Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014"

Transkript

1 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství celkem (průměr 2010 = 100) Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství energie (průměr 2010 = 100) Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100)

2 Metodické vysvětlivky Cenové indexy vstupů do zemědělství jsou od 1. čtvrtletí 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených z tržeb za rok U většiny skupin došlo ke změně složení reprezentantů, proto není zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Indexy jsou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2010=100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Čtvrtletní index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů), publikovaný do roku 1995, byl počítán na vahách objemů dodávek vybraných výrobků do zemědělství za rok V roce 1995 byl tento index podroben revizi a cenovým základem byl rok Následující revizí v roce 2002, při níž byl za cenový základ použit rok 2000 a váhové schéma vycházelo ze struktury nákladů zemědělství v roce 2000, se zavedl nový systém výpočtu cenového indexu vycházející z metodiky Eurostatu. Tento způsob výpočtu umožňuje porovnatelnost v cenové oblasti české zemědělské ekonomiky se státy Evropské unie. Eurostat od roku 1993 publikuje kombinovaný index cen vstupů, který je složen z indexu cen Výrobků a služeb pro běžnou spotřebu v zemědělství a indexu cen Výrobků a služeb přispívajících k zemědělským investicím. Je třeba zdůraznit, že podle definice index cen zemědělských výrobních prostředků nezahrnuje mzdy a mzdové náklady, nájmy a placené úroky. Do indexu cen vstupů jsou zahrnuty prodeje uvnitř odvětví a nákupy produktů rostlinné výroby a práce, související se zemědělstvím, na základě smlouvy. Zahrnut je i software a počítače, je vyloučen dovoz dobytka. Struktura tohoto kombinovaného indexu cen vstupů do zemědělství je zachována i po revizi v roce Pro výpočet nového revidovaného, cenového indexu bylo použito nové váhové schéma, vycházející z roku 2005, přičemž tento rok byl zvolen i za cenový základ. Při standardním výpočtu čtvrtletního indexu cen vstupů do zemědělství se používá vzorce typu Laspeyres, I 1/0 = p p 1 0 p p 0 0 q q 0 0 *100 kde p 1 = cena vykazovaného období, p 0 = cena základního období (rok 2005), p 0 q 0 = stálá váha v základním období (objem nákupu do zemědělství podle národních účtů za rok 2005). V publikaci jsou uvedeny čtvrtletní indexy cen vstupů do zemědělství k základům: stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100, předchozí období = 100. Od 1. čtvrtletí 1998 jsou průměrné ceny vybraných výrobků a služeb, nakoupených subjekty zemědělské prvovýroby zjišťovány u prodejních dodavatelských organizací prostřednictvím statistických šetření Ceny Zem 1(2,3,4)-04. Průměrné ceny, vypočítané jako prostý aritmetický průměr cen za šetřené čtvrtletí z uvedených výkazů, jsou publikovány, pokud ceny šetřených cenových reprezentantů byly vykázány alespoň třemi respondenty.

3 Komentář Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 4. čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl o 0,3%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 0,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 3,8 %. K růstu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 nejvyšší mírou přispěl růst cen chemických prostředků a pesticidů (o 6,2 %) a umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 3,2 %). K poklesu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 došlo u cen elektřiny (o 11,5%) a maziv (o 11,4 %). Méně klesly ceny paliv na topení (o 5,4 %) a krmiv (o 3,4 %). V porovnání k výchozí základně roku 2010 se ceny vstupů zvýšily o 13,4%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 14,0 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic o 9,0 %. Nejvyšší cenový nárůst byl u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 28,7 %) a u krmiv (o 23,8 %). Dále byl cenový nárůst u služeb pro zemědělství (o 20,4 %) a u osiv a sadby (o 19,6 %). Méně se zvýšily ceny maziv (o 15,6 %), strojů pro zemědělství (o 13,0 %), veterinárních služeb (o 5,8 %) a chemických prostředků a pesticidů (o 4,8 %). Naopak k poklesu cen došlo u elektřiny (o 2,9%). V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2014 se index cen vstupů do zemědělství snížil o 1,0%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 1,1 %, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 0,3%. K poklesu cen došlo zejména u maziv (o 13,9%) a krmiv (o 3,7%). K růstu došlo u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 1,4%). Poznámka Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.

4 Tab.1: Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Input agricultural price indices (corresponding period of previous year = 100) Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. roku 1) poč. roku 1) poč. roku 1) 102,6 101,8 104,4 107,5 104,1 108,0 105,7 101,7 97,3 103,1 96,7 98,4 99,7 100,3 98,7 102,6 101,8 104,8 108,4 104,4 108,8 106,2 101,7 96,7 103,2 95,8 97,6 99,0 99,7 98,0 103,4 103,6 105,8 106,1 104,8 107,6 107,9 100,8 100,1 104,0 97,8 97,6 100,0 101,6 99,2 107,9 108,4 110,0 109,2 108,9 110,0 110,0 89,1 90,7 99,5 90,4 90,4 98,6 99,8 94,6 99,6 98,4 106,0 106,6 102,5 111,0 114,2 114,2 113,1 113,2 97,3 94,8 94,8 94,8 95,4 99,6 103,8 103,8 103,8 102,8 103,6 103,1 103,1 103,1 103,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 109,6 101,4 108,3 109,5 107,2 109,5 112,9 105,2 98,8 106,3 98,8 98,8 97,7 106,7 100,4 108,0 104,5 104,5 102,7 104,9 99,8 99,3 101,2 100,6 100,2 98,1 98,9 97,8 95,9 97,7 100,6 100,0 100,2 99,6 100,1 105,3 104,6 105,4 105,3 105,1 96,0 96,5 95,5 94,6 95,7 110,8 105,9 105,9 103,3 106,4 98,4 98,0 100,4 99,5 99,1 101,1 102,0 100,6 98,5 100,5 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 103,1 103,0 103,0 103,2 103,1 88,5 88,7 88,7 88,5 88,6 117,6 109,4 112,0 106,4 111,2 97,3 93,1 96,4 95,9 95,7 98,6 104,0 101,2 88,6 98,1 107,0 104,2 102,4 102,5 104,0 104,1 102,1 99,1 94,0 99,8 92,2 95,0 97,6 103,2 96,9 106,3 103,5 101,6 102,1 103,4 104,7 103,1 100,1 94,9 100,7 93,6 96,3 98,4 104,2 98,0 110,1 107,6 106,3 103,2 106,7 101,2 98,4 94,7 90,5 96,2 85,8 88,6 94,1 98,1 91,5 101,5 101,7 102,3 103,2 102,2 104,2 102,6 100,3 99,8 101,7 101,1 102,9 105,9 106,2 104,0 100,6 104,3 107,2 108,2 105,1 108,6 99,9 96,8 97,0 100,4 97,0 100,4 105,0 107,5 102,4 103,1 98,9 96,9 98,0 99,2 99,3 102,8 102,5 101,8 101,6 105,8 105,4 105,0 106,2 105,6 101,5 102,0 102,4 103,1 102,3 104,3 105,1 102,9 102,2 103,6 103,2 103,7 106,7 105,8 104,9 99,2 99,0 111,3 124,2 108,3 127,4 119,9 103,3 89,7 108,9 89,2 91,6 94,3 96,6 92,8 93,4 94,8 110,5 126,8 105,8 130,7 118,7 96,2 84,8 106,1 84,9 88,5 94,7 94,1 90,2 102,0 101,0 111,6 123,1 109,4 125,8 120,4 106,3 91,9 110,0 91,2 93,0 94,1 97,5 93,9 100,8 100,7 100,1 101,0 100,6 100,9 101,5 102,8 101,7 101,7 102,3 101,4 100,1 100,4 101,1 102,1 102,0 102,3 102,0 102,1 100,7 98,7 98,1 98,3 98,9 99,3 101,7 102,8 103,2 101,8 108,0 108,1 108,1 108,1 108,1 105,8 105,7 105,7 105,7 105,7 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 87,4 87,9 94,7 93,4 90,7 96,4 91,2 91,2 92,1 92,7 95,4 101,6 101,6 101,6 100,0 99,5 99,6 99,0 99,0 99,3 99,1 85,2 78,9 78,9 85,5 79,0 91,9 100,0 100,1 91,9 101,0 100,0 98,7 98,8 99,6 99,1 100,3 102,0 101,9 100,8 103,3 102,7 102,6 102,9 102,9 100,6 100,6 100,5 100,6 100,6 99,2 98,6 98,7 98,7 98,8 100,3 101,2 101,2 101,3 101,0 97,7 101,0 99,5 121,5 104,9 122,3 116,6 120,0 101,3 114,3 101,0 106,2 103,4 100,0 102,6 102,9 102,4 101,7 100,3 101,8 101,2 101,4 102,0 103,0 101,9 103,5 104,0 104,8 103,8 104,0 104,2 103,5 102,6 100,8 102,8 102,1 102,5 103,1 104,4 103,0 104,7 105,1 106,2 104,7 105,2 99,1 99,3 99,3 98,8 99,1 98,7 98,3 98,4 98,9 98,6 99,5 100,4 100,7 101,0 100,4 1) average from the begining of the year

5 Tab.2: Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Input agricultural price indices (average 2010 = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings váha 1 000,00 874,59 44,80 9,92 4,91 18,44 6,23 157,63 12,55 108,81 34,41 1,86 69,36 55,88 13,25 72,31 17,09 11,39 40,06 202,62 56,63 145,99 41,61 172,53 13,72 37,22 11,14 20,41 10,72 37,67 125,41 92,66 32,76 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. poč. poč roku 1) roku 1) roku 1) 109,2 110,5 113,0 116,2 112,2 117,9 116,8 114,9 113,1 115,7 114,0 114,9 114,5 113,4 114,2 110,3 111,8 114,6 118,2 113,7 120,0 110,5 112,4 116,5 116,5 129,8 127,2 101,9 108,0 111,1 107,8 121,3 121,7 102,1 102,1 120,0 119,0 118,9 119,0 137,8 137,2 130,3 132,8 131,2 132,7 128,0 129,6 95,8 96,8 98,4 98,9 95,5 100,0 102,6 103,4 100,4 103,7 99,3 98,7 94,6 95,0 96,5 96,8 115,9 121,1 132,1 142,9 128,0 147,6 125,2 135,6 112,3 115,5 126,8 137,5 102,3 102,6 102,7 103,6 102,8 103,2 104,9 105,2 114,6 114,8 114,8 114,8 106,5 106,5 106,5 105,4 106,2 102,7 99,0 99,0 99,1 98,4 97,1 97,2 101,6 101,7 101,6 101,6 101,6 100,8 97,5 97,4 102,0 102,0 101,7 101,9 103,1 103,2 102,9 103,4 103,2 105,3 98,7 98,5 117,8 117,6 114,6 118,9 121,3 118,8 121,3 119,3 119,3 120,4 120,1 134,7 108,0 108,0 106,5 105,6 111,3 111,3 115,8 115,1 115,0 115,1 115,3 115,6 102,2 102,1 102,1 107,5 106,8 107,7 106,4 106,0 106,0 106,3 106,2 109,7 137,7 136,1 137,2 134,1 127,8 132,7 131,0 133,6 131,8 133,4 132,5 137,1 131,8 135,6 135,6 130,0 124,7 131,5 129,4 129,8 129,2 129,5 127,5 122,5 97,5 99,8 99,3 98,7 98,7 99,1 98,8 99,2 99,0 98,6 101,5 101,3 95,7 98,7 99,8 99,3 98,9 99,2 145,9 156,9 140,9 163,6 161,0 140,4 123,0 141,3 139,1 134,8 126,3 135,4 105,5 105,3 105,2 105,6 103,8 103,5 114,8 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 98,2 98,2 98,6 98,1 84,3 77,5 98,0 98,2 98,7 99,0 99,0 98,7 97,0 118,9 102,7 119,2 113,6 116,4 101,9 103,2 103,4 103,7 105,0 103,8 98,3 97,7 98,3 97,4 96,8 96,7 118,7 116,5 114,3 117,4 115,0 115,9 122,5 128,2 128,2 115,7 115,4 121,9 136,3 136,3 136,2 135,9 131,0 129,2 115,5 121,7 121,7 127,6 120,2 122,8 119,2 118,1 116,6 119,4 118,4 118,1 111,3 109,9 106,9 112,7 112,7 112,7 114,3 116,4 115,8 115,5 113,4 113,0 107,5 107,4 103,2 103,1 102,9 101,7 109,2 109,2 109,7 109,5 97,1 96,9 130,5 131,3 132,2 132,9 134,3 115,6 137,7 131,9 126,6 133,3 128,3 132,6 117,5 124,3 111,1 113,0 115,3 115,3 99,9 99,3 100,3 100,8 100,6 100,3 101,0 100,6 104,3 107,0 106,4 107,3 145,2 136,4 128,2 139,4 131,7 133,0 133,1 149,5 138,9 142,5 132,9 125,3 104,1 105,6 105,4 104,6 105,6 105,6 103,5 104,1 104,9 105,6 106,4 106,8 97,1 97,1 97,1 98,5 98,0 98,7 77,5 84,4 77,5 77,5 77,5 77,6 100,3 100,3 100,3 100,4 101,1 101,5 120,4 117,4 120,4 120,6 120,4 120,4 105,8 106,1 107,9 106,3 110,3 111,2 115,3 114,0 115,1 117,7 119,2 116,3 118,4 118,8 119,6 115,9 115,9 114,1 115,2 115,3 129,2 129,1 129,6 120,2 120,2 124,7 128,2 123,3 113,8 111,1 112,8 119,4 118,9 120,1 116,6 118,8 96,9 97,1 97,0 125,0 128,8 126,9 128,7 127,4 129,8 131,9 130,7 100,9 102,2 104,5 104,8 103,1 104,3 107,8 103,3 101,9 103,5 106,0 104,6 104,0 128,6 123,8 129,3 128,8 129,3 126,9 123,2 127,1 105,7 105,8 105,7 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 98,7 98,7 98,5 101,4 101,4 101,6 101,9 101,6 101,5 101,6 101,4 106,8 107,5 108,7 109,0 108,0 112,7 113,0 111,8 96,6 96,9 96,9 97,2 97,4 97,6 118,3 111,3 102,7 128,8 113,7 106,3 134,9 105,9 77,5 120,5 97,3 1) average from the begining of the year

6 Tab.3: Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Input agricultural price indices (previous period = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter tempo tempo růstu růstu ,0 101,2 100,0 100,0 100,0 97,0 104,2 99,2 100,6 101,9 100,0 101,0 100,7 100,4 100,5 102,8 107,9 100,2 99,8 100,0 99,2 100,0 99,7 99,9 100,7 99,3 100,6 100,1 99,9 100,0 99,6 99,9 99,6 122,6 105,0 100,3 100,4 100,0 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year ,2 101,4 102,5 103,1 107,4 98,4 100,0 100,9 103,3 99,4 99,9 100,1 101,3 99,6 100,0 100,3 100,3 102,0 98,7 101,2 99,9 104,7 102,6 100,8 100,7 104,5 109,1 108,2 99,7 100,3 100,1 100,9 101,6 100,3 100,3 99,8 100,5 100,3 94,3 100,0 100,0 99,0 100,5 100,1 99,7 100,5 102,3 102,8 101,8 101,5 99,1 98,4 99,7 101,7 104,8 99,8 101,5 101,1 98,0 106,0 100,0 100,0 101,0 97,8 99,6 100,0 100,1 99,9 99,9 105,3 107,7 99,6 100,4 98,8 101,6 98,5 101,7 101,3 99,8 100,3 100,8 99,8 98,1 99,4 100,1 100,4 99,5 99,4 101,6 100,3 100,7 102,0 101,1 99,5 101,2 108,3 107,6 107,5 106,1 104,3 109,8 108,4 105,3 102,8 98,4 96,9 100,0 100,0 102,0 105,7 100,0 100,0 98,7 100,1 99,7 101,0 100,5 100,3 99,7 100,2 100,1 101,3 100,2 100,3 99,8 99,8 99,8 99,4 99,7 99,7 102,0 101,5 98,9 98,1 98,1 99,1 111,4 98,0 102,2 100,8 100,0 90,2 101,6 111,9 101,2 100,0 99,9 103,1 112,5 100,3 102,3 100,0 100,0 104,8 100,7 100,4 98,9 101,8 99,5 100,1 99,9 100,1 100,8 99,2 98,7 102,4 100,3 103,2 99,5 100,0 100,5 100,8 98,8 101,1 100,6 102,2 100,0 95,9 101,7 100,5 100,8 100,9 99,5 99,4 95,3 103,8 98,3 98,9 101,3 100,5 100,5 102,8 100,4 95,8 96,0 98,7 98,5 96,1 95,9 97,6 94,6 101,7 102,0 100,3 96,3 99,4 101,0 99,2 102,9 99,8 99,7 100,4 103,3 102,6 105,6 103,3 98,4 93,9 94,0 97,3 98,4 87,2 94,8 96,0 104,4 102,6 100,2 99,6 100,9 101,4 99,8 100,4 98,3 99,7 100,0 99,6 101,4 100,7 98,3 97,4 94,5 100,0 100,0 97,9 85,9 91,9 100,0 94,2 100,0 100,0 100,1 99,2 99,5 100,0 100,0 99,7 95,3 102,5 103,4 100,3 100,0 100,2 100,2 101,8 100,5 100,3 101,7 101,1 98,4 99,3 100,8 100,8 99,7 99,0 102,0 97,9 99,1 100,0 98,8 101,8 105,4 100,0 100,0 100,8 96,0 105,4 99,3 100,8 99,8 101,3 96,0 99,9 100,6 100,8 99,5 98,9 99,9 100,3 100,7 100,4 99,7 97,6 100,4 100,0 98,4 101,0 96,2 98,6 100,0 99,9 98,7 100,0 100,0 100,3 94,2 99,7 100,0 100,0 103,7 102,8 97,9 99,6 100,7 97,6 98,9 99,8 98,8 98,6 99,2 99,9 100,8 99,6 101,0 97,1 88,5 99,8 100,0 100,2 97,0 101,1 86,1 97,0 95,9 98,5 100,2 103,0 98,5 101,4 101,3 103,4 97,9 101,6 101,0 102,0 100,0 99,5 100,0 99,9 102,2 101,3 102,3 100,3 100,3 99,7 104,0 103,4 101,8 99,4 100,8 101,5 99,6 100,5 103,0 101,6 102,4 98,7 102,7 101,0 96,7 96,3 99,1 93,3 94,3 98,5 93,7 97,9 102,0 100,4 98,1 97,1 100,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,8 100,4 100,8 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0 100,0 100,9 100,7 100,0 100,0 100,4 100,0 100,1 100,0 100,0 100,4 102,4 100,0 100,2 100,3 100,8 100,4 100,0 100,1 100,3 99,8 100,0 100,0 101,3 100,8 101,7 100,7 101,1 100,3 průměrné tempo růstu 100,1 99,9 101,6 99,6 100,8 101,5 101,4 99,4 100,8 100,7 100,9 102,2 100,8 101,3 100,3 101,1 99,4 99,9 99,9 99,7 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2 1) average quarterly rate in the year

7 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Osivo a sadba Krmiva Služby pro zemědělství obiloviny prům.od poč.roku 1) cereals pšenice ozimá T T winter wheat pšenice jarní T T spring wheat žito ozimé T T winter rye ječmen ozimý T T winter barley ječmen jarní T T spring barley tritikale T T triticale kukuřice VJ 2) SU 3) maize oves T T oats luskoviny hrách setý T T peas okopaniny krmná řepa T legumes cukrovka VJ 2) root crops rané brambory T T early potatoes pozdní konzumní brambory T T serotinous potatoes for consumption pícniny fodder plant jetel luční T T purple clover vojtěška T T lucerne olejniny oil plant řepka ozimá VJ 2) SU 3) winter rape slunečnice VJ 2) SU 3) sunflower len T T flax krmné obilí fodder cereals pšenice T T fodder wheat ječmen T T fodder barley směsi pro prasata pro selata ČOS T for piglets ČOS pro prasata A2 T T for pigs A2 pro prasata CDP T T for pigs CDP pro prasnice KPB T T for sows KPB směsi pro drůbež pro nosnice T T for layers compound feedingstuffs for pigs pro brojlery BR2 T T for broilers BR2 pro brojlery BR3 T T for broilers BR3 směsi pro skot compound feedingstuffs for poultry compound feedingstuffs for cattle pro telata ČOT-B T T for calves ČOT-B agrochemické služby agrochemical services rozmetání tuhých prům.hnojiv ha ha spreading of solid fertilisers aplikace kapal.prům.hnojiv ha ha aplication of liquid fertilisers aplikace organic.hnojiv T T aplication of manure aplikace chemic.přípravků ha ha aplication of plant protection products polní práce a posklizň.úprava setí obilovin setí cukrovky setí řepky ha ha ha field work and work after harvest sázení brambor ha ha planting of potatoes kombaj.sklizeň obilovin ha ha combine harvest of cereals kombaj.sklizeň řepky ha ha combine harvest of rape kombaj.sklizeň cukrovky ha ha combine harvest of sugar beet sklizeň silážních plodin ha ha harvest of silage crop lisování slámy T T straw 's pressing sušení obilovin název T 4) T 5) cereal drying čistění obilovin T T cereal cleaning out orba seťová ha ha ploughing for sowing orba hluboká ha ha deep ploughing plemenářské služby měrná jendotka breeding services 1 inseminace skotu ks ks 1 insemination of cattle kontrola užitkovosti prasat ks ks checking of effeciency in pigs kontrola užitkovosti skotu ks ks checking of effeciency in cattle 2014 measure unit name Seeds and planting stock Feedingstuffs Services for agriculture

8 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Průmyslová hnojiva Chemické prostředky, pesticidy dusíkatá název měrná jendotka prům.od poč.roku 1) measure unit nitrogenous ledek amonný s vápencem 27 % T T ammonium nitrate with calcite ledek vápenatý 15% T T ammonium nitrate 15% síran amonný 21% T T sulphate of ammonia 21% dusičnan amonný T T ammonium nitrate DAM 390 T T DAM 390 močovina T T urea fosforečná phosphatic superfosfát gran.18% T T granular superphosphate 18% draselná potassic síran draselný T T sulphate of potash draselná sůl 60% gran. T T granular muriate of potash 60% draselná sůl 50% T T muriate of potash 50% vápenatá dolomitický vápenec T T dolomitic calcite mletý vápenec T T ground calcite granulovaný vápenec T T granular calcite kombinovaná calcic compound NPK(15:15:15) T T NPK(15:15:15) NPK(12:19:19) T T NPK(12:19:19) NP kapal. T T NP liquid Amofos T T Amofos fungicidy fungicides Tango Super kg kg Tango Super Novozir MN 80 kg kg Novozir MN 80 Ridomil Gold Plus 42.5 WP kg kg Ridomil Gold Plus 42.5 WP Alert S L L Alert S Tilt 250 EC L L Tilt 250 EC insekticidy insecticides Karate ZEON 5 SC L L Karate ZEON 5 SC Nurelle D L L Nurelle D Decis Mega L L Decis EW 50 Dursban 10 G kg kg Dursban 10 G herbicidy herbicides Agritox 50 SL L L Agritox 50 SL Stomp 400 SC L L Stomp 400 SC Roundup Biaktiv L L Roundup Biaktiv Roundup Klasik L L Roundup Klasik Starane 250 EC L L Starane 250 EC Click 500 SC L L Click 500 SC Glean 75 WG kg kg Glean 75 WG Agil 100 EC L L Agil 100 EC Teridox 500 EC L L Teridox 500 EC Fusilade Forte 150 EC L L Fusilade Forte 150 EC Protugan 500 SC L L Protugan 500 SC Titus 25 WG kg kg Titus 25 WG Guardian Safe Max L L Guardian Safe Max Butisan Star L L Butisan Star Lentipur 500 FW L L Lentipur 500 FW desikanty dessicants Basta 15 L L Basta 15 Reglone L L Reglone name Fertilisers Plant protection products and pesticides 1) average from the beginning of the year 2) výsevní jednotka 3) sowing unit 4) průměrná cena za snížení vlhkosti 1 tuny obilovin o 1% 5) average price for moisture decrease of 1 tonne cereals by 1%

9 Graf 1: Indexy cen vstupů do zemědělství - celkem (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - total (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q VSTUPY CELKEM (INPUT TOTAL)

10 165 Graf 2: Indexy cen vstupů do zemědělství - osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - seeds and planting stocks, feeding stuffs (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Osiva a sadba (Seeds and planting stock) Krmiva (Animal feedingstuffs)

11 Graf 3: Indexy cen vstupů do zemědělství - energie (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - energy (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Energie a maziva (Energy and lubricants) Motorová paliva (Motor fuels) Elektřina (Electricity)

12 140 Graf 4: Indexy cen vstupů do zemědělství - hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - fertilisers, pesticides (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Hnojiva (Fertilisers) Pesticidy (Pesticides)

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 2016

Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 2016 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 1. čtvrtletí 216 Metodické vysvětlivky Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 1) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2013 Tab.1 kraj: Hl.

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2014 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2014 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Soupis ploch osevů k Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až část 2. část

Soupis ploch osevů k Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až část 2. část Soupis ploch osevů k 31. 5. 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2011 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny,

Více

Statistická ročenka České republiky 2010

Statistická ročenka České republiky 2010 Statistická ročenka České republiky 2010 13. ZEMĚDĚLSTVÍ Metodika 13-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) 13-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) 13-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského

Více

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015 Bilance rostlinných výrobků První polovina Metodické vysvětlivky Komentář Bilance rostlinných výrobků v seznam tabulek podle krajů obiloviny pšenice ječmen žito oves tritikale kukuřice na zrno hrách setý

Více

Soupis ploch osevů 2015

Soupis ploch osevů 2015 Soupis ploch osevů 2015 Přílohy Metodika Komentář Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2015 1. část 2. část Struktura ploch osevů zemědělských plodin zrniny, okopaniny, technické

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický Přílohy Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický pramen ekvivalent v MJ Zdroje energie nafta 1l 47,78 Cervinka (1980) benzín 1l 42,32

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2013 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2014 a semidefinitivní výsledky roku 2015

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2014 a semidefinitivní výsledky roku 2015 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2014 a semidefinitivní výsledky roku 2015 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. 2014 Metodické vysvětlivky Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci)

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. 2012 Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Spotřeba přípravků na OR v roce 2002

Spotřeba přípravků na OR v roce 2002 Spotřeba přípravků na OR v roce 22 Spotřeba přípravků - kategorie jedy (kg, l) Spotřeba přípravků (Kč/ha) Spotřeba přípravků (kg, l/ha) Spotřeba přípravků (kg, l) Spotřeba přípravků (Kč) Spotřeba účinných

Více

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008. Costs of agricultural products in the CR in 2008. č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008 Costs of agricultural products in the CR in 2008 Jana Poláčková a kolektiv č. 101 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde)

Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde) Statistická ročenka České republiky 2011 vybrané části 13. ZEMĚDĚLSTVÍ, 14. LESNICTVÍ (ostatní zde) Předmluva Redakční rada Měřicí jednotky Zkratky Značky v tabulkách Přehled platných statistických klasifikací

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z uvedených cen se odečítá individuální zákaznická sleva. Více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb nebo

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červenec 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

NA OCHRANU ROSTLIN 2014

NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z Více informací získáte v JOSEF OSLZLÝ, tel: 606 515 959 Plíseň révová peronospora ACROBAT MZ 10 kg 6272,38 brambory 2 kg, rajč., okur. ACROBAT MZ 1

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 16. 2. 2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Ceny vývozu se ve 4. čtvrtletí 2015 proti 3. čtvrtletí 2015 snížily o 0,9 %, ceny dovozu o 1,5 % a směnné relace dosáhly

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. čtvrtletí 2015

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. čtvrtletí 2015 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. 2015 Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100 Tab. 4 Průměrné ceny

Více

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií

Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií 16. 4. 214 Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií Indexy cen výrobců březen 214 Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o,8 %, tržních služeb o,6 % a stavebních prací

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 31.12.2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 2. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261121

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Další významný pokles cen ropných produktů

Další významný pokles cen ropných produktů 16. 10. 2015 Další významný pokles cen ropných produktů Indexy cen výrobců září 2015 Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,7 %. Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x 5. EKONOMICKÝ VÝVOJ 5.1 Makroekonomický rámec Zlínský kraj leží na východě republiky a jeho východní okraj tvoří státní hranici se Slovenskem. Po ekonomické stránce patří dříve hospodářsky progresivní

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Objednávkový list 2006

Objednávkový list 2006 Objednávkový list 06 osiva, krmiva a krmné směsi drobné balení krmná řepa 40 40 390 940,00 40 27,00 240 560,00 40 27,00 240 jetele 560,00 Jetel luční dvousečný,00 Jetel luční dvousečný 43,00 Jetel nachový

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Objednávkový list 2007

Objednávkový list 2007 Objednávkový list 07 osiva, krmiva a krmné směsi drobné balení krmná řepa 40 40 390 940,00 40 27,00 240 560,00 40 27,00 240 jetele 560,00 Jetel luční dvousečný,00 Jetel luční dvousečný 43,00 Jetel nachový

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Zpracoval: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. ÚZEI, Praha,

Zpracoval: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. ÚZEI, Praha, Matematické modely pro simulace dopadů agrární politiky do zemědělství Matematický důkaz kvality, statistické reprezentativnosti a spolehlivosti Výběrového šetření nákladů zemědělských komodit ÚZEI Zpracoval:

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y K a n c e l á ř P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t n í i n s t i t u t O d d ě l e n í p r o v š e o b e c n é s t u d i e M O N I T O R

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena.

Ceník - rok 2013. 6. Ing. Hubert Plaček Objednávky: mobil: +420 724 878 985 mobil: +420 724 858 790. 22. březen 2013. Změna v ceníku vyhrazena. Ceník - rok 2013 1. Ing. Martin Bubeníček mobil: +420 724 858 058 bubenicek@mercata.cz 2. Ing. Petr Víteček mobil: +420 724 858 778 vitecek@mercata.cz 3. Ing. Martin Pop, Ph.D. mobil: +420 724 858 737

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A SKLIZNĚ OBILOVIN Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Úvod Osevní plocha obilovin se v České republice v posledních letech příliš nemění

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Pro individuální postřikové poradenství kontaktujte: Erik Jaborník, jabornik@vinarskepotreby.cz, +420 728 928 797 Klára Halouzková, halouzkova@vinarskepotreby.cz,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Pole hospodářské rostliny, zvířata

Pole hospodářské rostliny, zvířata Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pole

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013 15. 1. 214 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 213 a v roce 213 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 213 oproti 3. čtvrtletí 213 snížily o 1,9 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o.

CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. CENÍK MERCATA TŘEBÍČ, s.r.o. platný od 3. 3. 2010 OBSAH STRÁNEK: 1. Herbicidy, Rodenticidy, Repelenty, Fungicidy, Lapače, Vyznačovací barvy 2. Insekticidy, Pomocné látky, Hnojiva pevná, Tubusy, Tiskopisy,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_179 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více