EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA"

Transkript

1 EVROPSKÁ LEGISLATIVA A OBCE V ČR PRŮVODCE PRO OBCE A MĚSTA VEŘEJNÁ PODPORA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2 OBSAH A ÚVOD POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY 00 KONTAKTY 00 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY 00 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pojem veřejné zakázky Evropská legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek Smlouva o založení ES a zadávání veřejných zakázek Legislativa EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘIJATÉ EVROPSKOU UNIÍ V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 4. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR 4.1 Zákon o veřejných zakázkách a s ním související změny po Centralizace státních zakázek Public Private Partnership (PPP) kombinované financování investic ROLE MĚST A OBCÍ V PROBLEMATICE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 00 C. PROBLEMATIKA VEŘEJNÉ PODPORY 6. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÁ PODPORA Pojem veřejná podpora Evropská legislativa vztahující se k veřejné podpoře Pojem veřejná podpora vymezený na základě dosavadní české legislativy Harmonizace práva České republiky s právem Evropského společenství Veřejná podpora versus hospodářská soutěž INSTITUCE A JEJICH ROLE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Účastníci procesu udělování veřejné podpory Kontrola a rozhodnutí při udělování veřejné podpory Výsledková tabule veřejné podpory Pozice samospráv ve vztahu k veřejné podpoře Obec jako příjemce veřejné podpory 00 (konečný uživatel) Obec jako poskytovatel veřejné podpory 00 (konečný příjemce) 00 2

3 OBSAH 8. SCHVALOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY EVROPSKOU KOMISÍ POSUZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEŘEJNÉ PODPORY Rozpočtová opatření jako veřejná podpora Státní záruky Daňové úlevy Sektorová podpora Horizontální podpora Veřejná podpora pro malé a střední podniky Veřejná podpora pro velké investiční projekty Veřejná podpora pro záchranu podniků v nesnázích a po restrukturalizaci Veřejná podpora pro rozvoj zaměstnanosti Veřejná podpora pro vzdělávání Veřejná podpora pro výzkum a vývoj Veřejná podpora pro ochranu životního prostředí Regionální veřejná podpora PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ SCHVÁLENÍ PODPORY KONKRÉTNÍM ODVĚTVÍM Zemědělství Doprava VÝJIMKY ZE ZÁKAZU VEŘEJNÉ PODPORY Obecné výjimky Skupinové (blokové) výjimky Zvláštní výjimky podpora ve společném zájmu ROLE MĚST A OBCÍ V PROBLEMATICE VEŘEJNÉ PODPORY 000 DODATKY PŘÍLOHY 3

4

5 ÚVOD A

6 A ÚVOD ÚVOD Tato oborová analýza zpracovává problematiku zadávání veřejných zakázek a problematiku udělování veřejné podpory v České republice po vstupu České republiky do Evropské unie ( ). Analýza se specificky zaměřuje na způsob, jakým by se s veřejnými zakázkami a veřejnou podporou měly vyrovnávat města a obce České republiky. Města a obce mohou být jednak poskytovateli veřejné podpory, ale zároveň mohou být i jejími příjemci. Co se týče zadávání veřejných zakázek, jsou města a obce, coby subjekty odvozené od státu, nejčastěji zadavateli veřejných zakázek. V analýze se budeme zabývat oběma úhly pohledu. Před vstupem České republiky do EU podléhali české subjekty, tedy i města a obce, v otázkách zadávání veřejných zakázek a udělování veřejné podpory výhradně českému právu. Po vstupu České republiky do EU se situace změnila a české právo se stalo v těchto dvou oblastech (mimo jiné) podřízené evropskému právu. Došlo tedy k formální změně, kdy Česká republika podpisem Smlouvy o přistoupení k EU přijala evropské acquis communautaire. Otázka je, do jaké míry se změnila podstata práva. Již v období před naším přistoupením musela Česká republika sladit své právo v těchto dvou oblastech s právem EU. Zákony, které byly před vstupem přijaty, vycházely z existující evropské legislativy, proto legislativní změny, ke kterým v těchto oblastech došlo po vstupu ČR do EU, nemusí být nutně dramatické. Obě problematiky, ve své podstatě úzce spojené s hospodářskou soutěží, jsou jedním z prioritních zájmů Evropské komise, která v souvislosti s nimi kladla již během přístupových jednání na přistupující, dnes již nové členské státy, vysoké požadavky a nároky. Evropský komisař odpovědný za hospodářskou soutěž, pan Mario Monti, opakovaně zdůrazňoval, že veřejná podpora i veřejná soutěž jsou v kandidátských zemích jednou z nejcitlivějších otázek. Jak jsme již naznačili výše, jsou veřejná soutěž i veřejná podpora v kontextu současného vývoje evropské i české legislativy nesmírně významné a velice úzce spolu související, což je také důvodem, proč jsou zpracované v jedné analýze. 6

7 ÚVOD UPOZORNĚNÍ: Tato oborová analýza není právnickým textem a jejím cílem není poskytnout klientovi právní radu týkající se jednotlivých aspektů poskytování veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. Neodráží ani názory zpracovatelů na tyto aspekty. Oborová analýza byla zpracována za účelem informativním. Pro potřeby právního poradenství ve věcech veřejné podpory a veřejných zakázek se klient musí obrátit na právního poradce. A ÚVOD 7

8 A POUŽITÁ TERMINOLOGIE A ZKRATKY ÚVOD PLNÉ ZNĚNÍ TERMÍNU BĚŽNĚ UŽÍVANÝ TERMÍN ZKRATKA Evropské společenství Společenství ES Evropská unie Unie EU Smlouva o založení ES SmlouvaSmlouva o ES Evropská komise Komise EK Evropský parlament Parlament EP Rada Evropské unie Rada Evropský soudní dvůr Soudní dvůr Veřejná podpora podpora Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad ÚOHS Česká republika ČR Generální ředitelství (Directorate general) DG 1 Malé a střední podniky MSP Public Private Partnership PPP 2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR Ministerstvo financí ČR MF Vyšší územný samosprávný celek VÚSC Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ Special purpose venture SPV 1 I v češtině se používá zkratka DG. 2 I v češtině se používá zkratka PPP. 8

9 Všeobecný seznam kontaktů Evropské komise: Seznam kontaktů na jiné instituce Evropské Unie: KONTAKTY A ÚVOD Zastoupení Evropské komise v České republice Pod Hradbami 17, Praha 6 Poštovní adresa: P. O. Box 192, Praha 6 Tel.: (420) Fax: (420) , Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition): Poštovní adresa: European Commission Directorate-General for Competition B-1049 Brussels Další kontakty DG Competition viz: 9

10 A ÚVOD KONTAKTY Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regional Policy) European Commission Directorate-General for Regional Policy B-1049 Bruxelles/Brussel Tel : Fax : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS): Joštova Brno Tel :

11 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY Autoři oborové analýzy zvolili pro její zpracování následující metodologii: 1. Analýza je rozdělena na dvě (2) části, které samostatně zpracovávají dané problematiky: Část 1 - zadávání veřejných zakázek Část 2 - udělování veřejné podpory A ÚVOD 2. Pro obě části byl zvolen stejný způsob zpracování: (a) Vymezení pojmů a problematiky v rámci evropské legislativy spolu s uvedením konkrétních příkladů (ne vždy bylo možné najít v rámci evropské legislativy vhodný příklad, který by se vztahoval přímo k městům a obcím, proto se autoři uchýlili k použití příkladů, které nejlépe demonstrovali danou problematiku a nebo se svým pojetím nejvíce blížili problematice, kterou mohou v reálné situaci řešit česká města a obce například subjektem, který řešil otázku zadávání veřejných zakázek a udělování veřejné podpory, byl region, coby územní jednotka nejbližší městům a obcím); (b) Vymezení pojmů a problematiky v rámci české legislativy spolu s uvedením konkrétních příkladů (vzhledem k tomu, že je Česká republika pouze velmi krátce členem EU, většina příkladů v této části se vztahuje k případům, jež se staly před vstupem ČR do EU; nicméně, pokud je to adekvátní, jsou v rámci příkladů naznačeny změny, ke kterým v rámci legislativy došlo a je poukázáno na možné řešení za současného stavu legislativy); (c) Uvedení klíčových změn, ke kterým došlo v daných oblastech po vstupu České republiky do Evropské unie; (d) Uvedení pravidel, kterými se daná problematika řídí v rámci evropské legislativy; (e) Spojení problematiky veřejné podpory a veřejných zakázek a naznačení z toho plynoucí důsledků 3. Výsledky konzultace daných problematik s odborníky Evropské komise a odpovědných českých úřadů jsou zapracované do textu jednotlivých kapitol. 11

12 A ÚVOD METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OBOROVÉ ANALÝZY POZNÁMKA: Oborová analýza je zaměřená na města a obce, coby poskytovatele veřejné podpory a zadavatele veřejných zakázek, ale zároveň i na města a obce, coby příjemce podpory. Ve většině případů pro ně platí stejná obecná pravidla, jako pro ostatní subjekty pohybující se na témže poli. Pokud si to během zpracování analýzy vyžaduje situace a je zapotřebí indikovat specifika, platná pouze pro města a obce, je tak v textu učiněno. Ve všech ostatních případech hovoříme o zadavatelích veřejných zakázek, poskytovatelích a příjemcích podpor v obecném slova smyslu s tím, že vycházíme z předpokladu, že se diskutovaná legislativa, pravidla a postupy vztahují i na města a obce. 12

13 PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK B

14 B 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Uvedení do tématu kapitoly Po vstupu České republiky do EU vstoupily v platnost legislativní normy Evropského společenství. Týká se to i veřejných zakázek, které jsou zadávané veřejnoprávními subjekty i subjekty činnými ve vodním a energetickém hospodářství, v dopravě a v telekomunikacích. Tato kapitola Vás seznámí s legislativní úpravou zadávání veřejných zakázek, jak ji vymezují směrnice EU a zároveň nastíní základní principy a zadávací postupy, které se během procesu zadávání veřejných zakázek musí aplikovat. 1.1 Pojem veřejné zakázky Veřejné zakázky jsou obecně definovány jako zakázky zadávané veřejnoprávními zadavateli, jejichž cílem je pořízení zboží, služeb a práce od různých dodavatelských subjektů. Evropská legislativa zadávání veřejných zakázek vymezuje rovněž termín zadavatel. Zadavatelem se označuje subjekt, na který se vztahují evropská pravidla o zadávání veřejných zakázek. V širším pojetí je zadavatelem stát, územní samosprávní celky (regiony, města a obce), veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení tvořená jedním nebo více takovými subjekty. Veřejnoprávním subjektem 3 se rozumí jakýkoliv subjekt: zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a který má právní subjektivitu a je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo je těmito orgány řízen, nebo v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 3 V legislativě EU se v anglickém jazyce užívá pojem body governed by public law. 14

15 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Jedná se tedy o subjekty, jejichž zřizovatelem, nebo zakladatelem je veřejná instituce (město, obec, atd.). Mohou to být příspěvkové organizace i akciové společnosti (např. Dopravní podnik, který obec dotuje). Podmínkou je, že musí být kontrolovány zřizovatelem, nebo zakladatelem. Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří mezi nejvýznamnější aspekty fungování společného evropského trhu. Veřejné zakázky jsou v zemích Evropského společenství předmětem komunitárního, mezinárodního, ale i národního práva. Na základě pravidel o veřejných zakázkách musí probíhat jejich zadávání striktně na základě transparentních a otevřených postupů a procesů tak, aby byly zajištěny spravedlivé podmínky pro všechny uchazeče. Některé specifické zakázky (např. nákup vojenského vybavení pro sektor obrany) jsou z legislativy vyjmuty a musí se, podobně jako některé zakázky pohybující se nad stanoveným finančním limitem, řídit pouze ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Smlouva). Finanční limit pro jednotlivé oblasti veřejných zakázek bude uveden v kapitole 4.1. EU a veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek je v EU důležitou oblastí ekonomiky. Podle odhadů Evropské komise (za rok 2002) tvoří přibližně 16 % HDP, tedy asi 1500 miliard eur, států Evropské unie. Význam veřejných zakázek se v jednotlivých členských státech výrazně liší. V některých se pohybují jejich hodnoty okolo 11 % HDP, v jiných dosahují až 20 % HDP. Otevírání vnitřního trhu pro veřejné zakázky zvýšilo přeshraniční hospodářskou soutěž a zlepšilo ceny, které platí veřejní zadavatelé dodavatelům. Na trhu veřejných zakázek však stále zůstává značný prostor pro uplatnění dalších pravidel hospodářské soutěže i úsporných daňových opatření. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Legislativa spojená se zadáváním veřejných zakázek je nesmírně složitá. Je nutné si uvědomit, že pracuje s dvěma různými právními systémy systémem evropského práva a systémem národních práv členských států. Evropské právo se aplikuje tehdy, dojde-li k překročení finančního limitu veřejné zakázky stanoveného evropskou legislativou. Národní právní předpisy, se naopak aplikují u veřejných zakázek nedosahujících tohoto finančního limitu. 15

16 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.2 Evropská legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek Základním principem jednotného trhu je, že všechny firmy musí mít stejnou možnost získat veřejné zakázky, tj. zakázky zadávané veřejnoprávními orgány a rovněž subjekty činnými ve veřejně prospěšných službách (vodním a energetickém hospodářství, v dopravě a v telekomunikacích). V České republice platí legislativní normy EU od , kdy se ČR stala členem Evropské unie 4. Po vstupu do EU mají i české subjekty možnost ucházet se o veřejné zakázky na společném evropském trhu. Centrálně se veřejné zakázky uveřejňují v doplňku k Úřednímu věstníku na portálu EU. (http://ted.publications.eu.int) Podrobné informace o zadávání veřejných zakázek se nacházejí na Evropském informačním portálu pro veřejné zakázky SIMAP, které lze najít na eu.int Smlouva o založení ES a zadávání veřejných zakázek Smlouva upravuje čtyři základní principy, které se vztahují k veřejným zakázkám v rámci EU bez ohledu na jejich hodnotu: zákaz jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti (článek 12 Smlouvy); volný pohyb zboží a zákaz jakýchkoliv kvantitativních omezení importu a exportu, jakož i veškerých opatření se stejným účinkem (článek 28 a násl. Smlouvy); svoboda podnikání příslušníků jednoho členského státu na území druhého členského státu (článek 43 a násl. Smlouvy); svoboda poskytování služeb, pokud jde o příslušníky členských států, kteří mají bydliště v některém jiném státě Unie než příjemce služeb (článek 49 a násl. Smlouvy) vstoupil v České republice v účinnost nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ze dne (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). Budeme se mu věnovat později. 16

17 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Legislativa EU upravující oblast zadávání veřejných zakázek Dosavadní legislativa EU, která ošetřuje zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni, zahrnuje následující směrnice: Směrnice 93/37/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na stavební práce ) Směrnice 93/36/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na dodávky ) Směrnice 92/50/EHS ( směrnice o udílení veřejných zakázek na služby ) 5 Směrnice 90/531/EHS (ve znění směrnice 93/38 EHS, směrnice o veřejně prospěšných službách ) Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Jak jsme se zmínili výše, normy těchto směrnic EU se vztahují pouze na zakázky, které překračují určitou finanční hodnotu. Pro zakázky, jejichž hodnota je nižší než stanoví limity Evropské unie, udávají směrnice EU minimální právní standardy pro danou oblast a členské státy se mohou samy rozhodnout, zda se budou řídit těmito minimální standardy nebo si zvolí přísnější. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Kromě výše uvedených směrnic, jimiž se budeme podrobněji zabývat v následujícím textu, vstoupily dne v účinnost dvě (2) nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, jimž se musí členské státy přizpůsobit do : směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze dne , směrnice 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ze dne Směrnice 93/37/EHS, 93/36/EHS a 92/50/EHS se rovněž nazývají společným termínem jako směrnice o udílení veřejných zakázek. 17

18 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Současná evropská legislativní úprava v podrobnějším náhledu Nyní v krátkosti pohovoříme o všech výše uvedených směrnicích, přičemž se budeme soustředit zejména na vymezení hranic jednotlivých typů veřejných zakázek, určení finančního limitu a na subjekt zadavatele. Veřejné zakázky na stavební práce Směrnice 93/37/EHS o udílení veřejných zakázek na stavební práce ze dne Velmi obecně lze konstatovat, že veřejné zakázky na stavební práce zahrnují běžné stavební a inženýrské práce, kam spadá výstavba silnic, mostů a železnic, demoliční práce a montážní práce. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na stavební práce, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty 6, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Veřejnoprávními subjekty mohou být i právnické osoby vlastněné obcemi. Je však důležité rozlišit, zda jde o subjekty vykonávající komerční činnost (např. svoz odpadu, zájezdová doprava apod.), či vykonávající veřejně prospěšnou činnost, která není komerční činností (např. kulturní zařízení). Aby tyto subjekty mohly být definované jako MSP, musí pro ně platit, že: jsou vlastněny jiným subjektem než MSP maximálně do 25%, počet obyvatel obce je maximálně Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty 5 milionů eur zveřejněny v Úředním věstníku 7. 6 Bylo definované v kapitole Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana

19 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Veřejné zakázky na dodávky zboží Směrnice 93/36/EHS o udílení veřejných zakázek na dodávky ze dne Tato směrnice vymezuje veřejné zakázky na koupi nebo nájem zboží spolu s jeho uvedením do provozu. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na dodávky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty eur zveřejněny v Úředním věstníku 8. Veřejné zakázky na služby Směrnice 92/50/EHS o udílení veřejných zakázek na služby ze dne Veřejné zakázky na služby jsou vymezeny negativně, jako všechny smlouvy uzavírané mezi zadavatelem a poskytovatelem služby, které nejsou veřejnými zakázkami na stavební práce nebo na dodávky. Tato směrnice navíc udává různá souhrnná pravidla pro různé druhy veřejných zakázek na služby. Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na služby, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než eur. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zadavatelem může být stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty (např. svazky obcí). Veřejné zakázky ošetřené touto směrnicí musí být od hodnoty eur zveřejněny v Úředním věstníku 9. 8 Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana Úplné znění směrnice v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 209, 24/07/1992, strana

20 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Všechny tři (3) výše uvedené směrnice patří do tzv. klasických nebo také tradičních směrnic o udílení veřejných zakázek. Veřejné zakázky u veřejně prospěšných služeb Do rámce klasických směrnic nepatří zakázky na stavební práce, dodávky a služby udílené subjekty veřejně prospěšných služeb prací (veřejné a soukromé subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací a také poštovních služeb). Tyto zakázky jsou ošetřeny následující směrnicí, resp. směrnicemi: Směrnice 90/531/EHS (ve znění směrnice 93/38/EHS ze dne ) o veřejně prospěšných službách ze dne Tato směrnice stanovuje pro oblast veřejně prospěšných služeb mnohem flexibilnější legislativní rámec, než známe z ostatních oblastí zadávání veřejných zakázek. Vztahuje se k soukromým subjektům, kterým byla udělena výhradní nebo zvláštní práva využívání (např. různé licence) k některé z činností, které upravuje směrnice. Zvláštní nebo výhradní práva se udělují tehdy, pokud: je služba veřejnosti poskytována prostřednictvím technické sítě, jejíž vlastní existence omezuje konkurenci (železniční síť, rozvodová síť pitné vody apod.) subjekt používá určitou geografickou oblast za vymezeným zvláštním účelem a pod podmínkou, že mu k tomu dala vláda povolení nebo udělila výsadu (těžba zemního plynu a ropy, letiště, přístavy apod.) Tato směrnice se týká veřejných zakázek, jejichž hodnota není menší než: 1) eur v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby v oblasti dopravy, vodního hospodářství a energetiky, 2) eur v případě veřejných zakázek na dodávky a služby v oblasti telekomunikací, 3) 5 milionů eur v případě veřejných zakázek na stavební práce ve všech těchto oblastech Úplné znění směrnice 90/531/EHS v originální anglické verzi viz Úřední věstník (Official Journal) L 297, 29/10/1990. Úplné znění směrnice 93/38/EHS v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 199, 09/08/1993, strana

21 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Budoucí evropská legislativní úprava v podrobnějším náhledu Cílem nově připravené legislativy není zavést dramatické změny do systému zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o modernizaci a zprůhlednění současného systému. Směrnice také uvádějí obecná pravidla zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou. Jak jsme uvedli výše, vstoupily v účinnost nové směrnice: 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze dne Tato směrnice nahradí tři (3) příslušné směrnice týkající se veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky a na služby. 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, opravy a poštovních služeb ze dne Tato směrnice nahradí směrnici týkající se veřejně prospěšných služeb. Tato nová legislativa EU, k jejíž úplné implementaci do národního práva musí dojít nejpozději do roku 2006, představuje zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek na evropské (mezinárodní) úrovni. Členské státy musí implementovat nové směrnice do národního práva do počátku roku 2006 (do ). Ani jedna z těchto směrnic není přímo aplikovatelná. Všechny však musí být transponovány do národních právních řádů. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Do národního práva České republiky budou tyto směrnice implementovány formou novely zákona o veřejných zakázkach, kterou v současné době připravuje Odbor veřejných investic na Ministerstvu pro místní rozvoj. Postupy při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy, poštovních služeb Obecná ustanovení směrnice 2004/17/ES o subjektu zadavatele, zadávacích postupech ani konkurenčním dialogu se neliší od obecných ustanovení současně platných směrnice, kromě samozřejmého vymezení oblastí, kterých se týkají (vodní hospodářství, energetika, doprava a poštovní služby). 21

22 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nejdůležitější změna, kterou směrnice postihuje je, že telekomunikační sektor nebude nadále regulován. Navíc se bude směrnice týkat i poštovních služeb. Tato směrnice se vztahuje k zakázkám, jejichž hodnota je buď shodná nebo vyšší než následující finanční limity stanovené Komisí: eur pro veřejné zakázky na dodávky a služby eur pro veřejné zakázky na stavební práce 11 Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Směrnice definuje stavební práce, dodávky a služby v podstatě stejným způsobem, jako předchozí směrnice, jež od roku 2006 nahradí. Totéž platí pro subjekt zadavatele, kterým zůstává stát, územní a místní samosprávy, veřejnoprávní subjekty, nebo sdružení a asociace tvořené jedním nebo více takovými subjekty. Zadávací postupy udávané touto směrnicí mohou být: otevřené (minimální časový limit pro obdržení nabídek je 52 dny ode dne, kdy byla poslána výzva), omezené (časový limit pro obdržení žádostí o účast je 37 dnů, časový limit pro obdržení nabídek je 40 dnů ode dne, kdy byla poslána výzva), vyjednávací aplikovatelné v podstatě shodným způsobem jako na základě pravidel uvedených v předchozích směrnicích. Větší pozornost by měla být věnována pouze vyjednávacímu postupu, který může být: s uveřejněním oznámení (časový limit pro obdržení nabídek může být 36 dní, nebo může být snížen, ale nikdy nemůže být méně než 22 dní), bez uveřejnění oznámení. 11 Úplné znění směrnice 2004/17/ES v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 134, 30/04/2004, strana

23 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Vyjednávací postup s uveřejněním oznámení lze použít, jedná-li se o: neregulérní nabídku, která reaguje na otevřený nebo omezený zadávací postup nebo na konkurenční dialog (viz níže), výjimečné případy, kdy povaha stavebních prací, dodávek nebo služeb nedovoluje paušální cenovou kalkulaci, případy takových poskytovaných služeb, kdy nelze dostatečně přesně stanovit specifika a podmínky zakázky. Vyjednávací postup bez uveřejnění oznámení lze použít, když: nebyly podány žádné nabídky, žádné adekvátní nabídky ani žádné přihlášky během otevřeného nebo omezeného zadávacího postupu, z technických nebo uměleckých důvodů může zakázku splnit pouze určitý uchazeč, se jedná o naléhavý případ. Pro volbu vhodného postupu při zadání veřejné zakázky na konkrétní akci by měly samosprávy kontaktovat ÚOHS. Rovněž na Internetovém informačním serveru Ministerstva pro místní rozvoj, které se nachází na adrese -zakazka.cz, lze nalézt metodické postupy a další informace z oblasti veřejných zakázek. Konkurenční dialog Jednou z novinek, které směrnice zavádí je tzv. konkurenční dialog, během něhož si smluvní strany mohou ještě před odevzdáním nabídky sjednat podmínky smlouvy. B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ke konkurenčnímu dialogu lze přistoupit: 1) v případě velmi složité zakázky 2) na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky Během dialogu musí být zachován spravedlivý přístup ke všem zúčastněným uchazečům. Dialog může pokračovat až do nalezení adekvátního řešení. Jakmile dojde k ukončení dialogu, zadavatel požádá uchazeče o podání nabídek. 23

24 B PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Tato směrnice se vztahuje k zakázkám, jejichž hodnota je buď shodná nebo vyšší než následující finanční limity stanovené Komisí: eur pro veřejné zakázky na stavební práce eur nebo eur pro veřejné zakázky na dodávky, resp. služby (záleží na typu služby nebo dodávky, podrobnosti jsou uvedeny v dodatcích k této směrnici) Výběr kandidáta a udělení zakázky V případě omezeného a vyjednávacího postupu s uveřejněním oznámení a v případě konkurenčního dialogu může zadavatel stanovit limit pro počet vhodných uchazečů. Minimální počet uchazečů (tam, kde je to relevantní i maximální počet uchazečů), které zadavatel zamýšlí vyzvat k podání nabídky nebo žádosti musí být uveden v oznámení o zadání veřejné zakázky. Omezeného zadávacího postupu se nesmí zúčastnit méně než pět (5) uchazečů a vyjednávacího postupu a konkurenčního dialogu méně než tři (3) uchazeči. Podmínky pro uchazeče Je samozřejmé, že osoby, které byly usvědčeny z následujících činností, se nesmí výběrového řízení účastnit: působení ve skupině organizovaného zločinu korupce podvody a defraudace praní špinavých peněz K vyloučení z výběrového řízení může dojít i z následujících důvodů: bankrot neprofesionální chování neplnění povinností spojených s placením sociálních dávek neplacení daní zavádějící informace poskytované za účelem prokázání vhodnosti pro plnění podmínek zakázky Úplné znění směrnice 2004/18/ES v originální anglické verzi, viz Úřední věstník (Official Journal) L 134, 30/04/2004, strana

25 VYMEZENÍ POJMU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. B Shrnutí kapitoly Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka zadávaná veřejnoprávním zadavatelem, jehož cílem je pořízení zboží, služeb a práce. Města a obce, jakožto subjekty, jejichž činnost upravuje veřejné právo spadají do kategorie zadavatelů a musí se tedy řídit platnou legislativou a při zadávání zakázek podle této legislativy postupovat. Zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách upravuje v souladu s platnou evropskou legislativou zadávací postupy, kterými mohou města a obce realizovat proces zadávání veřejné zakázky. Při tom se však rovněž musí řídit základními principy definovanými Smlouvou o ES, které jsou založené na svobodě podnikání ve všech členských státech EU a zákazu diskriminace. Města a obce by si měly být vědomy, že na základě těchto předpokladů se mohou stát vítězi jimi zadaných veřejných zakázek i subjekty z jiných členských států. Zároveň je důležitá skutečnost, že i subjekty vlastněné obcemi se mohou ucházet o zakázky uveřejněné v ostatních zemích EU, což může být přínosem hlavně pro příhraniční oblasti. PROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 25

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách I.

Nový zákon o veřejných zakázkách I. Nový zákon o veřejných zakázkách I. Velkou změnou pro naše státní a kvazistátní instituce bude i zákon o veřejných zakázkách. Je tam řada novinek. Nemalá část zakázek se bude muset zveřejňovat nejen u

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduáního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 OBSAH I. Metodický návod postupu zadavatele veřejných zakázek podle zákona

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST

V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST V. KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH OBCÍ A MĚST Veřejné zakázky Regionservis s.r.o., dne 19. 2. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.: +420 774033702 e-mail: judr@poremska.cz

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více