Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014"

Transkript

1 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství celkem (průměr 2010 = 100) Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství energie (průměr 2010 = 100) Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100)

2 Metodické vysvětlivky Cenové indexy vstupů do zemědělství jsou od 1. čtvrtletí 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených z tržeb za rok U většiny skupin došlo ke změně složení reprezentantů, proto není zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Indexy jsou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2010=100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Čtvrtletní index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů), publikovaný do roku 1995, byl počítán na vahách objemů dodávek vybraných výrobků do zemědělství za rok V roce 1995 byl tento index podroben revizi a cenovým základem byl rok Následující revizí v roce 2002, při níž byl za cenový základ použit rok 2000 a váhové schéma vycházelo ze struktury nákladů zemědělství v roce 2000, se zavedl nový systém výpočtu cenového indexu vycházející z metodiky Eurostatu. Tento způsob výpočtu umožňuje porovnatelnost v cenové oblasti české zemědělské ekonomiky se státy Evropské unie. Eurostat od roku 1993 publikuje kombinovaný index cen vstupů, který je složen z indexu cen Výrobků a služeb pro běžnou spotřebu v zemědělství a indexu cen Výrobků a služeb přispívajících k zemědělským investicím. Je třeba zdůraznit, že podle definice index cen zemědělských výrobních prostředků nezahrnuje mzdy a mzdové náklady, nájmy a placené úroky. Do indexu cen vstupů jsou zahrnuty prodeje uvnitř odvětví a nákupy produktů rostlinné výroby a práce, související se zemědělstvím, na základě smlouvy. Zahrnut je i software a počítače, je vyloučen dovoz dobytka. Struktura tohoto kombinovaného indexu cen vstupů do zemědělství je zachována i po revizi v roce Pro výpočet nového revidovaného, cenového indexu bylo použito nové váhové schéma, vycházející z roku 2005, přičemž tento rok byl zvolen i za cenový základ. Při standardním výpočtu čtvrtletního indexu cen vstupů do zemědělství se používá vzorce typu Laspeyres, I 1/0 = p p 1 0 p p 0 0 q q 0 0 *100 kde p 1 = cena vykazovaného období, p 0 = cena základního období (rok 2005), p 0 q 0 = stálá váha v základním období (objem nákupu do zemědělství podle národních účtů za rok 2005). V publikaci jsou uvedeny čtvrtletní indexy cen vstupů do zemědělství k základům: stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100, předchozí období = 100. Od 1. čtvrtletí 1998 jsou průměrné ceny vybraných výrobků a služeb, nakoupených subjekty zemědělské prvovýroby zjišťovány u prodejních dodavatelských organizací prostřednictvím statistických šetření Ceny Zem 1(2,3,4)-04. Průměrné ceny, vypočítané jako prostý aritmetický průměr cen za šetřené čtvrtletí z uvedených výkazů, jsou publikovány, pokud ceny šetřených cenových reprezentantů byly vykázány alespoň třemi respondenty.

3 Komentář Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 4. čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl o 0,3%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 0,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 3,8 %. K růstu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 nejvyšší mírou přispěl růst cen chemických prostředků a pesticidů (o 6,2 %) a umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 3,2 %). K poklesu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 došlo u cen elektřiny (o 11,5%) a maziv (o 11,4 %). Méně klesly ceny paliv na topení (o 5,4 %) a krmiv (o 3,4 %). V porovnání k výchozí základně roku 2010 se ceny vstupů zvýšily o 13,4%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 14,0 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic o 9,0 %. Nejvyšší cenový nárůst byl u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 28,7 %) a u krmiv (o 23,8 %). Dále byl cenový nárůst u služeb pro zemědělství (o 20,4 %) a u osiv a sadby (o 19,6 %). Méně se zvýšily ceny maziv (o 15,6 %), strojů pro zemědělství (o 13,0 %), veterinárních služeb (o 5,8 %) a chemických prostředků a pesticidů (o 4,8 %). Naopak k poklesu cen došlo u elektřiny (o 2,9%). V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2014 se index cen vstupů do zemědělství snížil o 1,0%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 1,1 %, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 0,3%. K poklesu cen došlo zejména u maziv (o 13,9%) a krmiv (o 3,7%). K růstu došlo u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 1,4%). Poznámka Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.

4 Tab.1: Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Input agricultural price indices (corresponding period of previous year = 100) Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. roku 1) poč. roku 1) poč. roku 1) 102,6 101,8 104,4 107,5 104,1 108,0 105,7 101,7 97,3 103,1 96,7 98,4 99,7 100,3 98,7 102,6 101,8 104,8 108,4 104,4 108,8 106,2 101,7 96,7 103,2 95,8 97,6 99,0 99,7 98,0 103,4 103,6 105,8 106,1 104,8 107,6 107,9 100,8 100,1 104,0 97,8 97,6 100,0 101,6 99,2 107,9 108,4 110,0 109,2 108,9 110,0 110,0 89,1 90,7 99,5 90,4 90,4 98,6 99,8 94,6 99,6 98,4 106,0 106,6 102,5 111,0 114,2 114,2 113,1 113,2 97,3 94,8 94,8 94,8 95,4 99,6 103,8 103,8 103,8 102,8 103,6 103,1 103,1 103,1 103,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 109,6 101,4 108,3 109,5 107,2 109,5 112,9 105,2 98,8 106,3 98,8 98,8 97,7 106,7 100,4 108,0 104,5 104,5 102,7 104,9 99,8 99,3 101,2 100,6 100,2 98,1 98,9 97,8 95,9 97,7 100,6 100,0 100,2 99,6 100,1 105,3 104,6 105,4 105,3 105,1 96,0 96,5 95,5 94,6 95,7 110,8 105,9 105,9 103,3 106,4 98,4 98,0 100,4 99,5 99,1 101,1 102,0 100,6 98,5 100,5 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 103,1 103,0 103,0 103,2 103,1 88,5 88,7 88,7 88,5 88,6 117,6 109,4 112,0 106,4 111,2 97,3 93,1 96,4 95,9 95,7 98,6 104,0 101,2 88,6 98,1 107,0 104,2 102,4 102,5 104,0 104,1 102,1 99,1 94,0 99,8 92,2 95,0 97,6 103,2 96,9 106,3 103,5 101,6 102,1 103,4 104,7 103,1 100,1 94,9 100,7 93,6 96,3 98,4 104,2 98,0 110,1 107,6 106,3 103,2 106,7 101,2 98,4 94,7 90,5 96,2 85,8 88,6 94,1 98,1 91,5 101,5 101,7 102,3 103,2 102,2 104,2 102,6 100,3 99,8 101,7 101,1 102,9 105,9 106,2 104,0 100,6 104,3 107,2 108,2 105,1 108,6 99,9 96,8 97,0 100,4 97,0 100,4 105,0 107,5 102,4 103,1 98,9 96,9 98,0 99,2 99,3 102,8 102,5 101,8 101,6 105,8 105,4 105,0 106,2 105,6 101,5 102,0 102,4 103,1 102,3 104,3 105,1 102,9 102,2 103,6 103,2 103,7 106,7 105,8 104,9 99,2 99,0 111,3 124,2 108,3 127,4 119,9 103,3 89,7 108,9 89,2 91,6 94,3 96,6 92,8 93,4 94,8 110,5 126,8 105,8 130,7 118,7 96,2 84,8 106,1 84,9 88,5 94,7 94,1 90,2 102,0 101,0 111,6 123,1 109,4 125,8 120,4 106,3 91,9 110,0 91,2 93,0 94,1 97,5 93,9 100,8 100,7 100,1 101,0 100,6 100,9 101,5 102,8 101,7 101,7 102,3 101,4 100,1 100,4 101,1 102,1 102,0 102,3 102,0 102,1 100,7 98,7 98,1 98,3 98,9 99,3 101,7 102,8 103,2 101,8 108,0 108,1 108,1 108,1 108,1 105,8 105,7 105,7 105,7 105,7 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 87,4 87,9 94,7 93,4 90,7 96,4 91,2 91,2 92,1 92,7 95,4 101,6 101,6 101,6 100,0 99,5 99,6 99,0 99,0 99,3 99,1 85,2 78,9 78,9 85,5 79,0 91,9 100,0 100,1 91,9 101,0 100,0 98,7 98,8 99,6 99,1 100,3 102,0 101,9 100,8 103,3 102,7 102,6 102,9 102,9 100,6 100,6 100,5 100,6 100,6 99,2 98,6 98,7 98,7 98,8 100,3 101,2 101,2 101,3 101,0 97,7 101,0 99,5 121,5 104,9 122,3 116,6 120,0 101,3 114,3 101,0 106,2 103,4 100,0 102,6 102,9 102,4 101,7 100,3 101,8 101,2 101,4 102,0 103,0 101,9 103,5 104,0 104,8 103,8 104,0 104,2 103,5 102,6 100,8 102,8 102,1 102,5 103,1 104,4 103,0 104,7 105,1 106,2 104,7 105,2 99,1 99,3 99,3 98,8 99,1 98,7 98,3 98,4 98,9 98,6 99,5 100,4 100,7 101,0 100,4 1) average from the begining of the year

5 Tab.2: Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Input agricultural price indices (average 2010 = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings váha 1 000,00 874,59 44,80 9,92 4,91 18,44 6,23 157,63 12,55 108,81 34,41 1,86 69,36 55,88 13,25 72,31 17,09 11,39 40,06 202,62 56,63 145,99 41,61 172,53 13,72 37,22 11,14 20,41 10,72 37,67 125,41 92,66 32,76 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. poč. poč roku 1) roku 1) roku 1) 109,2 110,5 113,0 116,2 112,2 117,9 116,8 114,9 113,1 115,7 114,0 114,9 114,5 113,4 114,2 110,3 111,8 114,6 118,2 113,7 120,0 110,5 112,4 116,5 116,5 129,8 127,2 101,9 108,0 111,1 107,8 121,3 121,7 102,1 102,1 120,0 119,0 118,9 119,0 137,8 137,2 130,3 132,8 131,2 132,7 128,0 129,6 95,8 96,8 98,4 98,9 95,5 100,0 102,6 103,4 100,4 103,7 99,3 98,7 94,6 95,0 96,5 96,8 115,9 121,1 132,1 142,9 128,0 147,6 125,2 135,6 112,3 115,5 126,8 137,5 102,3 102,6 102,7 103,6 102,8 103,2 104,9 105,2 114,6 114,8 114,8 114,8 106,5 106,5 106,5 105,4 106,2 102,7 99,0 99,0 99,1 98,4 97,1 97,2 101,6 101,7 101,6 101,6 101,6 100,8 97,5 97,4 102,0 102,0 101,7 101,9 103,1 103,2 102,9 103,4 103,2 105,3 98,7 98,5 117,8 117,6 114,6 118,9 121,3 118,8 121,3 119,3 119,3 120,4 120,1 134,7 108,0 108,0 106,5 105,6 111,3 111,3 115,8 115,1 115,0 115,1 115,3 115,6 102,2 102,1 102,1 107,5 106,8 107,7 106,4 106,0 106,0 106,3 106,2 109,7 137,7 136,1 137,2 134,1 127,8 132,7 131,0 133,6 131,8 133,4 132,5 137,1 131,8 135,6 135,6 130,0 124,7 131,5 129,4 129,8 129,2 129,5 127,5 122,5 97,5 99,8 99,3 98,7 98,7 99,1 98,8 99,2 99,0 98,6 101,5 101,3 95,7 98,7 99,8 99,3 98,9 99,2 145,9 156,9 140,9 163,6 161,0 140,4 123,0 141,3 139,1 134,8 126,3 135,4 105,5 105,3 105,2 105,6 103,8 103,5 114,8 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 98,2 98,2 98,6 98,1 84,3 77,5 98,0 98,2 98,7 99,0 99,0 98,7 97,0 118,9 102,7 119,2 113,6 116,4 101,9 103,2 103,4 103,7 105,0 103,8 98,3 97,7 98,3 97,4 96,8 96,7 118,7 116,5 114,3 117,4 115,0 115,9 122,5 128,2 128,2 115,7 115,4 121,9 136,3 136,3 136,2 135,9 131,0 129,2 115,5 121,7 121,7 127,6 120,2 122,8 119,2 118,1 116,6 119,4 118,4 118,1 111,3 109,9 106,9 112,7 112,7 112,7 114,3 116,4 115,8 115,5 113,4 113,0 107,5 107,4 103,2 103,1 102,9 101,7 109,2 109,2 109,7 109,5 97,1 96,9 130,5 131,3 132,2 132,9 134,3 115,6 137,7 131,9 126,6 133,3 128,3 132,6 117,5 124,3 111,1 113,0 115,3 115,3 99,9 99,3 100,3 100,8 100,6 100,3 101,0 100,6 104,3 107,0 106,4 107,3 145,2 136,4 128,2 139,4 131,7 133,0 133,1 149,5 138,9 142,5 132,9 125,3 104,1 105,6 105,4 104,6 105,6 105,6 103,5 104,1 104,9 105,6 106,4 106,8 97,1 97,1 97,1 98,5 98,0 98,7 77,5 84,4 77,5 77,5 77,5 77,6 100,3 100,3 100,3 100,4 101,1 101,5 120,4 117,4 120,4 120,6 120,4 120,4 105,8 106,1 107,9 106,3 110,3 111,2 115,3 114,0 115,1 117,7 119,2 116,3 118,4 118,8 119,6 115,9 115,9 114,1 115,2 115,3 129,2 129,1 129,6 120,2 120,2 124,7 128,2 123,3 113,8 111,1 112,8 119,4 118,9 120,1 116,6 118,8 96,9 97,1 97,0 125,0 128,8 126,9 128,7 127,4 129,8 131,9 130,7 100,9 102,2 104,5 104,8 103,1 104,3 107,8 103,3 101,9 103,5 106,0 104,6 104,0 128,6 123,8 129,3 128,8 129,3 126,9 123,2 127,1 105,7 105,8 105,7 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 98,7 98,7 98,5 101,4 101,4 101,6 101,9 101,6 101,5 101,6 101,4 106,8 107,5 108,7 109,0 108,0 112,7 113,0 111,8 96,6 96,9 96,9 97,2 97,4 97,6 118,3 111,3 102,7 128,8 113,7 106,3 134,9 105,9 77,5 120,5 97,3 1) average from the begining of the year

6 Tab.3: Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Input agricultural price indices (previous period = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter tempo tempo růstu růstu ,0 101,2 100,0 100,0 100,0 97,0 104,2 99,2 100,6 101,9 100,0 101,0 100,7 100,4 100,5 102,8 107,9 100,2 99,8 100,0 99,2 100,0 99,7 99,9 100,7 99,3 100,6 100,1 99,9 100,0 99,6 99,9 99,6 122,6 105,0 100,3 100,4 100,0 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year ,2 101,4 102,5 103,1 107,4 98,4 100,0 100,9 103,3 99,4 99,9 100,1 101,3 99,6 100,0 100,3 100,3 102,0 98,7 101,2 99,9 104,7 102,6 100,8 100,7 104,5 109,1 108,2 99,7 100,3 100,1 100,9 101,6 100,3 100,3 99,8 100,5 100,3 94,3 100,0 100,0 99,0 100,5 100,1 99,7 100,5 102,3 102,8 101,8 101,5 99,1 98,4 99,7 101,7 104,8 99,8 101,5 101,1 98,0 106,0 100,0 100,0 101,0 97,8 99,6 100,0 100,1 99,9 99,9 105,3 107,7 99,6 100,4 98,8 101,6 98,5 101,7 101,3 99,8 100,3 100,8 99,8 98,1 99,4 100,1 100,4 99,5 99,4 101,6 100,3 100,7 102,0 101,1 99,5 101,2 108,3 107,6 107,5 106,1 104,3 109,8 108,4 105,3 102,8 98,4 96,9 100,0 100,0 102,0 105,7 100,0 100,0 98,7 100,1 99,7 101,0 100,5 100,3 99,7 100,2 100,1 101,3 100,2 100,3 99,8 99,8 99,8 99,4 99,7 99,7 102,0 101,5 98,9 98,1 98,1 99,1 111,4 98,0 102,2 100,8 100,0 90,2 101,6 111,9 101,2 100,0 99,9 103,1 112,5 100,3 102,3 100,0 100,0 104,8 100,7 100,4 98,9 101,8 99,5 100,1 99,9 100,1 100,8 99,2 98,7 102,4 100,3 103,2 99,5 100,0 100,5 100,8 98,8 101,1 100,6 102,2 100,0 95,9 101,7 100,5 100,8 100,9 99,5 99,4 95,3 103,8 98,3 98,9 101,3 100,5 100,5 102,8 100,4 95,8 96,0 98,7 98,5 96,1 95,9 97,6 94,6 101,7 102,0 100,3 96,3 99,4 101,0 99,2 102,9 99,8 99,7 100,4 103,3 102,6 105,6 103,3 98,4 93,9 94,0 97,3 98,4 87,2 94,8 96,0 104,4 102,6 100,2 99,6 100,9 101,4 99,8 100,4 98,3 99,7 100,0 99,6 101,4 100,7 98,3 97,4 94,5 100,0 100,0 97,9 85,9 91,9 100,0 94,2 100,0 100,0 100,1 99,2 99,5 100,0 100,0 99,7 95,3 102,5 103,4 100,3 100,0 100,2 100,2 101,8 100,5 100,3 101,7 101,1 98,4 99,3 100,8 100,8 99,7 99,0 102,0 97,9 99,1 100,0 98,8 101,8 105,4 100,0 100,0 100,8 96,0 105,4 99,3 100,8 99,8 101,3 96,0 99,9 100,6 100,8 99,5 98,9 99,9 100,3 100,7 100,4 99,7 97,6 100,4 100,0 98,4 101,0 96,2 98,6 100,0 99,9 98,7 100,0 100,0 100,3 94,2 99,7 100,0 100,0 103,7 102,8 97,9 99,6 100,7 97,6 98,9 99,8 98,8 98,6 99,2 99,9 100,8 99,6 101,0 97,1 88,5 99,8 100,0 100,2 97,0 101,1 86,1 97,0 95,9 98,5 100,2 103,0 98,5 101,4 101,3 103,4 97,9 101,6 101,0 102,0 100,0 99,5 100,0 99,9 102,2 101,3 102,3 100,3 100,3 99,7 104,0 103,4 101,8 99,4 100,8 101,5 99,6 100,5 103,0 101,6 102,4 98,7 102,7 101,0 96,7 96,3 99,1 93,3 94,3 98,5 93,7 97,9 102,0 100,4 98,1 97,1 100,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,8 100,4 100,8 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0 100,0 100,9 100,7 100,0 100,0 100,4 100,0 100,1 100,0 100,0 100,4 102,4 100,0 100,2 100,3 100,8 100,4 100,0 100,1 100,3 99,8 100,0 100,0 101,3 100,8 101,7 100,7 101,1 100,3 průměrné tempo růstu 100,1 99,9 101,6 99,6 100,8 101,5 101,4 99,4 100,8 100,7 100,9 102,2 100,8 101,3 100,3 101,1 99,4 99,9 99,9 99,7 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2 1) average quarterly rate in the year

7 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Osivo a sadba Krmiva Služby pro zemědělství obiloviny prům.od poč.roku 1) cereals pšenice ozimá T T winter wheat pšenice jarní T T spring wheat žito ozimé T T winter rye ječmen ozimý T T winter barley ječmen jarní T T spring barley tritikale T T triticale kukuřice VJ 2) SU 3) maize oves T T oats luskoviny hrách setý T T peas okopaniny krmná řepa T legumes cukrovka VJ 2) root crops rané brambory T T early potatoes pozdní konzumní brambory T T serotinous potatoes for consumption pícniny fodder plant jetel luční T T purple clover vojtěška T T lucerne olejniny oil plant řepka ozimá VJ 2) SU 3) winter rape slunečnice VJ 2) SU 3) sunflower len T T flax krmné obilí fodder cereals pšenice T T fodder wheat ječmen T T fodder barley směsi pro prasata pro selata ČOS T for piglets ČOS pro prasata A2 T T for pigs A2 pro prasata CDP T T for pigs CDP pro prasnice KPB T T for sows KPB směsi pro drůbež pro nosnice T T for layers compound feedingstuffs for pigs pro brojlery BR2 T T for broilers BR2 pro brojlery BR3 T T for broilers BR3 směsi pro skot compound feedingstuffs for poultry compound feedingstuffs for cattle pro telata ČOT-B T T for calves ČOT-B agrochemické služby agrochemical services rozmetání tuhých prům.hnojiv ha ha spreading of solid fertilisers aplikace kapal.prům.hnojiv ha ha aplication of liquid fertilisers aplikace organic.hnojiv T T aplication of manure aplikace chemic.přípravků ha ha aplication of plant protection products polní práce a posklizň.úprava setí obilovin setí cukrovky setí řepky ha ha ha field work and work after harvest sázení brambor ha ha planting of potatoes kombaj.sklizeň obilovin ha ha combine harvest of cereals kombaj.sklizeň řepky ha ha combine harvest of rape kombaj.sklizeň cukrovky ha ha combine harvest of sugar beet sklizeň silážních plodin ha ha harvest of silage crop lisování slámy T T straw 's pressing sušení obilovin název T 4) T 5) cereal drying čistění obilovin T T cereal cleaning out orba seťová ha ha ploughing for sowing orba hluboká ha ha deep ploughing plemenářské služby měrná jendotka breeding services 1 inseminace skotu ks ks 1 insemination of cattle kontrola užitkovosti prasat ks ks checking of effeciency in pigs kontrola užitkovosti skotu ks ks checking of effeciency in cattle 2014 measure unit name Seeds and planting stock Feedingstuffs Services for agriculture

8 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Průmyslová hnojiva Chemické prostředky, pesticidy dusíkatá název měrná jendotka prům.od poč.roku 1) measure unit nitrogenous ledek amonný s vápencem 27 % T T ammonium nitrate with calcite ledek vápenatý 15% T T ammonium nitrate 15% síran amonný 21% T T sulphate of ammonia 21% dusičnan amonný T T ammonium nitrate DAM 390 T T DAM 390 močovina T T urea fosforečná phosphatic superfosfát gran.18% T T granular superphosphate 18% draselná potassic síran draselný T T sulphate of potash draselná sůl 60% gran. T T granular muriate of potash 60% draselná sůl 50% T T muriate of potash 50% vápenatá dolomitický vápenec T T dolomitic calcite mletý vápenec T T ground calcite granulovaný vápenec T T granular calcite kombinovaná calcic compound NPK(15:15:15) T T NPK(15:15:15) NPK(12:19:19) T T NPK(12:19:19) NP kapal. T T NP liquid Amofos T T Amofos fungicidy fungicides Tango Super kg kg Tango Super Novozir MN 80 kg kg Novozir MN 80 Ridomil Gold Plus 42.5 WP kg kg Ridomil Gold Plus 42.5 WP Alert S L L Alert S Tilt 250 EC L L Tilt 250 EC insekticidy insecticides Karate ZEON 5 SC L L Karate ZEON 5 SC Nurelle D L L Nurelle D Decis Mega L L Decis EW 50 Dursban 10 G kg kg Dursban 10 G herbicidy herbicides Agritox 50 SL L L Agritox 50 SL Stomp 400 SC L L Stomp 400 SC Roundup Biaktiv L L Roundup Biaktiv Roundup Klasik L L Roundup Klasik Starane 250 EC L L Starane 250 EC Click 500 SC L L Click 500 SC Glean 75 WG kg kg Glean 75 WG Agil 100 EC L L Agil 100 EC Teridox 500 EC L L Teridox 500 EC Fusilade Forte 150 EC L L Fusilade Forte 150 EC Protugan 500 SC L L Protugan 500 SC Titus 25 WG kg kg Titus 25 WG Guardian Safe Max L L Guardian Safe Max Butisan Star L L Butisan Star Lentipur 500 FW L L Lentipur 500 FW desikanty dessicants Basta 15 L L Basta 15 Reglone L L Reglone name Fertilisers Plant protection products and pesticides 1) average from the beginning of the year 2) výsevní jednotka 3) sowing unit 4) průměrná cena za snížení vlhkosti 1 tuny obilovin o 1% 5) average price for moisture decrease of 1 tonne cereals by 1%

9 Graf 1: Indexy cen vstupů do zemědělství - celkem (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - total (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q VSTUPY CELKEM (INPUT TOTAL)

10 165 Graf 2: Indexy cen vstupů do zemědělství - osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - seeds and planting stocks, feeding stuffs (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Osiva a sadba (Seeds and planting stock) Krmiva (Animal feedingstuffs)

11 Graf 3: Indexy cen vstupů do zemědělství - energie (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - energy (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Energie a maziva (Energy and lubricants) Motorová paliva (Motor fuels) Elektřina (Electricity)

12 140 Graf 4: Indexy cen vstupů do zemědělství - hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - fertilisers, pesticides (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Hnojiva (Fertilisers) Pesticidy (Pesticides)

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 2016

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 2016 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 216 Metodické vysvětlivky Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 1) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2013 Tab.1 kraj: Hl.

Více

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2014 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Soupis ploch osevů 2015

Soupis ploch osevů 2015 Soupis ploch osevů 2015 Přílohy Metodika Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2015 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny, technické

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2013 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. 2014 Metodické vysvětlivky Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008 Costs of agricultural products in the CR in 2008 Jana Poláčková a kolektiv č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde)

Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde) Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde) Předmluva Redakční rada Měřicí jednotky Zkratky Značky v tabulkách Přehled platných statistických klasifikací

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z uvedených cen se odečítá individuální zákaznická sleva. Více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb nebo

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií 16. 4. 214 Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií Indexy cen výrobců březen 214 Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o,8 %, tržních služeb o,6 % a stavebních prací

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Další významný pokles cen ropných produktů

Další významný pokles cen ropných produktů 16. 10. 2015 Další významný pokles cen ropných produktů Indexy cen výrobců září 2015 Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,7 %. Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x 5. EKONOMICKÝ VÝVOJ 5.1 Makroekonomický rámec Zlínský kraj leží na východě republiky a jeho východní okraj tvoří státní hranici se Slovenskem. Po ekonomické stránce patří dříve hospodářsky progresivní

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena.

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena. Ceník - rok 2013 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Pole hospodářské rostliny, zvířata

Pole hospodářské rostliny, zvířata Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pole

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Úvod Osevní plocha obilovin se v České republice v posledních letech příliš nemění

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN 1.1. Standardní výstup FADN Standardní výstup FADN je soubor vybraných ukazatelů z databáze FADN, které jsou buď přímo šetřeny v dotazníku FADN

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_179 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o.

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. platný od 3. 3. 2010 OBSAH STRÁNEK: 1. Herbicidy, Rodenticidy, Repelenty, Fungicidy, Lapače, Vyznačovací barvy 2. Insekticidy, Pomocné látky, Hnojiva pevná, Tubusy, Tiskopisy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E s e s í d l e m v P R A V O N Í N Ě z a r o k 2 0 1 3 Struktura půdního fondu ha stav k 1. 3. 2014 Druh Pravonín Vyšetice Celkem podnik

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 20.3. 2013 Anotace

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Příloha D Technické podmínky

Příloha D Technické podmínky Příoha D Technické podmínky Pro část č.1 obast pesticidů Předmětem veřejné zakázky je, v části č.1, dodávka pesticidů všech podskupin, zejména herbicidů, fungicidů a insekticidů, pro všechny způsoby apikací,

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ENVIRONMENT, AGRICULTURE Ročník / Volume 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ, Praha, říjen 2011 AGRICULTURE Prague, October 2011 Kód publikace /Publication code: 2129-11 Č.j. /Ref. No: 1088/2011-54

Více

Ceník - rok 2016. www.mercata.cz. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777

Ceník - rok 2016. www.mercata.cz. 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz. 2. Ing. Petr Víteček. mobil: +420 724 858 777 Ceník - rok 2016 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 31. 5. 2009 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert

Připravili: Redakční uzávěrka: 31. 5. 2009 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Připravili: MZe - Odbor komunikace 11110 - Odbor legislativní a právní 11140 - Odbor ekonomiky a financování 13210 - Sekce rozvoje venkova 14100 - Sekce vnějších vztahů 14200 - Odbor rybářství, myslivosti

Více

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2013

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2013 Komentář Metodické vysvětlivky Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2002 Sklizeň zemědělských plodin v roce celkem Sklizeň zemědělských plodin

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 171 Poř. č. Řepka ozimá Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 3,2 4,4 2,3 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 8800 8800 8800 3 Tržba z prodeje

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 175 Poř. č. Len olejný Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 1,6 2,0 1,2 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 16000 16000 16000 3 Tržba z prodeje

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více