GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH"

Transkript

1 GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové koncovky Zvláštnosti skloování podstatných jmen zakonených na Zvláštní skloování nkolika podstatných jmen zakonených na Skloování podstatných jmen mužského rodu Skloování podstatných jmen ženského rodu Skloování podstatných jmen stedního rodu Skloování ruských osobních a místních jmen Nesklonná podstatná jména Podstatná jména vzniklá z pídavných jmen Rekce podstatných jmen Pídavná jména Pípony pídavných jmen Pípony Pípony Pípony Skloování pídavných jmen Tvrdá pídavná jména Mkká pídavná jména Pivlastovací pídavná jména zakonená na Pivlastovací pídavná jména zakonená na Pivlastovací pídavná jména zakonená na Jmenné tvary pídavných jmen Stupování pídavných jmen Rekce pídavných jmen Zájmena Druhy zájmen Osobní zájmena Zvratná zájmena Tázací zájmena Záporná zájmena Pivlastovací zájmena Ukazovací zájmena Urovací zájmena Neuritá zájmena íslovky Druhy íslovek Skloování základních íslovek Skloování složených íslovek Skloování íslovek Skloování íslovek

2 Mkký znak na konci a uprosted íslovek íslovky druhové Skloování íslovek adových Datum Hodiny Zlomky Slovesa Infinitiv Tvoený slovesných tvar asování sloves Pítomný as Nepravidelná slovesa Zmna kmenové souhlásky Zvratná slovesa Minulý as Budoucí as Podmiovací zpsob Rozkazovací zpsob Nepravidelné tvoení rozkazovacího zpsobu Slovesa bez vlastního tvaru rozkazovacího zpsobu Modální slovesa Slovesný vid Pechodníky Pídavné jméno slovesné Spona Sponová slovesa Polosponová slovesa Rekce sloves Píslovce Stupování píslovcí Nejbžnjší rení v platnosti píslovcí v píslovcích Pravopis píslovcí pomocí spojovníku Pedložky Druhy pedložek Pedložky urující místo (na otázku ) Porovnání pedložek vyjadujících místo Pedložky urující as( na otázku ) Vyjádení asu v 6. pád (na otázku ) Pedložky k oznaení asu Pedložky vyjadující zpsob (na otázku ) Pedložky vyjadující úel (cíl) (na otázku ) Pedložky vyjadující píinu (na otázku ) Pravopis pedložek Spojky Druhy spojek Pravopis spojek ástice Druhy ástic Pravopis ástic Vsuvka

3 PÍZVUK $%&'()( Ruský pízvuk je pohyblivý. Musíme si ho pesn zapamatovat u každého slova. Pesná pravidla k urení pízvuku neexistují. Ruské samohlásky mají plnou hodnotu pouze pod pízvukem v nepízvuných polohách se vyslovují slabji nebo se redukují (tj. jejich výslovnost se úží). Pízvuk bývá v rzných slovech na rzné slabice: v rzných tvarech téhož slova: k rozlišení významu slov: platím plái VÝSLOVNOST *'+)+()( o se redukuje jako první hláska na zaátku slova nebo v první slabice ped pízvukem na a v ostatních pípadech neredukuje na tak zvaný smíšený zvuk (vyslovte eské k oknu zvuk který vznikne mezi k a o je pibližn tzv. smíšený zvuk). obdobn se rekuruje a nepízvuné (a pouze po ) po mkkých souhláskách a nepízvuné na zaátku slova se redukují smrem k i ruské se vyslovuje jinak nežli eské y tvoí se ve stejné poloze jako eské a pi vyslovování mkkých souhlásek je teba pitisknout pední ást jazyka k tvrdému patru koncovky. p. jedn. ísla u pídavných jmen zájmen a adových íslovek se vysloví s v (avo jevo) neuritý zpsob zvratných sloves se vyslovuje tvrd (uicca) ve slovech se vyslovuje ch ve slovech se vyslovuje š po pedložkách se vyslovuje jako ( ) ped se mní v š ž (asimilace) ( ) PEHLED PRAVOPISNÝCH PRAVIDEL *'&.+*)/&)(. Po 0 se píše vždy (nikdy ) Píklady: Výjimky:. Po se píše vždy (nikdy ) Píklady:. Po se píše a) v ruských koncovkách a píponách: b) v cizích slovech a píponách: 4. Koncovka. p. j.. pídavných jmen zájmen a adových íslovek se píše s akoliv se vyslovuje v. 5. Mkký znak se píše: a) na konci slov (v neuritém zpsobu nkterých sloves vždy ve. os. j.. slovesa v. os. j.. a. os. mn... zvratného slovesa v rozkazovacím zpsobu nkterých sloves v nkterých podstatných jménech zájmenech íslovkách apod.): (zájmeno)

4 b) uprosted slova (nejastji po mén asto po nkdy po. ): 6. Mkký znak se nepíše uprosted slova: 7. Oddlující funkce po pedponách zakonených tvrdou souhláskou se píše ped. : $ $ $ jinde ped stejnými souhláskami (a ped ) se píše mkký znak: 8. Zápor se slovesem se píše zvláš% : 9. Pedpony zakonené na se píše ped neznlými souhláskami: se píše ped znlými souhláskami: Samostatné se píše stejn ped znlými i neznlými souhláskami: Pedpony o se píše pod pízvukem a v nepízvuné poloze (slov s pízvunou pedponou na o je velmi málo) ve funkci pedložky nebo pedpony se vždy píše na konci s ( ). Názvy národ se píší v ruštin s malým písmenem na zaátku ( ). V oficiálních názvech stát a republik píšeme všechna slova velkým písmenem & ' ( & ) * +. Oznaení samohlásek v písmu SAMOHLÁSKY 4&/5( (a) (ja) (e) (je) (o) (jo) (u) (ju) (y) (ji) $ $ Jotované znaky ( ) na zaátku slov (až na ) po samohláskách po $ a se vyslovují ja je jo ji ju. posílat muzika tisíc tygr typ tyfus fyzika syntéza symfonie symbol 6 ve slovech ruského pvodu se píše zídka ve slovech cizího pvodu pedevším na zaátku slova ve shod s výslovností ( ) ideji uprosted slova po samohlásce 4

5 se nepíší po 0 výjimky:. 7 se nepíše po výjimky: SOUHLÁSKY /+4&/5( Oznaení mkkých a tvrdých souhlásek v písmu Ruština jich má celkem 5. Rozlišují se podle toho která samohláska za nimi následuje. / 0 4 / 5 6 & ) ' 7 8 se vyslovují vždy tvrd se vyslovují vždy mkce PODSTATNÁ JMÉNA )8(& /$9(/:.):(4;5( Rod podstatných jmen_ Ruská podstatná jména jsou obdobn jako v eštin mužského ženského nebo stedního rodu. Rod podstatných jmen se uruje podle zakonení v. pád jednotného ísla: Rod Zakonení Píklad tvrdá párová souhláska 0 mužský mkká párová souhláska (ve. pád ) () ženský stední 0 mkká párová souhláska (ve. pád ) (0 slov) () Potíže psobí: ) podstatná jména na mkkou souhlásku (na konci píšeme ): Jejich rod uríme obvykle ze souvislosti. ) podstatná jména na která nemají v. pád jedn.. mají v. pád jedn.. u mužského rodu u ženského rodu 5

6 Zapamatujte si nkterá podstatná jména jejichž rod je v ruštin jiný než v eštin. Nejvíce rozdíl je u slov cizího pvodu: Zakonení v eštin v ruštin ém am (muž. r.) (žen. r.) starý problém nový systém Váš telegram zajímavý program Píklady 9 ta ita (žen. r.) um ium (st. r.) ze se (žen. r.) óza (žen. r.) áž (žen. r.) další píklady (muž. r.) (muž. r.) (muž. r.) (žen. r.) (muž. r.) 7 (muž. r.) (muž. r.) Karlova univerzita velká autorita dležitá priorita vdecké sympózium písné kritérium dnešní datum Vaše vízum nové stadium hospodáská krize základní teze vdecká skepse dlouhodobá prognóza nebezpená tuberkulóza velká garáž dokonená montáž souasná etapa hluboká analýza nová metoda Vaše adresa starý model komerní banka Rod podstatných jmen slova slovanského pvodu se píliš neliší: názvy mlá:at s píponou 7 (muž.r.) slova konící na (žen. r.) další píklady medvíd kot dít mj podpis velký nadpis vysoká úrove; náš cíl tento stupe; 6 Pi oznaování rzných zamstnání a titul máme v eštin zpravidla zvláštní tvary pro rod mužský a ženský. V ruštin se nkteré názvy vztahují k mužském i ženskému rodu. íslo podstatných jmen_ Vtšina ruských podstatných jmen má jednotné i množné íslo. Nkterá podstatná jména mají však bu: tvar jednotného ísla nebo množného ísla. 6

7 Životná a neživotná podstatná jména_ Pozor na zakonení životných podstatných jmen mužských i ženských ve 4. pád množného ísla. V jednotném ísle jako v eštin: <. Vidím studenta. <. Vidím ženu. Avšak v množném ísle na rozdíl od eštiny má 4. pád životných podstatných jmen stejný tvar jako. pád mn.. < Vidím studenty spisovatele dlníky. inženýry. < Vidím ženy (studentky dívky dlnice).. Pády a pádové koncovky_ Ruština má 6 pád. Na rozdíl od eštiny nemá 5. pád (oslovujeme voláme). Ruština pro tuto možnost užívá. pád. Pro tento pehled jsme použili znaení pád shodný s eštinou (tedy eský 7. pád je vlastn 5. pád v ruštin). Pád Sklo;ování ) (jedn..) I II III =. pád?? [] [] &. pád??. pád?? 9 4. pád?? [] 7. pád?? () ( ) 6. pád ()? ()? Pád Sklo;ování ) (mn..) I II III =. pád?? &. pád??. pád?? 9 4. pád?? 7. pád?? 6. pád ()? ()? Pád.?? Sklo;ování ) I II III 0.??.?? 7

8 4.?? 7.?? ( ) ( ) 6. ()? ()? Pád.?? Sklo;ování ) I II III 0.??.?? 4.?? 7.?? 6. ()? ()? Zvláštnosti skloování podstatných jmen zakonených na +. pád. pád. pád 7. pád 6. pád () () () () () () Zvláštní skloování nkolika podstatných jmen_ 8

9 =. pád &. pád. pád 7. pád () 6. pád () () () () Skloování podstatných jmen mužského rodu_ živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád živ. =. pád živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád Podle vzoru se sklo;ují podstatná jména mužská na tvrdou souhlásku (též na ). Podle vzoru < () se sklo;ují podstatná jména mužská na mkkou souhlásku. Sem patí též jména na. Podle vzoru se sklo;ují podst. jména mužská na (nap. ). Podle vzoru se sklo;uje jen nkolik podst. jmen na (nap. > 9) Poznámky ke skloování:. PJ na v 7. pád j.. mají podle místa pízvuku tvar jeli pízvuk na koncovce ( ) jeli pízvuk na kmeni ( ) v. pád mn.. mají bez ohledu na pízvuk ( ).. PJ na v 7. pád j.. mají podle místa pízvuku tvar jeli pízvuk na koncovce ( ) jeli pízvuk na kmeni ( ) v. pád mn.. mají podle místa pízvuku tvar jeli pízvuk na koncovce ( ) jeli pízvuk na kmeni ( ).. p. j.. mže mít nkdy vedle základní koncovky též koncovku a to tehdy oznaujeli ást z celku p. j.. mívá nkdy (vždy pízvuné) a to po pedložkách s místním významem: () 9

10 5.. p. mn.. na nebo (vždy pízvuné) má jen omezený poet mužských jmen nap. (tj. párové pedmty) (tj. pv. cizí slova) Je teba rozlišovat barva barvy kvt kvtina kvty kvtiny obilí chleby 6. PJ typu 7 oznaující mlá:ata mají odlišné množné íslo: (podle vzoru ) mn... Srovnejte s tím slovo 7 (= dít) které má mn.. s významem hoši chlapci).?eské mn.. dti vyjádíme rusky slovem (sklo;ujeme: ). 7. Slovo (= oban) se sklo;uje jako ( ) mn.. je však. Podobn: Anglian : Slovan : Pražan : 8. PJ (= bratr) má mn... Podobn: židle : zub : zuby v ústech list : listy v knize 9. PJ mají v množném ísle tvary: 0. Pozor na. pád mn.. bez koncovky u nkterých podstatných jmen nap.: oko partyzán voják. Pozor na následující slova: ale po poítaném pedmtu: 4. Všimnte si že PJ všech rod mají stejné zakonení v množném ísle ve. pád / 6. pád / 7. pád / Skloování podstatných jmen ženského rodu_ 0

11 živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád živ.=. pád Podle vzoru 0 se sklo;ují PJ ženská na a nap.. Podle vzoru se sklo;ují PJ ženská na nap.. Podle vzoru < se sklo;uje velký poet PJ na nap. +. Podle vzoru ( ) sklo;ujeme PJ ženská na mkkou souhlásky (na konci píšeme vždy s mkkým znakem) nap. a také PJ na ( ). Poznámky ke skloování:. PJ na 0 sklo;ujeme podle vzoru a PJ na podle vzoru 0. V 7.p. j.. mají podle místa pízvuku (jeli pízvuk na kmeni jeli pízvuk na koncovce.. Ve.p. mn.. mají PJ typu (tj. se souhláskou ped ) zakonení =. Podle vzoru se sklo;uje také nkolik PJ na ( ). Ve všech pádech krom.p. mn.. mají ped koncovkou : ale. 4. Podle ženských vzor se sklo;ují i mkká mužská jména zakonená na a nebo (nap. ) 9 v.p.mn.. mají ) 5. Nkterá PJ typu mají v mn.. pohyblivý pízvuk (nap. ): 6. Nestandardn se sklo;ují: množné íslo: ; množné íslo:. 7. Podle vzoru se sklo;uje také slov ( ) které však je mužského rodu a má v 7.p.j.. tvar.

12 Skloování podstatných jmen stedního rodu_ Podle vzoru se sklo;ují PJ stedního rodu na o nap.. Podle vzoru se sklo;ují PJ na e nap.. Vtšina jich koní na. Podle vzoru PJ na nap.. Podle vzoru 5 mají ve všech pádech krom.p.mn.. ped koncovkou mkký znak avšak. Nkolik slov typu má zvláštní sklo;ování. Poznámky ke skloování:. PJ se základem na 0 mají v. a 7. p. j.. podle místa pízvuku bu: (jeli pízvuk na kmeni ) nebo (jeli pízvuk na koncovce ). PJ na ( ) mají v.p. mn.. ( ). Slova mají v mn.. tvary: 4. Odchylné tvary mn..: 5. O pízvuku dvojslabiných jmen st. rodu na o nebo e si pamatujte že v mn.. je obyejn opaný než v j.. Netýká se to však slov na Skloování ruských osobních a místních jmen_ 7 Poznámky ke skloování:. Ruská píjmení na se sklo;ují vyjma 7.p. @ ženská @. Ruská píjmení typu + + se sklo;ují jako pídavná jména. Píjmení na o (> ) se bu: nesklo;ují nebo je sklo;ujeme jako PJ na o

13 4.?eská píjmení typu :? sklo;ujeme bu: s e ( ) nebo i bez e ( ) 5. Mužská píjmení na souhlásku % % a ruská píjmení typu * sklo;ujeme podle píslušných vzor. Ženská píjmení na souhlásku a ruská na nesklo;ujeme. 6. Neruská píjmení na samohlásku ne nesklo;ují. 7. Ruská místní jména na sklo;ují podle vzoru ( ). Jiná ruská místní jména se sklo;ují podle píslušného vzoru. 8. Neruská místní jména na se nesklo;ují na a nebo na souhlásku sklo;ujeme podle píslušného vzoru. Nesklonná podstatná jména_ Nesklonná jsou cizí PJ zakonená na. Podstatná jména vzniklá z pídavných jmen_ Nkterá PJ vznikla z pídavných jmen (nkdy z píslovcí). Taková sklo;ujeme jako pídavná jména ( ). Rekce podstatných jmen Podstatné jméno odvozené od stejného koene jako sloveso mívá shodnou vazbu se slovesem PÍDAVNÁ JMÉNA )8(& *')4&&:(4;5( Pípony pídavných jmen /<< Pípony /<< (pod pízvukem) (bez pízvuku) = (výjimky): Pípony (po písmenech g k ch) /<<

14 Pípony /<<. > :. > ( ):. 9 : Skloování pídavných jmen_ 7 Tvrdá pídavná jména_ Poznámky ke skloování:. Podle vzoru sklo;ujeme PJ s pízvukem na kmeni i ta PJ která mají ped koncovkou. Podle vzoru sklo;ujeme PJ s pízvukem na koncovce. S tvary na pízvuné se v odborném textu setkáváme velmi asto. Zapamatuje si zejména: Pád Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn...??.??.?? 4.?? jako. a. pád jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? Pád Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn...??.??.?? 4.?? jako. a. pád jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? 4

15 Mkká pídavná jména_ Poznámky ke skloování:. Obyejn oznaují as nebo polohu v prostoru ( ).. Patí sem i PJ která mají ped koncovkou 0 () Pád Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn...??.??.?? 4.?? jako. a. pád jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? Pivlastovací pídavná jména zakonená na Poznámky ke skloování:. PJ pivlast;ovací typu mají v. p. j.. tvary: v. p. mn.. pro všechny rody:. Krom tvaru v. a 4. p. j.. muž. rodu píšeme ped koncovkou ve všech pádech mkký znak.. Stejn sklo;ujeme adovou íslovku. Pád Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn...??.??.?? 4.?? jako. a. pád jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? Pivlastovací pídavná jména zakonená na Pád Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn...??.??.?? 4.?? jako. a. pád jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? 5

16 Pivlastovací pídavná jména zakonená na Poznámky ke skloování:. PJ tohoto typu se v ruštin užívá (na rozdíl od eštiny) zídka. Místo nich máme v ruštin obvykle. p. PJ Pád.??.??.?? Sklo;ování ) muž.r. žen.r. st.r. mn.. () () () () 4.?? jako. a. pád 7.?? 6. ()? ()? ( ) ( ) () () Jmenné tvary pídavných jmen_ < 7 muž.r. žen.r. st.r. jako. a. pád Jednotné íslo () () () Množné íslo Poznámky:. Jmenných tvar je v ruštin mnohem více než v eštin ( ).. Jmenných tvar se ve vt užívá v písudku (9 ). Stupování pídavných jmen_ Pehled tvar I. stupe; používá se v pívlastku i v písudku II. stupe; III. stupe; () používá se v pívlastku i v písudku používá se jen v písudku používá se v pívlastku i v písudku používá se v pívlastku i v písudku používá se v pívlastku zídka v písudku používá se jen v písudku 6

17 Poznámky:. Tvar (. stupe;) a tvar (. stupe;) používáme pouze v písudku. Ostatních tvar používáme jak v písudku tak i v pívlastku..?eské výrazy typu rychlejší než vyjadujeme v ruštin bu:. pádem nebo spojkou (4. 4.) Pamatujte: o km delší o 0 let starší než x vtší (více) než trochu (ponkud) svtlejší trochu (ponkud) rychlejší daleko (mnohem) rychlejší ješt rychlejší znan (o hodn) silnjší trochu (o nco) silnjší mén rychlý nejmén rychlý. Pízvuná pípona. stupn ee bývá obvykle u dvojslabiných PJ. Víceslabiná PJ mají obvykle pízvuk na stejném míst jako v. stupni. 4. Tvary. stupn na 0 () 0 (pouze u PJ se zmnou kmen. souhlásky ) pekládáme do eštiny nejrychlejší nejpevnjší Zapamatujte si píklady slov ve kterých dochází ke zmn kmenové souhlásky: > > > 0 > > > 5. U nkterých PJ se užívá ve. stupni ješt zesilující pedpony (nikoli ). 6. Zapamatujte si zejména tato PJ která mají pi stup;ování nepravidelné tvary: () () Rekce pídavných jmen Nkterá pídavná jména se pojí v ruštin s jinými pedložkovými i bezpedložkovými pády nežli v eštin. V závorce jsou krátké tvary které se v tchto spojením vyskytují velmi asto () ( ) () () () ( ) () () ( ) vinný (vinen) ím hrdý na co spokojený (spokojen) ím rovnobžný s ím podobný (podoben) komu 7

18 Druhy zájmen_ ZÁJMENA 4 osobní.. zvratná. tázací?????? + vztažná. + záporná. * pivlastovací. $ ukazovací (.). + urovací. neuritá... Osobní zájmena_ já ty on ono ona my vy oni () () 6. ( ) Poznámky:. Po pedložkách u zájmen. osoby používáme podobn jako v eštin ( ).. Tvar platí pro všechny ti rody na rozdíl od eštiny. Tvary 7 vystupují také ve funkci zájmen pivlast;ovacích. Zvratná zájmena_ Poznámky:. Zvratné zájmeno (nemá tvar pro. p. j..) se sklo;uje jako zájmeno. Mže se spojovat se všemi osobami j.. a mn.. 8

19 Tázací zájmena_ kdo co koho eho i kolik jako. a. pád jako. a. pád 6. Poznámky:. Zájmena se sklo;ují jako tvrdá PJ Zájmenem se ptáme spíš na jakost nebo druh pedmtu Zájmenem se ptáme na íselné poadí nebo vybíráme jeden z více pedmt? který z tchto plán chcete?? které stroje vás nejvíce zajímají?. Zájmeno se nesklo;uje. Používá se ho jen v písudkovém tvaru? jaké obrábcí stroje znáte?? jaké je vaše mínní?. Zájmeno 7 se sklo;uje stejn jako PJ typu Záporná zájmena_ nikdo nic Poznámky:. Záporná zájmena tvoíme pipojením ástice k tázacím zájmenm (nikdo) (nic) (žádný) (nií). Sklo;ují se jako tázací zájmena. V pedložkových pádech stojí však pedložka mezi zápornou ásticí a zájmenem. u nikoho jsem nebyl k nikomu nepojede o nikom jsme nemluvili? o niem jste neslyšeli? Pipojením ástice k zájmenm vzniknou záporná zájmena která nemají. pád..p..p. 4.p. 6.p. 7.p. ( ) () Tchto zájmen se používá ve vtách neosobních s infinitivem. V ostatních vtách je osoba k níž se dj vztahuje ve.p. sloveso je opt v infinitivu není koho by se lovk zeptal neml jsem mu co íct nebude mít s kým jít.. p. tchto zájmen má význam zájmen neuritých nkdo nco 9

20 . ástice je v záporných zájmenech a píslovených výrazech vždy pízvuná. ástice je vždy nepízvuná. Pivlastovací zájmena_ mj jako. a. pád jako. a. pád jako. a. pád jako. a. pád 7. () náš 6. ( ) Poznámky:. Zájmena se sklo;ují podle zájmena.. Zájmeno 0 se sklo;uje podle zájmena.. Zájmena. os. 7 (jeho její jeho jejich) jsou nesklonná. 4. V mn.. mají pivlast;ovací zájmena všech rod jeden tvar: 0 5. Zájmeno používáme chcemeli naznait že pivlast;ujeme podmtu. Pi pivlast;ování. a. os. podmtu se krom zájmena užívá také zájmeno ( ( ) ). Ukazovací zájmena_ tento tato toto tito ten ta to ti jako. a. pád jako. a. pád jako. a. pád jako. a. pád Poznámky:. Zájmena 6 (tento) používáme k urení bližšího pedmtu zájmeno (ten onen tamten) k urení vzdálenjšího pedmtu nebo takového který nebyl ješt blíže oznaen.. Zájmeno nejastji uvádí vedlejší vtu vztažnou. Zájmeno se slovem nabývá významu tentýž tatáž totéž titíž tytéž tatáž 4. Zájmeno (takový taková takové ) se sklo;uje jako tvrdé PJ. Používá se ve funkci pívlastku u plných tvar PJ Jmenný tvar tohoto zájmena se užívá jen v. p. ve funkci 0

21 Urovací zájmena_ sám sama samo sami všechen všechna všechno všichni jako. a. pád jako. a. pád Poznámky:. Rozlišujte.p. st. rodu 7 (všechno) od píslovce (stále poád) které se dává obyejn ped sloveso. (stále pracujeme) (je stále pry).. Zájmena (každý) (každý všelijaký rozmanitý) se sklo;ují jako PJ tvrdého typu (v každém pípad) (bez jakýchkoli pekážek) Zájmeno se používá nejen ve významu slova každý ale také ve významu všelijaký rozmanitý (v knihovn jsou rozmanité knihy a asopisy) Zájmeno používáme v tch pípadech když se vztahuje ke každému pedmtu zvláš% (stavba roste každým dnem). Všimnte si rzných významových odstín zájmena : mluvil se samotným editelem peložte si tento lánek sami Rozlišujte: osobn bez doprovodu sám osamocen 4. Od zájmena odlišujte zájmeno které se sklo;uje jako PJ tvrdého typu. Používá se: k vyjádení tsné blízkosti u samých vrat až u vrat od samého zaátku hned od poátku k vyjádení. stupn PJ v zájmenných výrazech 6 k oznaení totožnosti íkal totéž stejná ešení se vyskytují i v jiných projektech Neuritá zájmena_ 7 Poznámky ke skloování:. Zájmena neuritá se tvoí pomocí ásti kdosi cosi jakýsi ísi nkdo nco njaký kdokoliv cokoliv jakýkoliv ledakdo nkdo ledaco nco jakýsi lecjaký Neuritá zájmena se sklo;ují stejn jako zájmena tázací a vztažná.?ástice se nemní. Pi sklo;ování neuritých zájmen s ásticí vkládáme pedložku mezi ástici a vlastní zájmeno. Zájmeno ve spojení s ásticí oznauje uritou konkrétní osobu nebo pedmt který je mluvímu neznámý

22 nkdo (kdosi) zaklepal na dvee nco (cosi) hledá. Zájmeno ve spojení s ásticí oznauje jeden z pedmt nebo osob bu: zcela neuritých nebo takových mezi kterými nebyl ješt proveden výbr. Vyskytuje se zpravidla ve vtách tázacích rozkazovacích a po spojce ve spojitosti s asem budoucím? znáte nkoho z.? napište nám nco jestliže nkdo pijde pak 4.?eská neuritá zájmena a píslovce s píponou koli se též pekládají do ruštiny pomocí výraz (kdokoli) (cokoli) (jakýkoliv) (kdekoli) ( ) pines kteroukoliv knihu kdokoli vám to ekne kdokoli k nmu pijde každému poradí 5.?ástice ve spojení se zájmenem oznauje vždy vtší i menší ást celku eknu vám nco o parních turbínách 6. Také píslovce se mohou tvoit pomocí uvedených ástic: (kdesi) (nkam) (leckde) 7. Zájmeno (nkterý uritý jistý) se sklo;uje jako. 8. K zájmenm neuritým patí také zídka užívaná zájmena (jakýsi kdosi) a (nco cosi). Tato zájmena mají jenom. pád. Nepímé pády od zájmen mají význam zájmen záporných. Druhy íslovek_ ÍSLOVKY?)/4):(4;5( * 7 základní? adové? * íslovky základní íslovky adové

23 Poznámky:. Každou íslici píšeme oddlen 96. V íslovkách 5 0 píšeme mkký znak na konci slova v íslovkách uprosted po první ásti íslovky.. U íslovky vypadává v nepímých pádech e:

24 Skloování základních íslovek_ (. ) =. pád & 9. pád. pád 4. pád 7. pád 6. pád () () () Poznámky ke skloování:. Po íslovkách 4 se klade PJ v.p. j.. PJ v.p. mn.. nap.. Toto pravidlo platí také pro složené íslovky které koní 4 4. PJ ve spojení s íslovkou se sklo;ují spolu s íslovkou nap.. Po íslovkách se poítaný pedmt nesklo;uje zstává v. p. mn.. Po íslovce se poítaný pedmt bu: sklo;uje spolu s íslovkou nebo zstává ve. p. mn.. nap... PJ mají ve spojení s íslovkami:.p. j.. ( ).p. mn.. ( ). Skloování složených íslovek_ A. =. pád &. pád. pád 9 4. pád 7. pád 6. pád () Skloování íslovek _..... =. pád 4

25 &. pád. pád 9 4. pád 7. pád 6. pád () () ( ) ( ) Skloování íslovek _... =... pád.. &... pád... pád pád.. 7. pád.. 6. pád Mkký znak na konci a uprosted íslovek_; B mkký znak na konci slova 50 0 B mkký znak uprosted slova (v. a 4. pád) Pamatuj: : 9 B (mkký znak uprosted nepíšeme): íslovky druhové_ Poznámky:. K íslovkách druhovým patí: 0 (užívají se zídka). Po druhovým íslovkách v. a 4. pád je poítaný pedmt v.p. mn... V nepímých pádech jsou astjší íslovky základní nap. ). Sklo;ují se podle tchto vzor: ( ) ( ) Skloování íslovek adových_ Poznámky ke skloování:.?íslovky adové se sklo;ují jako PJ tvrdého vzoru krom íslovky která se sklo;uje podle vzoru.. U složených íslovkových výraz má tvar adové íslovky pouze poslední len výrazu. Pedcházející jsou ve tvaru íslovek základních. 5

26 . Pi sklo;ování složených výraz se sklo;uje pouze íslovka adová Nap..p..p..p. 4. znamená druhý znamená jiný. Ve spojení: tj. jeden druhý jeden z nás pracuje ve dne druhý v noci Datum_ Poznámky:. Kolikátého je dnes? 7? Dnes je 9. února 006. ). V odpovdi na tuto otázku je íslovka v. p. msíc a rok ve. p.. Kdy se to stalo? 7 6? Stalo se to 0. ervence 005. C.?íslovka msíc a rok jsou ve. p.. Pi vyjádení data je celý výraz (den msíc rok) ve. p. samotný letopoet je v 6. p. Hodiny_ Poznámky: Do pl hodiny: spojujeme íslovku minut v. p. s. p. následující hodiny vyjádené adovou íslovkou: ( ) 7.0 Po plhodin zbývající minuty do celé hodiny spojujeme s pedložkou v. p. Následující hodiny je v. p. vyjádeno základní íslovkou: ().55 Zlomky_ Poznámky: ½ / ¼ /5 5 ( ) SLOVESA 4&+45 Infinitiv_ 7 < (<) Ruský infinitiv má trojí zakonení: () () (). Produktivní je pouze zakonení na zakonení na (vždy pízvuné) a na je neproduktivní (vyskytuje se pouze u omezeného potu slov. 6

27 Tvoení slovesných tvar_ < Pi tvoení slovesných tvar je teba rozlišovat kmen pítomný a kmen minulý neboli infinitivní. Kmen pítomný dostaneme odtržením osobní koncovky od tvaru pítomného nebo jednoduchého budoucího asu (nejlépe od. os. mn..): Kmen minulý dostaneme odtržením pípony infinitivu: asování sloves_ ). Ruská slovesa se dlí podle kmene pítomného do dvou skupin (. a. asování). Podle tvaru infinitivu mžeme urit ke kterému asování sloveso patí. Nepravidelná slovesa stojí mimo ob asování. II. II. asování ( ) 7 : 4 : 0 0 I. I. asování ( 7 ) ( 4 ). Pítomný as_ 0 osoba I. I. asování >.. jednotné množné. II. II. asování >.. jednotné.. () () množné.. () () Poznámky:.. os. j.. má v obou asováních stejnou koncovku /. Ve. os. j.. (stejn tak i ve. os. j.. a v. a. os. mn..) má. asování ped osobní koncovkou e (pod pízvukem 7 ) a. asování.. Ve. os. mn.. má. asování koncovku nebo a. asování koncovku nebo. Koncovky se vyskytují v. asování po souhláskách. Koncovky se vyskytují ve. asování po. 4. Užití osobního zájmena u slovesných tvar je v ruštin na rozdíl od eštiny pravidlem. Osobní zájmeno je možno vynechat jen ve zvláštních pípadech nap. v dialogu v ustálených hovorových obratech nebo v jazyce vdeckých prací. Dále se osobního zájmena neužívá ve vtách se všeobecných 7

28 5. Slovesa. asování mžeme v pítomném ase rozdlit do tí skupin podle polohy pízvuku: stálý pízvuk na kmeni mají slovesa zakonená na (nepízvuné). Tento pízvukový typ je produktivní Píklady: stálý pízvuk na koncovce mají vtšinou slovesa na (s výjimkou slov..) (pízvuné). Píklady: pízvuk pohyblivý (. os. j..) je pízvuk na koncovce jako v infinitivu v ostatních pechází na kmen). Tento typ pízvuku se vyskytuje vtšinou u sloves která mají v infinitivu pízvuk na koncovce a mní kmenovou souhlásku. Píklady: 6. Slovesa. asování mžeme v pítomném ase rozdlit do tí skupin podle polohy pízvuku: stálý pízvuk na kmeni mají slovesa na nepízvuné Píklady: stálý pízvuk na koncovce mívají vtšinou slovesa na pízvuné a slovesa se zmnou Píklady: pízvuk pohyblivý mají vtšinou slovesa na se zmnou kmenovou souhlásky (krom zmny ). Píklady: 7. Pedpona u sloves dokonavých v. a. asování je vždy pízvuná. ( ) Nepravidelná slovesa_ stojí mimo ob asování. Zmna kmenové souhlásky_ Pokud dochází u sloves pi asování ke zmn kmenové souhlásky probíhá tato zmna u sloves. asování ve všech osobách ( ) u sloves. asování jen v. os. j.. ( 8

29 ). U sloves. asování s infinitivem na se nemní kmenová souhláska v. os. j.. a. os. mn.. ( / ). I. asování II. asování 0 0 9

30 << Zvratná slovesa_ < Zvratná ástice se v ruštin vyskytuje ve tvarech stojí vždy za slovesem a píše se s ním dohromady. Koníli slovesný tvar na samohlásku používá se zvratná ástice. Koníli slovesný tvar na souhlásku používá se zvratná ástice. Nkterá slovesa jsou jak v eštin tak i v ruštin pouze zvratná. V nkterých pípadech se však eština s ruštinou neshoduji. Srovnejte: souhlasit tázat se pochybovat dívat se bojovat zpozdit se Minulý as_0 0 se tvoí od kmene minulého píponou (rod mužský) (rod ženský) (rod stední) (všechny rody množného ísla). Stejné zakonení mají i slovesa s infinitivem na jejichž kmen minulý koní na souhlásku. Tato slovesa mají v. os. j.. nebo. Slovesa na a nemají u mužského roku píponu. infinitiv jednotné íslo množné íslo mužský rod ženský rod stední rod všechny rody Poznámky:. V ruštin se užívá pi vykání v minulém ase pro všechny rody tvary množného ísla. Srovnejte:? už jste byl (byla) doma?? pinesl (pinesla) jste mi tu knihu?. Pízvuk stálý na kmeni na konci Pízvuk pohyblivý v ž.r. na koncovce v ž.r. na koncovce jinak na kmeni jinak na pedpon 0

31 . U sloves pechází pízvuk z kmene na záporku krom ž.r. Budoucí as_ Stejn jako v eštin existuje i v ruštin budoucí as jednoduchý a složený. U sloves dokonavých má pítomný as význam asu budoucího (tj. jednoduchý budoucí as). U sloves nedokonavých se budoucí as tvoí pomocí budoucího asu pomocného slovesa a infinitivu významového slovesa (tj. složený budoucí as). Podmiovací zpsob_ >.. jednotné množné. se tvoí pidáním nemnné ástice k píslušnému tvaru minulého asu. Píklady: etl (etla) bych bys etl etla etlo by etli (ly la) bychom byste by Srovnejte. V eštin tvoíme podmi;ovací zpsob pítomného asu (etl bych) a minulého asu (byl bych etl). Obma tmto tvarm odpovídá v ruštin jediný tvar. Rozkazovací zpsob_ Pítomný kmen zakonený na samohlásku na souhlásku a pízvuk je na kmeni na souhlásku a pízvuk je na koncovce nebo na skupinu souhlásek píklady pro. os. j.. a mn.. se tvoí od. os. pítomného asu a má trojí zakonení:. mají nezávisle na pízvuku všechna slovesa s pítomným kmenem zakoneným na samohlásku (tj. v. os. j.. ped koncovkou nebo je samohláska).

32 Píklady: Pamatujte: slovesa zakonená na u nichž v pítomném ase vypadá tvoí rozkazovací zpsob od kmene minulého ( nevypouštjí):. mají slovesa s pítomným kmenem na souhlásku u nichž je v. os. j.. pízvuk na koncovce. Píklady: Pamatujte: zakonení mají také: slovesa s pízvukem na kmeni v pípad že je kmen zakonen skupinou souhlásek nap. slovesa dokonavá s pedponou u nichž pízvuk pechází na pedponu: nap. slovesa s kmenem zakoneným na samohlásku která mají v infinitivu : nap.. mají slovesa s pítomným kmenem zakoneným na souhlásku která mají v.os. j.. pízvuk na kmeni. Píklad: Poznámky:. pokud probíhá u slovesa v pítomném ase zmna kmenové souhlásky mají slovesa. asování tuto zmnu i v rozkazovacím zpsobu na rozdíl od nich slovesa. asování kde se kmenová souhláska mní pouze v. os. j.. mají v rozkazovacím zpsobu souhlásku jako v infinitivu. nap.: 0 0. zvratná slovesa mají v rozkazovacím zpsobu zvratnou ástici pedcházíli samohláska a pedcházíli souhláska (obdobn jako u jiných slovesných tvar se zvratnou ásticí) nap.:. pízvuk v rozkazovacím zpsobu se shoduje s pízvukem v. os. j.. nap.: 4. nkterá slovesa tvoí rozkazovací zpsob nepravideln

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 C1 (Gymnasium) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007)

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) SYNTAX (A2007) Myslíš-li poctiv své vyznání a chceš mne za ženu, vzkaž zítra po tom, koho k tob pošlu, kde v v který den se bude konat svatba. (Shakespeare,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

4.1 lenící (interpunkní) znaménka

4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1.1 Teka, árka, dvojteka, stedník, vykiník, otazník Všechna interpunkní znaménka se pipojují k pedcházejícímu slovu, zkratce, znace nebo íslu bez mezery. Za každé interpunkní

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 Obsah... 0 0 VŠEOBECN... 2 0.1 OZNAENÍ ZÁKLADNÍCH NOREM... 2 0.2 ODBORNÉ TERMÍNY... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 1.1 ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI... 3 2.1 ÚPRAVA STRÁNKY... 5 2.2 ÍSLOVÁNÍ STRÁNEK... 5 2.3 ÍSLOVÁNÍ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Sky 2 pehled gramatiky

Sky 2 pehled gramatiky Sky 2 pehled gramatiky Max s Grammar Store 1. Pítomný prostý as 2. Pítomný prbhový as 3. Pítomný prostý a pítomný prbhový as 4. Píslovce urující, jak asto se jev opakuje (píslovce etnosti) 5. Slovesa k

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více