JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein"

Transkript

1 JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti mezi sebou samým, mezi námi navzájem a mezi mnoha trpícími bytostmi ve svt. Otázka, která vyvstává je, jak pochopit to, co se stalo, a to s uvážením a porozumním. V souvislostech s nárazy letadel do "Twin Towers", Pentagonu a do pole v Pensylvánii, mžeme vidt ohromnou sílu nenávisti a nevdomosti mysli. Buddha použil velmi jasná slova k popisu tchto stav mysli. V jeho rozprav nazvané "Vše hoí" ekl: "Mysl hoí, hoí ohnm chtivosti, ohnm nenávisti a ohnm zaslepenosti." Normáln se nám nezdají být tyto stavy mysli nebezpené, až dokud se nevyjeví práv takovým jasným a nepopiratelným zpsobem. Velikost zkázy, jenž se stala stedem pozornosti, je dvodem pro nezbytnou kultivaci našeho srdce a mysli. asto v takzvaném duchovním i New age svt, slyšíme fráze typu "následuj své srdce". asto ale mžeme jak na sob, tak i na druhých vidt,že ne všechno v našem srdci je vždy rozumné, laskavé, ušlechtilé a tedy hodné následování. Všichni také máme sklony k sobeckosti a zlosti. Adžán Sumedho, jeden z nejvtších seniorních amerických mnich thajské lesní tradice, doporuoval smysluplnji porozumt tomuto: "Není otázka jak následovat srdce, ale jak je kultivovat." Sledování šíe našich pocit, reakcí a odpovdí, které se staly, objasní ohromný potenciál jak dobra tak i zla, který je obsažen v naší mysli. Lidé z celého širého svta vysílají adu pocit? ohromný smutek, zármutek, bezmocnost a rozhoení, ale také soucit, lásku a porozumní. V pocitech jsou také zahrnuty výzvy k válce i pro mír, pro rakety i pro shazování jídla z letadel. Jestliže chceme porozumt tmto událostem, musíme porozumt své vlastní mysli. Když se nco stane v takové míe, která nemže být pehlédnuta, a v život jedince nebo spolenosti, pináší to velké výzvy. Je to signál otevít oi a vidt jasnji v rzných souvislostech. "Buddha" je "probuzený" a skrze své uení demonstruje odhodlanou ochotu a také schopnost vidt, co je pravda. K tomu ve výcviku smujeme. Tebaže vytváíme zdánliv pevná a bezpená životní místa a vztahy, všichni sdílíme velkou zranitelnost. Buddha to vyjádil zcela jasn: "Cokoliv vzniká, také zaniká". Obas vci pominou spoádaným a klidným zpsobem, obas niivým zpsobem. Bez ohledu na podmínky, za kterých jevy vznikají, je zmna jejich pirozenou vlastností. Mžeme si toho všimnout v bžných zmnách v našich životech. Vidíme to na nevyhnutelnosti stáí a nemoci svého tla. Vidíme to na stavu spoleenského a ekonomického zmatku. Vidíme to na upadajících civilizacích. Vidíme to na explozích hvzd atd. Akoliv to všechno rozumov chápeme, že pirozenou vlastností vcí je zmna, ne vždy to poznáváme do morku svých kostí. Buddha ukazoval na vrozenou nestálost mnících se podmínek a utrpení plynoucí z pedstavy, že zstanou stále stejné. První ušlechtilá pravda utrpení není abstraktn filosofický princip. Odráží otevenost, upímnost a ochotu nezbytnou k tomu. postavit se tváí tvá faktu

2 utrpení, které je tady. Není vždy snadné se takto otevít. Pi sledování zábr z pohrom bylo asto nepíjemné si to pipustit. Objeví se pochybnosti, že se to skuten mohlo stát a obas máme pocit, že jsme sledovali njaký z Hollywoodských film. Cviit se v Dhamm znamená mnohem více, než jen žít ve vtším klidu a míru. Dhamma odhaluje nejhlubší a nejvážnjší stránky života a smrti, utrpení a svobody. Buddha nás pobízí k procitnutí z naší nevdomosti. Události v New Yorku, Washingtonu a Pensylvanii jsou také výzvou, abychom si uvdomili základní neovladatelnost našich prožitk. To znamená, že vci nastanou, když jsou pítomny píslušné podmínky, ne protože jsme chtli anebo budeme chtít, aby byly podle nás a našich pání. Naše tla stárnou a onemocní v souladu s píinami, a si to pejeme nebo ne. Mžeme si pát, aby nebyla válka, hladomor, nebo násilí, ale tyto situace budou nadále vznikat tak dlouho, dokud tady budou k tomu nezbytné podmínky. Události nejsou pod naší kontrolou jak si pedstavujeme nebo pejeme. Kontrola všech našich zámr je velmi nároná. Jestliže vci nebudou takové, jaké chceme, aby byly, mysl mže být snadnji naplnna zlostí, pocitem marnosti, vztekem, žárlivostí nebo nenávistí. Dje se to tak jak na osobní, tak, jak je vidno, i na spoleenské úrovni. Jestliže chceme konec, nap. zastavení násilí, musíme porozumt píinám, které vyvolávají násilí a podmínkám nezbytným k jejich ukonení. Nejde prost si to pát nebo žádat, aby se tak stalo. Kupodivu, ím více pedstav "o ízení" opustíme, tím jasnji uvidíme podmínky nezbytné k dosažení svého úmyslu. Obtížná a složitá otázka nám stále zní. Jaká je patiná odpov na hromadné násilí? Z pedešlých dlouholetých zkušeností je nám známo, že násilí se nikdy neukonilo násilím. Buddha to samé vyjádil ped 2500 lety a my poznáváme tuto pravdu sami v konfliktech v Severním Irsku, na Šrí Lance, v Izraeli, ve West Bank a na mnoha dalších místech ve svt i ve svém každodenním jednání. Nenávist a násilí pouze plodí to samé. Zapíiuje opakování velkého niení, ze kterého není lehké se vymanit. To však neznamená, že nereagujeme a nechráníme se ped násilím. Týden ped útoky jsem z kazety poslouchal životopis Winstona Churchilla. jeho úloha ped a bhem 2. svtové války je dobe známá. Mohlo by být zachránno více život, kdyby nebyla provádna politika ústupk. Buddha sám mluvil k laikm o pimené sebeobran. Ve snaze uspoádat si všechny tyto otázky, pijdeme na nevýrazné a asto pehlédnutelné detaily. Jak u jednotlivc, tak i u národa musíme zkoumat motivace za reakcemi, aby se daly urit morální hodnoty. Jsou to naše motivy, které budou urovat dalekosáhlý výsledek. Je možné uvznit pachatele bez toho, aby vyvolal ohromné utrpení nevinných lidí? Jsem schopni být motivováni moudrostí a soucitem, spíše než nenávistí a pomstou? Nejde o to zahalit se do psobivých slov. Potebujeme se podívat na to, jaké jsou skutené motivy našeho jednání. Souasná situace je výzvou uvidt podmínky, které jsou základem událostí, jednat moude a rozhodn v reakcích a zkoumat vlastní mysl, abychom vidli jaké užitené a neužitené kvality vycházejí z nás. Síly dobra a zla, které se projevují ve svt se stejn tak projevují v našich myslích a životech. Je velmi obtížné osvtlit nedovedné stavy mysli. Ne vždy rádi pemýšlíme o svých stinných stránkách a je nám spíše pohodlnjší pedstava, že naše životy a skutky jsou dokonale isté a dobe cílené. Tebaže mnoho z toho tak opravdu je, jsou také ásti, které

3 takové nejsou. Jeden z obrat pi praktikování Dhammy nastane, když radji chceme odhalit své neistoty mysli, než je vytsnit. Upímnost ke svým motivacím je jediným zpsobem jak nalézt klí k moudré odpovdi na zmiované situace. Nedovedné stavy pramení z pipoutanosti, nenávisti a nevdomosti. Ze strany pipoutanosti mžeme vidt, kolik zla ve svt pramení z chtivosti - po zábav, bohatství, nebo moci. Ohromné utrpení také pramení z pedstav a názor: "toto je pravda, vše ostatní je lež" apod., jenž se hodí do výkiku demagog a fanatik. Když si víra iní právo na absolutní pravdu, je pak konflikt nevyhnutelný, protože lidé mají rzná hlediska. Až se uvolníme z našich pevn zaujatých názor, potom nastane možnost naslouchat a uit se navzájem. Neistoty také pocházejí z odporu, zlosti a nenávisti. Takto jasn se projevila pustošící síla tchto stav mysli v záijových událostech. Navíc, tyto vlastnosti mysli jsou tak ohrom svdné. Buddha na to poukazoval, když hovoil o "zlosti se zhoubným zdrojem". Zlost a nenávist vznikají z reakcí na bolestivé a nepíjemné události, a skutené nebo vymyšlené. Nepatrná nepíjemná událost zapíiní podráždní mrzutost a smutek. Silná bolestivá událost mže vést až k nenávisti a násilí. Je podstatné, že se uíme pipustit si tyto pocity uvnit sebe tak, že je ani neodmítáme, ani nepotlaujeme, ani je ze zvyku nevyjadujeme navenek. Je tak snadné uváznout v mocném víru tchto emocí, které jsou asto živeny spodními proudy své spravedlivosti, ublížením a strachem. Když se cítíme být skuten polapeni do vlastní reality, pomže nám, když si všimneme, ím je tento stav živen. V obtížné, nejisté a nestálé dob zpsobuje strach pocit zranitelnosti. Mže to být strach ze ztráty, strach z neznámého, nebo ze smrti. Jestliže neuznáme tyto silné emoce, asto nás pak ženou bu do útoku nebo k ústupu. Potebujeme pevnou a energickou praxi, abychom vidli tyto stavy uvnit nás samých, abychom nebyli odneseni pílivem emocí. Vdomí toho je procesem pemny. Ped nkolika lety jsem vedl zásed, pro studenty práva. V rozhovoru s nimi "O síle nepátelského", jeden ze student ekl, že poteboval zlost, aby necítil strach. Všímavost nebyla v osnovách pro právnické školy a nikdy ho ped tím nenapadlo, že otevení se a pijmutí strachu mže být velice mocným a podprným zdrojem síly. Bolest mže také vyrst, když rozpádáme katastrofické scénáe v našich myslích, a pak se v tchto stavech mysli zabydlíme. Akoli je snadné pedstavovat si detaily, není to vhodná strategie pro pstování moudrosti a soucitu. Musíme se otevít tomu, jak to je, pipustit si motivace našich reakcí a jednat z takové prospšné pozice, jak je to jen možné. Pi existujícím utrpení a násilí ve svt, které poznáváme pi práci uvnit naší vlastní mysli, zstává hluboká otázka "Kde je místo koneného bezpeí?" Kde je naše skutené útoišt? Na tyto otázky Buddha odpovídal bhem 45 let svého uení. Probuzená mysl je útoištm, uení (Dhamma) je útoištm, sdružování se s moudrými je útoištm. Tyto "ti klenoty" nejsou napodobeninami drahokam. Jsou opravdovými cennostmi. Poskytují každému místo bezpeí uvnit zmatku a nepokoje. Thich Nhat Hanh píše o "míru v každém kroku". Mžeme praktikovat mír v každém kroku, v každém nádechu, v každém okamžiku. Zaleží to jen na nás.

4 Mžeme se také cviit v pozitivním uvažování a všímavosti ku prospchu vlastnímu i ku prospchu druhých. Je to pouze dobrotivost a porozumní, které zastaví nenávist. Vyjádení dobrotivosti je nezbytnou podmínkou pro mír. Musíme zaít u sebe, v našich vlastních životech a nechat ji vyzaovat ven, jako podporu pro dobro ve svt. Buddhova slova z Mettá sutty jsou silným receptem a prosbou pro naši dobu: Kéž jsou všechny žijící bytosti šastny a žijí v klidu a míru! Kéž jsou plny radosti a žijí v bezpeí. Kéž jsou všechny bytosti šastny, a slabé nebo silné, malé nebo velké, viditelné i neviditelné, blízké nebo vzdálené, narozené nebo rodící se - nikoho nevyjímaje - kéž žijí v klidu a míru. A nikdo nepodvádí jiné, nebo neopovrhuje jinou bytostí v jakémkoliv stavu. A nikdo ve zlosti nebo nemoci nepsobí škodu druhému. Zrovna jako matka hlídá a ochrauje své drahé dít, tak a s neomezenou myslí každý lovk ochrauje všechny žijící bytosti a vyzauje pátelství a dobrotivost do celého svta. A je kultivováno neomezené a neohraniené dobro, osvobozené od zla a nepátelství na celém svt. (c) Joseph Goldstein, (c) Bodhi Olomouc 2002

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension,

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek. GAKU DO YO JIN SHU Praktické rady jak následovat buddhistickou pravdu --- napsal mistr Dogen --- Z japonštiny do angličtiny přeložil mistr Gudo Nishijima, z angličtiny do češtiny přeložil Roman Válek.

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI Čögyam Trungpa Bdělá pozornost je základním přístupem na duchovní cestě a je společná všem tradicím buddhismu. Avšak dříve než začneme zkoumat přístup k duchovnímu životu,

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot.

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Motto: Noc pokročila, den se přiblížil. Řím 14:12; Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí. ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ČAS zármutku Dr. Daniela Tausch-Flammer Dr. Daniela Tausch-Flammer: Čas zármutku Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí ISBN 978-80-254-8944-4 Jednoho

Více

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil různí: Velký inkvizitor 1 různí Velký inkvizitor Nad textem F. M. Dostojevského Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil Tomáš Špidlík (úvod) 6 Absolutní svoboda

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Promluva Satja Sáí Báby z 9. října 2008 Tato karma je zodpovědná za zrození, existenci a smrt lidí. Drží nadvládu nad všemi stádii jejich životů jako samo

Více

Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010

Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010 Vybrané části z knížky Pavla Říčana a Pavlíny Janošové Jak na šikanu, vydané nakladatelstvím GRADA v roce 2010 Obsah: Předmluva 1. Úvodem 1.1. Tři příběhy z českých škol 1.2. Typický vývoj šikany ve školní

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více