Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?"

Transkript

1 Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních technologií, rozvoj prostředků komunikace, postupná globalizace odbourávání překážek pro pohyb kapitálu a lidí možnost rychlého přesunu informací a výrobních zdrojů přestává existovat teritoriální rozdělení světa v ekonomice ve většině odvětví neexistují zásadní překážky pro vstup dalších firem Důsledek podnik musí neustále bojovat o udržení dosavadního postavení na trhu a vyhledávat všechny příležitosti k jeho zvětšení Další důsledky: Získávání zákazníků jedna z nejdůležitějších činností firmy Podniky musí rychle reagovat na změny tržní situace V situaci, kdy nabídka firem výrazně převažuje nad poptávkou, se firmy musí snažit co nejvíce vyhovět požadavkům zákazníků Vlivem konkurence se snižují ceny výrobků a služeb Pokud si podnik chce udržet stejnou míru ziskovosti, musí zároveň snižovat své náklady, neustálé hledání možností snižování nákladů je charakteristickým znakem současného prostředí. Pro většinu podniků často jedinou možností, jak si udržet postavení na trhu a zajistit efektivnost podniku je zlepšit vnitřní chod podniku, který umožní zkrátit dodací lhůty, zlepšit kvalitu, omezit zásoby. Dochází ke změně v organizační struktuře podniku nové organizační struktury se zaměřují no otázku Pro koho vyrábět? Nový přístup vede k decentralizaci, k posunům pravomocí a odpovědností směrem k nižším organizačním jednotkám a k odbourávání tradičních vztahů nadřízenosti a podřízenosti. 1

2 Zvyšují se také nároky na komunikaci a koordinaci jednotlivých útvarů Ve výrobě se začíná rozvíjet systém Just-in-time, ve kterém dodávka materiálu je provedena těsně před začátkem výrobního procesu a dokončený výrobek se okamžitě prodá zákazníkovi. Justin-time zahrnuje tedy minimalizaci zásob, eliminaci prostojů, přestávek, zkrácení dodacích lhůt, zkrácení výrobního času apod. Velký důraz se klade na kvalitu prováděných výkonů. Příprava nového výrobku začíná odhadem požadavků zákazníka Ekonomická stránka více ovlivňuje přípravu nového výrobku. Dříve se nejprve navrhl nový výrobek a poté se hledaly možnosti snížení nákladů. Dnes se nejprve stanoví náklady nového výrobku, které zajistí požadovanou rentabilitu. Konkurence Tradiční prostředí Relativně stabilní trh, znalost konkurence, jistý tržní podíl, dlouhý životní cyklus výrobku Nové podnikatelské prostředí Silná konkurence, neustálý boj o udržení postavení na trhu, krátký životní cyklus výrobku Organizace Výrobní prostředí Hiearchická organizační struktura, vytvářená podle útvarů a funkcí Výroba probíhá v sériích, dávkách, snaha maximalizovat objem a dosahovat úspor díky degresi jednicových nákladů, kvalita je druhotný požadavek, vytváření zásob k vyrovnání rozdílů v kapacitě a výkonnosti jednotlivých fází a stupňů, náklady se řídí před přímé mzdy, vysoké přímé a nízké nepřímé náklady, stabilní technologie, výkyvy, odpad, předělávky se v určité míře tolerují, zlepšování jsou pozvolná, periodická Vyvážená organizace zaměřená na procesy a činnosti, rozšíření pravomoci zaměstnanců Plynulá kontinuální výroba, snaha maximálně se přizpůsobit požadavkům zákazníka, prvotřídní kvalita je základním požadavkem, eliminace zásob a prosazování Just-in-time, náklady se řídí přes dílčí aktivity, vysoké nepřímé a nízké přímé náklady, dynamická technologie, není akceptované žádné plýtvání ani výkyvy, neustálá, průběžná zlepšování 2

3 Technické prostředí Konstrukce přípravy výroby se zaměřuje na technické parametry, snaha omezit lidskou práci Tržní prostředí Požadavky zákazníků nejsou tak významné, ceny se stanovují přirážkou k nákladům Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Účetnictví se orientuje na sestavování účetní závěrky finančního účetnictví, účetnictví je zdroj informací, Hlavní obsah je kladen na informace o: hodnotě zásob, o nákladech jednotlivých transakcí, o dodržování norem, pro zjišťování a analýzu odchylek Příprava výroby se orientuje na požadavky zákazníků a požadavky výroby Snaha co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků, ceny stanovuje trh a převládá kalkulace cílových cen Stále více se zvyšuje úloha účetnictví při rozhodování, účetnictví je součástí celopodnikového integrovaného systému Hlavní obsah je zaměřen na informace o: efektivnosti a produktivitě, o kvalitě a spokojenosti zákazníků, pro analýzu a kontrolu činností podle toho, zda přinášejí, nebo nepřinášejí hodnotu 2. STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 2.1. PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ V současné době již nepostačuje tradiční hlavní oblasti zájmu manažerského účetnictví zaměřeného na oblasti: Informace pro řízení po linii odpovědnosti Informace pro řízení po linii výkonů Hlavní cestou se stává prosazování maximálního uspokojení zákazníků. Podle této nové teorie měl vysoký počet zákazníků zajistit dostatečné výnosy z prodeje, nízké náklady a výsledkem měl být vysoký zisk. Tato hypotéza se však v praxi nepotvrdila. Snaha přizpůsobit výrobky individuálním požadavkům zákazníků, důraz na zvyšování kvality a často i na zkracování dodacích lhůt znamenají i zvyšování nákladů. 3

4 Proč tradiční nástroje nákladového účetnictví již nestačí??? Neposkytují totiž informace o příčinách vzniku nákladů, neumožňují zjistit všechny faktory, které ovlivňují tvorbu zisku, ani nevyjadřují vliv různých požadavků zákazníků na náklady a hospodářský výsledek. Jako reakce na tento stav se začaly rozvíjet nástroje manažerského účetnictví, které se opírají o náklady na jednotlivé aktivity, činnosti a procesy. Řízení aktivit a činností se stalo základem několika nových koncepcí managementu, jako např.: ŘÍZENÍ DÍLČÍCH AKTIVIT(Activity Based Management) - využívá informací o nákladech jednotlivých aktivit při řízení a zejména při rozhodování ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA FAKTOR ČASU (Time Based Management) zaměřuje se na zkrácení doby provedení jednotlivých aktivit a činností, které se následně projeví i ve zkrácení doby zhotovení výrobku, či poskytnutí služby a zrychlení reakce na přání zákazníků, patří sem např. metoda JUST IN TIME. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ KVALITY (Total Quality Management) zaměřuje se na dosahování co největší kvality výkonů a činností v podniku PROCESNÍ ŘÍZENÍ soustřeďuje se na řízení aktivit a procesů v podniku, zahrnuje všechny předchozí způsoby řízení tj. každý proces sleduje z hlediska nákladů na jednotlivé aktivity, času, kvality. ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉ NA TVORBU HODNOT (Value Based Management) sleduje přínos jednotlivých aktivit pro podnik. Jednotlivé koncepce jsou velmi úzce vzájemně propojené, jak ukazuje následující obrázek. 4

5 Aktivita Kvalita Hodnota pro podnik Čas Náklady 2.2. VYMEZENÍ PROCESŮ ČINNOSTÍ A AKTIVIT Nové koncepce jsou založené na řízení řetězce tvorby hodnot, který se skládá z: Procesů Činností Aktivit AKTIVITA je základní prvek podnikatelského procesu, který můžeme vymezit minimálně z hlediska nákladů, které je třeba v souvislostí s její realizací vynaložit a popř. i z hlediska výkonu, který je výsledkem této aktivity. Proto aktivity členíme podrobněji: Aktivity, u nichž lze vyjádřit náklady (vstupy) i účel jejich vynaložení (výstupy) Aktivity u nichž můžeme stanovit náklady, ale jen velmi obtížně (pokud vůbec) lze kvantifikovat výstupy 5

6 ČINNOSTÍ - se rozumí systémové spojení jednotlivých aktivit, které představují funkční, nebo účelově vymezenou část podnikových procesů. PROCES můžeme charakterizovat jako systémové propojení činností ZÁKLADEM PROCESNÍHO ŘÍZENÍ JE VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT. Rozlišení jednotlivých aktivit je obdobou vymezení odpovědnostních útvarů v odpovědnostním účetnictví, nebo výkonů ve výkonově orientovaném účetnictví. Otázkou jak podrobně aktivity vymezit, většinou se to řeší vytvořením celé hierarchie činností. Procesní řízení vychází z předpokladu, že v rámci řetězce tvorby hodnot se vynaložené ekonomické zdroje neboli náklady podniku transformují prostřednictvím aktivit, činností a procesů na výstupy podniku (výrobky a služby). NÁK LAD Y Řetězec tvorby hodnot Strategický marketing, Výzkum a vývoj, Příprava výroby, Výroba, Zásobování, Kontrola, Komunikace se zákazníky, VÝKONY 6

7 2.3. ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ DÍLČÍCH AKTIVIT (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) Řízení na základě dílčích aktivit bylo jedním z prvních nástrojů, které v polovině 80. let reagovaly na změny v podnikatelském prostředí. Metoda kalkulace dílčích aktivit se zaměřuje na sledování nákladů ve vztahu k jednotlivým aktivitám, těchto informací o nákladech a rozsahu jednotlivých aktivit se dále využívá při alokaci nákladů k jednotlivým výkonům Jaké jsou hlavní příčiny rozvoje této metody? Zájem zákazníků o komplexní dodávky vede ke značnému nárůstu struktury prováděných výkonů, často v nepřímě úměře k objemu výkonů. Velká část sortimentu se často provádí v menších dávkách, což je neefektivní Odběratelé se snaží minimalizovat výrobní zásoby a tlačí často výrobce, kteří jsou nuceni dodávat široký sortiment výkonů v kratších časových intervalech. To se projevuje ve snížení objemu stejnorodých výkonů prováděných v jedné sérii či dávce, což je pochopitelně dražší Roste rozsah modifikací nabízených výkonů Ve spotřebním průmyslu se snižuje zájem o uniformní výrobky a naopak se zvyšuje zájem o zboží, které je odlišné produkt od produktu. To vše si vyžádalo podstatně individualizovat výkony v rámci jediného sortimentního druhu. VŠECHNY TYTO ZMĚNY SE PROJEVILY I VE STRUKTUŘE NÁKLADŮ: Podstatně se snížil podíl jednicových nákladů ve vztahu k nákladům režijním. Nárůst nákladů nutných k zajištění pomocných, obslužných ale i informačních, plánovacích, kontrolních a strategicky orientovaných aktivit, jejich vztah ke konkrétním druhům finálních výkonů je pomocí tradičních kalkulačních postupů obtížné kvantifikovat a rozpoznat funkční závislost těchto nákladů na změnách v objemu a struktuře finálních výkonů, často jde o náklady variabilní ve vztahu ke konkrétní aktivitě (procesů), vztah těchto aktivit k jednotlivému výrobku je natolik různorodý, že jeho vymezení 7

8 v tradičních polohách fixní-variabilní, nezobrazuje podstatu vztahu a vede potom k chybným rozhodnutím JAKÝ JE POSTUP KALKULACE DÍLČÍCH AKTIVIT? 1) V prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj nepřímý náklad přiřazen k jednotlivým aktivitám, vztahová veličina, na jejímž základě se přiřazení provádí, se označuje jako vztahová veličina nákladu (Resource Cost Driver). Např. materiál a náhradní díly jsou přímo přiřazeny jednotlivým aktivitám, osobní a ostatní náklady jsou přiřazeny jednotlivým aktivitám podle počtu odpracovaných hodin. 2) Ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity (Cost Pool), vymezí se vztahová veličina aktivity (Aktivity Cost Driver) a stanoví se náklady na jednotku aktivity. Např. náklady na jednu hodinu oprav, na přípravu jedné výrobní dávky se zjistí jako podíl celkových nákladů na opravu a údržbu, přípravu nové dávky, atd. 3) Ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace (výkon, službu zákazníka) na základě nákladů na jednotku aktivity a objemu aktivity, vyžadované předmětem alokace. Náklady na jeden finální výkon se zjistí jako součin nákladů na jednotku aktivity a objemu aktivit požadovaných výkonem. Pro účely analýzy příčin vzniku nákladů a následnou optimalizaci je vhodné aktivity dále strukturovat. Často se v této souvislosti využívá členění podle úrovně vztahové veličiny, která je příčinou jejich vzniku. Z tohoto hlediska rozlišujeme aktivity vyvolané: Jednotkou výkonu tradiční jednicové náklady jednicový materiál, jednicové mzdy a další náklady Výrobní dávkou příprava výrobní dávky, seřízení strojů pro konkrétní dávku Druhem výkonu - vývoj výrobku, propagace výrobku Činností podniku jako celku (správní náklady) 8

9 Příklad: Společnost Parkinson vyrábí zamykací systémy pro osobní automobily. Dosud používaný kalkulační systém vychází z tradiční přirážkové kalkulace plných nákladů, která je pro dva vybrané druhy výkonů VW1 a VW2 uvedena v následující tabulce 1.1. Tabulka 1.1. Položka VW1 VW2 Přímý jednicový materiál Přímé jednicové mzdy Celkové jednicové náklady Zásobovací režie (40% z jednicového materiálu) Výrobní režie (515% z jednicových mezd) Prodejní režie(15% z ceny) Správní režie (20% z ceny) Celkové náklady na výkon Cena Zisk na výrobek Rostoucí nespokojenost s dosavadním způsobem kalkulace, jejíž příčinou je i neschopnost pracovníků oddělení controllingu vysvětliv některé skutečnosti např. stanovení zásobovací režie podle % z jednicového materiálu v závislosti na ceně materiálu tj. použiji-li výrobek kondenzátor za 20 Kč, bude výrobku přiřazena zásobovací režie ve výši 8 Kč, použiji-li kondenzátor za 400 Kč bude zásobovací režie činit 160 Kč. Přitom obě součástky mají stejné nároky na dodání, skladování a manipulaci, proč je potom ve druhém případě výše zásobovací režie 20 krát vyšší? Tato skutečnost přiměla společnost uvažovat o aplikaci kalkulace podle dílčích aktivit. Tabulka 1.2. obsahuje informace o výrobcích pro potřeby kalkulace dílčích aktivit. 9

10 Tabulka 1.2. Aktivity ve vztahu k jednotlivým výrobkům Aktivity zámek VW1 zámek VW2 Cena Objem výroby v ks Počet součástek (dílů) Počet strojových spojů Počet manuálních spojů Doba testování v hodinách 0,5 2 Počet dávek Počet hodin seřízení 6 8 Počet hodin nastavení 3 7 Počet hodin speciálních kontrol prováděných u prvních tří výrobků každé dávky 5 16 Počet hodin vývoje Počet hodin speciálních testů Počet hodin jednání s odběratelem Počet hodin zaškolení Postup při kalkulaci na základě dílčích aktivit 1) Jednicové náklady byly stanoveny podle dosavadních norem a v dosavadní struktuře. 2) Nejprve se vymezí dílčí aktivity a zjistí se celkové náklady na ně vynakládané viz. Tabulka 1.3. sloupec 1 a 2. 3) Dalším krokem je stanovení vztahových veličin v tabulce 1.3. sloupec 3 a rozsah aktivit sloupec 4. 4) Dále je potřeba kvantifikovat náklady na jednotku aktivit ve sloupci 5, které jsou základem pro stanovení nákladu na jednotku výkonu VW1 a VW2, sloupce 6 a 7. 5) Dalším krokem je alokace společných nákladů celého podniku např. nákladů na správu a řízení, výzkum a vývoj, na strategický marketing. Tyto náklady se alokují mezi výkony podle ceny. 10

11 Aktivita Celkové náklady na aktivitu Vztahová veličina aktivity Celkový rozsah aktivit Náklady na jednotku aktivity Náklady na 1 ks zámku EVA 04 v Kč Náklady na 1 ks zámku EVA 07 v Kč Režijní náklady spojené s jednotlivými výrobky Manipulace s materiálem strojová montáž dílů manuální montáž dílů naprogramování kontrola kvality počet dílů součástek Kč / díl počet strojově spojovaných 20 Kč/ dílů spoj počet manuálně spojovaných dílů počet výrobků doba testování Kč/spoj Kč / výr Kč / hod Mezisoučet Aktivity spojené s výrobní dávkou seřízení strojů nastavení softwaru počet hodin seřízení počet hodin nastavení speciální kontrolní testy počet hodin kontroly počet výrobních expedice dávek Kč/ hod Kč/ hod Kč / hod Kč / dávku Mezisoučet Aktivity spojené s druhem výrobku vývoj výrobku počet hod speciální testy počet hod Kč / hod Kč / hod

12 vyjednání podmínek dodávek s odběratelem počet hod. 220 zaškolení pracovníků dodavatele počet hod. 85 zajištění právní ochrany druh výkonu Kč / hod Kč / hod Kč/ druh výkonu 2 3 Mezisoučet Aktivity spojené s činností podníku jako celku strategický výzkum a vývoj strategický marketing správa a řízení Mezisoučet Celkem režijní náklady ) Výše nákladů a zisku na jednotlivé výkony při aplikaci kalkulace na základě dílčích aktivit je uvedena v tabulce č Oba výrobky podle tradiční přirážkové kalkulace vypadaly jako ziskové, při použití kalkulace na základě dílčích aktivit však vykazují ztrátu. Tabulka 1.4. Kalkulace sestavená na základě dílčích aktivit Položka VW1 VW2 Přímý jednicový materiál Přímé jednicové mzdy Celkové jednicové náklady Rezijní náklady spojené s jednotlivými výrobky Rezijní náklady spojené s výrobní dávkou Rezijní náklady spojené s druhem výrobku Rezijní náklady spojené s činností celého podniku

13 Celkové náklady na výkon Cena Zisk / Ztráta na výrobek Jaké jsou výhody kalkulace na základě dílčích aktivit??? 1) Zpřesnění nákladů spojených s jednotlivými výkony je považováno za významnou přednost kalkulace dílčích aktivit, 2) Další výhodou této metody je, že dává odpověď na otázku Na jaké aktivity podnik čerpá ekonomické zdroje a jaké náklady v souvislosti s těmito aktivitami vynakládá? Zodpovězení těchto otázek odkrývá možnost úspor nákladů a přispívá ke zvyšování hospodárnosti podnikatelského procesu. 3) Velký význam mají také tyto informace při měření výkonnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů a při sestavování rozpočtů. 13

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více