Typ osobnosti a jeho vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ osobnosti a jeho vedení"

Transkript

1 UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval: Petr Obruča Brno 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Typ osobnosti a jeho vedení zpracoval samostatně a použil jen literaturu uvedenou v seznamu. Brno Petr Obruča

3 Poděkování Děkuji panu doc. PhDr. Františeku Vízdalovi CSc. za velmi důležitou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Také bych chtěl poděkovat své manželce a dětem za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytli při zpracování mé bakalářské práce, a které si nesmírně vážím. Současně chci poděkovat mým kolegyním, které mi poskytli možnost zpracovat matriál pro praktickou část bakalářské práce.

4 OBSAH Úvod 6 1. Typ osobnosti Úvod do problému co nás vede ke zjišťování typů osobnosti Osobnost Typologie osobnosti Historie vzniku typologie osobnosti Šestnáct osobnostních typů MBTI Temperament Zajímavost z typologie Dílčí závěr Příprava a zpracování výsledku dotazníku Příprava a postup při zpracování dotazníku Stanovení podmínek vyplňování Dílčí závěr Určení typů jednotlivých zúčastněných Vyhodnocení dotazníku Analýza Typy osobností v lidské populaci Vypracování zásad Vypracování zásad na jednotlivé osobnosti Další možné vedení lidí a srovnání Typy podřízených pracovníků 49 Závěr 52 Resumé 54 Anotace 54 Seznam použité literatury 55

5 GRAFY: Graf 1 Zastoupení jednotlivých typů osobnosti v populaci 42 Graf 2 Zastoupení preferencí introverze/extroverze a intuice/smysly v populaci 42 Graf 3 Zastoupení preferencí cítění/myšlení a vnímání/usuzování v populaci 43 Graf 4 Zastoupení preferencí na vedené pobočce 46 OBRÁZKY: Obrázek 1 Wundtův systém 11 Obrázek 2 Ukázka temperamentů dle Wundta 12 Obrázek 3 Vzor dotazníku 22 TABULKY: Tabulka 1 Druhy preferencí a jejich charakteristika 13 Tabulka 2 Typy osobností, charakteristický představitel, jedinečná vlastnost 17 Tabulka 3 Čtyři typy temperamentů 18 Tabulka 4 Temperamenty a jejich chování 19 Tabulka 5 Charakteristika temperamentů 19 Tabulka 6 Typy osobnosti a jejich charakterističtí představitelé 5

6 Úvod Motto: Jediným skutečným bohatstvím člověkovým je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsouli její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně k činu i v myšlení. Josef Čapek Úvodem je třeba zdůraznit, že typologie osobnosti se stále více dostává do popředí zájmu, vzhledem k rostoucím nárokům na pracovníky a v návaznosti na sociální interakci. Moje bakalářská práce se zabývá otázkami typů osobnosti, jejich možného rozvoje a vedení lidí. V krátkém přehledu se pokouší přiblížit pojmy osobnost, typologie osobnosti, dát odpověď na otázky: co nás vede k zjišťování osobnosti, jaké máme osobnostní typy, jak vést úspěšně lidi a jaký styl vedení zvolit? Cílem mé práce je zjišťování typu osobnosti a navržení možností jejich vedení. Poznávání osobnosti člověka nám pomáhá chápat konkrétní lidské chování, objasňovat ho a do jisté míry ho také předvídat. Může nám pomoct zvolit nejúčinnější strategii pro vedení, zlepšení kvality práce i života. Přispívá ke spokojenosti jak zaměstnavatelů tak i zaměstnanců a k dalšímu rozvoji jak kariernímu tak osobnímu. Uvedené téma jsem zvolil, protože je mi blízké. Zajímá mě poznávání lidí a k problematice jsem již před zpracováváním této práce přečetl několik knih. Mou každodenní pracovní náplní je řídit menší kolektiv pracovníků a komunikace s klienty. Proto zpracování uvedeného tématu mi může pomoct i z hlediska profesního. V prvním oddíle jsem se zaměřil na důvody zjišťování typu osobnosti, obecné i odborné definice osobnosti, historii vzniku typologie. Ve stručnosti uvádím jednotlivé příklady typologie MBTI a druhy temperamentů. Ve druhém oddíle formou dotazníkové metody zjišťuji a vyhodnocuji typ osobnosti u vedených spolupracovnic. Používám typologii MBTI vzhledem k její jednoduchosti a vypovídacím schopnostem. Je to metoda využívaná po celém světě a má již dlouholeté pozitivní výsledky. Lze z její pomocí zjistit preference a umožnit způsob, jak tyto rozdíly konstruktivně využít při jednání s lidmi. Ve třetím oddíle se zaměřuji na vypracování zásad na jednotlivé kolegyně. Uvádím další způsoby vedení lidí a typy podřízených. 6

7 Ve své práci jsem čerpal informace z vybrané odborné literatury, která se zabývá typologií osobnosti a vedením lidí. Hlavním zdrojem pro mne byla kniha Kdo jsem Já a Kdo jste Vy? a Typologie pro manažery, blíže seznam literatury. Knihy podrobně popisují metodu MBTI, kterou jsem použil jako klíčovou pro svou práci. Cenným informačním zdrojem pro mne byl také internet. Ve své práci jsem se snažil formou názorných tabulek, grafů a obrázků přiblížit problematiku vhodným způsobem. Dnešní globální společnost klade stále větší požadavky na člověka jak z hlediska profesního zaměstnavatelé, tak z hlediska volného času. Jsme v kontaktu s rostoucím počtem lidí, stoupá počet interakcí a tím i potřeba jejich bezproblémového zvládnutí. Tato práce k tomu hledá vhodnou cestu a metody. 1. Typ osobnosti 1.1. Úvod do problému co nás vede ke zjišťování typů osobnosti Co lidi vedlo a vede k poznávání typů osobnosti? Tyhle pohnutky jsou různé. Již od pradávna se někteří lidé pozastavovali nad svou odlišností od ostatních. Zajímali je také rozdíly oproti zvířatům a okolí. Zpočátku zjišťovali skutečnosti které byly patrné na první pohled. Například většina živočichů má nohy, hlavu, oči a trup, ale nemá ruce. A místo nosu má naopak čumák nebo zobák. Když se podíváme na samotného člověka jeden je vysoký, blonďatý štíhlý muž, druhý je malá, silná, černovlasá žena.. Lidi můžeme vidět též jako odtažité zachmuřené náladové apod. Tohle jsou informace, které se dají zjistit hned při prvním pohledu na člověka. Postupem času již však některým nestačil jen pohled na somatické odlišnosti člověka, ale začali se zabývat i jeho osobností. Pod pojmem osobnost, si obvykle představíme člověka, který v něčem vyniká nad ostatními. Jsou to buď významní odborníci nebo lidé, kteří něčím poznamenali svou dobu, tedy osobnosti o nichž čteme v knihách, v novinách, vidíme je na plátnech kin nebo k nám proplouvají z televizní obrazovky. Tito lidé se vymykají dennímu průměru (učebnice Občanská výchova, pro 8 ročník základní školy, Marie 7

8 Hrachovcová, Maria Bezchlebová a kol., 1 vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 1999,, IBSN: ). Jeden z důvodů pro poznávání lidí je také ten, že se snažíme o dobytí světa. Dobýváme Zemi, oceány, vesmír, ale nepoznali jsme vlastní duši. Ztratili jsme klíč ke svým citům, ke svému já. Bojujeme s nepochopením, partnerskými a světovými konflikty. A tak hledáme cesty, jak najít klíč ke svému srdci, k porozumění. Další z důvodů je, že někteří lidé sledovali a sledují mocenské záměry získat výhodu nad druhým. Jiní chtějí naopak lidem pomáhat. V posledních desetiletích však také stále více narůstá potřeba poznávat kolegy na pracovišti, aby se efektivně využilo jejich předností. Zájem na tom mají hlavně zaměstnavatelé, kteří tímto způsobem chtějí zvýšit efektivitu práce. Při komunikaci s lidmi nám pomůže, pokud budeme vědět s kým se setkáváme, s kým trávíme volný čas, jací jsou mí kolegové jak se ke každému chovat v různých situacích. Je velmi zajímavé dívat se na lidi kolem sebe způsobem, který přináší porozumění s tím, že dokážeme ke každému přistupovat s tolerancí k rozdílům. Současná globální společnost také klade stále větší nároky na člověka. Roste počet sociálních interakcí a lidé se musejí potýkat z jejich zvládáním Osobnost Vzhledem k tomu, že slovo osobnost se bude prolínat celou mou prácí uvedu několik odborných citací, které jsou mírně odlišné od předešlého obecného výkladu: V encyklopedii Wikipedie je popisována jako: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Vymezení pojmu osobnost (Techniky poznávání osobnosti doc.phdr. František Vízdal, CSc.IMS Brno, 2005, Bonny Press): Osobnost je organizovaný a integrovaný systém (celek) duševního života člověka, v níž je integrována biologická, sociální a psychologická stránka jeho existence v dynamickou strukturu individuálních vlastností, která je vlastní pouze jednomu člověku a kterou se odlišuje od ostatních lidí. 8

9 Osobnost je více či méně stabilní setrvávající organizace charakteru, temperamentu, a těla osoby, která determinuje jeho jedinečnou adjustaci k prostředí. (H.J.Eyseck (1960) Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Osobnost je dynamická organizace uvnitř individua, jeho psychofyzických systémů, která determinuje jeho jedinečnou adjustaci k jeho prostředí. (R. Stagner (1961) Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Osobnost je hypotetický konstrukt vyjadřující vnitřní podstatu dynamickou organizaci lidské psychiky, která determinuje její vnější projevy. (Milan Nekonečný - Úvod do psychologie Praha: Akademia, 2003, str. 245). Jak je patrné z předešlých citací, není možné vymezit pojem osobnost jednotnou a krátkou formulací. Díky své složitosti a obsáhlosti je většinou osobnost popisována a chápána jako hypotetický konstrukt, u kterého předpokládáme, že je vlastní každému člověku a podmiňuje celé jeho chování a že skutečně existuje. K pojetí osobnosti tedy rozhodně není mezi jednotlivými psychology a v různých psychologických teoriích přistupováno jednotně. Existuje mnoho definic osobnosti, které se od sebe vzájemně více či méně liší. Mohli bychom vyjmenovat další a další odlišné definice, které považují a zdůrazňují odlišné komponenty osobnosti za základní, ale pokud se zaměříme na hledání společných znaků, můžeme u většiny z nich skutečně najít shodné prvky: Společným jmenovatelem většiny definic osobnosti je akcentace (zdůraznění) vnitřní jednoty a strukturovanosti obsahu duševního života lidského jedince, a to v daném okamžiku i v průběhu času. Druhým společným znakem osobnosti je její individuální svéráz, tedy to, čím se jedinec odlišuje od ostatních. (Karel Balcar Úvod do studia psychologie osobnosti, nakladatelství SPN, Praha 1983, str. 13) Typologie osobnosti Co najdeme ve slovníku pod slovem typ: je to vzor, znak, ustálený tvar, představitel, reprezentant společných vlastností. Sám si představuji pod uvedeným slovem druh něčeho nebo někoho. V našem případě druh osobnosti, druh nějaké 9

10 odlišnosti člověka od jiných lidí. A jak již známe z předešlých výkladů jedná se o rozdílnost, kterou nevidíme na první pohled, ale kterou můžeme sledovat na chování lidí. To čeho si na první pohled na člověku všimneme není jediný způsob zjišťování odlišností. Můžeme použít například dotazník, kterým se budeme později zabývat podrobněji, nebo pozorování, rozhovor, sociometrickou metodu a analýzu produktů činnosti. Zdroje osobnostních rozdílů (internet Wikipedie) 1. dědičnost: %, výchova %. 2. kultura 3. rodina 4. skupinová příslušnost 5. životní zkušenosti 6. situace Historie vzniku typologie osobnosti Historie vzniku typologie osobnosti sahá do dávné minulosti. První typologie osobností je připisována řeckému lékaři Galénovi z Pergamu. Za jejího duchovního praotce je však pokládán sám slavný Hippokrates. Ten rozlišoval čtyři temperamenty v závislosti na převaze tělních tekutin. Převaha životodárné krve vede k temperamentu sangvinistickému, vazký hlen produkuje letoru flegmatickou, žluč je odpovědná za povahu cholerickou a tzv. černá žluč působí, že po světě chodí melancholici. Tyto čtyři tekutiny údajně odpovídaly čtyřem základním prvkům: vzduchu, vodě, ohni a zemi. Kromě toho, že Galánova typologie byla průkopnická a ovlivnila průkopnické myšlení na několik let dopředu, má ještě jeden pozoruhodný rys. Tím, že rozlišovala právě čtyři typy, vytvořila tradici. Galánovu typologii osobnosti převzal německý filozof Immanuel Kant ve svém díle Antropologie. Žil v letech 1724 až Jeho pojetí se stalo závaznou doktrínou prakticky, až do konce devatenáctého století. Galénovsko-kantovská soustava se vyznačuje tím, že lidské typy jsou zde pojímány kategoriálně. Člověk podle nich musí zcela patřit k určitému typu podle 10

11 přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých rysů. Smíšené typy nemohou existovat, což současné psychologie jednoznačně odmítá. Přelom devatenáctého a dvacátého století přinesl pokles zájmu o typologii v návaznosti na vědecko průmyslovou revoluci. Začátkem dvacátého století se Wilhelm Maximilian Wundt jako první postavil proti kategoriálnímu vidění lidského temperamentu. Prosazoval názor, že každý může mít od všeho kousek. Vycházel z toho, že ze čtyř typů dva představují vysokou emocionalitu (sangvinik a cholerik) a dva nízkou emocionalitu (flegmatik a melancholik). Wundtův systém umožňuje umístit temperamenty do čtyř kvadrantů a tím určit typ osobnosti. Je to jeden z často používaných způsobů zjišťování. Sám jsem si již v minulosti vyzkoušel některé z dotazníků. Jako další příklad typologie uvedu temperamentový dotazník od Hanse Jürgena Eysencka. Zjistíme v něm míru introverze versus extroverze, labilitu versus stabilitu, psychoticismus. A v návaznosti na objektivnost dotazníku také lži skóre. 11

12 Obr. 2 Ukázka temperamentů dle Wundta Mezi významné osobnosti patří také psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Zavedl do psychologie řadu pojmů, z nichž nejvýznamnější jsou extroverze a introverze. Extroverze se vyznačuje otevřeností, přizpůsobivostí, společenskostí, naopak introverze je typická pro lidi uzavřené, nespolečenské. Jung se také zaměřil na další základní psychologické funkce vyskytující se ve vzájemně neslučitelných dvojicích dichotomiích: myšlení a cítění, intuice a smysly. Jedna funkce z každého páru převládá a druhá je spíš pomocná. Skupina Aktivizace (Orientace reagování) Získávání Ozn. Preference Charakteristika E Extroverze Zaměření na svět lidí, mají mnoho přátel, mluví více než poslouchají, vlídní. (-) Otálení se záležitostmi vyžadující soustředění I Introverze Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rádi věci promýšlejí, dobří posluchači, rezervovaní (-) Otálení se záležitostmi vyžadující styk s lidmi S Smysly Zaměření na současnost, hmatatelné výsledky, fakta; nedůvěřující intuici, nemilující nové problémy, soustavně pracující, držící se při zemi 12

13 informací (Získávání dat) Rozhodování (Zpracování dat) Životní styl (Preference problémů) (-) Problémy při pohledech do budoucna, formulaci koncepcí N Intuice Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti, modely, ideje, teorie; často myslí najednou na více věcí, raději dávají obecné odpovědi, nerespektují zaběhané postupy, mají rozvinutou fantazii (-) Zanedbávání detailů T Myšlení Rozhodování logické, lépe si pamatují čísla a obrazy než jména a tváře, neosobní, zaměření na výkon, preferují pravdu před dohodou (-) Problémy se vztahy na pracovišti F Cítění Rozhodování podle pocitů a vlastních hodnot, zájem o druhé, preferují harmonii před pravdou, empatičtí (-) Hůře řeší neosobní problémy J Usuzování Rádi plánují, organizují, dělají věci důkladně, včas (uzavřené problémy) (-) Odkládají odpočinek P Vnímání Flexibilní, spontánní, neplánují, odkládají rozhodnutí, milují neznámo (otevřené problémy) (-) Odkládají závazná rozhodnutí a plánování Tabulka 1 Druhy preferencí a jejich charakteristika Jako poslední bych chtěl uvést typologii MBTI, která vychází z Jungova vidění osobnosti. Její zakladatelkou je Isabela Myersová a její matka Katheryn Briggsová. Vytvořili prakticky využitelný nástroj známý jako Mayer-Brigs Type Indikátor (indikátor osobnostních typů Mayerové a Briggsové MBTI), ke kterému se Jung nikdy nedostal. Velkou výhodou tohoto pojetí typologie a uznávanou předností je, že to, co zjišťuje nijak nehodnotí. Výsledek je především popisný. MBTI neříká, že jeden typ je horší nebo lepší, pouze konstatuje to, co je, aniž by vnucoval, co má být. Naopak, nabízí vysvětlení, proč některé vztahy nefungují, proč někteří lidé spolu nevycházejí a poskytuje nástroj pro to, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho i napravit. V šestnácti osobnostních typech popisuje preference, typy zaměření a nehodnotí schopnosti nebo dovednosti. Žádnou z preferencí nepovažuje za nadřazenou a všechny jsou stejně důležité. MBTI je dnes jedním z nejrozšířenějších psychologických nástrojů. Podle Consulting Psychologists Press, který publikoval indikátor, nástroj využilo v roce 1990 více než dva miliony lidí. Test byl přeložen do mnoha světových jazyků. 13

14 Šestnáct osobnostních typů MBTI Ve stručnosti uvádím charakteristiku jednotlivých typů osobnosti podle MBTI: ISTJ Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. ISTP Klidní a rezervovaní, zajímají se o to jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a pravidel, pokud leží v cestě něčemu co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání řešení praktických problémů. ISFJ Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, rádi druhým slouží. ISFP Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. 14

15 INFJ Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich vytrvalosti s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní vést nebo je následovat. INFP Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. INTJ Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to co dělají, mělo pro ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. INTP Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem druhé ani vést ani nechat se vést. ESTP Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměřeni na okamžité výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle 15

16 nerespektují právo ani pravidla, pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikají znalci lidí. ESTJ Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie a abstraktno pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti zorganizovat a udržovat v chodu. Dobří občané, kteří si cení bezpečí a pokojný život. ESFP Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský rozum a praktické schopnosti. ESFJ Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradicí a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. ENFP Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. ENFJ Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského 16

17 hlediska a nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. ENTP Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. ENTJ Asertivní a otevření - mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo nepořádek. Typ Procento populace Charakteristický představitel Jedinečná vlastnost INTP 1% Architekt Logické uvažování INTJ 1% Vědec, budovatel Nezávislost ENTP 5% Vynálezce Vynalézavost ENTJ 5% Polní maršál Vedení INFP 1% Hledač, mnich Nedirektivnost INFJ 1% Spisovatel, tvůrce Empatie ENFP 5% Novinář Optimismus ENFJ 5% Učitel Přesvědčivost ESFP 13% Bavič Bodrost ESTP 13% Konferenciér Nepředvídatelnost ISFP 6% Umělec Umění ISTP 6% Řemeslník Zručnost ESFJ 13% Ceremoniář, prodejce Harmonizace ESTJ 13% Organizátor Uvážlivost, zodpovědnost ISFJ 6% Ochránce, strážce Loyalita ISTJ 6% Správce Silný a tichý Tabulka 2 Typy osobností, charakteristický představitel, jedinečná vlastnost 17

18 1.3.3 Temperament jsou dynamické vlastnosti osobnosti, které se souhrnně nazývají temperament. Je to soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí tj. mírou odpovědi organismu na různé podněty a zároveň je to tendence organismu měnit nálady. Typ Procento Typy osobnosti Označení Charakteristika Zaměření NT 12% INTP, INTJ, ENTJ, ENTP Prométheovský Vynalézavý Koncepce NF 12% INFP, INFJ, ENFJ, ENFP Apollónský Idealistický Lidé SP 38% ESFP, ESTP, ISTP, ISFP Dionýsovský Dobrodružný Činnost SJ 38% ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ Epimétheovský Tradiční Procedury Tabulka 3 Čtyři typy temperamentů NT věda/teorie (Prométheus) Zaměření/emocionální kompetence, znalosti a vedení, kontrola potřeby: Vize/Chování: hledání proč to tak funguje (zejména P) stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem Styl vedení: vizionář, systémový architekt, tvůrce Spirituální styl: Sv. Tomáš Aquinský NF duch/etika (Apollón) Zaměření/emocionální hledání sebe sama, míru a harmonie potřeby: Vize/Chování: Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý hledání jednoznačné identity zaměření na dobro v druhých Styl vedení: katalyzátor, mluvčí Spirituální styl: Sv. Augustin SJ služby/obchod/ekonomie (Epimetheus) Zaměření/emocionální odpovědnost, tradice, pořádek potřeby: Vize/Chování: uchovávání a určování tradic citlivost pro detail, víra v organizovanost světa touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky Styl vedení: tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Spirituální styl: Sv. Ignác SP radost/umění/estetika (Dionýsos) 18

19 Zaměření/emocionální potřeby: Vize/Chování: Styl vedení: Spirituální styl: svoboda, nezávislost, spontaneita, radost impulsívnost Dělat co chci, kdy chci. uspokojování současných spíše než budoucích potřeb rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita urovnávač sporů, vyjednávač Sv. František z Assisi Tabulka 4 Temperamenty a jejich chování Typ Označení Charakteristika Zaměření ST systematický racionální, předpověditelný, analytický, neemocinální SF procesuální rozumí fungování organizace, dobře vychází s lidmi průmyslový manažer mezilidské vztahy, služby NF heuristický komunikační schopnosti, zájmy a potřeby lidí koučování, "public relation" NT spekulativní nové interpretace, stimulace problémy, necitlivost ke společenským rituálům strůjce pokroku Tabulka 5 Charakteristika temperamentů Zajímavost z typologie Japonští vědci tvrdí, že geny určující fakt, zda naše krevní buňky patří ke skupině A, B, 0 či AB ovlivňují také to, jak úspěšní jsme v manželství či v povolání. Tato teorie se může zdát jako naprosto scestná, jen málo psychologů by asi souhlasilo s tím, že různé charakteristiky osobnosti mohou souviset jednoduše s typem krevní skupiny. Přesto v Japonsku patří hned čtyři knihy pojednávající o tomto tématu k bestsellerům. Manuál instrukcí pro lidi různých krevních skupin přináší rady, jak změnit svůj život a postavit se vzdor svým genům, aby člověk uspěl v práci a vztazích. Nebo aby naopak své genetické přednosti využil. Největší čtenářskou základnu mají podobné publikace mezi Japonkami věkově mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. A prodeje jen dokazují, jak jsou v zemi vycházejícího slunce posedlí krevní typologií. Podle publikací tak jsou lidé s krevní skupinou typu A rezervovaní, citliví, zodpovědní, perfekcionalističtí a opatrní. Krevní skupina B dává do vínku lidem optimismus, nepředvídatelnost, tvořivost a volnomyšlenkářství. Krevní skupina 0 stanovuje trendy, je vášnivá, marnotratná, sebevědomá, loajální. A 19

20 konečně lidé s krví AB jsou společenští, oblíbení, klidní, racionální, kritičtí a nerozhodní. Zdroj intrnet: :03 TOKIO Dílčí závěr Již dávno si lidé všimli toho, že někteří z nás jsou si svou povahou podobní a někteří zase odlišní. Brzy se přišlo na to, že tyto podrobnosti a odlišnosti mají určitou pravidelnost a že se patrně nebude jednat o náhodu. Pokusem o vytyčení těchto pravidelností jsou osobnostní typologie. Od antiky až zhruba do přelomu 20.století převládalo pojetí kategoriální. To vycházelo z předpokladu, že člověk patří zcela a beze zbytku do nějaké osobnostní skupiny. Mezi těmito skupinami neexistují žádné přechody a nejsou tudíž možné ani smíšené typy. Později, hlavně zásluhou psychologa Carla Gustava Junga, bylo vytvořeno pojetí dimenzionální. Pro něj je příznačné, že charakteristiky lidské osobnosti situuje do souřadnic určitého prostoru podle míry přítomnosti či intenzity působení určitých činitelů. Praktickým nástrojem vycházející z této teorie je indikátor osobnostních tipů MBTI. Temperament (formální vlastnost osobnosti spojená se vzrušivostí) máme jasně dán a tím nám také určuje způsob našeho chování. Při znalosti našeho temperamentu však můžeme některé vlastnosti potlačit nebo vyzvednout. Což je také jeden z důvodů proč v posledních desetiletích opět vzrostl zájem o poznávání osobnostních typologií. 20

21 2. Příprava a zpracování výsledku dotazníku Abychom si mohli analyzovat typy osobností, tak si nejprve musíme dotazník připravit a určit pravidla pro jeho přípravu a zpracování Příprava a postup při zpracování dotazníku Stanovení podmínek vyplňování Praktická část mé práce se bude zabývat prostředím a pracovníky banky pracujících na malé pobočce. Na základě dotazníku zjistím jednotlivé typy osobností kolegyň které řídím a následně určím způsob jakým by měli být vedeni pro co nejefektivnější způsob práce. Vzhledem k diskrétnosti nebudu uvádět jejich pravá jména. Po delších úvahách jsem se rozhodl, že pro zjištění jednotlivých typů použiji metodu osobnostního dotazníku MBTI, kterou uvedl ve své knize Kdo jsem já Kdo jste vy? Michal Čakrt. Uvedenou metodu lehce doplním svými názory, které vycházejí z mého denního kontaktu pozorování každé jednotlivé pracovnice a mých zkušeností z manažerských kurzů. Autor knihy PhDr. Michal Čakrt se zaměřuje na manažerskou psychologii a sociologii, vedení lidí, týmovou spolupráci, na organizační transformaci a typologii osobnosti manažera. Vzhledem k jeho velkým zkušenostem v managementu, v lektorské a konzultační práci v nejvýznamnějších světových firmách a univerzitách patří ke špičkám v oboru. Proto jsem se také rozhodl, že použiji právě jeho dotazník. Dotazník jsem přepracoval v Microsoft Excel do podoby, aby byla pro kolegyně co nejsrozumitelnější a výstižná. Ke každému vyjádření či otázce byly dvě odpovědi ze které se vybírala pouze jedna varianta a nebo b. Pokud by na nějaký bod pro vyplňujícího byly blízké obě varianty, tak bylo důležité vybrat tu, která více vyhovovala, případně vynechat tu, která více nevyhovovala, přestože by rozdíl byl velmi nepatrný. 21

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Vzdělávání Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. PŘÍRUČKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čtením a psaním ke kritickému myšlení Člověk v tísni společnost při České televizi, o. p. s. Čtením a psaním ke kritickému myšlení projekt Varianty Interkulturní vzdělávání IKV_brozur.indd 1 16.3.2005, 23:29:15 IKV_brozur.indd 2 16.3.2005,

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více