Typ osobnosti a jeho vedení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ osobnosti a jeho vedení"

Transkript

1 UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval: Petr Obruča Brno 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Typ osobnosti a jeho vedení zpracoval samostatně a použil jen literaturu uvedenou v seznamu. Brno Petr Obruča

3 Poděkování Děkuji panu doc. PhDr. Františeku Vízdalovi CSc. za velmi důležitou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Také bych chtěl poděkovat své manželce a dětem za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytli při zpracování mé bakalářské práce, a které si nesmírně vážím. Současně chci poděkovat mým kolegyním, které mi poskytli možnost zpracovat matriál pro praktickou část bakalářské práce.

4 OBSAH Úvod 6 1. Typ osobnosti Úvod do problému co nás vede ke zjišťování typů osobnosti Osobnost Typologie osobnosti Historie vzniku typologie osobnosti Šestnáct osobnostních typů MBTI Temperament Zajímavost z typologie Dílčí závěr Příprava a zpracování výsledku dotazníku Příprava a postup při zpracování dotazníku Stanovení podmínek vyplňování Dílčí závěr Určení typů jednotlivých zúčastněných Vyhodnocení dotazníku Analýza Typy osobností v lidské populaci Vypracování zásad Vypracování zásad na jednotlivé osobnosti Další možné vedení lidí a srovnání Typy podřízených pracovníků 49 Závěr 52 Resumé 54 Anotace 54 Seznam použité literatury 55

5 GRAFY: Graf 1 Zastoupení jednotlivých typů osobnosti v populaci 42 Graf 2 Zastoupení preferencí introverze/extroverze a intuice/smysly v populaci 42 Graf 3 Zastoupení preferencí cítění/myšlení a vnímání/usuzování v populaci 43 Graf 4 Zastoupení preferencí na vedené pobočce 46 OBRÁZKY: Obrázek 1 Wundtův systém 11 Obrázek 2 Ukázka temperamentů dle Wundta 12 Obrázek 3 Vzor dotazníku 22 TABULKY: Tabulka 1 Druhy preferencí a jejich charakteristika 13 Tabulka 2 Typy osobností, charakteristický představitel, jedinečná vlastnost 17 Tabulka 3 Čtyři typy temperamentů 18 Tabulka 4 Temperamenty a jejich chování 19 Tabulka 5 Charakteristika temperamentů 19 Tabulka 6 Typy osobnosti a jejich charakterističtí představitelé 5

6 Úvod Motto: Jediným skutečným bohatstvím člověkovým je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsouli její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně k činu i v myšlení. Josef Čapek Úvodem je třeba zdůraznit, že typologie osobnosti se stále více dostává do popředí zájmu, vzhledem k rostoucím nárokům na pracovníky a v návaznosti na sociální interakci. Moje bakalářská práce se zabývá otázkami typů osobnosti, jejich možného rozvoje a vedení lidí. V krátkém přehledu se pokouší přiblížit pojmy osobnost, typologie osobnosti, dát odpověď na otázky: co nás vede k zjišťování osobnosti, jaké máme osobnostní typy, jak vést úspěšně lidi a jaký styl vedení zvolit? Cílem mé práce je zjišťování typu osobnosti a navržení možností jejich vedení. Poznávání osobnosti člověka nám pomáhá chápat konkrétní lidské chování, objasňovat ho a do jisté míry ho také předvídat. Může nám pomoct zvolit nejúčinnější strategii pro vedení, zlepšení kvality práce i života. Přispívá ke spokojenosti jak zaměstnavatelů tak i zaměstnanců a k dalšímu rozvoji jak kariernímu tak osobnímu. Uvedené téma jsem zvolil, protože je mi blízké. Zajímá mě poznávání lidí a k problematice jsem již před zpracováváním této práce přečetl několik knih. Mou každodenní pracovní náplní je řídit menší kolektiv pracovníků a komunikace s klienty. Proto zpracování uvedeného tématu mi může pomoct i z hlediska profesního. V prvním oddíle jsem se zaměřil na důvody zjišťování typu osobnosti, obecné i odborné definice osobnosti, historii vzniku typologie. Ve stručnosti uvádím jednotlivé příklady typologie MBTI a druhy temperamentů. Ve druhém oddíle formou dotazníkové metody zjišťuji a vyhodnocuji typ osobnosti u vedených spolupracovnic. Používám typologii MBTI vzhledem k její jednoduchosti a vypovídacím schopnostem. Je to metoda využívaná po celém světě a má již dlouholeté pozitivní výsledky. Lze z její pomocí zjistit preference a umožnit způsob, jak tyto rozdíly konstruktivně využít při jednání s lidmi. Ve třetím oddíle se zaměřuji na vypracování zásad na jednotlivé kolegyně. Uvádím další způsoby vedení lidí a typy podřízených. 6

7 Ve své práci jsem čerpal informace z vybrané odborné literatury, která se zabývá typologií osobnosti a vedením lidí. Hlavním zdrojem pro mne byla kniha Kdo jsem Já a Kdo jste Vy? a Typologie pro manažery, blíže seznam literatury. Knihy podrobně popisují metodu MBTI, kterou jsem použil jako klíčovou pro svou práci. Cenným informačním zdrojem pro mne byl také internet. Ve své práci jsem se snažil formou názorných tabulek, grafů a obrázků přiblížit problematiku vhodným způsobem. Dnešní globální společnost klade stále větší požadavky na člověka jak z hlediska profesního zaměstnavatelé, tak z hlediska volného času. Jsme v kontaktu s rostoucím počtem lidí, stoupá počet interakcí a tím i potřeba jejich bezproblémového zvládnutí. Tato práce k tomu hledá vhodnou cestu a metody. 1. Typ osobnosti 1.1. Úvod do problému co nás vede ke zjišťování typů osobnosti Co lidi vedlo a vede k poznávání typů osobnosti? Tyhle pohnutky jsou různé. Již od pradávna se někteří lidé pozastavovali nad svou odlišností od ostatních. Zajímali je také rozdíly oproti zvířatům a okolí. Zpočátku zjišťovali skutečnosti které byly patrné na první pohled. Například většina živočichů má nohy, hlavu, oči a trup, ale nemá ruce. A místo nosu má naopak čumák nebo zobák. Když se podíváme na samotného člověka jeden je vysoký, blonďatý štíhlý muž, druhý je malá, silná, černovlasá žena.. Lidi můžeme vidět též jako odtažité zachmuřené náladové apod. Tohle jsou informace, které se dají zjistit hned při prvním pohledu na člověka. Postupem času již však některým nestačil jen pohled na somatické odlišnosti člověka, ale začali se zabývat i jeho osobností. Pod pojmem osobnost, si obvykle představíme člověka, který v něčem vyniká nad ostatními. Jsou to buď významní odborníci nebo lidé, kteří něčím poznamenali svou dobu, tedy osobnosti o nichž čteme v knihách, v novinách, vidíme je na plátnech kin nebo k nám proplouvají z televizní obrazovky. Tito lidé se vymykají dennímu průměru (učebnice Občanská výchova, pro 8 ročník základní školy, Marie 7

8 Hrachovcová, Maria Bezchlebová a kol., 1 vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 1999,, IBSN: ). Jeden z důvodů pro poznávání lidí je také ten, že se snažíme o dobytí světa. Dobýváme Zemi, oceány, vesmír, ale nepoznali jsme vlastní duši. Ztratili jsme klíč ke svým citům, ke svému já. Bojujeme s nepochopením, partnerskými a světovými konflikty. A tak hledáme cesty, jak najít klíč ke svému srdci, k porozumění. Další z důvodů je, že někteří lidé sledovali a sledují mocenské záměry získat výhodu nad druhým. Jiní chtějí naopak lidem pomáhat. V posledních desetiletích však také stále více narůstá potřeba poznávat kolegy na pracovišti, aby se efektivně využilo jejich předností. Zájem na tom mají hlavně zaměstnavatelé, kteří tímto způsobem chtějí zvýšit efektivitu práce. Při komunikaci s lidmi nám pomůže, pokud budeme vědět s kým se setkáváme, s kým trávíme volný čas, jací jsou mí kolegové jak se ke každému chovat v různých situacích. Je velmi zajímavé dívat se na lidi kolem sebe způsobem, který přináší porozumění s tím, že dokážeme ke každému přistupovat s tolerancí k rozdílům. Současná globální společnost také klade stále větší nároky na člověka. Roste počet sociálních interakcí a lidé se musejí potýkat z jejich zvládáním Osobnost Vzhledem k tomu, že slovo osobnost se bude prolínat celou mou prácí uvedu několik odborných citací, které jsou mírně odlišné od předešlého obecného výkladu: V encyklopedii Wikipedie je popisována jako: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Vymezení pojmu osobnost (Techniky poznávání osobnosti doc.phdr. František Vízdal, CSc.IMS Brno, 2005, Bonny Press): Osobnost je organizovaný a integrovaný systém (celek) duševního života člověka, v níž je integrována biologická, sociální a psychologická stránka jeho existence v dynamickou strukturu individuálních vlastností, která je vlastní pouze jednomu člověku a kterou se odlišuje od ostatních lidí. 8

9 Osobnost je více či méně stabilní setrvávající organizace charakteru, temperamentu, a těla osoby, která determinuje jeho jedinečnou adjustaci k prostředí. (H.J.Eyseck (1960) Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Osobnost je dynamická organizace uvnitř individua, jeho psychofyzických systémů, která determinuje jeho jedinečnou adjustaci k jeho prostředí. (R. Stagner (1961) Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Osobnost je hypotetický konstrukt vyjadřující vnitřní podstatu dynamickou organizaci lidské psychiky, která determinuje její vnější projevy. (Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Jak je patrné z předešlých citací, není možné vymezit pojem osobnost jednotnou a krátkou formulací. Díky své složitosti a obsáhlosti je většinou osobnost popisována a chápána jako hypotetický konstrukt, u kterého předpokládáme, že je vlastní každému člověku a podmiňuje celé jeho chování a že skutečně existuje. K pojetí osobnosti tedy rozhodně není mezi jednotlivými psychology a v různých psychologických teoriích přistupováno jednotně. Existuje mnoho definic osobnosti, které se od sebe vzájemně více či méně liší. Mohli bychom vyjmenovat další a další odlišné definice, které považují a zdůrazňují odlišné komponenty osobnosti za základní, ale pokud se zaměříme na hledání společných znaků, můžeme u většiny z nich skutečně najít shodné prvky: Společným jmenovatelem většiny definic osobnosti je akcentace (zdůraznění) vnitřní jednoty a strukturovanosti obsahu duševního života lidského jedince, a to v daném okamžiku i v průběhu času. Druhým společným znakem osobnosti je její individuální svéráz, tedy to, čím se jedinec odlišuje od ostatních. (Karel Balcar Úvod do studia psychologie osobnosti, nakladatelství SPN, Praha 1983, str. 13) Typologie osobnosti Co najdeme ve slovníku pod slovem typ: je to vzor, znak, ustálený tvar, představitel, reprezentant společných vlastností. Sám si představuji pod uvedeným slovem druh něčeho nebo někoho. V našem případě druh osobnosti, druh nějaké 9

10 odlišnosti člověka od jiných lidí. A jak již známe z předešlých výkladů jedná se o rozdílnost, kterou nevidíme na první pohled, ale kterou můžeme sledovat na chování lidí. To čeho si na první pohled na člověku všimneme není jediný způsob zjišťování odlišností. Můžeme použít například dotazník, kterým se budeme později zabývat podrobněji, nebo pozorování, rozhovor, sociometrickou metodu a analýzu produktů činnosti. Zdroje osobnostních rozdílů (internet Wikipedie) 1. dědičnost: %, výchova %. 2. kultura 3. rodina 4. skupinová příslušnost 5. životní zkušenosti 6. situace Historie vzniku typologie osobnosti Historie vzniku typologie osobnosti sahá do dávné minulosti. První typologie osobností je připisována řeckému lékaři Galénovi z Pergamu. Za jejího duchovního praotce je však pokládán sám slavný Hippokrates. Ten rozlišoval čtyři temperamenty v závislosti na převaze tělních tekutin. Převaha životodárné krve vede k temperamentu sangvinistickému, vazký hlen produkuje letoru flegmatickou, žluč je odpovědná za povahu cholerickou a tzv. černá žluč působí, že po světě chodí melancholici. Tyto čtyři tekutiny údajně odpovídaly čtyřem základním prvkům: vzduchu, vodě, ohni a zemi. Kromě toho, že Galánova typologie byla průkopnická a ovlivnila průkopnické myšlení na několik let dopředu, má ještě jeden pozoruhodný rys. Tím, že rozlišovala právě čtyři typy, vytvořila tradici. Galánovu typologii osobnosti převzal německý filozof Immanuel Kant ve svém díle Antropologie. Žil v letech 1724 až Jeho pojetí se stalo závaznou doktrínou prakticky, až do konce devatenáctého století. Galénovsko-kantovská soustava se vyznačuje tím, že lidské typy jsou zde pojímány kategoriálně. Člověk podle nich musí zcela patřit k určitému typu podle 10

11 přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých rysů. Smíšené typy nemohou existovat, což současné psychologie jednoznačně odmítá. Přelom devatenáctého a dvacátého století přinesl pokles zájmu o typologii v návaznosti na vědecko průmyslovou revoluci. Začátkem dvacátého století se Wilhelm Maximilian Wundt jako první postavil proti kategoriálnímu vidění lidského temperamentu. Prosazoval názor, že každý může mít od všeho kousek. Vycházel z toho, že ze čtyř typů dva představují vysokou emocionalitu (sangvinik a cholerik) a dva nízkou emocionalitu (flegmatik a melancholik). Wundtův systém umožňuje umístit temperamenty do čtyř kvadrantů a tím určit typ osobnosti. Je to jeden z často používaných způsobů zjišťování. Sám jsem si již v minulosti vyzkoušel některé z dotazníků. Jako další příklad typologie uvedu temperamentový dotazník od Hanse Jürgena Eysencka. Zjistíme v něm míru introverze versus extroverze, labilitu versus stabilitu, psychoticismus. A v návaznosti na objektivnost dotazníku také lži skóre. 11

12 Obr. 2 Ukázka temperamentů dle Wundta Mezi významné osobnosti patří také psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Zavedl do psychologie řadu pojmů, z nichž nejvýznamnější jsou extroverze a introverze. Extroverze se vyznačuje otevřeností, přizpůsobivostí, společenskostí, naopak introverze je typická pro lidi uzavřené, nespolečenské. Jung se také zaměřil na další základní psychologické funkce vyskytující se ve vzájemně neslučitelných dvojicích dichotomiích: myšlení a cítění, intuice a smysly. Jedna funkce z každého páru převládá a druhá je spíš pomocná. Skupina Aktivizace (Orientace reagování) Získávání Ozn. Preference Charakteristika E Extroverze Zaměření na svět lidí, mají mnoho přátel, mluví více než poslouchají, vlídní. (-) Otálení se záležitostmi vyžadující soustředění I Introverze Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rádi věci promýšlejí, dobří posluchači, rezervovaní (-) Otálení se záležitostmi vyžadující styk s lidmi S Smysly Zaměření na současnost, hmatatelné výsledky, fakta; nedůvěřující intuici, nemilující nové problémy, soustavně pracující, držící se při zemi 12

13 informací (Získávání dat) Rozhodování (Zpracování dat) Životní styl (Preference problémů) (-) Problémy při pohledech do budoucna, formulaci koncepcí N Intuice Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti, modely, ideje, teorie; často myslí najednou na více věcí, raději dávají obecné odpovědi, nerespektují zaběhané postupy, mají rozvinutou fantazii (-) Zanedbávání detailů T Myšlení Rozhodování logické, lépe si pamatují čísla a obrazy než jména a tváře, neosobní, zaměření na výkon, preferují pravdu před dohodou (-) Problémy se vztahy na pracovišti F Cítění Rozhodování podle pocitů a vlastních hodnot, zájem o druhé, preferují harmonii před pravdou, empatičtí (-) Hůře řeší neosobní problémy J Usuzování Rádi plánují, organizují, dělají věci důkladně, včas (uzavřené problémy) (-) Odkládají odpočinek P Vnímání Flexibilní, spontánní, neplánují, odkládají rozhodnutí, milují neznámo (otevřené problémy) (-) Odkládají závazná rozhodnutí a plánování Tabulka 1 Druhy preferencí a jejich charakteristika Jako poslední bych chtěl uvést typologii MBTI, která vychází z Jungova vidění osobnosti. Její zakladatelkou je Isabela Myersová a její matka Katheryn Briggsová. Vytvořili prakticky využitelný nástroj známý jako Mayer-Brigs Type Indikátor (indikátor osobnostních typů Mayerové a Briggsové MBTI), ke kterému se Jung nikdy nedostal. Velkou výhodou tohoto pojetí typologie a uznávanou předností je, že to, co zjišťuje nijak nehodnotí. Výsledek je především popisný. MBTI neříká, že jeden typ je horší nebo lepší, pouze konstatuje to, co je, aniž by vnucoval, co má být. Naopak, nabízí vysvětlení, proč některé vztahy nefungují, proč někteří lidé spolu nevycházejí a poskytuje nástroj pro to, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho i napravit. V šestnácti osobnostních typech popisuje preference, typy zaměření a nehodnotí schopnosti nebo dovednosti. Žádnou z preferencí nepovažuje za nadřazenou a všechny jsou stejně důležité. MBTI je dnes jedním z nejrozšířenějších psychologických nástrojů. Podle Consulting Psychologists Press, který publikoval indikátor, nástroj využilo v roce 1990 více než dva miliony lidí. Test byl přeložen do mnoha světových jazyků. 13

14 Šestnáct osobnostních typů MBTI Ve stručnosti uvádím charakteristiku jednotlivých typů osobnosti podle MBTI: ISTJ Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. ISTP Klidní a rezervovaní, zajímají se o to jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a pravidel, pokud leží v cestě něčemu co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání řešení praktických problémů. ISFJ Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi druhým slouží. ISFP Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. 14

15 INFJ Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat. INFP Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. INTJ Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. INTP Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést. ESTP Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle 15

16 nerespektují právo ani pravidla, pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí. ESTJ Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie a abstraktno pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti zorganizovat a udržovat v chodu. Dobří občané, kteří si cení bezpečí a pokojný život. ESFP Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické schopnosti. ESFJ Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. ENFP Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. ENFJ Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského 16

17 hlediska a nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. ENTP Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. ENTJ Asertivní a otevření - mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek. Typ Procento populace Charakteristický představitel Jedinečná vlastnost INTP 1% Architekt Logické uvažování INTJ 1% Vědec, budovatel Nezávislost ENTP 5% Vynálezce Vynalézavost ENTJ 5% Polní maršál Vedení INFP 1% Hledač, mnich Nedirektivnost INFJ 1% Spisovatel, tvůrce Empatie ENFP 5% Novinář Optimismus ENFJ 5% Učitel Přesvědčivost ESFP 13% Bavič Bodrost ESTP 13% Konferenciér Nepředvídatelnost ISFP 6% Umělec Umění ISTP 6% Řemeslník Zručnost ESFJ 13% Ceremoniář, prodejce Harmonizace ESTJ 13% Organizátor Uvážlivost, zodpovědnost ISFJ 6% Ochránce, strážce Loyalita ISTJ 6% Správce Silný a tichý Tabulka 2 Typy osobností, charakteristický představitel, jedinečná vlastnost 17

18 1.3.3 Temperament jsou dynamické vlastnosti osobnosti, které se souhrnně nazývají temperament. Je to soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí tj. mírou odpovědi organismu na různé podněty a zároveň je to tendence organismu měnit nálady. Typ Procento Typy osobnosti Označení Charakteristika Zaměření NT 12% INTP, INTJ, ENTJ, ENTP Prométheovský Vynalézavý Koncepce NF 12% INFP, INFJ, ENFJ, ENFP Apollónský Idealistický Lidé SP 38% ESFP, ESTP, ISTP, ISFP Dionýsovský Dobrodružný Činnost SJ 38% ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ Epimétheovský Tradiční Procedury Tabulka 3 Čtyři typy temperamentů NT věda/teorie (Prométheus) Zaměření/emocionální kompetence, znalosti a vedení, kontrola potřeby: Vize/Chování: hledání proč to tak funguje (zejména P) stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem Styl vedení: vizionář, systémový architekt, tvůrce Spirituální styl: Sv. Tomáš Aquinský NF duch/etika (Apollón) Zaměření/emocionální hledání sebe sama, míru a harmonie potřeby: Vize/Chování: Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý hledání jednoznačné identity zaměření na dobro v druhých Styl vedení: katalyzátor, mluvčí Spirituální styl: Sv. Augustin SJ služby/obchod/ekonomie (Epimetheus) Zaměření/emocionální odpovědnost, tradice, pořádek potřeby: Vize/Chování: uchovávání a určování tradic citlivost pro detail, víra v organizovanost světa touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky Styl vedení: tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Spirituální styl: Sv. Ignác SP radost/umění/estetika (Dionýsos) 18

19 Zaměření/emocionální potřeby: Vize/Chování: Styl vedení: Spirituální styl: svoboda, nezávislost, spontaneita, radost impulsívnost Dělat co chci, kdy chci. uspokojování současných spíše než budoucích potřeb rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita urovnávač sporů, vyjednávač Sv. František z Assisi Tabulka 4 Temperamenty a jejich chování Typ Označení Charakteristika Zaměření ST systematický racionální, předpověditelný, analytický, neemocinální SF procesuální rozumí fungování organizace, dobře vychází s lidmi průmyslový manažer mezilidské vztahy, služby NF heuristický komunikační schopnosti, zájmy a potřeby lidí koučování, "public relation" NT spekulativní nové interpretace, stimulace problémy, necitlivost ke společenským rituálům strůjce pokroku Tabulka 5 Charakteristika temperamentů Zajímavost z typologie Japonští vědci tvrdí, že geny určující fakt, zda naše krevní buňky patří ke skupině A, B, 0 či AB ovlivňují také to, jak úspěšní jsme v manželství či v povolání. Tato teorie se může zdát jako naprosto scestná, jen málo psychologů by asi souhlasilo s tím, že různé charakteristiky osobnosti mohou souviset jednoduše s typem krevní skupiny. Přesto v Japonsku patří hned čtyři knihy pojednávající o tomto tématu k bestsellerům. Manuál instrukcí pro lidi různých krevních skupin přináší rady, jak změnit svůj život a postavit se vzdor svým genům, aby člověk uspěl v práci a vztazích. Nebo aby naopak své genetické přednosti využil. Největší čtenářskou základnu mají podobné publikace mezi Japonkami věkově mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. A prodeje jen dokazují, jak jsou v zemi vycházejícího slunce posedlí krevní typologií. Podle publikací tak jsou lidé s krevní skupinou typu A rezervovaní, citliví, zodpovědní, perfekcionalističtí a opatrní. Krevní skupina B dává do vínku lidem optimismus, nepředvídatelnost, tvořivost a volnomyšlenkářství. Krevní skupina 0 stanovuje trendy, je vášnivá, marnotratná, sebevědomá, loajální. A 19

20 konečně lidé s krví AB jsou společenští, oblíbení, klidní, racionální, kritičtí a nerozhodní. Zdroj intrnet: :03 TOKIO Dílčí závěr Již dávno si lidé všimli toho, že někteří z nás jsou si svou povahou podobní a někteří zase odlišní. Brzy se přišlo na to, že tyto podrobnosti a odlišnosti mají určitou pravidelnost a že se patrně nebude jednat o náhodu. Pokusem o vytyčení těchto pravidelností jsou osobnostní typologie. Od antiky až zhruba do přelomu 20.století převládalo pojetí kategoriální. To vycházelo z předpokladu, že člověk patří zcela a beze zbytku do nějaké osobnostní skupiny. Mezi těmito skupinami neexistují žádné přechody a nejsou tudíž možné ani smíšené typy. Později, hlavně zásluhou psychologa Carla Gustava Junga, bylo vytvořeno pojetí dimenzionální. Pro něj je příznačné, že charakteristiky lidské osobnosti situuje do souřadnic určitého prostoru podle míry přítomnosti či intenzity působení určitých činitelů. Praktickým nástrojem vycházející z této teorie je indikátor osobnostních tipů MBTI. Temperament (formální vlastnost osobnosti spojená se vzrušivostí) máme jasně dán a tím nám také určuje způsob našeho chování. Při znalosti našeho temperamentu však můžeme některé vlastnosti potlačit nebo vyzvednout. Což je také jeden z důvodů proč v posledních desetiletích opět vzrostl zájem o poznávání osobnostních typologií. 20

21 2. Příprava a zpracování výsledku dotazníku Abychom si mohli analyzovat typy osobností, tak si nejprve musíme dotazník připravit a určit pravidla pro jeho přípravu a zpracování Příprava a postup při zpracování dotazníku Stanovení podmínek vyplňování Praktická část mé práce se bude zabývat prostředím a pracovníky banky pracujících na malé pobočce. Na základě dotazníku zjistím jednotlivé typy osobností kolegyň které řídím a následně určím způsob jakým by měli být vedeni pro co nejefektivnější způsob práce. Vzhledem k diskrétnosti nebudu uvádět jejich pravá jména. Po delších úvahách jsem se rozhodl, že pro zjištění jednotlivých typů použiji metodu osobnostního dotazníku MBTI, kterou uvedl ve své knize Kdo jsem já Kdo jste vy? Michal Čakrt. Uvedenou metodu lehce doplním svými názory, které vycházejí z mého denního kontaktu pozorování každé jednotlivé pracovnice a mých zkušeností z manažerských kurzů. Autor knihy PhDr. Michal Čakrt se zaměřuje na manažerskou psychologii a sociologii, vedení lidí, týmovou spolupráci, na organizační transformaci a typologii osobnosti manažera. Vzhledem k jeho velkým zkušenostem v managementu, v lektorské a konzultační práci v nejvýznamnějších světových firmách a univerzitách patří ke špičkám v oboru. Proto jsem se také rozhodl, že použiji právě jeho dotazník. Dotazník jsem přepracoval v Microsoft Excel do podoby, aby byla pro kolegyně co nejsrozumitelnější a výstižná. Ke každému vyjádření či otázce byly dvě odpovědi ze které se vybírala pouze jedna varianta a nebo b. Pokud by na nějaký bod pro vyplňujícího byly blízké obě varianty, tak bylo důležité vybrat tu, která více vyhovovala, případně vynechat tu, která více nevyhovovala, přestože by rozdíl byl velmi nepatrný. 21

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052

Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Metodika měkkých dovedností Manuál měkkých dovedností Obsah Ženský time management...

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Psychologické aspekty tvorby týmů Psychological aspects of team creation Bakalářská práce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor Přednáška 5 Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor A) Komunikace a role v týmu 1) Hlavní charakteristika 2) Typy týmů 3) Osobnostní role v týmu 4) Komunikace v týmu 5) Problémy? 1) Hlavní

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více