EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA"

Transkript

1 EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2 OBSAH A ÚVOD POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY 00 KONTAKTY 00 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY 00 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pojem veřejné zakázky Evropská legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek Smlouva o založení ES a zadávání veřejných zakázek Legislativa EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘIJATÉ EVROPSKOU UNIÍ V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 4. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR 4.1 Zákon o veřejných zakázkách a s ním související změny po Centralizace státních zakázek Public Private Partnership (PPP) kombinované financování investic ROLE MĚST A OBCÍ V PROBLEMATICE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 00 C. PROBLEMATIKA VEŘEJNÉ PODPORY 6. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÁ PODPORA Pojem veřejná podpora Evropská legislativa vztahující se k veřejné podpoře Pojem veřejná podpora vymezený na základě dosavadní české legislativy Harmonizace práva České republiky s právem Evropského společenství Veřejná podpora versus hospodářská soutěž INSTITUCE A JEJICH ROLE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Účastníci procesu udělování veřejné podpory Kontrola a rozhodnutí při udělování veřejné podpory Výsledková tabule veřejné podpory Pozice samospráv ve vztahu k veřejné podpoře Obec jako příjemce veřejné podpory 00 (konečný uživatel) Obec jako poskytovatel veřejné podpory 00 (konečný příjemce) 00 2

3 OBSAH 8. SCHVALOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY EVROPSKOU KOMISÍ POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEŘEJNÉ PODPORY Rozpočtová opatření jako veřejná podpora Státní záruky Daňové úlevy Sektorová podpora Horizontální podpora Veřejná podpora pro malé a střední podniky Veřejná podpora pro velké investiční projekty Veřejná podpora pro záchranu podniků v nesnázích a po restrukturalizaci Veřejná podpora pro rozvoj zaměstnanosti Veřejná podpora pro vzdělávání Veřejná podpora pro výzkum a vývoj Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí Regionální veřejná podpora PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ SCHVÁLENÍ PODPORY KONKRÉTNÍM ODVĚTVÍM Zemědělství Doprava VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VEŘEJNÉ PODPORY Obecné výjimky Skupinové (blokové) výjimky Zvláštní výjimky podpora ve společném zájmu ROLE MĚST A OBCÍ V PROBLEMATICE VEŘEJNÉ PODPORY 000 DODATKY PŘÍLOHY 3

4

5 ÚVOD A

6 A ÚVOD ÚVOD Tato oborová analýza zpracovává problematiku zadávání veřejných zakázek a problematiku udělování veřejné podpory v České republice po vstupu České republiky do Evropské unie ( ). Analýza se specificky zaměřuje na způsob, jakým by se s veřejnými zakázkami a veřejnou podporou měly vyrovnávat města a obce České republiky. Města a obce mohou být jednak poskytovateli veřejné podpory, ale zároveň mohou být i jejími příjemci. Co se týče zadávání veřejných zakázek, jsou města a obce, coby subjekty odvozené od státu, nejčastěji zadavateli veřejných zakázek. V analýze se budeme zabývat oběma úhly pohledu. Před vstupem České republiky do EU podléhali české subjekty, tedy i města a obce, v otázkách zadávání veřejných zakázek a udělování veřejné podpory výhradně českému právu. Po vstupu České republiky do EU se situace změnila a české právo se stalo v těchto dvou oblastech (mimo jiné) podřízené evropskému právu. Došlo tedy k formální změně, kdy Česká republika podpisem Smlouvy o přistoupení k EU přijala evropské acquis communautaire. Otázka je, do jaké míry se změnila podstata práva. Již v období před naším přistoupením musela Česká republika sladit své právo v těchto dvou oblastech s právem EU. Zákony, které byly před vstupem přijaty, vycházely z existující evropské legislativy, proto legislativní změny, ke kterým v těchto oblastech došlo po vstupu ČR do EU, nemusí být nutně dramatické. Obě problematiky, ve své podstatě úzce spojené s hospodářskou soutěží, jsou jedním z prioritních zájmů Evropské komise, která v souvislosti s nimi kladla již během přístupových jednání na přistupující, dnes již nové členské státy, vysoké požadavky a nároky. Evropský komisař odpovědný za hospodářskou soutěž, pan Mario Monti, opakovaně zdůrazňoval, že veřejná podpora i veřejná soutěž jsou v kandidátských zemích jednou z nejcitlivějších otázek. Jak jsme již naznačili výše, jsou veřejná soutěž i veřejná podpora v kontextu současného vývoje evropské i české legislativy nesmírně významné a velice úzce spolu související, což je také důvodem, proč jsou zpracované v jedné analýze. 6

7 ÚVOD UPOZORNĚNÍ: Tato oborová analýza není právnickým textem a jejím cílem není poskytnout klientovi právní radu týkající se jednotlivých aspektů poskytování veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. Neodráží ani názory zpracovatelů na tyto aspekty. Oborová analýza byla zpracována za účelem informativním. Pro potřeby právního poradenství ve věcech veřejné podpory a veřejných zakázek se klient musí obrátit na právního poradce. A ÚVOD 7

8 A POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY ÚVOD PLNÉ ZNĚNÍ TERMÍNU BĚŽNĚ UŽÍVANÝ TERMÍN ZKRATKA Evropské společenství Společenství ES Evropská unie Unie EU Smlouva o založení ES SmlouvaSmlouva o ES Evropská komise Komise EK Evropský parlament Parlament EP Rada Evropské unie Rada Evropský soudní dvůr Soudní dvůr Veřejná podpora podpora Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad ÚOHS Česká republika ČR Generální ředitelství (Directorate general) DG 1 Malé a střední podniky MSP Public Private Partnership PPP 2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR Ministerstvo financí ČR MF Vyšší územný samosprávný celek VÚSC Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ Special purpose venture SPV 1 I v češtině se používá zkratka DG. 2 I v češtině se používá zkratka PPP. 8

9 Všeobecný seznam kontaktů Evropské komise: Seznam kontaktů na jiné instituce Evropské Unie: KONTAKTY A ÚVOD Zastoupení Evropské komise v České republice Pod Hradbami 17, Praha 6 Poštovní adresa: P. O. Box 192, Praha 6 Tel.: (420) Fax: (420) , Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition): Poštovní adresa: European Commission Directorate-General for Competition B-1049 Brussels Další kontakty DG Competition viz: 9

10 A ÚVOD KONTAKTY Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regional Policy) European Commission Directorate-General for Regional Policy B-1049 Bruxelles/Brussel Tel : Fax : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS): Joštova Brno Tel :

11 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY Autoři oborové analýzy zvolili pro její zpracování následující metodologii: 1. Analýza je rozdělena na dvě (2) části, které samostatně zpracovávají dané problematiky: Část 1 - zadávání veřejných zakázek Část 2 - udělování veřejné podpory A ÚVOD 2. Pro obě části byl zvolen stejný způsob zpracování: (a) Vymezení pojmů a problematiky v rámci evropské legislativy spolu s uvedením konkrétních příkladů (ne vždy bylo možné najít v rámci evropské legislativy vhodný příklad, který by se vztahoval přímo k městům a obcím, proto se autoři uchýlili k použití příkladů, které nejlépe demonstrovali danou problematiku a nebo se svým pojetím nejvíce blížili problematice, kterou mohou v reálné situaci řešit česká města a obce například subjektem, který řešil otázku zadávání veřejných zakázek a udělování veřejné podpory, byl region, coby územní jednotka nejbližší městům a obcím); (b) Vymezení pojmů a problematiky v rámci české legislativy spolu s uvedením konkrétních příkladů (vzhledem k tomu, že je Česká republika pouze velmi krátce členem EU, většina příkladů v této části se vztahuje k případům, jež se staly před vstupem ČR do EU; nicméně, pokud je to adekvátní, jsou v rámci příkladů naznačeny změny, ke kterým v rámci legislativy došlo a je poukázáno na možné řešení za současného stavu legislativy); (c) Uvedení klíčových změn, ke kterým došlo v daných oblastech po vstupu České republiky do Evropské unie; (d) Uvedení pravidel, kterými se daná problematika řídí v rámci evropské legislativy; (e) Spojení problematiky veřejné podpory a veřejných zakázek a naznačení z toho plynoucí důsledků 3. Výsledky konzultace daných problematik s odborníky Evropské komise a odpovědných českých úřadů jsou zapracované do textu jednotlivých kapitol. 11

12 A ÚVOD METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY POZNÁMKA: Oborová analýza je zaměřená na města a obce, coby poskytovatele veřejné podpory a zadavatele veřejných zakázek, ale zároveň i na města a obce, coby příjemce podpory. Ve většině případů pro ně platí stejná obecná pravidla, jako pro ostatní subjekty pohybující se na témže poli. Pokud si to během zpracování analýzy vyžaduje situace a je zapotřebí indikovat specifika, platná pouze pro města a obce, je tak v textu učiněno. Ve všech ostatních případech hovoříme o zadavatelích veřejných zakázek, poskytovatelích a příjemcích podpor v obecném slova smyslu s tím, že vycházíme z předpokladu, že se diskutovaná legislativa, pravidla a postupy vztahují i na města a obce. 12

13 PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK B

14 B 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Uvedení do tématu kapitoly Po vstupu České republiky do EU vstoupily v platnost legislativní normy Evropského společenství. Týká se to i veřejných zakázek, které jsou zadávané veřejnoprávními subjekty i subjekty činnými ve vodním a energetickém hospodářství, v dopravě a v telekomunikacích. Tato kapitola Vás seznámí s legislativní úpravou zadávání veřejných zakázek, jak ji vymezují směrnice EU a zároveň nastíní základní principy a zadávací postupy, které se během procesu zadávání veřejných zakázek musí aplikovat. 1.1 Pojem veřejné zakázky Veřejné zakázky jsou obecně definovány jako zakázky zadávané veřejnoprávními zadavateli, jejichž cílem je pořízení zboží, služeb a práce od různých dodavatelských subjektů. Evropská legislativa zadávání veřejných zakázek vymezuje rovněž termín zadavatel. Zadavatelem se označuje subjekt, na který se vztahují evropská pravidla o zadávání veřejných zakázek. V širším pojetí je zadavatelem stát, územní samosprávní celky (regiony, města a obce), veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení tvořená jedním nebo více takovými subjekty. Veřejnoprávním subjektem 3 se rozumí jakýkoliv subjekt: zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a který má právní subjektivitu a je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo je těmito orgány řízen, nebo v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 3 V legislativě EU se v anglickém jazyce užívá pojem body governed by public law. 14

15 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Jedná se tedy o subjekty, jejichž zřizovatelem, nebo zakladatelem je veřejná instituce (město, obec, atd.). Mohou to být příspěvkové organizace i akciové společnosti (např. Dopravní podnik, který obec dotuje). Podmínkou je, že musí být kontrolovány zřizovatelem, nebo zakladatelem. Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří mezi nejvýznamnější aspekty fungování společného evropského trhu. Veřejné zakázky jsou v zemích Evropského společenství předmětem komunitárního, mezinárodního, ale i národního práva. Na základě pravidel o veřejných zakázkách musí probíhat jejich zadávání striktně na základě transparentních a otevřených postupů a procesů tak, aby byly zajištěny spravedlivé podmínky pro všechny uchazeče. Některé specifické zakázky (např. nákup vojenského vybavení pro sektor obrany) jsou z legislativy vyjmuty a musí se, podobně jako některé zakázky pohybující se nad stanoveným finančním limitem, řídit pouze ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Smlouva). Finanční limit pro jednotlivé oblasti veřejných zakázek bude uveden v kapitole 4.1. EU a veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek je v EU důležitou oblastí ekonomiky. Podle odhadů Evropské komise (za rok 2002) tvoří přibližně 16 % HDP, tedy asi 1500 miliard eur, států Evropské unie. Význam veřejných zakázek se v jednotlivých členských státech výrazně liší. V některých se pohybují jejich hodnoty okolo 11 % HDP, v jiných dosahují až 20 % HDP. Otevírání vnitřního trhu pro veřejné zakázky zvýšilo přeshraniční hospodářskou soutěž a zlepšilo ceny, které platí veřejní zadavatelé dodavatelům. Na trhu veřejných zakázek však stále zůstává značný prostor pro uplatnění dalších pravidel hospodářské soutěže i úsporných daňových opatření. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Legislativa spojená se zadáváním veřejných zakázek je nesmírně složitá. Je nutné si uvědomit, že pracuje s dvěma různými právními systémy systémem evropského práva a systémem národních práv členských států. Evropské právo se aplikuje tehdy, dojde-li k překročení finančního limitu veřejné zakázky stanoveného evropskou legislativou. Národní právní předpisy, se naopak aplikují u veřejných zakázek nedosahujících tohoto finančního limitu. 15

16 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.2 Evropská legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek Základním principem jednotného trhu je, že všechny firmy musí mít stejnou možnost získat veřejné zakázky, tj. zakázky zadávané veřejnoprávními orgány a rovněž subjekty činnými ve veřejně prospěšných službách (vodním a energetickém hospodářství, v dopravě a v telekomunikacích). V České republice platí legislativní normy EU od , kdy se ČR stala členem Evropské unie 4. Po vstupu do EU mají i české subjekty možnost ucházet se o veřejné zakázky na společném evropském trhu. Centrálně se veřejné zakázky uveřejňují v doplňku k Úřednímu věstníku na portálu EU. (http://ted.publications.eu.int) Podrobné informace o zadávání veřejných zakázek se nacházejí na Evropském informačním portálu pro veřejné zakázky SIMAP, které lze najít na eu.int Smlouva o založení ES a zadávání veřejných zakázek Smlouva upravuje čtyři základní principy, které se vztahují k veřejným zakázkám v rámci EU bez ohledu na jejich hodnotu: zákaz jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti (článek 12 Smlouvy); volný pohyb zboží a zákaz jakýchkoliv kvantitativních omezení importu a exportu, jakož i veškerých opatření se stejným účinkem (článek 28 a násl. Smlouvy); svoboda podnikání příslušníků jednoho členského státu na území druhého členského státu (článek 43 a násl. Smlouvy); svoboda poskytování služeb, pokud jde o příslušníky členských států, kteří mají bydliště v některém jiném státě Unie než příjemce služeb (článek 49 a násl. Smlouvy) vstoupil v České republice v účinnost nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ze dne (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). Budeme se mu věnovat později. 16

17 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Legislativa EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek Dosavadní legislativa EU, která ošetřuje zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni, zahrnuje následující směrnice: Směrnice 93/37/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na stavební práce ) Směrnice 93/36/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na dodávky ) Směrnice 92/50/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na služby ) 5 Směrnice 90/531/EHS (ve znění směrnice 93/38 EHS, směrnice o veřejně prospěšných službách ) Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Jak jsme se zmínili výše, normy těchto směrnic EU se vztahují pouze na zakázky, které překračují určitou finanční hodnotu. Pro zakázky, jejichž hodnota je nižší než stanoví limity Evropské unie, udávají směrnice EU minimální právní standardy pro danou oblast a členské státy se mohou samy rozhodnout, zda se budou řídit těmito minimální standardy nebo si zvolí přísnější. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Kromě výše uvedených směrnic, jimiž se budeme podrobněji zabývat v následujícím textu, vstoupily dne v účinnost dvě (2) nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, jimž se musí členské státy přizpůsobit do : směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze dne , směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ze dne Směrnice 93/37/EHS, 93/36/EHS a 92/50/EHS se rovněž nazývají společným termínem jako směrnice o udílení veřejných zakázek. 17

18 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Současná evropská legislativní úprava v podrobnějším náhledu Nyní v krátkosti pohovoříme o všech výše uvedených směrnicích, přičemž se budeme soustředit zejména na vymezení hranic jednotlivých typů veřejných zakázek, určení finančního limitu a na subjekt zadavatele. Veřejné zakázky na stavební práce Směrnice 93/37/EHS o udílení veřejných zakázek na stavební práce ze dne Velmi obecně lze konstatovat, že veřejné zakázky na stavební práce zahrnují běžné stavební a inženýrské práce, kam spadá výstavba silnic, mostů a železnic, demoliční práce a montážní práce. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na stavební práce, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty 6, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Veřejnoprávními subjekty mohou být i právnické osoby vlastněné obcemi. Je však důležité rozlišit, zda jde o subjekty vykonávající komerční činnost (např. svoz odpadu, zájezdová doprava apod.), či vykonávající veřejně prospěšnou činnost, která není komerční činností (např. kulturní zařízení). Aby tyto subjekty mohly být definované jako MSP, musí pro ně platit, že: jsou vlastněny jiným subjektem než MSP maximálně do 25%, počet obyvatel obce je maximálně Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty 5 milionů eur zveřejněny v Úředním věstníku 7. 6 Bylo definované v kapitole Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana

19 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Veřejné zakázky na dodávky zboží Směrnice 93/36/EHS o udílení veřejných zakázek na dodávky ze dne Tato směrnice vymezuje veřejné zakázky na koupi nebo nájem zboží spolu s jeho uvedením do provozu. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na dodávky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty eur zveřejněny v Úředním věstníku 8. Veřejné zakázky na služby Směrnice 92/50/EHS o udílení veřejných zakázek na služby ze dne Veřejné zakázky na služby jsou vymezeny negativně, jako všechny smlouvy uzavírané mezi zadavatelem a poskytovatelem služby, které nejsou veřejnými zakázkami na stavební práce nebo na dodávky. Tato směrnice navíc udává různá souhrnná pravidla pro různé druhy veřejných zakázek na služby. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na služby, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty (např. svazky obcí). Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty eur zveřejněny v Úředním věstníku 9. 8 Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 209, 24/07/1992, strana

20 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Všechny tři (3) výše uvedené směrnice patří do tzv. klasických nebo také tradičních směrnic o udílení veřejných zakázek. Veřejné zakázky u veřejně prospěšných služeb Do rámce klasických směrnic nepatří zakázky na stavební práce, dodávky a služby udílené subjekty veřejně prospěšných služeb prací (veřejné a soukromé subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací a také poštovních služeb). Tyto zakázky jsou ošetřeny následující směrnicí, resp. směrnicemi: Směrnice 90/531/EHS (ve znění směrnice 93/38/EHS ze dne ) o veřejně prospěšných službách ze dne Tato směrnice stanovuje pro oblast veřejně prospěšných služeb mnohem flexibilnější legislativní rámec, než známe z ostatních oblastí zadávání veřejných zakázek. Vztahuje se k soukromým subjektům, kterým byla udělena výhradní nebo zvláštní práva využívání (např. různé licence) k některé z činností, které upravuje směrnice. Zvláštní nebo výhradní práva se udělují tehdy, pokud: je služba veřejnosti poskytována prostřednictvím technické sítě, jejíž vlastní existence omezuje konkurenci (železniční síť, rozvodová síť pitné vody apod.) subjekt používá určitou geografickou oblast za vymezeným zvláštním účelem a pod podmínkou, že mu k tomu dala vláda povolení nebo udělila výsadu (těžba zemního plynu a ropy, letiště, přístavy apod.) Tato směrnice se týká veřejných zakázek, jejichž hodnota není menší než: 1) eur v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby v oblasti dopravy, vodního hospodářství a energetiky, 2) eur v případě veřejných zakázek na dodávky a služby v oblasti telekomunikací, 3) 5 milionů eur v případě veřejných zakázek na stavební práce ve všech těchto oblastech Úplné znění směrnice 90/531/EHS v originální anglické verzi viz Úřední věstník (Official Journal) L 297, 29/10/1990. Úplné znění směrnice 93/38/EHS v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana

21 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Budoucí evropská legislativní úprava v podrobnějším náhledu Cílem nově připravené legislativy není zavést dramatické změny do systému zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o modernizaci a zprůhlednění současného systému. Směrnice také uvádějí obecná pravidla zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou. Jak jsme uvedli výše, vstoupily v účinnost nové směrnice: 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze dne Tato směrnice nahradí tři (3) příslušné směrnice týkající se veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky a na služby. 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, opravy a poštovních služeb ze dne Tato směrnice nahradí směrnici týkající se veřejně prospěšných služeb. Tato nová legislativa EU, k jejíž úplné implementaci do národního práva musí dojít nejpozději do roku 2006, představuje zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek na evropské (mezinárodní) úrovni. Členské státy musí implementovat nové směrnice do národního práva do počátku roku 2006 (do ). Ani jedna z těchto směrnic není přímo aplikovatelná. Všechny však musí být transponovány do národních právních řádů. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Do národního práva České republiky budou tyto směrnice implementovány formou novely zákona o veřejných zakázkach, kterou v současné době připravuje Odbor veřejných investic na Ministerstvu pro místní rozvoj. Postupy při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy, poštovních služeb Obecná ustanovení směrnice 2004/17/ES o subjektu zadavatele, zadávacích postupech ani konkurenčním dialogu se neliší od obecných ustanovení současně platných směrnice, kromě samozřejmého vymezení oblastí, kterých se týkají (vodní hospodářství, energetika, doprava a poštovní služby). 21

22 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nejdůležitější změna, kterou směrnice postihuje je, že telekomunikační sektor nebude nadále regulován. Navíc se bude směrnice týkat i poštovních služeb. Tato směrnice se vztahuje k zakázkám, jejichž hodnota je buď shodná nebo vyšší než následující finanční limity stanovené Komisí: eur pro veřejné zakázky na dodávky a služby eur pro veřejné zakázky na stavební práce 11 Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Směrnice definuje stavební práce, dodávky a služby v podstatě stejným způsobem, jako předchozí směrnice, jež od roku 2006 nahradí. Totéž platí pro subjekt zadavatele, kterým zůstává stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Zadávací postupy udávané touto směrnicí mohou být: otevřené (minimální časový limit pro obdržení nabídek je 52 dny ode dne, kdy byla poslána výzva), omezené (časový limit pro obdržení žádostí o účast je 37 dnů, časový limit pro obdržení nabídek je 40 dnů ode dne, kdy byla poslána výzva), vyjednávací aplikovatelné v podstatě shodným způsobem jako na základě pravidel uvedených v předchozích směrnicích. Větší pozornost by měla být věnována pouze vyjednávacímu postupu, který může být: s uveřejněním oznámení (časový limit pro obdržení nabídek může být 36 dní, nebo může být snížen, ale nikdy nemůže být méně než 22 dní), bez uveřejnění oznámení. 11 Úplné znění směrnice 2004/17/ES v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 134, 30/04/2004, strana

23 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Vyjednávací postup s uveřejněním oznámení lze použít, jedná-li se o: neregulérní nabídku, která reaguje na otevřený nebo omezený zadávací postup nebo na konkurenční dialog (viz níže), výjimečné případy, kdy povaha stavebních prací, dodávek nebo služeb nedovoluje paušální cenovou kalkulaci, případy takových poskytovaných služeb, kdy nelze dostatečně přesně stanovit specifika a podmínky zakázky. Vyjednávací postup bez uveřejnění oznámení lze použít, když: nebyly podány žádné nabídky, žádné adekvátní nabídky ani žádné přihlášky během otevřeného nebo omezeného zadávacího postupu, z technických nebo uměleckých důvodů může zakázku splnit pouze určitý uchazeč, se jedná o naléhavý případ. Pro volbu vhodného postupu při zadání veřejné zakázky na konkrétní akci by měly samosprávy kontaktovat ÚOHS. Rovněž na Internetovém informačním serveru Ministerstva pro místní rozvoj, které se nachází na adrese -zakazka.cz, lze nalézt metodické postupy a další informace z oblasti veřejných zakázek. Konkurenční dialog Jednou z novinek, které směrnice zavádí je tzv. konkurenční dialog, během něhož si smluvní strany mohou ještě před odevzdáním nabídky sjednat podmínky smlouvy. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ke konkurenčnímu dialogu lze přistoupit: 1) v případě velmi složité zakázky 2) na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky Během dialogu musí být zachován spravedlivý přístup ke všem zúčastněným uchazečům. Dialog může pokračovat až do nalezení adekvátního řešení. Jakmile dojde k ukončení dialogu, zadavatel požádá uchazeče o podání nabídek. 23

24 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Tato směrnice se vztahuje k zakázkám, jejichž hodnota je buď shodná nebo vyšší než následující finanční limity stanovené Komisí: eur pro veřejné zakázky na stavební práce eur nebo eur pro veřejné zakázky na dodávky, resp. služby (záleží na typu služby nebo dodávky, podrobnosti jsou uvedeny v dodatcích k této směrnici) Výběr kandidáta a udělení zakázky V případě omezeného a vyjednávacího postupu s uveřejněním oznámení a v případě konkurenčního dialogu může zadavatel stanovit limit pro počet vhodných uchazečů. Minimální počet uchazečů (tam, kde je to relevantní i maximální počet uchazečů), které zadavatel zamýšlí vyzvat k podání nabídky nebo žádosti musí být uveden v oznámení o zadání veřejné zakázky. Omezeného zadávacího postupu se nesmí zúčastnit méně než pět (5) uchazečů a vyjednávacího postupu a konkurenčního dialogu méně než tři (3) uchazeči. Podmínky pro uchazeče Je samozřejmé, že osoby, které byly usvědčeny z následujících činností, se nesmí výběrového řízení účastnit: působení ve skupině organizovaného zločinu korupce podvody a defraudace praní špinavých peněz K vyloučení z výběrového řízení může dojít i z následujících důvodů: bankrot neprofesionální chování neplnění povinností spojených s placením sociálních dávek neplacení daní zavádějící informace poskytované za účelem prokázání vhodnosti pro plnění podmínek zakázky Úplné znění směrnice 2004/18/ES v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 134, 30/04/2004, strana

25 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. B Shrnutí kapitoly Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka zadávaná veřejnoprávním zadavatelem, jehož cílem je pořízení zboží, služeb a práce. Města a obce, jakožto subjekty, jejichž činnost upravuje veřejné právo spadají do kategorie zadavatelů a musí se tedy řídit platnou legislativou a při zadávání zakázek podle této legislativy postupovat. Zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách upravuje v souladu s platnou evropskou legislativou zadávací postupy, kterými mohou města a obce realizovat proces zadávání veřejné zakázky. Při tom se však rovněž musí řídit základními principy definovanými Smlouvou o ES, které jsou založené na svobodě podnikání ve všech členských státech EU a zákazu diskriminace. Města a obce by si měly být vědomy, že na základě těchto předpokladů se mohou stát vítězi jimi zadaných veřejných zakázek i subjekty z jiných členských států. Zároveň je důležitá skutečnost, že i subjekty vlastněné obcemi se mohou ucházet o zakázky uveřejněné v ostatních zemích EU, což může být přínosem hlavně pro příhraniční oblasti. PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 25

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách I.

Nový zákon o veřejných zakázkách I. Nový zákon o veřejných zakázkách I. Velkou změnou pro naše státní a kvazistátní instituce bude i zákon o veřejných zakázkách. Je tam řada novinek. Nemalá část zakázek se bude muset zveřejňovat nejen u

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016 Nové veřejné zakázky Nové veřejné zakázky Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Nový zákon zrušil

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výsledky zadávacího řízení

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výsledky zadávacího řízení Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 4 905/2011-50 Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Specimen. Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante. Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel. Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Specimen. Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante. Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel. Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Cílem tohoto oznámení je dobrovolné zajištění průhlednosti ex ante podle čl. 2d odst. 4 směrnic 89/665/EHS

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel I.1) Název a adresa Sociální a jiné zvláštní služby koncese směrnice

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: U Vojenské nemocnice 1200 Obec: Praha PSČ: 169 02 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon: +420 973 208 584 K rukám:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH PO NOVELE ZÁONA Z 6.3.2015 Od 6.3.2015 vstoupila v účinnost novela zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduáního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Česká republika Úřad práce v Blansku Adresa: Vodní 9 Obec: Blansko PSČ: 67801 Stát: CZ Kontaktní údaje: Česká republika

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt:

Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Změny v zadávání VZ podle ZVZ po novele Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace a modernizace

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6006431702001 Typ formuláře: Řádný Evid. číslo v IS VZ US: 60064317 Číslo objednávky: 123 Limity: Nadlimitní IČO zadavatele: 00268810 Datum zveřejnění: 19.08.2011 Datum

Více

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz 1 Veřejná zakázka - 7 zadavatel úplatná smlouva na: dodávky služby stavební práce

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více