Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty Bakalářská práce Autor: Vladana Pacovská ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc. Odborný konzultant: Ing. Petr Lucký DATACENTRUM Systems &Consulting, a. s. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Vladana Pacovská

3 Poděkování Touto cestou děkuji vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Eduardu Mazákovi, CSc., za konzultace a návrhy při zpracování práce. Dále bych poděkovala panu Ing. Lubomíru Jankových, CSc., za odborné rady, ochotu a pomoc při práci a panu Ing. Petru Luckému z firmy DATACENTRUM Systems & Consulting, a. s. za odborné rady, cenné výchozí podklady, vřelý přístup a za umoţnění absolvování školení. Nakonec také děkuji své rodině za podporu a pomoc při zpracování bakalářské práce.

4 Anotace práce Cílem práce je připravit podklady pro koncept moderního portálového řešení informačního systému pro personalistiku. Tato práce analyzuje nabídku části výrobců a dodavatelů informačních systémů pro personalistiku na českém trhu. U kaţdé nabídky jednotlivých prodejců byly posuzovány moduly určené pro personalistiku, jejich dílčí funkce a vlastnosti. Moduly byly roztříděny do tří skupin podle počtu výskytů, jak jsou zastoupeny v nabídce jednotlivých prodejců softwarů. Na základě této analýzy vznikl výčet ideálních funkcí a vlastností kaţdého modulu. Řízení lidských zdrojů se neobejde bez vhodného a fungujícího informačního systému. Portálové řešení informačního systému pro personalistiku by mělo usnadnit a zpřehlednit práci personalistům. Klíčová slova portálové řešení, informační systém, personalistika, personalista Annotation The aim of this study is to prepare bases for the concept of the modern portal solution of the information system for Human Resources. This study analyzes the offer of part producers and suppliers of the information systems for Human Resources in the Czech market. Each offers of individual vendors were evaluated the moduls designated for Human Resources, their partial functions and features. The moduls were classified into three groups according to number of occurrences as they are represented in the offer of the software vendors. On the basis of this analysis was created the list of ideal functions and features of each module. Human Resources is not possible without a proper and functioning information system. Portal solution of the information system for Human Resources should facilitate and clarify the work of personnel managers. Key words portal solution, information system, Human Resources, personnel manager

5 OBSAH Úvod Personalistika a její náplň práce Náplň personalistiky Personální management Standardní poţadavky na funkcionalitu personálního informačního systému Moderní informační systémy pro řízení lidských zdrojů Dělení modulů Zhodnocení softwarů personalistiky na českém trhu Výrobci a dodavatelé na českém trhu Sluţby dodavatelů Outsourcing mezd Školení a vzdělávání Informační systém pro personalistiku Moduly Skupiny Modul Personalistika Modul Docházka Modul Mzdy Modul Vzdělávání Modul Výběrové řízení Modul Systemizace Moduly Skupiny Modul Hodnocení a rozvoj Modul Benefity Moduly Skupiny

6 3.6.1 Talent management Modul Talent management Portálové řešení informačního systému Funkcionalita portálů Orientace portálů Popis uţivatelských rolí portálového řešení informačního personálního systému Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam příloh... 45

7 Úvod Pokud má organizace (dále i společnost, firma, podnik) dostatečné materiální, finanční, lidské a informační zdroje a dokáţe-li je mezi sebou procesně propojit, dokáţe i dobře fungovat. Personalistika je obor, který se zabývá právě lidskými zdroji, tj. pracovní sílou neboli člověkem. Personalistika obsahuje popis procesů, jak člověka pro organizaci získávat, formovat, propojovat jeho činnosti s výsledky práce; zabývá se také jeho pracovními schopnostmi a dovednostmi, jeho vztahem k pracovním činnostem či jeho chováním k ostatním zaměstnancům i komunikačními dovednostmi v rámci pracovního kolektivu. Zajímá se o jeho potřeby, dbá na jeho pracovní i sociální rozvoj. Ţádná větší společnost dnes nemůţe existovat bez fungujícího personálního oddělení. Odborně vzdělaní personalisté jsou mimo jiné důleţitým prostředníkem při komunikaci mezi vedením společnosti, zaměstnanci a (případně) odbory. Mezi činnosti, které personalista vykonává, patří zejména: analýza pracovního místa, plánování a získávání pracovníků, výběr a přijímání pracovníků, řízení a hodnocení pracovníků, rozmisťování, propouštění a penzionování pracovníků, vzdělávání, odměňování, motivování, péče o zaměstnance a péče o dobré vztahy v organizaci, a ztotoţňování zaměstnance s cíli organizace. Podílí se na tvorbě kolektivní smlouvy a na dalších dokumentech a dohodách mezi zaměstnanci a top managementem společnosti, které řeší odměňování a benefity. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe personalista zastává v organizaci důleţitou funkci. Rozsah jeho pracovních povinností a náplně je opravdu široký a personální agendu dnes nelze kvalitně vykonávat bez funkčních, flexibilních a uţivatelsky vstřícných informačních systémů, které jsou vyvíjeny personalistům na míru. Na poli personalistiky se objevují stále nové poznatky o tom, jak efektivně přistupovat k řízení lidí, coby nástrojem na podporu lidských zdrojů. Rozvoj informačních systémů v této oblasti je a bude proto stále aktuálním tématem. To, ţe veškerá agenda se vede elektronicky, přináší uţivatelům přehled, pohodlí, ale hlavně úbytek papírových záznamů, coţ šetří firmám peníze, čas, místo pro nutnou archivaci a v konečném důsledku také ţivotní prostředí. 1

8 Tématem této práce je Portálové řešení informačního systému pro personalistiku z pohledu personalisty, tedy z pohledu člověka, který je v organizaci přímo svázán s činnostmi personálního oddělení. Cílem práce je připravit podklady pro koncept moderního portálového řešení informačního systému. Záměrem bakalářské práce je popsat poţadavky kladené na fungující personální informační systém tak, aby byl v praxi pouţitelný a aby splňoval co moţná nejširší potřeby personalistů. Protoţe se na českém trhu nachází hned několik informačních systémů pro personalistiku, součástí této práce je i jejich zhodnocení. V práci je obsaţen i základní popis poţadované funkčnosti moderního portálového řešení informačního systému a popis uţivatelských rolí portálového řešení personálního systému. Jedná se o popis činností uţivatelů, kteří budou s informačním systémem pracovat. Bakalářská práce vychází z odborné literatury, která se věnuje personalistice, portálovému řešení, dále pak z webových stránek českých výrobců a dodavatelů, kteří na trh uvádějí informační systémy pro personalistiku. Další podklady jsou čerpány ze školení, které se týká informačního systému pro personalistiku firmy Datacentrum Systems & Consulting, a.s. Autorka bakalářské práce měla moţnost absolvovat toto školení. V závěru práce je shrnutí toho, co by měl kaţdý informační systém pro personalistiku obsahovat tak, aby se docílilo kvalitního řízení personálních procesů ve společnosti. Autorka bakalářské práce si vybrala právě toto téma, protoţe ji daná problematika zajímá a chce se jí i v budoucnu dále věnovat. 2

9 1 Personalistika a její náplň práce Personalistika je obor, který se v první řadě soustředí na získávání lidí, kteří budou pro danou organizaci kvalitními zaměstnanci, a budou tak schopni nápomocí naplnit cíle podniku. Kapitola podrobně popisuje obsah práce personalistiky a následně stručně charakterizuje vývoj personalistiky a personálního managementu. 1.1 Náplň personalistiky Personální práce zastává v kaţdé organizaci několik zásadních funkcí, které je moţno uspořádat za sebou v logickém pořadí. Jedná se o následující funkce: 1. Vytváření a analýza pracovních míst popis hlavních činností, pracovních úkolů, kvalifikační a odborné nároky na uchazeče; vymezení odpovědností a pravomocí, zařazení do organizační struktury firmy; popis pracovního prostředí a struktura pracovních míst a jejich potřebná kvalifikace. 2. Plánování lidských zdrojů plánování rezerv pracovníků, prognózování vývoje na trhu práce. 3. Získávání a výběr pracovníků zveřejňování informací o volném pracovním místě, o kvalifikačních nárocích na uchazeče; výběr vhodných adeptů na základě materiálů, které personalisté od uchazeče obdrţeli; pořádání a organizace pohovorů, výběrových řízení, testů (odborných, inteligenčních, psychologických aj.), výběr vhodného adepta a jeho uvedení na pracoviště. Zpracování a uchování kontaktů na uchazeče, kteří při výběru neuspěli, pro jejich vyuţití v budoucnosti (pokud by bylo v organizaci potřeby zaměstnance s obdobnými kvalifikačními předpoklady). 4. Hodnocení pracovníků a jejich výkonu příprava potřebných dokumentů, časový plán, metody a kritéria pro hodnocení, vyhodnocování dokumentů, návrhy opatření a kontroly. 3

10 5. Rozmisťování pracovníků zařazování pracovníků na určitou pracovní pozici; moţnosti povýšení anebo přeřazení na niţší pozici; změna orientace na jinou práci. 6. Odměňování pracovníků formulace kritérií a způsobů, podle nichţ budou zaměstnanci odměňováni za svůj výkon, motivováni a stimulováni. Určování jednotlivých pohyblivých sloţek mzdy a zaměstnaneckých výhod, benefitů. 7. Vzdělávání pracovníků zajišťování a dohled nad odborným vzděláváním a rozvojem pracovníků, organizace vzdělávání, vzdělávacích (jazykových aj.) kurzů, školení, plán vzdělávání zaměstnanců a hodnocení výsledků vzdělávání. 8. Pracovní vztahy zajišťování komunikace mezi zaměstnanci (případně odbory) a managementem, usměrňování mezilidských a zaměstnaneckých vztahů, nastavování úrovně komunikace ve firmě a dohled nad firemní kulturou. 9. Péče o pracovníky hygienické podmínky, pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, dodrţování pracovní doby, zajišťování kulturních akcí, péče o aktivity ve volném čase, stravování. 10. Vedení personální agendy vedení personálního informačního systému, kde se zaznamenávají důleţitá data o zaměstnancích a jejich výkonech, mzdách a benefitech, pracovních místech, docházce anebo také o sociálních záleţitostech zaměstnance jako je dovolená, pracovní úraz, absence z důvodu nemoci, dále pak svátky nebo narozeniny zaměstnanců, významná ţivotní a pracovní jubilea. Personální agenda také zahrnuje péči o zdravotní stav kaţdého pracovníka, a to jestli se zúčastnil patřičných povinných lékařských vyšetření (a k jaké zdravotní pojišťovně zaměstnanec patří), zda absolvoval povinná školení o bezpečnosti práce, o poţární prevenci, o environmentální politice společnosti a další podobná školení, pokud k nim má daná organizace náplň (např. komunikace s postiţenými klienty). 11. Průzkum trhu práce vyhodnocování situace na trhu práce, analýza pracovních činností anebo kvalifikací, o které je na trhu největší zájem. 4

11 12. Ukončování pracovního poměru propouštění a penzionování pracovníků. 1 Z uvedeného výčtu je zřejmé, ţe personalista zastává opravdu mnoho odlišných funkcí, nicméně všechny se točí okolo člověka zaměstnance. Pro to, aby veškeré funkce byly vykonávány pečlivě a s maximální přesností, slouţí personalistům k jejich práci personální informační systém. Poţadavky na jeho funkcionalitu jsou čím dál tím širší a pestřejší. 1.2 Personální management První zmínky o personalistice pocházejí z počátku 20. století, její kořeny lze najít ve Spojených státech amerických. Ke vzniku takového oboru vedly tři faktory: trţní tlak vliv odborů regulativní zásahy vlády Zásadní okamţik nastává v době první světové války. Mnoho tisíc muţů bylo povoláno do boje a zároveň vznikla poptávka po válečném materiálu. Podniky byly v té době nuceny vyrábět více zboţí a dodávat ho na fronty, avšak zaměstnanců především těch kvalifikovaných - byl nedostatek. Bylo nutné přijít s koncepcí, která maximálně vyuţije takové lidské zdroje, které jsou momentálně k dispozici. V této době se také objevují první přijímací testy, které musí kaţdý potenciální zaměstnanec absolvovat. Úkolem je objevit vlohy, schopnosti a dovednosti kaţdého zaměstnance a účelně je vyuţívat, formovat a utvářet jeho osobnost. K výraznému posunu došlo v nedávné minulosti, kdy se personalista zařadil mezi lidi, kteří stojí ve vedení firmy (proto personální management). 2 Člověk znamená pro podnik pracovní sílu, prostřednictvím které organizace dokáţí naplňovat své vytyčené cíle. Kvalifikovaný a zručný pracovník je ale především člověk. Mělo by se tedy 1 ([5], s ) 2 ([12]) 5

12 s lidmi zacházet jako s bytostmi, díky kterým je firma schopná působit na trhu a generovat zisk. Člověk není zboţí ani stroj. Tuto myšlenku dále rozvedl Tomáš Baťa (starší), švec a zakladatel globální obuvnické firmy, v následujícím citátu: Budovy to jsou hromady cihel a betonu. Stroje to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé. 3 Tomáš Baťa přinesl do oblasti podnikání mnoho revolučních myšlenek, jeţ jsou i v naší době hojně vyuţívány současnými top a personálními manaţery různorodých organizací. 3 BAŤA, Tomáš, ( ) 6

13 2 Standardní požadavky na funkcionalitu personálního informačního systému Nezbytnou podmínkou personální práce v organizaci je existence věrohodných, detailních a aktuálních informací potřebných pro rozhodování a umoţňujících provádět všechny potřebné analýzy pracovní síly organizace i výsledků její práce, povahy práce a pracovních míst, efektivnosti personálních činností a vnějších podmínek ovlivňujících formování a fungování personálu organizace. Proto je nezbytné vytvořit a soustavně rozvíjet personální informační systém organizace. Současná personální práce v podobě koncepce řízení lidských zdrojů má strategickou povahu a z toho vyplývá, ţe musí vyuţívat daleko širší okruh informací, včetně informací ze zdrojů mimo organizaci. Proto by se měl personální informační systém skládat z následujících subsystémů: a) informace o pracovnících. b) informace o pracovních místech. c) informace o personálních činnostech. d) informace o vnějších podmínkách. 4 Z výše uvedeného vyplývá, ţe personální informační systém by měl obsahovat standardní funkce personální práce a podporovat komplexní personální procesy. Personalista by díky němu měl snadno zvládnout jemu danou problematiku, informační systém musí pracovat spolehlivě a poskytovat ţádoucí informace. 2.1 Moderní informační systémy pro řízení lidských zdrojů Personální systémy (HRM) pracují s jedním z nejcennějších aktiv kaţdé společnosti s lidskými zdroji. Personální práce by proto měla být podpořena nejmodernějšími informačními technologiemi, se zaměřením na procesní přístup, zapojení všech zaměstnanců 4 ([5], s. 363) 7

14 a elektronizaci administrativních procesů. V následujícím textu jsou představeny nejdůleţitější trendy, se kterými se lze setkat v moderních personálních systémech. Přístup odkudkoli prostřednictvím internetu Stále častějším poţadavkem personalistů i vedoucích pracovníků je moţnost pracovat s personálními systémy prakticky odkudkoli na pracovišti, z domova, nebo dokonce prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Předpokladem pro to je vícevrstvá architektura systému, v rámci které je na straně uţivatele spuštěn pouze vhodný klient (smart klient, browser nebo mobilní klient), aplikace a data jsou uloţena na serverech. Práce prostřednictvím internetu je při vyuţití dostupných technických a kryptografických opatření dostatečně bezpečná a srovnatelně komfortní s lokálním systémem. Cloud computing Moderním trendem a velmi často skloňovaným termínem v oblasti informačních systémů je cloud computing. V podstatě se nejedná o ţádnou novou technologii, pouze o způsob provozu systému, který je umístěn u poskytovatele a nabízen ve formě sluţby. Personální systém, který vyuţívá technologie vícevrstvé architektury, umoţňuje úplné oddělení uţivatele od instalace a provozu programového vybavení, a tudíţ i vyuţití sluţeb cloud computing. I kdyţ zákazníci dosud nejsou plně připraveni vyuţívat software jako sluţbu, je důleţité při výběru personálního systému nalézt takový, jehoţ architektura umoţňuje pozdější vyuţití formou sluţby. Rozšiřitelnost a modularita Významnou výhodou pro uţivatele personálních systémů je snadná rozšiřitelnost funkcí, kterou umoţňují modulární systémy. V ideálním případě je moţné rozšiřovat funkce pomocí volitelných modulů, jejichţ funkčnost je uţivatelům k dispozici okamţitě po zadání licenčního kódu, bez jakékoli dodatečné instalace. Jednotlivé moduly tvoří plně propojený systém se společnými daty a jednotným ovládáním, ve kterém není nutno ţádné údaje zadávat opakovaně. Jednotlivé moduly lze vyuţívat v libovolné kombinaci, nad společnými daty. Základem modulárního systému je robustní systémové jádro, které poskytuje všem modulům sluţby, například autentizace a autorizace uţivatelů, logování událostí, společné správu systému, vytváření uţivatelských sestav, exporty, importy, zálohování a obnovu dat. Aplikační moduly pokrývají různé potřeby organizací v oblasti komplexního řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, evidence docházky, systemizace, organizační schémata, nábor, 8

15 vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, elektronické výplatní lístky, evidence návštěv, stravování zaměstnanců, ). Skladbu modulů lze postupně doplňovat podle potřeby zákazníka, a dosáhnout tak příznivé ceny licencí. Široká škálovatelnost Personální systém se musí přizpůsobit velikosti organizace, poţadavkům na rozsah funkcí a modelu provozu a správy. Moderní systém můţe být sestaven způsobem, který umoţňuje snadnou instalaci a efektivní práci na běţném notebooku, například pro samostatnou mzdovou účetní. Na druhém konci spektra lze takový systém provozovat ve střední nebo velké organizaci s tisíci zaměstnanci, s vyuţitím robustních databázových a aplikačních serverů a vícevrstvé architektury. Takto širokého rozsahu pouţitelnosti a výkonu lze dosáhnout pouze díky pouţití architektury, která umoţňuje sestavit variabilní konfigurace systému od samostatné instalace aţ po vícevrstvou architekturu. Variabilita a přizpůsobení potřebám uživatelů Personální systém je většinou vyvíjen pro rozmanité společnosti tak, aby šel přizpůsobit jejich potřebám. Vedle modularity je samozřejmou vlastností zákaznická a uţivatelská konfigurace. Některá nastavení jsou na úrovni celého systému a mění chování aplikace, jiná jsou navázána na konkrétního uţivatele a přinášejí mu větší komfort práce. Důleţitou součástí je obecný generátor výstupních sestav, pomocí kterého lze snadno vytvářet vlastní sestavy, případně exportovat data do různých formátů (XML, XLS, PDF, ). Orientace na personální procesy a workflow Stále větší důraz je kladen na skutečnou podporu personálních procesů v organizacích, nikoli pouhé shromaţďování a zpracovávání personálních dat. Tato koncepce umoţňuje zavést on-line zpracování procesů (workflow) pro evidenci pracovní doby, přesčasové práce, plánování dovolených, návrhy a schvalování pracovních cest, plány vzdělávání a další činnosti. Systém automaticky hlídá všechny nastavené povinnosti, časové intervaly, nároky a stavy zpracování. Zpracování personálních procesů je podpořeno systémem zpráv a upozornění, které jsou automaticky rozesílány em s odkazem na okamţité řešení poţadavku v aplikaci. 9

16 Personální systém otevřený pro všechny zaměstnance Současný HR systém jiţ není určen pouze pro pracovníky personálních útvarů, ale doslova pro všechny zaměstnance společnosti. Pro zaměstnance a jejich nadřízené je standardně k dispozici personální web se samoobsluhou, zaloţenou na internetovém prohlíţeči, s intuitivním ovládáním bez nutnosti zvláštního školení, instalace a údrţby. Pro personalisty, mzdové účetní a vedení organizace se poţaduje komfortní, funkčně bohaté uţivatelské prostředí, které lze jen obtíţně realizovat v rámci webového prohlíţeče. Řešením pro tyto uţivatele je technologie funkčně bohatého (smart) klienta, který je automaticky nainstalován na počítač uţivatele. Smart klient komunikuje s centrálním HR systémem a poskytuje uţivateli komfort srovnatelný s lokální nebo klient/server aplikací. Personální systém, který vyuţívají všichni zaměstnanci organizace, musí být vybaven robustním systémem pro autentizaci uţivatelů a řízení jejich přístupu k operacím a údajům. Výhodou je svázání organizační struktury společnosti, jejíţ model je udrţován v HR systému, se systémem řízení přístupu a oprávnění uţivatelů. Propojení systémů princip vše v jednom Stále častějším poţadavkem zákazníků je propojený systém typu vše v jednom. Uţivatelé bývají frustrováni z nepropojenosti specializovaných systémů různých dodavatelů i z nákladů na pořízení a údrţbu některého z komplexních podnikových systémů. Právě v personální oblasti existují těsné vazby a závislosti mezi jednotlivými oblastmi řízení lidských zdrojů. Personalistika poskytuje aktuální údaje o zaměstnancích, zvláště důleţité jsou údaje o začátku a konci pracovněprávních vztahů, o úvazku a dovolené, o přeřazení na jinou pozici nebo lokalitu, případně změnu nadřízenosti. Mzdový systém můţe automaticky vyuţívat docházkové údaje pro výpočet sloţek mzdy a náhrad. Docházka poskytuje podklady pro zjištění nároků na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Není třeba implementovat nejrůznější rozhraní a můstky pro transformaci a přenos dat mezi systémy ani řešit velmi komplikované změny závislých údajů při opravách v minulosti. Jednodušší je téţ obnova dat ze zálohy neţ v případě systémů, které nemají společnou databázi. Systém typu vše v jednom je výhodný především v situaci, kdy se uţivatel rozhoduje o pořízení nového systému, nové technologie, nalezení úspor při provádění reţijních činností nebo zefektivnění firemních postupů. Přesto nemusí být vţdy efektivní poţadovat za kaţdou cenu systém, který umí úplně vše. Například podnikové ekonomické systémy mají relativně malou vazbu na systémy pro řízení lidských zdrojů a lze je proto snadno provozovat samostatně. 10

17 I v případě nepropojených systémů lze poměrně snadno získat zajímavé informace z jejich databází s pouţitím manaţerské nadstavby zaloţené na pouţití vhodného systému business intelligence Dělení modulů Autorka bakalářské práce hodnotila a analyzovala celkem 18 informačních systémů pro personalistiku, tabulka s těmito analyzovanými systémy je přiloţena v Příloze č. 1. Na našem trhu působí podle webové stránky Systemonline.cz celkem 51 výrobců či dodavatelů informačních systémů určených pro agendu personalistiky. Informační systém pro personalistiku můţe být samostatný informační systém, anebo můţe coby modul být součástí většího informačního systému, který pokrývá kromě personalistiky i další oblasti (například: controlling, CRM customer relationship management, účetnictví atd.). Výhodou dvou řešení je, ţe jsou spolu kompatibilní a mají pro firmu širší vyuţití. Moduly jsou mezi sebou propojitelné a kooperují spolu. Moduly personalistiky či informační systémy různých výrobců nabízejí obdobné funkce a moţnosti, ale existují i funkcionality, které mají ve své nabídce jen někteří výrobci. Autorka této práce provedla analýzu tuzemského trhu s informačními systémy určenými pro personalistiku. Informační systémy jsou rozděleny na části, které jsou označovány jako moduly (komponenta sloţitějšího systému) a součástí modulu je aplikace (programové vybavení). Autorka roztřídila moduly informačních systémů do tří skupin podle počtu výskytů, jak jsou zastoupeny v nabídce jednotlivých výrobců či dodavatelů softwarů. Jde o skupiny: a) Skupina 1 moduly jsou zastoupeny nejčastěji v nabídce dodavatelů, jsou nabízeny prakticky všemi dodavateli či výrobci na našem trhu. b) Skupina 2 moduly jsou zastoupeny méně často v nabídce dodavatelů a výrobců. 5 ([22]) 11

18 c) Skupina 3 moduly jsou zastoupeny výjimečně v nabídce dodavatelů a výrobců a jejich nabídka je rozličná. 12

19 3 Zhodnocení softwarů personalistiky na českém trhu 3.1 Výrobci a dodavatelé na českém trhu Podle webového portálu Systemonline.cz je na českém trhu padesát jedna výrobců anebo dodavatelů, kteří dodávají na trh informační systémy pro personalistiku. Výrobci přicházeli na tuzemský trh se svým know-how v oblasti personalistiky a informačních systémů aţ po roce 1989, kdy se trh otevřel světu, a do našich krajin začaly proudit moderní trendy a nastala moţnost svobodného soukromého podnikání. Základem pro vývojáře v oblasti personalistiky je průzkum trhu, místa, kde se střetává poptávka s nabídkou. Vývojářská/dodavatelská firma sbírá informace o prostředí, ve kterém se pohybuje. Mezi jejich zákazníky patří jak malé, střední nebo velké firmy, tak i státní sektor. V tomto odvětví trhu probíhá neustálé zkoumání potřeb zákazníků - personalistů (manaţerů). Zajímavý a spolehlivý software přináší vhodné a správné zpracování a zajištění personálních činností. Budoucnost v oblasti personálních softwarů je otevřená, software je proto neustále vyvíjen a inovován. Firmy se snaţí být o krok napřed před poţadavky klientů, nečekají pouze na jejich zadání, ale iniciativně nabízejí nové moţnosti a nová řešení. Na trhu se pohybují jak výrobci, kteří software sami vyvíjejí a následně prodávají, tak dodavatelé, kteří pouze nabízejí softwary jiných výrobců. Součástí nabídky výrobců i dodavatelů bývá jak implementace systému, tak následná servisní podpora pro zákazníky a v neposlední řadě customizace 6 dodaných modulů. Vzhledem k tomu, ţe někteří zákazníci preferují komplexní řešení personálně-ekonomické agendy, existují na trhu společnosti, které kromě personálních softwarů dodávají i aplikace pro účetnictví, skladové hospodářství, logistiku, evidenci majetku, banku, fakturaci, pokladnu, obchodní partnery, nákup a odbyt atd., které jsou spolu kompatibilní (např.: Asseco Solutions, a.s., Vema, a.s., atd.). 6 Úprava softwaru zákazníkovi na míru. 13

20 Na trhu se nachází také několik firem, které vyvíjejí ryze personální informační systémy (např.: Datacentrum Systems & Consulting, a. s., Elanor spol. s r.o., Flux, spol. s r.o., MMI s.r.o., Nugget SW s.r.o. a další). Mezi klasické poptávající můţeme zařadit personalisty, management nebo top management firmy. 3.2 Služby dodavatelů Dodavatel informačního systému pro personalistiku nepřichází na trh pouze se svým produktem, ale poskytuje svým klientům také služby. Tyto sluţby jsou nabízeny všem zákazníkům, kteří si je spolu s příslušným modulem mohou, ale nemusí objednat. Některé sluţby s nabízeným produktem úzce souvisí (školení, které se týká informačního systému, uţivatelská dokumentace). Nabízené sluţby se většinou orientují na personální a mzdovou oblast. Přehled o poskytovaných sluţbách výrobců a dodavatelů personálních informačních systémů je přiloţen v Příloze č Outsourcing mezd Tato sluţba je nabízena výrobci a dodavateli softwarů (pět společností z osmnácti analyzovaných). Jedná se o sluţbu, kdy dodavatelská firma převezme komplexní zpracování mezd celé organizace nebo její části (top managementu). Uleví tak od náročné mzdové agendy, čímţ zákazníkovi šetří čas a peníze. Samozřejmostí je, ţe poskytovatel této sluţby zpracovává mzdy v souladu s platnou legislativou. Klient předává veškeré podklady týkající se mzdy kaţdého zaměstnance firmě, která na základě podepsané smlouvy přebírá veškerou odpovědnost za zpracování mezd. Díky moderním komunikačním prostředkům jsou data předávána rychle a bezpečně za pomoci šifrovaných zpráv. 14

21 Poskytovatel můţe klientovi také vytisknout diskrétní výplatní pásky nebo archivovat veškeré podklady. Výhody outsourcingu mezd: zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti úbytek administrativy sníţení nákladů získání konkurenční výhody zbavení se odpovědnosti za tuto agendu diskrétnost úspora finančních prostředků a času Nevýhody outsourcingu mezd moţné zneuţití citlivých dat Školení a vzdělávání Mezi další sluţby poskytovatelů patří vzdělávání zaměstnanců. V úvodu 3. kapitoly je uvedeno, ţe školení bývá součástí nabízeného produktu. Firmy logicky nabízejí školení, která se týkají informačního systému, který prodávají. Noví klienti, tedy budoucí uživatelé, se naučí v programu orientovat a dostanou adekvátní informace o tom, jak s celým softwarem pracovat a jak jej spravovat. Dodavatelé zároveň mohou zaměstnávat profesionální a zkušené lektory, kouče, školitele, trenéry nebo konzultanty. Firmy tak mohou posílat své zaměstnance na různé vzdělávací akce. Tato školení napomáhají zvyšování odbornosti anebo informují o nových aktualizacích dané problematiky (například daně v roce 2013). Některá školení jen utřiďují, systematizují získané informace, například o účetnictví. 15

22 Dodavatelé nabízejí svým klientům moţnost absolvovat různé odborné semináře a kurzy, které se týkají například informačních technologií, mzdového účetnictví, pracovního práva, daňové problematiky v roce 2013, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, správy majetku, skladového hospodářství, řízení jakosti atd. 3.3 Informační systém pro personalistiku Autorka bakalářské práce hodnotila celkem 18 informačních softwarů, které jsou určeny pro personalistiku. Seznam s těmito 18 informačními systémy a firmami, které je uvádějí na trh, je v Příloze č. 1. Kaţdý ze softwarů se skládá z několika samostatných personálních modulů a zákazník má moţnost si podle svých potřeb pořídit buď jen jeden modul, nebo celou sestavu modulů. 3.4 Moduly Skupiny 1 Výsledkem analýzy nabídky dodavatelů informačních systémů pro personalistiku, kterou autorka provedla, bylo zjištění, ţe existují moduly, které nabízejí prakticky všichni. Tyto moduly odpovídají členění modulů ve 2. kapitole, a jsou označeny jako Skupina 1 nejčastější zastoupení. Patří mezi ně moduly Personalistika, Docházka, Mzdy, Vzdělávání, Výběrové řízení, Systemizace. Příloha č. 3 obsahuje výčet všech modulů ze Skupiny 1, jejich funkčnost a přehled o tom, který výrobce/dodavatel je nabízí. 16

23 3.4.1 Modul Personalistika Název modulu určuje výrobce softwaru. U některého výrobce se modul nazývá Personalistika, u jiného výrobce můţeme najít různé názvy pro tutéţ aplikaci: Lidské zdroje, HRM (Human resources management), Zaměstnanci, ojediněle Základní personalistika. I kdyţ jsou názvy rozdílné, myšlenka je stejná. Nabízejí se zde stejné funkce a můţeme říci, ţe pro personální agendu je tento modul stěţejní. Existuje několik standardních poţadavků na výstupy, které by tento modul měl poskytovat nejen personalistům, ale i samotným zaměstnancům. Všichni výrobci v podstatě popisují svůj modul jako kompletní vedení evidence o zaměstnancích firmy. V této evidenci je moţné: Zavést kaţdému zaměstnanci jeho osobní kartu. Vedou se zde údaje o tom, kdy byl zaměstnanec přijat do pracovního poměru, na jak dlouho, jestli pracuje na dobu určitou/neurčitou a kde a na jakých pozicích byl zaměstnán před nástupem do firmy. Pracovníkovi je přiděleno evidenční číslo. Osobní karta se dá podle potřeb upravovat a doplňovat. Na osobní kartu je moţné pořídit i fotografii zaměstnance, která se pak například objevuje i na identifikační (čipové) kartě (docházka do zaměstnání) anebo v organigramu společnosti. Vést kompletní osobní údaje zaměstnance o jeho bydlišti, datu narození, případně o dětech, o bankovním spojení, zdravotní pojišťovně (a následně je moţné předávat zdravotním pojišťovnám patřičná hlášení). Evidovat, zda byl zaměstnanec přijat na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, zda byl přijat na základě pracovního pohovoru, z jakého zdroje se o pracovním místě dozvěděl (inzerát tisk, internet, úřad práce, apod.), jak si vedl při výběrovém řízení, při odborných a dalších testech při přijímacím pohovoru. Uvést informace o pracovněprávním vztahu - zda zaměstnanec podepsal pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Evidovat informace o kvalifikaci zaměstnance, o jeho dosaţeném vzdělání, znalostech a dovednostech (jazykové znalosti, získané certifikáty, zkoušky 17

24 odborné způsobilosti apod.), o tzv. soft schopnostech zaměstnance, o délce a kvalitě praxe. Vytvořit evidenci o ţivotních či pracovních jubileích zaměstnance. Vytvářet údaje o zaměstnanci a jeho pracovním místě, denních činnostech, vztazích podřízenosti a nadřízenosti, zařazení do organizační struktury. Řídit platové postupy zaměstnance. Vést databázi pracovních pozic včetně podrobného popisu pracovního místa (pracovní náplně) a poţadované kvalifikace na zaměstnance. V rámci organizační struktury firmy vést evidenci o počtu pracovních pozic. Vést a aktualizovat informace o školení zaměstnanců (například BOZP) jejich periodicitě, ceně (celkové náklady na školení), místě konání, osobě lektora či školitele, hodnocení a přínosu školení, efektivitě školení. V modulu lze najít údaje i o tom, kdy vyprší platnost jednotlivých školení a kdy je povinnost zaměstnance zúčastnit se školení nového. Informovat o termínu dalšího budoucího povinného lékařského vyšetření/prohlídce (nebo jiţ o absolvovaném vyšetření). Nastavit lze i periodicitu nebo termíny lékařských kontrol u závodního nebo specializovaného lékaře Evidovat přidělené pracovní a ochranné pomůcky počet, cena nebo za jak dlouho má zaměstnanec nárok na nové. Pokud mu byly pouze zapůjčeny, kdy a za jakých podmínek je musí vrátit nebo předkládat ke kontrole Zpracovávat údaje pro měsíční uzávěrky věk zaměstnance, délka praxe. Vytvářet různé statistické sestavy, reporty či seznamy na základě předem definovaných kritérií jako jsou například seznamy bývalých zaměstnanců, pracovníků, kteří v tomto roce slaví nějaké ţivotní či pracovní jubileum apod. Vytvářet samostatné dokumenty jako např. pracovní smlouva, zápočtový list, osobní karta atp. Tisknout veškeré personální údaje a formuláře jako například pracovní smlouvy a dohody, potvrzení o zaměstnání, formuláře pro odchod do důchodu, platové výměry, zápočtové listy, osobní dotazníky. Tvořit organizační struktury firmy a zařazovat pracovní pozice i s jejich personálním obsazením. (Tato problematika je někdy koncipována v samostatně vytvořeném modulu, který se jmenuje Systemizace). Archivovat veškeré personální údaje. 18

25 Tento modul by měl pracovat a kooperovat se standardními textovými editory Modul Docházka Modul, který umoţňuje vést přesnou evidenci o docházce pracovníka do zaměstnání, se jmenuje Docházka, v některých případech je modul pojmenován jako Docházkový systém nebo Evidence docházky. Tato aplikace je ve většině případů provázána s modulem Personalistika, odkud je moţno čerpat potřebné informace o zaměstnanci, například: pracovněprávní vztah, délka pracovního týdne, respektive měsíce apod. Modul Docházka slouţí jako podklad pro výpočet platů a mezd, je tedy napojen, respektive měl by být napojen na modul Mzdy. Na našem trhu jsou k dostání také takové moduly docházky, které jsou kompatibilní s moduly Mzdy dodávané jinými výrobci, takţe klienti nejsou omezeni jednou značkou dodavatele, ale mohou si vybrat. Informace se mezi těmito moduly snadno přenášejí (tuto moţnost nabízí například informační systém Kompas2). Někteří nenabízejí aplikaci Docházka samostatně, ale dodávají ji jako přímou součást modulu Personalistika nebo Mzdy. V modulu Docházka je moţné: Plánovat a sledovat docházku, plánovat dovolenou či absence potvrzované a schvalované nadřízeným (vedoucí, manaţer) zaměstnance. Pracovník má mimo jiné přehled i o doposud nevyčerpané dovolené. Získat přehled o přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnanců ve firmě. Kontrolovat, plánovat evidovat a schvalovat přesčasy. Plánovat nepravidelné rozvržení pracovní doby pruţná pracovní doba. Vyhodnocovat nebo tisknout docházku. Mnoho firem nabízí také elektronický docházkový systém obdoba tzv. píchaček, který pomáhá při evidenci docházky. Docházkový terminál je nainstalován dodavatelskou firmou do organizace, při příchodu, odchodu či přerušení pracovní doby kaţdý zaměstnanec přiloţí čipovou (identifikační) kartu, případně zadá identifikační kód apod. Tato data s průchody (datum, čas) jsou posléze elektronicky poslána do modulu Docházka, který je na tento 19

26 hardwarový snímač napojen. Další funkcí, kterou aplikace Docházka nabízí, je tedy moţnost zpracování průchodů, tak jak byly zaznamenány na snímači, a následné generování těchto informací do modulu Mzdy Modul Mzdy Tento modul nabízí komplexní a spolehlivé řešení pro mzdovou agendu. Dokáţe zpracovat všechny typy mezd (časová, hodinová, úkolová) a platů zaměstnanců celé společnosti (potaţmo státní správy). Tento nástroj je určen nejen mzdovým účetním, ale je vhodný a ţádoucí také pro personalisty, manaţery, tzn. řídicí pracovníky, kteří díky němu efektivně získají věrný přehled o mzdách či platech v jejich organizaci. Tento modul najdeme na trhu i pod označením: Zpracování mezd, Mzdová oblast, Mzdy a platy. Je nezbytným vybavením soukromých společností (od malých aţ po velké firmy), státních institucí anebo výrobních podniků, protoţe jim usnadňuje a pomáhá při zpracování všech mezd a platů v rámci celé organizace. Modul Mzdy umoţňuje: Vytvářet a aktualizovat informace v kmenovém souboru zaměstnanců, například: výběr zdravotní pojišťovny, evidence absencí, zařazení do příslušné tarifní třídy, apod. Zpracovat všechny typy mezd a platů. Provádět výpočty dávek nemocenského pojištění a provádět výpočty průměrů pro dávky nemocenského pojištění a dovolenou. Zpracovávat elektronický přenos přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění. Vytvářet a elektronicky odesílat roční evidenční listy důchodového zabezpečení. Provádět výpočty daní z příjmů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, náhrad při pracovní neschopnosti anebo zasílat hromadná hlášení zdravotním pojišťovnám. Zpracovat roční zúčtování daní. 20

27 Evidovat veškeré srážky (ţivotní pojištění, důchodové připojištění, stavební spoření atp.) nebo exekuce zaměstnanců. Evidovat práci přesčas a pracovní pohotovost, připočítávat ke mzdě různé prémie, příplatky, odměny, osobní ohodnocení. Provádět automatické stanovení nároku na stravné, importovat sráţky za stravné v závodní jídelně. Sledovat mzdové náklady na střediska a projekty. Reportovat data z modulu Mzdy do účetnictví společnosti. Provádět elektronický přenos příkazů k úhradě do příslušné banky, pojišťovny, spořitelny anebo na příslušný účet (exekuce, výţivné atp.). Zpracovat a tisknout formuláře, které souvisejí se mzdami a zaměstnanci (potvrzení příjmu, potvrzení o zaměstnání atd.). Generovat a tisknout výplatní pásky nebo je doručovat v rámci zaměstnaneckého portálu jednotlivým zaměstnancům elektronicky. Generovat sestavy, reporty, výstupy, statistiky apod. Kaţdý výrobce informačního systému, který prodává aplikaci Mzdy, by měl garantovat legislativní správnost a aktuálnost dat; to se týká například valorizace mezd, stanovení minimální výše mzdy, výše sazeb daní či odvodu sociálního a zdravotního pojištění atd Modul Vzdělávání Modul Vzdělávání, se kterým se můţeme setkat i pod názvem Řízení vzdělávání, slouţí k přehlednému a efektivnímu řízení a plánování vzdělávání zaměstnanců a také k podoře administrativy procesu vzdělávání. Pokud dodavatel nenabízí samostatný modul Vzdělávání, můţe být tento program jiţ zahrnut v modulu Personalistika. Modul Vzdělávání se s velkým úspěchem podařilo zařadit mezi standardní nabídku výrobců. Mnoho úspěšných vedoucích pracovníků jistě potvrdí fakt, ţe do pracovního kapitálu a jeho rozvoje se vyplatí investovat. Taková investice však musí být cílená a vytvořená společnosti i zaměstnanci na míru. Potom se jedná o výhodnou investici i v době krize a recese, která se společnosti v nejbliţších letech vrátí. 21

28 Šetří-li společnosti na odborném rozvoji zaměstnanců, často se takový postup společnosti v následujících letech projeví negativně. Investice do vzdělávání vlastních zaměstnanců bývá z konečného hlediska levnější neţ nákup kvalifikovaných pracovních sil ve chvíli, kdy společnost ztrácí své postavení na trhu z důvodu nedostatečné kvalifikace zaměstnanců. Moţnost dalšího vzdělávání zaměstnanců je také důleţitým motivačním prvkem a lze jej povaţovat za jeden z benefitů. V modulu je moţné: Popisovat funkční místa i s jejich kvalifikačními poţadavky pro vykonávání funkce, například povinnost absolvovat určité kursy, školení, testy atp. Evidovat požadavky na povinná školení zaměstnanců. Evidovat znalosti zaměstnance a plánovat rozvoj vzdělávání. Evidovat školení a akce, které souvisejí se vzděláváním zaměstnanců, termíny těchto školení. Evidovat získané certifikace, osvědčení, zkoušky atp. Sledovat časové omezení platností školení a způsobilostí (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Tvořit pozvánky na školení a automaticky je rozesílat za pomoci hromadné korespondence. Vytvářet a připravovat rozpočty školení. Vést přehled o nákladovosti vzdělávání jednotlivce, skupin zaměstnanců anebo celé organizace. Do aplikace je moţné také zapisovat ceny jednotlivých školicích akcí. Hodnotit úroveň školení nebo lektorů (poskytnout zpětnou vazbu). Evidovat veškeré dodavatele školení a vzdělávacích akcí. V některých aplikacích je moţná tzv. e-learningová forma studia nebo zkoušek, kdy se pracovník vzdělává díky spuštěnému vzdělávacímu programu na svém počítači a moţnosti připojení k Internetu. 22

29 3.4.5 Modul Výběrové řízení Hlavním posláním modulu Výběrové řízení je zajistit organizační a administrativní podporu procesu, která se týká výběru nových zaměstnanců. Tento modul je nabízen buď jako samostatná komponenta, anebo často bývá obsaţen jiţ v modulu Personalistika. Nicméně by neměl chybět v nabídce produktů, které jsou pro personalistiku stěţejní. Opět je moţné se setkat s několika názvy pro jednu a tutéţ agendu; nejčastěji se však vyskytují názvy jako: Výběrové řízení, Uchazeči, Uchazeči o zaměstnání, Nábor, Recruitment. Tento modul je důleţitý nejen pro personalisty, ale i pro řídicí pracovníky, kteří tak mohou sledovat a ovlivňovat aktuální vývoj při procesu hledání nového zaměstnance. Úkolem personalisty je, aby veškerá volná místa v podniku byla obsazena vhodnými lidmi, a to za přiměřených nákladů a v ţádoucím čase. Vyuţívají přitom klíčovou funkci tohoto modulu, a sice poukazovat na volná pracovní místa, nabízet tato místa adekvátním uchazečům na pracovním trhu a popisovat poţadavky na případného kandidáta. V modulu je moţné: Vést evidenci uchazečů a jejich dokumentů (ţivotopis, motivační dopis, osobní dotazník), třídit tyto ţadatele podle zadaných kritérií. Evidovat neobsazená místa a vytvořit popis pracovního místa. Mít evidenci, plánovat etapy a zaznamenávat proces výběrového řízení, vytvářet si záznamy z pohovorů. Hodnotit uchazeče dle specifických kritérií a poţadavků, vyhodnocovat pohovory či samotné výběrové řízení. Vytvářet a upravovat databázi ţadatelů. Rozesílat hromadnou korespondenci všem ţadatelům o práci například pozvánky k výběrovým řízením, pohovorům, anebo zprávu o odmítnutí. Uvádět zdroj, z něhoţ se uchazeči o nabízeném pracovním místě dozvěděli: personální servery, tisk, webová stránka podniku, reklama v TV nebo v rozhlase, personální agentury, úřady práce atp. Archivovat údaje o ţadatelích, kteří se na výběrové řízení přihlásili kontakty na kaţdého uchazeče: telefon, ová adresa. 23

30 Některé informační systémy nabízejí přímé napojení na inzertní personální webové stránky, kde se kumulují nabídky práce a uchazeči o zaměstnání, jako je například server jobs.cz nebo sprace.cz. Díky připojení na Internet mohou firmy na tyto servery posílat elektronicky inzeráty pro výběr nového zaměstnance nebo rovnou nabízet volné pracovní místo. Na těchto webech mohou personalisté vybírat potenciální zaměstnance pro firmu Modul Systemizace 7 Je to nástroj pro vedení a plánování organizační struktury a vyobrazení základní hierarchie společnosti. Pokud výrobce nedodává samotný modul Systemizace, který je téţ označován jako Organizační struktura, Organizace, Organizace a lidé atp., je většinou tato aplikace zařazena jiţ v modulu Personalistika. V aplikaci Systemizace je moţné: Tvořit funkční místa, udrţovat přehled o veškerých pracovních pozicích, plánovat organizační strukturu firmy. Získávat přehledné informace o pracovněprávních vztazích, operativně udrţovat přehled o počtu zaměstnanců ve firmě. Formulovat požadavky na kaţdé funkční místo v oblasti: kvalifikace, vzdělání, znalostí, školení, certifikací, zdravotních prohlídek, potřebných pracovních pomůcek pro výkon určité funkce atd. Pro případ nepřítomnosti určovat jednotlivým zaměstnancům jejich zástupce. Sledovat funkční místa, znát jejich charakteristiku, mít přehled o vazbách podřízenosti a nadřízenosti. Definovat kompetence a procesy, které souvisejí s kaţdým funkčním místem. Tvorba organigramů (někdy téţ organogramů) je grafické znázornění organizační struktury konkrétní společnosti. Přímo v aplikaci je moţné tvořit organizační schéma kaţdé firmy, které se můţe (neustále) měnit. Podle nastalých situací a změn je tedy moţné organigram obměňovat. Příklad organigramu organizace je znázorněn v obrázku č Systemizace, systematizace = stanovení počtu funkčních míst s určením kvalifikace. 24

31 Některé systémy automaticky přiřadí fotografii osoby k patřičnému políčku v organigramu společnosti, která danou pozici zastává. Starší organigramy je moţné v systému archivovat. Obrázek č. 1 Organigram společnosti Zdroj: Managementmania 8 8 ([25]) 25

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Plánování dovolené ve VZP ČR

Plánování dovolené ve VZP ČR Plánování dovolené ve VZP ČR Ing. Kamila Procházková Projektový manažer Vema, a. s. 2013 Vema, a. s. Plánování dovolené v IS Vema ve VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna je se svými čtyřmi tisíci pracovníky

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

PERSONALISTIKA STRUKTURA SYSTÉMU

PERSONALISTIKA STRUKTURA SYSTÉMU JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY Systém PERSONALISTIKA podporuje práci s

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

BENEFITY HELIOS Green

BENEFITY HELIOS Green BENEFITY HELIOS Green Společnost poskytuje zaměstnancům různé Benefity (ozdravné pobyty, očkování, zdrav. vyšetření, životní pojištění, penzijní připojištění, pracovní benefity, poukázky na služby pop

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Personalistika Ron software

Personalistika Ron software Personalistika RON SOFTWARE Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 11:38 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 20 let péče o zákazníky 6 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 6 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka KS mzdy PROFi Jeden software, komplexní HR Mzdy

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem Docházka RON SOFTWARE Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 13:26 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 22 let péče o zákazníky 3 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE

Základní vlastnosti docházkového systému verze ENTERPRISE Docházkový systém ANeT-Time je určen k evidenci a automatickému zpracování odpracované doby s využitím identifikačních médií. Nahrazuje doposud používané ruční způsoby evidence docházky a poskytuje rychlé,

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více