Č.j.: S 307-R/ /140/OŠ V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11."

Transkript

1 Č.j.: S 307-R/ /140/OŠ V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním jménem FIRES, s místem podnikání Menhartova 1595, Pelhřimov, v práv. zast. JUDr. Františkem Pětníkem, advokátem, se sídlem AK Hodějovická 448, Pelhřimov a dne na návrh uchazeče JUDr. Miloslava Petrlíka, advokáta se sídlem Kollárova 11, Teplice ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín, zast. starostou města PaedDr. Vladimírem Medkem, o námitkách proti výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na výběr nejvhodnějšího realizátora prodeje dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech vyhlášené v Obchodním věstníku č. 35 pod zn /99 dne , doplněné v Obchodním věstníku č. 37 pod zn /99 dne a v Obchodním věstníku č. 40 pod zn /99 dne shledal oba návrhy důvodnými a takto r o z h o d l : 1. zadavatel - město Děčín, porušil ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. tím, že chybně hodnotil nabídky a 37 odst. 1 písm. g), že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl stručný popis způsobu hodnocení nabídek, 2. rozhodnutí zadavatele města Děčín ze dne č.j. EO/99Ma, se podle ustanovení 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998Sb. ruší a zadavateli se ukládá provést nový výběr do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 O d ů v o d n ě n í Město Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín, zast. starostou města PaedDr. Vladimírem Medkem (dále jen zadavatel ), vyhlásil v Obchodním věstníku č. 35 pod zn /99 dne obchodní veřejnou soutěž na výběr nejvhodnějšího realizátora prodeje dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech doplněné v Obchodním věstníku č. 37 pod zn /99 dne a v Obchodním věstníku č. 40 pod zn /99 dne Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel šest nabídek. Otevírání obálek se uskutečnilo dne , kde komise převzala od zadavatele 6 nabídek, které byly doručeny v soutěžní lhůtě, z toho 3 nevyhověly kontrole úplnosti a proto byly rozhodnutím zadavatele vyloučeny z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Rovněž byla vyloučena nabídka, kterou zadavatel obdržel po ukončení soutěžní lhůty. Komise pro otevírání obálek u nabídky JUDr. Miloslava Petrlíka, advokáta, Kollárova 11, Teplice opravila u nabídkové ceny početní chybu. JUDr. Miloslav Petrlík uvedl nabídkovou cenu za převod jedné jednotky 2.823,- Kč bez DPH, ale počet jednotek a správně mělo být uvedeno jednotek, čímž nabídková cena celkem uvedena JUDr. Petrlíkem ,- Kč byla upravena na ,- Kč bez DPH a nabídková cena ve výši ,- Kč včetně DPH upravena na ,- Kč. Komise pro posouzení a hodnocení na svém zasedání dne převzala od zadavatele celkem tři nabídky, které splnily podmínky zadání a konstatovala: po posouzení a vyhodnocení předložených nabídek komise doporučuje městské radě stanovit toto pořadí uchazečů: 1) Realitní kancelář Sever DC s.r.o., Děčín s počtem bodů ) Ing. Vladimír Slabý, Pelhřimov s počtem bodů ) JUDr. Miloslav Petrlík, Teplice s počtem bodů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla sedmičlenná. Přílohu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek tvoří individuální tabulky a konečná tabulka. Z předložených tabulek vyplynulo, že členové komise hodnotili nabídky podle vyhlášených kritérií a to: 1. nabídková cena váha kritéria 31 % 2. zkušenosti s prodeji bytů 29 % 3. personální a mat. zajištění činnosti 22 % 4. komplexnost služeb 10 % 5. mandátní smlouva 8 % s přidělováním bodů od 1-5. Zadavatel respektoval doporučení komise a dne zaslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům pod č.j. EO/99/Ma. Dne obdržel uchazeč Ing. Vladimír Slabý, podnikající pod obchodním jménem FIRES, v práv. zast. JUDr. Františkem Pětníkem, advokátem, se sídlem AK Hodějovická 448, Pelhřimov (dále jen uchazeč č. 1 ) a ve stejný den JUDR. Miloslav Petrlík, advokát, se sídlem Kollárova 11, Teplice (dále jen uchazeč č. 2 ) oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dne podal uchazeč č. 1 a dne uchazeč č. 2 námitky k zadavateli, kterým statutární orgán zadavatele nevyhověl rozhodnutím o námitkách ze dne Rozhodnutí o námitkách obdržel uchazeč č. 1 dne a uchazeč č. 2 dne

3 Dne podal uchazeč č. 1 a dne uchazeč č. 2 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) návrh obdržel od uchazeče č. 1 dne a dne od uchazeče č. 2. V souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona Úřad zahájil správní řízení a oba návrhy spojil, protože se jedná o jednu obchodní veřejnou soutěž a návrhy od obou uchazečů směřují proti výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč č. 1 v návrhu uvádí, že: a) při posuzování jednotlivých nabídek převážilo subjektivní hodnocení členů komise; b) při porovnání splnění jednotlivých kritérií soutěže mezi vítěznou firmou Realitní kancelář Sever DC s.r.o. a uchazečem č. 1 je nepřehlédnutelný fakt, že nabídka uchazeče č. 1 je po technické stránce, po stránce personálního a organizačního zabezpečení a po stránce nadstandardních služeb minimálně na stejné úrovni s vítěznou nabídkou. Dále uchazeč č. 1 nesouhlasí s tvrzením, že majetková účast a personální shodnost statutárního orgánu zakládá právnímu subjektu právo použít pro nabídku do soutěže reference o zkušenostech jiného právního subjektu, a to z toho důvodu, že vlastní činnost firmy je prováděna pracovníky, kteří nejsou totožní s osobami statutárního orgánu ani s pracovníky mateřské právnické osoby. Dále se uchazeč pozastavuje nad tím, že tato společnost tvrdí, že se plátcem DPH nestane. Toto jednání je možné kvalifikovat jako účelové obcházení zákona, avšak důležitější je fakt, že cenová nabídka zadavatelem vybraného uchazeče není úplná, neboť neobsahuje zadavatelem požadovanou cenu včetně DPH. Dále uchazeč tvrdí, že vybraný uchazeč měl být ze soutěže vyloučen pro nesplnění jedné ze základních podmínek soutěže; c) i při prakticky shodném splnění kritérií soutěže ve čtyřech z pěti hodnocených kritérií je páté z hlediska důležitosti první kritérium nabídková cena podstatně rozdílné, a to v neprospěch zadavatelem vybraného uchazeče,a to v nominální hodnotě téměř 2 miliony Kč a procentuálním vyjádření je to o více než 14,2 %. Uchazeč č. 2 ve svém návrhu uvádí, že: pořadí uchazečů je v rozporu s 39 odst. 2 zákona, protože uchazeč č. 2 nabídl nabídkovou cenu ,- Kč, která je o ,- Kč nižší než nabídka Realitní kanceláře Sever DC s.r.o. (první místo) a o ,- Kč nižší než nabídka uchazeče č. 1 (druhé místo). Uchazeč tvrdí, že došlo k porušení ustanovení 38 odst. 1 zákona. Statutární orgán starosta města aniž byl k tomu oprávněn, rozšířil kritéria pro výběr a současně uvedl, že z nabídkové ceny namítajícího uchazeče není patrné, zda zahrnuje či nezahrnuje náklady na zpracování znaleckých posudků. Nabídková cena byla stanovena pevnou částkou. Z čl. IV návrhu mandátní smlouvy jednoznačně vyplývá, že v ceně jsou zahrnuty náklady za znalce a to za podmínky bude-li nutné nebo povinné tyto hradit. Kromě toho uchazeč převzal ke své tíží smluvně povinnost hradit náklady za znalecké posudky, i návrh ceny uchazeče byl dán dle dispozic soutěže, protože to, že cena musí obsahovat i oceňování nemovitostí dle platných cenových předpisů jest uvedeno v čl. 5 podmínek soutěže tak, jak byly zveřejněny v Obchodním věstníku, tedy jednoznačně uchazeč neměl právo na úpravu ceny a veškeré činnosti s převodem související měly být výlučně k tíží uchazeče za navrhovanou cenu. Na základě uvedeného se oba uchazeči domáhají nového výběru. Účastníci řízení podle 58 zákona: 3

4 a) Město Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín, zast. starostou města PaedDr. Vladimírem Medkem, b) Ing. Vladimír Slabý, podnikající pod obchodním jménem FIRES, v práv. zast. JUDr. Františkem Pětníkem, advokátem, se sídlem AK Hodějovická 448, Pelhřimov, c) JUDr. Miloslav Petrlík, advokát, se sídlem Kollárova 11, Teplice, d) Realitní kancelář Sever DC s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 114/27, Děčín IV zast. jednatelem Zdeňkem Suchým a jednatelem Ing. Lubošem Eliášem. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda zadavatel při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži porušil zákon. Po zjištění potřebných podkladů, podle 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, po zhodnocení všech dostupných informací, po seznámení se s dokumentací o zadání obchodní veřejné soutěže a na základě vlastního zjištění Úřad konstatuje, že: ze strany zadavatele došlo k porušení ustanovení 6 odst. 2 zákona a ustanovení 37 odst. 1 písm. g) zákona. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek postupovala podle předem stanovených kritérií seřazených sestupně podle významu, které jim zadavatel přisuzuje: 1. nabídková cena váha kritéria 31 % 2. zkušenosti s prodeji bytů 29 % 3. personální a mat. zajištění činnosti 22 % 4. komplexnost služeb 10 % 5. mandátní smlouva 8 % s přidělováním bodů od 1-5. Komise byla sedmičlenná. Přílohy zprávy o posouzení a hodnocení nabídek tvoří jednotlivé dílčí tabulky vyplněné členy komise a tabulka výsledného pořadí s počtem získaných bodů pronásobený vahami, uvedením váhy kritéria a možnosti získaní bodů od 1-5. Z tabulek vyplňovanými jednotlivými členy komise není vůbec zřejmé, jak jednotliví členové komise postupovali při hodnocení kritérií a to: zkušenosti s prodeji bytů, personální a mat. zajištění činnosti, komplexnost služeb a mandantní smlouva. Všech sedm členů komise u všech čtyřech vyjmenovaných kritérii přidělili společnosti Realitní kancelář Sever DC s.r.o. Děčín maximální počet 5 bodů vynásobený příslušnou váhou. U ostatních společností se u vyjmenovaných kritéria pohybují body od 1 do 4 bodů. U kritéria nabídková cena je hodnocena jednotlivými členy komise nesprávně. Nabídkové ceny jednotlivých uchazečů jsou: 1. uchazeč č. 1 - nabídková cena bez DPH ,- Kč, včetně DPH ,- Kč, 2. uchazeč č. 2 - nabídková cena bez DPH ,- Kč, včetně DPH ,- Kč (dopočítaná na správný počet jednotek, jak již bylo konstatováno výše), 3. Realitní kancelář Sever DC s.r.o. Děčín nabídková cena bez DPH ,- Kč, včetně DPH ,- Kč. Jednotliví členové hodnotili kritérium nabídková cena takto: u uchazeče č. 1-4, 3, 4, 5, 4, 5, 4 body, u uchazeče č. 2-1, 4, 5, 2, 5, 2, 5 bodů a u Realitní kanceláře Sever DC s.r.o. 4, 2, 3, 4, 3, 3, 3 bodů. Z popsaného způsobu vyplynulo, že společnost, která nabídla nejnižší 4

5 cenu získala 24 bodů, společnost s druhou nejnižší nabídkovou cenou 29 bodů a společnost nejdražší 22 bodů. Všichni členové komise měli hodnotit u kritéria nabídková cena maximálním počtem bodů tu nabídku, která měla absolutně nejnižší nabídkovou cenu a nejmenším počtem bodů tu nabídku, která nabídla nejvyšší nabídkovou cenu. U každé nabídky členové komise pak sečetli přidělené body vynásobené váhami kritérií. Na základě popsaného způsobu hodnocení jednotlivých nabídek podle předem stanovených kritérií je nepochybné, že způsob hodnocení nabídek není průkazný, transparentní. Úřad konstatuje, že došlo k porušení ustanovení 6 odst. 2 a to tím, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek nesprávně hodnotila nabídkovou cenu, jak bylo konstatováno již výše a ustanovení 37 zákona odst. 1 písm. g) zákona. Ze stručného popisu hodnocení nabídek nevyplývá, jak komise posuzovala a hodnotila nabídky podle předem stanovených kritérií. Komise hodnotila bez uvedení klíče přidělováním počtu bodů jednotlivým kritériím a vynásobením váhy. Dále chybí aspoň stručný popis hodnocení jednotlivých kritérií. Ustanovení 37 odst. 1, písm. g) stanoví, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje stručný popis způsobu hodnocení nabídek. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek musí být patrný způsob hodnocení tak, aby odpovídal míře splnění toho kterého kritéria uchazečem. K jednotlivým námitkám od obou uchazečů Úřad sděluje: k písm. b) návrhu uchazeče č. 1 Zadavatel si v podmínkách obchodní veřejné soutěže v bodě 5 stanovil požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek pod písm. b) celková odměna mandatáře za realizaci převodu jednotek s uvedením ceny bez daně a s daní z přidané hodnoty. Uchazeč Realitní kancelář Sever DC s.r.o., uvedl v nabídce nabídkovou cenu jak bez DPH, tak včetně DPH, takže tento uchazeč podmínky zadání splnil a tudíž se uchazeč č. 1 mylně domnívá, že měl být z dalšího posuzování a hodnocení nabídek vyloučen. Sám uchazeč č. 1 uvedl jak nabídkovou cenu bez DPH, tak včetně DPH ve stejné hodnotě. Zadavatel však není oprávněn přihlížet k tomu, jestli uchazeč je nebo není plátcem DPH a cenu posuzovat a hodnotit tak, jak ji uchazeč ve své nabídce uvede a jak ji zadavatel v podmínkách obchodní veřejné soutěže sám vymezil. Úřad dále uvádí k námitce uchazeče č. 1, že uchazeč Realitní kancelář Sever DC s.r.o. Děčín IV použil ve své nabídce reference a zkušenosti jiného právního subjektu: vybraný uchazeč v nabídce uvedl, že Realitní kancelář Sever DC s.r.o., je sice právně nový subjekt, avšak v plném rozsahu se opírající a využívající zkušenosti a referencí mateřské Realitní kanceláře Sever s.r.o. Ústí nad Labem, která je 100 % tním vlastníkem Realitní kanceláře Sever DC s.r.o. Děčín IV, která byla do obchodního rejstříku zapsána U obou právních subjektů Realitní kancelář Sever DC s.r.o. Děčín IV a Realitní kancelář Sever s.r.o. Ústí nad Labem je shodné personální obsazení i 100 % majetková účast a proto lze brát v úvahu takto doložené reference v nabídce uchazeče Realitní kanceláře Sever DC s.r.o. Děčín při hodnocení nabídek uchazečů. V tomto případě je návrh uchazeče č. 1 nedůvodný. K písm. a) a c) bylo vysvětleno u popisu hodnocení nabídek. 5

6 Uchazeč č. 2 ve svém návrhu uvedl nesprávně nabídkovou cenu, protože ta mu byla dopočtena na základě zjištění komisí při otevírání obálek, že uchazeč vycházel z nesprávného počtu jednotek. K připomínce uchazeče č. 2, že zadavatel si dodatečně stanovil další kritéria Úřad sděluje, že v tomto případě není návrh uchazeče č. 2 důvodný, protože komise pro posouzení a hodnocení nabídek posuzovala a hodnotila nabídky podle zveřejněných kritérií. K připomínce, že zadavatel uvedl, že z nabídkové ceny uchazeče č. 2 není patrné, zda zahrnuje či nezahrnuje náklady na zpracování znaleckých posudků Úřad konstatuje, že zadavatel pochybil, a v tomto bodě je návrh uchazeče č. 2 důvodný. Uchazeč č. 2 uvedl ve své nabídce v Komentáři: V této ceně je i zahrnuta případná povinnost realizace znaleckých posudků prostřednictvím soudních znalců z oboru. V návrhu smlouvy o zajištění právní služby v bodě IV. uchazeč uvedl: V dohodnuté ceně nejsou zahrnuty odměny soudních znalců v oboru odhadů nemovitostí. Pokud v návaznosti na plnění předmětu smlouvy nastane povinnost (nutnost) vyhotovení znaleckých posudků nese náklady s tímto vyhotovením ke své tíží advokát s tím že i zajistí příslušné znalce. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze Rozhodnutí obdrží: 1. Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín 2. JUDr. František Pětník, advokát, AK Hodějovická 448, Pelhřimov 3. JUDr. Miloslav Petrlík, advokát, Kollárova 11, Teplice 4. Realitní kancelář Sever DC s.r.o., Prokopa Holého 114/27, Děčín IV 6

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 31.5.2004 a doplněném dne 1.9.2004 společností SDS EXMOST, spol. s r. o., se sídlem Lipová 28, 602 00 Brno, zast. jednatelem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 *UOHSX004AO0K* UOHSX004AO0K PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 3.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 29 Af 43/2012-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr.

Více