Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?"

Transkript

1 Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních technologií, rozvoj prostředků komunikace, postupná globalizace odbourávání překážek pro pohyb kapitálu a lidí možnost rychlého přesunu informací a výrobních zdrojů přestává existovat teritoriální rozdělení světa v ekonomice ve většině odvětví neexistují zásadní překážky pro vstup dalších firem Důsledek podnik musí neustále bojovat o udržení dosavadního postavení na trhu a vyhledávat všechny příležitosti k jeho zvětšení Další důsledky: Získávání zákazníků jedna z nejdůležitějších činností firmy Podniky musí rychle reagovat na změny tržní situace V situaci, kdy nabídka firem výrazně převažuje nad poptávkou, se firmy musí snažit co nejvíce vyhovět požadavkům zákazníků Vlivem konkurence se snižují ceny výrobků a služeb Pokud si podnik chce udržet stejnou míru ziskovosti, musí zároveň snižovat své náklady, neustálé hledání možností snižování nákladů je charakteristickým znakem současného prostředí. Pro většinu podniků často jedinou možností, jak si udržet postavení na trhu a zajistit efektivnost podniku je zlepšit vnitřní chod podniku, který umožní zkrátit dodací lhůty, zlepšit kvalitu, omezit zásoby. Dochází ke změně v organizační struktuře podniku nové organizační struktury se zaměřují no otázku Pro koho vyrábět? Nový přístup vede k decentralizaci, k posunům pravomocí a odpovědností směrem k nižším organizačním jednotkám a k odbourávání tradičních vztahů nadřízenosti a podřízenosti. 1

2 Zvyšují se také nároky na komunikaci a koordinaci jednotlivých útvarů Ve výrobě se začíná rozvíjet systém Just-in-time, ve kterém dodávka materiálu je provedena těsně před začátkem výrobního procesu a dokončený výrobek se okamžitě prodá zákazníkovi. Justin-time zahrnuje tedy minimalizaci zásob, eliminaci prostojů, přestávek, zkrácení dodacích lhůt, zkrácení výrobního času apod. Velký důraz se klade na kvalitu prováděných výkonů. Příprava nového výrobku začíná odhadem požadavků zákazníka Ekonomická stránka více ovlivňuje přípravu nového výrobku. Dříve se nejprve navrhl nový výrobek a poté se hledaly možnosti snížení nákladů. Dnes se nejprve stanoví náklady nového výrobku, které zajistí požadovanou rentabilitu. Konkurence Tradiční prostředí Relativně stabilní trh, znalost konkurence, jistý tržní podíl, dlouhý životní cyklus výrobku Nové podnikatelské prostředí Silná konkurence, neustálý boj o udržení postavení na trhu, krátký životní cyklus výrobku Organizace Výrobní prostředí Hiearchická organizační struktura, vytvářená podle útvarů a funkcí Výroba probíhá v sériích, dávkách, snaha maximalizovat objem a dosahovat úspor díky degresi jednicových nákladů, kvalita je druhotný požadavek, vytváření zásob k vyrovnání rozdílů v kapacitě a výkonnosti jednotlivých fází a stupňů, náklady se řídí před přímé mzdy, vysoké přímé a nízké nepřímé náklady, stabilní technologie, výkyvy, odpad, předělávky se v určité míře tolerují, zlepšování jsou pozvolná, periodická Vyvážená organizace zaměřená na procesy a činnosti, rozšíření pravomoci zaměstnanců Plynulá kontinuální výroba, snaha maximálně se přizpůsobit požadavkům zákazníka, prvotřídní kvalita je základním požadavkem, eliminace zásob a prosazování Just-in-time, náklady se řídí přes dílčí aktivity, vysoké nepřímé a nízké přímé náklady, dynamická technologie, není akceptované žádné plýtvání ani výkyvy, neustálá, průběžná zlepšování 2

3 Technické prostředí Konstrukce přípravy výroby se zaměřuje na technické parametry, snaha omezit lidskou práci Tržní prostředí Požadavky zákazníků nejsou tak významné, ceny se stanovují přirážkou k nákladům Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Účetnictví se orientuje na sestavování účetní závěrky finančního účetnictví, účetnictví je zdroj informací, Hlavní obsah je kladen na informace o: hodnotě zásob, o nákladech jednotlivých transakcí, o dodržování norem, pro zjišťování a analýzu odchylek Příprava výroby se orientuje na požadavky zákazníků a požadavky výroby Snaha co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků, ceny stanovuje trh a převládá kalkulace cílových cen Stále více se zvyšuje úloha účetnictví při rozhodování, účetnictví je součástí celopodnikového integrovaného systému Hlavní obsah je zaměřen na informace o: efektivnosti a produktivitě, o kvalitě a spokojenosti zákazníků, pro analýzu a kontrolu činností podle toho, zda přinášejí, nebo nepřinášejí hodnotu 2. STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 2.1. PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ V současné době již nepostačuje tradiční hlavní oblasti zájmu manažerského účetnictví zaměřeného na oblasti: Informace pro řízení po linii odpovědnosti Informace pro řízení po linii výkonů Hlavní cestou se stává prosazování maximálního uspokojení zákazníků. Podle této nové teorie měl vysoký počet zákazníků zajistit dostatečné výnosy z prodeje, nízké náklady a výsledkem měl být vysoký zisk. Tato hypotéza se však v praxi nepotvrdila. Snaha přizpůsobit výrobky individuálním požadavkům zákazníků, důraz na zvyšování kvality a často i na zkracování dodacích lhůt znamenají i zvyšování nákladů. 3

4 Proč tradiční nástroje nákladového účetnictví již nestačí??? Neposkytují totiž informace o příčinách vzniku nákladů, neumožňují zjistit všechny faktory, které ovlivňují tvorbu zisku, ani nevyjadřují vliv různých požadavků zákazníků na náklady a hospodářský výsledek. Jako reakce na tento stav se začaly rozvíjet nástroje manažerského účetnictví, které se opírají o náklady na jednotlivé aktivity, činnosti a procesy. Řízení aktivit a činností se stalo základem několika nových koncepcí managementu, jako např.: ŘÍZENÍ DÍLČÍCH AKTIVIT(Activity Based Management) - využívá informací o nákladech jednotlivých aktivit při řízení a zejména při rozhodování ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA FAKTOR ČASU (Time Based Management) zaměřuje se na zkrácení doby provedení jednotlivých aktivit a činností, které se následně projeví i ve zkrácení doby zhotovení výrobku, či poskytnutí služby a zrychlení reakce na přání zákazníků, patří sem např. metoda JUST IN TIME. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ KVALITY (Total Quality Management) zaměřuje se na dosahování co největší kvality výkonů a činností v podniku PROCESNÍ ŘÍZENÍ soustřeďuje se na řízení aktivit a procesů v podniku, zahrnuje všechny předchozí způsoby řízení tj. každý proces sleduje z hlediska nákladů na jednotlivé aktivity, času, kvality. ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA TVORBU HODNOT (Value Based Management) sleduje přínos jednotlivých aktivit pro podnik. Jednotlivé koncepce jsou velmi úzce vzájemně propojené, jak ukazuje následující obrázek. 4

5 Aktivita Kvalita Hodnota pro podnik Čas Náklady 2.2. VYMEZENÍ PROCESŮ ČINNOSTÍ A AKTIVIT Nové koncepce jsou založené na řízení řetězce tvorby hodnot, který se skládá z: Procesů Činností Aktivit AKTIVITA je základní prvek podnikatelského procesu, který můžeme vymezit minimálně z hlediska nákladů, které je třeba v souvislostí s její realizací vynaložit a popř. i z hlediska výkonu, který je výsledkem této aktivity. Proto aktivity členíme podrobněji: Aktivity, u nichž lze vyjádřit náklady (vstupy) i účel jejich vynaložení (výstupy) Aktivity u nichž můžeme stanovit náklady, ale jen velmi obtížně (pokud vůbec) lze kvantifikovat výstupy 5

6 ČINNOSTÍ - se rozumí systémové spojení jednotlivých aktivit, které představují funkční, nebo účelově vymezenou část podnikových procesů. PROCES můžeme charakterizovat jako systémové propojení činností ZÁKLADEM PROCESNÍHO ŘÍZENÍ JE VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT. Rozlišení jednotlivých aktivit je obdobou vymezení odpovědnostních útvarů v odpovědnostním účetnictví, nebo výkonů ve výkonově orientovaném účetnictví. Otázkou jak podrobně aktivity vymezit, většinou se to řeší vytvořením celé hierarchie činností. Procesní řízení vychází z předpokladu, že v rámci řetězce tvorby hodnot se vynaložené ekonomické zdroje neboli náklady podniku transformují prostřednictvím aktivit, činností a procesů na výstupy podniku (výrobky a služby). NÁK LAD Y Řetězec tvorby hodnot Strategický marketing, Výzkum a vývoj, Příprava výroby, Výroba, Zásobování, Kontrola, Komunikace se zákazníky, VÝKONY 6

7 2.3. ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ DÍLČÍCH AKTIVIT (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) Řízení na základě dílčích aktivit bylo jedním z prvních nástrojů, které v polovině 80. let reagovaly na změny v podnikatelském prostředí. Metoda kalkulace dílčích aktivit se zaměřuje na sledování nákladů ve vztahu k jednotlivým aktivitám, těchto informací o nákladech a rozsahu jednotlivých aktivit se dále využívá při alokaci nákladů k jednotlivým výkonům Jaké jsou hlavní příčiny rozvoje této metody? Zájem zákazníků o komplexní dodávky vede ke značnému nárůstu struktury prováděných výkonů, často v nepřímě úměře k objemu výkonů. Velká část sortimentu se často provádí v menších dávkách, což je neefektivní Odběratelé se snaží minimalizovat výrobní zásoby a tlačí často výrobce, kteří jsou nuceni dodávat široký sortiment výkonů v kratších časových intervalech. To se projevuje ve snížení objemu stejnorodých výkonů prováděných v jedné sérii či dávce, což je pochopitelně dražší Roste rozsah modifikací nabízených výkonů Ve spotřebním průmyslu se snižuje zájem o uniformní výrobky a naopak se zvyšuje zájem o zboží, které je odlišné produkt od produktu. To vše si vyžádalo podstatně individualizovat výkony v rámci jediného sortimentního druhu. VŠECHNY TYTO ZMĚNY SE PROJEVILY I VE STRUKTUŘE NÁKLADŮ: Podstatně se snížil podíl jednicových nákladů ve vztahu k nákladům režijním. Nárůst nákladů nutných k zajištění pomocných, obslužných ale i informačních, plánovacích, kontrolních a strategicky orientovaných aktivit, jejich vztah ke konkrétním druhům finálních výkonů je pomocí tradičních kalkulačních postupů obtížné kvantifikovat a rozpoznat funkční závislost těchto nákladů na změnách v objemu a struktuře finálních výkonů, často jde o náklady variabilní ve vztahu ke konkrétní aktivitě (procesů), vztah těchto aktivit k jednotlivému výrobku je natolik různorodý, že jeho vymezení 7

8 v tradičních polohách fixní-variabilní, nezobrazuje podstatu vztahu a vede potom k chybným rozhodnutím JAKÝ JE POSTUP KALKULACE DÍLČÍCH AKTIVIT? 1) V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj nepřímý náklad přiřazen k jednotlivým aktivitám, vztahová veličina, na jejímž základě se přiřazení provádí, se označuje jako vztahová veličina nákladu (Resource Cost Driver). Např. materiál a náhradní díly jsou přímo přiřazeny jednotlivým aktivitám, osobní a ostatní náklady jsou přiřazeny jednotlivým aktivitám podle počtu odpracovaných hodin. 2) Ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity (Cost Pool), vymezí se vztahová veličina aktivity (Aktivity Cost Driver) a stanoví se náklady na jednotku aktivity. Např. náklady na jednu hodinu oprav, na přípravu jedné výrobní dávky se zjistí jako podíl celkových nákladů na opravu a údržbu, přípravu nové dávky, atd. 3) Ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace (výkon, službu zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu aktivity, vyžadované předmětem alokace. Náklady na jeden finální výkon se zjistí jako součin nákladů na jednotku aktivity a objemu aktivit požadovaných výkonem. Pro účely analýzy příčin vzniku nákladů a následnou optimalizaci je vhodné aktivity dále strukturovat. Často se v této souvislosti využívá členění podle úrovně vztahové veličiny, která je příčinou jejich vzniku. Z tohoto hlediska rozlišujeme aktivity vyvolané: Jednotkou výkonu tradiční jednicové náklady jednicový materiál, jednicové mzdy a další náklady Výrobní dávkou příprava výrobní dávky, seřízení strojů pro konkrétní dávku Druhem výkonu - vývoj výrobku, propagace výrobku Činností podniku jako celku (správní náklady) 8

9 Příklad: Společnost Parkinson vyrábí zamykací systémy pro osobní automobily. Dosud používaný kalkulační systém vychází z tradiční přirážkové kalkulace plných nákladů, která je pro dva vybrané druhy výkonů VW1 a VW2 uvedena v následující tabulce 1.1. Tabulka 1.1. Položka VW1 VW2 Přímý jednicový materiál Přímé jednicové mzdy Celkové jednicové náklady Zásobovací režie (40% z jednicového materiálu) Výrobní režie (515% z jednicových mezd) Prodejní režie(15% z ceny) Správní režie (20% z ceny) Celkové náklady na výkon Cena Zisk na výrobek Rostoucí nespokojenost s dosavadním způsobem kalkulace, jejíž příčinou je i neschopnost pracovníků oddělení controllingu vysvětliv některé skutečnosti např. stanovení zásobovací režie podle % z jednicového materiálu v závislosti na ceně materiálu tj. použiji-li výrobek kondenzátor za 20 Kč, bude výrobku přiřazena zásobovací režie ve výši 8 Kč, použiji-li kondenzátor za 400 Kč bude zásobovací režie činit 160 Kč. Přitom obě součástky mají stejné nároky na dodání, skladování a manipulaci, proč je potom ve druhém případě výše zásobovací režie 20 krát vyšší? Tato skutečnost přiměla společnost uvažovat o aplikaci kalkulace podle dílčích aktivit. Tabulka 1.2. obsahuje informace o výrobcích pro potřeby kalkulace dílčích aktivit. 9

10 Tabulka 1.2. Aktivity ve vztahu k jednotlivým výrobkům Aktivity zámek VW1 zámek VW2 Cena Objem výroby v ks Počet součástek (dílů) Počet strojových spojů Počet manuálních spojů Doba testování v hodinách 0,5 2 Počet dávek Počet hodin seřízení 6 8 Počet hodin nastavení 3 7 Počet hodin speciálních kontrol prováděných u prvních tří výrobků každé dávky 5 16 Počet hodin vývoje Počet hodin speciálních testů Počet hodin jednání s odběratelem Počet hodin zaškolení Postup při kalkulaci na základě dílčích aktivit 1) Jednicové náklady byly stanoveny podle dosavadních norem a v dosavadní struktuře. 2) Nejprve se vymezí dílčí aktivity a zjistí se celkové náklady na ně vynakládané viz. Tabulka 1.3. sloupec 1 a 2. 3) Dalším krokem je stanovení vztahových veličin v tabulce 1.3. sloupec 3 a rozsah aktivit sloupec 4. 4) Dále je potřeba kvantifikovat náklady na jednotku aktivit ve sloupci 5, které jsou základem pro stanovení nákladu na jednotku výkonu VW1 a VW2, sloupce 6 a 7. 5) Dalším krokem je alokace společných nákladů celého podniku např. nákladů na správu a řízení, výzkum a vývoj, na strategický marketing. Tyto náklady se alokují mezi výkony podle ceny. 10

11 Aktivita Celkové náklady na aktivitu Vztahová veličina aktivity Celkový rozsah aktivit Náklady na jednotku aktivity Náklady na 1 ks zámku EVA 04 v Kč Náklady na 1 ks zámku EVA 07 v Kč Režijní náklady spojené s jednotlivými výrobky Manipulace s materiálem strojová montáž dílů manuální montáž dílů naprogramování kontrola kvality počet dílů součástek Kč / díl počet strojově spojovaných 20 Kč/ dílů spoj počet manuálně spojovaných dílů počet výrobků doba testování Kč/spoj Kč / výr Kč / hod Mezisoučet Aktivity spojené s výrobní dávkou seřízení strojů nastavení softwaru počet hodin seřízení počet hodin nastavení speciální kontrolní testy počet hodin kontroly počet výrobních expedice dávek Kč/ hod Kč/ hod Kč / hod Kč / dávku Mezisoučet Aktivity spojené s druhem výrobku vývoj výrobku počet hod speciální testy počet hod Kč / hod Kč / hod

12 vyjednání podmínek dodávek s odběratelem počet hod. 220 zaškolení pracovníků dodavatele počet hod. 85 zajištění právní ochrany druh výkonu Kč / hod Kč / hod Kč/ druh výkonu 2 3 Mezisoučet Aktivity spojené s činností podníku jako celku strategický výzkum a vývoj strategický marketing správa a řízení Mezisoučet Celkem režijní náklady ) Výše nákladů a zisku na jednotlivé výkony při aplikaci kalkulace na základě dílčích aktivit je uvedena v tabulce č Oba výrobky podle tradiční přirážkové kalkulace vypadaly jako ziskové, při použití kalkulace na základě dílčích aktivit však vykazují ztrátu. Tabulka 1.4. Kalkulace sestavená na základě dílčích aktivit Položka VW1 VW2 Přímý jednicový materiál Přímé jednicové mzdy Celkové jednicové náklady Rezijní náklady spojené s jednotlivými výrobky Rezijní náklady spojené s výrobní dávkou Rezijní náklady spojené s druhem výrobku Rezijní náklady spojené s činností celého podniku

13 Celkové náklady na výkon Cena Zisk / Ztráta na výrobek Jaké jsou výhody kalkulace na základě dílčích aktivit??? 1) Zpřesnění nákladů spojených s jednotlivými výkony je považováno za významnou přednost kalkulace dílčích aktivit, 2) Další výhodou této metody je, že dává odpověď na otázku Na jaké aktivity podnik čerpá ekonomické zdroje a jaké náklady v souvislosti s těmito aktivitami vynakládá? Zodpovězení těchto otázek odkrývá možnost úspor nákladů a přispívá ke zvyšování hospodárnosti podnikatelského procesu. 3) Velký význam mají také tyto informace při měření výkonnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů a při sestavování rozpočtů. 13

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

v nákladovém účetnictví

v nákladovém účetnictví Pojetí a členění nákladů v nákladovém účetnictví Pojetí a členění nákladů Efektivnost vrcholové kritérium výkonnosti podnikatelského procesu efektivnost vyjadřuje v podnikatelské oblasti kritéria (měřítka)

Více

Vzorové příklady z manažerského účetnictví

Vzorové příklady z manažerského účetnictví Příklad č. 1 Vzorové příklady z manažerského účetnictví ALFA, a.s. vyráběla v r. 2015 jediný druh výrobku, jehož předběžná kalkulace na 1 000 vyrobených a prodaných kusů byla následující: Přímý (jednicový)

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb

Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze kral@vse.cz

Více

Přednáška 10. Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů

Přednáška 10. Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů Přednáška 10 Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů 1 : Absorpční kalkulace Prostá metoda kalkulace Zakázková metoda kalkulace Metoda sdružených

Více

Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů

Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů Ing, Monika, Sovíková 1 ABSTRAKT V textu se zabývám kalkulací nákladů, kterou považuji za jeden ze základní nástrojů managementu nástrojů. Popisuji

Více

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3,

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3, Kalkulace nákladů Činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen. Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, polotovar, služba),

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

KALKULACE, POJEM, ČLENĚNÍ, KALKULAČNÍ VZOREC, KALKULAČNÍ METODY

KALKULACE, POJEM, ČLENĚNÍ, KALKULAČNÍ VZOREC, KALKULAČNÍ METODY Otázka: Kalkulace Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. KALKULACE, POJEM, ČLENĚNÍ, KALKULAČNÍ VZOREC, KALKULAČNÍ METODY POJEM A ČLENĚNÍ: - představuje předběžné stanovení nebo následné zjištění jednotlivých

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v

Více

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:...

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:... KALKULACE KALKULACE... 1 1. Pojem a druhy kalkulací... 1 2. Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen... 2 2.1. Z hlediska času rozlišujeme:... 2 2.2. Předběžná kalkulace se může dále členit na:... 2

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (zkouška č. 9) Cíl předmětu Seznámit se s cílem manažerského účetnictví, klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce a kalkulaci plných a variabilních nákladů, sestavit

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví Vnitropodnikové účetnictví Účetnictví finanční poskytuje informace o podniku jako celku, slouží především externím uživatelům manažerské poskytuje podrobnější informace potřebné pro řízení podniku, jedním

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 KAPITOLA 1 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 BETA, a. s. vyrábí doplňky výživy pro sportovce. V průběhu roku 2008 zahájila výrobu nového

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kapitoly 13 a 20, obrázky 9.1 9.5, příkladová část kapitoly 9 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů zpracovaných Ing. Menšíkem a Ing. Wagnerem), textová část kapitoly 9, glosář, celková redakce textu Ing. Libuše

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

Kalkulace nákladů - 1

Kalkulace nákladů - 1 Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulace nákladů - 1 Technická univerzita v Liberci Projekt 2 Technická univerzita

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Ing. Radana Hojná, Ph.D. radana.hojna@tul.cz H838 7. p. budova H Konzultační hodiny: PO 9.00 10.00 ÚT 10.00 11.00 Podmínky na zápočet a zkoušku Zápočet: docházka absence max. 2x 2

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Přednáška 6. Náklady a jejich členění. Kalkulační metody a techniky. A : Náklady

Přednáška 6. Náklady a jejich členění. Kalkulační metody a techniky. A : Náklady Přednáška 6 Náklady a jejich členění Kalkulační metody a techniky A : Náklady = provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách 1 Význam nákladů tvorba cen (základní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví

8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví 8 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví Řízení nákladů v průběhu tvorby výkonů Vyžaduje: Průběžně kontrolovat hospodárnost ve vynakládání nákladů a motivovat

Více

1. Metoda ABC (Activity Based Costing)

1. Metoda ABC (Activity Based Costing) 1. Metoda ABC (Activity Based Costing) Klasická kalkulace ÚVN nezjišťuje příčinu vzniku nákladů, neumožňuje účinně snižovat náklady, všechny složky režijních nákladů chápe tak, že vznikají v přímé souvislosti

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN

CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN Jaroslav Morkus, Rudolf Kampf, Alan Andonov 1, Rudolf Kampf 2 ABSTRACT The article is focused on the controlling in logistics chain. It deals with the basic methodology using

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA

Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA každý jednotlivý výkon vyvolává pouze variabilní náklady, při prodeji je jeho ekonomický přínos vyjádřen marží (krycím příspěvkem), každý jednotlivý výkon neovlivňuje

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PODNIKATEL dílčí část Podniková ekonomika Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podnik a jeho základní charakteristika 4

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY ACTIVITY BASED COSTING V PODNICÍCH

MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY ACTIVITY BASED COSTING V PODNICÍCH MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY ACTIVITY BASED COSTING V PODNICÍCH Jaroslava Hyršlová, Miroslav Buchta Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Katedra ekonomiky, financí a účetnictví

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Položka. období Položka

Položka. období Položka Příklad: Kalkulace plných a variabilních nákladů Na základě rozpočtu nákladů jsou pro výrobu homogenního textilního výrobku stanoveny pro konkrétní sledované období tyto náklady: (V zadání se pro zjednodušení

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit #

Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit # Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit # Libuše Šoljaková 1. Geneze linie řízení na základě dílčích aktivit Relativně stabilní ekonomické prostředí se vyznačovalo většinou dlouhým životním cyklem

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kalkulace

Více

K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s.

K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s. František Orava 1 K aktuálním problémům logistické efektivnosti v podmínkách ČD, a.s. Klíčová slova: logistika podniku, logistický controlling, logistická efektivnost, logistické náklady, suboptimalizace

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Obsah prezentace. Systémový přístup k řízení podniku. Aktuální strategické nástroje řízení výkonnosti. Aktuální operativní nástroje řízení výkonnosti

Obsah prezentace. Systémový přístup k řízení podniku. Aktuální strategické nástroje řízení výkonnosti. Aktuální operativní nástroje řízení výkonnosti Aktuální metody měření výkonnosti podniku Ladislav Šiška Obsah prezentace Systémový přístup k řízení podniku Nefinančních měřítka pro měření výkonnosti geneze měření výkonnosti současná teorie Aktuální

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času 1 Kalkulační systém 1. Propočtová K 2. Plánová K 3. Operativní 4. Základní 5. K ceny 6. Výsledná

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ MANAGEMENT I TEORIE ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Podstatou organizování je

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Průzkum českého nákupu Procurement Survey 2016

Průzkum českého nákupu Procurement Survey 2016 Průzkum českého Procurement Survey 2016 Květen 2017 Představení průzkumu Procurement Survey 2016 Společnost Profitana ve spolupráci s Českou asociací a prodeje (CANAP) uspořádala již třetí ročník průzkumu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více