitrate with calcite ledek vápenatý 15% T T ammonium nitrate 15% síran amonný 21% T T sulphate of ammonia 21% dusičnan amonný T T ammonium nitrate DAM 390 T T DAM 390 močovina T T urea fosforečná phosphatic superfosfát gran.18% T T granular superphosphate 18% draselná potassic síran draselný T T sulphate of potash draselná sůl 60% gran. T T granular muriate of potash 60% draselná sůl 50% T T muriate of potash 50% vápenatá dolomitický vápenec T T dolomitic calcite mletý vápenec T T ground calcite granulovaný vápenec T T granular calcite kombinovaná calcic compound NPK(15:15:15) T T NPK(15:15:15) NPK(12:19:19) T T NPK(12:19:19) NP kapal. T T NP liquid Amofos T T Amofos fungicidy fungicides Tango Super kg kg Tango Super Novozir MN 80 kg kg Novozir MN 80 Ridomil Gold Plus 42.5 WP kg kg Ridomil Gold Plus 42.5 WP Alert S L L Alert S Tilt 250 EC L L Tilt 250 EC insekticidy insecticides Karate ZEON 5 SC L L Karate ZEON 5 SC Nurelle D L L Nurelle D Decis Mega L L Decis EW 50 Dursban 10 G kg kg Dursban 10 G herbicidy herbicides Agritox 50 SL L L Agritox 50 SL Stomp 400 SC L L Stomp 400 SC Roundup Biaktiv L L Roundup Biaktiv Roundup Klasik L L Roundup Klasik Starane 250 EC L L Starane 250 EC Click 500 SC L L Click 500 SC Glean 75 WG kg kg Glean 75 WG Agil 100 EC L L Agil 100 EC Teridox 500 EC L L Teridox 500 EC Fusilade Forte 150 EC L L Fusilade Forte 150 EC Protugan 500 SC L L Protugan 500 SC Titus 25 WG kg kg Titus 25 WG Guardian Safe Max L L Guardian Safe Max Butisan Star L L Butisan Star Lentipur 500 FW L L Lentipur 500 FW desikanty dessicants Basta 15 L L Basta 15 Reglone L L Reglone name Fertilisers Plant protection products and pesticides 1) average from the beginning of the year 2) výsevní jednotka 3) sowing unit 4) průměrná cena za snížení vlhkosti 1 tuny obilovin o 1% 5) average price for moisture decrease of 1 tonne cereals by 1%

9 Graf 1: Indexy cen vstupů do zemědělství - celkem (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - total (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q VSTUPY CELKEM (INPUT TOTAL)

10 165 Graf 2: Indexy cen vstupů do zemědělství - osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - seeds and planting stocks, feeding stuffs (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Osiva a sadba (Seeds and planting stock) Krmiva (Animal feedingstuffs)

11 Graf 3: Indexy cen vstupů do zemědělství - energie (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - energy (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Energie a maziva (Energy and lubricants) Motorová paliva (Motor fuels) Elektřina (Electricity)

12 140 Graf 4: Indexy cen vstupů do zemědělství - hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - fertilisers, pesticides (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Hnojiva (Fertilisers) Pesticidy (Pesticides)

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

11říjen 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců

11říjen 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců Ročník XIV., měsíčník, 2.12. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Vývoj cen: Obsah: Pšenice potravinářská...

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 179 Poř. č. Brambory konzumní ostatní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 25 30 22 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t]

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast materiálových toků a odpadového hospodářství Výstup projektu

Více

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ECONOMIC RESULTS OF CR AGRICULTURE IN COMPARISON WITH OTHER NATIONAL ECONOMY BRANCHES Dana Žídková Anotace V ekonomických

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více